HET EVANGELIE IN HET OUDE TESTAMENT

of 178 /178
HET EVANGELIE IN DE GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT. / WOORDDELVER B. S. (Th.) REALISTISCHE BIJBELSTUDIEBOEKERIJ

Embed Size (px)

description

Het woord Evangelie in het Oude Testa-ment komt van het Hebreeuwse woord 'Basar' - vaak anders vertaald. Behalve één keer in Jeremia, is het een militaire term voor 'de tijding van overwinning' door een snelle loper van het slagveld. Zo moest het volk van God, Israël, op de landbrug tussen Azië, Afrika en Europa, de afgodi-sche volken de Over-winning van God aankondigen en ook demonstreren. Jezus haalt Jesaja 61: 1-2 aan, om Zijn roeping en boodschap te karakeriseren in Lucas 4:16-21, en ook Paulus doet dat, met de tekst Jesaja 52:7 in Romeinen 10:15. Het 'Evangelie' is een 'Overwinningstijding'!

Transcript of HET EVANGELIE IN HET OUDE TESTAMENT

 • HET EVANGELIE IN DE

  GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN

  VAN HET OUDE TESTAMENT.

  /

  WOORDDELVER B. S. (Th.)

  REALISTISCHE

  BIJBELSTUDIEBOEKERIJ

 • 2

  Het woord Evangelie

  in het Oude Testa-

  ment komt van het

  Hebreeuwse woord

  'Basar' - vaak anders

  vertaald. Behalve n

  keer in Jeremia, is het

  een militaire term

  voor 'de tijding van

  overwinning' door een

  snelle loper van het

  slagveld. Zo moest het

  volk van God, Isral,

  op de landbrug tussen

  Azi, Afrika en

  Europa, de afgodi-

  sche volken de Over-

  winning van God

  aankondigen en ook

  demonstreren.

  Jezus haalt Jesaja 61:

  1-2 aan, om Zijn

  roeping en boodschap

  te karakeriseren in

  Lucas 4:16-21, en ook

  Paulus doet dat, met

  de tekst Jesaja 52:7 in

  Romeinen 10:15.

  Het 'Evangelie' is een

  'Overwinningstijding'!

 • 3

 • 4

  OMSLAG:

  Naram-Sin van Agade staat in de 23e eeuw v.C. als

  overwinnaar boven of zelfs op de hoofden van de

  overwonnen Lullubins. Er was veel oorlog (1 Kron.20:1).

  Maar de 'berg' vr hem lijkt een veel grotere schimmige

  figuur, die gekroond is met de zon: 'zijn' god. De strijd

  tussen volken en koningen was een strijd tussen hun goden,

  (1 Kon.20:23). Dat waren geestelijke machten (1 Cor.8:4-

  6; Eph.2:1-3). Maar dat was pas van geestelijk belang,

  waar het de God van Isral betrof (Joz.5:13-15; 2

  Kon.6:15-17). David zei tegen Goliath: 'De strijd is des

  Heren' (1 Sam.17:45-47; Ex.13:10-14; 2 Kron.20:20-30).

  Dat laatste geldt ons (Eph.6:10-13). Daarvoor zijn strijd en

  overwinning of nederlaag in het Oude Testament een goed

  voorbeeld. En de Opstanding van Jezus is de ultieme

  Overwinning (Hand.2:24; 2 Tim.1:10). Daarom gaat het in

  het 'Evangelie', de 'Overwinningsboodschap' (Rom.8:37).

 • 5

 • 6

 • 7

  Het Evangelie in het

  Oude Testament

 • 8

  DE REALISTISCHE

  BIJBELSTUDIEBOEKERIJ

  presenteert

  in de Bijbelgetrouwe, vernieuwende reeks gratis

  virtuele boeken, brochures en diagrammen

  over geloof en Bijbel

  in de serie 'Evangelie'

  een studie onder de titel:

  'Het Evangelie in het Oude Testament'

  2009 Woorddelver; ook gratis gedownloade. Boeken doorgeven mag,

  maar alleen als geheel, met naam van schrijver en uitgever en gratis.

  Bijbelcitaten, tenzij anders vermeld of blijkens contekst, zijn uit de

  Nieuwe Vertaling 1951.

  1951 Nederlands Bijbelgenootschap, voor gratis verspreiding

  toegestaan: Richtlijnen, Biblija.net/permissions.nl.html, 2003. De afbeelding is van FreeStock Photos.

 • 9

  HET EVANGELIE IN HET

  OUDE TESTAMENT

  2e verbeterde editie

  WOORDDELVER B.S. (TH.)

  REALISTISCHE

  BIJBELSTUDIEBOEKERIJ

 • 10

  'Gratis gekregen, gratis gegeven'

  Matthes 10:8 (lett.)

  Een deel van de tekst van dit boek is ingescand, een ander deel is

  ingesproken. Daardoor kunnen er bepaalde foutjes ingeslopen

  zijn, die moeilijk zijn op te sporen, zoals bij scannen 'd' in plaats

  van 'rl', of bij inspreken 'een' in plaats van '1'.

  Wij gebruikten de automatische bladzijnummering. Tegen alle

  typografische regels in begint die op de band van het boek. Maar

  bij correcties, die de tekst vermeerderen of verminderen, hoeven

  dan alleen de nummers in de index veranderd te worden. Voor

  Inhoud en Index zelf betekent het geen verandering.

 • 11

  INHOUD.

  Inhoudsopgave 11

  1. 'Evangelie' - dat vreemde woord. 15

  2. De drie generaties. 27

  3. Evangelie op internationaal niveau. 46

  4. David en het evangelie van satan. 69

  5. Het evangelie van de vredevorst. 79

  6. Psalm 40 Davids roeping als evangelist. 93

  7. Psalm 68:11 isral als "evangelist". 106

  8. Het evangelie van verleden, heden en toekomst.118

  9. Het evangelie en de Geest van Christus. 122

  10. Samenvatting. 129

  11. Abraham en het evangelie. 134

  12. Jesaja en het Evangelie. 160

  Wij wensen u een aangename en vruchtbare studie toe!

 • 12

 • 13

  VOORWOORD.

  Het woord 'Evangelie' in het Oude Testament is een

  vorm van het Hebreeuwse woord 'Basar' - vaak anders

  vertaald. Behalve n keer in Jeremia, wordt het

  gebruikt als de militaire term voor de Blijde Boodschap

  van Overwinning door een snelle loper van het slagveld.

  Jezus haalt Jesaja 61:1-2 aan, om Zijn opdracht en

  boodschap te karakteriseren in Lucas 4:16-21, en

  Paulus met Jesaja 52:7 in Romeinen 10:15.

  Het volk van God, Isral, moest, geplaatst op de

  landbrug tussen Azi, Afrika en Europa, de afgodische

  volken Gods Overwinning aankondigen en

  demonstreren.

  Bij Saul komt het het eerste voor als een 'Blijde

  Boodschap' voor de vijand. Met David wordt dat

  anders. Hij zingt er ook van in Psalm 40:10 en 68:12.

  Ook enkele melaatse mannen zien de waarheid er van.

  Het Nieuwtestamentische Evangelie is een boodschap

  van overwinning door de opstanding van Jezus

  Christus. Zie ook Lucas 24:46,47.

 • 14

 • 15

  1. "EVANGELIE" - EEN VREEMD WOORD

  Wat is een woord?

  Deze vraag zou eigenlijk onnodig moeten zijn, omdat de

  meeste lezers bekend zijn met het Evangelie. Maar

  omdat het nu eenmaal zo is, dat God voor de

  verkondiging van het Evangelie zich heeft willen

  bedienen van de taal van het dagelijks leven, gebeurt er

  met de woorden van de Bijbel hetzelfde als wat er

  gebeurt met de woorden uit onze spreektaal.

  En van de grappige verschijnselen van de taal is dat

  een woord net een stukje elastiek is: het kan uitrekken

  en inkrimpen. U gelooft dat niet? Verschillende

  voorbeelden daarvan zijn zelfs in de Bijbel te vinden.

  Ze zijn haast te bekend om te noemen. Bijvoorbeeld van

  de apostelen stond er in de Statenvertaling Hand. 4: 13

  "dat zij ongeletterde en slechte mensen waren" en

  Paulus gaf van zichzelf toe, dat hij "slecht in de

  woorden " was (2 Cor. 11: 6). Wat moeten we daarvan

  denken?

  Natuurlijk slaan we in zo'n geval direct onze Nieuwe

  Vertaling op, en komen tot de conclusie, dat in modern

  Nederlands het woord "eenvoudig" of "onervaren" op

  zijn plaats is. Ziet u wel, dat een woord met een elastiek

  is?! Vroegere paste het woordje "slecht" op al die

  mensen, die weinig ontwikkeling of ervaring hadden.

  Nu past het op mensen, die verkeerde bedoelingen of

  karaktertrekken hebben.

  Een ander geval. Er zijn heel wat mensen, die bij het

  horen van het woord "kerk" een gebouw, of zelfs een

  bepaald gebouw in hun gedachten voor zich zien. Het is

 • 16

  voor heel wat mensen een ontdekking, dat de "kerk"

  eigenlijk een bepaalde groep van mensen is, die in

  desnoods in een schuur "kerk" kunnen houden - en

  hier is dan meteen de derde betekenis van het woord

  "kerk": de kerkdienst. Als mij nu gevraagd werd deze

  drie woorden "kerk" op een rijtje te zetten, zou ik het

  het liefst zo doen: "kerk" (de mensen) "kerk " (de

  dienst), en "kerk"(het gebouw). Het eerste vind ik

  verreweg het belangrijkste. U toch ook? Met de "kerk"

  (de mensen) kun je zonder "kerk" - gebouw zelfs nog

  wel onder de blauwe hemel bij elkaar komen (wel eens

  gedaan, b.v. op de hoek van een straat op

  zaterdagavond?), maar met een "kerk" - gebouw

  zonder mensen - laten wij daar maar over zwijgen,

  want dan komen wij op heel andere problemen uit.

  Het woord "Evangelie".

  Zo is het ook met het woord "Evangelie". Voor

  duizenden mensen betekent het woord "Evangelie"

  alleen maar een bepaald onderdeel van de eredienst in

  een kerk (niet voor alle mensen van die kerk

  natuurlijk!). Anderen zijn nog verder afgezakt en

  zeggen, als zij de waarheid van iets niet al te hoog

  aanslaan: "Het is geen evangelie."Ook voor ons kan het

  Evangelie verschillende betekenissen hebben. Wij

  spreken van "het Evangelie van Marcus", en bedoelen

  dan n van de Boeken van de Bijbel. Wij zeggen: "Hij

  bracht van avond een duidelijk Evangelie", of: "Het

  Evangelie is voor iedereen". Dan bedoelen we

  respectievelijk een toespraak en een aanbieding van

  Goddelijke verlossing. En als wij ons bij dat laatste

 • 17

  alleen bepalen, is er nog niet eens eenstemmigheid

  onder alle christenen. Dan zijn er mensen, die bij het

  horen van het woord "Evangelie" alleen aan het

  Nieuwe Testament denken. Het is waar, dat er niet veel

  Bijbelvertalingen zullen zijn, die in het Oude Testament

  het woord "evangelie" en "evangeliseren" gebruiken.

  Maar er zijn teksten in het Oude Testament, waarin

  woorden gebruikt worden in het Hebreeuws, afgeleid

  van de wortel 'BSR', uitgesproken 'Basar', die hetzelfde

  betekenen als de Griekse woorden voor "evangelie" en

  "evangeliseren" in het Nieuwe Testament. En

  natuurlijk staan er op die plaatsen in de oude Griekse

  vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, de

  bekende Griekse woorden. Dat in de vertaling van het

  Nieuwe Testament deze in wezen Griekse term gebruikt

  wordt, zal wel liggen aan het feit, dat ze sinds oude

  tijden gemeengoed geworden zijn. Daar is niets tegen.

