Het eeuwige leven beërven

of 70 /70
Het eeuwige leven beërven Voorganger: Dhr. Van Rheenen Organist: Mw. Diever

Embed Size (px)

description

Zondag 4 oktober 2009 09:30 Thema: Het eeuwige leven beërven Voorganger: Dhr. Van Rheenen Organist: Mw. Diever

Transcript of Het eeuwige leven beërven

 • 1. Het eeuwige leven berven Voorganger: Dhr. Van Rheenen Organist: Mw. Diever

2. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, Psalm 84: 1,2 3.

 • 1
 • Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
 • het huis waar Gij uw naam en eer
 • hebt laten wonen bij de mensen.
 • Hoe brand ik van verlangen om
 • te komen in uw heiligdom.
 • Wat zou mijn hart nog liever wensen
 • dan dat het juichend U ontmoet
 • die leven zijt en leven doet.

4.

 • 2
 • Het heil dat uw altaar omgeeft
 • beschermt en koestert al wat leeft.
 • De mus, de zwaluw vindt een woning.
 • Haar jongen zijn in veiligheid.
 • Mij is een schuilplaats toebereid
 • in het paleis van U, mijn Koning.
 • Heil hen die toeven aan uw hof
 • en steeds zich wijden aan uw lof.

5. Het eeuwige leven berven Voorganger: Dhr. Van Rheenen Organist: Mw. Diever 6. Mededelingen 7. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE Psalm 146: 1,2 8.

 • 1
 • Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 • zing die u het leven geeft.
 • Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 • zing voor Hem zolang gij leeft.
 • Ziel, gij zijt geboren tot
 • zingen voor den HEER uw God.

9.

 • 2
 • Reken niet op mensenwaarde,
 • want bij mensen is geen baat.
 • Aarde wordt een mens tot aarde,
 • als zijn adem uit hem gaat.
 • Ligt niet alles wat hij wil
 • met zijn laatste adem stil?

10. Stil gebed 11. Votum en groet Aansluitend Klein Gloria 12.

 • Klein Gloria
 • Ere zij de Vader en de Zoon
 • En de Heilige Geest,
 • Als in den beginne, nu en immer,
 • En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 • Amen.

13. Drempelgebed 14. Heil wien Jakobs God wil bijstaan Psalm 146:3 15.

 • 3
 • Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
 • heil die God ter hulpe riep.
 • Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
 • God is trouw aan wat Hij schiep.
 • Wat in hemel, zee of aard
 • woont, is in zijn hand bewaard.

16. Bemoediging en aansporing 17. Heil wien Jakobs God wil bijstaan Gezang 7: 1, 2, 3, 4 18.

 • 1
 • Het woord dat u ten leven riep
 • is niet te hoog, is niet te diep
 • voor mensen die 't zo traag beamen.
 • Het is een teken in uw hand,
 • een licht dat in uw ogen brandt.
 • Het roept u dag aan dag bij name.

19.

 • 2
 • Het is niet aan de overzij.
 • Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
 • de wijde oceaan bevaren,
 • wie brengt van de overkant der zee
 • de schat der diepe wijsheid mee,
 • die 's levens raadsel kan verklaren?

20.

 • 3
 • Het is ook in de hemel niet,
 • hoe vaak gij ook naar boven ziet
 • en droomt van bovenaardse streken.
 • Wat gij ook in de sterren leest,
 • alleen de Geest beroert de geest,
 • alleen het woord kan 't hart toespreken.

21.

 • 4
 • Het woord van liefde, vrede en recht
 • is in uw eigen mond gelegd,
 • is in uw eigen hart geschreven.
 • Rondom u klinkt de stem van God:
 • vrijspraak, vertroosting en gebod,
 • vlak voor u ligt de weg ten leven.

22. Gebed Opening Bijbel 23. Kinderverhaal 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Een rivier vol van vrede ELb 429 38.

 • Een rivier vol van vrede,
 • een rivier vol van vrede,
 • een rivier vol van vrede in mijn hart.
 • Een rivier vol van vrede,
 • een rivier vol van vrede,
 • een rivier vol van vrede in mijn hart.

39.

 • Een fontein vol van blijdschap
 • Een fontein vol van blijdschap
 • Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
 • Een fontein vol van blijdschap
 • Een fontein vol van blijdschap
 • Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

40.

 • Ik heb lief als mijn Jezus
 • Ik heb lief als mijn Jezus
 • Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
 • Ik heb lief als mijn Jezus
 • Ik heb lief als mijn Jezus
 • Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

41.

