Handleiding participatie burgers

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding participatie burgers

 • HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

  Definitieve versie

  Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer

 • COLOFON

  Opdracht:

  Handleiding participatie in het m.e.r.-proces

  Definitieve versie

  Opdrachtgever:

  Vlaamse Overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

  Dienst Mer

  Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 BRUSSEL

  Opdrachthouder:

  Antea Belgium nv

  Roderveldlaan 1

  2600 Antwerpen

  T : +32 (0)3 221 55 00

  F: +32 (0)3 221 55 01

  www.anteagroup.be

  BTW: BE 414.321.939

  RPR Antwerpen 0414.321.939

  IBAN: BE81 4062 0904 6124

  BIC: KREDBEBB

  Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

  Identificatienummer:

  2238503030/ivm

  Datum: status / revisie:

  Maart 2013

  April 2013

  Juni 2013

  Juli 2013

  Juli 2013

  Versie 01

  Versie 02

  Versie 03

  Versie 04

  Versie 05

  Vrijgave:

  Jan Parys, Directeur

  Controle:

  Cedric Vervaet, Account Manager

  Projectmedewerkers:

  Inge Van der Mueren, MER-deskundige

  Antea Belgium nv 2013 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea

  Group mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst

  worden weergegeven of in een elektronische databank worden

  gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier

  vermenigvuldigd.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 3

  INHOUD

  DEEL 1 HANDLEIDING VOOR INITIATIEFNEMERS VAN PLANNEN EN PROJECTEN ..... 4

  1 WAAROM KIEZEN VOOR PARTICIPATIE? ............................................................................ 5

  2 DEFINITIES EN BEGRIPPEN .............................................................................................. 6

  3 AANPAK PARTICIPATIE IN HET MILIEUEFFECTRAPPORTAGEPROCES ............................................ 8

  3.1 VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN.................................................................................... 8 3.2 WAT IS VERPLICHT?............................................................................................................... 8 3.3 PARTICIPATIE IS MAATWERK.................................................................................................... 9 3.4 VORMGEVING VAN HET PARTICIPATIETRAJECT .......................................................................... 11 3.5 PARTICIPATIE TIJDENS DE VERSCHILLENDE M.E.R.-STAPPEN ........................................................ 15 3.6 KEUZE VAN DE PARTICIPATIEVORM......................................................................................... 26 3.7 EVALUATIE VAN DE PARTICIPATIE ........................................................................................... 26

  DEEL 2 BIJLAGEN................................................................................................. 28

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 4

  DEEL 1 HANDLEIDING VOOR INITIATIEFNEMERS VAN PLANNEN EN PROJECTEN

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 5

  1 Waarom kiezen voor participatie?

  Het voeren van een participatief beleid heeft vele voordelen, zowel voor u als initiatiefnemer van

  een plan of project als voor de participanten (zoals bv. burgers). De participanten voelen zich nauwer

  betrokken bij het plan of project, kunnen hun kennis, ervaringen, inzichten of ideen delen en

  krijgen de kans zelf voorstellen te doen. U heeft meer kans om een echt draagvlak voor uw plan of

  project te creren. De participanten begrijpen wat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren.

  De voornaamste voordelen van participatie zijn:

  Het verhogen van de kwaliteit van uw plan of project

  De betrokkenen hebben lokale, gebiedsspecifieke kennis waarmee ze het plan of project

  desgevallend kunnen bijstellen en verbeteren. De gebruikers van een gebied, zoals

  bijvoorbeeld bewoners, kunnen vanuit hun ervaringen een nieuwe kijk bieden op het plan

  of project. Het hoofddoel van participatie is het bundelen van kennis van de verschillende

  betrokken partijen.

  Draagvlak creren

  Door direct in dialoog te treden, zal de afstand tussen u en burgers, organisaties en

  overheden (administraties) verkleinen. Zo wordt een wij versus zij situatie voorkomen.

  Participatie kan tegenwerken omzetten in meewerken waardoor weerstand vanuit de

  samenleving vermindert of verdwijnt en er draagvlak ontstaat.

  Betere werking van uw eigen plan- of projectorganisatie1

  Door in te zetten op participatie bij zowel externe als interne belanghebbenden zal de

  structuur en het functioneren van uw eigen organisatie efficinter worden.

  Vertragingen voorkomen in het procesverloop

  Door in het begin van het plan- of projectproces tijd te investeren in een participatieve

  aanpak zal het plan of project in latere fases gemakkelijker tot realisatie komen. Zo kan u

  tijd winnen door tijd te investeren.

  Bij participatie met betrekking tot overheidsplannen en projecten en beleid in het algemeen kan

  hier nog het bevorderen van actief burgerschap aan toegevoegd worden. Burgers hebben er belang

  bij dat hun opvattingen en ideen, wensen en belangen van invloed zijn op het beleid en de

  projecten die de overheid ontwikkelt. De invloed wordt vergroot door de burger rechtstreeks bij het

  project of de gebiedsontwikkeling te betrekken. Het welzijn van de burger wordt vergroot en zijn

  (actieve) betrokkenheid bij het beleid wordt groter. Participatie draagt bij tot het dichten van de

  kloof tussen overheid en burgers en tot wederzijds vertrouwen.

  1 De projectorganisatie is een groep mensen, de daarmee verbonden infrastructuur met een

  samenhangend geheel van gezag, relaties en verantwoordelijkheden die zijn afgestemd op de

  bedrijfsprocessen of de functie.

  Disclaimer: Om de handleiding te illustreren worden in de volgende hoofdstukken verschillende

  voorbeelden uit de praktijk opgenomen. De voorbeelden en het resultaat ervan gelden in de

  toenmalige context en omstandigheden van het desbetreffende plan of project. Participatie is

  immers steeds maatwerk en voorbeelden die voor een bepaald plan of project gewerkt hebben,

  werken niet voor elk plan of project.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 6

  2 Definities en begrippen

  Milieueffectrapportageproces (m.e.r.-proces): de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen en

  goedkeuren van een milieueffectenrapport over een voorgenomen plan of project en in voorkomend

  geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie. Voor deze

  handleiding start het m.e.r.-proces met de opmaak van de kennisgeving en eindigt zij bij het

  openbaar onderzoek van het goedgekeurde milieueffectrapport.

  Participatie: volgens Van Dale het hebben van aandeel in iets; deelname. Het begrip participatie is

  een verzamelnaam van manieren waarop stakeholders invloed kunnen hebben op plan- en

  projectprocessen en de uitvoering ervan met positieve betrokkenheid tot resultaat. Het onderscheid

  tussen inspraak en participatie is zeer belangrijk. Inspraak houdt in dat burgers en belanghebbenden

  naar hun mening gevraagd wordt over plannen of projecten van de overheid of een andere

  initiatiefnemer. Participatie staat voor interactieve meningsvorming met alle actoren die bij plannen

  of projecten betrokken zijn. Er is altijd sprake van tweerichtingsverkeer en het gaat om actief

  informatie bekendmaken. De participanten mogen zelf actief meedenken over de oplossingen.

  Participatie gaat dus over een heel gamma van vormen van samenwerking tussen burgers en

  overheid, gaande van informeren en raadplegen over adviseren naar daadwerkelijk coproduceren en

  meebeslissen.

  Stakeholder of belanghebbende: volgens Van Dale iemand die betrokken is bij een organisatie, als

  werknemer, aandeelhouder, leverancier, overheid e.d., persoon die belang heeft bij iets. Met

  betrekking tot plannen en projecten kan dit gedefinieerd worden als een persoon of organisatie die

  invloed (positief of negatief) ondervindt van of zelf invloed kan uitoefenen op een plan of een

  project evenals op de beslissingen over dit plan of project.

  Milieueffectenrapport over een plan of programma (plan-MER): een openbaar document waarin

  van een voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen

  alternatieven de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een

  systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en gevalueerd, en

  aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of

  gecompenseerd kunnen worden.

  Milieueffectenrapport over een project (project-MER): een openbaar document waarin van een

  voorgenomen project en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven de te

  verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en

  wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en gevalueerd, en aangegeven wordt

  op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd

  kunnen worden.

  Plan-m.e.r.-screening: onderzoek waarin van een voorgenomen plan wordt aangegeven of er

  aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn teneinde te bepalen of voor het plan

  een plan-MER moet opgemaakt worden.

  Project-m.e.r.-screening: onderzoek waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er

  aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn teneinde te bepalen of voor het project

  een project-MER moet opgemaakt worden.

  Verzoek tot ontheffing van de project-milieueffectrapportageplicht (ontheffingsdossier): een

  rapport dat aantoont dat voor een project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn

  waardoor voor het project geen project-MER moet opgemaakt worden. Er kan eveneens een

  ontheffing van de milieueffectrapportageplicht aangevraagd worden wanneer reeds een plan- of

  project-MER bestaat.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 7

  Verzoek tot ontheffing van de plan-milieueffectrapportageplicht: ook voor plan-m.e.r.-plichtige

  plannen kan verzocht worden om geen plan-MER op te maken. Dit is mogelijk wanneer er reeds

  eerder een plan-MER voor het plan werd opgemaakt of indien kan aangetoond worden dat in het

  kader van andere rapportages of beoordelingen reeds een systematische en wetenschappelijk

  verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu werd

  gemaakt.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 8

  3 Aanpak participatie in het milieueffectrapportageproces

  3.1 Vroeg begonnen is half gewonnen

  Het is aangewezen om zo vroeg mogelijk in het plan- of projectproces over de mogelijkheden voor

  participatie na te denken. Echte participatie is immers slechts mogelijk indien er voldoende ruimte is

  om mee te denken, voldoende opleiding (zodat alle partners de nodige kennis hebben) en voldoende

  tijd. De keuze voor participatie wordt dan ook best zo vroeg mogelijk gemaakt zodat ze op het juiste

  moment opgestart kan worden. Participatie tijdens het m.e.r.-proces zal in veel gevallen deel

  uitmaken van een breder participatietraject over het plan of project. De participatie start dan

  vooraleer het m.e.r.-proces van start gaat en zal ook doorlopen nadat het milieueffectrapport is

  afgerond.

  Het vroeg starten van participatie moet zeker haalbaar zijn voor grote, maatschappelijk belangrijke

  plannen of projecten. Voor private plannen of projecten is dit mogelijk moeilijker haalbaar, maar het

  verdient aanbeveling de afweging concreet te maken (zie hoofdstuk 3.3).