  Maar het gevaar is, dat die woorden een speciale

  kleuren krijgen, een "Nieuw Testamentische

  betekenis", die zij niet in die mate zouden hebben

  gekregen, als in Oud en Nieuw Testament consequent

  dezelfde vertaling was toegepast. De moeilijkheid is

  echter, dat het woord "evangelie", juist vanwege die

  "Nieuwe Testamentische betekenis", het niet erg doen

  zou in het Oude Testament, terwijl zuiver Nededandse

  woorden in het Nieuwe Testament in dit geval in strijd

  zouden zijn met een sterke traditie.

  Wat zou het Hollandse woord voor "evangelie" moeten

  zijn? "Evangelie" bestaat uit 2 delen: "Ev - angelie".

  Zoals reeds gezegd, was het oorspronkelijk een Grieks

  woord: "eu angelion". "Eu" betekent: goed.

 • 18

  "Angelion" betekent boodschap. In dat laatste deel

  herkennen wij terstond het woord "engel", dat ook

  vernededandst Grieks is, en in onze taal

  "boodschapper" betekent. Het woord is dus "goede

  boodschap".

  Gebruik van het woord Evangelie in de Bijbel.

  Natuurlijk kan het woord "Goede Boodschap" in zijn

  letterlijke betekenis gebruikt worden, of, in

  overdrachtelijke betekenis, in verband met geestelijke

  zaken. Is

  Zoals we hebben gezien, kon het woord "evangelie"

  voor iedere goede boodschap gebruikt worden. Als bij

  voorbeeld Jeremia merkt, dat zijn woorden geen ingang

  vinden bij het volk en dus zijn werk, als profeet, naar

  de mens gesproken een mislukking is, zegt hij:

  "Vervloekt zij de man, die mijn vader de blijde

  boodschap bracht: u is een jongen geboren, waarmee

  hij hem zozeer verblijdde" (Jeremia 20: 15). Hier was

  dus een geboorteaankondiging een

  "evanPsalm40,11gelie", een "blijde boodschap'

  aanvankelijk althans.

  Maar in de geschiedkundige boeken van het Oude

  Testament wordt het uitsluitend gebruikt als een

  militaire term, en wel in verband met de strijd van

  Isral tegen zijn vijanden, n keer onder Saul,

  verscheidene keren onder David, en weer n keer bij

  de profeten Elisa en Nahum. Maar daar de strijd van

  Isral als Gods volk de geestelijke achtergrond had, had

  het gebruik van het woord Evangelie dat ook. Zo wordt

  het, als het ware, naar het geestelijke niveau getild. Dat

 • 19

  is ook het geval, waar het woord "Evangelie" in het

  Nieuwe Testament wordt gebruikt voor de

  aankondiging van een geboorte. Ook komen daarin de

  aspecten, die de betekenis van het woord "Evangelie"

  in de Bijbel meestal heeft, al duidelijk naar voren.

  Bedoeld zijn de aankondigingen van de geboorte van

  ]ohannes de Doper en van de geboorte van ]ezus.

  Als Zacharias, de priester, niet kan geloven, dat de

  boodschap van de engel waar is en hij dus eindelijk een

  zoon zal hebben, zegt de engel tot hem: ,,1k ben

  Gabril, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben

  uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te

  verkondigen" (Lucas 1 : 19). Zacharias moet daar

  tijdens de maanden van zijn gedwongen stilzwijgen wel

  over nagedacht hebben. Dat merken wij in zijn lofzang,

  in Lucas 1: 67-79. En als wij de lofzang van Maria

  daarnaast leggen, vinden wij dezelfde elementen in

  beide (Lucas 1:46-55).

  "Evangelie": God wint het toch!

  Zacharias zegt: "God heeft verlossing gebracht voor

  zijn volk. Hij zal ons redden van onze vijanden. Het

  volk zal weer terugkeren tot zijn God en Hem

  aannemen als Heer en Meester. Daardoor zal er een

  tijdperk van vrede aanbreken: vrede van buiten en

  vrede van binnen." Dat was voor hem het "evangelie".

  Maria zegt: "God heeft een krachtig werk gedaan door

  Zijn arm. Hij heeft machtigen van de troon gestort en

  eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met

  goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig

  weggezonden. Hij heeft zich lsral aangetrokken." En

 • 20

  ook de geboorte van Jezus moet, volgens de engel, als

  een blijde boodschap verkondigd worden,

  "gevangeliseerd" worden, zoals er letterlijk staat in

  Lucas 2:10.

  Nu staat dit wel in het Nieuwe Testament, maar het

  wordt gesproken op grond van wat in het Oude

  Testament staat. En dat is vaak ook het geval in de

  Brieven van het Nieuwe Testament, namelijk, waar het

  een aanhaling uit het Oude Testament betreft.

  In het Oude Testament wordt dit woord ook gebruikt in

  enkele Psalmen en door de profeet Jesaja. Dat is van

  belang om twee redenen. Ten eerste betreft het hier

  lofprijzing aan God om Zijn grote daden, die niet alleen

  in de menselijke, maar vooral in de geestelijke sfeer

  liggen. En ten tweede betreft het teksten, waarvan

  enkele in het Nieuwe Testament worden aangehaald:

  n keer door Jezus aan het begin van zijn driejarige

  werkzaamheid, en n keer door Paulus na zijn drie

  zendingsreizen. Zij vormen de schakel voor dit

  woordgebruik tussen Oud en nieuw Testament. En als

  aanhalingen uit het Oude Testament in het Nieuwe

  Testament zijn het tevens voorbeelden van de wijzen,

  waarop deze woorden vertaald zijn in de Bijbel, en het

  verschil daartussen in het Oude en het Nieuwe

  Testament (Nieuwe Vertaling) daarin. Het zijn: Jesaja

  61:1 ("blijde boodschap") met Lucas 4: 18 ("evangelie"

  ), en Jesaja 52:7 ("goede boodschap" ) met Romeinen

  10:15 ( "goede boodschap" ).

  De "Blijde Boodschap" van Jesaja

 • 21

  Er is waarschijnlijk geen tweede tekst in de Bijbel te

  vinden, waarin het woord "evangelie" als "goede

  boodschap" in al de schakeringen van zijn betekenis

  beter uitkomt, dan in Jesaja 52: 7. Daarom drukken wij

  hier Jesaja 52:7-10 in zijn geheel af. Daarna zullen wij

  op het gebruik van dit woord ingaan aan de hand van

  deze tekst en andere Schriftplaatsen. "Hoe lieflijk zijn

  op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede

  verkondigt, die goede boodschap brengt, die heil

  verkondigt, die tot Zion spreekt: uw God is Koning.

  Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen

  tesamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de Here naar

  Zion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig,

  puinhopen van Jeruzalem, want de Here heeft Zijn volk

  vertroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De Here heeft

  Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken

  en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze

  God ". In dit gedeelte zijn de woorden "vreugdebode"

  en "goede boodschap", wat de letterlijke betekenis

  betreft, hetzelfde als "evangelist" en "Evangelie".

  Wij zouden de vraag kunnen stellen- "Waarom ziin de

  voeten van deze vreugdebode, deze "evangelisf" zo

  liefelijk? Als wij verder lezen merken wij, dat de stad in

  puin ligt en de bewoners .verdriet hebben: zij moeten

  vertroost worden, zoals onze tekst zegt. Klaarblijkelijk

  heeft een vijand er danig huis gehouden. Maar toen

  heeft de Here Zijn heilige arm ontbloot. Wat betekent

  dat?

  De taal van de Bijbel is die van het dagelijks leven. Er

  staat eigen1ijk, dat de Here net gedaan heeft als een

  man, die zijn mouwen opstroopt om te laten zien, dat

 • 22

  hij niet bang is, om een vechtpartij te beginnen. Het

  gevolg is, dat de vijanden, de volken, zijn verslagen en

  dat de stad is verlost. En nu is de Here op weg, om als

  Overwinnaar naar de stad terug te keren. Ln de stad

  weet nog niemand hier iets van. Ledereen leeft daar in

  angstige spanning, of wel in doffe berusting. Dan gaan

  plotseling de wachters op de muur roepen. Zij barsten

  in gejuich los, omdat zij zien, dat er een snelle loper van

  het slagveld aankomt. Aanstonds weten zij, dat die een

  "goede boodschap" heeft te melden, een ."evangelie",

  een overwinningsboodschap. Lnderdaad verkondigt

  deze loper, als hij aangekomen is, vrede en redding

  voor de stad. Hij roept uit, dat het Koningschap van de

  rechtmatige Heerser nu verzekerd is: "Uw God is

  Koning!" En omdat hij een afgezant van de koning is,

  weet iedereen nu ook, dat de Koning zelf in aantocht is.

  Daarom breekt men uit in gejubel.

  Samenvatting.

  Dit drietal passages, vooral de laatste, tekent wel heel

  duidelijk in welke sfeer het woord in de Bijbelse tijden

  en dus in de Bijbel gebruikt is. Laten wij de

  verschillende schakeringen van die betekenis nog eens

  punt voor punt opsommen.

  1. Het woord "evangelie" verplaatst ons in een sfeer

  van strijd en overwinning.

  2. Een "evangelie" wordt daarom gebracht aan

  mensen, die zuchten onder de overheersing van een

  vijand.

  3. De rechtmatige heerser is verdreven en zijn rijk, o.f

  een deel daarvan, is "bezet gebied" geworden.

 • 23

  4. De bevolking heeft, zeker in profetische beeldspraak,

  aanvankelijk de vijand binnengehaald, of heeft op zijn

  minst schuld aan de nededaag. Nu hebben de mensen,

  volgens Oosterse maatstaven in de oude tijd, nog maar

  n ding te wachten: de uiteindelijke ondergang, hetzij

  door- de hand van de vijand, hetzij door een

  terugkerende en wraak nemende vorst. De overheersing

  en tyrannie van de vijand; de noodzaak, om, in

  volkomen slavernij, dingen te doen, die hun als burgers

  niet betamen; en de dreigende toorn van hun eigen

  vorst maakt hun positie verre van benijdenswaardig!

  5. Maar de koning heeft op een zeker ogenblik de

  overwinning behaald. Hij stuurt zijn afgezanten naar

  de stad om zijn triomf te melden en om de bevolking

  aan te zeggen, dat de koning in aantocht is, niet om

  wraak te nemen, maar om weer over hen als zijn

  onderdanen te regeren.

  6. De blijdschap hierover in de stad wordt nog vergroot

  door het feit, dat de mensen weten, dat er nu een tijd

  van veiligheid en welvaart zal aanbreken.

  Oud en Nieuw Testamentisch Evangelie

  ]esaja 52 : 7 10 is n van de plaatsen in het Oude

  Testament die, wat betreft het begrip "evangelie" een

  schakel vormen tussen het Oude en het Nieuwe

  Testament. Het is aangehaald in Romeinen 10 . 15.

  Een dergelijke plaats vinden wij in ]esaja 61 : 1 en 2,

  aangehaald in Lucas 4:18 en 19.

  Dit maakt het ons mogelijk om het "evangelie" van de

  "vreugdebode" in ]esaja 52 te vergelijken met het

 • 24

  "evangelie", dat Jezus van Godswege op aarde kwam

  brengen.

  De "vreugdebode" zegt: "Uw God is Koning. De Here

  keert weder naar Sion." Verder zegt hij, dat zij, die de

  vaten des Heren dragen dus die in de dienst van God

  zullen staan zich moeten reinigen, en dat men vol

  enthousiasme de Koning moet inhalen.

