Hebron Nieuws, juli 2010

Hebron Nieuws, juli 2010
Hebron Nieuws, juli 2010
Hebron Nieuws, juli 2010
Hebron Nieuws, juli 2010
download Hebron Nieuws, juli 2010

of 4

 • date post

  09-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Hebron Nieuws, juli 2010

Transcript of Hebron Nieuws, juli 2010

 • HebronNeuwsHebronNeuws

  Rojardel,ookwelDeltjegenoemd,woontsinds2003opHebron.Voorheenwasergeensprakevaneenechterelatietussenhemenzijnmoeder.DriejaargeledenzagenweDeltjesmoedervoorheteerst.WewildenhaarhelpeneenrelatieoptebouwenmetDeltje.Zeverteldeonswaaromhetlastigvoorhaarwasomregelmatigtekomen.Haarlevenwasnietzoalszewildeenhaargezondheidliettewensenover.Maarzewasbezigdingenopderittekrijgen.Wemaaktenafspraken,maardoorhaarziektekonzezichernietaanhouden.DaarombezochtenwijhaargeregeldmetDeltje.Inhetbeginwildehijnietbijhaarblijvenenmamageenzoenofbrasa(omhelzing)geven.Maarwehieldenvol.NulogeertDeltjeregel-matigbijzijnmoeder.Hijgenietervanenzieternaaruitomhaartezienente

  knuffelen.Jezietdevreugdewanneerzesamenzijn.Injanuari2009trouwdemoederopnieuwmeteenmanwaarJeltjeopgesteldis.Jeltjenoemthempapaenistrotsophem.Wijziengeluk-kigdatrelatieskunnenherstellen.Wateenvoorrechtomdekinderendaarbijtemogenbegeleiden.Wateenvreugdeendankbaarheidvoelikdaninmijnhart!

  MetdeverjaardagvanDeltjezatenwegezelligmetznallenindetuin.Dejarigegenootvandespelletjesballon-trappenenkoekhappen.Toenwehemtoezongen,zonghijuitvolleborstmee.Hijistrotsopdetoiletspullendiezijnmoederhemgaf.Hijbewaartzezorg-vuldiginzijnkast:Vanmij!

  Hebron Hebron

  Jarig zijn bij mama

  Nummer 45 juni 2010 Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Kinderdorp Hebron, Curaao

  Op 22 april werd Rojardel tien jaar! Deze verjaardag wordt op Curaao extra uitgebreid gevierd met een maaltijd, lekkere hapjes en een stuk suikerzoete bolo (taart). Maar het meest bijzondere is dat Rojardel zijn verjaardag voor het eerst bij zijn moeder thuis vierde. Rommy van Harten vertelt.

 • Colofon

  GebedspuntenGebeds- en dankpuntenGebedspunten: Wiltubiddendatwealle

  kinderengenoegondersteuningkunnengeven?

  Wijhopendatdegiftenblijvenstijgen,nudekostenoplopen.Ookeengebedspunt!

  Wiltubiddenvoorgoedeschoolresultatenvooronzekinderen?

  Dankpunten: Wiltumetonsdankendatweelke

  dagvoldoendeteetenhebben? Wijzijnontzettendblijmetde

  tweenieuwefietsen,dekoelkastendatonsdakwaterdichtwordtgemaakt.

  Wehebbengenoegcollegasvoorndezomer!

  WiltudankendathetzogoedgaatmetMalaikaopVeeris?

  Inseptemberkunnenwestartenmetvijfgezinshuizen.

  MobiliteitsprojectStichtingKinderdorpHebronzetzichinvoorkinderendiehulpnodighebbenopCuraao.Hetgaatomkinderenuitgezinnenwaarinver-waarlozing,relationeelgeweldenmisbruikdesituatieonveiligmaken.WezoudengraagdemobiliteitvandemedewerkersendekinderenvanHebronwillenverbeteren,doortweeautosaanteschaffen.Eenkindmetdefietsoppadsturenisonver-antwoordopditeiland,wanterwordtbijnanietgefietstendeautosrijdenhard.Hetopenbaarvervoerisonbetrouwbaarenkomtnietaltijdopdejuisteplaatsvanbestemming.AlleenmeteigenvervoerkomendekinderenveiligenoptijdvanAnaarB.

  Rotary club op de bres voor HebronOp donderdag 25 maart 2010 gaven Cees en Rommy van Harten een pre-sentatie aan de Curaao Rotary club in Willemstad. Een aantal zakenmen-sen voelde zich zo aangesproken, dat ze spontaan aanboden te helpen.

  MeteenPowerpoint-presentatieverteldeCeeswaterdelaatstedriejaarisgebeurdinhuizeHebron.Hijsprakoverherstel,genezingenoverGodszegen.

