Handboek Kwaliteit KijkopWelzijn kwaliteit v1.1.pdf · PDF fileHet managementproces,...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Handboek Kwaliteit KijkopWelzijn kwaliteit v1.1.pdf · PDF fileHet managementproces,...

Handboek Kwaliteit KijkopWelzijn Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem Naam :Marianne van der Heijden Datum :Mei 2013 Versie :V1.1

V1.1 2

Inhoudsopgave

Nr. Naam

1 Inleiding en algemene gegevens

1.1 Inleiding op het kwaliteitssysteem KijkopWelzijn

1.2 Scope van het kwaliteitssysteem

1.3 Uitsluitingen ISO 9001

1.4 Directievertegenwoordiger

1.5 Kwaliteitscordinator

1.6 Structuur van het kwaliteitsmanagementsysteem

2. Organisatie

2.1 Organisatiegegevens

2.2 Missie en visie KijkopWelzijn

2.3 Kwaliteitsbeleid

2.4 Organisatieschema

2.5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3. Hoofdprocessen

3.1 Schematische weergave van het hoofdproces

3.2 Programmeren en dienstontwikkeling

3.3 Plannen en uitvoering

3.4 Evaluatie

4 Ondersteunende processen

4.1 Personeelsmanagement

4.1.1 Inwerken nieuwe medewerker

4.1.2 Opleiding, training en vakbekwaamheid

4.1.3 Functioneringsgesprekken

4.2 Inkoop en prestatiebeoordeling van leveranciers

4.3 Beheer documenten en registraties

4.4 Beheer hard- en software

4.5 Beheer werkomgeving en materieel

4.6 Identificatie en naspeurbaarheid

5 Verbeterprocessen

5.1 Beheer en verbetering van onze bedrijfsvoering en het kwaliteitssysteem

5.2 Interne audits

5.3 Managementreview

5.4 Verbetervoorstellen

5.5 Klachten en beheersing van afwijkingen

5.6 Klanttevredenheid

5.8 Corrigerende en preventieve maatregelen

V1.1 3

Nr. Naam

6 Besturende processen

6.1 Kwaliteitsplanning KijkopWelzijn

6.2 Managementinformatie

6.3 Overlegstructuur

V1.1 4

1. Inleiding en algemene gegevens 1.1 Inleiding op het kwaliteitssysteem van KijkopWelzijn Het kwaliteitssysteem van KijkopWelzijn is digitaal beschikbaar en toegankelijk via ons netwerk. Alle medewerkers van KijkopWelzijn hebben toegang tot een papieren exemplaar. De doelstellingen van het kwaliteitssysteem zijn: medewerkers, clinten, de Gemeente Barendrecht en andere belanghebbenden inzicht geven in onze werkwijzen en hen hierdoor nog meer bij onze bedrijfsvoering te betrekken; het beheersen en verbeteren van onze werkprocessen waarbij klanttevredenheid en het voldoen aan (lokale) wettelijke eisen en regelgeving de uitgangspunten zijn. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale norm ISO 9001. 1.2 Scope van het kwaliteitssysteem Onder de scope van het kwaliteitssysteem van KijkopWelzijn vallen de volgende werkzaamheden: het ontwikkelen, programmeren, leveren van diensten gericht op kwetsbare doelgroepen binnen de gemeente Barendrecht. 1.3 Uitsluitingen ISO 9001 Uitsluiting ISO 9001: Niet van toepassing. Er worden geen paragrafen uitgesloten. 1.4 Directievertegenwoordiger Als directievertegenwoordiger is benoemd Jacqueline Vonk, Bestuurder van Stichting KijkopWelzijn. 1.5 Kwaliteitscordinator De taken ten behoeve van het beheer en onderhoud van het kwaliteitssysteem worden verricht door Marianne van der Heijden. Onder de taken vallen: beheer van het kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek, procedures en werkinstructies); beheer van de Verbeterlijst; beheer van de verbetercyclus, waaronder voorbereiding en cordinatie van interne en externe audits, de managementreview van het kwaliteitssysteem, klanttevredenheidsonderzoeken, leveranciersbeoordelingen, klachtenbeheer, corrigerende en preventieve maatregelen.

V1.1 5

1.6 Structuur van het kwaliteitsmanagementsysteem Het totale kwaliteitssysteem van KijkopWelzijn is opgebouwd uit dit kwaliteitshandboek, het Personeelsreglement en een kennisbibliotheek.

Personeelsregelement en KennisbibliotheekWerkinstructies, kennisdocumenten

KwaliteitshandboekBeschrijving van de primaire,

ondersteunende, verbeter- en managementprocessen

Kwaliteitsbeleid

V1.1 6

2. Organisatie

2.1 Organisatiegegevens Stichting KijkopWelzijn Windsingel 166 2991 HN Barendrecht T. 0180 626400 E. [email protected]

2.2 Missie en Visie KijkopWelzijn KijkopWelzijn is een welzijnsonderneming die werkt vanuit Welzijn Nieuwe Stijl waarbij de vraag en de eigen kracht van Barendrechters uitgangspunt is. KijkopWelzijn levert en ontwikkelt diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke knelpunten in de buurt,- of wijk en de sociale samenhang en participatie van bewoners van Barendrecht bevordert. Onze taak is het activeren en laten participeren van inwoners tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van(mede) verantwoordelijkheid van een goede leefomgeving en voor het welzijn van mede inwoners die ondersteuning nodig hebben. Wij werken vanuit verbinding, zijn innovatief en gedreven met als uitkomst een meetbaar resultaat waarin de inwoners van Barendrecht zich herkennen. Inwoners en ketenpartners vinden een partner die klantgerichtheid is en met kennis en expertise op het terrein van welzijnswerk vorm en inhoud geeft aan de maatschappelijke agenda.

Het welzijnsbeleid van de gemeente Barendrecht richt zich op drie themas: Actieve participatie; Een hoge mate van zelfredzaamheid; Onderlinge betrokkenheid.

Actieve participatie De participatie van de Barendrechtse bevolking is over het algemeen groot, hoewel dat niet voor alle groepen geldt. Jongeren zullen hier bijvoorbeeld continu toe gestimuleerd moeten worden.

Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid van met name ouderen en andere kwetsbare groepen is een aandachtsgebied. Dit hangt samen met de snelheid waarmee de maatschappij lijkt te veranderen, door bijvoorbeeld digitalisering.

Onderlinge betrokkenheid De onderlinge betrokkenheid staat onder spanning. Barendrecht heeft de afgelopen vijftien jaar een explosieve bevolkingsgroei doorgemaakt als gevolg van de realisatie van de Vinex-locatie Carnisselande. Door de komst van Carnisselande is een deel van het oude Barendrecht verhuisd en is een omvangrijke nieuwe bevolkingsgroep binnen de gemeentegrenzen komen wonen. De afstand tussen het oude en het nieuwe Barendrecht neemt toe. In deze context heeft de gemeente behoefte aan deskundige ondersteuning en uitvoering van beleid gericht op de drie themas. KijkopWelzijn is hiervoor het eerste aanspreekpunt voor bewoners.

Barendrecht is onderdeel van het zogenoemde BAR-verband (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

mailto:[email protected]

V1.1 7

2.3 Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van het Strategisch plan KijkopWelzijn. De beleidsuitgangspunten zijn beschreven in hoofdstuk 4. Beleidsuitgangspunten van het Strategisch plan. Dit plan en dus ook het beleid, wordt jaarlijks herzien en indien nodig op actualiteit aangepast. Een samenvatting van het kwaliteitsbeleid is hieronder weergegeven. Beleid ten aanzien van ons managementproces en kwaliteit Gericht op het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten. Gericht op het verbeteren van de dienstverlening. Het managementproces, kwaliteitsmanagementsysteem en de werkprocessen van KijkopWelzijn zijn ingericht op basis van de continue verbetercyclus plan do check act. Jaarlijks worden concrete verbeterdoelstellingen vastgesteld op basis van het principe Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het Strategisch plan. Bewaking van de realisatie en effectiviteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Directeur Bestuurder. Documenten: Strategisch plan Beheerder: Directeur Bestuurder

2.4 Organigram

Administratie

Sociale samenhang & participatie /

buurtpreventie

Vraagwijzer

Mantelzorg

Jongerenwerk

Ouderenwerk

Drukwerk ensociale

activering

Vrijwilligerswerk

Beleid

Directeur Bestuurder

Raad van Toezicht

Documenten: organigram Beheerder: Directeur Bestuurder

V1.1 8

2.5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Van alle functies en procesrollen zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld in de procesbeschrijvingen in dit handboek. Tevens zijn functiebeschrijvingen beschikbaar, deze zijn opgenomen in het functiehuis.

Documenten: functiebeschrijvingen Beheerder: Directeur Bestuurder

V1.1 9

3. Hoofdprocessen

3.1 Schematische weergave van het hoofdproces

In onderstaand schema is de samenhang van de verschillende processen weergegeven.

Programmeren en dienstontwikkeling Plannen en uitvoering

Bijsturen

Evaluatie (per kwartaal + jaarlijks)

3.2 Programmeren en dienstontwikkeling

Input Processtap Output Verantwoordelijk Kwaliteitscriteria

Productboek lopend jaar + evaluatie van uitvoering

Nieuwe ontwikkelingen en trends (gemeente + landelijk)

Overzicht subsidies (nieuw, vervallen)

3.2.1. Opstellen productboek

Ieder jaar wordt een productboek voor het navolgende jaar opgesteld. Hiervoor worden door de kwaliteitscordinator alle teams en projectonderdelen bezocht. Gedurende meerdere sessies worden o.a. de doelstellingen, opdracten, leveringsvoorwaarden, etc. per kerndoel vastgesteld.

Productboek Stichting KijkopWelzijn.

Directeur: tijdig opleveren Productboek

Manager financin: actueel overzicht subsidies

Productboek gereed uiterlijk week 35

Productboek 3.2.2 Opdracht door Gemeente

Het Productboek wordt voorg