  Van Jezus staat er in Marcus 1:14 en 15, dat Hij "het

  evangelie Gods" ging prediken, namelijk "de blijde

  boodschap van Gods overwinnning". Wat hield die

  boodschap in? "De tijd is vervuld en het Koninkrijk

  Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het

  evangelie". Wij zouden het in modern Nededands

  misschien zo kunnen zeggen: "Eindelijk is het zover,

  dat God Zijn volle heerschappij weer op aarde gaat

  uitoefenen, waardoor er een einde komt aan het rijk

  van satan. Doe dus niet meer met de vijand mee, maar

  neem de boodschap van Gods overwinning serieus. Dat

  is het beste wat je doen kunt." Wat gebeurt er als de

  mensen de boodschap, dat de vijand verslagen is en dat

  hun rechtmatige Vorst weerkeert, gaan geloven?

  ]esaja 52 zegt, dat de gevangenen uit Sion wordt

  aangezegd, dat zij hun banden los mogen maken, dat zij

  zonder geld worden gelost de vijand kan ze eenvoudig

  niet langer vasthouden om losgeld te eisenl Het getier

  van de overheersers zal afgelopen zijn en de naam van

  de echte Koning zal door hen niet meer worden

  gelasterd. De gevangenen zullen het stof van zich

  afschudden en hun pronkgewaden aantrekken. En zij,

  die reden tot treuren hebben zullen worden vertroost

  door hun Koning zelf. Men zal uittrekken uit de

 • 25

  gevangenschap als koninklijke mensen, als vrijen: niet

  in haast en niet als in vlucht, de Koning zelf zal hen

  uitleiden in een feestelijke optocht.

  Vergelijk daarmee eens het woord, dat ]ezus op

  Zichzelf toepast, als Hij ]esaja 61 :1 en 2 heeft

  voorgelezen (Lucas 4:18 en 19). "De Geest des Heren is

  op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft". Ln

  Handelingen 10:38 drukt Petrus het zo uit: " - ]ezus van

  Nazareth met de Heilige Geest en met Kracht

  gezalfd." Gezalfd met de Geest van God was ]ezus

  sterker dan satan en kon Hij, "de sterkere", de sterke",

  de duivel, verslaan en al zijn bezittingen roven, zoals

  ]ezus het in de gelijkenis van Lucas 11 21 en 22 zegt.

  Wat is het gevolg? ]ezus zegt: De Geest des Heren is op

  Mij", om aan armen het evangelie de

  overwinningsboodschap te brengen en aan blinden

  het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid,

  om te verkondigen het aangename jaar des Heren het

  zogenaamde jubeljaar, waarin iedereen, die in slavernij

  of in armoede was geraakt, zijn vrijheid en bezittingen

  terug moest krijgen.".

  Een blik vooruit.

  Nu zullen wij eerst en voornamelijk het gebruik van dit

  woord in de geschiedkundige Boeken van het Oude

  Testament bestuderen, waarin de woorden "evangelie",

  "evangeliseren", en "evangelist" gebruikt worden in

  verband met de geschiedenis van het volk Isral, omdat

  dat de grondslag van alles is. Ook daar zullen wij zien,

  dat het gebruik en dus de betekenis van die termen

  uitgaat boven het louter geschiedkundig aspect in die

 • 26

  gedeelten en betrekking heeft op de strijd, die God, in

  zijn Gezalfde, met zijn volk voerde tegen satan en zijn

  demonische en menselijke machten. Dat betekent niet,

  dat wij elementen uit die geschiedenis ' een geestelijke

  betekenis' opleggen, als een soort allegorische uitlegging

  dus, maar wel, dat achter deze schijnbaar een louter

  menselijke aangelegenheden een geestelijke

  achtergrond ligt. Dat geldt natuurlijk ook voor het

  hedendaagse mensenleven. Dit zal het ons mogelijk

  maken, om die lijn door te trekken naar De Gezalfde,

  de "Christus", in wie God de strijd tegen satan tot een

  overwinning heeft gevoerd".

 • 27

  2. DE DRIE GENERATIES

  Evangelisten van Satan.

  De eerste keer, dat het woord "evangeliseren" in de

  Bijbel voorkomt, vinden wij in 1 Samul 31:8 en 9 (en

  in zijn tweelingtekst 1 Kronieken 10:8 en 9). Wij laten

  deze tekst hieronder volgen.

  "Toen nu de Filistijnen de volgende dag de

  gesneuvelden kwamen plunderen, vonden zij Saul en

  zijn drie zonen liggen op het gebergte Gilboa. Zij

  hieuwen zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting en

  zonden boden rond in het land der Filistijnen, om de

  goede tijding te melden in de tempels van hun afgoden

  en aan het volk."

  Zie daar de eerste "evangelisten" in de Bijbel. Maar - -

  - , "evangelisten" van Satan! Want dat deze

  "evangelisatiecampagne" der Filistijnen een veel

  diepere achtergrond en betekenis had, dan men

  oppervlakkig lezend zou vermoeden, wordt ons

  duidelijk, als wij de geschiedenis en de roeping van

  Isral en van zijn koning nagaan.

  Gods privvolk.

  1 Isral was het volk, dat God voor Zichzelf had

  gemaakt. In Genesis 15 vinden wij daarover meer.

  Daarvan geven wij een overzicht.

  2. Dit volk had God zich gevormd uit een hopeloos oud

  mensenpaar (hij was honderd en zij negentig!) in de

  wanhopige positie van toen vogelvrije vreemdelingen,

  op grondslag van menselijke hulpeloosheid, van

 • 28

  absolute afhankelijkheid van God, en van

  onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen in God. Dit

  kunt u bij voorbeeld lezen in Genesis 15: 1-12,3.

  3. Uit Genesis 15 weten wij, dat Gods plan voorzag in

  de vestiging van dit volk in een land, waar zij zich noch

  meester van konden maken, noch konden handhaven

  zonder Goddelijk, bovennatuurlijke ingrijpen. Dit volk

  zou geen levenskansen hebben gehad, als God niet zelf

  hun geschiedenis tot aan hun vestiging in het beloofde

  land van te voren zorgvuldig had uitgestippeld en

  voorbereid (zie Genesis 15:13-16) en als God niet zelf

  "levensruimte" voor hen had gereserveerd te midden

  van de andere volken (zie Genesis 15:8-21).

  4. De naam Isral, die zij naar hun stamvader Jacob

  zouden krijgen, was daarom heel tekenend. Jakob, die

  altijd Gods beloften zelf had willen vervullen, was na

  zijn strijd met de Engel des Heren kreupel op kritiek

  moment, de ontmoeting met Esau. Toen moest hij op

  Gods ingrijpen wachten en op Zijn kracht vertrouwen.

  God gaf hem de naam Isral, wat onder anderen

  betekent: Moge de Here strijden. Dat is voor dit volk

  een typerende naam. Ais God niet voor hen zou

  strijden, zouden ze verloren zijn. De consequentie was,

  dat Isral het alleen wagen kon, om zich te laten gelden

  onder de andere volken, als zij helemaal alleen op God

  zouden rekenen, met andere woorden, als zij zouden

  leven uit geloofd in de almachtige God, en in niets en

  niemand anders.

  5. Isral moest zijn: een volk van God, Gods eigendom

  en woonplaats in het midden van de overige volken der

  aarde, die niet gehoorzaamden aan God.

 • 29

  6. Daardoor vormde Isral het bruggehoofd van het

  Godsrijk op aarde, dat God zou gebruiken, om deze

  wereld weer onder zijn bestuur te brengen. Dit zou een

  zegen betekenen voor alle volken.

  Daarom zei God tegen Abraham: "- - - met u zullen alle

  geslachten des aardbodems gezegend worden." Dit

  bijzondere van het volk Isral werd heel duidelijk

  ingezien door David (die daarom "een man naar Gods

  hart" was, niet omdat hij zo'n lieve jongen was!) toen

  hij zei: "En wie is gelijk Uw volk, gelijk Isral, het enige

  volk op aarde, dat God zich tot een volk ging vrijkopen,

  om Zich een Naam te maken, - - - Uw volk, dat Gij - - -

  uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht?

  Gij hebt U Uw volk lsral voor altijd bevestigd tot Uw

  volk. En Gij, Here, waart hun tot een God" (2 Samul

  7:23,24).

  Lsral in de internationale, geestelijke politiek.

  Het volk Isral was Gods volk. Gods of woorden van

  welkom tot het volk op de Berg Sina in exodus 19:5

  waren: Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert

  en mijn Verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken

  Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort

  Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en

  een heilig volk. Daardoor zou het volk Isral een heel

  ander volk zijn dan alle volken der aarde. De positie

  van Isral in dit wereld is heel goed beschreven in

  Micha 4: 5, want alle volken wandelen elk in de naam

  van zijn god,

  Maar wij zullen wandelen in de naam van de Here,

  onze God. En toen de Isralieten aan Samuel om een

 • 30

  koning vroeger, zeiden zij: Stel nu een koning over ons

  aan om ons te richten, als bij alle andere volken. En

  toen zij op Samuels tegenwerpingen toch volhielden,

  formuleerde zij het nog typerender: Dan zullen ook wij

  zijn als alle andere volken. En het antwoord van God

  tot Samuel was: Luister naar het volk, in alles wat zij

  tot U zeggen, want niet U hebben zij verworpen, maar

  Mij hebben ze verworpen, dat Ik geen koning over hen

  zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af,

  toen Ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag, dat

  zij Mij hebben verlaten en andere goden gediend, zo

  doen zijn nu ook tegen U. (1 Samuel kwam 8: 5,20, 7

  8). Het is duidelijk: te worden als alle andere volken

  betekende voor Isral zijn God te verlaten en de

  afgoden te gaan dienen.

  Van die afgoden heeft de apostel Paulus gezegd, Dat

  offeren aan afgoden een offeren is aan boze geesten (1

  Corinthirs 10: 20). Afgoden zijn de presentaties van

  demonische machten, waarmee Satan de wereld

  beheerst, zoals er staat in Efezirs 2: 2, - - - waarin gij

  vroegere gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer

  wereld, overeenkomstig de oversten van de macht der

  lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de

  kinderen der ongehoorzaamheid. En in 6: 12 lezen wij:

  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,

  maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de

  wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze

  geesten in de Hemelse gewesten.

  En in Danil 10 12 wordt ons een zeldzame blik

  gegeven in de hogere regionen van deze geestelijke

  organisatie. Het hemelse wezen dat aan Danil

 • 31

  verschijnt heeft het over de tegenstand die hij

  ondervond van de geestelijke demonische vorsten van

  sommige volken, die de nationale en de internationale

  politiek van die volken bepalen, en over de hulp, die hij

  kreeg van de geestelijke vorst Michael, die als de vorst

  van Isral in de toekomst ook het volk van God te hulp

  zou komen. Hij vertelt daar nog bij, dat niemand

  anders van de Hemelse vorsten in staat was om

  weerstand te bieden aan die satanische machten.

  (Danil 10: 2,4, 5,12 14,20 - 21 en 11: 1; 12: 1).

  Dat betekent, dat de Hemelse vorst Michael de

  beschermheer was van Isral als een bruggehoofd van

  het koninkrijk van God in een door rebellen bezet

  gebied. Maar het betekent dan ook, dat de aanvallen

  van andere volken op Isral in wezen een strijd is van

  Satan met zijn onderhorige volken tegen God en Zijn

  volk.

  Het volk van satan.

  Satan, de overste der wereld, zag in het volk Isral

  terecht een gevaar voor zijn heerschappij. Satan heeft

  de aarde in bezit genomen en beschouwt de wereld als

  springplank voor de beheersing van het heelal en

  "regeert"daarom deze wereld op een verre van

  democratische wijze. Hij moest een volk als Isral wel

  zien als een gevaar, als een nederzetting van vreemde en

  vijandige oorsprong, als een "staat-in-de-staat".