  Nieuwe fietsenVooriknaardeRotaryclubging,sprakJoey,eenvandekinderen,mijaan,verteltCees.Hijzei:Zalikmeegaanendiemensenvertellendatikeenfietsnodigheb?Demijneistekleinenkapot.Ikvondheteenleukidee,maarverteldehemdatikhetzelfwelkonvragen.Eninderdaad;nadatikhethadgenoemd,kwa-menspontaantweezakenmannenoponsaf.Demannenwildentweejongenseennieuwefietsgeven.EenweekjelaterkondenRaylisonenRaynoldhunprachtigefietsenophalen.Joeykreegdeopge-knaptefietsvanRaylison.Cees:ZomaakjemettweefietsenzelfsdrieHebron-kinderenhelemaalblij.

  DakreparatieOokeeneigenaarvaneenbouwbedrijfstapteopCeesenRommyaf,metdevraagofzenoghulpkondengebruiken.Hetechtpaarverteldedatdebeddenvandetweejongstejongensnatwordenalshethardregent.Ditgaiklatenmaken,reageerdedeman.Ikstuureenpaarbouwvakkersendiegaanjulliedakhelemaalwaterdichtmaken.

  Koelkast en golftoernooiEenanderemanverteldedathijneteennieuwekeukenhadgekocht.Hierdoorhadhijeengrote,tweedehandskoelkastover.WatvoorHebronmisschien?CeesenRommyzijnerhelemaalblijmee.NustaatereenkoelkastmettweedeurenopHebron,vertellenze.Godzorgtzogoedvoorons.DeRotaryclubgaatzelfsop25aprileengolf-toernooihouden,waarvandeopbrengstvoorhetkinderhuisis.HetisheerlijkdatdezedingengebeurenalsbewijsdatGodonsendekinderengeeftwatwenodighebben.

  Hebron HebronMaart 3716,83April 3241,85

  Bedankt voor uw gift!

  Verschijntiederetweemaandenineenoplagevan5.000exemplaren.UitgavevanStichtingVriendenvanDeHoop.

  Hoofdredacteur: WoutervanTwillert,voorzitterStichtingKinderdorpHebron

  Redactie: CeesenRommyvanHarten, EllenvandePolder-ZijpVormgeving: DeHoopMedia

  StichtingKinderdorpHebronopCuraaobiedtvanuiteenchristelijkevisiehulpenopvangaankinderendiedooromstandighedennietmeerbijhunouderskunnenwonen.

  Adres in Nederland:StichtingVriendenvanDeHoopProvincialeweg122,3329KPDordrecht,Telefoon:0786111355,Fax:0786111360.E-mail:vrienden@hebron.nlWebsite:www.hebron.nl

  Adres en giftenop Curaao:KinderdorpHebronBellisimaweg30,Willemstad005999-747-3977

  Maduro&CurielbankNV:59.33.33.01t.n.v.StichtingKinderdorpHebronofGirobank:522.380t.n.v.StichtingKinderdorpHebron

  HetwerkvanHebronwordtfinancieelondersteunddoorStichtingVriendenvandeHoop.DezestichtingisinhetbezitvanhetCBF-keurenhetRfB-keurmerkenisdoordeBelastingdiensterkendalsANBI.GiftenvoorHebronkunnenwordenovergemaaktoprekeningnummer66.96.18.136tennamevanHebron.

  Hebron

  Colofon

  Financile steun

  Hebron

  Hebron Helpt u mee?Voor2010hebbenwe65.000eurobegroot(exclusiefprojecten).Ditbedragisbestemdvoordeverzorgingvandekinderen,dewervingvanvrijwilligersendeoverigeexploita-tiekostenvanhetwerkvanKinderdorpHebron.Wiltuonshelpenditbedragbijelkaartesparen?Uwgiftiswelkomoprekeningnummer66.96.18.136tennamevanStichtingKinderdorpHebronteDordrecht.

 • De twee vrijwilligers Jannet Boer en Laura van Doeselaar hebben beslo-ten langer bij Hebron te blijven. Ze zijn beiden afgelopen jaar op verlof geweest naar Nederland, maar kwamen tot grote vreugde van iedereen weer bij Hebron terug. Jannet en Laura leggen uit waarom.

