Handleiding participatie burgers

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding participatie burgers

 • HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

  Definitieve versie

  Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer

 • COLOFON

  Opdracht:

  Handleiding participatie in het m.e.r.-proces

  Definitieve versie

  Opdrachtgever:

  Vlaamse Overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

  Dienst Mer

  Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 BRUSSEL

  Opdrachthouder:

  Antea Belgium nv

  Roderveldlaan 1

  2600 Antwerpen

  T : +32 (0)3 221 55 00

  F: +32 (0)3 221 55 01

  www.anteagroup.be

  BTW: BE 414.321.939

  RPR Antwerpen 0414.321.939

  IBAN: BE81 4062 0904 6124

  BIC: KREDBEBB

  Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

  Identificatienummer:

  2238503030/ivm

  Datum: status / revisie:

  Maart 2013

  April 2013

  Juni 2013

  Juli 2013

  Juli 2013

  Versie 01

  Versie 02

  Versie 03

  Versie 04

  Versie 05

  Vrijgave:

  Jan Parys, Directeur

  Controle:

  Cedric Vervaet, Account Manager

  Projectmedewerkers:

  Inge Van der Mueren, MER-deskundige

  Antea Belgium nv 2013 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea

  Group mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst

  worden weergegeven of in een elektronische databank worden

  gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier

  vermenigvuldigd.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 3

  INHOUD

  DEEL 1 HANDLEIDING VOOR INITIATIEFNEMERS VAN PLANNEN EN PROJECTEN ..... 4

  1 WAAROM KIEZEN VOOR PARTICIPATIE? ............................................................................ 5

  2 DEFINITIES EN BEGRIPPEN .............................................................................................. 6

  3 AANPAK PARTICIPATIE IN HET MILIEUEFFECTRAPPORTAGEPROCES ............................................ 8

  3.1 VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN.................................................................................... 8 3.2 WAT IS VERPLICHT?............................................................................................................... 8 3.3 PARTICIPATIE IS MAATWERK.................................................................................................... 9 3.4 VORMGEVING VAN HET PARTICIPATIETRAJECT .......................................................................... 11 3.5 PARTICIPATIE TIJDENS DE VERSCHILLENDE M.E.R.-STAPPEN ........................................................ 15 3.6 KEUZE VAN DE PARTICIPATIEVORM......................................................................................... 26 3.7 EVALUATIE VAN DE PARTICIPATIE ........................................................................................... 26

  DEEL 2 BIJLAGEN................................................................................................. 28

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 4

  DEEL 1 HANDLEIDING VOOR INITIATIEFNEMERS VAN PLANNEN EN PROJECTEN

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 5

  1 Waarom kiezen voor participatie?

  Het voeren van een participatief beleid heeft vele voordelen, zowel voor u als initiatiefnemer van

  een plan of project als voor de participanten (zoals bv. burgers). De participanten voelen zich nauwer

  betrokken bij het plan of project, kunnen hun kennis, ervaringen, inzichten of ideen delen en

  krijgen de kans zelf voorstellen te doen. U heeft meer kans om een echt draagvlak voor uw plan of

  project te creren. De participanten begrijpen wat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren.

  De voornaamste voordelen van participatie zijn:

  Het verhogen van de kwaliteit van uw plan of project

  De betrokkenen hebben lokale, gebiedsspecifieke kennis waarmee ze het plan of project

  desgevallend kunnen bijstellen en verbeteren. De gebruikers van een gebied, zoals

  bijvoorbeeld bewoners, kunnen vanuit hun ervaringen een nieuwe kijk bieden op het plan

  of project. Het hoofddoel van participatie is het bundelen van kennis van de verschillende

  betrokken partijen.

  Draagvlak creren

  Door direct in dialoog te treden, zal de afstand tussen u en burgers, organisaties en

  overheden (administraties) verkleinen. Zo wordt een wij versus zij situatie voorkomen.

  Participatie kan tegenwerken omzetten in meewerken waardoor weerstand vanuit de

  samenleving vermindert of verdwijnt en er draagvlak ontstaat.

  Betere werking van uw eigen plan- of projectorganisatie1

  Door in te zetten op participatie bij zowel externe als interne belanghebbenden zal de

  structuur en het functioneren van uw eigen organisatie efficinter worden.