  Daarom was hij vanaf het begin de doodsvijand van dit

  volk en bestookte het van alle kanten door zijn

  handlangers Toetmosis een kwam . Later, toen de Zoon

  van God op aarde kwam, zei hij duidelijk, dat hij de

 • 32

  wereldheerschappij alleen wilde toevertrouwen aan

  iemand, die niet God maar hem ze als Heerser erkent

  (zie Lukas 4:5-7.

  En toen God zijn volk vanuit het zuiden en oosten

  Kanan had binnengevoerd, deed satan een zet. Hij

  voerde een volk vanuit het noorden en westen aan. Het

  waren de "zeevolken", Kaftorieten, met een groot

  contingent Pelesten of Filistijnen, van Kreta en van

  elders verdreven in verband met een grote

  volksverhuizing in Zuidoost Europa, van Zuid Rusland

  tot Griekenland. Rond 1200 v.C. bedreigden zij met een

  grote vloot en een enorme colonne wagens de oostgrens

  van Egypte, maar werden teruggeslagen. Zij voegden

  zich in zuidwest Palestina bij de Filistijnen, die daar al

  woonden ten tijde van Abraham. Er staat iets over in

  Amos 9: 7 en Deuteronomium 2: 23. Rond 1140 v.C.

  waren ze, getuige aardewerkresten, al doorgedrongen

  tot Bethsemes. En iedereen weet, wat een last de

  Isralieten van die Filistijnen gehad hebben!

  En van de hoogtepunten van deze strijd was de dood

  van Saul en zijn zonen op het gebergte Gilboa. Dit was

  voor het volk van God meer dan een militaire

  nederlaag. Het was een geestelijk echec, zowel vanwege

  de belangen van het koninkrijk van God, die er mee

  gemoeid waren, als ook vanwege de hele

  voorgeschiedenis, die er n was van ongehoorzaamheid

  en morele en geestelijke degeneratie aan de kant van

  Isral.

  David zag de geestelijke politieke situatie duidelijk in

  en was daarom "de man naar Gods Hart", toen hij zei:

  "Wie is gelijk Uw volk, gelijk Isral, het enige volk op

 • 33

  aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om

  Zich een naam te maken, - - - uw volk, dat Gij - - - uit

  de volken en hun goden hebt vrijgekocht? Gij hebt U

  Uw volk Isral voor altijd bevestigd tot Uw volk, en Gij,

  Here, waart hun tot een God" (2 Samuel 7: 23 24).

  Daarom spitste de politiek tussen de machten van de

  aarde zowel als tussen die et van de hemel zich toe op de

  positie en het doen en laten van het volk Isral.

  Daarom kan men ook in de strategie rond om Isral

  gezien worden als van universele oorsprong en omvang.

  Isral zowel als de omringende volken waren niet meer

  dan pionnen in ontzaglijke schaakspel, waarbij het

  inderdaad ging om een strijd tussen zwart en wit,

  leugen en waarheid, duisternis en licht, de boze en God.

  Geestelijke strategie

  Als wij Richteren 1 en 2 lezen, waarin de wanprestaties

  van de eerste generaties Isralieten in het Beloofde

  Land beschreven worden, komen wij tot de conclusie,

  dat de geweldige kansen die satan kreeg in zijn

  internationale geestelijke politieke strategie, afkomstig

  waren van - - - God. En dat, daar Isral verzuimde

  diezelfde kansen te benutten. De soldaten dachten er

  echter anders over dan hun Generaal (lees Richteren

  2:6-12) en zij grepen pas weer naar de wapens, toen zij

  ontdekten, dat die joviale vijand het toch werkelijk op

  hun totale ondergang gemunt had. Dit gebeurde echter

  alleen, wanneer God Zijn beschermende hand

  terugtrok, de vijand vrij spel gaf en daardoor

  ontmaskerde (Richteren 2:13-16).

 • 34

  Wanneer een pas gevestigd bruggehoofd midden in

  vijandelijk gebied de aanwijzingen van het

  hoofdkwartier niet opvolgt, als de soldaten hun

  veldtocht gaan beschouwen als een vacantietrip,

  sigaretjes gaan roken met de vijand en uitgaan met de

  meisjes, dan hoeven wij ons er niet over te verbazen, als

  die "vriendelijke" vijand op een kwade dag het hele

  front oprolt.

  In Richteren 1 en 2 kunnen lezen, hoe Isral het er af

  bracht, kwam nadat het door God op bovennatuurlijke

  wijze in zijn positie geplaatst was. God wist wel, dat

  bestrijdt niet met 1 generatie beslecht zou zijn. Daarom

  had Hij Jozua het niet meteen alle haarden van

  tegenstand laten opruimen. Ook de volgende

  geslachten, "welke geen van de oorlogen om Kanan

  gekend hadden", moesten "met de strijd vertrouwd

  raken". In Richteren 2:23-3:2 lezen wij, dat God de

  strijd in etappes wilde uitvoeren, om zijn volk

  strijdbaar te houden in de volgende generaties. Wat

  voor strijd dat was, weten wij wel uit het Boek Jozua:

  zeven keer om een stad heen lopen, en hele veldslag

  verliezen als n man enkele kunstvoorwerpen en dat

  geldt uit de vernietiging redt, of een veldslag binnen,

  dank zij een catastrofale hagel en een zon, die de hele

  dag op twaalf uur blijft staan. Dat waren zo de

  ervaringen van de Isralieten, die de strijd om Kanan

  dan wel gekend hadden. En dat was natuurlijk allemaal

  veel te riskant voor gewone mensen en ook te lastig.

  Daarom probeerden ze het op een andere manier te

  winnen. Waarom zouden ze ook niet met wat 'geestelijk

  inzicht' te werk gaan? Als zij nu eens de geestelijke

 • 35

  machten achter deze aardse vijanden wat meer te

  vriend gingen houden, dan kon het

  bezettingsprogramma misschien uitgevoerd worden

  zonder die economisch zo schadelijke mobilisatie en

  oorlogvoering en het risico van de krijgskans

  (Richteren 2: 6 12). De vijand bleek ook niet zo kwaad

  te zijn. Natuurlijk was dat laatste een weloverwogen

  tactieken van de Tegenstander. Het ergste was, dat als

  de vijand dan toesloeg sloeg en de Isralieten,

  ontnuchterd, zich tot God wendde, hij de vijand

  volkomen in de kaart scheen te spelen. Vaak werden zij

  jarenlang door God verlaten en overgeleverd aan de

  vijand. Ten slotte was het dan de n of andere obscure

  figuren, die door God gebruikt werd, om de zaak te

  redden. Zo werd de overwinning toch weer een

  geloofswonder (Richteren 2: 13 16). Nee, dan liever

  een koning!

  Als alle andere volken.

  De geloofsstrijd had al lang afgedaan, maar de

  geestelijke gelijkschakeling had hun ook al niet sterker

  kunnen maken. Maar nu hadden ze het gevonden! Zij

  moesten zich de politieke structuur en de bevelvoering

  van de vijand eigen maken. De achtergrond van alles

  was echter, dat Isral helemaal vergeten was, waarom

  zij waren er wt zij waren. Wat had Mozes gezegd?

  "Gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; U

  heeft de Here, uw God, uit alle volken van de

  aardbodem verkoren om zijn eigen volk te zijn"

  (Deuteronomium 7: 6). Maar wat zeggen zij tegen

  Samuel in 1 Samuel 8: 5,19, 20? "Stel een koning over

 • 36

  ons, om ons te richten, als bij alle andere volken - - -

  dan zullen ook wij zijn als alle andere volken." Het

  ergste was natuurlijk niet, dat zij een koning wilden

  hebben, want daarin was in de wet van Mozes al

  voorzien (Deuteronomium 17: 14 20) en per slot geeft

  God er n. Neen, zij wilden nu eens een 'normaal' volk

  worden. Zij wilden een een radikale gelijkschakeling

  met alle andere volken. Het is alsof zij Samuel en God

  te kennen gaven, dat aan dat eeuwenlange

  gexperimenteer nu maar eens een eind moest komen.

  Niet een onzichtbare God, maar een zichtbare koning

  zou voortaan hun politieke en militaire belangen

  moeten behartigen. Dan zouden zij op gelijke voet met

  de hun omringende volken staan, en zouden zij hen met

  hun eigen methoden op effectieve wijze kunnen

  bestrijden. Dat ze alleen nog maar een koning nodig

  hadden, om "als alle andere volken" te worden, hadden

  ze huns ondanks goed ingezien. Innerlijke waren ze

  immers al lang gelijkgeschakeld met de wereld. Dat had

  hun Goddelijke Koning wel door, zoals Hij ook ronduit

  tegen Samuel zei: "Juist zoals zij gedaan hebben van de

  dag af, toen Ik heb hen uit Egypte leidde tot op de

  huidige Dag, dat zij Mij hebben verlaten en andere

  goden gediend, zo doen zij ook nu tegen u." Samuel

  ervoer in deze krenking slechts, wat God zich al zo lang

  had is laten welgevallen. In zoverre had Samuel dus

  gelijk gehad met zijn klacht, dat hij nu eens ervoer, wat

  God al zolang ervaren had!

 • 37

  Geen begrip van zijn roeping.

  Dat Isral absoluut geen notie had van zijn roeping en

  plaats tussen de volken der wereld, blijkt wel heel

  duidelijk uit wat ons verteld wordt in 1 Samul 8.

  Mozes had tot Isral gezegd : "Gij zijt een volk, dat de

  Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit

  alle volken van de aardbodem verkoren om zijn eigen

  volk te zijn" (Deuteronomium 7:6). Maar hoor nu wat

  de Isralieten zeggen tegen Samul: "Stel nu een koning

  over ons aan om ons te richten, als bij alle andere

  volken . . . dan zullen ook wij zijn als alle andere

  volken" (1 Samul 8:5,19,20).

  Het kwaad, dat zij een koning wilden hebben, zat niet in

  de eerste plaats in het verlangen naar een koning,

  Anders had God nooit hun verlangen ingewilligd. Die

  koning moest er volgens hen komen, omdat deze nodig

  was, om als alle andere volken te worden.

  Toch was zelfs dat verlangen, van menselijk standpunt

  uit gezien, gerechtvaardigd. Ja, het was zelfs het enige

  verstandige, dat zij konden bedenken in hun situatie. Er

  was namelijk een hele geschiedenis aan voorafgegaan.

  Drie generaties.

  Die ontwikkeling heeft gelopen van de eerste generatie,

  die in het beloofde land kwam, via de tweede generatie,

  die van de Richteren, naar de derde generatie, die van

  Samul. Het woord generatie dient hier ruimer te

  worden genomen dan zijn letterlijke betekenis. En in

  het voorbijgaan kunnen wij vaststellen, dat de eerste

  drie generaties van elke nieuwe groep van

  'Godsgezinden' vaak eenzelfde lijn vertonen.

 • 38

  De overgang van de eerste naar de tweede generatie is

  kenmerkend. In Richteren 2:7,10,11 staat: "Het volk

  diende de Here gedurende heel het leven van Jozua en

  van de oudsten - - - die heel het grote werk gezien

  hadden, dat de Here voor Isral gedaan had - - -. Nadat

  ook dat hele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was,

  kwam na hen een ander geslacht op, dat de Here niet

  kende, noch het werk, dat Hij voor Isral gedaan had.

  Toen deden de Isralieten wat kwaad is in de ogen des

  Heren en gingen de Bal dienen." Wie had tot dusver

  de plannen gemaakt en uitgevoerd? Wie had het

  initiatief genomen tot de uittocht uit Egypte, de

  doortocht door de Rode Zee, de tocht door de woestijn

  en de uitreddingen, toen beleefd, de overwinningen, die

  hen aan de rand van het beloofde land brachten, de

  tocht door de Jordaan, de val van Jericho en de

  verovering van het land? Het was God geweest, van

  begin tot eind. Maar waarom hield God dan op met

  wonderen doen na de dood van Jozua en de eerste

  oudsten?