 • Een rivier vol van vrede,
 • een fontein vol van blijdschap,
 • ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
 • Een rivier vol van vrede,
 • een fontein vol van blijdschap,
 • ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

42. Marcus 10: 17-31Schriftlezing (NBV) 43.

 • 17Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knien viel en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? 18Jezus antwoordde: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.

44.

 • 20Toen zei de man: Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. 21Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: En ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij. 22Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

45.

 • 23Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 24De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.

46.

 • 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: Wie kan er dan nog gered worden? 27Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. 28Petrus nam het woord en zei: Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen! 29Jezus zei: Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,

47.

 • 30zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. 31Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

48. Zie ons hedenGezang 351: 1, 2, 3, 4 49.

 • 1
 • Zie ons heden
 • voor U treden,
 • God die goedheid zijt,
 • die ons hebt gegeven
 • Christus, 't eeuwig leven,
 • eens en voor altijd.

50.

 • 2
 • God van zegen,
 • onzentwege
 • hebt Ge uw Zoon gezaaid;
 • en het zaad werd wakker:
 • op de wereldakker
 • wordt met vreugd gemaaid.

51.

 • 3
 • Ach, wij smeken:
 • in dit teken,
 • Heer, maak ons gewis,
 • dat Gij ons zult schenken
 • boven alle denken
 • wat ons nodig is.

52.

 • 4
 • Laat wie zaaien
 • straks ook maaien
 • naar uw goede wet.
 • Zegen onze landen;
 • 't werk van onze handen,
 • God, bevestig het!

53. Het eeuwige leven berven Verkondiging 54. Ik geloof in God de Vader ELb 289 55.

 • 1
 • Ik geloof in God de Vader
 • die een bron van vreugde is,
 • louter goedheid en genade,
 • licht in onze duisternis.
 • Hij, de Koning van de kosmos,
 • het gesternte zingt zijn eer
 • heeft uit liefde mij geschapen
 • en tot liefde keer ik weer.

56.

 • 2
 • Ik geloof in Jezus Christus
 • die voor ons ter wereld kwam.
 • Zoon van God en Zoon des Mensen
 • goede Herder, Offerlam.
 • Door te lijden en te sterven
 • groot is het geheimenis
 • schenkt Hij mij het eeuwig leven,
 • dat uit God en tot God is.

57.

 • 3
 • Ik geloof dat mijn Verlosser
 • door de dood is heengegaan
 • en op Pasen, God zij glorie,
 • uit het graf is opgestaan.
 • Door het brood, dit is mijn lichaam
 • door de wijn, dit is mijn bloed
 • geeft de Vredevorst mij vrede,
 • maakt Hij alle dingen goed.

58. Dank- en voorbede 59. Collecte 1 ecollecte: Christenen voor Isral 2 ecollecte: Kerk 60. Ik zie een poort wijd open staan ELb 409 61.

 • 1
 • Ik zie een poort wijd open staan,
 • waardoor het licht komt stromen.
 • Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
 • om vrede te bekomen.

62.

 • Genade Gods, zo rijk en vrij!
 • Die poort staat open, ook voor rnij!
 • Voor mij, voor mij,
 • staat open, ook voor mij.

63.

 • 2
 • Die open poort laat d'ingang vrij
 • aan wie komt binnen vlieden;
 • aan rijk en arm, aan u en mij
 • komt Jezus vrede bieden.

64.

 • Genade Gods, zo rijk en vrij!
 • Die poort staat open, ook voor rnij!
 • Voor mij, voor mij,
 • staat open, ook voor mij.

65.

 • 3
 • Die open poort leidt tot Gods troon;
 • gaat door, laat niets u hind'ren.
 • Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
 • die God biedt aan zijn kind'ren.

66.

 • Genade Gods, zo rijk en vrij!
 • Die poort staat open, ook voor rnij!
 • Voor mij, voor mij,
 • staat open, ook voor mij.

67.

 • 4
 • In 't hemelrijk voor Jezus' troon,
 • daar leidt het kruis tot zegen.
 • Daar dragen wij voor kruis een kroon,
 • door Jezus' bloed verkregen.

68.

 • Genade Gods, zo rijk en vrij!
 • Die poort staat open, ook voor rnij!
 • Voor mij, voor mij,
 • staat open, ook voor mij.

69. Zegen 70. 19:00 Country Trail Band Tot vanavond! Fijne zondag