  De m.e.r.-procedure is meestal de eerste procedure die tijdens een plan- of projectproces moet

  doorlopen worden waarin een consultatie van het brede publiek wettelijk verplicht is. Wanneer in

  de eerdere plan- of projectfasen nog geen participatie plaatsvond, betekent dit vaak dat het grote

  publiek tijdens het m.e.r.-proces voor het eerst genformeerd wordt over het plan of project. Het

  voeren van een gerichte participatiestrategie kan ook in dit geval aangewezen zijn teneinde nuttige

  inspraakreacties te verzamelen en de perceptie ten opzichte van het plan of project in kaart te

  brengen in functie van het creren van draagvlak. U kan de m.e.r.-procedure dan als het ware als

  springplank gebruiken voor het opstarten van participatie. Vertrekkende vanuit het principe dat

  participatie best zo vroeg mogelijk in het plan- of projectproces moet gestart worden, is het echter

  aangewezen om nog voor de wettelijk verplichte consultatie reeds in te zetten op participatie.

  In alle gevallen geldt dat participatie maatwerk is en dat een participatietraject in het beste geval

  participatief wordt vastgelegd.

  Deze handleiding beperkt zich tot participatie tijdens het m.e.r.-proces. Praktische info over

  participatie vanaf de start van het plan of project kunt u vinden op volgende websites:

  http://www.complexestadsprojecten.be/

  http://www.participatiewijzer.nl/

  http://www.centrumpp.nl/

  3.2 Wat is verplicht?

  Wanneer een volledige m.e.r.-procedure wordt doorlopen, schrijft de Vlaamse wetgeving2 volgende

  participatiemomenten voor het brede publiek voor:

  inspraak tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving (of nota voor publieke consultatie bij de plan-m.e.r.-procedure volgens het integratiespoor)

  raadpleging van het goedgekeurde MER eventueel gekoppeld aan het openbaar onderzoek in het kader van de verdere besluitvormingsprocedure

  Buiten het brede publiek dienen ook de gemeente(n) en provincie(s) waar het plan of project

  plaatsvindt of waar eventuele effecten kunnen verwacht worden, geraadpleegd te worden en kan de

  dienst Mer het advies vragen van de instanties waarvan zij het advies nuttig acht. In voorkomend

  2 Titel IV van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) van 5 april 1995 zoals

  herhaaldelijk gewijzigd.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 9

  geval worden ook de Ondernemingsraad, het Comit voor Preventie en Bescherming op het Werk

  of de vakbondsafvaardiging en de milieucordinator van het bedrijf geraadpleegd.

  Verder bestaan er een aantal procedures waarbij milieueffecten van plannen of projecten worden

  beoordeeld met als doel geen volledige m.e.r-procedure te doorlopen. Het betreffen de plan- en

  project-m.e.r.-screening en het verzoek tot ontheffing van de plan- en project-m.e.r.-plicht. Tijdens

  de procedure voor de plan-m.e.r.-screening dient de initiatiefnemer een aantal adviesinstanties te

  consulteren afhankelijk van de aard van het plan en de te verwachten effecten. Bij het verzoek tot

  ontheffing van de project-m.e.r.-plicht kan de dienst Mer advies vragen bij instanties waarvan zij het

  advies nuttig acht. In deze procedures is participatie voor het brede publiek dus niet verplicht. De

  project-m.e.r.-screeningsnota wordt gevoegd bij een vergunningsaanvraag en volgt de

  desbetreffende procedure. Hier is het de vergunningverlener die beslist of het project project-m.e.r.-

  plichtig is en is participatie met betrekking tot deze nota niet verplicht.

  3.3 Participatie is maatwerk

  Algemeen kan gesteld worden dat de nood om meer of minder aandacht te besteden aan

  participatie bij een plan- of projectproces afhankelijk is van de impact die het plan of project met

  zich mee zal brengen. Verder dient het plan of project voldoende mogelijkheden te bieden voor

  participatie. De keuze met betrekking tot de uitgebreidheid en de vormgeving van het

  participatietraject ligt steeds bij u.

  De volgende vragen kunnen u helpen om te bepalen of een uitgebreider participatietraject dan

  hetgeen wettelijk voorzien is, zinvol kan zijn:

  1) Liep er reeds een participatietraject vooraleer met de m.e.r.-procedure gestart werd?

  a. Ja: het is aangewezen om participatie vol te houden tijdens het volledige plan- of projectproces waardoor een uitgebreider participatietraject tijdens het m.e.r.-

  proces mogelijk zinvol kan zijn.

  b. Neen: ga naar punt 2.

  2) Dient een uitgebreider participatietraject tijdens het m.e.r.-proces opgestart te worden?

  a. Heeft het plan of project een impact op belanghebbenden? (Onder belanghebbenden wordt in principe iedereen verstaan die kan inspreken tijdens de

  m.e.r.-procedure).

  b. Is er beleidsmatige ruimte voor afwegingen en bijstellingen van het plan of project?

  Participatie zonder beleidsruimte leidt vaak tot verkeerde verwachtingen en

  teleurstellingen bij het publiek. Participatie enkel gericht op het streven naar (een

  groter) draagvlak is geen participatie, maar een campagne.

  c. Bent u bereid zich open te stellen voor externe inbreng?

  Het hoofddoel van participatie is het bundelen van kennis om zo tot een beter plan

  of project te komen.

  Indien het antwoord op n van de drie bovenstaande vragen duidelijk neen is, lijkt het

  aangewezen om u te beperken tot de wettelijk verplichte inspraakmomenten.

  De diverse voordelen van participatie vindt u terug in hoofdstuk 1. Ervaring leert dat vroegtijdige

  participatie van belanghebbenden n van de succesfactoren is voor meer draagvlak, een effectief

  en efficint procesverloop en een inhoudelijke verrijking van het plan of project. Het is dan ook

  belangrijk om het voeren van een uitgebreider participatietraject dan wettelijk voorzien is ernstig te

  onderzoeken. De omvang en diepgang van de participatie moet natuurlijk in verhouding staan tot

  het belang en de complexiteit van het plan of project. Bij hervergunning van een bedrijf waar geen

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 10

  wrijvingen zijn met de buurt kan het bv. volstaan om de omwonenden enkel te informeren over de

  procedures die gaan lopen (opmaak milieueffectenrapport, aanvragen vergunning).

  Anderzijds kunnen praktische beperkingen een risico vormen voor het participatieproces. In dit

  geval kan participatie meer schade dan winst opleveren en is het niet verstandig om meer te doen

  dan wat wettelijk verplicht is. Mogelijke beperkende factoren zijn bv. planning, budget en de

  stabiliteit van het politiek/bestuurlijk proces.

  Tip: Door vroeg genoeg over een participatietraject na te denken, kan u beperkende factoren zoals

  planning en budget vermijden. U kan uw plan of project dan afstemmen op het participatietraject.

  De intensiteit van het participatietraject wordt grotendeels bepaald door de mate van impact. Grote

  impact vraagt eerder een intensief participatietraject dan beperkte impact. De participatievorm is

  tevens afhankelijk van de beleidsruimte en de doelgroepen van de participatie. Vanzelfsprekend

  spelen hier ook de factoren planning en budget een rol. Deze benvloeden de intensiteit en de

  methoden die u zal gebruiken, maar mogen niet doorslaggevend zijn bij het bepalen ervan.

  Ten slotte is het van belang dat de participatie wordt voortgezet na afloop van het m.e.r.-proces.

  Houd dus ook daar rekening mee wanneer voor een uitgebreider participatietraject wordt gekozen.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 11

  3.4 Vormgeving van het participatietraject

  Een goed participatieproces is een traject waarbij de uitkomsten van participatie doorwerken in de

  beslissingen. Het is maatwerk, bepaald door een specifiek plan- of projectproces en de daarbij

  horende besluitvorming, de specifieke vragen, de doelgroepen, de beleidssituatie, het politiek-

  bestuurlijke speelveld, enz.

  Het is best dat u een weerslag maakt van wat u wilt bereiken met participatie en hoe u participatie

  concreet gaat inzetten zodat deze ten dienste staat van de besluitvorming over het plan of project. U

  beschrijft wie, waarover en op welk moment betrokken wordt en maakt bovendien duidelijk

  waarvoor de resultaten worden gebruikt en hoe het participatieproces gecommuniceerd wordt.

  Project Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

  Het project stationsomgeving Gent Sint-Pieters is een stadsontwikkelingsproject dat 9

  deelprojecten omvat waarvan 5 met vastgoedontwikkeling (residentieel, kantoren, commercile

  en stedelijke functies) en inrichting openbaar domein (pleinen, park, ontsluitingsinfrastructuur

  voor auto's, dienstvoertuigen, fietsers en voetgangers). Voor dit project en de verschillende

  deelprojecten werden en worden verschillende procedures doorlopen zoals de opmaak van een

  gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een milieueffectenrapport en het aanvragen van diverse

  stedenbouwkundige vergunningen om de deelprojecten te realiseren.

  Er werden voor dit project heel wat communicatiemiddelen ingezet zoals bewonersbrieven, info-

  en inspraakmomenten, nieuwsbrieven, fotos, films en persberichten. Alles is ook terug te vinden

  op een website die gecreerd is voor dit project (www.projectgentsintpieters.be).

  Het eerste belangrijke informatiemoment vond plaats naar aanleiding van en tijdens de

  terinzagelegging van de kennisgeving in het kader van m.e.r.-proces. De eigenaars van een pand

  in de projectontwikkelingszone aan de zuidzijde van het station waren bijzondere stakeholders en

  werden apart uitgenodigd voor een overlegvergadering. In de latere procedures vonden dan nog

  informatiemomenten plaats naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het ruimtelijk

  uitvoeringsplan en de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Verder werden en worden nog

  participatiemomenten ingericht voor diverse onderdelen van de verschillende deelprojecten. We

  vermelden onder meer:

  buurtvergadering natuurpark Overmeers: hier werd een ontwerp van het natuurpark voorgesteld waarop de buurtbewoners opmerkingen konden formuleren en suggesties

  en voorstellen konden doen die dan zo veel mogelijk in rekening konden worden

  gebracht bij de opmaak van het definitieve plan

  dialoogcaf over mobiliteit voor buurtbewoners en handelaars: voorstellen van een aantal nieuwe routes voor autoverkeer en over parkeren, waarbij in kleine groepjes kon

  overlegd worden over de voor- en nadelen van elk scenario. Aanvullend werd tevens de

  mogelijkheid geboden om hierover suggesties en voorstellen over te maken door het

  invullen van een vragenlijst aansluitend op een werfwandeling of het invullen van een

  invulformulier via de website

  dialoogcaf stadsvernieuwing voorafgegaan door een infomarkt over dit thema: om de stakeholders te laten meedenken over welke soort woningen er gebouwd kunnen

  worden, welke voorzieningen er eventueel nodig zijn in de buurt en hoe aan dit alles het

  best vorm wordt gegeven

  De stakeholders worden ook tijdens de uitvoering van de werken betrokken gehouden door het

  organiseren van werfbezoeken, de aanwezigheid van een permanent infopunt aan het station

  waar men met vragen terecht kan, een minder-hinder-plan en de communicatie hieromtrent.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 12

  Een schriftelijke weerslag over de vormgeving van het participatietraject kan bv. bestaan uit

  volgende onderdelen3:

  Inleiding

  Waarom is er bij dit plan of project gekozen voor participatie?