  Jannet en Laura blijven langer!Afscheid... of toch niet

  Hebron

  LauraIkweethetnoggoed,hetmomentdatikmemochtvoorstellenvoorHebronNieuws.Ikhadernmaandopzitten.Toendachtiknog:Wauw,alnhelemaandopheteilandennogelfmaandentegaan!Hetheleavontuurlagnogvoorme.Nu,anderhalfjaarlater,benikhiernogsteedsenishetopnieuwtijdomeenstukjeteschrijvenvoorHebronNieuws.Indeafgelopenachttienmaandenhebikveelgezienenmeegemaakt.Ikgenietnogelkedagvanhetcontactmetdekinderenenvanhetfeitdatikkanbijdragenaanhunontwikkeling.Ikhebbeslotenteblijven.Ditkwamdoordeervaringmetdehechtingsproblemenvandekinderen,doordeconstantewisselingvangroepsleiding,debanddieikzelfmetdekinderenhebopgebouwdendewensvanHebronomdekindereningezinnenteplaatsen.

  JannetVorigjaarhebikbeslotenomnoganderhalfjaarbijHebronteblijvenwerken.Dathadikechtopmijnhart.Ikhoopechtdatikookdekomendeanderhalfjaarveelmagbetekenenvoordekinderen.MijngebedisdatGodeengeweldigeoplossingheeftvoordekinderenvanHebron.

  Hebron

  Win een reis...Een reis maken naar Curaao? Jongeren die dat willen, kunnen dit jaar weer meedoen met onze sponsoractie. Haal zoveel mogelijk geld op voor Hebron en win een reis voor twee personen naar dit zonnige eiland. De jongerenactie is opgezet om geld in te zamelen voor gezins-vervangende woningen.

  Hoe werkt het?1. Ganaarwww.vriendensponsor.nl/actie_voor_kinderdorp_hebron.2. Bedenkeenleukeenorigineleactiewaarjeveelgeldmeekanophalen.3. Maakopdezewebsitejeeigenactiepaginaaan.4. Stuuraljevriendenenkennisseneene-mailmetdevraagomjoutesponsoren.5. Voerjeactieuit.Alsjijdepersoonbentdiehetmeestegeldophaalt,winjeeenreis!Deactieloopttot1januari2011.

  De reisDereisisvoortweepersonen.Devliegreisenverblijfplaatszijnallemaalgeregeld.Detweejongerengaantijdensdevakantieallerleileukedingendoen,zoalszwemmenmetdolfijnenensnorkelen.OokbrengenzeeenbezoekaanKinderdorpHebron.Daarbekijkenzewaardegezinsvervangendewoningengebouwdgaanworden.Zodatzemeteigenogenzienwaarhetgeldnaartoegaat!

  Kijk voor meer informatie op www.vriendensponsor.nl/actie_voor_kinderdorp_hebron.

 • SamenmetDanielzitikomzevenuursochtendsopzijnbedderupsentebestuderen,diehijverzorgttotdatzevlinderszijn.Hijheeftgeleerddatbin-nenineenrupsaleenvlinderzit.Nadatderupseenpopisgeworden,komtdevlindereruit.Danwordtdesaaierupseenprachtigevlinder!OpeenshoorthijdestemvantioCeesenvraagtverrast:Watdoethijnouhierzovroeg?.OmdathetPasenis,komentioCeesentanteRommyonsverrassenmeteenpaasontbijt!Hetwaseenheerlijkontbijt,metei,paasbrood,paasha-gelslag,juiceenpaas-placemats.Datwasnogeensietsandersdandezondagsepap.Wegenotenmetznallen

  HebronVoor de kinderen

  Paasontbijt

  Hebron Hebron

  OpTweedePaasdagwerdopCuraaohettraditioneleOogstfeestgevierd.Erslingerdeeenlangeoptochtvan64wagensdoordestraten.Volwassenenenkinderen,gekleedintraditionelekle-ding,danstenmee.Elkegroephadzijneigenkleurenendatwasprachtigomtezien.Vroegerlietendeverschillendelandhuizenmetplantages,werkersen

  HebronVan de kinderen

  Malaika:23februari1982Rojardel:22maart2000Jason:11mei1994Raylison:19juli1993Joey:16augustus1999Raynold:18september1994Danil:6december2000Sarah:6december2000

  HebronVerjaardagen

  Op Eerste Paasdag werden de kinderen van Hebron verrast met een paasontbijt, waarna de hele groep samen naar de kerk ging. Vrijwilliger Ruchama Houtman vertelt.

  Het Oogstfeest

  vanalhetlekkers.DekinderenvindenhetsupergezelligalstioCeesentanteRommymeeontbijten!Tegelijkertijdmochtenwedekindereneraanherinne-renwatPasenbetekent.Jezusstondopuitdedoodennamdaarmeeallezon-den,pijnenverdrietvanonsaf!Zodatwijvrijmogenzijn.NetzoalsderupsenvanDaniel,dieuiteindelijkmooievrijevlinderswerden!

  Malaika schrijft...ikgaoveroogstfeestvertellen.

  wehadd