Gujarat Quiz

download Gujarat Quiz

of 258

Embed Size (px)

Transcript of Gujarat Quiz

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  1/258

  kwshkk hkuskkh Mk{k[kh

  sLkh Lkkuus e fkuLkoh

  tr[kkuLkkurfkMk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  2/258

  tr[kkuLkku rfkMk

  kwshkk hkuskkh Mk{k[kh

  u u u o

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  3/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  4/258

  ykkku u rLkku Mkkike wk u Au. ykwkLkkuLke yktku{kt yLkkukt MkkLkkt Au yLku ku Mkkfkhfhk {kxu he Au [e QzkLk. yk wkkLkuMk{ko yLku fw kLkkkLkk yrkLk{kt kwshkkMkhfkh fkohk Au.

  e e e e u u e

  Mktuku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  5/258

  fkfe...

  hkLkk rrkk wkLkkuLku hkuskkh, hke rkf {krnke ykkkkt

  kwshkk hkuskkh Mk{k[kh` Mkkkkrnf{kt rMk kke e {Lkek kn khk

  Mktkkrk ue sLkh Lkkuus e fkuLkoh` rLk-rkrLk kufrkk nktMk

  fhe hne Au. sLkh Lkkuus e fkuLkoh` ueLku kwMkf MYku Mktkkek

  fheLku ykkW ku kk rMk fhk{kt ykk Au. yk ktLku kkLku hkLkk

  tr[k yLku ykrkMke wkLkkuyu W{fkke ykfkh ykku Au.

  sLkh Lkkuus e fkuLkoh` ueLkk uf e {Lkek knLke {nuLkk

  t e u u u u e u o u e u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  6/258

  Mktkkfe,

  r{kku, {krnke kkk khk fkrk kkk kwshkk hkuskkh Mk{k[kh`Mkkkkrnf{kt hkLkk wkLkkuLku Wkkuke kqhkh kk kue ue Y fhkLker[khk [kke nke. yk ytku {Lkku{tkLk kk sLkh Lkkuus efkuLkoh` Yku Mkko{f khekkyku ykkkk rrkkkuLku MknkYk kkLkku yMkh

  kk kkunkku.ue Y kE khu fkLkk Lknkuke fu ykxku [tz rkMkk {u.

  nwt khu Mkko{f khekkykuLke kikhe fhkku nkku khu Mkk{kL kkLk ytkuyZf {krnke kukku [fkMkk, VtVkuk kzkk nkk. nk{kt nwt Mkhfkheyrfkhe Awt. khtkw {U yLkwue {w~fueyku ke wkLkkuLku Lk kzu ku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  7/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  8/258

  (1)

  (1) fkhf w yrkhu wek rkn fkue kku fhk{kt yku

  Au ?

  (1) tfh (2) rw (3) ke (4) th(2) rhkhku o si {ok fk ekOfhku (ef]kk

  rkhkEkE) kk Au ?

  (1) {ekk (2) {nkeh Mk{e

  ( ) ur ( ) o

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  9/258

  (8) hk{ fe [erzk hk{ fk u, k ku [erzk, hh kux

  yk kke fkue Au ?

  (1) wkf (2) feh (3) yku (4) t hk{k(9) ekk kk kxf ife fku rf kuxku Au ?

  (1) wkkuk{ ku (2) f{okuu (3) kk ku (4) fku(10) Wrkkuwt WrkT yuxu......

  (1) hk{kk (2) {nkkh (3) e{T ek (4) k rfku kuxk Au.(11) hr {e w e[uk{ktke fE ?

  (1) tw (2) nu{t w(3) rrh w (4) kkow

  (12) fk Mk{eyu tt[{ek ru rkkke {

  t e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  10/258

  (17) frw yuxu..... (1) s (2)

  (3) k (4) M{hk(18) kukw yuxu....

  (1) s (2) (3) k (4) M{hk

  (19) [khu kyu hk Au, ku kt[{ku u fk ku kuke

  ku hkku Au ?

  (1) rf{ko (2) k(3) r (4) rw

  (20) korhks {k o fk sikuwt o kk ?

  (1) rBh (2) ukBh(3) Mkkfke (4) k rfku kuxk Au.

  t e u e t u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  11/258

  (25) sue ku {kkMk, hkser,kk uhu kMkkuwt qkk nwt yu suu skku yrkh{k kfhkhefu kuAu u......

  (1) k k (2) nw{k

  (3) k hk{ (4) rf{ko(26) k hk{ku sL{ fk Mku kku nku ? (1) {kwhk (2) ykuk (3) khkke (4) k(27) f]ku f{rkk tu ykhe ukt w{khe Afkku

  {uku fkt ku Au ?

  (1) hkuhku {uku (2) {kwh(kuz)ku {uku (3) kiXkku {uku (4) kkkuu {uku(28) Sku SM S{T yu qk fk si ekOfhu ykwt Au ? (1) kokk (2) {nkeh Mk{e (3) ur{kk (4) tr hk

  e e u r o r

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  12/258

  (34) ykkhe uZeyku kus {ku fu yk ku nkz{ktku{kk yk wrke he h [kku k nu yk fkkteS {kxu fkuwt nwt ?

  (1) sknhk nu

  (2) k nkwh kMke(3) zku. ytkk khkkE(4) ykxo ykLMxkE

  (35) uuLxkE zu (14{e Vuwykhe) fkue wrrk fu sL{ rrkyuWsk Au ?

  (1) t uuLxkEe rrk(2) t uuLxkEe wrrk(3) t kLee sL{rrk(4) t kLee wrrk

  (36) [tw {kiou kihkx{kt fk ohe r{qtf fhe ne ?

  ( ) ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  13/258

  (41) hku yu fk {oku nukh Au ?

  (1) si (2) ki(3) khe (4) e

  (42) Wkzk{kt ykue yrkhe (y ku) fu su rhth

  r hkk{kt yke Au, u fk uke kk{kt ykeAu ?

  (1) nuhk (2) Ehk(3) {k (4) Ehkf

  (43) zku. oe hkkf]kku sL{r fk ru yku ?

  (1) 5{e xuBh (2) 27 rzuBh(3) 18{e swkE (4) 9{e yur

  (44) Mk{e kt hMewt kkwt k{ wt nwt ? (1) k tfh (2) {q tfh

  ( ) ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  14/258

  (49) kh yuf kus k{e rrh su wMf hke ene, uk uf...

  (1) hkh xu(2) heLkk xkkuh

  (3) {kikk yw fk{ ykk(4) un(50) ykhk{ nhk{ ni yk qk fkuwt Au ? (1) kteS (2) un

  (3) hkh xu (4) ukS wkk[t ku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  15/258

  (2)

  (1) kteSk ytuke yu rk {k kufuf yuk fkuku

  uzAe ku yk{ ykuku Au ? (1) hrfk uf

  (2) k{k kte(3) swhk{ u

  ( ) u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  16/258

  (6) {kk hhk nkuzfkkeR.. 1959{kt {okku kuku su{kuqtku nku u wk kneh... ?

  (1) h~{ tzk (2) wfw{kh tzk (3) t tzk (4) yrS tzk

  (7) kh hfkhe yMf{kku yu kk kk kzkeskkhe hkhu suu kute ne kk fuL hfkh{kt kkk{tke

  nk u....

  (1) zkp. ykE. S. xu (2) f. {k. {we

  (3) e yu[. yu{. xu (4) qkkR ukR(8) VhqS {oku {wtR {k[kh fk ko{kt Y fOwnwt ?

  (1) R.. 1822 (2) R.. 1825(3) R..1836 (4) R.. 1855

  i e t e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  17/258

  (13) {uk S fkue f]r Au ?(1) {wkR t[kue (2) ktfh Xkfh

  (3) kkk xu (4) eu xu(14) rktrk sof yu kkeX yukuzo rsuk...

  (1) fu. fk. kMke (2) hksuL kn (3) W{ktfh uke (4) wth{T(15) s rw k{u krn so fhkh e[uk{ktke

  fkuk ?

  (1) ekkkR ukR

  (2) kkkR ukR(3) [t {nuk

  (4) wkk kufh(16) ytekk yu yirnkrf fkkk sof..

  ( ) i ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  18/258

  (21) yuf tfkk {ws {nk{tke [ktke MBk]rYu fkuku [ktkuhh kwt nwt ?

  (1) kR srtn (2) hks [kzk(3) fw{khk (4) hk{kih

  (22) e[uk{ktke fkuk kke (100 yk) nk ? (1) kt hMe (2) kukf]kk kuu (3) Mk{e rufkt (4) e{T hks[t(23) rkkke k h[rk....

  (1) Mk{e nt (2) e ht yq

  (3) q {kuxk (4) f skhk{(24) e[uk{ktke fkuku yk fkwt Au {khk kk wYyku Au : kt[,

  {k yu rhekk ? (1) {w Mk{e (2) Mk{e ykt

  (3) Mk{e [kt (4) {kuhkhe kwt u u ir r t u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  19/258

  (29) rMeykuwt {k kkwt uke khk fk hk{kt

  ykuwt Au ?

  (1) fkkoxf (2) kuk (3) yktu (4) kr{kzw

  (30) ku ku yko wt kk ? (1) fr (2) rkf

  (3) ukhe (4) Whk kku(31) kteSk hnM{tke {nkukR ukRe {kr fkt Au ?

  (1) ykkk {nu (2) rne ku

  (3) y{kk ku (4) krf ku(32) nk{kt 616 ko sqe fR k[e nMu wuMfkuyu irf

  trk nuh fhe Au ?

  (1) u (2) rr Wrk

  ( ) ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  20/258

  (37) e[uk{ktke fkuk {ko LkrT kk ?

  (1) ke kekk (2) fu {nuk(3) rnkhe {nuk (4) kuo t[k

  (38) Vko rhn k sof...

  (1) khk{ (2) hk{ (3) eh k (4) k{(39) hkrshk{ wko[tf e[uk{ktke fR tMkk khk

  ykkk{kt yku Au ?

  (1) wshk rkk (2) wshk krn rhk(3) wshk krn k (4) Vko wshke k

  (40) fkLnzu tk h[rk ?

  (1) k (2) eh k (3) nu{[tk[ko (4) u{kt

  e e u e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  21/258

  (46) wkhkku uke e[uk{ktke fkuk ? (1) eh {o (2) khk{

  (3) u{[t (4) ku (47) kihkxwt urh...

  (1) hksfkux (2) {h(3) kh (4) whuLh(48) rktrku fr..... (1) wLh{T (2) W{ktfh uke

  (3) . f. Xkfkuh (4) h{kk eftX

  (49) {kkkRk ek e[uk{ktke fkuk... (1) hrtfh {nkhks (2) {nkukR ukR

  (3) WAhthk{ Zuh (4) yu[. yu{. xu

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  22/258

  (3)

  (1) {uhu fu kuku yk ee h[k fk w k kE

  ne ?

  (1) kh-krfMk (2) kh-[e(3) kh-ktkuu (4) fA-ws

  (2) ko 2013{kt fuxk{e kELx ku wshk ELuMxo

  r{x kuE ?

  ( ) ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  23/258

  (7) 2014-15wt huu sux fkuku hsq fwO ?

  (1) yY suxe (2) hk{rkMk kkMkkLk (3) zk. nkooLk (4) MkkLkt kkizk(8) yko yh zu 2013k kLz yuBuuzh e[uk{ktke fkuk ?

  (1) f hku (2) ys uk(3) yr{k [ (4) yrkuf [

  (9) xuMx ykuV {k kEVk uf....

  (1) [e uzwtfh (2) kih ktwe

  (3) yr fwtu (4) whksrtn(10) wshk wr.wt {wk...

  (1) h (2) yko(3) We (4) rkk]

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  24/258

  (15) ue ku yukuzo, 2013 rsuk u e[uk{ktke fku ?

  (1) y{urhfk (2) kh(3) [e (4) hrk

  (16) rrt us h ne fhe kuke yze trkwt k fhkh

  k{ khe e[uk{ktke fkuk ? (1) e. hthks (2)khkk {qro

  (3) h kk (4) yr u{S(17) e{e ertkwt fkokuk e[uk{ktke fwt ?

  (1) kfkh (2) r[kfkh

  (3) te (4) ykE.yu.yu. ykurVh(18) u{kt uf {e nkEx fhkk fkiktz{kt su utfkuk k{

  nkh ykk Au u{kt fku rf kuxku Au ?

  (1) yufe utf

  ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  25/258

  (23) rnee erzk roku hkxru nMu fku {hkkukh

  yukuzo ykku nku ?

  (1) hkke {ekE yukuzo (2) e(3) eh [ (4) kio whMfkh

  (24) wshk{kt hfkhe nkuMxku{kt ke sk ekue ukyke kusk...

  (1) {k yBk]{ (2) 50-50 kusk(3) CM-SETU (4) CM-MkM

  (25) fkukukw Ehe h{ e[uk{ktke fE Au ? (1) kuV (2) kurft hu (3) [u (4) {uhukku kuz(26) wE yku-2013 z rsuk...ife yuf {kEf kuzk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  26/258

  (30) khe xuMx {u[ku kike V fkk ? (1) kih ktwe (2) yu. yu. kue

  (3) wr kMfh (4) fr u(31) kk knu Vkfu yukuzo-2013 rsuk

  (1) yr{k [ (2) knY k(3) {kuek (4) kk rft(32) e e. e. rtq e[uk{ktke fE h{ {kxu kek Au ?

  (1) rfux (2) uzr{Lx(3) nkufe (4) Vqxku

  (33) r{-21 uIAF{kt fuxk ko qhkt kk ? (1) 75 ko (2) 60 ko

  (3) 25 ko (4) 50 ko(34) r{kt {k fBqxh hefu ykukk {rnk...

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  27/258

  (38) ykEeyu-6{kt kike ze e {khkh ukze fkuk ?

  (1) rh (2) yrsrft hnkku

  (3) u kux (4) r uE

  (39) r {uurhk r fkhu {kk{kt yku Au ?

  (1) 26{e {u (2) 26{e yur(3) 25{e sw (4) 25{e swkE

  (40) {k u{wt kuk..... fwt ?

  (1) r[kfkh (2) ko te

  (3) ko krfk (4) kxfkh(41) yuzkL huu wrftku {kku e[uk{ktke fku?

  (1) 90 r (2) 60 r(3) 75 r (4) 45 r

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  28/258

  (46) ykEeyue MxkE{kt fE e Y kE ne, su{kt

  ukzeykue nhkS kE ne?

  (1) ErLz nkufe e (2) ELz uzr{Lx e(3) ELz xue e (4) ELz [u e

  (47) yurhf M{k fE kee u ftek yurffwxe [uh{uAu.

  (1) yu (2) w (2) knw (3) Vuwf

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  29/258

  (4)

  (1) kuxwok fryku kuk heu fk k{ke tkuk nk ?

  (1) rnt fe [erzk (2) rnte {nkhkke(3) qoe {nkhkke (4) uro kuk

  (2) kukk S{wt uuxuheyux rz yu nukt fk {w{kkknku {nu nku ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  30/258

  (6) k[e khk fk {kx h kt[ kuo k yke {o

  rhkwt ykkus fhkt yu oM k fhe yn syrft[ e skt ?

  (1) [tw eu (2) {ww

  (3) nkoo (4) wfue eu(7) ykufk wk {nuLyu etfk{kt {o[k rho {kxuyrk fk Mkuke ykhtw nwt ?

  (1) khkke (2) {k(3) rne (4) kt[e

  (8) ktk rkeXku rk fkuku fkuo nku ? (1) ykWTe rS (2) kh rS

  (3) [tek (4) {nt{ e(9) wkfku sL{ R..1469{kt fk Mku kku nku ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  31/258

  (14) ni yu s r{k ni yk Wf fkue

  ne ?

  (1) hk{kw[ko (2) k[ko

  (3) tfhk[ko (4) rBkfko[ko(15) yik rktk rkf e[uk{ktke fkuk?

  (1) tfhk[ko (2) hk{kws (3) {kk[ko (4) rBkfko[ko(16) rsh k{kk kkh wk yt {kxu fwt w

  skkh kk ?

  (1) [kikwt w (2) kkwt w(3) kkewt keswt w (4) kefkuxkwt w

  (17) y{kke Mkkk fhe ne.......

  (1) {nt{ uzku (2) {nt{ k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  32/258

  (21) kuBfu k{k Rsuhe {ke rkk kh{kt nuhkuwt

  ktfk{ fhkkh rsh k{kku {kx ...