  Doel van de participatie

  Wat wilt u binnen de doelstellingen van uw plan of project bereiken met participatie? Bv.

  inhoudelijke verrijking, bewustwording, draagvlak, betrokkenheid,

  Mijlpalen binnen de procedure

  In dit hoofdstuk brengt u de beslissingsmomenten voor het plan of project in kaart, in het

  bijzonder de start van de realisatie van het plan of project. Tijdens de m.e.r.-procedure zijn

  de beslissingsmomenten de volledigverklaring van de kennisgeving, de publicatie van de

  richtlijnen en de goedkeuring van het MER. Bedoeling is om voor elke mijlpaal na te gaan of

  participatie hier een meerwaarde kan hebben om een zo goed mogelijke beslissing te

  nemen. Het is aan te raden om eveneens de verdere procedure na de m.e.r.-procedure in

  beeld te brengen. Misschien kunnen participatiemomenten in de verschillende procedures

  gecombineerd worden?

  Participatievragen

  Een participatievraag stel je om iets te weten te komen. Het stellen van de juiste vraag op

  het juiste moment is van groot belang. De juiste vraag:

  o maakt duidelijk wat u wilt weten (en wat niet);

  o is eenduidig voor diegene die de vraag moet beantwoorden;

  o maximaliseert doorwerking.

  3 Verder in de handleiding wordt deze schriftelijke weerslag participatienota genoemd.

  Lo2020

  Dit project betreft het creren van nieuwe mogelijkheden voor de wijk Nieuw Sledderlo (gelegen

  in Genk Zuid). Via een open oproep werd een ontwerpteam aangesteld voor het opmaken van

  een masterplan. Aansluitend werd een stappenplan en participatieplan opgemaakt. Het

  participatietraject heeft een dubbel doelpubliek. In de eerste plaats de lokale bewoners en

  actoren waarvoor het participatieplan werd opgemaakt. In de tweede plaats ook de

  buitenwereld met als doel mogelijke partners zoals private partijen, hogere overheden en

  andere instanties voor het project te werven. Dit laatste luik werd niet opgenomen in het initile

  participatieplan, maar wordt naarmate het plan meer vorm krijgt verder uitgewerkt.

  Het participatieplan is beschikbaar via de website van complexe stadsprojecten:

  http://www.complexestadsprojecten.be/Documents/11.3_Genk_LO2020/11.3_Genk_Lo2020_pa

  rticipatieplan.pdf.

  Park Groot Schijn

  Voor het project Park Groot Schijn te Antwerpen dat de reorganisatie van een recreatief

  groengebied omvat, werd een charter ondertekend door de stad Antwerpen, het district Deurne,

  de groepering Antwerpen aan het woord en de werkgroep rond Ruggenveld-Boterlaar-Silsburg

  dat de samenwerking vastlegde in een duidelijke opdracht en participatiestructuur. Dit charter is

  eveneens beschikbaar op de website van complexe stadsprojecten:

  http://www.complexestadsprojecten.be/Documents/1.5_Antwerpen_Park_Groot_Schijn/1.5_Ant

  werpen_Park_Groot_Schijn_Charter.pdf.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 13

  Tijdens het m.e.r.-proces zijn dit vragen zoals Zijn er alternatieven voor het plan of

  project?, Zijn er andere plannen of projecten die een impact hebben op mijn plan of

  project en vice versa?, Welke effecten dienen onderzocht te worden?, Belangrijk is dat

  de vraag gesteld wordt in de taal van de desbetreffende participant. Jargon en lange

  zinnen worden best vermeden.

  Participanten hebben vaak een eigenbelang en zijn dan geneigd om vanuit dat belang de

  vragen te beantwoorden. Het is echter de bedoeling dat u een afweging maakt op basis van

  alle belangen. Het kan helpen als u de participanten vraagt om mee te denken namens alle

  belangen en hen dus uit te nodigen verder te denken dan alleen het eigenbelang. Vraag dus

  niet of A of B de voorkeur heeft, maar vraag welke voor- en nadelen men ziet bij zowel A als

  B en waarom en of men misschien een beter voorstel C heeft.

  Doelgroepen

  Hier beschrijft u op wie u zich gaat richten met de participatie. Maak hiervoor een

  stakeholderanalyse van uw plan/project (zie verder in paragraaf 3.5.1.3). Doelgroepen

  zouden kunnen zijn:

  o de ongeorganiseerde belanghebbenden (bv. omwonenden),

  o de georganiseerde belanghebbenden (bv. natuurvereniging),

  o het brede publiek,

  o de experts (bij milieueffectrapportage o.a. de MER-deskundigen),

  o de overheden.

  Participatievormen

  De participatievorm is de methodiek die u inzet om tot participatieresultaten te komen.

  Zorg dat de participatievorm past bij het doel, de doelgroep en de participatievragen. Meer

  uitleg over de keuze van de participatievorm vindt u verder in deze handleiding terug in

  paragraaf 3.6. Het is duidelijk dat verschillende doelgroepen zoals bv. adviesinstanties,

  burgers, belangengroepen, een verschillende benadering zullen vergen.

  Resultaten en verankering

  Aan de hand van het (de) participatiedoel(en), de doelgroep(en), de vragen en de

  participatievorm(en) kan u inschatten wat voor soort resultaten de participatie zal

  opleveren. Dit kunnen kwantitatieve (representatieve enqute), maar ook kwalitatieve

  resultaten (meningen, suggesties) zijn.

  De verwerking van de resultaten kan grofweg onderverdeeld worden in 3 fasen.

  o Weging van de resultaten: wat gaat u/kan u met de resultaten doen? Hoe gaat u de inbreng oogsten en beoordelen?

  o Gebruik van de resultaten: hoe gaat u de resultaten gebruiken in de beslissingen die u moet nemen? Hoe werken de resultaten door in het verdere proces?

  o Verantwoording: hoe worden de weging en de doorwerking van de resultaten verantwoord aan de participanten?

  Dit is zeer belangrijk. Het overgrote deel van de mensen zal aanvaarden welke

  beslissing er genomen wordt als er uitgelegd wordt waarom die beslissing genomen

  werd en geen andere.

  Communicatie

  In dit hoofdstuk beschrijft u alle benodigde communicatie voor de participatiemomenten.

  Dit kan gaan van een uitnodiging of korte inhoudelijke toelichting aan de doelgroep(en) tot

  nieuwsbrieven, advertenties, flyers, opleidingen en/of discussiemomenten.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 14

  Tevens dienen de communicatiedoelen omschreven te worden. Deze kunnen bv. zijn:

  o de doelgroepen beschikken over voldoende informatie over het proces en over de inhoud van het plan of project om desgewenst te kunnen participeren;

  o de doelgroepen hebben het gevoel dat hun mening en belangen serieus worden genomen;

  o het projectteam kent de meningen en gevoeligheden van de doelgroepen over het plan of project;

  o

  Let wel: het gaat hier alleen om de communicatie die nodig is om de participatie te doen

  slagen. De strategische communicatie die bij het project hoort, dient te worden beschreven

  in een afzonderlijk communicatieplan. Beide mogen niet verward worden of elkaar

  tegenspreken.

  Belangrijk is open communicatie. Tevens dient alle nodige informatie ter beschikking

  gesteld te worden van de participanten en geeft u hen de garantie dat het hele

  participatietraject zal afgewerkt worden (desgevallend zelfs tot na de verwezenlijking van

  het plan of project.

  Afbakening en randvoorwaarden

  Hier beschrijft u binnen welke grenzen de participatie zal plaatsvinden. Belangrijk is om hier

  expliciet te benoemen wat u wel of niet gaat doen met de participatie. Geef uzelf ook de

  kans om de randvoorwaarden desgevallend aan te passen zodat op het einde van de rit n

  ondoordachte randvoorwaarde uw plan of project niet onmogelijk maakt.

  Verder worden de juridische, organisatorische, politiek-bestuurlijke, inhoudelijke en

  financile kaders beschreven. U gaat eveneens na of er een link is met andere projecten.

  Randvoorwaarden voor het bereiken van het gewenste participatiedoel zijn bv.

  commitment van alle partijen, helder en transparant proces, ruimte om mee te denken en

  de resultaten te verwerken, wettelijke vereisten en voldoende tijd, mensen en geld.

  Organisatie

  Hier beschrijft u wie wat wanneer doet en waarvoor verantwoordelijk is.

  Participatie is een dynamisch proces. Een participatienota geeft richting aan dit proces. Het kan

  goed voorkomen dat gedurende het traject blijkt dat aanpassingen nodig zijn. Houd daar bij het

  opstellen van een participatienota rekening mee. Een procesregisseur kan worden aangesteld om de

  kwaliteit van het participatieproces te bewaken. Dit is best een andere persoon dan de (inhoudelijke)

  projectleider zodat de procesregisseur het participatietraject los van de inhoud kan bekijken.

  Tip: Wanneer u de participatienota goed opmaakt, kan u de relevante elementen hieruit opnemen in

  de kennisgeving. Of, indien de participatie pas opgestart wordt tijdens het m.e.r.-proces, zal de

  informatie die verzameld wordt in functie van de opmaak van de kennisgeving eveneens nuttig zijn

  voor de participatienota.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 15

  3.5 Participatie tijdens de verschillende m.e.r.-stappen

  In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe participatie tijdens de verschillende m.e.r.-

  stappen aangepakt kan worden. Een samenvattend stappenplan met de mogelijke

  participatiemomenten per m.e.r.-stap is opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk. Zoals eerder

  gezegd, is participatie steeds maatwerk zodat de precieze invulling steeds afhankelijk zal zijn van het

  specifieke plan of project.

