Haagse Klasse(n) 2006-2010, deel 2 Uitwerking in thema's

download Haagse Klasse(n) 2006-2010, deel 2 Uitwerking in thema's

of 58

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Haagse Klasse(n) 2006-2010, deel 2 Uitwerking in thema's

 • STA

  DSB

  REE

  D0-

  12 J

  AA

  R12

  -18

  JAA

  R18

  JA

  AR

  EN

  OU

  DER

  Gemeente Den Haag

  Haags talent erkend

  DE HAAGSE EDUCATIEVEAGENDA 2010-2014

 • Haags talent erkendDE HAAGSE EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014

 • 3

  Haags talent erkend Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 4

  1 Waarom de Haagse Educatieve Agenda? 6

  2 Terugblik 2006-2010 8

  3 Opgaven en kansen voor het Haagse onderwijs 14

  4 Ambities 2010-2014 18

  5 Wat pakken we stadsbreed op? 22

  5.1 Geen zeer zwakke scholen 22

  5.2 Taalbeleid hoge prioriteit 23

  5.3 Actieve ouders 24

  5.4 Sterk internationaal profiel 25

  6 Wat gaan we doen voor 0-12 jarigen? 28

  6.1 Focus op voor- en vroegschoolse educatie 28

  6.2 De brede school als spil in de wijk 30

  6.3 Excellente prestaties 32

  6.4 Soepele inschrijvingen en overgangen 32

  6.5 Zorg voor leerlingen 34

  7 Wat gaan we doen voor 12-18 jarigen? 36

  7.1 De brede functie van scholen voor voortgezet onderwijs 36

  7.2 Excellente prestaties 38

  7.3 Soepele inschrijvingen en overgangen 39

  7.4 Zorg voor leerlingen 40

  7.5 Minder schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 41

  7.6 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 42

  7.7 Tegengaan van het lerarentekort 44

  8 Wat gaan we doen voor 18 jaar en ouder? 46

  8.1 Maximaal rendement volwasseneneducatie 46

  8.2 Ontwikkeling Den Haag tot internationale hoger onderwijsstad 48

  8.3 Studiesucces in hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 49

  8.4 Toeleiding jongeren naar studie of werk 50

  8.5 Een leven lang leren 50

  9 Hoe gaan we het doen, wat levert het op en wat kost het? 52

 • 4

  Bij het woord kapitaal zal de eerste associatie waarschijnlijk klinkende munt zijn. In dit

  document draait het om menselijk kapitaal. Kinderen, die de kans moeten krijgen om zich

  maximaal te ontplooien. Investeren we in onderwijs, dan investeren we in de toekomst van

  Haagse kinderen en daarmee in de toekomst van onze stad. Daar is het ons in dit document,

  de Haagse Educatieve Agenda, om te doen.

  Voorwoord

  Talent herkennen en erkennen, dat is de primaire doelstelling van het Haagse onderwijs. Ieder mens is uniek. Laat zien wie je bent, laat zien wat je kunt. Dat is de uitdaging die uit moet gaan van het onderwijs in onze stad. Het beste uit jezelf halen, is wat we leerlingen moeten voorhouden. Daar plukken zij zelf en de stad de vruchten van. Investeringen in onderwijs leiden tot minder uit-keringen, meer economische groei, grotere tech-nologische vooruitgang, minder criminaliteit en een betere gezondheid. Kortom, investeren in onderwijs loont. Hagenaars zijn redelijk tot zeer tevreden over de kwaliteit van de scholen. Maar dat mag geen reden zijn om genoegzaam achterover te leunen.

 • 5

  Haags talent erkend Voorwoord

  De handen moeten uit de mouwen om er voor te zorgen dat taalachterstanden worden weggewerkt en het voortijdige schoolverlaten verder wordt teruggebracht.

  Laten we de lat hoog leggen. De stad vraagt daar ook om. Den Haag heeft zich ontwikkeld tot Internationale Stad van Vrede en Recht en heeft een hoogwaardige arbeidsmarkt. Geheel in die lijn moet ook het Haagse onderwijs zich profileren als hoogwaardig en internationaal georinteerd. Dit geldt voor heel het onderwijs: van voorschool en basisschool tot en met hoger onderwijs en volwasseneneducatie.

  We gaan in Den Haag de omslag maken van focus op achterstand naar focus op talent. Kinderen en jongeren zullen we stimuleren om hun eigen top te halen. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve prestaties, maar om de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Dat zijn forse ambities, maar we kunnen bouwen op de stevige positie die in het verleden is gerealiseerd. Het onderwijsveld, betrokken instellingen en de gemeente hebben de afgelopen tijd intensief over-

  legd over de vraag hoe de toekomst van het onder-wijs in onze stad de komende jaren gestalte moet krijgen. Het past binnen de Haagse traditie dat we een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld presenteren met heldere voornemens en acties die we vervolgens ook samen tot uitvoering gaan brengen. Ik zie die samenwerking met vertrouwen en enthousiasme tegemoet.

  Sander DekkerWethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport

 • 6

  Haags talent erkend. Dit is niet voor niets de titel van deze nieuwe onderwijsbeleidsnota.

