Gym - 1ste Hoger Leerlijn

43
Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen Departement Lerarenopleiding Uitgave september 2009 PBSO LO PBSO LO PBSO LO PBSO LO1 (PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) LO Gym 1 LO Gym 1 LO Gym 1 LO Gym 1 met met met met een knipoog naar PBSO LO een knipoog naar PBSO LO een knipoog naar PBSO LO een knipoog naar PBSO LO 2 & 3 2 & 3 2 & 3 2 & 3 en het (latere) werkveld en het (latere) werkveld en het (latere) werkveld en het (latere) werkveld Luk Van Haelst Luk Van Haelst Luk Van Haelst Luk Van Haelst 0495 22 2 0495 22 2 0495 22 2 0495 22 22 89 2 89 2 89 2 89 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] In deze bundel (*) vind je: A. Evaluatiemodaliteiten conform de studiegids + timing oefensessies en praktijkexamens gym B. Voorstelling C. Voor de leerkracht (in wording) D. Didactisch blad per leerstofopbouw/praktijktest = Instructie (met sleutelwoorden) = Tips = Afdalingsoefeningen = Organisatie (zowel van de leerlingen als het materiaal) = Evaluatie (criteria) (*) Documenten, vrij naar: Gymrapport – BLOSO – Vlaamse Turnliga/ASG - 2001 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Transcript of Gym - 1ste Hoger Leerlijn

Page 1: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

Karel de Grote-Hogeschool

Katholieke Hogeschool Antwerpen

Departement Lerarenopleiding Uitgave september 2009

PBSO LOPBSO LOPBSO LOPBSO LO1111

(PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) (PRAKTIJKLESSEN) LO Gym 1LO Gym 1LO Gym 1LO Gym 1 … … … … metmetmetmet een knipoog naar PBSO LOeen knipoog naar PBSO LOeen knipoog naar PBSO LOeen knipoog naar PBSO LO 2 & 32 & 32 & 32 & 3

en het (latere) werkvelden het (latere) werkvelden het (latere) werkvelden het (latere) werkveld

Luk Van HaelstLuk Van HaelstLuk Van HaelstLuk Van Haelst 0495 22 20495 22 20495 22 20495 22 22 892 892 892 89

[email protected]@[email protected]@kdg.be In deze bundel (*) vind je: A. Evaluatiemodaliteiten conform de studiegids + timing oefensessies en praktijkexamens gym B. Voorstelling C. Voor de leerkracht (in wording) D. Didactisch blad per leerstofopbouw/praktijktest = Instructie (met sleutelwoorden) = Tips = Afdalingsoefeningen = Organisatie (zowel van de leerlingen als het materiaal) = Evaluatie (criteria)

(*) Documenten, vrij naar: Gymrapport – BLOSO – Vlaamse Turnliga/ASG - 2001

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 2: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

2 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

A. Evaluatiemodaliteiten conform de studiegids

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 3: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

3 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 4: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

4 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

Toelichting bij examens – eerste examenkans Praktijkexamen 1 (afhankelijk van klasgroep, op 30.10.2009 of 26.11.2009) (40%): 1. Rolvormen 2. Handenstand 3. Rad 4. Voorwaarts draaien 5. Borstomtrek Praktijkexamen 2 (afhankelijk van klasgroep, op 14.01.2010 of 15.01.2010) (40%): 6. Wendsprong 7. Spreidsprong 8. Dieptesprong 9. Tussensteunsprong 10. Rolsprong Volledige beschrijvingen/figuren kunnen o.a. bekeken worden via Blackboard. Elke test wordt beoordeeld op basis van de demonstratieve waarde, d.i. inclusief de vermelde aandachtspunten tijdens de praktijklessen en/of in het handboek. Elk element wordt voorgesteld in 5 normen. De maximumscore per test komt overeen met de betreffende norm. Er wordt telkens 1 poging toegestaan. Indien je opteert voor norm 4 of 5 en je toont een voldoende uitvoering met daaraan gekoppeld, logisch, meer dan de helft van de te verdienen punten, dan mag bijkomend een duidelijk moeilijker variant geturnd worden. Dit laatste kan je tot 3 bonuspunten opleveren. Permanente evaluatie/Actieve constructieve participatie (20%) -> zie ECTS-fiche (boven) TIMING OEFENSESSIES + PRAKTIJKEXAMENS LO GYM1 (o.v. - uurregeling volgens lessenrooster)

- vrijdag 30.10.2009 / donderdag 26.11.2009 -> oefensessie ‘grond’ + ‘rekstok’ - vrijdag 27.11.2009 / donderdag 03.12.2009 -> Testsessie 1 = ‘grondoefeningen’ + ‘rekstok’ - donderdag 07.01.2010 / vrijdag 08.01.2010 -> oefensessie sprongen

+ inhaalmoment (uitsluitend mét ingediend medisch attest) testen ‘grond’ + ‘rekstok’ - donderdag 14.01.2010 / vrijdag 15.01.2010 -> Testsessie 2 = ‘sprongen’ - inhaalmoment (uitsluitend mét ingediend medisch attest) testen ‘sprongen’: later te bepalen