  Richteren 1:1-19a is n en al overwinning. Doch de

  rest van dat laatste vers bevat een onzinnige

  tegenstelling: "En de Here was met Juda, zodat hij het

  gebergte in bezit nam, maar hij was niet in staat de

  bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen

  hadden ijzeren strijdwagens." Wie is de laatste "Hij"?

  Was dat God? Nee, het was Juda, die wel in een strijd

  van man tegen man konden overwinnen, maar niet in

  gemechaniseerde oodogvoering. Toch was dat niet de

  werkelijke oorzaak.

 • 39

  Een onmogelijke situatie.

  De naam "Juda" betekent: "De dankende". Dat waren

  ze geweest in het gebergte: "De Here was - - - (zodat

  Juda nam)". Direct daarachter staat: "(Juda) was niet -

  - -". Heel logisch! In het gebergte was de Here de dader

  en Juda de danker. In de vlakte werd Juda de dader, en

  dus de verliezer. En zijn treurig voorbeeld volgden de

  Benjaminieten, Jozef, Manasse, Efram, Zebulon, Aser

  en Naftali volgens Richteren 1:21-33. Dan werd zelfs

  teruggedrongen! (34 e.v.). Het was alles half werk:

  overwinningen en nededagen. Of eigenlijk kwam het

  niet eens tot nededagen: zij hielden eenvoudig op met

  vechten en lieten de vijand zitten waar hij zat. Zodra zij

  een comfortabel plekje voor zich veroverd hadden,

  dachten zij er niet over voor Gods zaak verder te

  vechten. Het gevolg was, dat zij God niet meer nodig

  hadden en er ook geen wonderen meer gebeurden.

  Nogal logisch, dat hun kinderen de Here niet kenden!

  Hoe zouden die ook iets van Gods programma, laat

  staan van Gods macht omdat programma uit te voeren,

  ervaren hebben? Omdat zij Gods macht niet hadden

  leren kennen in het leven van hun vaders, zullen de

  kinderen ook bar weinig zin gehad hebben we, om met

  de vijand al te lastig te maken.

  Het was een trieste cirkelgang. Omdat de vaders alleen

  maar genteresseerd waren in Gods werk voor zover het

  hun onmiddellijke, menselijke verlangens betrof,

  hadden zij God niet meer nodig. Zij konden Zijn

  wonderen en de daarmee gepaard gaande

  "noodtoestanden" niet gebruiken. Zulke egosten

  kweken van zelf nog grotere egostische kinderen!

 • 40

  Wat konden zij doen? In Richteren 21: 25 staat het zo:

  "Ieder deed wat goed was in zijn ogen." En wij, die bij

  voorbeeld Romeinen 8 kennen, verbazen ons niet, dat er

  staat: "Toen deden de Isralieten wat kwaad was in de

  ogen des Heren." "zij, die in het vlees zijn, kunnen God

  niet behagen (Rom.8:8)." D.w.z.: "Zij, die naar hun

  beste weten handelen als mens, kunnen in hun streven

  nooit in harmonie met de wil van God handelen!"

  God specialiseert zich in het onmogelijke.

  Zodra wij ons tot het menselijk-wenselijke en het

  menselijk-mogelijke beperken, verdwijnt de Here uit

  onze horizon. En als de Heer uit onze horizon

  verdwijnt, moeten wij ons wel beperken tot het

  menselijk-mogelijke. Dat is in het natuurlijke vlak ook

  zo: hoe hoger wij van de aarde opstijgen, des te groter

  wordt onze horizon; hoe lager wij naar de aarde

  afdalen, des te beperkter onze gezichts einder. Maar de

  Heer "specialiseert zich" in het menselijk-onmogelijke!

  Daarom, als alleen het menselijk-mogelijke in ons leven

  volbracht wordt, wordt daarin geen kracht des Heren

  openbaar. En omdat de vijand alleen maar bang is voor

  de kracht des Heren, lukt hij dan op ons aan.

  In zo'n geval merken wij, hoe ontzettend het is, als de

  Heer uit onze horizon verdwenen is. Hij is er natuurlijk

  wel, maar wij zien hem niet, met het gevolg, dat wij ons

  menen te moeten beperken tot het menselijk-mogelijke.

  Wij kunnen ook niet meer. Daar worden al onze

  maatregelen op afgestemd, wat tot resultaat heeft, dat

  wij precies het omgekeerde doen van wat de situatie

 • 41

  vereist, het menselijk-onmogelijke. De uitkomst is:

  Nededaag!

  Is niet veel in ons eigen leven en in dat van veel

  christelijke gemeenschappen en ondernemingen in

  overeenstemming met dit patroon? God laat zich echter

  niet beperken. Hij gaat door, want Zijn programma

  voor de mensheid en voor het heelal zal uitgevoerd

  worden.. Hij probeert de oude generatie niet te

  verbeteren, maar Hij begint een nieuwe generatie te

  vormen, hij begint "van-niet-af-aan": een vrouw, die

  geen kinderen kon krijgen, Hanna (1 Samuel 1:2). Ziet

  u wel, dat het werk van God begint met het menselijk-

  onmogelijke?!

  De derde generatie : God neemt het roer over.

  Zo kwam Samul. Wat was zijn begin? Eli zei tegen de

  moeder: ,;Ga heen in vrede, en de God van Isral zal u

  geven, wat gij van Hem gebeden hebt." Samuls naam

  betekent daarom: "Van de Here gebeden" (1 Samul

  1:17en20). Wat zegt zijn moeder, als zij hem bij de

  priester brengt? ", - - - om deze jongen heb ik de Here

  gebeden, en de Here heeft mij gegeven. Wat ik van Hem

  gebeden heb" (1:26,27). Wat zegt zij in haar lofzang?

  "Mijn hart juicht in de Here (2 : 1) - - . De Here doodt

  en doet hedeven, Hij doet - - - en (doet) - - - (6). De Here

  maakt - - - en maakt - - - Hij vernedert, Hij verhoogt

  (7). Hij heft op - - - Hij hcft omhoog - - - Hij heeft (8),

  Hij behoedt - - - (9), De Here richt - - - Hij geeft - - - Hij

  verhoogt (10)" Halleluja! God is weer aan het werk

  gegaan! En het is nu eens geen hulp tegen vijanden.

 • 42

  Geen defensief, maar het begin van een nieuw offensief

  tegen de vijand van het volk van God.

  Doch er staat nog meer! "Door Hem worden de daden

  (van de mensen) getoetst (3), - - - Niet door kracht is een

  man sterk - - - De Here geeft sterkte (9, 10)" God wordt

  niet alleen weer de Dader. Maar de mens als dader

  wordt uitgeschakeld en kan weer een danker worden

  voor wat God doet. In Hanna keert het vuur van de

  eerste generatie weer, en door haar gaat God de nieuwe

  generatie opgekweken. Ze de vertegenwoordigers van

  de oude generatie "rekenden niet met de Here" (1

  Samuel een 2:12). Dat zijn de zonen van Eli. Maar van

  Samul staat: "Samuel nu dienden voor het aangezicht

  des Heren" (1 Samuel 2: 18). "De jonge Samuel groeide

  - - - op bij de Here" (1 Samuel 2: 21). "De jonge Samuel

  nam toen in aanzien en in de gunst, zowel bij de Here

  als bij de mensen" (1 Samuel op 2: 26).

  Met de oude generatie en rekent God spoedig af: "Wie

  mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen

  gering geacht worden. Zie, de dagen komen, dat Ik heb

  uw kracht verbreken zal", zegt Hij tot Eli (1 Samuel 2:

  30,31). En aanstonds staat er: "Toen liet de Here

  Samuel" (1 Samuel 3: 4). Nog was Samuels oor na

  uitsluitend afgestemd op de menselijke stem: het "In

  die dagen (wassen) het woord des Heren schaars;

  gezichten waren niet talrijk" (1 Samuel 3: 1). Dan

  herinnert zich een stokoude man, dat God ook nog een

  stem heeft. Was dat misschien bijna een eeuw geleden,

  dat die gehoord was? In elk geval moest Samuel van het

  begin af beginnen in de school van de Godsopenbaring.

  Wat zegt God tegen hem, als Hij eindelijk gehoord

 • 43

  wordt? "Ik ga - - - iets doen - - -" (1 Samuel 3: 11). En

  zelfs de oude Eli erkent, dat er een nieuw tijdperk is

  begonnen: "Hij is de Here, Hij doe wat goed is in Zijn

  ogen" (1 Samuel 3: 18).

  De Geest en het vlees.

  Hoe eindigde Samuel zijn leven? Laten wij het lezen in

  1 Samuel 8: 1 "Toen Samuel oud geworden was, stelde

  hij zijn zonen tot richters over Isral ". Heel verstandig,

  maar - - - volkomen naar de mens. De mens, die zijn

  werk als mensenwerk ziet, denkt mensen nodig te

  hebben, om zijn werken voort te zetten en te voltooien.

  Maar meestal is dat de dood in de pot. Een vader is

  geneigd te denken, dat zijn zonen ook zijn geloof van

  hem hebben meegekregen en dat geestelijk inzicht

  erfgoed is. Maar de verhouding tot God is voor ieder

  iets heel persoonlijks. Niettemin was het het enige, wat

  hij doen kon in deze situatie, maar daarom was het

  weer het "menselijk mogelijke". En daarom was het

  volkomen verkeerd. Kijk maar naar de resultaten:

  "Zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; zijn waarop

  winstbejag uit, namen geschenken aan en bogen het

  recht" (1 Samuel 8: 3). Dat was niet zo heel verschillend

  van wat de zonen van Eli deden. Maar hij (een mens)

  had ze ook aangesteld over Gods volk! Vergat hij, dat

  het God is, die richters aan stelt over Zijn volk? ! Op

  Samuel was van toepassing, wat Paulus eeuwen later

  aan de Galaten moest schrijven: "Gij zijt begonnen met

  de Geest, eindigt gij nu met het vlees?" (Galaten 3: 13).

  Wij kunnen het ook zien aan de reactie, die de

  maatregelen van de oude Samuel verwekte onder het

 • 44

  volk. "Daarom kwamen alle oudsten van Isral bijeen;

  zij gingen naar Samuel in Rama en zeide tot hem: Zie,

  gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw

  wegen; stel nu een koning over ons aan, om ons te

  richten, als bij alle andere volken" (1 Samuel de 8: 4,5).

  Waar is God in hun horizon? Verdwenen!! Samuel is

  degene bij wie zij komen. Toch ontbreekt hun ook het

  ware inzicht. Samuels wegen zijn de maatstaf; niet

  Gods wegen. Aan Samuel wordt gevraagd, om een

  koning aan te stellen, niet aan God.

  Ook een het antwoord, dat God aan Samuel gaf,

  spreekt boekdelen. "Niet u hebben zij verworpen, maar

  Mij hebben zij verworpen" (1 Samuel 8: 7). Had dan de

  gedachte bij Samuel geleefd, dat hij (met zijn zoons)

  verworpen was? Was het daarom, dat hij zo direct in

  teleurstelling tot God ging bidden? Er staat: "Toen - - -

  mishaagde dat aan Samuel, en hij bad tot de Here" (1

  Samuel 8: 6). Ja, daarom!

  Wie het laatst lacht - -

  Toen kregen zij hun koning. Hij was echter niet de

  gezalfde, waren aan na van zo'n 3 (1 Samuel 2: 10).

