Handreiking Toolbox

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Handreiking Toolbox

 • HandreikingToolbox

 • Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Hoofdstuk 1 Waarom deze Toolbox? 1.1 De Toolbox als bestuurlijke opdracht 6 1.2 De Toolbox verhoogt de zelfredzaamheid 1.3 De Toolbox past in een transitie van de brandweer 7 Brandveilig leven Risicobeheersing 2.0 1.4 Wie is waarvoor verantwoordelijk? 8 1.5 Wat eist de wet? 9 Voor het eerst zijn er wettelijke opkomsttijden Afwijken van wettelijke opkomsttijden mag onder voorwaarden Kan afwijken leiden tot aansprakelijkheid? Hoofdstuk 2 Het maatregelpakket

  2.1 De kern van de Toolbox, het maatregelpakket 12 Voorkomen van brand Ontdekken van brand en ontvluchten bij brand Van statisch naar dynamisch Waar ligt het risico? Welke maatregelen zijn mogelijk? 2.2 Factsheets brandveiligheidsvoorzieningen 14 2.3 Communiceren met de burger 14 2.4 Wat komt er na deze Toolbox? 15 Bijlagen Bijlage 1: Toelichting maatregel Home Safety Check 18 Bijlage 2: Toelichting maatregel rookmelders 19 Bijlage 3: Toelichting maatregel vluchten bij brand 20 Bijlage 4: Factsheets 21 - 27

  2 / December 2013

  Handreiking Toolbox VRMWB

 • Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in haar beleidsplan 2011-2015 vastgelegd dat de opkomsttijd maximaal acht minuten (bijvoorbeeld voor zorginstellingen) of maximaal twaalf minuten (bijvoorbeeld voor industrie) mag zijn. Hieraan lag een analyse van de brand- risicos ten grondslag. De brandweer in deze regio kan echter niet bij iedere melding binnen de gestelde normtijd ter plekke zijn.

  Daarom heeft de Veiligheidsregio middels deze handreiking een voorstel uitgewerkt voor haar gemeenten om het risico van een langere opkomsttijd te beperken. Deze handreiking bevat maatregelen die de gemeenten voor deze gevallen kunnen nemen. Het brandveiliger maken van de leefomgeving is echter niet alleen aan de orde voor gebieden waar de brandweer buiten de opkomsttijd arriveert, maar nadrukkelijk ook voor die gebieden waar de brandweer wel op tijd ter plekke is.

  Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeenten en brandweer en biedt hen de mogelijkheid om samen met maatschappelijke partners te zorgen dat er minder branden ontstaan, branden eerder ontdekt worden en het ontvluchten verbetert.

  De koers die de brandweer in Midden- en West-Brabant in 2011 ingeslagen is, kende haar basis in de visie Brandweer over Morgen van Brandweer Nederland. Die visie behelst onder andere ook een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor een brandveiligere samenleving. De maatregelen en factsheets in deze handreiking gaan dan ook uit van een brandveiligere samenleving als gevolg van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, brandweer, veiligheidsregio en andere partijen. De tijd dat alleen de brandweer verantwoordelijk was voor een brandveiligere samenleving ligt ver achter ons. In deze n volgende beleidsperioden zullen gemeenten en brandweer met nieuwe partners zorgen voor een brandveiligere samenleving.

  Deze handreiking versterkt het bewustzijn over wat brandweerzorg inhoudt en dat de repres-sieve brandweerzorg hierbinnen slechts een beperkt deel van de geboden veiligheid uitmaakt. Deze handreiking versterkt de koers van gemeenten en brandweer naar meer risicobeheersing, meer aandacht voor cht minder branden. De inzet van deze handreiking is gericht op voorko-men van brand en op vergroten van zelfredzaamheid.

  Met deze inzet en aanpak biedt het bestuur van de veiligheidsregio de mensen in deze regio daadwerkelijk de mogelijkheid een brandveiliger leven te leiden. Deze handreiking legt hiervoor een goede basis. De handreiking Toolbox is straks een dynamisch document. De maatregelen worden de komende tijd aangevuld, aangepast en verder ontwikkeld tot een actueel digitaal maatregelenpakket.

  Deze aanpak zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld vanuit de Visie Risicobe-heersing 2.0 en activiteiten onder de vlag van Brandveilig Leven. De komende periode worden met partners verdere afspraken gemaakt om samen te werken aan een brandveiliger Midden- en West-Brabant.

  Nico van MourikAlgemeen directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

  December 2013 / 3

  Handreiking Toolbox VRMWB

 • waarom deze

  Toolbox

  Handreiking Toolbox VRMWB

  4 / December 2013

 • 1 Waarom deze Toolbox?

  Brandweer Midden- en West-Brabant heeft deze Toolbox ontwikkeld omdat de brandweer in deze regio bij brand niet altijd binnen de wettelijke opkomsttijd ter plekke is. Deze Toolbox bevat maatregelen die gemeenten voor deze gevallen kunnen nemen. De Toolbox is vanaf 2014 dynamisch: de maatregelen worden in de loop van de tijd aangevuld en aangepast.

  In elke gemeente in Midden- en West-Brabant zijn er locaties waarvoor de brandweer niet voldoet aan de normen voor de opkomsttijd. De opkomsttijd is de tijd die verstrijkt vanaf de melding van een incident bij de meldkamer tot aan de komst van de brandweer ter plekke. Het Dekkingsplan 2011-2013, dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) op 7 juli 2011 heeft vastgesteld, geeft aan in welke gevallen (objecten) de brandweer te laat aanwezig is.

  Hoeveel tijd er mag verstrijken tussen melding en aankomst van de brandweer is vastgelegd in het Besluit veiligheidsregios. De veiligheidsregios mogen hieraan, tot op zekere hoogte, zelf invulling geven. De VRMWB heeft in haar beleidsplan 2011-2015 vastgelegd dat de opkomsttijd maximaal acht minuten (bijvoorbeeld voor zorginstellingen) of maximaal twaalf minuten (bijvoorbeeld voor industrie) mag zijn. Wettelijk is vastgelegd dat de opkomsttijd nooit meer dan achttien minuten mag zijn.

  Afwijken van de norm van acht of twaalf minuten is toegestaan, mits het bestuur van de veiligheidsregio daarvoor een deugdelijke motivering geeft. Het bestuur kan afwijken motiveren door ervoor te zorgen dat gemeenten maatregelen (kunnen) nemen voor die gevallen waarin de brandweer de opkomsttijd niet haalt. Daarom heeft het bestuur van deze veiligheidsregio met gemeenten afgesproken deze Toolbox te ontwikkelen. De Toolbox bevat maatregelen waarmee gemeenten de overschrijdingen van de opkomsttijden compenseren.

  Daarbij past een kanttekening. De laatste jaren is landelijk het inzicht ontstaan dat de meeste veiligheidswinst te behalen valt door te investeren aan de voorkant. Zo maakt het plaatsen van een rookmelder in een woning - bewoners kunnen zo een brand voorkmen, snel ontdekken of anders ontvluchten - hun leefomgeving veel veiliger dan het verkorten van de opkomsttijd van de brandweer met n of twee minuten. Hoewel de Toolbox te late opkomsttijden compenseert, is daarmee niet in n klap de brandveiligheid op orde. Het brandveiliger maken van de leefomgeving is niet alleen nodig voor gebieden waar de brandweer buiten de opkomsttijd arriveert, maar ook voor die gebieden waar de brandweer op tijd arriveert.

  De gemeente heeft als taak te zorgen voor een brandveilige leefomgeving van haar inwoners. De brandweer heeft als taak de gemeente hierin te adviseren en te ondersteunen. Met de maatregelen uit deze Toolbox kan de gemeente zelf aan de slag.

  December 2013 / 5

  Handreiking Toolbox VRMWB

 • 1.1 De Toolbox is een bestuurlijke opdracht Deze Toolbox is het gevolg van de bestuurlijke opdracht die de burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de veiligheidsregio hebben gegeven. De burgemeesters willen weten welke maatregelen ze moeten nemen om de hiaten die het Dekkingsplan aantoont, weg te nemen. Het Dekkingsplan geeft namelijk aan op welke plaatsen de brandweer niet binnen de opkomsttijden van acht of twaalf minuten kan arriveren. De veiligheidsregio heeft als opdracht aan te geven welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om dit te laat komen te compenseren.

  Gemeenten zijn verplicht aan de slag te gaan met die locaties waar de brandweer de vastgestelde opkomsttijd niet haalt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hierover op 3 september jl. een brief gestuurd naar de veiligheidsregios. Daarin zegt het ministerie dat het uitvoeren van maatregelen om de brandveiligheid te verhogen niet vrijblijvend is. De veiligheidsregios hebben de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de gemeenten aan de slag gaan met maatregelen en dat deze ook geborgd worden.

  Deze toolbox is volgens de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus geen lapmiddel om opkomsttijden van de brandweer te compenseren, maar een startschot voor permanente verbetering. De brandweerzorg moet verschuiven van brand blussen naar brand voorkomen. De essentie is: breng mensen zo ver dat ze zelf denken over hun brandveiligheid. De ene gemeente zal er enthousiaster mee omgaan dan de ander. Ik ga als een gek aan de slag met mijn corporaties in Tilburg. We gaan actief en campagnematig tegen de mensen zeggen: maak je woning brandveilig. Ik hoop iets van ons enthousiasme over te brengen naar mijn collegas in de regio

  1.2 De Toolbox verhoogt de zelfredzaamheid

  Dertig jaar geleden was er na het uitbreken van een brand nog zeventien minuten de tijd om uit de woning te vluchten. Die vluchttijd is in de loop der jaren drastisch geslonken. Doordat mensen in hun woningen steeds vaker brandbare meubels en inrichtingsmaterialen gebruiken, kan een kleine brand in rap tempo een grote brand worden. Verder bevatten woningen nu meer kunststof dan vroeger, wat bij brand giftigere rook veroorzaakt. Bovendien werd vroeger een brand eerder ontdekt, doordat rook eerder ontsnapte door kieren en doordat ramen eerder kapot sprongen. Woningen zijn steeds beter gesoleerd (geen kieren meer, overal stevig dubbelglas). Al met al is de tijd om te vluchten uit de ruimt