  Er wordt hierbij uitgegaan van een plan- of project-MER waarbij dus de volledige m.e.r.-procedure

  doorlopen wordt. De procedures voor andere m.e.r.-gerelateerde milieueffectbeoordelingen (zoals

  plan- en project-m.e.r.-screening en project-MER-ontheffingsdossiers) zijn beperkter. De inspraak

  beperkt zich hier tot het opvragen van adviezen bij diverse administraties. Desalniettemin kan het

  nuttig zijn om ook hiervoor een participatietraject op maat te voorzien. Onderstaande aanbevelingen

  gelden ook voor deze milieueffectbeoordelingen. Participatie kan trouwens ook gevoerd worden

  over de in te zetten instrumenten (keuze van de te volgen procedure).

  Tip: Combineer de participatiemomenten tijdens het m.e.r.-proces indien mogelijk met

  participatiemomenten in andere procedures. Dit kunnen parallel lopende procedures zijn zoals

  andere effectenstudies (landbouweffectenrapport, maatschappelijke kosten-batenanalyse, ), maar

  ook opeenvolgende procedures (ruimtelijk uitvoeringsplan, vergunning, ). Let wel op dat de

  participanten voldoende tijd en mogelijkheden krijgen om alle informatie te verwerken.

  Sigmaplan

  Het Sigmaplan is een plan om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen. Tegelijk

  worden bepaalde natuurdoelstellingen voor de Schelde gerealiseerd en blijft de exploitatie van de

  rivier en de scheepvaart gegarandeerd. Er zijn bijgevolg heel wat stakeholders betrokken bij dit

  plan. Daarom is in de projectorganisatie naast het projectteam ook een bijkomende

  organisatiestructuur opgezet ten behoeve van de participatie van overheden, administraties en

  middenveld.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 16

  3.5.1 Opmaak kennisgeving

  De kennisgeving is een document dat ter inzage wordt gelegd van het brede publiek en voor advies

  wordt voorgelegd aan verschillende administraties met als doel feedback te krijgen over de

  afbakening en inhoud van het te voeren milieueffectenonderzoek. De kennisgeving dient volgens de

  regelgeving een aantal verplichte elementen te bevatten, waaronder:

  een plan- of projectomschrijving;

  de besluitvormingsprocedure die voor het plan of project van toepassing is;

  gegevens uit voorgaande rapportages en uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen;

  voorstel van reikwijdte en detailleringsniveau van het MER;

  voorstel van de methodologie voor het beschrijven van de referentiesituatie en het onderzoeken van de effecten;

  beschrijving van de alternatieven;

  juridische en beleidsmatige randvoorwaarden.

  Zoals hierboven reeds aangegeven omvat de kennisgeving een aantal elementen die ook kunnen

  opgenomen worden in een participatienota (bv. juridisch en beleidsmatig kader,

  besluitvormingsprocedure). Tevens zal het onderzoek dat gevoerd wordt in de fase van opmaak van

  de kennisgeving ook input geven voor verschillende onderdelen van een participatienota. Afhankelijk

  of u reeds over een participatienota beschikt vooraleer een kennisgeving wordt opgemaakt of u een

  participatietraject opstart naar aanleiding van de m.e.r.-procedure en eventueel nog een weerslag

  van het participatietraject zal opmaken, dient u er zich bewust van te zijn geen dubbel werk te doen.

  Wanneer u een participatietraject opstart naar aanleiding van de m.e.r.-procedure is het

  aangewezen te starten met de opmaak van de kennisgeving gezien dit document meer

  inhoudelijke aspecten behandelt en de kennis van deze aspecten de vormgeving van het

  participatietraject vergemakkelijkt.

  Schrijf de kennisgeving steeds met de doelstelling ervan voor ogen. Voorzie een duidelijke structuur

  en inhoudstafel. Start met een korte toelichting van het plan of project en de doelstelling van de

  kennisgeving en de terinzagelegging. Houd de kennisgeving zo beknopt mogelijk. Beschrijf de

  essentie en neem eventuele uitgebreide motiveringen of technische beschrijvingen op in de bijlagen.

  Schrijf in een taal die begrijpelijk is voor de doelgroepen en neem een verklarende woordenlijst op.

  Kaarten en figuren moeten duidelijk leesbaar en hanteerbaar zijn. Zorg dat de lezer zich steeds kan

  Sigmaplan

  Binnen het Sigmaplan zijn er verschillende projecten en projectgebieden. Deze projecten werden

  gebundeld in verschillende zones (bv. alle projecten in de Durmevallei). Tevens worden

  verschillende procedures doorlopen voor al deze projecten, zoals de opmaak van

  inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan- en project-MERs en

  landbouweffectenrapporten. Voor de verschillende projecten en in de verschillende stadia van de

  projecten worden infomarkten georganiseerd. Deze werden bv. georganiseerd in verschillende

  gemeenten waar dan de relevante projecten voor die gemeente werden voorgesteld. Ook de

  participatiemomenten in de verschillende procedures worden waar mogelijk gecombineerd. Zo

  werd bv. een infomarkt in het kader van de voorstelling van de inrichtingsplannen gecombineerd

  met een toelichting van de resultaten van het landbouweffectenrapport aan de landbouwers. De

  landbouwers konden naar eigen keuze de infomarkt bezoeken voorafgaand aan de toelichting

  waarvoor ze een persoonlijke uitnodiging kregen. De omwonenden en andere betrokken

  gebruikers konden enkel de infomarkt bezoeken en hier nadere toelichting vragen.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 17

  orinteren op de kaarten door het aanduiden van structurele kenmerken (bv. rivieren, wegen,

  gebouwen), een schaal, noordpijl en legende.

  Hieronder wordt aangegeven aan welke onderdelen van het participatieproces u tijdens de opmaak

  van de kennisgeving bijzondere aandacht dient te besteden. Dit dient uiteraard te gebeuren in

  overleg met de MER-cordinator en MER-deskundigen die de kennisgeving opstellen.

  3.5.1.1 Motivatie van het plan of project

  De ervaring leert dat participatie over het MER leidt tot participatie over het plan of project. In

  eerste instantie is het daarom van belang dat u de reden waarom het plan of project zou moeten

  doorgaan goed onderbouwt. De onderbouwing wordt best reeds beknopt weergegeven in de

  inleiding van de kennisgeving. De meer uitgebreide motivatie kan dan opgenomen worden in een

  later hoofdstuk.

  Het is niet de bedoeling dat u het plan of project enkel vanuit milieuaspecten motiveert. De

  redenen voor het opstellen en uitvoeren van een plan of project zijn trouwens meestal niet milieu-

  gerelateerd. Het MER (en daardoor ook de kennisgeving) is een sectoraal onderzoek waarin enkel de

  impact van het plan of project op het milieu besproken wordt. Door in de kennisgeving duidelijk aan

  te geven waarom het plan of project wordt uitgevoerd kan u de manier waarop de stakeholders naar

  het plan of project kijken trachten te verruimen. De bedoeling is dat ze een breed beeld hebben van

  wat het plan of project voor hen betekent en voor het algemeen belang.

  Tip: Probeer uzelf in te leven in de mogelijke visies van de verschillende stakeholders, ga na wat zij

  belangrijk vinden en hoe uw plan of project hierin kan passen. Zorg er ook voor dat de stakeholders

  zicht krijgen op wat belangrijk is voor de andere belanghebbenden of betrokkenen. Laat ze begrijpen

  dat andere belangen even waardevol kunnen zijn als hun eigen belang. Probeer de motivatie van het

  plan of project te onderbouwen vanuit het belang voor de gemeenschap en ga op zoek naar win-

  winsituaties.

  Het kan nuttig zijn dat u vooraleer de officile m.e.r.-procedure start (met indiening en

  volledigverklaring van de kennisgeving) een participatietraject voert over het plan of project. De

  vragen die worden gesteld in het kader van de m.e.r.-procedure kunnen in feite reeds vooraf worden

  gesteld. Zo kan de uiteindelijke kennisgeving reeds de resultaten van deze participatie opnemen

  (bv. alternatieven die uit deze participatie zijn voortgekomen) en op die manier naar de stakeholders

  communiceren. Tevens kan u daardoor anticiperen op inspraakreacties tijdens de verplichte

  terinzagelegging van de kennisgeving. Tijdens de m.e.r.-procedure wordt de inspraak geformaliseerd.

  3.5.1.2 Afbakening van de participatie

  Baken binnen de kennisgeving de mogelijke participatie tijdens het m.e.r.-proces af. Geef aan waar

  er nog mogelijkheden zijn om te participeren, wanneer en op welke manier.

  In eerste instantie wordt de afbakening bepaald door de m.e.r.-wetgeving. Wettelijk zal tijdens de

  terinzagelegging input kunnen gegeven worden over wat in het milieueffectenonderzoek onderzocht

  zal worden en volgens welke methode.. Het betreft onder meer het aangeven van mogelijke

  alternatieven voor het plan of project, mogelijke effecten die dienen onderzocht te worden,

  (milieu)informatie over de locatie(s) van het plan of project (zowel over de bestaande situatie als

  over toekomstige ontwikkelingen in de omgeving), .

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 18

  In tweede instantie kan u de participatie verder afbakenen door het kader van het plan of project te

  schetsen. Het plan of project kan bv. invulling geven aan een beleidsdoelstelling die niet meer ter

  discussie staat. Bij een project kan bv. al een keuze gemaakt zijn van de locatie in een bovenliggend

  plan. Alleszins dient duidelijk omschreven te worden wat reeds vastligt en waarom. Indien hierin

  milieueffecten een rol hebben gespeeld, is het zeker aangewezen dit te vermelden.

  Zoals eerder aangegeven, zal brede inspraak waarbij de betrokken stakeholders de mogelijkheden

  hebben om oplossingen (alternatieven) aan te geven, bijdragen tot draagvlakvorming. Indien dit n

  van uw participatiedoelen is, is het aangewezen om dit ook in het m.e.r.-proces te betrekken.

  Beschrijf daarom uw plan of project op een zodanige manier dat aanlevering van alternatieven nog

  mogelijk is. Vertrek daarvoor vanaf het detailniveau dat nodig is voor de verdere procedure

  (ruimtelijk uitvoeringsplan, vergunningsaanvraag, ).

  Bij voorkeur worden de alternatieven afgewogen op basis van een integrale effectbeoordeling (dus

  niet enkel milieu-aspecten, maar ook economie, werkgelegenheid, financin, ). Dit kan echter niet

  binnen het MER, dus betekent dit dat tegelijkertijd andere studies moeten lopen. Indien dit het geval

  is, vermeld dit dan in het MER. Indien dit niet kan, maak dan duidelijk dat het milieueffectenrapport

  enkel de milieueffecten zal afwegen en dat de conclusies ook op deze manier te interpreteren zijn.