  De afgelopen vier jaar is er op het terrein van onderwijs veel bereikt in Den Haag. Er liggen

  echter ook nog grote opgaven voor de stad. De beheersing van de Nederlandse taal blijft een

  hardnekkig probleem en dit geldt ook voor schooluitval. Ook is er nog veel onbenut talent in

  de stad: jongeren die meer hadden gekund, dan de opleiding die ze nu volgen. Het profiel van

  Den Haag vraagt om meer hoger opgeleiden. Dit maakt dat er een omslag nodig is in ons

  onderwijsbeleid: van focus op achterstand naar focus op talent. We hebben het over het ont-

  wikkelen van talenten en niet meer over het compenseren van achterstanden. We komen er niet

  met alleen maar duwen aan de onderkant. We moeten trekken aan de bovenkant. We moeten

  uit iedereen het beste halen, ieder op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier. Dit zal veel van

  ons vragen: talent herkennen en vervolgens erkennen. Deze opdracht die we onszelf stellen,

  rechtvaardigt een nieuwe nota voor de komende vier jaar.

  Een gezamenlijke opdracht voor gemeente en schoolbesturenIn deze Haagse Educatieve Agenda geven wij op hoofdlijnen aan hoe we in de komende jaren het lokale onderwijsbeleid vorm gaan geven. Het woord wij kan hier worden gebruikt, omdat de agenda de ambities weergeeft van het Haagse onderwijsveld en de gemeente Den Haag samen.

  1Waarom de HaagseEducatieve Agenda?

 • 7

  Haags talent erkend 1. Waarom de Haagse Educatieve Agenda?

  Een deel van deze gezamenlijke opdracht valt onder de wettelijke taken van gemeente en school-besturen. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs, voor de leer- en kwalificatieplicht, leer-lingenvervoer en lokaal preventief jeugdbeleid. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs (het primaire proces) en voor de schoolinterne zorg aan leerlingen. Zij worden hiervoor bekostigd door het Rijk. De gemeentelijke financiering is aanvullend en gericht op Haagse prioriteiten.

  Deze Haagse Educatieve Agenda is tot stand geko-men in goed overleg tussen de gemeente en een groot aantal betrokken partijen. Het product van dit overleg wordt breed gedragen en doet recht aan de grote verscheidenheid aan themas in ons onderwijsbeleid. Deze educatieve agenda formu-leert concrete antwoorden op de uitdagingen die voor ons liggen. Hiermee voldoet de agenda ook aan de overlegverplichting die de gemeente met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft (Wet op het primair onderwijs, artikel 167a en artikel 118a van de Wet op het voortgezet onder-wijs). Dit overleg moet gericht zijn op het maken van afspraken, zo mogelijk meetbare doelen, en alle partijen moeten instemmen. Het instrument hiervoor is een Lokale Educatieve Agenda. Bij het uitvoeren van deze agenda trekken schoolbesturen en gemeente gezamenlijk op. Zij dragen als gelijk-waardige partners beide verantwoordelijkheid om van deze agenda een succes te maken.

  De Haagse Educatieve Agenda 2010-2014 bouwt voort op haar voorganger voor de jaren 2006-2010: Haagse Klasse(n). Maar ook op allerlei convenanten die de afgelopen jaren tussen veld en gemeente zijn afgesloten. Vanzelfsprekend is er een sterke samenhang tussen de Haagse Educa-tieve Agenda en de Sociaal-economische agenda Den Haag 2020. In die lange termijn visie op het sociale en economische beleid van de stad is terecht ruim aandacht geschonken aan het belang van goed onderwijs. De kern hiervan is het investeren in mensen in een vitale stad. De ambities ten aanzien van onderwijs in de educatieve agenda sluiten hecht aan bij de uitgangspunten van het sociaal-economische beleid in Den Haag.

  Opbouw van de Haagse Educatieve AgendaDe Haagse Educatieve Agenda schetst de hoofd-lijnen voor het Haagse educatieve beleid in de komende vier jaren. Op onderdelen zal nog nadere uitwerking plaatsvinden, zo nodig vastgelegd door betrokken partijen in uitvoeringsdocumenten of convenanten. Hierbij kunnen naast de school- besturen en gemeente, ook andere organisaties als kinderopvang en welzijnsinstellingen betrokken zijn. Relevante themas stemmen we af met onze buurgemeenten. Ook blijven we samenwerken met vertegenwoordigers van aanpalende beleidsvelden.

  Allereerst geven we een terugblik op de periode 2006-2010: wat hebben we bereikt? (hoofdstuk 2) Van hieruit gaan we over naar de opgaven voor het Haagse onderwijs, maar benoemen we ook de kansen die er liggen (hoofdstuk 3). Dit leidt tot de formulering van zes ambities voor de komende jaren (hoofdstuk 4). Deze ambities worden uit-gewerkt in stadsbrede beleidsthemas (hoofdstuk 5) en themas per leeftijdsgroep: 0-12 jaar (hoofdstuk 6), 12-18 jaar (hoofdstuk 7) en 18 jaar en ouder (hoofdstuk 8). We sluiten af met de wijze waarop we gaan samenwerken vanaf 2010, op welke wijze we de behaalde resultaten in beeld brengen en hoe de uitvoering van deze agenda gefinancierd wordt (hoofdstuk 9).

 • 8

  Goed onderwijs staat of valt met goede leerkrachten die het beste weten te halen uit elk

  kind, uit elke jongere, uit elke volwassene die weer terug naar de schoolbanken gaat.

  Voor goed onderwijs zijn ook inspirerende schooldirecteuren en schoolbesturen nodig, die

  de ju