  Saul was de laatste van Samuels generatie. Hij kwam in

  de failliete boedel van zijn voorganger en geestelijke

  vader. En als "zoon zijns ouderdoms" kreeg hij

  Samuels vleselijke gezindheid mee als erfenis. Toen hij

  bleek alleen de fysieke en menselijke eigenschappen

  voor een koning te bezitten, werd hij net zolang door

  zijn geestelijke vader betreurd, tot God er genoeg van

  had en dat onomwonden tegen Samuel zei met de

  woorden: "Hoe lang nog zult gij treuren om een man,

 • 45

  die Ik verworpen heb?" (1 Samuel 16: 1). Dat zoiets

  nodig was, zegt wel iets van Samuels geestelijke

  toestand.

  Door deze koning slaagde Satan er in een overwinning

  te behalen op het volk van God, die zo belangrijk was,

  dat hij het als "Evangelie" liet rond bazuinen aan zijn

  die demonische en menselijke onderdanen. Hoe dat in

  zijn werk ging, zullen wij de volgende keer zien.

  Ook in de huidige kerken en kringen hebben wij een

  eerste, tweede het en derde generatie. De eerste heeft

  het grote werk Gods gezien, waardoor het onmogelijke

  mogelijk werd. De tweede valt terug op de erfenis en

  kent God alleen nog maar "van horen zeggen". De

  derde generatie gaat de zaken "reorganiseren": een

  combinatie van goddelijke visie en menselijke kracht.

  En Satan lacht in zijn vuistje. Maar wie het laatst lacht,

  lacht het best. Dat is God! "Die in de hemel zetelt,

  lacht". Want Zijn Zoon zal de eindoverwinning

  behalen!

 • 46

  3. EEN EVANGELIE OP INTERNATIONAAL

  NIVEAU.

  De Gezalfde des Heren

  lsral kreeg een koning, gezalfd met de kracht Gods!

  "Toen nam Samul de oliekruik, goot haar uit over zijn

  hoofd, kuste hem en zei: Heeft niet de Here u tot vorst

  over zijn erfdeel gezalfd?". (1 Samuel 10:1) "Dan zal de

  Geest des Heren u aangrijpen en gij zult tot een een

  ander mens worden" (vers 6).

  "Terwijl hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan,

  schonk God hem een ander hart" (vers 9). De man, die

  zich na zijn verkiezing verscholen had tussen het

  pakgoed, werd aanvoerder van het volk van God.

  Ook van David lezen wij dergelijke dingen "Samuel

  nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn

  broeders Van die dag af greep de Geest des Heren

  David aan" (1 Samuel 16 : 13) Het is interessant om te

  bedenken dat, hoewel volgens vers 14 van datzelfde

  hoofdstuk, de Geest des Heren van Saul geweken was,

  Saul tot aan zijn dood toe de Gezalfde des Heren" bleef

  (2 Samuel 1 :14,16).

  Op dit punt in de geschiedenis deed de Gezalfde des

  Heren" zijn intrede in de geschiedenis van Isral, en - -

  - van de mensheid. Voor ons is dit van groot belang,

  omdat het woord" Christus "precies hetzelfde betekent

  als "gezalfde ". In de gezalfde stond, temidden van

  Gods volk, een man als Gods vertegenwoordiger op

  aarde, "aangegrepen door de Geest des Heren'-

  Waartoe? Om met zijn geestelijke en lichamelijke

  krachten aan de Geest van God ten dienste te staan als

 • 47

  een gewillig en bruikbaar instrument, om het

  Koninkrijk van God op aarde werkelijkheid te maken.

  Maar juist daardoor werd zijn positie en die van het

  volk afhankelijk van een door mensen moeilijk te

  vervullen voorwaarde: gehoorzaamheid: "Als gij maar

  de Here vreest, Hem dient, naar Hem luistert en tegen

  het bevel des Heren niet weerspannig zijt, en zowel gij

  als de koning die over u regeren zal, de Here, uw God,

  volgt! Vreest slechts de Here men, dient Hem trouw

  met uw ganse hart, - maar indien gij toch kwaad doet,

  zult gij zowel als uw koning weggevaagd worden" (1

  Samuel 12:14.15.24,25).

  Maar Saul kon het volk geen enkele garantie in zichzelf

  bieden, om met hem staande te blijven in de kracht van

  God. De koning viel! Nadat hij, bij het uitblijven van

  Samuel, die voor de veldslag een offer zou brengen,

  eigenmachtig was gaan offeren, " zei is is Samuel tot

  Saul: Gij hebt dwaas gehandeld: gij hebt niet in acht

  genomen het gebod van de Here, uw God, dat Hij u

  geboden heeft, anders zou de Here uw koningschap

  over Isral voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal

  uw koningschap niet bestendig zijn. Gij hebt het woord

  des Heren verworpen, daarom heeft de Here u

  verworpen (1 Samuel 13: 13,14). En toen hij de

  Amelekieten en al hun bezittingen niet geheel vernietigd

  had, is en hij Samuels het mantel scheurde, die hij

  greep, om hem te beletten heen te gaan, zei deze: "De

  Here heeft het koningschap van u afgescheurd"(1

  Samuel 15:26 is 28).

 • 48

  Gezalfd met Gods kracht, en toch - - -

  Het leven van Saul, als de gezalfde des Heren, is een

  tragedie, waarvan de laatste acte zich in snel tempo

  voltrekt. En onder de hand wordt David tot koning

  gezalfd: "Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem

  temidden van zijn broeders. Van die dag af greep de

  Geest des Heren David aan - - -. Maar vals zou was de

  geest des Heren geweken, en boze geest, die van de Here

  komen, joegen hem angst aan" (1 Samuel 16: 13 14).

  Merkwaardig is wel, dat Saul tot na zijn dood "de

  Gezalfde des Heren" wordt genoemd (2 Samuel 1:

  14,16). Uit de daarop volgende gebeurtenissen blijkt

  echter duidelijk, dat Saul geen inzicht en geen kracht

  meer had, om zijn positie te vervullen. De rest van zijn

  leven gebruikte hij, om te trachten, zijn opvolger

  onschadelijk te maken. Dat wordt ons verteld in 1

  Samuel 18 27. En daarmee was hij in feite de

  handlanger geworden van de vijand: een speelbal van

  duistere machten, die hem misbruikt ten, dat zij hun

  kans schoon meenden te zien, om deze schijn gezalfde

  en zijn aanhang te liquideren, en zijn opvolger met

  diens getrouwen voor zich in te palmen. Hoewel hij zijn

  titel houdt, kan hij de strijd niet meer op effectieve

  wijze voeren nu de Geest des Heren van hem geweken is

  (1 Samuel 16). Hij heeft geen inzicht meer in de aard

  van Israls positie en strijd. Natuurlijk tracht de vijand

  zijn verstand verder te benevelen.

  Het satanische hoofdkwartier stuurt speciale agenten

  om hem faliekant verkeerde- ideen bij te brengen. Was

  de strijd van Isral tegen de omringende volken een

 • 49

  strijd op menselijk front, of was zij een geestelijke

  strijd?

  De afvallige en de ware Gezalfde.

  Als wij de geschiedenis van David en Goliath lezen,

  zouden wij geneigd zijn het eerste te geloven. Satan

  kiest zijn mannetjes met zorg uit! Daar komt een man.

  Die in alles als m e n s extrasuper is, om als voorvechter

  van de Filistijnen met de kampioen van Isral te

  strijden: Goliath. Als daarmee de volle aandacht is

  gevallen op de menselijke kansen in de strijd, zegt deze

  superman: "Ben ik geen Filistijn, en zijt gij geen

  knechten van Saul?" (vers 8). "Ik tart heden de

  slagorden van Isral (vers 10). Dat was een pertinente

  leugen, al wist hijzelf misschien niet beter. De

  Isralieten waren knechten van G o d en vormden de

  slagorden van de Allerhoogste. Hij had wel gelijk, want

  in feite wisten de Isralieten ook niet beter. Zij hadden

  geen inzicht, noch in de positie, waar zij als volk van

  God recht op hadden, noch in de treurige toestand,

  waarin zij door de ontrouw van Saul gekomen waren.

  Het gevolg was, dat hun onwetendheid alleen maar

  groter werd : ze herhaalden Goliaths woorden

  klakkeloos, toen zij tegen David zeiden: "Hij komt om

  Isral te tarten" (vers 25). Zo doet satan in zijn wijze

  van strijden altijd. Hij bestrijdt het kind van God, het

  volk van God, de gezalfde des Heren, maar altijd onder

  het mom van een louter menselijke aangelegenheid,

  hoewel hij alleen God in de Zijnen bestrijdt. Als wij ons

  daardoor laten beetnemen, vormen onze kansen, onze

  problemen, onze onmogelijkheden zulke grote

 • 50

  hindernissen, dat die een obsessie voor ons worden en

  wij geen gedachten meer over hebben, om ons te

  bezinnen op de werkelijke inzet van de strijd. En dat is

  nu juist satans bedoeling!

  De man naar Gods hart

  Maar wie zich laat beetnemen. David niet! Hij is de

  werkelijkc "gezalfde des Heren" (1 Samuel 16:13). Hij

  toont geestelijk inzicht in de situatie te hebben: "Wie

  toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden

  van de levende God tart?" (vers 26). Direct worden ook

  enkele agenten door satan op hem afgestuurd een:

  Eliab, Davids broer (de oudste nog wel) komt met een

  echt broederlijk meerderwaardigheidsgevoel hem even

  de les lezen en slingert hem een paar onrechtvaardige

  verwijten en gemene verdachtmakingen naar het hoofd.

  Gelukkig laat David zich daardoor niet op de kast

  jagen. Hij reageert er nauwelijks op (verzen 28 en 29).

  Wat zou satan gegnuifd hebben, als het op een

  ruziepartij zou zijn uitgelopen! Hij had de partijen

  goed gekozen. Vooral twee broers (of broeders!)

  kunnen daar door satan zo goed voor gebruikt worden,

  die zijn zo familiaar, dat ze elkaar heus wel alles durven

  zeggen, zo midden in het gezicht Maar David is een

  geestelijk man. Hij maakt naar onze maatstaven wel

  een tamelijk "schaapachtige" opmerking met zijn:

  "Wat heb ik nu gedaan? Het was maar een vraag."

  Doch met "flinkheid" tegen zijn broer zou hij zijn

  krachten verspeeld hebben, nog voor hij aan Goliath

  was toegekomen als hij dan nog aan hem toegekomen

 • 51

  zou zijn- Indien de strijd tegen Goliath .,des Heren" is,

  dan is de woordenwisseling met zijn broer het ook!

  Als dat trucje niet lukt, dan stuurt satan iemand op

  David af met overdreven betoon van liefde en

  bezorgdheid voor zijn lichamelijke welzijn En wie is er

  opeens zo bezorgd voor David? De man, die de rest van

  zijn leven zal gebruiken om hem naar het leven te

  staan: Saul Daaraan kunnen wij al zien achteraf dat

  die bezorgdheid van Saul niet uit Saul zelf voortkwam

  Kenmerkend is ook, dat de man, die verondersteld kan

  worden over meer dan normale geestelijke kracht te

  beschikken, het eerst aan lichamelijk welzijn denkt

  (vers 33) Wij zien ook, hoezeer Sauls horizon nu al

  beperkt was tot de menselijke mogelijkheden: Gij zult

  met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want

  gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd

  aan." De beslissende factor ligt voor David echter in

  wat we lezen in de verzen 37 39- "De Here Hij zal

  mij redden'. En Saul zegt het hem na, maar zonder te

  beseffen. Wat die uitspraak in deze situatie betekent :

  "Ga, en de Here zal met u zijn." In het volgende

  ogenblik doet hij naar het tegendeel; hij wil hem laten

  vertrouwen op menselijke hulpmiddelen (vers 38). Dat

  is de satanische leugen: God zal het doen, maar dan

  moet ik eerst mijn maatregelen hebben getroffen - - -.