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 5: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

5 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

B. Voorstelling (Gymrapport – in het kader van de campagne ‘sporttak in de kijker’ 2001; project bedoeld voor alle leerlingen van het lager onderwijs) Doelstelling/duiding

Het Gymrapport heeft als doel de gymnastiek in de lessen Lichamelijke Opvoeding aantrekkelijker te maken en te promoten. De belangrijkste troeven zijn de gemakkelijke toepassing binnen de L.O.-les en zijn aantrekkingskracht op de leerlingen. -> Ook voor studenten in de lerarenopleiding biedt de werkwijze een onomstotelijke meerwaarde, een houvast, … zowel inhoudelijk, praktisch als naar (eigen) evaluaties toe. Samenstelling In het kader van de opleiding tot professionele bachelor secundair onderwijs, i.c. in de Lichamelijke Opvoeding, werden bewegingen, vaardigheden geselecteerd uit het totaalpakket. Hierbij werd rekening gehouden met de gangbare leerplannen én met veel voorkomende onderwerpen die studenten in het verleden opgelegd kregen door hun stagementoren in de stagescholen.

Per beweging worden minimum 2 zaken voorzien: 1) een basisblad 2) een didactisch blad

Het hele “onderwijsleerproces” van een lessenreeks gymnastiek krijgt aan de hand van het basisblad vorm. C. Voor de leerkracht (in wording) Het basisblad … de motor van de lessen gymnastiek Eén basisblad per turnbeweging bundelt één lessenreeks en stuurt de verschillende didactische onderdelen (lesinhoud, lesdoel, bewegingsevaluatie en lesorganisatie) van de gymnastiekles. Lesinhoud De KERN wordt gevormd door een logische leerstofopbouw, die bestaat uit telkens vijf turnbewegingen. Deze bewegingen zijn geselecteerd op globaliteit en geschiktheid binnen de oefeningenrij. Globale bewegingen worden als gehele turnbewegingen, dus niet als deelaspecten van een beweging, ervaren. Een geschikte beweging is een beweging die past tussen de oefeningenrij omdat ze volgend op de vorige beweging, een nieuwe uitdaging en aanzienlijke leerwinst inhoudt. Lesdoel De vijf bewegingen uit de opbouw zijn tevens de vijf normen of operationele doelen. Norm 3 of de derde beweging uit de oefeningenrij is de hoofddoelstelling. De grote meerderheid van de klas moet, mits enige oefening, deze beweging kunnen uitvoeren. Via de initiatienorm 1 en de progressienorm 2 wordt opgeklommen tot dit hoofddoel. De leerlingen die meer kunnen, trachten te slagen in de uitbreidingsnorm 4 en de vervolmakingsnorm 5. Studenten in de lerarenopleiding kunnen nog een stap verder gaan. Hierbij wordt verwezen naar de evaluatiemodaliteiten.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 6: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

6 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

Evaluatie De evaluatie is eenvoudig en doorzichtig. Het lukken in de eerste beweging of norm 1 uit de leerstofopbouw geeft reeds één op vijf punten. Op naar de tweede beweging … Om drie op vijf te verdienen moet je achtereenvolgens lukken in de bewegingen 1, 2 en 3. Om vijf op vijf te krijgen, moet je de vijf bewegingen uit de oefeningenrij met succes getoond hebben. In de lerarenopleiding, voor studenten, wijken we hier vanaf. Studenten bepalen tijdens het praktijkexamen zelf welke vorm ze zullen uitvoeren. De evt. onderliggende normen dienen niet te worden getoond, we gaan er van uit dat studenten zichzelf correct weten in te schatten. Voorzichtigheid én kritische zelfreflectie is uiteraard geboden! Het onderscheid tussen slagen en mislukken is eenvoudig waarneembaar, daar we steunen op globale en operationele doelen. Een rad moet tussen twee lijnen uitgevoerd worden: buiten de lijnen is fout, binnen de lijnen is gelukt. Bijgevolg is de bewegingsopdracht tevens het bewegingsdoel waaruit een doorzichtige en objectieve evaluatie voortvloeit. In de lessen oefenen de leerlingen aan het geziene thema op hun eigen tempo en/of niveau. Wanneer de leerling denkt aan de gestelde norm te voldoen, vraagt hij het oordeel van de leerkracht. In de lerarenopleiding kan dit vanzelfsprekend ook via medestudenten gebeuren, dat spreekt voor zich. Lesorganisatie Een lessenreeks wordt steeds gestart met klassikaal onderricht van de eerste beweging of de initiatienorm (norm 1). Wanneer een toestelopstelling nodig is, kan er makkelijk in parallelle standen gewerkt worden. Van zodra enkele leerlingen slagen, kan één stand omgevormd worden naar norm 2 of stand 2. Het is ons streven om stand 1 (initiatienorm) en nadien ook stand 2 (progressienorm) te ontvolken en alle leerlingen in de derde beweging (hoofddoel of stand 3) te laten slagen. We differentiëren door de leerlingen in verschillende snelheden door de eerste drie standen te loodsen, én door de meer vaardige leerling, die de derde beweging reeds onder de knie heeft, op de vierde en de vijfde beweging te laten oefenen (uitbreidings- of vervolmakingsnorm). Voor een leraar en vooral dan voor een beginnend leerkracht is het wenselijk (lees: vereist) dat de lat hoger wordt gelegd dan het niveau dat vooropgesteld wordt voor de leerlingen. Dit is als dusdanig ook ingebouwd in de evaluatiemodaliteiten voor studenten in de opleiding PBSO. Het didactisch blad Bij elk basisblad hoort per leerstofopbouw een didactisch blad. Dit blad omvat enkele raadgevingen voor de leerkracht wat betreft: Instructie