  Het onderzoeken van meerdere alternatieven geeft u trouwens de mogelijkheid om in de verdere

  procedures uw voorkeursalternatief uit het MER nog te wijzigen zonder dat het MER ongeldig wordt.

  De milieueffecten voor het meegenomen alternatief in het verdere proces moeten immers blijken uit

  het goedgekeurde MER.

  Sigmaplan

  Bij de project-MERs voor verschillende overstromingsgebieden die worden ingericht in het kader

  van het Sigmaplan werden in de kennisgeving en het MER steeds de conclusies van de

  voorafgaande onderzoeken en de gemaakte keuzes toegelicht. Het ging hier in het bijzonder om

  een maatschappelijke kosten-batenanalyse, plan-MER en landbouweffectenrapport. Dit maakte

  dat de in het project-MER onderzochte alternatieven zich moesten beperken tot

  uitvoeringsalternatieven en kleinschalige locatiealternatieven. Ook het nulalternatief was geen

  beleidsoptie meer, maar werd gebruikt als referentie voor het beschrijven en beoordelen van

  effecten. Tevens werden de conclusies die genomen werden n.a.v. de verschillende werkgroepen

  toegelicht, alsook hoe werd omgegaan met bepaalde inspraakreacties.

  Voorbeeld kadertekst plan-MER Oosterweelverbinding

  Tijdens de 30 dagen van de terinzagelegging heeft eenieder de mogelijkheid om opmerkingen of

  suggesties te formuleren over hoe het milieueffectenrapport zal opgesteld worden. Formele

  bezwaarschriften en petities kunnen niet ingediend worden in dit stadium van het plan. Dat kan

  wel later in de procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. U kan dan gebruik maken van het

  afgewerkte milieueffectenrapport om uw bezwaren beter te onderbouwen.

  Wat kan uw inspraakreactie wel bevatten:

  mogelijke (trac-)alternatieven, uitvoerings- of exploitatievarianten die niet in de kennisgeving vermeld worden en waarvan u vindt dat ze mee moeten onderzocht worden

  mogelijke milieueffecten waarvan niet in de kennisgeving vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden

  bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,...) waarop het plan een

  impact kan hebben en waarvan de kennisgeving geen melding maakt

  Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw

  omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het plan", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn

  begrijpelijke reacties, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde voor het milieuonderzoek.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 19

  Geef ten slotte aan hoe u verdere participatie voorziet en hoe u de resultaten zult communiceren.

  Wanneer is het volgende participatiemoment? Wat zal dan beslist zijn en hoe wordt dat

  gecommuniceerd? Waarover zal in het volgende participatiemoment kunnen gediscussieerd

  worden?

  3.5.1.3 Stakeholderanalyse

  Met een stakeholderanalyse brengt u de relevante doelgroepen in kaart en analyseert u hun

  betrokkenheid bij het plan of project zodat u hun rol in het participatieproces kunt bepalen. Het is

  aangewezen hierbij de betrokken gemeentebesturen te raadplegen, gezien zij kennis hebben over de

  lokale stakeholders.

  Tijdens de opmaak van de kennisgeving wordt nagegaan welke milieueffecten te verwachten zijn van

  het plan of project. Tevens gebeurt een eerste geografische afbakening van het studiegebied. Hierbij

  komen dan ook de belanghebbenden in beeld, zoals bv. een bewoner die geluidshinder kan

  ondervinden, een natuurvereniging, . Dit onderzoek zal u dus belangrijke informatie geven voor de

  stakeholderanalyse van het participatietraject. Belangrijk is om hierbij niet enkel te focussen op de

  negatieve effecten, maar ook op de positieve, zodat ook voorstanders van uw plan of project bij de

  stakeholders zijn. Natuurlijk mag niet uit het oog verloren worden dat er mogelijk ook nog andere

  betrokkenen zijn die niet noodzakelijk een milieu-impact kunnen ondervinden zoals bv. werknemers

  van het bedrijf waarover het plan of project handelt, ondernemers die zich op het geplande

  bedrijventerrein komen vestigen, .

  Wanneer u een lijst hebt van de verschillende doelgroepen en -personen gaat u deze analyseren. U

  gaat na welke belangen ze hebben, over welke kennis ze beschikken ten aanzien van uw plan of

  project, hoe groot hun inbreng kan zijn tijdens participatie en of er al contact is (geweest) met de

  stakeholders. Hiermee bakent u de rol van de verschillende stakeholders af. Van verschillende types

  stakeholders kan immers een verschillende input worden verwacht (bv. andere opmerkingen te

  verwachten van sectoradministraties dan van burgers).

  Tip: Wanneer u reeds een breder participatietraject voor het plan of project hebt voorzien, is deze

  stakeholderanalyse normaal gezien reeds gebeurd. Het is echter nuttig om deze te toetsen aan de

  stakeholderanalyse in de kennisgeving. Het in beeld brengen van de te verwachten milieu-impact kan

  immers stakeholders in beeld brengen waaraan u vroeger niet had gedacht en die dus nog niet eerder

  betrokken waren.

  De stakeholderanalyse dient u niet te integreren in de kennisgeving, maar kan wel opgenomen

  worden in een participatienota. Wel bevat ze belangrijke informatie om de kennisgeving te

  schrijven. De kennisgeving dient immers geschreven te worden in functie van de doelgroep, met

  name de (mogelijke) participanten. Het is belangrijk te beseffen dat de kennisgeving zowel naar

  adviesinstanties (administraties) wordt gestuurd als ter inzage wordt gelegd van het grote publiek.

  Maak het dus voor iedereen duidelijk. Algemeen kan gesteld worden dat de kennisgeving best die

  informatie bevat die nodig is teneinde de minst genformeerde toe te laten te participeren. Wanneer

  de basiskennis (bv. met betrekking tot het plan of project) van een bepaalde stakeholder beduidend

  kleiner is dan de basiskennis van de andere stakeholders kan het eerder aangewezen zijn om deze

  stakeholder voorafgaand aan de terinzagelegging bijkomend te informeren in plaats van alle

  stakeholders een kennisgeving op het niveau van die ene stakeholder te bezorgen. Dit kan bv. door

  enige tijd voor de start van de terinzagelegging van de kennisgeving een infomoment over het plan

  of project voor het publiek in te lassen, het plan of project tijdens een vergadering toe te lichten aan

  verschillende adviesinstanties, .. Zoals hierboven reeds aangegeven, helpt de stakeholderanalyse u

  ook om de motivatie van uw plan of project te onderbouwen.

  3.5.2 Terinzagelegging kennisgeving

  De terinzagelegging van de kennisgeving is een wettelijk verplichte procedurestap tijdens het m.e.r.-

  proces waarbij het publiek en adviesinstanties de mogelijkheid krijgen in te spreken op de

  kennisgeving. Zoals reeds eerder aangegeven, kan input worden gegeven over hoe het

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 20

  milieueffectenrapport geschreven gaat worden. Het betreft onder meer het aangeven van mogelijke

  alternatieven voor het plan of project, mogelijke effecten die dienen onderzocht te worden,

  (milieu)informatie over de locatie(s) van het plan of project (zowel over de bestaande situatie als

  over toekomstige ontwikkelingen in de omgeving).

  De doelstelling tijdens deze fase is het bekomen van nuttige inspraakreacties waarmee later iets kan

  gedaan worden in het MER.

  Om dit doel te bereiken, dient u er in de eerste plaats voor te zorgen dat deze terinzagelegging goed

  gecommuniceerd wordt. Het decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) van 5 april

  1995 zoals herhaaldelijk gewijzigd schrijft voor:

  plan-MER: de administratie (= dienst Mer) legt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld en op de volgende wijzen ter beschikking van het publiek:

  o 1 overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

  o 2 bij de initiatiefnemer;

  o 3 via de internetsite van de administratie.

  project-MER: de gemeente of gemeenten, waar het project plaatsvindt, kondigen de terinzagelegging en de doelstelling ervan op passende wijze aan. Bij de bekendmaking of

  terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de

  inhoudsafbakening van het voorgenomen project-MER binnen een termijn van dertig dagen

  na de bekendmaking of terinzagelegging, al dan niet via de gemeente, aan de administratie

  (dienst Mer) moeten worden bezorgd.

  Voor plan-MERs worden nadere bepalingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering

  betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programmas van 12 oktober 2007 (BS

  7/11/2007). Dat stelt dat de terinzagelegging moet worden aangekondigd in ten minste 1 krant of in

  het gemeentelijk infoblad en door aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken

  gemeente(n). Tevens worden de adviesinstanties waarvan de dienst Mer het advies nuttig acht door

  de dienst Mer persoonlijk aangeschreven.

  Tip: Voornamelijk om andere stakeholders zoals omwonenden, middenveld, gebruikers van het

  toekomstige plan of project en het brede publiek te bereiken, kan het nuttig zijn de terinzagelegging

  breder te communiceren. Dit kan eveneens door een persoonlijke uitnodiging, maar ook door

  publicaties op websites (stad/gemeente, initiatiefnemer, dienst Mer, plan of project zelf), het

  verspreiden van brochures, een nieuwsbrief van het plan of project, affiches, apps, enz. Kondig de

  terinzagelegging tevens voldoende op voorhand aan, zodat verenigingen hun leden nog kunnen

  consulteren, mensen bijkomende info kunnen vragen en de tijd krijgen om zich een beeld te vormen

  van het plan of project.

  De terinzagelegging duurt 30 dagen. De inspraakreacties dienen binnen deze termijn (al dan niet

  anoniem) schriftelijk bezorgd te worden aan de stad/gemeente of de dienst Mer.

  Tip: Wanneer u dat nog niet op voorhand hebt gedaan, kan het ook nuttig zijn om tijdens de

  terinzagelegging een bijkomend participatiemoment te organiseren. Op zon moment kan u zich

  beperken tot hetzij het toelichten van het plan of project en de kennisgeving en de bedoeling ervan

  hetzij de mogelijkheid geven om reeds inspraakreacties te geven. In het eerste geval is het

  aangewezen dit participatiemoment zo vroeg mogelijk en best voor de start van de terinzagelegging

  te organiseren om de deelnemers de mogelijkheid te geven om hun reacties nog binnen de officile

  termijn in te dienen. Zon bijkomend participatiemoment kan interessant zijn om de stakeholders

  beter te leren kennen (in functie van de stakeholderanalyse), hun bezorgdheden te kennen en zo hun

  reacties beter te duiden. Het biedt de mogelijkheid om door te vragen wanneer de input niet duidelijk

  is (bv. wanneer alternatieven worden aangereikt).