  (1) f]kuhk (2) ywuhk(3) nrhnh (4) wk

  (22) rsh yu n{e hkku tkko fkuk kfk{ktY kku nkuu ?

  (1) nrhnh yu wk (2) ywuhk(3) wk-2 (4) f]kuhk

  (23) yuf kkuzkkku irf, yu u kkuzkkku irf yk

  kk Y fhkh rne ku wk fkuk ? (1) fwwr yif (2) y{

  (3) kwe (4) ykWe rS(24) rne k fk wku irfkuu q-ywkk Mkk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  33/258

  (28) e[uk{ktke fkuku rr rfth yue Wke khk fhe

  ne ?

  (1) y{ (2) fwwe yif(3) (4) ykWe rS

  (29) e[uk{ktke fwt k rntw-{wM{ iewt ouX r{kwtk-k {kk{kt yku Au ?

  (1) ekk (2) tqhku(3) rkh (4) khteu

  (30) rhks-yu- r{Lnk khk fk kfu nkr{kR II wt

  Wk{ ykk{kt ykwt ? (1) y{ehk (2) rVhku k

  (3) fwwe yif (4) u31) kqeyu fk {wM{ kfk r h yuwt fkwt fu,

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  34/258

  (35) hkEwt eswt w fkue [u zkwt nwt ?

  (1) krfk ue-{nt{ kkuhe (2) {nt{ kkuhe-k]ehks [kinkk

  (3) {nt{ e-krfk ue

  (4) {nt{ e-k]ehks [kinkk(36) hrk wk fkue wke ne ?

  (1) fwwe yif (2) kwe k(3) Rw{ (4) kwe

  (37) rne e hkhe kkk fR ne ?

  (1) Vkhe (2) yhe(3) rnLe (4) Wwo

  (38) {nt{ ek kh hk yk{kk {u yYeyu

  fk {nqko tke h[k fhe ne ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  35/258

  (41) {kuou-r{Lxku wkhk r fk ko{kt kh fhk{kt ykwt

  nwt ?

  (1) R..1907 (2) R..1905(3) R..1911 (4) R..1909

  (42) 1946k furux r{{kt su kk kkuwt sqk nwt u{ktkefku rf k[ku ke ?

  (1) urkf kuhuL (2) yuufkLzh(3) MxuVkuzo r (4) suB u

  (43) khekuu 1947k ko{kt koki{ kk kutke kusk

  e[uk{ktke fk k{u ykuk Au ? (1) furux r{ (2) {kWLx ux kusk

  (3) r r{ (4) {kuLxuw-[uBVzo wkhk(44) kuMx ykurVk uf...

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  36/258

  (49) fr Rfk fu suykuyu khu snkPu yAk wt Au ukhk fk Mk kku ttr Au ?

  (1) rne (2) ~[{ tk(3) fk~{eh (4) Wkh u

  (50) ntxh fr{e r{qf fE kxk {kxu fhk{kt yke ne ? (1) 1857 ku r(2) q nke kxk

  (3) srktkk k nkfktz(4) tkk kk.

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  37/258

  (5)

  (1) 44{k tkhke wkhk ywkh fk {sw ({kirf) nfu

  Ae ikrf (fkwe) yrfkh ke uk{kt ykku nku ? (1) Mtkkku yrfkh (2) {kkku yrfkh (3) r{fku yrfkh (4) ktMf]rf yu ikrkf yrfkh(2) fkuEk rfe uhfkwe (kuxe) hfzk to{kt

  W[k{ Lkk{kt fE hex k fhe fk ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  38/258

  (6) nuh nkuku khk fhk{kt Yfkx kk u k{u hkk {uk{kxuk tkhke Ekuk yrfkhkue hex fE ?

  (1) kurnrxhe (2) {uLzu{ (3) fku kuhuLxku (4) nur fkuo

  (7) e[e ykku ytu ykk yke fkhe fkokne fhkyrfkheyku yu Lkt[ku khk fhk{kt yku fkoknek

  to{kt fhk{kt yke tkhke Ekuk yrfkhe hex

  fE ?

  (1) rxo ykuhhe (2) nur fkuo

  (3) {uLzu{ (4) fku kuhuLxku(8) e[ue fkuxou kk nkh sk k{u rkuk{f nwf{ fhke

  kk su hex kfe nkEfkuxo fu wr{fkuxou ykk{kt ykue Au

  u... ?

  (1) kurnrxhe (2) rxo ykuhhe

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  39/258

  (13) e[uk{ktke fk tkku {kikuou krk hefu {ku Au ? (1) si tkku (2) kk tkku (3) rhrx ok (4) ki tkku(14) [twk {kiuo kukk ytr{ {{kt fk Mku kk fwot

  nwt fu kt uku yL yu sku k fhe Bk]wu hkfwt?

  (1) k ukuzk (2) [uh (3) khkt (4) frt(15) ykufk {{kt kxewk{kt ykkurs kue ]e ki

  rhkk yk e[uk{ktke fkuk nk ? (1) knw (2) Ww (3) {kuewk rMk (4) Mkw (16) Exkek hexk ue {kuLxkeeu e[uk{ktke fE ku {kxu

  ku krhkurkf {wt nwt.?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  40/258

  (21) r[kw Mkr{ {trh fu su r[kwwt yuf{kk {trh nkukwt{kk{kt yku Au u fkt ykuwt Au ?

  (1) fkt[e (2) whe (3) Wsi (4) ekk(22) ytfkuhkxk {trh{kt Mkkr {qroyku fkue Au ?

  (1) si ekofhkue (2) w (3) rnLw ue-ukykue (4)k rfku kuxk Au.(23) swhknkuk {trhku tt fk {o kku Au ? (1) rnLw (2) si (3) rnLw yu si {o (4) ik

  (24) khk {trh fk Mk Au ? (1) {whkE (2) whe (3) rkuL{ (4) {nkewh{(25) rnq fk hkku {w W Au ? (1) rnkh (2) ykurhMk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  41/258

  (31) nw{kwku {fhku fkt ykuku Au ? (1) Vuwh re (2) ykk

  (3) rne (4) nikk(32) krk fkt Mk Au ?

  (1) yVkkrMk (2) ktku(3) krfMk (4) kh(33) qok rfhkku{kt fuxk ht Au ? (1) 5 (2) 6 (3) 9 (4) 7(34) xurrk kuf ....... ?

  (1) su. yu. kzo (2) hkuLxs(3) e.xe. kLko (4) {kfkuoe(35) zkEu{kExk kuf ....... ? (1) unk{ u (2) ykELMxkE

  (3) rz (4) ykuz kuu

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  42/258

  (41) 18 fuhuxk kukkk r{k{kt w kuke {kkk xfkkhe{kt

  fuxe ?

  (1) 66 % (2) 80 % (3) 75 % (4) 50 %

  (42) kukk keku {sw kk k{kL heu u{kt wtuk{kt yku Au ?

  (1) kutz (2) s(3) rf (4) ktw

  (43) e[uk{ktke fE kw kike khu kk ? (1) kuw (2) [kte

  (3) kutz (4) ykuM{{(44) kukku hkkrkf rf(Symbol)fku ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  43/258

  (49) ku e[uk{ktke fk k{u ykuk{kt yku Au ? (1) Land of Earthquakes (2) Land of Rising Sun (3) Land of Midnight sun

  (4)Land of Setting Sun

  (50) rkkwt rx ......... ? (1) ykuMxurk (2) rVS (3) ELzkuurk (4) LweuLz

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  44/258

  (6)

  (1) E.. 1922{kt ykk WTkhku fkuku f fko nk fu

  khwt tkhk khekue EAk ywkh nu.? (1) k tkh rxf (2) zkp. yktuzfh

  (3) sknh k nuY (4) {nk{k kte(2) furux r{ kuskk tt{kt fku rf k[ku ke. ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  45/258

  (6) kh {nkuwt o k{ ykkus fkt fhk{kt ykwtnwt ?

  (1) rx{kt (2) k{kt (3) y{urhfk{kt (4) s{oe{kt(7) hkxe rV{ yu rfk r{e Mkkk fk ko{kt

  kE ? (1) E.. 1960 (2) E.. 1962

  (3) E.. 1982 (4) E.. 1980(8) rne Mk k rfkwt r{kok fkuku fhkw nwt ?

  (1) kh (2) nw{kw

  (3) snkteh (4) knsnkt(9) rne Mk sth {thwt r{kok fkuku fhkw nwt ?(1) hkSrtn (2) ukkE

  (3) kE srtn (4) Ewr{(10) r[kuzk rfk{kt rs Mt fkuku tkku nku ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  46/258

  (15) kuxhux fkiktzu u fk y{urhf {wu hkSk{wtykkwt zuwt ?

  (1) rf (2) fuuze(3) hu (4) e rfLx

  (16) kuxhux fkiktz nkh kzkh fwt irf ytu u[kE wt ? (1) xkE{ (2) Vkuo(3) Lzu (4) kurtx kuMx

  (17) ukuk wh Mxkh yu Vkuok nkEyuuMx uEz ukzeykuife fkue k{u zku xuMx{kt rV hnuk 211 {u[ku h

  rt {qfk{kt ykku nkku ? (1) hkuzew (2) hk w

  (3) kkLfe (4) kku rfku kuxk Au(18) Vkuo khk nuh fhk{kt ykue ke {ws fE {rnk

  h{eh kike w f{kke fhk to{kt t 9{k kuo k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  47/258

  (23) uu kusk {ws [kke hfkh{kt fkue k]n khefu r{qtf fhk{kt yke ne ?

  (1) hkh xu (2) t. sknhk nu(3) e. hkskukk[khe (4) {nk{k kte

  (24) Mktkkk ru kfMku e[uk{ktke fk khe hksukrfMk{kt uzkwt nku, ku ue t{r yke ne ? (1) sB{w-fk~{eh (2) nihkk

  (3) {iqh (4) sqkZ(25) hkh kE xuk uk] nuX e[uk{ktke

  fkuku swk swk hkskuu khk tk{kt uzkkefk{ehe{kt ye qr{fk yk fhe ne ?(1) e e. e. {u (2) hwkE ykke(3) f. {k. {wLe (4) k{k kte

  (26) hkh xuk uk] nuX nihkk hksu kh tk{kt

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  48/258

  (30) fuL kr uku ife, e[uk{ktke fk ue Me kikeykuAe Au ?

  (1) [teZ (2) ke(3) khk h-nue (4) e-{k

  (31) Me khe (Census) h fuxk kuo kk Au ? (1) h u kuo (2) h kt[ kuo

  (3) h kuo (4) h kh kuo(32) e[uk{ktke fkuku twf hkxe {nkkk {w hefu k

  uk yke ne ?

  (1) trz sknhk nu(2) o e hkk r

  (3) ELhk kte(4) e{e rsk{e trz

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  49/258

  (37) khk hkxrk kh{kt u{k fkofk hr{k...........?

  (1) t khk kxkzku fhe fk(2) kxkzku fhke kk {kk zkku Au.

  (3) wr{ fkuxok ykuke kxkzku kE fu(4) kxkzku kE fu rn.....(38) khk hkxr kt we nkuk h nku kt we .........

  (1) u{e k{u Vkuskhe {wf{ku [ke fkku ke.(2) u{e hfzku nwf{ kE fku ke

  (3) fuku nwf{ kE fku ke. (4) Whk k rfku k[k Au.(39) khk hkxr ....

  (1) ~fhe yku Vh{kue {kt VuhVkh fhe fu rn.(2) tkhkk t {kxu kue {kt VuhVkh fhe fu rn.

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  50/258

  (43) u ytksk kh kk rn ku ...(1) Vheke kh fhkke rk fhe zu

  (2) kkktt{tke hkSk{wt yku (3) hfkhu hkSk{wt ykwt zu

  (4) Whk kku rfku kuxk Au.(44) kuo[ ykk Lkke hefue r{qf {kxu u fuze ykk Lkke hefu fuxk koku yw nkukuuRyu ?

  (1) 10 ko (2) 7 ko

  (3) 5 ko (4) 12 ko

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  51/258

  (7)(1) sB{w yu fk~{ehk fk Mku kue rntkk u u

  hkk k]nku hkSk{w ykwt nwt ?

  (1) {ktzw (2) rf~kh (3) wkts (4) sB{w(2) k{ fkkk -zu rfux{kt kh hVke kike w h

  Vxfkhkh rfuxh e[uk{ktke fkuk Au ? (1) uzwtfh (2) nuk

  (3) yu{. yu. kue (4) rh

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  52/258

  (6) 15{e ykux 2013k hkus kkkh heu nuhk kkt nu fwfuxk rsk yM{kt ykk Au ?

  (1) 28 (2) 36

  (3) 33 (4) 35

  (7) nk{kt (14 ykux 2013)k hkus fuL hfkh khk fhLxyufkWLx zuVeexu fkw{kt uk kk qxk sk Yrku

  {sqe hkk kuk-[ktee ykk zqxe fuxe fhk{kt

  yke?

  (1) 6% (2) 12 % (3) 8% (4) 10%

  (8) yuyu{yu fheu huu rxrfx wf fhke uk ue fE

  ke uLf khk fhk{kt yke Au?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  53/258

  (11) {qXe [uhku {ke yu Wk{ fk {ks uf yu ufu ykk{kt ykwt nwt ?

  (1) Xhkk (2) W{ktfh uke(3) swhk{ u (4) hrtfh{nkhks

  (12) rni{ wkyu kfhktk fE kkk{kt h[kukuAu? (1) yo{ke (2) ke

  (3) kf] (4) tMf](13) kteSu kw wt r fk kn{kt {tw nwt?

  (1) uzk (2) [tkhk(3) ynfkh (4) kuh(14) nkwt zh k[efk{kt fk k{u ykukwt nwt ? (1) wsoh u (2) wshk

  (3) yko wh (4) yko u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  54/258

  (20) {nk{k kteSyu Y fhu k{rfku{kt fku rf k[kuke ?

  (1) t ELzk (2) S(3) nrhstw (4) fuhe

  (21) e[uk{ktke fE f]r ufMyhe ke ? (1) ke {furxo (2) yu {h[Lx ykuV ur (3) swr eh

  (4) nu{ux(22) ELz ku~kukuSMx k{wt k{rf fk Mkt ukeyuY fwO nwt?

  (1) ~k{S f]k {ko (2) kk nhk(3) wkk[t ku (4) wk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  55/258

  (27) wshk hfkhu ki k{ fE rV{u fh{wf yke ne? (1) kE wshke

  (2) ytz kike (3) wktwheku khtkh

  (4) hMe[t(28) kteS rkk ykfk{kt fwt k{krf [kk nk ?

  (1) t ELzk (2) S (3) Vkurf (4) ELz ykuee(29) eku rfku fE rue yu ktku nku ?

  (1) rVhte (2) ytus(3) Mur (4) tk

  (30) Munh~{u fE rkfk Akk {ke sue

  kue?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  56/258

  (34) tMf] ytfkh kMkku wr tk fk r{{ktk fkt[kuku Au ?

  (1) kxk (2) zh(3) qs (4) wh

  (35) rkuk ku fkuk ykk{f khkh? (1) hkhk(2) kteSk(3) Mk{e rufktk

  (4) hk{f]k h{ntk

  (36) E. . 1915{kt ELwk krkfu e[uk{ktke fwt k{rf YfwO nwt ?

  (1) (2) kn(3) ykhkk (4) Stk

  (37) ykwourf ykikrykuk kuh{kt khku fhkk kYu

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  57/258

  (41) wshke kkk k{wt rkk rkf k{rf fkuk[kk nk ?

  (1) ktfh ftkkrhk (2) hk{

  (3) hk{ (4) {o

  (42) kh{kt {nku khk k]kkhkukku r[kh fk wshke

  krnfkhe ux Au ?

  (1) {nk{k kte (2) f.{k. {we

  (3) fke (4) kuohk{ rkkXe

  (43) fk krnfkhwt Wk{ k[e Au ?

  (1) ktfh Xkfh (2) [wek {rzk

  (3) .f. Xkfkuh (4) eYkE Xkfh

  (44) ke {u kkuzk kkuzk kkyku hkke yu e fE wshke

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  58/258

  (48) yk, yuf k yu rtsh yu f]rykuksof....

  (1) yBk]k e{(2) qofkL rkkXe(3) yuMkh zurz

  (4) yufk rf k[ku ke..(49) kurtk tMkk kku uzku {rnk {nkw

  e[uk{ktke fkuk ? (1) ntk {nuk (2) wk {nuk

  (3) Qkk {nuk (4) khk {nuk(50) wshkwt k{trh ki k{ fkt Y kwt nwt? (1) {kuhe (2) hksfkux (3) y{k (4) ku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  59/258

  (8)

  (1) 16 rzuBhk rne uthu k nk{kt yuf ytuS

  {uuee Vkuxku skorMx h uthue kxk fk nuh{kte ne ?

  (1) rne (2) fkufkk

  (3) qk (4) {wtE

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  60/258

  (5) kww-yu-ktk k koku{kt fk wk tk kf khkktk r rk ktk{kt ykwt nkuke kfkhe {uAu ?

  (1) [tw k{ (2) [tw eu(3) {ww (4) fw{kh w k{

  (6) w fke {ne kfkhe {kxuwt wMf Vku-fku-fe kuf....(1) kww-yu-kt (2) Vkrnk

  (3) {uuMke (4) uwf rhfuxh

  (7) w k{kk {nk kf [tw e {kxue kkoue [tw{T k h[rk....

  (1) khe (2) qf(3) rkkk (4) wtw

  (8) [tw k{ khk w t fkhu Y fhk{kt ykku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  61/258

  (12) khk ukur hefu kek {wwwt fkyru{kt { k]ek rsuk hefu Wu fhk{kt ykkuAu ?

  (1) yuhk yru (2) k Mt yru(3) kt[eku Mw (4) rku{kt

  (13) [tw eyu fkXekkzk fkuu nhke fE Wke khkfhe ne ?(1) uk r (2) knktf(3) fkrh (4) h{ k

  (14) sqkZk yru{kt kihkx{kt wo kwt {khfk{e[uk{ktke fkuku fhkwt nkuke kfkhe {u Au ? (1) [kr (2) kok

  (3) Mftw (4) {ww(15) w {{kt uek rfke kku kutzk uk nk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  62/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  63/258

  (27) fuL kkk {tke Lk khu wko rtkk khku kzkhkk zkkk kukk fkofk hBk yk~fMwykuk k h ytfw {qfkh rh f...

  (1) RLhk kte (2) {kuhkhS ukE

  (3) yxrnkhe kskR (4) e. r[Bh{(28) Mfu kteS{kt ykuke ukh f{oX wk... (1) {kuhkhS ukE (2) {nkukE ukE (3) hkh xu (4) WAthk{ Zuh(29) kshzkk kkr{f rkf{ktke hk{fkkk r

  kf.... (1) q zkuthuS {nkhks (2) ykkhk{ kw (3) {kuhkhekw (4) [kt {nkhks(30) rkkMkk rkkt yu kteke fukefkh.... (1) zk. ykE.S. xu (2) zk. e.e.i

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  64/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  65/258

  (43) krko rkyku ife{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?

  (1) yrk (2) s{r

  (3) ki{ (4) fq{o

  (44) E. . 1957 {kt Mwrf k{ku fwrk{ Wn fk uu

  yfk{kt hku {qfku nku ?

  (1) hrk (2) y{urhfk

  (3) fuuzk (4) kL

  (45) ruhik ELzMxe yuLz xufkukuS Bwr{ e[u{ktke

  fk Mku ykuwt Au ? (1) [ukkE (2) qk

  (3) rkk{ (4) utkuh

  (46) e[uk{ktke fk rkke fu suyku yuxr{f yuSo fr{k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  66/258

  (49) ktr MY xkh yukuzo e[uk{ktke fk kuke rrx

  fk{ehe {kxu yk Au ? (1) {ksuk (2)ktr

  (3) f]rk (4) rkk yu xufkukuS

  (50) yBk]k r{u fks u fuk yu f]r {kxu kkeXyukuzo ykk{kt ykku nku, u fuk fkhe h[k Au ? (1) rfk (2) kwfkk (3) fkk (4) fktn

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  67/258

  (9)

  (1) rh[zo yuxhkue rV{ kte{kt {nk{k ktewt kk

  fkuku swt nwt ? (1) hkS uX (2) hu hk(3) yuuf rL (4) u rftu

  (2) r tke e yufk [ku hu fkue h[k Au ? (1) trf{[L [uxSo (2) kw [uxSo

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  68/258

  (7) {kuq urzt rV{wt ruo fkuku fwO Au ? (1) ek {nuk (2) {ehk kh

  (3) uh fqh (4) ykko u(8) rX rV{ {wu yk{ {kt yfhe qr{fk fkuku

  se ne ?

  (1) hksfw{kh (2) k]ehks fqh (3) kunhk {kue (4) hks fqh(9) tke rV{ kuh-kt[kewt ruo e[uk{ktke fkuku

  fwO nwt ?

  (1) kw [uxSo (2) ~k{ uu (3) Bk]kk u (4) S hu(10) kuuu krhkurkf rsuk yu uykuwt rrx kuk{kt k u

  k{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au ? (1) nhkurL whkk - hkk kMk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  69/258

  (15) kuu krhkurkf Skh k{ khe ...(1) {h xuhuk (2) e.e. hk{(3) heLkk xkkuh (4) se[t ku

  (16) kh h L{k {ukh k{ rqr ...

  (1) sknhk nu (2) RLhk kte(3) zk. hksuL k (4) zk. yu. hkkf]k(17) yur zk{k k uf ...

  (1) koz hu (2) kuso koz ku (3) wLkh r{zko (4) y{o u(18) Three Decades in Parliament yu fR hkserf rqrk

  kkkku tn Au ?

  (1) ku{kk [uxSo (2) RLhk kte (3) sfk khkk (4) yx rnkhe ksuR

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  70/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  71/258

  (33) wwfu khe {q fR kkk{kt kku Au ? (1) Wqo (2) Vkhe

  (3) tMf] (4) wfeo(34) [rhk ne fkue h[k Au ?

  (1) khktfh tkukk (2) h[t [uxSo(3) heLkk xkkuh (4) ykh. fu. khkk

  (35) M kkkk uf ...

  (1) k (2) qr

  (3) qf (4) tsr(36) hkx u r fk khe ukzee k{kt {kk{ktyku Au ?

  (1) sk rtn (2) xkize (3) {ush k[t (4) e. fu. kzw

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  72/258

  (41) hurzku{kt S.W. yuxu ... (1) kWLz u (2) Me{ u

  (3) kuxo u (4) k rfku kuxk Au(42) W.L.L. wt q hwt k{ ...

  (1) khu uLz kR(2) khu R kuf q(3) kurft uLz kR

  (4) k rfku kuxk Au

  (43) ykt{X fkk fR fkkMw h ykkrh Au ? (1) {kuk rkun (2) tkk kk(3) tkk rkun (4) tLke rkun

  (44) uk r fR kheu {kk{kt yku Au ?

  (1) 8{e yur (2) 26{e Lwykhe

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  73/258

  (49) fu fkuxo kk nkzo fkuxo yk ku fR h{ kkuhk Au ?

  (1) kMfux ku (2)uz r{Lx(3) xu xur (4) xur

  (50) zq fR h{ kku ttr Au ?

  (1) ku xur (2) xu xur (3) kMfux ku (4) rfux

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  74/258

  (10)

  (1) fk rwt r{k yu wokke ykhkkku kk Au yu

  u kuk h kk u {kxu r{k fhk nukt k{kfhkku hMh ke ukku rhks Au ? (1) fqkk rwt

  (2) {nkeh sL{ kt[k rwt (3) the

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  75/258

  (6) e[uk{ktke fkuk Mkrhkr{kt Mkk k{u ?(1) w{ko (2) ki{ Mk{e(3) knw (4) {nkeh Mk{e

  (7) k {nkehwt ktk e[uk{ktke fwt ?

  (1) (2) kkuzku(3) rtn (4) k

  (8) WMk rM{kkt yu kukk S{kt fw fuxe rV{kt

  te ykwt nwt fu nkE kze ne ?

  (1) 3 (2) 2

  (3) 6 (4) 1(9) kuo[k yu yk yu {ws fk si ekOfh kukk

  tu kzk{kt qhkuk wykue kkhe rntkk rhku{kt

  fhkwt {we hke t{tku [kk k nk ?

  (1) ktrkk (2) {ekk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  76/258

  (13) kkk xue fkk {kee kE hke uerV{k yruk e[uk{ktke fkuk ?

  (1) hu fkurzk (2) {qhks hkszk(3) WuL rkue (4) {kuek

  (14) ru{kt ktrfkhe k]rku kuhke ykkh r ktrfkhe~k{S f]k {ko e[uk{ktke fk hkk ek hefu hkknk ?

  (1) sqkZ (2) nikk (3) kh (4) y

  (15) wshk{kt fuLhk rk yu kfkrf khkh {kxuk{kukR nkuMx kusufxwt k{ wt Au ? (1) yBk]{T hk (2) tSe hk (3) wykhku{T (4) fuLh rk hk(16) W{ktfh ukeyu rkwh su{ktke ki nuwt fwt yufktfe wt

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  77/258

  (20) y{kk{kt ki k{ fLkkk fkuku Mkke ? (1) nhfwth uXkke (2) htsku k (3) khk {nuk (4) rkkihe eftX(21) kkyu sk kfkuu e{k f[ qhwt kze wshk hfkhe

  kusk fR ?

  (1) e{kS (2) rkk e (3) kur e (4) rk e(22) wshk{kt wMfk k]rkk kuk...

  (1) {kuekE y{e (2) hnrh y{e

  (3) hrtnkE rurxk (4) nrhr rurxk(23) tk{kt Mk ktr{kt {kuhu hnukh ktreh e[uk{ktke

  fkuk ?

  (1) rtn (2) hksw (3) wu (4) wehk{ ku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  78/258

  (28) khe nkh ktrfkhe yktku{kt r ktrfkheyku khkRLz nku{Y kukxee Mkkk fhk{kt yke, u{ktfku rf kuxku Au ?

  (1) eh khfh (2) ~k{S f]k {ko(3) {k Zhk (4) wkk[t ku

  (29) yewh kztk fu{kt su ktrfkheu whkkk yku Akuze{qfk{kt ykk nk u fkuk ?

  (1) krhLh kkuk (2) yhrt kkuk (3) wehk{ ku (4) Vw [kfe

  (30) y{urhfk{kt hnuk ktrfkheyku khk h kkkrnf swe swekkk{kt Y fhk{kt ykk nk, u r[kh es fktke {wtnwt ?

  (1) 1905k kk (2) k.hk.fkut.e Mkkk(3) 1857ku r (4) {tktzue nee

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  79/258

  (35) rrx RMx RLzk fte yu ytuuk k {kxuku {ko{kufku fhwt {nwt w e[uk{ktke fwt ?

  (1) {iqh rn (2) fkkoxf rnku (3) fhe zkE (4) kee zkE(36) hkske rhok hk hBk fk kRhku h kuB

  Vufktk u hk heu kk kk nk ?

  (1) kuzo fo (2) kuzo ke (3) kuzo nkrzOs (4) kuzo hez(37) khu tkhke y{khe kR, khu ykWk rrx ktku

  yu ue hkkuk yufefhk kfe Wk kuk yuf{kuwt fwfuxk o{kt rks fhk{kt ykwt nwt ?

  (1) yuf (2) kk (3) k (4) [kh(38) 1953{kt 2[ku hk w: h[k t[k too{kt fku rf

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  80/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  81/258

  (49) krfMkk Mkkf {nB{ ye ekkwt r fkhu kwtnwt ?

  (1) R.. 1948 (2) R.. 1949 (3) R.. 1950 (4) R.. 1951(50) R.. 1956{kt zk.yktuzfhu u{k 2 k ywkeyku kku

  ki {oe rkk fk Mku ee ? (1) kwh (2) rne (3) kuk (4) qk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  82/258

  (11)

  (1) su rkfkuke kku kswykue tkE ykue nku, uk

  rkfkukk kukVu kuk {kxu e[uk{ktke fkuku qk ykwtAu ?

  (1) wrfrz (2) kkkkuh(3) nuhku (4) yko

  (2) kh{kt ykk ke kuke uhe Wh fuL hfkh khk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  83/258

  (6) fkuuhke hek kuf fkuk nk ? (1) hkuLxs (2) hkuox fku[

  (3) fuuLz (4) MLxku(7) ku kuELx uk kuf ....

  (1) kuxh{u (2) nku kWz(3) eux (4) yu. su. kehu

  (8) xurkVk kuf ?

  (1) hkuxo nkEx nux (2) uBwy {kuot(3) uf uz (4) ykuxkunk

  (9) n {tze rk r{ku e[uk{ktke fkuku ykk nk ? (1) uurku (2) Lqx

  (3) yko (4) fuh(10) huh (uVxe) k kuf ...?

  (1) rsux (2) ykuxe

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  84/258

  (15) wrkku nuku {kukE Vku {kfuox{kt Wkhkh ftee[uk{ktke fE ?

  (1) kurfk (2) yu (3) q (4) {kuxkuhkuk

  (16) nk huk xkhe ku fhkh zkuku {q k wtnku? (1) ue (2) wr[rf

  (3) yurLseh (4) Vurhku(17) rz yuLse ku fhkh wzkuV rz {q fk uk

  nk? (1) k (2) s{oe (3) w.yu.yu. (4) kL(18) rko ykfk{kt fE rk{kt uk Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  85/258

  (23) qoe xk kue ? (1) fkutku (2) xkurfku (3) rr{ (4) ktnkE(24) {kuu k{ke Mkkkwt ko fwt? (1) E.. 1530 (2) E.. 1215

  (3) E.. 1526 (4) E.. 1556(25) y{urhf Mkte nuhk fk ko{kt kE ? (1) R.. 1773 (2) R.. 1789 (3) R.. 1776 (4) R.. 1778

  (26) kheykuwt wshk{kt yk{ fE e{kt kwt nwt?(1) keS e (2) ykX{e e(3) Ae e (4) kh{e e

  (27) nur fkuo yufx EuLz{kt fk ko{kt kh kku ? (1) E.. 1679 (2) E.. 1703

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  86/258

  (33) ntuhee hkske e[uk{ktke fE ? (1) {urzz (2) qkk (3) wzkuMx (4) {kkk(34) ZkE r fk kutzk yu ys{uh{kt yku Mke rrxk

  wt Au ?

  (1) xk {Ms(2) kkuo nukt ynk yZe r {kxu {uku hkku nku

  (3) Whk ku rfku k[k Au.(4) Whku rf-1 k[ku Au.

  (35) nkur{kukee Yyk s{oe{kt kE, htw kike w zkufxhkufk u{kt Au?

  (1) [e (2) s{oe (3) kh (4) w.yu.yu.(36) ykku {nu nk{kt wku nku ue {kk kk, u rntkuk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  87/258

  (40) swhk hk srtnu kE w e[uk{ktke fk{wk kknu ykwt ?

  (1) ykihtu (2) snkteh(3) {wVVhkn eu (4) knsnkt

  (41) k{k yu rnL fk tnk h[rk e[uk{ktke fkuk ? (1) yBk]k e{ (2) {nkue {ko (3) ehuL k[ko (4) wr{kkt t(42) kr fE kkke fkk Au ?

  (1) rnLe (2) Wwo

  (3) {hkXe (4) wshke(43) kuk fE kkke fkk Au ?

  (1) wshke (2) rnLe (3) tke (4) Wrzk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  88/258

  (48) k{ nkE xk uk fk u Mkku [u Y kE ne ? (1) ynkk ke irk (2) rne ke r{k (3) {wtE ke rne (4) fkufkk ke rne(49) r yuEzT r fkhu {kk{kt yku Au ? (1) 4 rzuBh (2) 1e rzuBh (3) 10 rzuBh (4) 23 rzuBh(50) {kee kE {kxu kkk xuu kkeX yukuzo fk

  ko{kt {ku nku? (1) R.. 1980 (2) R.. 1967

  (3) R.. 1985 (4) R.. 1975

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  89/258

  (12)

  (1) Mtk khk k{ yuxe o sh e[uk{ktke fkuk ? (1) {kuek ukz (2) yu{. yu[. frkk

  (3) hkskukk[khe (4) yu. yu yun{e(2) rk kk kke e[uk{ktke fkuk ? (1) huktfh kMke (2) tre tzk (3) rnkhe {nuk (4) rtnkk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  90/258

  (8) hksMkkk hkkfwh{kt yku [ki{wk uhkh fu su{ktyt Mt Au, u fk ekOfhu yro Au ?

  (1) {nkeh Mk{e (2) ur{kk(3) kokk (4) ykrkk

  (9) kih{tzku e thku f{kt kike {kuxku n...(1) r (2) k]e

  (3) {t (4) w(10) uue hkske e[uk{ktke fE ?

  (1) rfxkurhk (2) ku{u

  (3) xqr (4) {k{k(11) yhie hkske fE ? (1) kfw (2) rhkk

  (3) hurfkrf (4) rVe(12) kh{kt khu kuhk 12 kk nku khu fkutku (etfk)

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  91/258

  (16) e[uk{ktke kike ktku { we zkk u hnukh{nkwk.....

  (1) trz un (2) ELhk kte(3) yx rnkhe kskE (4) zkp. {{kunrtn

  (17) khkkeu fLkfw{khe kku uzku hkxe kuhe{ko

  e[uk{ktke fku ?

  (1) t. -8 (2) t. - 7(3) t. -1 (4) t. -4

  (18) E. .1993{kt t u uLf{kt e[uk{ktke fE uLfu

  {so fhk{kt yke ne ? (1) ykt uLf

  (2) t yuLz rL uLf(3) EBhe uLf ykuV ELzk(4) Lq uLf ykuV ELzk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  92/258

  (23) nkEk Whk {k r{f nkukyku{kt fku rf k[kuAu ?

  (1) yuh kE {ko, Mfkuz ezh, yuh f{kLzh, VkExuVxLx

  (2) yuh kE {ko, yuh f{kLzh, w fux rt f{kLzh,Mfkuz ezh(3) yuh kE {ko, w fux rt f{kLzh, Mfkuz

  ezh, yuh f{kLzh (4) Mfkuz ezh, w fux rt f{kLzh, yuh kE {ko,

  yuh f{kLzh(24) {fwoh kRxuu e kutkk kuk ikkrf e[uk{ktke

  fkuk ?

  (1) zkp. hk hk{kk (2) zkp. e. e. hku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  93/258

  (29) qorfhk k htwt uwt Au, u kr fhkh ikkrf...... (1) uurku (2) fkuhrf

  (3) Lqx (4) ykELMxkE(30) e[uk{ktke fkuk {nk rkke fkfkh, Mkr, ikkrf,

  rkkMke, yukuxku{ek kuf...

  (1) zkro (2) rkukzkuo--rL[e(3) {kfkuoe (4) yurz

  (31) wze k ekkuu e[uk{ktke fk kuk kku ktfefk ?

  (1) ikkrf (2) yuux(3) tek (4) re(32) k tek {kukxo fk u kku tfkuk Au ? (1) kuuo (2) Exe (3) ykurMxk (4) kuuLz

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  94/258

  (38) uhku kuf...... (1) kuzo kuVz (2) yurhfku V{eo (3) [uzrf (4) kunh(39) 1 he{ hkh ?

  (1) 100 fk (2) 250 fk(3) 500 fk (4) 1000 fk

  (40) 1 k{ hkh ?

  (1) 10 zuek{ (2) 100 zuek{ (3) 0.1 zuek{ (4) 1000 zuek{

  (41) 1 ku hkh ? (1) 12 z (2) 12 t (3) 100 t (4) 100 z(42) zkkree khkh hehk fk yt {kxu ykk{kt yku

  Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  95/258

  (47) 50 u hku{ yktf{kt fue heu k ? (1) E (2) L (3) D (4) G(48) 1000 u hku{ yktf{kt fue heu k ? (1) A (2) M

  (3) D (4) C(49) rso kuzu wt {trh fk ykuwt Au ? (1) {ke (2) nuhkw (3) fLkfw{khe (4) fkufkk

  (50) rk]k {kxu kewt Mk ...... (1) rwh (2) k (3) ki (4) khkke

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  96/258

  (13)

  (1) kuMx ykurV khk {kukEk yuyu{yu ke {e xkLVh

  fhke kusk{kt ykuAk{kt ykuAe fuxe hf{ xkLVh kEfu Au?

  (1) Yk. 100 (2) Yk. 500 (3) Yk. 10,000 (4) Yk. 1000(2) [[koMk kLku uMx ux {ku fu su{kt yktfe {wXuz{kt kkk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  97/258

  (6) e[uk{ktke fk {nkwku kh hJwt L{k {hkkukhykk{kt ykwt nwt yu uyku k{ f nk ?

  (1) ykk yV ye(2) k nkwh kMke

  (3) hkh xu (4) yu{.yu.w{e(7) xue ukze yuLze {huk fku[ e[uk{ktke fkuk Au ?

  (1) Ek uLz (2) {ufuhku(3) rs yBk]hks (4) kuhe ufh

  (8) usLzhe xur uh Ek uLz e[uk{ktke fE xwko{uLxSe fk nkukt?

  (1) uL[ yku (2) ykuMxur yku (3) rBz (4) w.yu.[uBe

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  98/258

  (13) khtzk {w{tke..... (1) ew kuhu (2) hksuLk rtn

  (3) yLqkko ue (4) nu{t kuhu(14) fkirf hkrzke y{urhfkk {w ykuk{ke yt

  knfkh r{rk hefu hke kE u wshkk fkrskk Au?

  (1) {h (2) y{hue(3) hksfkux (4) sqkZ

  (15) Vkuo khk nuh ku ke {ws re kike khVq

  urexe.... (1) Mx Meo (2) sueVh kuu(3) ykuhkn rLu (4) {uzkuk

  (16) kuMk{e fE h{ kku tfkue Au? (1) uzr{Lx (2) rfux

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  99/258

  (21) rnkhk {nkwthe ue fk kuke kee nMe nk? (1) {we r[kfk (2) te

  (3) hqtkk (4) u

  (22) ku fte uwt Wk fhu Au ?

  (1) ykurzku eMx{ yu Mefh(2) nkEfkurxe ef[h xw

  (3) u Mx

  (4) rzrx xe.e.

  (23) kuVkuo fte fu suwt ku k {kxu fkiktz{kt k{ nkhykwt nwt u fk ue Au?

  (1) Mez (2) hrk (3) w.yu. (4) s{oe(24) e[uk{ktke fE suB kuLz, 007 ykkrh rV{ ke?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  100/258

  (28) kEV ykVxh kEVk uf.... (1) nrk rhk (2) fux yuxrft (3) yur {whku (4) zk kW(29) S/2004 N1 wt Au ?

  (1) kuku ku [t (2) wh xueMfku (3) fuLh {kxue hkkrkf k (4) ytrhk k(30) Mxu{ u{ktke {k eh rxMwwt so fk uk

  ikkrfkuyu fwO Au?

  (1) s{oe (2) w.yu. (3) [e (4) k

  (31) k whkk e yto ue 2/3sku r{k fuxkrfkuk{ yks ykk{kt yku?

  (1) kk rfku (2) kt[ rfku (3) rfku (4) th rfku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  101/258

  (36) utw wrroxe khk fk khe esuLzhe rfuxhwtzkufxhuxe eke L{k fhk{kt ykwt ?

  (1) [e uzwtfh (2) wr kMfh

  (3) fru (4) wtzk rkk

  (37) khe nkufe xe{k k fku[.... (1) yu{.fu.fkirf (2) {kEf ku

  (3) hkuuLx ykux{Le (4) hk{ku(38) 11 {k {u yke kike w h kkh rfuxh e[uk{ktke

  fkuk? (1) rxku uMx (2) fkurLs (3) krnhk (4)yuMxku yh

  (39) Auk fk{kt kike w rBz xkEx Skh

  kwYk ukze?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  102/258

  (42) fuL {krne t[k q[k fr{hkuk to{kt fku rfkuxku Au?

  (1) u{k u-kkt {w fr{h suxkt nku Au. (2) kt[ ko we nkuku khk fhe fu ykk 65 ko (u{ktke

  su nuwt nku u) (3) w:rwf kE fe ke

  (4) w:rwf kE fu Au.(43) u ELuMxu yusLewt zw {kf fkt ykuwt Au? (1) {wtE (2) rne

  (3) fkufkk (4) [ukE(44) ELhk ykk kusk yto fuLkr ukuu fuLhVke fuxe nk {u?

  (1) 75:25 {ws (2) 60:40 {ws (3) 90:10 {ws (4) 100%fuL kkurs

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  103/258

  (14)

  (1) su huktk]k hkh qo k{u yku Au, u hukt h ykuktkt Mkkuyu............ku { kk.

  (1) hkrkk 12.00 (2) kuhk 12.00(3) kuhk 3.00 (4) khk 9.00

  (2) huktk]kkue fw tk fuxe Au ? (1) 90 (2) 180 (3) 360 (4) 270

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  104/258

  (7) r{rfkuk xkwyku fkt ykuk Au ? (1) yh kh{kt (2) tkk Wkh{kt

  (3) tkk yk{kt (4) rnt {nkkh{kt(8) AqxkAuzk yu fE keku rk kk ?

  (1) tkke (2) hkke(3) twfke (4) kku{ktke yufk keku rn.

  (9) e{k ukyku yu fE keku rk kk ?

  (1) hkke (2) tkke (3) twfke (4) k rfku kuxk Au

  (10) Exkeku {kfkuokuku khu kh ykku, khu u {urkk{kt kf fkuk nk ?

  (1) rne k (2) ktz t (3) hkxfqx t (4) w t(11) woke rukke zkur{kus uRs kh fkuk {{kt ykku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  105/258

  (15) tkhke Rkuk nfu fkuku tkhkk yk{k {kkkku Au ?

  (1) zko. kk knu yktuzfh (2) sknhk nuY(3) f. {k. {wLe (4) kteS

  (16) {qq Vhsr fkhu Wsk{kt yku Au ?

  (1) 6e Lwykhe (2) 10{e rzuBh(3) 18{e swkR (4) 23{e yur

  (17) tkhke ukE {kku fkuRk rkkk kuetk fuxkke w nkue uRyu rn ?

  (1) 400ke w (2) 300ke w(3) 500ke w (4) 350ke w

  (18) khe tkku rkk{ Auzku fku ? (1) rufkt hkuf {u{kurh

  (2) yktk{k-rfkukh e {qn

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  106/258

  (23) Wkkk yt{kt fuh{kt {ki{e w quok kxkt (e{kuLw ko) Mkkrf kkk{kt fk k{u ykuk Au ?

  (1) qrkt kuVkku (2) yk{k]x (3) e{ (4) kk ko(24) e[uk fk okhkunfu yuf s okhkunk r{kt yuhuMx

  rhu Wkh yu rkk yu{ tu kswyuke h fhe yLr{ kutkku Au ?

  (1) zurz rkku (2) {ek u{(3) r{ko ye (4) yrk{k rtnk

  (25) e[uk{ktke fk rfktu kukk f]rk{ k nkhu {kWLx

  yuhuMx rh ksuh{kt h fwo nwt ? (1) {ek u{ (2) yrk{k rtnk

  (3) zurz rkku (4) r{ko ye(26) kk khk {kufu fwt k ktz{kt nk{kt kike qh nkutw

  Au yu yuf ku r{ Mkkku Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  107/258

  (31) hkk ywtk yu rfk tXk {nkruof.. (1) e. fu. khM (2) h{u ih

  (3) yu. fu. hku (4) yrk [th(32) hkxe kkrfkh thkk ykkuk yk hefu rwf

  kkh e{e fwrtn ykW fk hkk {w r[

  nk ?

  (1) Wkhu (2) {u (3) hksMkk (4) ykurhMk(33) hkh h{urtn yhkuzk.....

  (1) h{eh Au(2) krfMkk nuk e khk

  (3) tk hkfkkk k]n{tke (4) krfMk kuk khe hksq(34) L kuzfkMxt MxkLzzo ykukkurhxe (yueyuyu) k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  108/258

  (38) {nkwshk yktkuku ne M{khf knku k{r...

  (1) 08-08-56 (2) 17-08-58 (3) 17-08-56 (4) 19-08-56(39) khe {qk ykuMxur hkskhe fu su Rhku{kt

  fuuhkk hksq rwf kk Au, u....

  (1) {krtn hkXkuz (2) ukt {ko(3) y{ku hks (4) hk{kuhkR

  (40) ki {oe eS tee (k) fk Mku kuE ne ?

  (1) ike (2) hksk]n (3) kxrwk (4) fwtz(41) ykEeee k{ [uB xkuVe fk u{kt kuE ne ?

  (1) kWk ykfk (2) kh (3) #uLz (4) ktku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  109/258

  (46) krfMk{kt Aue [qtxkeyku Ae fuxk{e t yM{ktyke ?

  (1) 13{e (2) 15{e(3) 14{e (4) 16{e

  (47) neh e fk hkk {w rfkhk h Au ?

  (1) ykurhMk (2) fuh(3) r{ tk (4) yktu

  (48) kkykue whkk {kxuku fko{ tkYxe-Mko fLk fkhk khk Y fhk{kt ykku Au ?

  (1) fkkoxf (2) yktu (3) ykurhMk (4) khtz(49) hkVu zk fE h{ku {nk ukze Au ? (1) kuV (2) Mqfh (3) Vqxku (4) xue

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  110/258

  (15)(1) 2015k rfux zo-f{kt e[uk{ktke fk ue xe{

  fkurVk kE Au?

  (1) ykuoLz (2) hrk (3) w.yu.yu. (4) [e(2) yrrs wkk e[uk{ktke fE h{ kku tfku Au?

  (1) [u (2) kuV

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  111/258

  (6) khe {qk kufkuu ykk{kt yke uze krhfkykke ukEk to{kt e[uk{ktke fku rf k[kuAu ?

  (1) uk fu kh{kt yk-e Mtkk hnuu.(2) kufhe sue kku{kt {k yrfkh

  (3) {kku yrfkh (4) tkhke Yyu nkuku {ukku yrfkh(7) rhuLxu ykuV e yufx (ykheyu)e f{ 8(3)

  nuX fkuE wk {kxu kurk Xhue fu fuxk ko fu ukew {kke sue kE nku, ku uyku [qtxke zk{kxu uhkf Xhu ?

  (1) 5 ko (2) 6 {rnk(3) 2 ko (4) 1 ko

  (8) khe tkhk{kt krhfkku k fktke uk{kt ykku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  112/258

  (13) fufh rxek Wk{ke fkuu ykuk{kt yku Au? (1) hkuMxhz{ (2) ykuMku

  (3) fkuxku (4) rVkuzuVk(14) y{urhfkk fk hku yuBkh Mxuxk k{ke ykuk{kt

  yku Au ?

  (1) Lqkufo (2) kurtx(3) Lwseo (4) rfkku

  (15) kk urzLe uLfkuu uzeu Mxux uLf ykuV ELzkeh[k fhk{kt yke ne, u{kt e[uk ife fku rf kuxkuAu ?

  (1) [ukE (2) rne(3) tk (4) {wtE

  (16) Bwwy Vtze Yyk ki k{ fE tMkk khk fhk{ktyke ne ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  113/258

  (21) E.. 1773k huwurxtt yufx khk fk Mku wr{fkuxoeMkkk fhk{kt yke ne ?

  (1) {wtE (2) rne(3) fkufkk (4) [uLE

  (22) y{urhfke tke t[ whku (yuVeykE)k ruof

  e[uk{ktke fkuk ? (1) hkuxo {wh (2) suB fkue (3) wk hkE (4) yuze {Lwh(23) y{urhfkk fk Mku ksuh{kt kf yk Vkxe efkt

  u ykhu 2000 yufh{kt VukE ne. su yuf kn ykyfM{k kkkE hkkt Au ?

  (1) Lwseo (2) {uffku (3) yurhkuk (4) r{k{e(24) khu kr{kzw{kt kutku W Wsk{kt yku Au khu

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  114/258

  (29) krfMke hkske e[uk{ktke fR ? (1) fhkt[e (2) knkuh

  (3) RMk{kk (4) fkw(30) ykuMxurke hkske e[uk{ktke fR ?

  (1) eze (2) fuuhk(3) urtx (4) ruk

  (31) rkk ykfkwt [k e[uk{ktke fwt ?

  (1) huLz (2) uku (3) zkuh (4) {kfo

  (32) ykuMxurkwt [k e[uk{ktke fwt ? (1) zkuh (2) whku (3) {kfo (4) ku(33) ux yku xuz {ko fk {nkkh{ktke kh kk Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  115/258

  (37) fr {ou sku Rrnk fk k{u ku Au? (1) tt ht (2) hk ht

  (3) ytht (4) knht

  (38) uf kte e[uk{ktke fkuk ?

  (1) {u {tzuk(2) {krxo wkh rft

  (3) rLMx [[eo

  (4) k rfku kuxk Au.

  (39) VkuhurLf kL ukuhuxhe yu wshk hfkh{kt fkrkku rk Au.

  (1) k{kL nex rk

  (2) rkk yu kikurfe rk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  116/258

  (42) ksuh{kt nkRfkuxo khk knku hke kke Wkheuke q[k ykk{kt yke, u rk fk rk kku

  ttr Au ?