- Sleutelwoorden of kernachtige uitdrukkingen die door hun gevatheid de leerling moeten helpen in de bewegingsuitvoering.

- Tips of aandachtspunten die bij de instructie de klemtoon op de belangrijkste acties leggen. - Afdalingsoefeningen waardoor even van de gestroomlijnde leerstofopbouw kan afgeweken worden ter

remediëring van de zwakke leerling. Organisatie

- Organisatie van de leerlingen: specifiek aan de betreffende beweging of opbouw wordt de meest voor de hand liggende organisatievorm aangegeven (klassikaal, in standen, in golven, in circuit, in partnergroepen, in competitievorm, speelse toepassingen).

- Organisatie van materiaal: specifiek aan de betreffende beweging of opbouw worden deze materiaalopstellingen aangegeven die eenvoudig, efficiënt en veilig zijn. De organisatie staat steeds in dienst van de actieve leertijd of het verhogen van de oefenkans van de individuele leerling.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 7: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

7 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

Evaluatie

Criteria of evaluatiepunten die discussie over het al dan niet lukken van een beweging uitsluiten. Het scoreblad Dit werd in deze bundel niet als dusdanig opgenomen, maar is zeer eenvoudig (zelf) op te stellen. Een dergelijke opdracht wordt trouwens voorzien tijdens het 2e traject van de opleiding PBSO. Bij elk basisblad hoort een scoreblad, waarop de leerkracht tijdens de les de scores kan invullen. Permanente evaluatie geeft op elk moment van de les een weergave van de inspanningen, het meewerken en het kennen van de oefenstof van de leerlingen. D. Didactisch blad per leerstofopbouw/praktijktest Hieronder volgt per turnvaardigheid enerzijds het basisblad en anderzijds het didactisch blad. Respectievelijk:

- Mat – voorwaarts rollen - Mat – rugwaarts rollen

-> Mat – combinatie voorwaarts en rugwaarts rollen (1) - Mat – rad (1)

- Mat – handstand (1) - Kast – rolsprong (2) - Dieptesprong (2) - Wendsprong (2) - Spreidsprong (2)

- Kast – tussensteunsprong (2) - Rek – voorwaarts draaien (1) - Rek – borstomtrek tot steun (1)

(1): deze beweging wordt geëvalueerd tijdens de 1e testsessie praktijk LO Gym1 (PBSO LO1) (2): deze beweging wordt geëvalueerd tijdens de 2e testsessie praktijk LO Gym1 (PBSO LO1)

Nota: U krijgt – logisch – graag directe en vooral rechtstreekse feedback, ook ik. Mocht u bedenkingen, vragen, suggesties, … allerhande hebben & om de een of andere reden kan dit/kunnen deze niet onmiddellijk mondeling besproken worden … Schrijf het a.u.b. direct na de les op in het daarvoor voorziene boekje of deponeer je bericht later in mijn postbakje in de Pothoekstraat of stuur een e-mail. Alle kanalen kunnen anoniem gebeuren, maar dit hoeft vanzelfsprekend niet per definitie zo te zijn. Dank voor de gewaardeerde, constructieve en vooral rechtlijnige medewerking. Samen maken we van de turnlessen iets leerrijks en boeiend … op weg naar de loopbaan als professionele bachelor in de Lichamelijke Opvoeding. ____________________________________________________________________________________________________________ Met sportieve groeten, Luk Van Haelst 0495 22 22 89 [email protected]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 8: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

8 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 9: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

9 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 10: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

10 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 11: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

11 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 12: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

12 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 13: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

13 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 14: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

14 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 15: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

15 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 16: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

16 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 17: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

17 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 18: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

18 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 19: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

19 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 20: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

20 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 21: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

21 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 22: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

22 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 23: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

23 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 24: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

24 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 25: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

25 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 26: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

26 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 27: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

27 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 28: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

28 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 29: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

29 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 30: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

30 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 31: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

31 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 32: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

32 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 33: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

33 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 34: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

34 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 35: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

35 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 36: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

36 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 37: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

37 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 38: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

38 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 39: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

39 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 40: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

40 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 41: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

41 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 42: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

42 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Page 43: Gym - 1ste Hoger Leerlijn

43 / 43

PBSO LO1 – VHL – LO GYM1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor