HANDLEIDING MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS · PDF file 2016-03-14 · VOORWOORD...

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HANDLEIDING MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS · PDF file 2016-03-14 · VOORWOORD...

 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

  Leefmilieu. Directoraat-Generaal

  Organisatie gezondheidszorg-

  voorzieningen.

  Bestuursdirektie Gezondheidszorgbeleid

  Dienst Geestelijke Gezondheidszorg

  Rijksadministratief Centrum Vesaliusgebouw, 5de verdieping 1010 Brussel

  HANDLEIDING

  VOOR DE REGISTRATIE VAN DE

  MINIMALE PSYCHIATRISCHE

  GEGEVENS

  (3de Druk)

  Brussel, 1 januari 2003

  .

 • VOORWOORD

  Sinds 1 april 1996 registreren Psychiatrische Ziekenhuizen en Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen minimale psychiatrische gegevens en sinds 1 september 1998 doen ook de Initiatieven voor Beschut Wonen en Psychiatrische Verzorgingstehuizen aan registratie van de minimale psychiatrische gegevens. Om de registratie binnen de instellingen te ondersteunen werd er bij de start van de MPG registratie een handleiding voorzien voor het registreren van de minimale psychiatrische gegevens, in 1997 verscheen hiervan een tweede druk. Slechts door het gebruik van een registratie-instrument merken we onvolkomenheden, aspecten binnen de registratie die niet helemaal aan de realiteit van de instellingen beantwoorden. Naar aanleiding van reacties uit de instellingen zijn er een aantal wijzigingen gebeurd aan de registratieprocedure. Deze wijzigingen werden aan de instellingen meegedeeld door middel van twee omzendbrieven (September 1999 en December 2002). Met deze derde druk van de handleiding voor het registreren van de minimale psychiatrische gegevens willen we de verschillende wijzigingen opnemen die ondertussen aan de registratieprocedure gebeurden. Met deze handleiding willen wij de MPG-invuller een overzichtelijk naslagwerk bieden dat kan geraadpleegd worden in geval van twijfel over de juiste wijze van registreren. Deze bundel bevat onder meer een schematische voorstelling van het verloop van de registratie, een uitgebreide beschrijving van de items en van de scoreprocedures, en een beschrijving van de manier waarop de gegevens aan de Federale Overheidsdienst dienen te worden verstuurd. De MPG-verantwoordelijken kunnen verder bij de universitaire coördinatoren terecht voor alle problemen i.v.m. de definities, het computerprogramma en de organisatorische en technische aspecten. Wij hopen dat de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens ertoe mag bijdragen dat de psychiatrische voorzieningen zichzelf beter leren kennen en de overheidsinstanties een aangepast en op de feiten afgestemd beleid kunnen voeren. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen i.v.m. deze handleiding, kan u terecht bij Dhr. Jean-Pierre Gorissen (02/210.50.47) Adviseur-generaal, A. SIMOENS - DESMET

 • Het MPG-registratie-instrument werd ontwikkeld in samenwerking met drie universitaire onderzoeksequipes. Hieronder worden hun namen en adressen weergegeven. Universitaire Instelling Antwerpen Departement Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteitsplein, 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk). Promotor: Prof. Dr. E. Van Hove Wetenschappelijk Medewerkers: Dhr. H. Slaets Mevr. M. Suetens Université Libre de Bruxelles Instituut voor Psychiatrie en Medische Psychologie, Laboratoire de Psychologie Médicale, Van Gehuchten Plein 4, 1020 Brussel. Promotor: Prof. Dr. I. Pelc Wetenschappelijk Medewerkers: Dhr. L. From Dr. J. Joosten Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven Promotor: Prof. Dr. L. Delesie Wetenschappelijk Medewerkers: Dhr. Y. Wuyts Dhr. E. Nassen Dhr. M. Haspeslagh

 • In het geval van vragen over de MPG registratie kan u terecht bij uw universitaire coördinator. Voor de nederlandstalige instellingen kan u zich wenden tot: Mevr. Annouschka Laenen Centrum voor Statistiek Limburgs Universitair Centrum, Gebouw D 3590 Diepenbeek tel. 011/26.82.84 fax. 011/26.82.99 e-mail: [email protected] Web: http://www.luc.ac.be/mpg MPG verantwoordelijken uit franstalige instellingen kunnen terecht bij: Dr. Jo Joosten Hôpital Universitaire Brugmann Laboratoire de Psychologie Medicale Place Van Gehuchten, 4 1020 Brussel tel. 02/477.39.06 fax. 02/477.39.22 e-mail: [email protected]

 • INHOUD

  I. ALFABETISCHE BEGRIPPENLIJST II. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE MEDISCH(E) - INTERMEDIAIR(E) / OPNAME - ONTSLAG 1. MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF 2. MEDISCH-PSYCHIATRISCHE OPNAME - MEDISCH-PSYCHIATRISCH ONTSLAG 3. INTERMEDIAIR PSYCHIATRISCH ONTSLAG - INTERMEDIAIRE PSYCHIATRISCHE HEROPNAME 4. ONDERBREKING VAN DE MEDISCHE BEHANDELING

  III. VERLOOP VAN DE REGISTRATIE 1. REGISTRATIEPROCEDURES 2. SCHEMATISCH VERLOOP 3. REGISTRATIEMOMENTEN 4. BASISREGELS

  IV. ITEMLIJST MET OVERZICHT VAN TE REGISTREREN INHOUDEN A. ITEMLIJST STRUCTURELE GEGEVENS B. ITEMLIJST CONTINUE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS C. ITEMLIJST STEEKPROEF MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS D. ITEMLIJST GEREALISEERDE VERPLEEG-VERBLIJFSDAGEN PER KENLETTER DIENST