  (1) thku yu knnkh rk

  (2) k{kL nex rk (3) k]n rk(4) {nuq rk

  (43) kkuzek[ fk hkku Au ?

  (1) nrhkkk (2) ykk{ (3) yktu (4) ykurhMk(44) khk k{ {rnk fuLe {tke hksfw{khe yBk]fkih fk

  kkk k nk ?

  (1) rkk (2) {krne

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  117/258

  (48) kunk{kt ykkurs kue nue yur xe{ Mqfh xwko{uLxwtxkRx e[uk{ktke fkuku Swt nwt ?

  (1) Rhk (2) krfMk (3) kh (4) [e(49) us{ khk ksuh{kt fk Mku wt rk Vurrxu

  uLxh Y fhk{kt ykwt ? (1) y{kk (2) zkuhk (3) wh (4) hksfkux(50) wk kuk zkp. rLuh kXfu kL khk ksuh{kt

  esuLz ykuV uux whMfkh fk kuk{kt kuk {kxuykkku Au?

  (1) {ksuk (2) kohk (3) ktr (4) rkk yu tku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  118/258

  (16)

  (1) e[uk{ktke fk yuf {nkwk fu su khk kuo[Lke nk yu u fkofkhe hkxr k Lk nk?

  (1) zkp. VfYe ye ynu{ (2) zkp. u(3) yu{. rnkwk (4) zkp. hksuL k

  (2) rnLe ko{kk{kt fw fuxk ykhku nku Au? (1) 26 (2) 52

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  119/258

  (7) E.. 1983{kt ykue f{k y{hkune e rV{{kt hrkwk kk fkuku rkwt nwt.

  (1) eue (2) nu{k {kre(3) iste {kk (4) ykk khu

  (8) fuxhufx ({kurku) k ykuhu e[uk{ktke hehk fk

  yt {kxu kk Au? (1) ykt (2) kf (3) fk (4) eh(9) Mtkk tk{ hBk fk{kkxk{kY wt nwt? (1) ykwrf r{k (2) kk kifk VkVkwt k{ (3) yuf snks (4) irfwt k{(10) q rhkuw ue kku tfku Au? (1) f]rk Wku (2) {M Wku (3) kne Wku (4) kutz Wku(11) kwh e[uk{ktke uk fk knu fkhku kewt

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  120/258

  (16) e[uk{ktke fk Wku{kt kike khu kkee sYrhk Wekk?

  (1) fk

  (2) EMkk

  (3) ykuE rhVkErt (4) krzkk kku kkk Wku{kt

  (17) k{ kh h yu kh{kt k{ kuu krhkurkf

  {ukh rkke e[uk{ktke fkuk?

  (1) [tuh (2) se[t ku(3) nhkurt whkk (4) e. e. hk{

  (18) hkxrwt ke zu ku fuxk {{kt hwt zu?

  (1) 3 {rnk (2) kh {k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  121/258

  (23) Auk 5 ko{kt rkkk yk Lk nku, u ife fkurf kuxku kk?

  (1) kkE kk (2) ykuf (3) swkE kk (4) {tk xu(24) ......ru hkxe xufkukuS r hefu Wsk{kt yku

  Au? (1) 8{e {u (2) 11{e {u

  (3) 13{e {u (4) 16{e {u(25) kheku {kxu kkurhxe rk ro nk{kt fk uu Y

  fhe Au? (1) y{urhfk (2) fuuzk(3) ykuMxurk (4) rx

  (26) Mxkuhus rzkEk {uE Vkuzhu wt fnu Au?

  (1) rzhufxhe (2) Yx rzhufxhe

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  122/258

  (31) rnL Akuzku yktku yL fk k{ke ykuk Au? (1) fhku k {hku (2) r fkq t

  (3) ykuMx krL (4) kte yktku(32) t kuk rukkrfkh fE f{ e[u kouk Au? (1) f{ 205 (2) f{ 105

  (3) f{ 405 (4) f{ 305(33) e[uk{ktke fk hkxrwt Bk]w u{k hkxr k fko{

  hr{k kwt nwt.

  (1) zkp. kfeh nwu (2) VfYe ye ynu{

  (2) yu{. rnkwk (4) Whk rf (1)yu (2) ku(34) wshk rkkk fk ykwt Bk]w u{k fkofk

  hBk kwt nwt.?

  (1) eYkE kn

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  123/258

  (38) khu ykuMxurk k{uku kike w hku [u fk nuhkMxurz{ ku kutkku Au?

  (1) krh (2) {kunke (3) hksfkux (4) swh(39) fYkkrr k tfhu fk Mku ykfk{ktke [tz uke

  ke yke tku kuke rk sxk{kt {ke ee ne?

  (1) tkuke ku yku ku{w (2) kefu (3) {kuke (4) fukhkk(40) nutrwt qtz yu fuhe twh (Golden Langur)suk rkk

  kkeyku fk uk {u Au?

  (1) fkLnk u kfo(2) krhMfk ykh (3) {k ykh (4) S{ fkuuox u kfo(41) ktZ u kfo fk hk{kt ykuku Au.

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  124/258

  (46) ttwf {qze h ykkrh su{kt kh hfkhe kekhe 50xfkke khu ne u heu ue k{ uLf e[uk{ktke fE?

  (1) uLf ykuV kuBu (2) uLf ykuV tk (3) Mxux uLf ykuV ELzk (4) t u uLf(47) RBI wt hkxefhk fk ko{kt kwt.?

  (1) 1935 (2) 1949 (3) 1969 (4) 1956(48) ykE.e.e. [uBL xkuVe, 2013{kt kuz ux yukuzo

  e[uk{ktke fk ukzeyu {uku nku? (1) rhkx fkune (2) whu hik (3) yu{. yu. kue (4) rh

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  125/258

  (17)

  (1) -zu rfux{kt kike w Ak (rfh) ku hufkuzo nk{kt,k.02-11-2013 k hkus fk rfuxhu kku ?

  (1) rh (2) {ufu (3) hkurn {ko (4) u kux(2) -zu rfux{kt yuf s {u[{kt kike w Ak (rfh) ku

  hufkuzo fkue-fkue [ue {u[{kt Lku nku ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  126/258

  (7) ykEee e [kuR yukuzo {kxu su ykhe kt[ k{ku {kxuAuu te kR Auu u{kt fku rf k[ku ke ?

  (1) rhkx fkune (2) yurMxh fqf(3) {ufu (4) yu{.yu.kue

  (8) -zu rfux{kt kike w hku hufkuzo fk uk

  ukzeku Au ? (1) ykuMxurk (2) krfMk (3) LweuLz (4) kh(9) -zu rfux{kt fkuR yuf ukze khk kike w h kk{kt

  ykk nku, u fuxk Au ?

  (1) 209 h (2) 219 h (3) 229 h (4) 203 h(10) fk khe ukzeyu yuf Ert{kt fkuR yuf xe{e u-

  rfuxku uhe Au ? (1) fru (2) huL rnhkke

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  127/258

  (14) {tk {t h nkut[k{kt V ku ku kh ukurku fuxk{ku u u ?

  (1) k{ku (2) eu(3) keu (4) [kukku

  (15) {t h r{ {kufk{kt suu Vk ke {e u ifee[uk{ktke fku u Au ?

  (1) y{uhefk (2) hrk (3) whkur tk (4) [e(16) ksuh{kt heo uLf khk fhku {ne nuhk yto

  rue uLfku ue ke uLfku{kt w{kt w fuxk xfk uh

  nkuz hee fu ?

  (1) 65% (2) 49% (3) 80% (4) 74%

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  128/258

  (21) rntw {kLk {ws Ae f e[uk ife fk yk{{ktu fhu Au ?

  (1) kMkk{ (2) LMk{ (3) k]nMkk{ (4) [ko{(22) ko, 2013{kt fR [uBL eu xTuLxe-xTuLxe xwko{uLx Se

  ne ?

  (1) [ukR wh rft (2) {wtE RLzeL (3) hksMkk hku (4) wshk wh rft(23) Wkhktz{kt Mk wkhk nu{fwtz krn e[uk{ktke ekuk

  fk wu {ro Au ?

  (1) w yswo u (2) wh kurtrtn (3) w kf (4) w nhkurtrtn(24) y{ouu ykokMkk fk rkt {kxu ku krhkurkf

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  129/258

  (27) Ze fk k{ Ste yu fR y uLf khk fhk{ktyke nuhk Au ?

  (1) ykEeykEeykE uLf(2) yu.e.ykE uLf(3) yuf uLf (4) yu[zeyuVe uLf

  (28) Mastectomyyk sohe e[uk{ktke fk hku {kxu hk

  Au ?

  (1) M fuLh (2) hku(3) kuExh (4) kuhke

  (29) yuf fk r[k hV uR tsu fkwt ue {kk yu {khkrkk wke e Au. {khu fkuR kE fu nu ke. ts

  fk r[k hV ruo fhe hkku nu ?

  (1) kukk rk hV (2) kukk wk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  130/258

  (35) yuf ukhe u kzek, huf krzk 3000 Yk.{kt u[u Au.k{ kzek{kt uu 15 % Vku yu eS kzek{kt 15%wfk kk Au. ku kM{kt Vku fu wfk wt kk ?

  (1) Vku fu wfk kk (2) 15 % Vku

  (3) 15 % wfk (4) 2.25 % wfk(36) u [k e rft{{kt 25 % suxku khku kk, ku [o uku u

  s hkk hk fuxk xfk kxkzku zu? (1) 30 % (2) 20%

  (3) 36 % (4) 18 %(37) yuf y{krkf ukhe kukku {k {q rft{u (zh rft{u)

  s u[u Au, k u 1rf.k k Mkku 800k{ s {k ykuAu, ku ue Vke xfkkhe fuxe ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  131/258

  (41) yuf {kLk {ws {t nwt {trh yuffkufkk{kt ykuwtAu ku eswt {nkhkxk fk Mku ykuwt nkukwt {k Au ? (1) y{uh (2) krf (3) rtkkwh (4) {kukt(42) xuMx uu s kike w rfux zkh khe VkMx kuh

  e[uk{ktke fkuk ? (1) fru (2) [u {ko (3) sk ekk (4) {kunB{ {e(43) {w{ut hkrfk k[u yu kk [whe{ut k Awk

  fiu yu w{wh ekuk kf... (1) {kunB{ hVe (2) nu{tfw{kh (3) {wfu (4) {kkzu(44) rnLe rV{e kkuk wkowk rrr yu tke

  kf ife fku rf kuxku Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  132/258

  (48) kike w {ue hekku n e[uk{ktke fku kt ktkr yu hk nku Au? (1) w (2) k]e (3) whu (4) w(49) Lu ohk kuf....

  (1) suB ko (2) {zkuof (3) hkuxo Lu (4) rVr uku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  133/258

  (18)

  (1) kh ku e nrhfkuxk ku nk{kt fuxk Wn kuL[t uz

  Au ?

  (1) kk (2) yuf(3) u (4) [kh

  (2) {nkhkx{kt qfk{kt fk Mku kwn kkxfkk fkhkuhkuh h[kwt Au yu uk k{ hke {t nk kzku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  134/258

  (6) e[uk{ktke fR fuL tMkk uk fkwe h {kxu nk{kt[[ko{kt Au ?

  (1) hk (2)fu (3) eeykE (4) eykEze(7) fE nkEfkuxuo eeykEu uhtkhke Xhke ne?

  (1) wknkxe (2) [teZ(3) rne (4) {wtE

  (8) ktehke Sf yku yrr si eko {nwze ku kh

  {rnk{kt yufkh fk ru fuhke ruk qs fhk{kt yku

  Au ?

  (1) rke (2) {kh w AX (3) fke [ki (4) [ik w kt[{(9) kihkxk e[uk fk Mku rke{kt yufe h $kurhk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  135/258

  (13) fwt r{kknf w snks nk{kt khk kifk{ktk{u fhk{kt ykwt nwt ? (1) ykRyuyu h (2) ykRyuyu r{kr

  (3) ykRyuyu rhkx (4) ykRyuyu ykr(14) Vku{ku yu rz{ku k{k u Wnku fk n kku tfkuk

  Au ? (1) wY (2) r (3) {t (4) uw(15) rVrkEL{kt su {nk kkkuzkyu khkS So uwt k{ wt

  nwt ?

  (1) nik (2) xkuuozku(3) e{ (4) nrhfu(16) r{ wro, 2013... (1) ykurek fku (2) zkk {uLzku (3) MxuVkrk VkoLz (4) uryuk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  136/258

  (21) rYtkwh{ (fuhkk) e Sf kwBk Efuxkurh hkufuxkuL[t Mxue Mkkk fk ko{kt kE ?

  (1) E..1960 (2) E..1961 (3) E..1962 (4) E..1963(22) ELz Mu he[o ykuuokEu (ISRO)e Mkkk fk

  ko{kt kR ?(1) E..1975 (2) E.. 1969

  (3) E.. 1967 (4) E.. 1971(23) f]rk{ Wn hk {qfk ytuk k{ kt[ uku ife

  e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?

  (1) Exe (2) kL (3) fuuzk (4) rx(24) yuxr{f yuSo fr{k k{ yk... (1) zkp. yr fkfkuzfh (2) zkp. Vw[t hku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  137/258

  (29) khe t[kt {kku kh 7 ku fhk fuxk ? (1) 27 (2) 11(3) 18 (4) 24

  (30) huf {rnk{kt wf k yu f]k k{kt fuxk r nkuAu ?

  (1) 10 (2) 7(3) 14 (4) 15

  (31) &k]tuhe {X e[uk{ktke fk Mku ykuku Au ? (1) khfk (2) skkkwhe

  (3) efukh (4) hk{uh(32) kuo {X e[ukktke fk Mku yku Au ? (1) hk{uh (2) khkke (3) krf (4) sLkkwhe(33) kur{oX e[uk{ktke fk Mku Mk Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  138/258

  (38) ekk kk kxf{kt kkku fk yk{kt Au ? (1) yk-11 ke 18 (2) yk-14 ke 18 (3) yk-13 ke 18 (4) yk-12 ke 18(39) rkwk{kt e[uk{ktke fku rf k[ku ke ?

  (1) (2) hs(3) { (4) {

  (40) rkk{kt e[uk{ktke fku rf k[ku ke ?

  (1) Wkr (2) ykr (3) kr (4) skr

  (41) k kurort{kt e{ktfh fk hk{kt Mk Au ? (1) rn{k[ u (2) ykt u (3) {nkhkx (4) { u(42) {ktke kre wheykuu ife fku rf k[ku ke ?

  (1) fke (2) fkt[e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  139/258

  (47) Wkh{e{ktkk h[rk.. (1) nrhwhe (2) khkk (3) fw{krh (4) y{(48) kukVe xyu rku kike {kuxku tz.... (1) Wkh y{urhfk (2) yurk

  (3) whku (4) yuLxkfoxefk(49) k{k nuh fk u {nkkhkuu uzu Au? (1) q{{w-hkku{w (2) yuxkLxf-uurVf (3) Wkh{w-kxf{w (4) {kL[uMxh-ehw(50) re kike kte e......

  (1) kE (2) r{rre (3) yu{uku (4) Exeo

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  140/258

  (19)

  (1) {k yrfkhkue kkukkk fk ko{kt fhk{kt yke ne ? (1) 1950 (2) 1948

  (3) 1949 (4) 1951(2) {k yrfkh r h kuo fE kheu Wsk Au ? (1) 10{e rzuBh (2) 1e rzuBh

  (3) 8{e rzuBh (4) 5{e rzuBh(3) y kh e{kt fuxe yuf keo kuskyku kh hfkhu

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  141/258

  (7) ykthhkxe { tXe e ykuV uLk yuf Mtkyuf{ hefu Mkkk fk ko{kt kE ?

  (1) ko : 1919 (2) ko : 1922(3) ko : 1920 (4) ko : 1917

  (8) ykkus t[e h[k fk ko{kt kE ?

  (1) ko : 1952 (2) ko : 1950(3) ko : 1953 (4) ko : 1951

  (9) ku rus ku k e[uk{ktke fkuku ykku ?

  (1) fko {kfo (2) wxku

  (3) nox k{ (4) {ko {ufkunk(10) r utfwt zwt {kf fkt ykuwt Au ?

  (1) nu (2) Sek (3) Lwkufo (4) kurtx zee

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  142/258

  (15) ko : 1945{kt Vqz yuLz yurf[h ykuuokEu e Mkkk fk Mku kE ne ? (1) tz (2) rne

  (3) hku{ (4) urh(16) ko : 1946{kt wruVe Mkkk fk Mku kE ne ?