  David merkt al gauw, dat al die nuttige menselijke

  hulpstukken hem alleen maar belemmeren in zijn

  bewegingen. Hoeveel kinderen van God, arbeiders in

  Zijn Koninkrijk, zijn er niet belemmerd, of zelfs

  uitgeschakeld, doordat zij helemaal ingekapseld zijn in

  menselijk gedoe van organisatie, dat het werk en de

 • 52

  werker heet te moeten beschermen? Davids

  slotcondusie is en blijft: "De strijd is des Heren" (vers

  47), maar hij komt niet tot een volkomen belevenis van

  dat beginsel, voordat hij "zich ontdeed" van alle

  menselijke elementen (verzen 39 en 50) . 0 ja, hij heeft

  ze geprobeerd, maar hij had zelfs moeite om te lopen,

  laat staan dat hij zo zou kunnen vechten!

  "Ons geloof, dat de wereld overwint".

  Zijn geloofsbelijdenis, zijn geestelijke visie, spreekt hij

  uit tegenover zijn vijand (verzen 45 47). "Gij treedt

  mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar

  ik treed u tegemoet in de naam van de Here der

  heerscharen, de God der slagorden van Isral . Deze

  dag zal de Here u in mijn macht ovedeveren en ik zal u

  verslaan en u het hoofd afhouwen is, opdat de gehele

  aarde wete, dat Isral een God heeft. Want de strijd is

  des Heren, en Hij geeft u in onze macht." Allereerst

  ontmaskert hij de werkelijke bedoelingen van satan:

  "Gij wilt de strijd voeren op basis van menselijke

  hulpmiddelen, maar ik reken op de geestelijke, hemelse

  strijdmacht." Dan rekent hij hem de werkelijke

  machtsverhoudingen voor. "Ik kan tegen u niet op,

  maar u kunt tegen mijn God niet op. Daarna vertelt hij

  zichzelf en zijn volk, maar ook zijn menselijke en

  geestelijke tegenstanders, wat de inzet van de strijd is,

  want een soldaat, er die vecht zonder een doel voor

  ogen, is een verloren man. Het doel is niet, dat er een

  gevaarlijke reus afgemaakt wordt, dat de vijand

  verslagen wordt, dat het volk bevrijd wordt, of dat

 • 53

  David er levend afkomt en als held wordt vereerd. Dat

  zijn hoogstens bijproducten op het menselijk vlak.

  Neen, de hele aarde zal weten, dat Isral een God heeft

  en daarmee zal het volk van Abraham aan zijn doel

  beantwoorden: alle geslachten van de aardbodem in

  hem gezegend.

  Het doel van de strijd die wij, als gelovigen, hebben te

  verduren, is niet in de eerste plaats dat wij er beter van

  worden: uit moeilijkheden gered worden, succcs

  hebben in materieel of (en) geestelijk opzicht,

  "gelukkig" zijn, of geestelijk staande blijven en "veilig

  aan 's hemels kust" aankomen. Dat zijn de

  bijproducten van dat grote doel: de naam van Christus

  en van God moet bekend worden in onze omgeving, in

  onze generatie, over de gehele aarde, in het heelal,

  "opdat aan de overheden en machten in de hemelse

  gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou

  worden naar het eeuwig voornemen, dat Hij in Christus

  Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd" (Efezirs 3:10). Wat

  voegt Paulus daaraan toe? "Daarom verzoek ik u met

  aandrang, de moed niet op te geven." Waarin onze

  moeilijkheden ook zitten, wat er ook voor ons in

  menselijk opzicht op het spel staat, als wij voor ogen

  houden, dat noch de strijd, noch de overwinning ons

  persoonlijk aangaat, maar een zaak is, die God betreft,

  valt de vrees voor de menselijke zijde van de strijd van

  ons af en zijn wij onoverwinnelijk.

  Wat een oneer voor de naam van God in de wereld en

  wat een scheuringen in de gemeente zouden voorkomen

  zijn, als altijd zo "in geloof" werd geleefd. Geloof is

  "geestelijk inzicht in de practijk", "geestelijk inzicht in

 • 54

  actie" . Dat was het bij David, en dat is het ook in ons

  geval en Johannes zegt: "Dit is de overwinning, die de

  wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Johannes 5 .

  4).

  Liquidatie van de gezalfde des Heren.

  Waarom wij zo diep ingegaan zijn op deze episode uit

  het leven van David? Wij hadden het toch over Saul?

  Ten eerste, omdat hetgeen Saul miste, het beste uitkomt

  door te zien wat David bezat: beiden waren immers

  "gezalfd" en zouden dus hetzelfde moeten bezitten!

  Maar bovendien is het besproken voorval de

  onmiddellijke voorgeschiedenis van het onderwerp, dat

  ons bezighoudt: de slag en de nededaag op het gebergte

  Gilboa, en "het evangelie" van satan.

  Wij hebben al gezlen, dat Saul als effectieve kracht voor

  het Koninkrijk Gods was uitgeschakeld. Van nu af

  blijkt hij echter ook een gewillig instrument in de

  handen van satan om David, de toekomstige koning van

  het volk van God, te vervolgen en onschadelijk te

  maken. Dat is de inhoud van het tweede deel van 1

  Samuel van hoofdstuk 18-27.

  Het einde van Sauls carriere als "gezalfde des Heren"

  was allang gekomen. Doch zulke mannen kunnen soms

  nog een hele tijd meelopen in het leger van God. Dan

  komt het ogenblik, dat satan zijn strijdkrachten

  samentrekt, om de rest van het bruggehoofd van het

  Koninkrijk van God op aarde op te ruimen. "In die

  dagen verzamelden de Filistijnen hun legers, om een

  veldtocht tegen Isral te ondernemen" (1 Samuel 28:la).

  In welke dagen gebeurde dat?

 • 55

  Het moment was goed gekozen. Het staat er zo zakelijk,

  maar het moment, waarop dit gebeurde, laat duidelijk

  zien, dat het meesterbrein hierachter was van iemand,

  die de geestelijke situatie goed kende. Geestelijk was

  Isral gesoleerd en in Isral bestond een geestelijk

  vacuum. Indertijd toch had de jonge Saul radicaal

  gekozen voor de levende God, door alle waarzeggers,

  die contact konden leggen met de machten der

  duisternis, te verbannen. Er was geen enkel geestelijk

  contact meer mogelijk, met welke kant dan ook.

  Samuel, de profeet, die de verbinding met God

  onderhield, was er niet meer. En Saul zelf kon geen

  contact met het hemelse hoofdkwartier krijgen. Dat is

  de toestand, zoals die ons geschilderd wordt in 1 Samuel

  28 . 3-6. Het staat er zo tekenend: "Toen Saul het leger

  van de Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart

  beefde zeer. En Saul vroeg de Here, maar de Here

  antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de

  Urim, noch door de profeten". Daarom ging hij in zijn

  isolement contact zoeken met de geestelijke

  "buitenwereld" via de verbindingen van de vijand:

  "een vrouw, die geesten van doden kan bezweren".

  Deze schijngezalfde viel door de mand. Hij stond

  immers een geestelijke allang aan de kant van de vijand

  is en had daarvan genoeg blijken van geven in het

  najagen van "de man naar Gods hart". 9 "toen zij zal

  tot zijn dienaren: Zoeken wij een vrouw, die geesten

  van doden kan bezweren; dan wil ik naar toe gaan en

  haar raadplegen" (1 Samuel 28: 7). Zij vonden er

  inderdaad n, buiten het door Saul beheerste deel van

  het land. Zijn geestelijke verdwazing bereikt wel het

 • 56

  toppunt, als hij onder die omstandigheden aan deze

  vrouw nog een eed zweert bij de levende God, nota bene

  om haar te verzekeren, dat zij als waarzegster met rust

  gelaten zal worden. Dat staat in 28.7-20.

  De militaire situatie.

  De militaire situatie is interessant. Saul beheerste alleen

  het bergland, waarvan Gilboa het noordelijk punt is.

  Van hier uit heeft men uitzicht op de vlakte van

  Jizreel, die ten noorden daarvan het bergland van

  West naar Oost doorsnijdt. Hij verbindt de kustvlakte

  met het Jordaandal ten zuiden van het meer van

  Galilea, en alle drie waren ze in handen van de

  Filistijnen. Midden in de vlakte van Jizreel ligt in de

  Heuvel Mor. Aan de Zuidhelling daarvan ligt Sichem,

  waar het leger van de Filistijnen lag, is en de

  Noordzijde lag Endor, waar de waarzegster woonde.

  Saul moest dus door het vijandelijk gebied heen, om

  daar de hulp van een geestelijke handlangster van de

  vijand in te roepen, om via de verbindingen van de

  Tegenstander contact te krijgen met de geestelijke

  buitenwereld. Hiermee trad hij persoonlijke zowel als

  geestelijke buiten zijn territorium.

  De uitspraak van Samuel was vernietigend: "De Here is

  immers van u geweken en uw Vijand geworden - - -

  omdat gij naar de Here niet geluisterd hebt. De Here

  zal ook Isral met U in de macht der Filistijnen geven,

  en morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn".

  Het einde is: de ondergang. Daarvan kunnen wij lezen

  in 1 Samuel 31.1-7. "Zo stierven op die dag Saul, zijn

  drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen,

 • 57

  tegelijk." Sauls dood was niet anders dan en executie,

  die de Tegenstander aan hem te voltrekken mocht, toen

  zijn God hem verlaten had.

  Een evangelie van satan!

  Nu begrijpen wij, dat de slag op Gilboa regelrecht een

  triomf was voor satan, het resultaat van jarenlange

  geestelijke infiltratie en ondermijnende activiteiten. Hij

  was het, die de Filistijnen gebruikte om zich te wreken

  op "de gezalfde des Heren". Het was de

  overwinningsboodschap, het "evangelie" van het rijk

  der duisternis, dat door de boden bericht werd aan de

  goden en aan het volk. Het was de bekroning op jaren

  van geestelijke intrige en subversieve praktijken.

  De gezalfde des Heren, Gods vertegenwoordiger op

  aarde, was ten val gebracht. Saul had zich

  gecompromitteerd en was nu dood. De legerscharen van

  God waren uiteengeslagen. Het volk van God had zijn

  gebied ontruimd en had alle moed verloren.

  Dat was de erfenis voor David, die als gezalfde klaar

  stond, om het bevel over een verstrooid en

  gedemoraliseerd leger en een in paniek gevluchte

  bevolking over te nemen, was al een listig plan in

  uitvoering. Satan wilde hem ten val brengen, voor hij

  goed en wel begonnen was. Hoe had dat alles ooit

  kunnen gebeuren met een natie aan welks zijde de

  levende God stond?

  1. Het volk had nooit begrepen, waarom en waartoe het

  geroepen was "uit de duisternis tot het licht en van de

  macht van satan (Egypte) tot God." Zijn ideaal was het

  menselijk wenselijke en het menselijk mogelijke.

 • 58

  Situaties, waarin zij geheel op de macht van God waren

  aangewezen, waren zeker niet wenselijk. Zij verlangden

  wel naar bevrijding van hun kwelgeesten en wilden wel

  de zegeningen van een "opwekking", maar dachten die

  resultaten te kunnen conserveren met menselijk talent,

  zodat zij Gods "onmogelijke wijze van werken niet

  meer nodig zouden hebben.