  V. UITGEBREIDE ITEM-BESCHRIJVING A. STRUCTUURGEGEVENS SI. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE INSTELLING SU. FUNCTIONELE ORGANISATIE LEEFEENHEDEN

 • B. CONTINUE GEGEVENS IP IDENTIFICATIE PATIENT MA MEDISCHE OPNAME HOOFDING MEDISCHE OPNAME INFORMATIEBLOK 1 INFORMATIEBLOK 2 INFORMATIEBLOK 3 MT MEDISCHE BEHANDELING HOOFDING MEDISCHE BEHANDELING INFORMATIEBLOK 4 INFORMATIEBLOK 5 INFORMATIEBLOK 6 INFORMATIEBLOK 7 INFORMATIEBLOK 8 ID INTERMEDIAIR ONTSLAG HOOFDING INTERMEDIAIR ONTSLAG INFORMATIEBLOK 9 MD MEDISCH ONTSLAG HOOFDING MEDISCH ONTSLAG INFORMATIEBLOK 10 C. STEEKPROEFGEGEVENS INFORMATIEBLOK 11: STEEKPROEFGEGEVENS PATIENT C.1.1. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE PATIENT C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: HET BASISFUNCTIONEREN C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: GEDRAGSBEHEER C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: RELATIONEEL FUNCTIONEREN C.1.3. STEEKPROEFGEGEVENS: ZORGACTIVITEITEN INFORMATIEBLOK 12: STEEKPROEFGEGEVENS BEHANDELINGSTEAM C.2. STEEKPROEFGEGEVENS: BEHANDELINGSTEAM [PT] D. GEREALISEERDE VERPLEEGDAGEN

 • VI. EXPORT NAAR DE FOD VOLKSGEZONDHEID 1. PROCEDURE EN KALENDER 2. KWALITEIT VAN DE VERZENDING 3. KENMERKEN VAN DE VERZENDING 4. INHOUD VAN DE VERZENDING 5. GEMEENSCHAPPELIJKE HEADER VAN DE EXPORTRECORDS 6. VELDEN EIGEN AAN DE EXPORTRECORDS 7. RECORDTEKENINGEN

  VII. OVERGANGSPROCEDURES A. VOOR PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EN PAAZ-DIENSTEN. 1 DATUM MEDISCH-PSYCHIATRISCHE OPNAME MA 2 DATUM BEGIN BEHANDELINGS- VERBLIJFSPERIODE MT 3 IN TE VULLEN INFORMATIEBLOKKEN 4 CREËREN VAN EEN PROEF-INSTELLING B. VOOR PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN EN DE INITIATIEVEN VOOR BESCHUT WONEN. 1. DATUM MEDISCH-PSYCHIATRISCHE OPNAME MA 2. DATUM BEGIN BEHANDELINGS- VERBLIJFSPERIODE MT 3. IN TE VULLEN INFORMATIEBLOKKEN 4. CREËREN VAN EEN PROEF-INSTELLING

 • I. Begrippenlijst - 1

  I. ALFABETISCHE BEGRIPPENLIJST Hieronder volgt een omschrijving van een aantal basisbegrippen in alfabetische volgorde.

  1. Anderen (voor de steekproefgegevens) Anderen zijn personen uit de naaste omgeving van de patiënt in zijn huidig leefmilieu. Voor de patiënten met een langdurige opname en wiens huidig leefmilieu de psychiatrische instelling is, zijn "anderen" in eerste instantie de leden van het behandelings/begeleidingsteam en in tweede instantie medebewoners, andere patiënten.

  2. Behandelende/coördinerende geneesheer De behandelende geneesheer bepaalt normaliter of een administratief ontslag medisch of intermediair is, alsook of een administratieve opname een medische dan wel een intermediaire betreft. Binnen Beschut Wonen ligt deze bevoegdheid bij de coördinerende geneesheer. In deze handleiding dient onder behandelende geneesheer dan ook coördinerende geneesheer verstaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  3. Behandelingsgroep (voor de steekproefgegevens) De behandelingsgroep wordt gevormd door een aantal patiënten die een herkenbaar geheel vormen, hetzij als groep binnen een leefeenheid hetzij samengesteld uit patiënten van verschillende leefeenheden van de eigen psychiatrische instelling. Deze subgroep kan bijvoorbeeld samengesteld zijn op basis van patiënten met eenzelfde diagnose of met hetzelfde niveau van functioneren. Binnen een leefeenheid of geheel van leefeenheden manifesteert zich deze behandelingsgroep ook via een eigen kleur van therapie, behandeling of begeleiding.

  4. Behandelings/begeleidingsteam Een multidisciplinair samengestelde groep hulpverleners die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling en de begeleiding van de patiënt en die het grootste deel van de behandeling/begeleiding uitvoert. Artikel 68 van de gecoördineerde ziekenhuiswet van 07-08-1987 maakt een opsplitsing tussen ziekenhuisdiensten, administratieve, technische en medisch-technische diensten. In de definitie van "behandelings/begeleidingsteam" wordt enkel het personeel van de ziekenhuisdiensten bedoeld. Voor dezen die niet onder de ziekenhuiswet vallen, wordt een soortgelijke redenering aangehouden. Stagiaires die in het behandelings/begeleidingsteam ingeschakeld worden, worden eveneens als teamlid meegerekend. Het begrip behandelings/begeleidi