  (1) Lqkufo (2) tz(3) Srk (4) urh

  (17) e[uk{ktke fk qo hkxryu wuMfkuk {w hefu

  k uk yke Au ?

  (1) zkp. hksuL k (2) e.e.ehe(3) kke irtn (4) oe hkkf]k

  (18) zo nuk ykuuokEue Mkkk ko : 1948{kt fk MkukE ne ?

  (1) Srk (2) urh

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  143/258

  (23) 1923k kuh kn hBk fkuku e kunku ?

  (1) nkhxekykuku (2) [kuhkuku(3) ytus yrfkheykuku (4) fh yrfkheykuku

  (24) {kfw, fk, uhze, {Ve yu k fuk fkhk kf

  fnuk ? (1) kkk kfku (2) heV kfku

  (3) hr kfku (4) hkufzek kfku(25) kh{kt rr roe hekke Yyk fhkh...

  (1) kuzo uuMe (2) kuzo nkrzOs(3) kuzo fkuokur (4) kuzo zunkWe

  (26) E..1966{kt kh yu krfMk [uk fhkhku fk k{u

  ykuk Au ? (1) ktr fhkhku (2) r{k fhkh

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  144/258

  (31) wzk k]kku kh{kt fk hk{kt uk {u ? (1) fuhkk (2) fkkoxf(3) {wtE (4) kuk

  (32) e[uk{ktke fE e yhe {wu {u Au ? (1) ke (2) wkk

  (3) tk (4) k(33) khk-kt kusk fE e h ikh kE Auu ?

  (1) su{ (2) r[k(3) hke (4) s

  (34) e[uk{ktke fk hk{kt wYke hk{ke{kt Mkeykuwt {kk

  w Au ?

  (1) {nkhkx (2) fuh(3) fkkoxf (4) ykuhMk

  (35) ko : 1991{kt kkhkk Mh {kxuku {ktz fku e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  145/258

  (38) u ktr{kt ruk k fhkh yuf zkp. fwrh ku efkuk ? (1) kEkkE xu (2) rkwk xu

  (3) fhk xu (4) hkuk{k(39) ke kuk{kt Mkkr kue khe nue zuhe..

  (1) y{w (2) kufw(3) fkuexe (4) ku(40) ~{ku rk kuxkt fkt {e yku Au ? (1) Wkh u (2) sB{w-fk~{eh

  (3) rn{k[ u (4) Wkhkt[

  (41) yhk ykw e fkt ykue Au ? (1) xkuBu (2) hksMkk

  (3) W.. (4) [ukE(42) hke e h ykuku uku ku fk hk{kt Mk Au ? (1) yktu (2) W..

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  146/258

  (48) h{ fkzk Wku {kxue nue {e fkt Y kE ne ? (1) fkwh (2) rne (3) fk~{eh (4) e{k(49) fk {kxue nue {e fk Mku Y kE ne ? (1) khkkwh (2) krf

  (3) e hk{wh (4) nhkwh(50) kwt {k[uMxh.... (1) fkuxku (2) xkufku (3) ykuMku (4) ykukfk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  147/258

  (20)

  (1) wshk hfkh{kt k{ kufkwf e[uk{ktke fkuk ?

  (1) e yu.yu{.kue (2) e ze.e.w[

  (3) e ze.yu[.wfk (4) e su.e.(2) r{Mxh kux f{ rnh,ykE kuLx xw e w nuekh yk

  ku xueVku Wh kukk nk, u fkuk kuw nw?

  (1) {kuf kuo (2) nku fuuze

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  148/258

  (6) kke{kt hnuk fk u fkhku u nk{kt Qze swt ke ? (1) fko (2)yko (3) rnr{ (4) nkuEzkus(7) tfhh{ nk fu{kt ruk fkuxo khk rkuok nuh ku

  tfhk[ko suL hMe h fk {trhk {uushe nkku

  ykhku nku ?

  (1) fkt[ewh{ (2) whe(3) k]nuh (4) {ekke {trh

  (8) khu uMx #Lz k{ue -zu uke (27{e uBh, 2013)

  Se ek k yk fuxk{ku t uke rs nkuu ? (1) keu (2) [kukku (3) kt[{ku (4) Aku(9) ksuh{kt Muk Mkuxo Ernkku ouX ukze fkuk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  149/258

  (13) htse h{{kt rrsuk hnukh rkk yktufkou nkh yke, u fk uk Au? (1) Mez (2) kuuo

  (3) #uLz (4) y{urhfk(14) {kukxo ykuV [u ksuh{kt fkuu fnu Au ?

  (1) rkk ykt (2) uhe fkMkhku(3) fkkuo (4) fko

  (15) r{hku rfthe k uf (1) E{k W kik (2) snkteh (3) rfth E{wnB{ (4) i {wkhf wkhe(16) kkfu fktXu B{rhku fqku yu [ktk-qhsku {nu kkh

  kkn fkuk? (1) yn{kn (2) {wVVhkn eu (3) {nt{ uzku (4) {wVVhkn nuku

  E t u t t ut u e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  150/258

  (21) kB rMkh{kt hnuk fu re fuxe fuhee sYhzuu ? (1) 2400 (2) 3200 (3) 2600 (4) 1800(22) e[uk{ktke fE SanctuaryWkh u{kt ykue Au ?

  (1) urhkh (2) r[k{ (3) fkehtk (4) tkue(23) e[uk{ktke fE SanctuarysB{w-fk~{eh{kt ykue Au ? (1) r[k{ (2) fkehtk (3) fkuuox (4) ktewh(24) e[uk{ktke fE SanctuaryrK{ tk{kt ykue Au ? (1) tkue (2) {kh (3) fkehtk (4) twh(25) e[uk{ktke fk hkxe kfo{kt ykku kk, ezku, nkke

  u r uE e u e u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  151/258

  (30) fkhuf t fu rkk ue {w qhe kk quo hkMkk yu e [qtxkeyku kk Au. yk fkhe [qtxkeu wt

  fnuk ?

  (1) uxk-[qtxke (2) yktrf [qtxke(3) {k [qtxke (4) krkof [qtxke

  (31) kufkne u {kxu [qtxke yuxu? (1) ktrfkhe rk (2) Lkrf rk

  (3) uhku{exh (4) k rfku kuxk Au.(32) khu t fu khkkk fkuE wt Bk]w kk fu u

  k fhu khk u sk hk [qtxke ku u?

  (1) k{kL [qtxke (2) efk{f [qtxke(3) uxk-[qtxke (4) {k [qtxke

  (33) e[uk{ktke fku hkrx k Au?

  (1) ruk (2) yfke

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  152/258

  (38) fk khe nuhu r{kt fBqxh kuVxuhk rfk{kt kW[ktfku nkt fko Au? (1) {wtE (2) ffkk (3) qk (4) utw(39) fuLe hfkhu hk w: h[k ykkue Mkkk fkhu

  fhe? (1) E.. 1953 (2) E.. 1951 (3) E.. 1955 (4) E.. 1956(40) uBh, 2000{kt {u{ktke fw wt hk yM{kt

  ykwt ?

  (1) khtz (2) Wkhkt[ (3) AkeZ (4) k rfku kuxk Au.(41) E.. 1972{kt ykk{{ktke fw y hk yM{kt

  ykwt?( ) r ( ) r

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  153/258

  (46) M kk k uf? (1) fkrk (2) trz khkk (3) qqr (4) k(47) fryku{kt fr... (1) trz khkk (2) qqr

  (3) k (4) rw {ko(48) h{ fkzk {w fuLku{kt e[uk{ktke fku rf k[ku

  ke? (1) khek (2) wrkkk (3) [teZ (4) rfkuh(49) yuku uz ELzMxe{kt fku rf k[ku keu? (1) fk (2) uSxu ykuE (3) VrxokEh yu hkk (4) k(50) huu fku[ kkk fuLku{kt fku rf k[ku ke?

  ( ) u ( ) ut

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  154/258

  (21)

  (1) si {ok hkf uhefu kek {krkehe qk {qMkkf{kt e[uk ife fku rf kuxku Au?

  (1) ykkuz (2) {hkzk (3) Wsi (4) kutke(2) E.. 1959{kt kMft{kt hr kkk{kt fwt wshke kxf

  skwt nwt.?(1) {k k (2) kE

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  155/258

  (7) fA{kt yku kLku kuk fk esk Wk {kxu yr{nwt Au? (1) rkEx (2) whur{

  (3) hurz{ (4) kkurh{(8) wshkku fku rsku wfurx rsku kk Au ?

  (1) kh (2) y{hue(3) sqkZ (4) khe(9) Mk{e yktu kukk S kzh{kt Vkku ykkh hk{e

  krxk MkewYkkukt [rhkku fkt tk{kt hk Au? (1) khku (2) fwfkkyku

  (3) k{{e (4) {k(10) h{kk tk ukEe fE fkkyu yuf kuk-kuk wkkuu k{ wkh kuku kk nk?

  (1) k{{e (2) kh-khe k (3) k{ S (4) yk{ kk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  156/258

  (15) kShk kfkzu ki k{ fk Mku {V yu Vhrskrkkku ku fkuo nku? (1) y{hue (2) zkuhk

  (3) ykkt (4) rzk(16) k[e {{kt tzfkh hefu ykukku u yko[e

  wshk{kt fk k{u ykuk Au ? (1) khfktXk (2) yhe (3) zkt (4) hksek(17) kuMx ykurV k sof............. (1) Munh~{ (2) of

  (3) q{fuw (4) W(18) khk kike sqk kketnk hk (sqkZ)e

  Mkkk fE k{kt fhkE ne ? (1) E.. 1963 (2) E.. 1863

  ( ) E ( ) E

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  157/258

  (23) rkk-r{ yurkk kufku {kxuwt fk]k {k k]ke[uk{ktke fwt?

  (1) sqhe (2) uhze(3) {kfw (4) fksw

  (24) Wkh yurkk kufku Wkk{kt [k{zk{ktke kuk tw{kt

  hnu Au uu wt fnu Au ?

  (1) xkuro (2) kurf(3) xwrf (4) Ew

  (25) fk nuh{kt s{uSkkyu kutzk fkhkke Mkkk

  E.. 1907{kt fhue? (1) hkt[e (2) nk

  (3) s{uwh (4) Yhfuk(26) kk Wk{kt fku u k{ Mkk hku Au?

  ( ) t u ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  158/258

  (30) kh{kt yk ku ku Vkhruzu fk thke Vku fhkuuEyu ? (1) 108 (2) 101 (3) 100 (4) 99(31) fE k{wwe urVe kze yu kkzkuhk khu

  uzu Au ? (1) nz (2) zur

  (3) xkuh (4) zuEf(32) fE k{wwe fkuh kh yu ykhkfwhk khu uzu Au ? (1) xkuh (2) urht

  (3) nz (4) zuEf(33) yuxuLxf yu uurrVf {nkkhu fE {wwe uzu Au ? (1) zuEf (2) nz

  (3) zur (4) xkuhr t i e t u e u t e t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  159/258

  (39) ykko yu fE wwt kk Au ? (1) nu{t (2) rrh(3) [ku{ktw (4) Wkku

  (40) [ku uMxELz{kt wt fnu Au ?

  (1) xkVq (2) kfku(3) xkuuozku (4) nrhfu

  (41) ykkk kkhk{kt kExkuswt {kk fuxwt Au?

  (1) 21% (2) 78%(3) 45%. (4) 67%

  (42) nkEzkuswt ykkk kkhk{kt {kk fuxwt nu?

  (1) 20% (2) 13%.(3) 3% (4) rn

  (43) ykfk{kt htue er k{u st [kkh u {tzukk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  160/258

  (47) fk ne ykk Vhkt fwhe Wnkuk k{ {nkkxfkh ufMhk kxfku hke hkk{kt ykk Au ? (1) uw (2) whu (3) wxku (4) r(48) e[uk{ktke fk k{kt yku xuBkuh nkzfwt {k hehwt

  kike nkzfwt Au? (1) kf (2) fk (3) Ake (4) ku(49) Yk. 5600 fhkuzk fkiktz{kt nk{kt fk Mxkuf yuf[uLswt

  k{ hzkwt Au.

  (1) e.yu.E. (2) yu.yu.E.yu (3) fkufk Mxkuf yuf[uLs (4) yu.e.yuf.

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  161/258

  (22)(1) ykkuse rk{kt nuwt f{ fkuku E.. 1934 kLz

  Efkuku{e ykuV ELzk yu wMf{kt kuske k{ {sqeykeu Wkzwt nwt ?

  (1) sknhk nu (2) yu{. ruhik (3) yu{. yu. hku (4) e{Lkhkk(2) fE kusk yto e yu{.yu,hkuu khe r{f rhtk

  hVke s kusk ukh fhe ne ?( ) u u ( ) r r r

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  162/258

  (6) 1999-2000k kou Mkh {q ko (ykkh ko) {kk{ktyku Au u ykW ykkh ko fwt nwt ?

  (1) 1990-91 (2) 1993-94 (3) 1996-97 (4) 1987-88(7) ykfuhkk to{kt u rhn kwt u kk hefu ykwt

  nku, ku h kuo fuxk Yk. fh{wf hefu {e fu ? (1) Yk. 4800 (2) Yk. 9600

  (3) Yk. 20,000 (4) Yk. 2400(8) ykfuhk fkke fE f{ nuX fw {kok Yk.1,50,000

  yto hkufkkku yu [koykuu fh{ktke Aqx {e fu ? (1) f{ 80e (2) f{ 80 ze.ze. (3) f{ 80yu (4) f{ 80e(9) ykfuhk khke f{ 80ze nuX MkM e{k {kxu k{kL

  tuku{kt fuxe hf{ k {u Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  163/258

  (13) kh ykthtze uuMxf r{kE kku rkufuxk{ku u Au ?

  (1) kt[{ku (2) k{ku (3) {ku (4) Aku(14) 1921{kt ku k{ rkke h[k k k{ Mefh

  fkuk nwt ? (1) rkE xu (2) h Vuzrhf nkEx (3) [kt rtnk (4) yufk rf k[ku ke.(15) trk ke k{ uXf fE kheu {e ne ? (1) 18{e uBh,1947

  (2) 17{e uBh, 1947(3) 21{e uBh, 1947(4) 23{e uBh, 1947

  (16) hkskk k{ zuwxe yk fkuk nk ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  164/258

  (21) ykrkof tek fkhku kk krkof kuskyku fkhu yke ? (1) 1970-73 (2) 1965-68 (3) 1666-69 (4) 1964-67(22) fE t[keo kusk hBk 20-qke fko{ kw fhk{t

  ykku nku ?

  (1) kt[{e (2) Ae (3) [kuke (4) k{e(23) hee nxkku yu {tk fE t[keo kusk{kt ykk{kt

  ykku nku ? (1) Ae (2) k{e

  (3) kt[{e (4) ykX{e(24) t Mkke kuke rfk kusk (MPLADS)ku

  kkht fk ko{kt kku ? (1) 1990-91 (2) 1992-93

  ( ) ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  165/258

  (29) {nrko yhrtwt sL{ Mk e[uk{ktke fwt ? (1) fkufkk (2) kutrz[uhe(3) {wtE (4) r

  (30) e[uk{ktke fkuk fkhu khk zkk nkuk ? (1) [kihe [hkrtn (2) e [tuh

  (3) e yu[. ze. ukizk (4) uek(31) wshkk fk Mkteh hkhk Wk{ke ykukAu ?

  (1) kukk (2) ~k{Sf]k {ko(3) rtn (4) f]krtn

  (32) yurktzwt rBk{ rtw e[uk{ktke fwt ? (1) Bk] kh (2) ykE e

  (3) kzu urk (4) Bk] kkxe(33) e[uk{ktke fk {nkkhwt kukV kike ykuAwt Auu ?

  ( ) u ( ) r t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  166/258

  (38) hks {krne ykkuk rko k{u e[uk{ktke fE fkuxo{ktye fhe fk ? (1) zeMxef fkuxoo (2) nkEfkuxo

  (3) uL fkuxo (4) Whk{ktke fkuEk(39) nuh {krne yrfkheu {krne {uk {kxu yhS fhe

  u yhskh {kxu e[uk{ktke fE k sYhe ke ? (1) yhS Ve he

  (2) yhS {kxuwt fkhk skkwt (3) kukwt k{ hk{wt wt

  (4) yhSe rku r {qk{kt {kk kk

  fk h {ke(40) Power Corrupts & absolute Power Corrupts absolutely-

  yk { fkuku Au ? (1) ykn{ rtf (2) koz hu

  ( ) u ( ) u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  167/258

  (45) kr{e f]k{qro fk Lk]k fkfkh fnuk ? (1) fw[ewze (2) {rkwhe(3) ykuzee (4) fkfe

  (46) fk Lk]k rkkuu hk{kk, {nkkh yu rntw kihkrkffkk{ktke uk{kt ykk Au ?