  2. De koning onderging vorig zijn ambtsaanvaarding

  een innerlijke verandering door de zalving met Gods

  Geest. Doch hij vertrouwde op eigen inzicht en

  handelde volgens eigen wil, omdat wachten op God tot

  "onmogelijke" situaties leidde (1 Samuel 10:8 en 13:5-

  14) en omdat gehoorzamen hem te onvoordelig

  uitkwam (1 Samuel 15). Toen hij zich onmogelijk had

  gemaakt bij zijn hemelse Opdrachtgever, werd hij een

  speelbal van menselijke hartstochten en demonische

  jaloezie. Het doden van deze man, beroofd als hij was

  van inzicht en vedaten van zijn God, was slechts een

  executie. Ze werd voltrokken door Gods grote

  tegenstander, satan. Voorwaar geen heldendaad!

  "Bevestigd in de Gezalfde en gezalfd" (2 Cor. 1 . 21).

  De gemeente van Jezus Christus bestaat voor een groot

  deel uit mensen en hun leiders, die bewezen hebben

  geen haar beter te zijn dan Isral en zijn koning.

  Daardoor boekt satan zijn overwinningen. Maar in die

  gemeente, waar allen, zonder onderscheid, hun

  persoonlijke belangen prijsgeven aan de kruisdood in

  Christus en zich door het leven van Christus'

  opstanding samengevoegd weten tot n Lichaam, daar

  kan de Gezalfde met zijn Geest, lichaam en leden

 • 59

  vervullen en tonen wat Goddelijk leven is en wat het

  kan doen tegen satans regiem over deze wereld. In zo'n

  gemeente zal het "evangelie", de boodschap van de

  overwinning van God, tot zijn recht komen.

  Toen en nu

  In het laatste deel van onze studie over de eerste plaats

  in de Bijbel, waar het woord "evangelie'. In voorkomt,

  zullen wij enkele interessante gegevens bestuderen, die

  deze tekst ons biedt. Op die punten heeft dit gebeuren

  zijn parallellen in het Nieuwe Testament, hetzij in de

  vorm van een tegenstelling, hetzij als een type van wat

  in het Nieuwe Testament werkelijkheid is.

  Deze studie zal aantonen, dat het evangelie van het

  Oude en van het Nieuwe Testament op dezelfde

  grondslagen berusten en met hetzelfde doel in verband

  staan. Wij zullen nu eerst nog eens de tekst lezen waar

  het om gaat "Zij hieuwen zijn hoofd af, roofden zijn

  wapenrusting en zonden boden rond in het land der

  Filistijnen, om de goede tijding te melden in de tempels

  hunner afgoden en aan het volk.

  En zij legden zijn wapenrusting neer in de tempel van

  Astarte, en zijn lijk hingen zij aan de muur van Beth

  San" (1 Samuel 31:9,10).

  Een lichaam zonder hoofd

  Wat is het meest radicale middel om een man

  onschadelijk te maken, of om te bewijzen, dat hij

  onschadelijk is? Dat is: hoofd en lichaam te scheiden!

  Zo had David, om de zekerheid van zijn overwinning

  uit te drukken, van te voren aangekondigd, dat hij

 • 60

  Goliath zijn hoofd af zou slaan En wanneer gingen de

  Filistijnen op de vlucht? Niet toen hun held ter aarde

  stortte! Nee, er staat: "Hij hieuw hem het hoofd - - - af.

  Toen de Filistijnen zagen, dat hun held dood was,

  sloegen zij op de vlucht". Hoewel de geweldige

  bewapening en pantsering van deze reus grote indruk

  had gemaakt op het slagveld, was het toch het hoofd,

  dat David meenam naar leruzalem. Niet de slinger,

  waar Goliath mee gedood was, . werd als een relekwie

  bewaard, maar het zwaard, waar zijn hoofd mee was

  afgehakt (1 zou nu wel 17:51,54 en 21: 9). Net zo deed

  satan met Saul.

  Daar hing dan Sauls lichaam. Met hoofd was dit het

  liehaam van de gezalfde des Heren geweest. Zo was het

  destijds in bezit genomen door de Geest van de levende

  God. Maar nu was het een lichaam zonder hoofd.

  Weet u, waar satan altijd op uit is? Om het Hoofd van

  het Lichaam te scheiden en zo aan de activiteit van De

  Gezalfde des Heren op aarde een eind te maken De titel

  "Christus" betekent niets anders dan "Gezalfde".

  Maar als een man gezalfd werd voor de dienst van God,

  werd hij op het hoofd gezalfd. Daarom is Christus het

  Hoofd en de gemeente is zijn Lichaam: het Hoofd is

  gezalfd met de Geest van God, en door de kracht van de

  Geest gebruikt Hij het Lichaam als instrument, om op

  aarde het rijk van satan te verslaan en het rijk van God

  uit te breiden. Dat geldt niet alleen voor die ene

  gemeente van alle tijden en plaatsen, maar het geldt in

  het bijzonder van de plaatselijke gemeente, "Gij zijt het

  lichaam" (instrument voor de strijd van Christus (De

 • 61

  Gezalfde des Heren)", zegt Paulus letterlijk tot de

  plaatselijke gemeente van Corinthe (1 Cor.12:27).

  Welnu, als een plaatselijke gemeente, door welke

  oorzaak ook, van het Hoofd gescheiden is, is zij dood.

  Geen enkele dokter zou aan dat feit twijfelen. Satan

  weet dat ook. Daarom is dat het enige, waar hij zich

  druk om maakt. De uiterlijke gang van zaken kan

  gerust doorgaan: dat is zelfs goed, om de ware toestand

  te camoufleren.

  Het is vaak nog veel erger. Wij, moderne,

  twintigste.eeuwse christenen, hebben alledei

  kunstgrepen bedacht, om de naar menselijk idee

  onberekenbare impulsen van het Hoofd uit te

  schakelen. Wij stellen de activiteiten op papier vast,

  stellen functionarissen aan en huren specialisten voor

  het "belangrijkste" werk. Wij bepalen principen en

  practijken, om in de plaatselijke gemeenten een

  enkelsoortig christendom te garanderen, om lastige

  dilemma's te vermijden Bovendien draait de

  plaatselijke gemeente meestal als een klein radertje mee

  in een groter geheel, waarin alles gecentraliseerd en

  geautomatiseerd is, en dat van Boven geleid heet te zijn.

  Geen wonder, dat de "evangelisatie-campagne" van

  satan, de boodschap, dat De Gezalfde des Heren dood

  is, in de wereld geloofd wordt: al die ont-.Hoofd-e,

  krachteloze plaatselijke gemeenten van onze westerse

  versie van het christendom kan hij tonen als "bewijs".

  Beth~San, ons rustige Christendom

  ln Beth-San werd het onthoofde lichaam van de

  Gezalfde des Heren in het openbaar ten toon gesteld

 • 62

  Die stad heeft een tvpische rol gespeeld in de vroegste

  geschiedenis van Isral in Kanan.

  Toen Jozua het nog niet geheel veroverde land

  verdeelde, kreeg Manasse Beth-San. Maar de mensen

  van die stam kwamen klagen, omdat daar in de vlakte

  de Kananieten ijzeren strijdwagens hadden ook is

  Juda's struikelblok! waar zij zeiden niet tegenop te

  kunnen. Maar Jozua gaf hun ten antwoord, dat zij

  talrijk en sterk genoeg waren, om die Kananieten te

  verdrijven Zij kregen er geen ander stuk land voor in

  de plaats (zie Jozua 17 : 11, 16. 17 18), Helaas, Manasse

  heeft deze plaats, die in een vruchtbare vlakte lag, niet

  ingenomen. Zij hebben met de rest van het hun

  toegewezen bezit genoegen genomen: schraal bergland

  met wouden (Richteren 1:27) De Filistijnen deden wel,

  wat Isral niet had gedaan: zij namen bezit van

  Bethsan!

  Maar er is meer. De naam Beth-San betekent: "Huis

  der Rust" of "Huis der Zorgeloosheid". Waarom was

  het zolang een "Huis der Rust" gebleven? Omdat het

  volk van God het met rust gelaten had! Waarom

  zouden die zorgeloze Manassers zich ook druk maken

  en risico lopen? Een paar bomen meer kappen en er

  waren weer een paar berghellingen vrij, om huizen op

  te zetten Bovendien, waren ze in de bergen niet heerlijk

  veilig voor die gevaarlijke strijdwagens van de mensen

  uit de vlakte? !

  Zij vergaten dat dit verregaande eigenwijsheid was.

  Hun Commandant wist wel, waarom Hij hun bevolen

  had, om dat dorp en die vlakte in bezit te nemen Het

  was een strategisch belang van de eerste orde, vanwege

 • 63

  het oprukken van de Filistijnen. Maar omdat de

  Manassers niet zagen. Wat God zag. En niet wisten, wat

  God wist, en niet genoeg geloof hadden, om te doen wat

  Hij zei, hadden zij er geen interesse voor. Naar m e n s e

  1 ij k e berekening was het een dwaze onderneming, en

  daarmee uit!

  G e h o o r z a a m h e i d. het enige alternatief van a 1 w

  e t e n dh e i d. was er bij hun niet bij.

  Cod heeft ook ons een Jozua gegeven: Jezus Ook Hij

  heeft ons een .rijk land binnengevoerd, leest u maar in

  Hebr. 4 : 1-11. Maar de n krijgt daar wel eens een

  aantrekkelijker plekje, dan de ander. Het kan ook

  gebeuren, dat bepaalde regionen van ons leven ons

  meer of minder aanstaan dan andere. Meestal beperken

  wij ons dan tot datgene, wat ons het meeste aanstaat;

  van de rest maken wij ons zo makkelijk mogelijk af.

  Als gemeente willen wij liever op ons eigen bergje met

  onze eigen broeders "bomen doorzagen", dan afdalen

  naar de vlakte, waar die "gevaarlijke" mensen wonen.

  O ja, met onze steile begrippen zorgen wij wel, dat ze

  uit onze buurt blijven. En natuurlijk hoort ook "ons"

  bergje van theologische zuiverheid of van Bijbels

  inzicht tot het Koninkrijk Gods. Gelukkig maar, want

  daarop kunnen wij ons tenminste terugtrekken, als wij

  in het nauw gebracht worden, en van daaruit kunnen

  wij anderen zo veilig en trefzeker bestoken. Wij kennen

  van dat ene bergje al de strategische voor en nadelen

  op een prik. Helaas, het zijn echter in de regel

  inderdaad "natuurlijke" hoogten. Daarom kunnen wij

  er ook zo moeilijk van "af komen".

 • 64

  Maar ook het terrein, waar zich doorgaans alleen lieden

  bevinden, die zich .,op de vlakte" houden, of die zo

  makkeijk "doordraven" een effectieve strijdwagen,

  niet bij te houden en haast niet te treffen ook dat

  terrein, waar je met al die "opzweperij" zo licht onder

  de voet gelopen word, hoort bij het Rijk van God. Het is

  waar, dat de trawanten van satan zich in de vlakte

  thuisvoelen, maar ook in de bergen voeren zij een

  effectieve guerilla! Beide gebieden hebben wij

  toegewezen gekregen, om ze voor God te bezetten,

  zowel de statische theologische discipline, die erkent:

  "Zo is het, en niet anders", als de dynamische

  "geestelijke " vrijheid van: "Zo is het ook nog eens een

  keer". Als ze maar niet bezet worden door het frigide

  intellect, of de zwoele emotie, maar door geestelijke

  mensen! "Alles is immers het uwe: hetzij (de

  Schriftuurlijke) Paulus, (de filosofische) Apollos of (de

  impulsieve) Cephas, - het is alles het uwe ; doch gij zijt

  van Christus, en Christus is van God. " Het is geen

  persoonlijke zaak van ons, alleen God is

  belanghebbend.

  Onthoofd in het huis der rust

  Het onthoofde lichaam van de Gezalfde des Heren aan

  de muur van Beth-San spreekt een duidelijke en

  waarschuwende taal. Het lichaam, gescheiden van het

  hoofd, is een beeld van gelovigen en gemeenten, die

  gescheiden ,,1even" van het Ho