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 21

  De terinzagelegging wordt afgesloten met een richtlijnenvergadering. Deze vergadering is niet

  wettelijk verplicht, maar het is gangbare praktijk dat deze door de dienst Mer wordt georganiseerd.

  De dienst Mer nodigt voor deze vergadering de aangeschreven adviesinstanties, betrokken

  gemeente(n) en provincie(s), de MER-deskundigen en u, de initiatiefnemer uit. In feite kan deze

  vergadering dus als een participatiemoment met een aantal stakeholders worden beschouwd,

  voorgezeten door de dienst Mer. Deze vergadering biedt u de mogelijkheid uw plan of project voor

  te stellen. De MER-cordinator en/of de verschillende MER-deskundigen lichten de aanpak van het

  MER toe. Tijdens deze vergadering kunnen adviezen worden toegelicht en bijkomende opmerkingen

  worden gegeven. Zowel u, de initiatiefnemer als de MER-deskundigen krijgen de mogelijkheid om

  antwoord te geven op de adviezen. Er kunnen met andere woorden afspraken worden gemaakt over

  de aanpak van het MER dewelke in de richtlijnen officieel zal vastgesteld worden.

  3.5.3 Opmaak richtlijnen

  De opmaak van de richtlijnen gebeurt door de dienst Mer, onder meer op basis van het verslag van

  de richtlijnenvergadering dat wordt opgesteld door de MER-cordinator. De richtlijnen geven aan

  hoe het MER zal worden opgemaakt en verwijzen hierbij tevens naar de kennisgeving. Deze

  richtlijnen zijn ook consulteerbaar en worden gepubliceerd op de website van de dienst Mer.

  Zoals eerder reeds gesteld, is het belangrijk om de resultaten van de participatie ook te

  communiceren naar de participanten. In dit geval dient geantwoord te worden op de vraag: wat gaat

  u met mijn inspraakreactie doen? In zekere zin bieden de richtlijnen een antwoord op deze vraag.

  De richtlijnen zijn echter een formeel document waarin niet alle participanten steeds het antwoord

  op hun bijdragen terugvinden. In sommige gevallen is het dan ook aangewezen om meer te doen.

  Doe dit onder meer om:

  aan te geven waarom aan bepaalde reacties geen gevolg kan worden gegeven (bv. economische effecten worden niet onderzocht in een MER);

  aan te geven dat aangereikte alternatieven om andere dan milieuredenen niet worden meegenomen (bv. technische beperkingen);

  participatie toe te laten over alternatieven die niet werden opgenomen in de kennisgeving, maar werden aangereikt tijdens de inspraak;

  participanten meer gericht te informeren over de resultaten van de participatie.

  Tip: Bij grote en/of complexe plannen of projecten kan een antwoordnota opgesteld worden om aan

  te geven wat met de inspraakreacties zal gebeuren, geschreven op maat van de participanten. Het

  opstellen ervan zal u moeten doen in samenwerking met de dienst Mer en de MER-cordinator en/of

  MER-deskundigen. Uzelf kan bv. input geven met betrekking tot uitwerking van alternatieven,

  technische input, .. De MER-cordinator en MER-deskundigen kunnen input geven met betrekking

  tot bv. de gebruikte methodologie, modellen, . De dienst Mer kan input geven met betrekking tot

  het proces (bv. procedurele termijnen) en de redenen voor het niet meenemen van inspraakreacties

  (bv. inspraakreacties die in feite bezwaren zijn dewelke pas later in de plan- of projectprocedure

  kunnen ingediend worden, onderzoek van effecten die niet in een milieueffectenrapport thuishoren

  zoals economische effecten, ). Deze antwoordnota wordt best gelijktijdig met de richtlijnen

  gepubliceerd en bevat ook een verwijzing naar de officile richtlijnen. Een meer persoonlijke aanpak

  kan het toelichten van de richtlijnen met een vertaling naar de antwoorden op de inspraakreacties

  tijdens een gesprek of informatiesessie zijn. Indien de inspraakreacties niet duidelijk zijn of niet

  tijdens een voorgaand participatiemoment konden uitgeklaard worden of er tijdens de

  richtlijnenvergadering nieuwe elementen zijn opgedoken, kan het aangewezen zijn om voor de

  publicatie van de richtlijnen toch nog een participatiemoment te organiseren.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 22

  Tip: Bij kleinere of minder complexe plannen of projecten of participatieprocessen waar het volgende

  participatiemoment pas voorzien is vanaf de fase van het ontwerp-MER kunnen de reacties op de

  inspraak ook verwerkt worden in het MER. Voeg daartoe een paragraaf toe aan het MER waar de

  reacties worden samengevat en verwezen wordt naar het hoofdstuk waarin het antwoord op de

  desbetreffende reactie is opgenomen.

  3.5.4 Opmaak ontwerp-MER

  Na de publicatie van de richtlijnen voeren de verschillende MER-deskundigen hun onderzoek. Op dit

  moment gebeurt er dus iets met de input van de participanten. In deze fase voorziet de wetgeving

  geen verplichte participatiemomenten. Feedback op inspraak draagt echter bij tot

  procestevredenheid. Het nut van bijkomende participatiemomenten is voornamelijk afhankelijk

  van de complexiteit van het plan of project, de inspraakreacties en de verwachte doorlooptijd.

  De opmaak van een MER duurt soms lang waardoor voor de buitenwereld de indruk kan ontstaan

  dat het plan of project stil ligt. Het is daarom van belang om in deze fase te blijven communiceren

  over de inhoud en voortgang van het MER. De communicatie heeft verder als doel om dit technische

  dossier begrijpelijk te maken en te vermijden dat stakeholders afhaken. Indien het MER binnen een

  redelijke termijn kan worden afgerond (totale procedure duurt 1 1,5 jaar), zijn bijkomende

  participatiemomenten tijdens de opmaak van het ontwerp-MER minder nodig.

  Bijkomende participatiemomenten tijdens de opmaak van het ontwerp-MER kunnen wel nuttig zijn

  wanneer veel verschillende deelonderzoeken gevoerd moeten worden en/of wanneer de effecten

  Milieueffectenrapportage in Walloni

  In Walloni voorziet de m.e.r.-procedure een publieke informatievergadering aan het begin van

  het proces. Tijdens deze vergadering stelt de initiatiefnemer zijn project voor en kan het publiek

  vragen stellen over het project en het te voeren milieuonderzoek. Ze kunnen zowel (mondeling)

  tijdens als (schriftelijk) tot 14 dagen na de vergadering voorstellen voor het onderzoeken van

  alternatieven, effecten, enz. aanleveren. Het verslag van deze informatievergadering en de

  binnengekomen opmerkingen worden opgenomen in het MER. Vaak wordt dan aan het MER een

  paragraaf toegevoegd waarin aangegeven wordt in welk hoofdstuk de desbetreffende

  inspraakreactie wordt behandeld.

  Plan-MER Oosterweelverbinding

  De Oosterweelverbinding betreft de noordelijke sluiting van de ring (R1) rond Antwerpen en

  heeft reeds een lange voorgeschiedenis. Na veel studiewerk (inclusief de opmaak van een plan-

  en project-MER) werd een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt en een

  stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor een trac dat onder meer het Lange Wapper-

  viaduct omvat. Het Lange Wapper-gedeelte werd echter gecontesteerd en in een referendum

  heeft een meerderheid zich tegen dit concept uitgesproken. Er werd daarom een tunnelvariant

  technisch en financieel onderzocht waarna beslist werd om met deze variant verder te gaan.

  Hiervoor moet echter een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en dus bijhorend plan-

  MER worden opgemaakt. Aan dit nieuwe plan-m.e.r.-proces is een uitgebreid participatietraject

  verbonden waarbij men insprekers mee laat denken over de mee te nemen alternatieven.

  In een eerste fase werden n.a.v. de inspraakreacties op de kennisgeving overlegmomenten met

  de insprekers gehouden om de voorgestelde alternatieven helder te stellen ten behoeve van het

  opstellen van de richtlijnen. In bijlage bij deze richtlijnen is een overzichtstabel van de

  inspraakreacties opgenomen waarin aangegeven wordt hoe de dienst Mer met de inspraakreactie

  omgaat. De inspraakreacties worden tevens onderverdeeld in 4 categorien: opmerkingen in

  verband met alternatieven, hoe omgaan met exploitatievarianten, reacties met betrekking tot

  milieuthemas, onderzoeksmethode disciplines, enz. en gegevens met betrekking tot de

  deelgebieden.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 23

  trapsgewijs worden beoordeeld waarbij na elke ronde alternatieven kunnen afvallen. Communiceer

  wat de tussentijdse resultaten zijn en op welke manier verder gegaan wordt en waarom. Waar

  mogelijk kan u ook de stakeholders mee laten denken over keuzes die gemaakt moeten worden

  (bv. aan welke discipline de voorkeur gegeven wordt).

  Tip: Laat de betrokkenen de tussentijdse conclusies ook bekrachtigen om te vermijden dat hier later

  op teruggekomen wordt. Een officile bekrachtiging zal niet steeds mogelijk zijn, maar tussentijdse

  conclusies kan u op zn minst neerschrijven in een verslag dat aan alle participanten wordt

  rondgestuurd.

  Tip: Soms kan het ook nuttig zijn om niet-haalbare alternatieven mee te beschrijven in het MER om

  op deze manier aannemelijk te maken dat ze redelijkerwijze niet haalbaar zijn.

  Op het einde van deze fase vindt een ontwerptekstvergadering plaats. Deze vergadering is niet

  wettelijk verplicht, maar het is gangbare praktijk dat deze door de dienst Mer wordt georganiseerd.

  Indien nodig worden trouwens meerdere ontwerptekstvergaderingen georganiseerd. Op deze

  vergadering worden buiten de initiatiefnemer en de MER-deskundigen ook alle instanties

  uitgenodigd die reageerden op de kennisgeving. Op deze vergadering kunnen opmerkingen gegeven

  Plan-MER Oosterweelverbinding

  In het nieuwe plan-m.e.r.-proces voor de Oosterweelverbinding werd door de dienst Mer in de

  richtlijnen een trechtering van de alternatieven voorgesteld, met name een toets op

  kansrijkheid. Het doel is een eerste beoordeling van de alternatieven uit te voeren aan de hand

  van een beperkt aantal onderscheidende criteria. Alternatieven die in deze fase voor meerdere

  criteria significant negatiever beoordeeld worden dan het gemiddelde en daardoor niet als

  kansrijke alternatieven kunnen beschouwd worden, zullen niet verder in detail worden

  onderzocht in het vervolg van het plan-MER.

  Het resultaat van deze toets op kansrijkheid (rapport trechtering alternatieven) werd na

  bespreking met de adviesinstanties en voorlegging aan de insprekers van de alternatieven

  geformaliseerd in aanvullende bijzondere richtlijnen, die gepubliceerd werden op de website van

  de dienst Mer.

  Expertenpanel plan-MER ontwikkeling intergetijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder

  Dit plan-MER behandelt de inrichting van een intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder

  en het noordelijk gedeelte van de Hertog Prosperpolder door middel van een landwaartse

  dijkverlegging van de Scheldedijk. Dit gebied ligt op de grens tussen de provincies Oost-

  Vlaanderen (Belgi) en Zeeland (Nederland). Het project kadert binnen de pijler natuurlijkheid

  van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 en heeft tot doel bij te dragen tot het

  realiseren van instandhoudingsdoelstellingen die zowel de Nederlandse als Vlaamse

  natuurbelangen in het Schelde-estuarium (het realiseren van een gezond en dynamisch estuarien

  ecosysteem) dienen. Voor dit project is er reeds verschillende jaren protest vanuit Nederland. Het

  m.e.r.-proces is reeds afgerond in Vlaanderen, maar nog niet in Nederland. In 2013 werd een

  actualisatie van het bestaande MER opgestart.

  De effectenbeoordeling in het MER baseert zich onder meer op uitgevoerde modelberekeningen.

  In het kader van de actualisatie van het MER is het dan ook belangrijk om na te gaan in hoeverre

  de resultaten van deze modelberekeningen kunnen gehandhaafd worden. Concreet stelt de vraag

  zich of er recentere modellen zijn die de in het MER opgesomde leemten in de kennis kunnen

  wegnemen of verkleinen n tot andere conclusies zouden kunnen leiden inzake de afweging van

  de onderzochte alternatieven en de conclusies met betrekking tot het meest milieuvriendelijke

  alternatief. Hiervoor werd een specialistensessie georganiseerd waarin de verschillende experten

  in kleine groepen konden discussiren en waarna de conclusies plenair werden teruggekoppeld.

  Van deze specialistensessie werd een verslag opgemaakt dat door de aanwezigen werd

  goedgekeurd.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 24

  worden op de ontwerptekst van het MER of verduidelijkingen worden gevraagd. Er wordt getoetst of

  het MER werd opgemaakt zoals beschreven in de kennisgeving en de richtlijnen. Het betreft dus in

  feite tegelijk een terugkoppeling van de resultaten van de eerdere participatie en een eigenlijk

  participatiemoment waarop nog input kan worden gegeven. Gezien dit een vrij technische

  vergadering is, is het niet aangewezen deze open te stellen naar een breder publiek. Indien u deze

  stakeholders toch wilt betrekken, is het beter een apart participatiemoment te organiseren.

  De dienst Mer biedt ook de mogelijkheid om de kennisgeving en het ontwerp-MER te bundelen in

  n document dat dan ter inzage wordt gelegd zoals de gewone kennisgeving. Dit gebeurt

  voornamelijk voor eenvoudige plannen of projecten waarbij weinig opmerkingen verwacht worden.

  Doorgaans zal deze procedure dan ook niet gebruikt worden bij plannen of projecten waarbij een

  breder participatietraject nuttig kan zijn. Het is evenwel goed om weten dat ze bestaat, want ze

  biedt u de mogelijkheid verschillende participatiemomenten te bundelen. Het gebruik van deze

  procedure moet echter plan per plan of project per project afgewogen worden. U vraagt best advies

  aan de dienst Mer indien u deze procedure overweegt.

  3.5.5 Opmaak definitief MER

  Na de ontwerptekstvergadering(en) wordt het ontwerp-MER aangepast door de MER-deskundigen

  tot het definitief MER. Het organiseren van een participatiemoment in deze fase is minder nuttig. In

  feite brengt het inlassen van een echt participatiemoment tijdens deze fase met zich mee dat

  teruggegaan wordt naar de fase van het ontwerp-MER, want men biedt nog de mogelijkheid om

  opmerkingen te formuleren.

  3.5.6 Goedkeuring MER

  Na goedkeuring van het MER dient dit verplicht in openbaar onderzoek te gaan. Meestal gebeurt dit

  gekoppeld aan het openbaar onderzoek in het kader van de verdere procedure, bv. voor een

  ruimtelijk uitvoeringsplan of een vergunning. Gezien het MER reeds goedgekeurd is, is er in feite

  geen participatie meer mogelijk over het MER. Wel kan u van dit moment gebruik maken om de

  resultaten van de participatie tijdens het m.e.r.-proces terug te koppelen. Het is tevens van belang

  dat u participatie volhoudt tijdens de verdere procedure en uw stakeholders betrokken houdt tot en

  met de eigenlijke realisatie van uw plan of project. Het participatieproces verschuift naar keuzes

  maken, verantwoording afleggen, informatievoorziening en oordeelsvorming over het plan of

  project.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 25

  3.5.7 Samenvattend schema

  Inspraak / adviezen

  Participatie over inspraak

  - richtlijnen vergadering

  - feedback over aanpak inspraak

  Participatie over onderzoek

  - feedback

  - tussentijdse conclusies

  - ontwerptekstbespreking(en)

  Participatie verdere procedure

  - openbaar onderzoek MER

  - feedback

  - keuzes/verantwoording

  Evaluatie participatie

  Terinzagelegging kennisgeving

  Opmaak richtlijnen

  Opmaak MER

  Goedkeuring MER

  Verdere procedure

  Participatietraject opstellen

  - doel

  - procedure en mijlpalen

  - participatievragen

  - doelgroepen (stakeholderanalyse)

  - participatievormen

  - resultaten en verankering

  - communicatie

  - afbakening & randvoorwaarden

  - organisatie

  Opmaak kennisgeving

  - plan/projectomschrijving + motivatie

  - besluitvormingsprocedure

  - gegevens voorgaande rapportages

  - reikwijdte & detailleringsniveau MER

  - methodologie MER-onderzoek

  - beschrijving alternatieven

  - juridische & beleidsmatige randvoorwaarden

  Participatie over plan / project

  Onderzoek participatie

  Liep er reeds een participatietraject vooraleer met de m.e.r. procedure gestart werd ?

  Volhouden tijdens het

  m.e.r.-proces

  JA NEEN

  Minstens 1 vraag

  NEEN

  Uitgebreider participatietraject is

  zinvol

  Participatie beperken tot wat

  wettelijk verplicht is

  JA

  Dient een uitgebreider participatietraject tijdens het m.e.r.-proces opgestart

  te worden ?

  a. Heeft het plan of project een impact op belanghebbenden ?

  b. Is er ruimte voor afwegingen of bijstellingen van het plan of project ?

  c. Bent u bereid zich open te stellen voor externe inbreng ?

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 26

  3.6 Keuze van de participatievorm

  De keuze van de participatievorm maakt u wanneer het (de) participatiedoel(en), de

  participatievragen en de doelgroep(en) duidelijk zijn. Hierbij doorloopt u volgende stappen:

  1) Zoek uit welke participatievorm(en) het beste passen bij het (de) door u geformuleerde participatiedoel(en)

  bv. inhoudelijke verrijking door middel van ontwerpsessies, meedenkbijeenkomsten,

  ideenbus en prioriteren en keuzes maken door middel van enqutes, consensusgroepen,

  burgerjurys, .

  2) Check wat voor soort vragen u stelt

  bv. brainstormsessies voor open vragen (i.f.v. het vergaren van informatie, meedenken over

  plan of project, )

  3) Ga na of de participatievorm past bij de doelgroep

  Van belang zijn de middelen die een doelgroep ter beschikking heeft (bv. tijd om deel te

  nemen aan participatiemomenten) en de grootte van de doelgroep (bv. participatievormen

  op het internet voor grote groepen, burgerpanel voor een kleine groep).

  4) Het gewenste participatieresultaat

  Kwantitatief onderzoek is nodig indien u cijfers wenst over bv. voor- en tegenstanders van

  uw plan of project. Kwalitatief onderzoek is nodig wanneer u een beeld wil krijgen van

  wensen, ervaringen, belangen, meningen en behoeften.

  5) Tijd, capaciteit en budget

  Voldoende tijd, capaciteit en budget zijn essentieel voor een geslaagd participatietraject.

  Hier kan echter creatief mee worden omgegaan door bv. verschillende

  participatiemomenten en vragen aan elkaar te koppelen.

  In Bijlage 1 vindt u een samenvattende tabel van verschillende participatievormen met aanduiding

  voor welke doelstelling de desbetreffende participatievorm geschikt is, de grootte van de doelgroep,

  een indicatie van de kostprijs en de mogelijkheden voor het gebruik van de techniek in het m.e.r.-

  proces.

  Tip: informatievergadering/hoorzitting versus informatiemarkt

  Een informatievergadering is een bijeenkomst waar burgers informatie krijgen. De aanwezigen

  krijgen de kans om in het openbaar vragen te stellen en eventueel bijkomende opmerkingen te

  formuleren. Vaak leidt dit ertoe dat de discussie gedomineerd wordt door enkelen. Om de nadelen

  van deze techniek te ondervangen, moet u ervoor zorgen dat de gesprekken goed begeleid worden.

  Dan zijn veel meer mensen in staat om een effectieve discussie te voeren. U kan ook in plaats van een

  informatievergadering een informatiemarkt organiseren. Tijdens zon informatiemarkt kan het

  publiek zich informeren via geschreven informatie (infopanelen) en kan eventueel nog aanvullend op

  bepaalde momenten een presentatie worden gegeven. Op de informatiemarkt zijn ook de

  initiatiefnemer, MER-cordinator en eventueel andere MER-deskundigen en dienst Mer aanwezig

  voor het beantwoorden van vragen. Hierdoor wordt het publiek uiteen getrokken in kleinere groepen,

  waardoor er minder risico is voor dominantie van de discussie door enkelen.

  Als voorbeeld zijn de powerpoint-presentatie over de m.e.r.-procedure en de inspraakmogelijkheden

  van de informatiemarkt voor het plan-MER voor de Oosterweelverbinding opgenomen in Bijlage 2.

  3.7 Evaluatie van de participatie

  De laatste stap in het participatieproces is de evaluatie van de participatie. Deze stap is nodig om te

  leren uit het afgelegde participatietraject om het in volgende participatieprocessen beter of indien

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 27

  nodig anders te doen. Belangrijk is dan ook om de leerpunten vast te leggen en te delen om te

  vermijden dat anderen dezelfde fouten maken en om goede praktijken sneller en beter te

  verspreiden binnen de organisatie.

  De evaluatie peilt best zowel naar de effectiviteit en de efficintie als naar de redenen voor die

  effectiviteit en efficintie of het gebrek daaraan. Mogelijke evaluatievragen zijn:

  Heeft de participatie de beoogde informatie opgeleverd?

  Heeft de participatie de beoogde doelgroep bereikt?

  Heeft de participatie verschil gemaakt?

  o Heeft participatie geleid tot informatie voor of aanpassingen aan het voorgenomen plan/project?

  o Heeft participatie geleid tot een beter plan/project?

  o Heeft de participatie andere belangrijke voordelen gehad?

  Was de participatie effectief? Hebben de participanten het gevoel dat het proces de moeite waard was?

  Was de methode effectief bij het bereiken van de beoogde doelgroepen?

  Welke voor- en nadelen had de gebruikte methode?

  Was het participatieproces adequaat begroot, zowel in tijd als middelen?

  Werd het vooropgestelde tijdschema gehaald? Waarom niet?

  Welke factoren verklaren het succes/falen van de participatie?

  Welke leerpunten kunnen er worden getrokken voor toekomstige consultaties?

  Ook inzake evaluatie geldt het principe van proportionaliteit: bij uitvoerige, dure of moeilijke

  participatieprocessen loont het meer om in detail terug te blikken op het gevoerde proces dan bij

  meer routinematige participatieprocessen. Het is wenselijk om ook de participanten te betrekken

  bij de evaluatie.

  Tip: Bij een goed participatietraject moet men (zelfs kleine) overwinningen kunnen vieren. Pak eens

  uit met een infomarkt of tentoonstelling als er een hoofdstuk is afgesloten. Zo krijgt iedereen de kans

  om te zien wat er gepresteerd wordt. Voor de participanten is dit een moment van ontspanning om

  elkaar te zien en zelf uitleg te verschaffen aan bezoekers.

  Sigmaplan

  In het kader van de opmaak van een participatie- en communicatieplan in 2010 werd voor de

  verschillende projecten die kaderden in het Sigmaplan nagegaan welke communicatieve en/of

  participatieve acties reeds werden ondernomen in het verleden. Een eerste reeks projecten (de

  zogenaamde 2010-projecten of prioritaire projecten) in het licht van de beslissingen van de

  Vlaamse Regering van 22.07.2005 en 28.04.2006 waren op dat moment immers reeds lopende en

  andere projecten dienden nog opgestart te worden. Er gebeurde een evaluatie van de bestaande

  organisatorische structuren, motivatie en interesse van de verschillende actoren in functie van

  het verdere participatietraject. Waar nodig werden aanpassingen voorgesteld. Van de lopende

  projecten werden 3 cases onderzocht (o.a. door middel van gesprekken met actoren),

  voornamelijk om de genomen participatieve acties te inventariseren en eventuele knelpunten

  daarbij in beeld te brengen. Deze worden dan als voorbeeldprojecten gebruikt bij het opstellen

  van andere participatieve acties. In het uiteindelijke participatieplan leidde dit tot een duidelijk

  onderscheid in de aanpak van de participatie voor de reeds lopende en de nieuwe projecten.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 28

  DEEL 2 BIJLAGEN

  BIJLAGE 1 PARTICIPATIEVORMEN

  BIJLAGE 2 PRESENTATIE M.E.R.-PROCEDURE EN INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

  VOORBEELD OOSTERWEELVERBINDING

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 29

  Bijlage 1 Participatievormen

  Hieronder vindt u een samenvattende tabel met participatietechnieken met de aanduiding voor

  welke participatiedoelstelling, grootte van de doelgroep, participatieniveau van toepassing is, een

  indicatie van de kostprijs en de mogelijkheden voor het gebruik van de techniek in het m.e.r.-proces.

  Meer informatie omtrent deze technieken kan u terugvinden op de website

  http://soc.kuleuven.be/io/participatie/ned/techniek.htm#informeren. De technieken aangegeven in

  vet worden het meest gebruikt in het kader van m.e.r.-processen.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 30

  Techniek Gebruik bij milieueffectrapportage

  Be

  wu

  stm

  ak

  ing

  Info

  rma

  tie

  ve

  rstr

  ek

  kin

  g

  Op

  va

  ttin

  ge

  n n

  ag

  aa

  n

  Info

  rma

  tie

  ve

  rwe

  rvin

  g

  Kw

  ali

  teit

  sve

  rho

  gin

  g

  Ste

  un

  v

  erw

  erv

  en

  v

  oo

  r

  be

  slis

  sin

  g

  Imp

  lem

  en

  tati

  e b

  ev

  ord

  ere

  n

  Kle

  in

  Ge

  mid

  de

  ld

  Gro

  ot

  Info

  rme

  ren

  Co

  nsu

  lte

  ren

  Ad

  vis

  ere

  n

  Co

  pro

  du

  cere

  n

  Me

  eb

  esl

  isse

  n

  Laa

  g

  Ge

  mid

  de

  ld

  Ho

  og

  Adviescommissie X X X X X X X (Semi-)permanent orgaan dat meestal is samengesteld uit leden van

  maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van diverse

  overheden en experts. Input vanuit het maatschappelijk middenveld.

  Inrichten voor de beoordeling van conceptdocumenten voor deze in

  procedure gaan: kennisgeving, ontwerp-MER, definitief MER. Ook voor

  het adviseren van tussenstappen (b.v. keuze van alternatieven bij

  trapsgewijze milieueffectbeoordeling).

  Audiovisuele media X X X X X Informeren van het brede publiek via radio of televisie.

  Eerder vergaand voor een MER, maar kan gebruikt worden om, bij grote

  plannen/projecten en in procedures waar dit informatiekanaal reeds

  gebruikt werd, de terinzagelegging van de kennisgeving en het openbaar

  onderzoek van het definitief MER te communiceren.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 31

  Techniek Gebruik bij milieueffectrapportage

  Be

  wu

  stm

  ak

  ing

  Info

  rma

  tie

  ve

  rstr

  ek

  kin

  g

  Op

  va

  ttin

  ge

  n n

  ag

  aa

  n

  Info

  rma

  tie

  ve

  rwe

  rvin

  g

  Kw

  ali

  teit

  sve

  rho

  gin

  g

  Ste

  un

  v

  erw

  erv

  en

  v

  oo

  r

  be

  slis

  sin

  g

  Imp

  lem

  en

  tati

  e b

  ev

  ord

  ere

  n

  Kle

  in

  Ge

  mid

  de

  ld

  Gro

  ot

  Info

  rme

  ren

  Co

  nsu

  lte

  ren

  Ad

  vis

  ere

  n

  Co

  pro

  du

  cere

  n

  Me

  eb

  esl

  isse

  n

  Laa

  g

  Ge

  mid

  de

  ld

  Ho

  og

  Burgerjury X X X X X X X Burgerjury samengesteld uit 12 20 toevallig geselecteerde burgers

  worden eerst genformeerd door experts, waarna zij onderling

  overleggen om tot een beargumenteerde conclusie te komen. De

  initiatiefnemer kan hier enkel na expliciete motivering van afwijken. De

  conclusie is representatief voor de gemiddelde goed genformeerde

  burger.

  Kan gebruikt worden om keuzes te maken tussen alternatieven, b.v. bij

  trapsgewijze milieueffectbeoordeling. Voordeel is dat hier effectief

  burgers bij betrokken worden en niet enkel organisaties die hen

  vertegenwoordigen. Het brede publiek wordt echter pas betrokken bij

  de bekendmaking van de resultaten en de mening van de burgerjury is

  niet noodzakelijk representatief voor de volledige bevolking.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 32

  Techniek Gebruik bij milieueffectrapportage

  Be

  wu

  stm

  ak

  ing

  Info

  rma

  tie

  ve

  rstr

  ek

  kin

  g

  Op

  va

  ttin

  ge

  n n

  ag

  aa

  n

  Info

  rma

  tie

  ve

  rwe

  rvin

  g

  Kw

  ali

  teit

  sve

  rho

  gin

  g

  Ste

  un

  v

  erw

  erv

  en

  v

  oo

  r

  be

  slis

  sin

  g

  Imp

  lem

  en

  tati

  e b

  ev

  ord

  ere

  n

  Kle

  in

  Ge

  mid

  de

  ld

  Gro

  ot

  Info

  rme

  ren

  Co

  nsu

  lte

  ren

  Ad

  vis

  ere

  n

  Co

  pro

  du

  cere

  n

  Me

  eb

  esl

  isse

  n

  Laa

  g

  Ge

  mid

  de

  ld

  Ho

  og

  Burgerpanel

  Internetpanel

  X X X X X X X Hier betreft het een grote groep aselect gekozen burgers (1000 3000

  deelnemers) die zo veel mogelijk representatief is. Zij worden

  geconsulteerd via telefonische of postenqutes of via internet, waarbij

  zij voldoende ruimte krijgen om hun opvattingen, suggesties en

  aanbevelingen te formuleren. Het burgerpanel wordt gedurende een

  langere periode regelmatig geraadpleegd, waardoor ook veranderingen

  van opinies in de tijd kunnen worden nagegaan.

  Gebruik binnen het m.e.r.-proces mogelijk wanneer reeds een

  burgerpanel geraadpleegd werd tijdens het eerdere plan- of

  projectproces. Voornamelijk nuttig bij het maken van keuzes en het

  verwerven van draagvlak hiervoor.

  Charette of Design

  workshop

  X X X X X X X Multidisciplinaire face-to-face workshop waarin deelnemers uit

  verschillende subgroepen van de samenleving in korte tijd consensus

  bereiken. De resultaten worden bekend gemaakt tijdens een openbare

  bijeenkomst. Is gericht op het uitwerken van een concreet actieplan

  dat aansluitend op de Charette-fase gemplementeerd wordt.

  Gebruik binnen het m.e.r.-proces voor het bepalen van een

  (gemeenschappelijke) set alternatieven, de doorwerking van de

  inspraak naar richtlijnen.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 33

  Techniek Gebruik bij milieueffectrapportage

  Be

  wu

  stm

  ak

  ing

  Info

  rma

  tie

  ve

  rstr

  ek

  kin

  g

  Op

  va

  ttin

  ge

  n n

  ag

  aa

  n

  Info

  rma

  tie

  ve

  rwe

  rvin

  g

  Kw