  (1) fkfe (2) fkf(3) hk{ (4) {rkwhe(47) hMe, rnhk yu frk eku rkuke t{ fk Mku

  kk Au ? (1) kiXk (2) hkuh

  (3) ku{kk (4) k(48) fr {ou {ks wkhkku kn fk k{krf khk ykkkku

  fkuo nku ? (1) rfh (2) zktrzku

  ( ) e t ( ) t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  168/258

  (23)(1) kufMkkLke [qtxe-2014 knuk WkhuLkwt fwt nuh fku{e

  h{kkMk kLwt nkwt ?

  (1) {uhX (2) {iLkkwhe(3) LkW (4) {w^Vhkwh

  (2) [te he h ykfkk Wkhkh uku{kt fku rfkuxku Au ?(1) y{urhfk (2) hrk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  169/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  170/258

  (15) sqkZk rnt{kt uzkk {u ktku k {nkukkeu fk tku kf nku ? (1) i (2) ke

  (3) k (4) fwhue(16) {wwkku k M u fE kkk{kt kuku Au?

  (1) tMf] (2) kf](3) ke (4) {ke(17) yfhu {oe [[ko {kxu wshk{ktke fk si rku

  kukk nk? (1) yk[ko hk{ wrhhS

  (2) yk[ko nehrs qrh(3) yk[ko knw Mk{e

  (4) yk[ko wkh rsS(18) wshk{kt kike Auu qkoM fkt kk Au ?

  ( ) u ( ) t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  171/258

  (23) wshkwt nuwt wMfk .... (1) kShk tkk (2) rtnS tkk

  (3) ne{kkE (4) ntkk kuhe

  (24) Mhkse z hBk rnt Mhks wMf khu khu

  nkut[wt fwo nwt ?

  (1) swhk{ u (2) kf]k wf

  (3) nrhr ruxek (4) hrtfh {nkhks(25) ee kuh rMkh fkt ykuku Au ?

  (1) wh ke khe weku ku (2) fA rsku

  (3) Wk ke [kuhkz weku ku(4) kfktXkku u

  (26) t rk Vk ku { h fku?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  172/258

  (30) wshke k{ ku-fkuus Y fhk{kt e[uk{ktke fkurf kuxku Au ? (1) hkh xu (2) fMqhkE kkE

  (3) wYkkuk{ {ktfh (4) hrtfh {nkhks(31) fk ok fkhku Mk{e kt hMek S{kt yk{q

  rho ykw ? (1) rhkke (2) sL{kx{e

  (2) hk{{e (4) rke(32) wshkk fk kufLk]wt k{ oe yu hke

  zwt Au ?

  (1) hk (2) hk(3) rxke (4) nef

  (33) e[uk{ktke fE f]r nu{[tk[koe ke ? (1) ku r[tk{ke (2) fkkwk

  ( ) u ( ) r i

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  173/258

  (38) wshkk yuf rk khk {nkkh{ktke kh trnkyu s trnk y kheu kok{kt yke, ufkuk ?

  (1) fu. fk. kMke (2) f. {k. {wLe(3) W{ktfh uke (4) uh[t {ukkke

  (39) fk yktku hBk wshk fkuus{kt rkhtku nuhkk skrku rfkhekkyu nee nkuhe?

  (1) k-fh kn (2) ynfkh yktku(3){nkwshk yktku (4) rnt Akuzku yktku

  (40) rni{ kwk fE kkk{kt h[ku Au ?

  (1) kf] (2) ke(3) tMf] (4) Vkhe

  (41) wshkk MkuS Ernkfkhe Yyk k{kL heufkhke kk ?( ) ( ) i o

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  174/258

  (46) rkk {kirf r{kuku r{kok yu kkkkuhk {uke kek u kkkkuh fk uku e nku ?

  (1) e (2) Exe (3) Mu (4) yksuoLxk(47) e[uk{ktke fk qqo rfuxh M kurt fhkt

  nkukt ? (1) rrt ue (2) yLzhqz (3) whke (4) yuLze hkuxo(48) ktrLfkhe Ye uf yu kteSyu su{u {k

  yrfkhkuk {nk zik yu rY ykw Au u e[uk{ktke

  fkuk? (1) [uku (2) ur (3) kuMkuMfe (4) {urf{ kufeo(49) uhuMxkuEfk yuxu.........

  ( ) e ( ) t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  175/258

  (24)(1) fuxe ke ke {hk kfkuu k r{f ({sqhku)

  fnuk ?

  (1) 12 ko (2) 15 ko (3) 16 ko (4) 14 ko(2) xk[kh rkhk yrr{ fk ko{kt kw kku ?

  (1) 1978 (2) 1988

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  176/258

  (7) e[uk{ktke fku u fwhe uk Wk{kt k{ Mkkhku Au ?

  (1) kh (2) Exke(3) y{urhfk (4) [e

  (8) e[uk{ktke fk tz{kt fkukk rw tzkhku ykuk Au ?

  (1) Wkh y{urhfk (2) rkk y{urhfk (3) yurk (4) whku(9) Black Diamond e[uk{ktke fkuu fnuk ?

  (1) es u (2) fkuku

  (3) whur{ (4) fwhe u(10) rk-s e he fE kusk t, nrhkkk yu

  hksMkku k yku Au ?

  (1) qeo fuk (2) khk-kt( ) #r u ( ) t u e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  177/258

  (15) kEz kEVwt hkk yu krhfkue fE Vhs fnuk ?

  (1) irf Vhs (2) hksfe Vhs (3) k{krsf Vhs (4) {ke Vhs(16) e[uk{ktke fk Mkku zo nurhxus k to{kt {ku

  kku ke ?

  (1) qo {trh (2) {nk (3) eh ykh (4) [ktkuh(17) k]nuhwt {trh (ktwh)e[uk{ktke fk hkstu

  tkwt nwt ?

  (1) [ki (2) [kwf (3) (4) w(18) [kuX kueewt {trh yu e[uk{ktke fk Mku ykuwt Au ?

  (1) sqhknku (2) ystk( ) E u ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  178/258

  (23) f fkkyku k ykkhu ikh ku fuxktf r[kkue[uk{ktke fE wVk{kt suk {u Au ?

  (1) Ekuhk (2) k (3) Wrrh (4) ystk(24) Ekuhk{kt e[uk{ktke fk {oe wVk ke

  (1) si (2) ki (3) rnLw (4) i(25) r{kzwk ktwh{kt yku k]nuhwt {trh fk ku

  {ro Au ?(1) rw (2) k

  (3) r (4) fkrofu(26) k wVkykuk nuh hefu kewt fwt nuh Au ? (1) ktuh (2) ykihtkk (3) {nkrwh{ (4) ktkh

  t u t u u u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  179/258

  (32) pe rft{ 3.14 Au, u fkuku kuwt nwt ?

  (1) yko (2) ykELMxkE(3) kMfhk[ko (4) hknr{rnh

  (33) rkhke e re ku fkuku fhe ne ?

  (1) kMfhk[ko (2) yko

  (3) kksow (4) hknr{rnh(34) hknr{rnhu kukMku su kk k{kt nutw nwt, u{kt

  e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?

  (1) tk (2) nkuhk (3) trnk (4) hkr(35) hknr{rnhk fk tk{kt nkue {kS h ke yhkue

  r [[ko Au ?

  (1) yxkke (2) k]n trnk (3) yMt (4) fkk

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  180/258

  (40) e erxfkh{T yu {rk{ukE fk krnk{nk tkku Au ?

  (1) fLz (2) Vkhe (3) rnte (4) kr{(41) kk f{o,f{o yu f k {kuo {kuk {u, u{

  fku tk fnu Au ? (1) hk{kk (2) ek (3) kukr{T (4) ykrwhkk(42) ef hkse r{uLh yu w korf ku [uk

  tkkuku tn fk wMf{kt Au ?

  (1) yrB{ rxf (2) qk rxf (3) r rxf (4) r{rL Lnku(43) rkrxf fE kkk{kt ikh kk nk ?

  (1) kf] (2) tMf]

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  181/258

  (48) Poem Carved in marble-yuwt fk {trhe fkuhke uEufnukwt { kk Au ?(1) k]nuh (2) ukzkk si {trhku

  (3) {kuZuhkwt qo{trh (4) {ekke {trh(49) nehk kku fkt ykue Au ?

  (1) khk (2) rzk (3) zkuhk (4) zkuE(50) kMwyu fE kkkku Au ? (1) Vkhe (2) yhe (3) kf] (4) tMf]

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  182/258

  (25)(1) fkue r[khkhkke urh kEu, hrkk {sqhkuyu k{krsf

  ktr ykke ne ?

  (1) kurh ue (2) fko {kfo (3) ue (4) Mxke(2) E.. 1840{kt fk Mfkuxe khe khk ykfkk yktrhf

  kku kue fkZk{kt ykk nk ?(1) E {S (2) hkush zuf

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  183/258

  (7) hk hk{{kun hk khk E.. 1814{kt fE tMkke Mkkkfhk{kt yke ?

  (1) yk{e k (2) yr kh(3) kkok {ks (4) zu yuwfu kukxe

  (8) hk hk{{kun hkk Bk]w k ku{kse ykuke fkuku

  ee ne? (1) hrLkk xkkuh (2) uLkk ku(3)uuLkk xkkuh (4) whuLkk xkkuh

  (9) E.. 1875{kt yko {kse Mkkk kt hMe khkfk Mku fhk{kt yke ne?

  (1) {wtE (2) kwh (3) fkufkk (4) qk(10) kko fkk h[rk ? (1) hk{f]k h{nt (2) {nku kurt hkzu

  ( ) u u u uo ( ) e t e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  184/258

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  185/258

  (22) kh{kt rue Mwykue nkue fhkh k{ khe fkuknk?

  (1) rkf khfh (2) kteS (3) ~k{S f]k {ko (4) kurk Vwu(23) E.. 1877{kt fk kEhkuu rne hkh kuo nku su{kt

  khk yk rrryku WMk hkk nk? (1)kuzo rh (2) kuzo rx (3) kuzo rrtx (4) kuzo zunkWe(24) khe hkxe fkutuk e {w e[uk{ktke fkuk ? (1) e iS (2) ku{u[t uhS

  (3) kkkE hkuS (4) {kuek nu(25) {wM{ e tMkke Mkkk fk ko{kt kE? (1) E.. 1906 (2) E.. 1908 (3) E.. 1905 (4) E.. 1911

  t r u u u E

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  186/258

  (30) fE [u Mkr fhkk k r[tkhtsk yu {kueknuyu Mhk k Mkkku nku?

  (1) rkV yktku (2) ynfkh [ (3) k-fh z (4) rnt Akuzku yktku(31) qko Mhk {kxuku Xhk fkutuu fk yru hBk

  kh fkuo nku ? (1) fkufkk (2) knkuh (3) wk (4) kwh(32) {kuuo xurkVe ku fk ko{kt fhe? (1) 1844 (2) 1846

  (3) 1850 (4) 1853(33) xueVkue ku fk ko{kt kE ? (1) 1844 (2) 1846 (3) 1850 (4) 1853

  u r r e t u u t t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  187/258

  (39) r{kt kuz ykuh wt kike w Wk fku u fhuAu ?(1) kWk ykfk (2) hrk(3) w.yu.yu. (4) [e

  (40) khk kk kxfk hefu keku u...?

  (1) Wkh u (2) t (3) ykk{ (4) {u(41) e[uk{ktke fwt Mk ktz Wku {kxuwt {nwt fuL

  kk ? (1) ehk{wh (2) wkhkkwh

  (3) wkowh (4) nhkwh(42) kwt {kt[uMxh? (1) fkuxku (2) xkufku (3) ykuMku (4) ykukfk

  tr e W r r u t E u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  188/258

  (47) wkk[t kuwt sL{ Mk ? (1) fkufkk (2) nwe (3) fxf (4) kutrz[uhe(48) t t yktku yu Mue [{kt suku r qr{fk

  se ne u ?

  (1) kuf{kL rxf (2) rr[t k (3) kuu (4) sek(49) qkk fufxhwt fu qkk uL swt {kkwt ke yk

  khu {kxu Yk. 5000wt Ek{ nuh fhkh ktrfkhe ? (1) xwfuh k (2) [tuh ykk

  (3) kwu Vzfu (4) rtn

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  189/258

  (26)(1) kneke k kufrk yu qo tkk uks

  kkn e[uk{ktke fkuk?

  (1) yrefw{kh k (2) wkk[tL ku(3) heLkk xkkuh (4) qou

  (2) zkp. fkqLkuyu suu khe ytr{ {nk ~fhe rk

  hefu kk Au yu su{ku ytuS nfq{u Sh w

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  190/258

  (6) h yu q k {nkfr yu wshke kkk yu

  frk u{k kfe Qse Au u, ELwfw{kh sue f]rk

  h[rk........

  (1) {o (2)W{ktfh uke (3) Lnkkk (4) u{kt

  (7) ke[uk{ktke uwt wMf Au? (1) kutfe hkykuku Ernk hsq fhwt wMf (2) kfhktk (3) {ksSe k (4) Lko(8) wwshke krnk Wk{tk hefu fuLe krn yfk{e

  khk E.. 1969{kt su wMf whMf] kwt, u fw fkkykuk uf.........

  (1) [ek kn (2) Mk{e ykt

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  191/258

  (12) khe fkuEk ze yk{kt ki k{ kh ke {huLk{qro kh {nkwk......(1) {wfh yu[. frkk (2) nrhk frkk(3) e. yu. e (4) kMfhk[ko

  (13) tz Mfq ykuV Efkukur{f{kt rk{f hefu, khe

  rho uLfk oh yu y{kke ykE.ykE.yu{.rzhufxh yuk kukkh wshke......... (1) e yu[. yu. xu (2) fw kurfk

  (3) zkp. ykE. S. xu (4) zkp. ze. xe. kfzkkk(14) e{t nu{[tk[kowt sL{ Mk e[uk{ktke fwt Au?

  (1) kufk (2) kxk (3) twfk (4) zkuE(15) wwshk{kt huue Yyk fk ko{kt kE? (1) E.. 1875 (2) E.. 1855

  ( ) E ( ) E

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  192/258

  (20) ufMh hr[ kxf nu{ux wt k]e At{kt kkkthe[uk{ktke fkuku fwO Au?

  (1) ntk {nuk (2) khk {nuk(3) Wkk {nuk (4) wk {nuk

  (21) shtk kkyu {kr fkt ee ne?

  (1) kk (2) kkAze (3) kkk (4) kkrkuh(22) Mwku wshkk {nk y{k ({nk{tke) wt fkuku

  ykwt nwt.?(1) rhks srtn (2) e{u

  (3) {qhks (4) ru(23) wshkwt ki k{ kih Qo k{ fwt Au? (1) wkus (2) kkukk (3) ktrzk (4) hkk

  u u t u u t t t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  193/258

  (29) y{kkk k{ {uh.......

  (1) [ewkE uhkuux (2) hkh xu(3) f.{k. {we (4) yu[. yu{. xu

  (30) wwshkku ki k{ {wM{ qku e[uk{ktke fkuk? (1) kkhk (2) yVkt

  (3) i n{e (4) [tek(31) ht yq {nkhksku sL{ fkt kku nku? (1) knku (2) kuhk (3) hksek (4) zkuhk(32) wshk{kt hkk r[k rr[k {ukwt Mk wkkhe

  e[uk{ktke fk kwfk{kt ykuwt Au? (1) uzk (2) k{kS (2) {kuzkk (4) rnt{h

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  194/258

  (27)(1) r{ yko-2013ku ks e[uk{ktke fkuku Sku nkku ? (1) yuufkLzh kW (2) uhu Vkf kuk

  (3) yur nurhf (4) kurk wrk(2) xkE{ {uur khk ko : 2013k o ykuV h fkuunuh fhkk nk?

  (1) ykuk ru (2) kurk kte(3) ku k (4) hkf ykuk{k

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  195/258

  (7) hksMkke nkEfkuxo fk nuh{kt ykue Au?