  Vertragingen voorkomen in het procesverloop

  Door in het begin van het plan- of projectproces tijd te investeren in een participatieve

  aanpak zal het plan of project in latere fases gemakkelijker tot realisatie komen. Zo kan u

  tijd winnen door tijd te investeren.

  Bij participatie met betrekking tot overheidsplannen en projecten en beleid in het algemeen kan

  hier nog het bevorderen van actief burgerschap aan toegevoegd worden. Burgers hebben er belang

  bij dat hun opvattingen en ideen, wensen en belangen van invloed zijn op het beleid en de

  projecten die de overheid ontwikkelt. De invloed wordt vergroot door de burger rechtstreeks bij het

  project of de gebiedsontwikkeling te betrekken. Het welzijn van de burger wordt vergroot en zijn

  (actieve) betrokkenheid bij het beleid wordt groter. Participatie draagt bij tot het dichten van de

  kloof tussen overheid en burgers en tot wederzijds vertrouwen.

  1 De projectorganisatie is een groep mensen, de daarmee verbonden infrastructuur met een

  samenhangend geheel van gezag, relaties en verantwoordelijkheden die zijn afgestemd op de

  bedrijfsprocessen of de functie.

  Disclaimer: Om de handleiding te illustreren worden in de volgende hoofdstukken verschillende

  voorbeelden uit de praktijk opgenomen. De voorbeelden en het resultaat ervan gelden in de

  toenmalige context en omstandigheden van het desbetreffende plan of project. Participatie is

  immers steeds maatwerk en voorbeelden die voor een bepaald plan of project gewerkt hebben,

  werken niet voor elk plan of project.

 • 2238503030 - Handleiding participatie in het m.e.r.-proces pagina 6

  2 Definities en begrippen

  Milieueffectrapportageproces (m.e.r.-proces): de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen en

  goedkeuren van een milieueffectenrapport over een voorgenomen plan of project en in voorkomend

  geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie. Voor deze

  handleiding start het m.e.r.-proces met de opmaak van de kennisgeving en eindigt zij bij het

  openbaar onderzoek van het goedgekeurde milieueffectrapport.

  Participatie: volgens Van Dale het hebben van aandeel in iets; deelname. Het begrip participatie is

  een verzamelnaam van manieren waarop stakeholders invloed kunnen hebben op plan- en

  projectprocessen en de uitvoering ervan met positieve betrokkenheid tot resultaat. Het onderscheid

  tussen inspraak en participatie is zeer belangrijk. Inspraak houdt in dat burgers en belanghebbenden

  naar hun mening gevraagd wordt over plannen of projecten van de overheid of een andere

  initiatiefnemer. Participatie staat voor interactieve meningsvorming met alle actoren die bij plannen

  of projecten betrokken zijn. Er is altijd sprake van tweerichtingsverkeer en het gaat om actief

  informatie bekendmaken. De participanten mogen zelf actief meedenken over de oplossingen.

  Participatie gaat dus over een heel gamma van vormen van samenwerking tussen burgers en

  overheid, gaande van informeren en raadplegen over adviseren naar daadwerkelijk coproduceren en

  meebeslissen.

  Stakeholder of belanghebbende: volgens Van Dale iemand die betrokken is bij een organisatie, als

  werknemer, aandeelhouder, leverancier, overheid e.d., persoon die belang heeft bij iets. Met

  betrekking tot plannen en projecten kan dit gedefinieerd worden als een persoon of organisatie die

  invloed (positief of negatief) ondervindt van of zelf invloed kan uitoefenen op een plan of een

  project evenals op de beslissingen over dit plan of project.

  Milieueffectenrapport over een plan of programma (plan-MER): een openbaar document waarin

  van een voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen

  alternatieven de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een

  systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en gevalueerd, en

  aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of

  gecompenseerd kunnen worden.

  Milieueffectenrapport over een project (project-MER): een openbaar document waarin van een

  voorgenomen project en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven de te

  verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en

  wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en gevalueerd, en aangegeven wordt

  op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd

  kunnen worden.

  Plan-m.e.r.-screening: onderzoek waarin van een voorgenomen plan wordt aangegeven of er

  aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn teneinde te bepalen of voor