  (1) rfkuh (2)swh(3) uwh (4) Wwh

  (8) khu {tk h sh hkk {kxu rrt fkukuohu ykuV

  ELzkk u snkuu {w{kt ikh hkk Au u ife yuf Au

  yu.e.ykE. {wk ku eswt.......

  (1) yu.e.ykE. krk

  (2) yu.e.ykE. ktk

  (3) yu.e.ykE. e (4) yu.e.ykE. r{ek

  (9) rLkkkk {tufh kEV xkE{ yur[{uLx yukuzo, 2013 ke

  e[uLkk{ktke fkuu L{kr fhk{kt ykk Au?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  196/258

  (13) kh rks {kxue sw, 1947e kusku wt fnu Au?

  (1) uu k (2) furux r{ k(3) {kWLx ux kusk (4) kh-krfMk

  kk k(14) Qxe rrh{kf fk hk{kt ykuwt Au?

  (1) fkkoxf (2) yktu(3) kr{kzw (4) kuk

  (15) u ru{kt 84 thkuku kxku yu Wfke khwt fwthk r nwt.?

  (1) we wshk (2) t(3) rK{ tk (4) ykurhMk

  (16) q rhk zuhe fk nuh{kt ykue Au?

  (1) {nukkk (2) kh(3) hksfkux (4) h

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  197/258

  (21) e[uk{ktke fE rkeXk yukku nkk rnkh hk{ktke

  {u?

  (1) krk (2) e

  (3) r{ek (4) yk{ktke fkuE rn

  (22) 15{e ykuMx, 2005ku hkfkkku fko{ e[uk{ktke

  fk Mku kuku nku?

  (1) fA-ws (2) hksfkux

  (3) wh (4) rnt{h

  (23) 1860-1870k fk{kt sL{ kku nku, uk e[uk{ktke

  fk {nkwk?

  (1) Mk{e rufkt (2) heLkk xkkuh

  (3) wkk[tL ku (4) {nk{k kte

  ( ) E e r u u t u?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  198/258

  (28) hkh xu M{khf e Mkkk fk ko{kt y{kk

  ku kE?

  (1) ko : 1985 (2) ko : 1980(3) ko : 1990 (4) ko : 1995

  (29) Run for Unity yk fko{ fk uke k yku Au?

  (1) sknhk nuY (2) hkh xu(3) kk shk (4) wkk[tL ku

  (30) kksukh{kt kwshkkLkk {tke{tzkt krr {khkun{kt fuxkhkfkkk {tkeykuu k uzkk{kt ykk nk?

  (1) 4 (2) 13 (3) 8 (4) 5(31) Mxuw ykuV wrrx e [kE fuxe hnuu?

  (1) 162 {e. (2) 192 {e.(3) 182 {e (4) 172 {e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  199/258

  (36) wshkwt fw nuh sifkk ir[kkuwt {w fuL kk{ktyku Au?

  (1) y{kk (2) ws(3) kxk (4) Ezh

  (37) fwt ke wshk{kt hku zo hefu k ykuk Au?

  (1) e (2) ks (3) Vur{tku (4) ww(38) y{urhfk{kt Lw.2014{kt yku fk kkkuzku fkhku

  fkr Xtze zke kku sS yMM kE wt nwt.? (1) kukh xuof (2) kukk (3) kukh xuof (4) {urffku yku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  200/258

  (28)(1) k{ xku u{.....

  (1) Mun (2) k{ u{

  (3) {kk (4) khk {ikf(2) kukku s { k[ku Xuhkku ....

  (1) {{k (2) whkn(3) Sewt (4) nXkn

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  201/258

  (8) we kuhe....

  (1) wkuhe (2) kA(3) Skkuhe (4) kkkuhe

  (9) khkk Wk kfzkku yk hnuku k...(1) ktzeku (2) xkuku

  (3) hkuzku (4) {ku(10) k{k hkk {kxu Akhk e[uku kku k.... (1) tzrfwt (2) ku (3) {krwt (4) xkuzku(11) fk{ uxu ykWke ykue hf{....

  (1) ktnuhe (2) kwt(3) yktrf hf{ (4) {h

  (12) kus Ae zkk zu qwt u.... (1) r[kkt (2) khue

  ( ) e ( ) e

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  202/258

  (18) k{e [u uke sk...

  (1) ykuxku (2) [kuhku(3) [kuf (4) urhwt

  (19) nkk kke {q f.... (1) nMu (2) Mkus

  (3) kV f (4) nM(20) kufhe{kt h kuo kh{kt kku khku.... (1) Wkus (2) EVku

  (3) Ze (4) {h(21) {e k]rkykuku kfkh.... (1) rwk (2) {nk{k

  (3) kurke (4) ytko{e(22) hkke fku {k Au... (1) {{kue (2) f{okh (3) nwene (4) rw

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  203/258

  (28) hkr fku {k Au ?

  (1) t (2) W(3) {{kue (4) rw

  (29) kuf r[kh k fko...... (1) yk[ko fwtf (2) {rn{

  (3) k{ (4) {B{x(30) e[uk{ktke fkuk ykwrf sof ke ? (1) rfkuh (2) r{whk

  (3) whu uke (4) hk(31) tz fkku kht fhkh.....

  (1) hnhk ruxek (2) fke(3) fkL (4) q{fuw(32) ykk frf] t rk yu fuk fkhku fk fkh

  kk ?( ) e ( )

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  204/258

  (37) fh - k fk tnk h[rk......

  (1) f.{k. {we (2) fke (3) k{wfwt u (4) ekfe Xkfh(38) ykwt yq M yu kkk hk{ku yu

  kkkoyku fkuku yke ?

  (1) h{kk kue (2) xh xu(3) . f. Xkfkuh (4) ntku {nuk(39) e[uk{ktke fwt k k{rf Au ? (1)fr kuf (2) q{zwt

  (3) kr{k (4) yu(40) htkuke, hte yu htkuhk yu kkxfkuk

  sof....

  (1) f.{k.{we (2) rswkE ufk (3) str k (4) k{wfwt u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  205/258

  (46) uuL ykukwt Wk{...

  (1) {qrkfkh (2) {ke ktfku (3) wth{ (4) u{ f(47) fw rkkXewt Wk{.... ? (1) XkuX rkeku (2) {ke ktfku

  (3) reo (4) of(48) zku fqku u Vkxe ku, ewt ktwt uo Vkuf yuksof fkuk ?

  (1) ehku (2) kuu (3) u{kt (4) yku

  (49) yk k Akykuk fxkku W{ktfh uke fuku fxkk kuAu ?

  (1) t fxkk (2) f hku fxkk (3) the fxkk (4) eh fxkk

  t t u t u t r

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  206/258

  (29)(1) ykthhkxe ykhe Mkt r fkhu yku Au?

  (1) 3S {u (2) 8{e {u

  (3) 11{e {k[o (4) 20{e {k[o.(2) kuo r fkhu yku Au ?

  (1) 16{e Lwykhe (2) 3S xuBh(3) 12{e Vuwykhe (4) 29{e {k[o

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  207/258

  (7) sB{w yu fk~{ehu f{-370 yto ruk Mkk hu

  ykku Au, uk to{kt fwt rk kuxwt Au ? (1) fkuR khe fk~{ehe yth s{e fu r{f hee fku

  ke.(2) tkhku ykuk {qq nku sB{w fk~{ehk kufkuu kw

  kze fkk ke. (3) 1957 ke uw y tkhk h[kwt Au. (4) w fu rue yk{kk rfMk{kt kt fxkufxe nuh fhe

  fke ke.(8) yhk-ykihkyu nue yufef] [kufewt WTkkx uBh

  2013{kt fR hn h kwt ? (1) kh-rux (2) kh-krfMk

  (3) kh-[e (4) kh-ktku(9) uk fk Wkuru y{urhfk khk kuke hkx

  u r e t u i ur r ut

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  208/258

  (13) {k. swkR kk wshk rkkk fuxk{kt ykAu ?

  (1) 20{k (2) 21{k(3) 22{k (4) 23{k

  (14) Rfkukur{f ez{ ykuV MxuxT ykuV ELzk 2012

  ynuk {ws ykrkof Mtkke xyu fwt hk uwtk{ {ktfwt hk Lwt Au ?

  (1) t (2) wshk (3) fuh (4) {nkhkx(15) ko : 2013wt ykokMkwt kuu krhkurkf su {nkwkkuu

  {wt u{kt fku rf k[ku ke ? (1) wS Vk{k (2) ko exh nuL

  (3) {kRf urx (4) hkuxo rh(16) nukt {nkeh irf ktr whMfkhke whMf] {nkwk....

  u r r e u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  209/258

  (20) wshk t[k khku, 1961 fR r{re k{kkuk ykkhu

  y{{kt ykku ?

  (1) {nuk r{r (2) he fr{xe(3) xu r{r (4) kn r{r

  (21) t[kku fkuRk w{kt w fuxe r{rku hne

  fu ? (1) 2 (2) 3

  (3) 4 (4) 1(22) ufzo heS kLx Vtz (e.ykh.S.yuV) yu fuxk xfk

  fuL hfkh whMf] kusk Au ? (1) 100% (2) 50%

  (3) 33% (4) 75%(23) {h k{ t[k kusk fkhke y{e e Au?

  t i t u e t u u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  210/258

  (27) wshk{kt kik{ ytuS kke Yyk fkt yu fkhukR ne ?

  (1) rzk, R.1860 (2) hksfkux, R.1878 (3) wh, R.1842 (4) zkuhk, E.1845(28) zkW {u{he u wMfk uf...

  (1) yYtehku (2) ek {nuk(3) {h xuhuk (4) yuMkh zurz(29) ICS{kt Vk {ukh k{ khe... (1) hrLkk xkkuh (2) hk rnkhe ku

  (3) wkk[t ku (4) uLkk xkkuh

  (30) rfuxku ykuMfkh {kku whMfkh... (1) ykE.e.e. xkuVe (2) rz

  (3) [uB ykuV [uB (4) kuzo ykuV rfux(31) qoe rh{k hr{k k]e qoke kike khu qh fk

  r t u u

  r u e e i r u e r u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  211/258

  (35) rue he h kik{ rs {ukh khe rfuxxe{k fux....

  (1) rrt ue

  (2) kzw

  (3) {whyek xkize

  (4) wr kMfh(36) kfo {kAek uu w fhke rhVkRhe e[uk{ktke

  fk Mku ykue Au ?

  (1) kuhth (2) {h

  (3) uhk (4) tk(37) e[uk{ktke fk ytus oh shu khk M{khfkue

  whkk{kt h eku nku ?

  (1) kuzo uuMe (2) kuzo rh

  ur Wr u E

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  212/258

  (41) {urzf fkWrL ykuV ELzkk {w.....

  (1) zkp. se {nuk (2) Wkk tk (3) ykk wkk (4) kw rsLk(42) fuLe ykikurf whkk (e.ykE.yu.yuV.) k

  zkhufxh sh...

  (1) hkS (2) yhrt hts(3) stku khkk [kihe (4) h{rsrtn

  (43) hkx k k yk hefu ksuh{kt rwf kkh

  kw rsLk {kxu fR k k[e ke ?

  (1) u{ku fkofk A koku Au.(2) uyku Vu VkWLzu ykuV ELzkk W{w Au.

  (3) uyku fw[ewze Lk]ktk Au.(4) k{krsf fkofh Au.

  (44) kufk -2014e [txke{kt khe sk kxeoyu

  ( ) u r r o u ut u u (r u

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  213/258

  (48) uR khk rr{o kku-utkuh u kR kR (rzu.

  2013) hkxu {ro kR, u{kt kku fk hk{kt ykuwtAu ?

  (1) {u (2) fkkoxf (3) {nkhkx (4) khtz

  (49) fMwhe hte k{kku h kohk {tkk khk hefhku yku (rzu.2013) e[uk{ktke fk hku kwzku ke ?

  (1) wshk (2) {nkhkx(3) fkkoxf (4) ykurhMkt

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  214/258

  (30)(1) ko 2014ku qkk yukuzo ku. wk{ {kunB{ uu

  kukk fk kukk rrx k {kxu {ku Au?

  (1) kMke te (2) fk-r[kfk{(3) ru{k (4) rkk yu tku

  (2) e {kwhkE kkeu ko, 2014ku e yukuzo u{k fkkuukk rrx k {kxu yuk kku Au?

  ( ) e u t e u u o t t e t

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  215/258

  (5) e[uk{kke fk yukuzo{k kkkfe ywk ykk{k

  yku Au ? (1) e (2)qkk (3) rqkk (4) fkuE rn(6) yuf ko{kt w{kt w fuxk kh h yukuzo yke

  fk ? (1) kk (2)kt[ (3) Vf u (4) fkuE {kok ke(7) ki k{ kh h yukuzo {uu {nkwk e[uk{ktke

  fkuk ?

  (1) [eo hkskukk[khe (2) zkp. oe hkkf]k

  (3) zkp. e. e. hk{ (4) zkp. kk

  ( 2) u o e e u t e f u u e u ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  216/258

  (12) kuo eX e[uk{kke fk Mku ykue Au ?

  (1) whe (2) khkke(3) Wsi (4) k

  (13) ykkhfkzo kuske Yyk fk hk{ktke fhk{kt ykene?

  (1) wshk (2) yktu (3) Wkhu (4) {nkhkx(14) {kr{f rkk kuzoe h[k fk {w {tkeek {kk

  hr{k kE? (1) rnuLkE ukE (2) {krtn kutfe

  (3) k~k{kE ykuk (4) kwkE skE xu(15) ki k{ kufkwf ytu fkku kkh hk kh{ktfw ?

  (1) yktu (2) {nkhkx( ) r u ( ) ur

  (2 ) hke rkkk rhkukk ukku hu fkue

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  217/258

  (20) hke rkkk rhkkk kk h fke

  {fk nku Au ?

  (1) {w{tke {fk (2) {w tzf {fk(3) fueux {tke {fk (4) hkfkkk {tke {fk

  (21) k{ t[kk ht[ fu W ht[u fkuk MuLz fhe fu

  Au ? (1) kwfk rfk yrfkhe (2) rsk rfk yrfkhe (3) rfk fr{h (4) rsk t[kk {w(22) k{t[k{kt k{krsf Lk r{r Whkt eS fE r{r

  ke Vhrsk Au ?(1) ykhku r{r (2) rnk r{r

  (3) kke r{r (4) uhk r{r

  (23) fk{ke k h[rk....

  (27) k{ t[ke {kh ke{kt k{ kutkk {kxu fkuku tfo

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  218/258

  (27) k{ [ke {kh ke{k k{ kkk {kx fkk f

  fhkku hnu Au. (1) ht[

  (2) kxe-f{-{tke (3) k{ t[kk fkuEk M

  (4) kwfk {k{kh(28) ht[-W ht[k yrke hkM {uke fuxkr{kt uk Mk {kxu k kuke sYhe Au?

  (1) 21 r (2) yuf {k(3) 7 r (4) 15 r

  (29) {nkwshk yktkuk khte khe e[uk{ktke fE kefk ?

  (1) 1e ykuMx, 1956 (2) 3S ykuMx, 1956(3) 8{e ykuMx, 1956 (4) 12{e ykuMx, 1956

  (34) 1024 {ukkEx

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  219/258

  (34) 1024{kkEx........

  (1) 1rfkukEx (2) 1 xuhkkEx (3) 1ek kEx (4) 10 rfku kEx(35) o k{kL {kuexh fuxk htku yufe kku koe fk nku

  Au?

  (1) 216 (2) 256(3) 512 (4) 1024

  (36) kuxh fE rzkEwt Wknhk Au ?

  (1) Ewx (2) Mxkuhus

  (3) eew (4) ykWxwx(37) M.S. Word fkuEk VkEu fk yufMxu kku Save fhu

  Au ?

  (1) .exe (2) .dox

  (42) rkk {kk hefu kek yu e yu rk kku

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  220/258

  (42) rkk {kk hef kek y e. y. rk kk

  uzkuk {rnk {nkwk....... (1) wku {nuk (2) khk {nuk (3) ELw{eu uX (4) ntk {nuk(43) rkkihe eftXe kku s wshk{kt k{ tfk {rnk

  Mkfku{kt Mkk {ukh {rnk.... (1) wku {nuk (2) khk {nuk(3) ntk {nuk (4) Wkk {nuk

  (44) huLw MxuB yu yk{fkk fkue Au, su{kt uykuyu krnhwrke kkuk u{ku r:tfku[ku yufhkh f fkuo

  Au ? (1) yuMkh zurz (2) ytsr {uX (3) wk {nuk (4) yBk]k e{(45) ykhe nfq{k yk (zk) hefu fkue rwf

  (48) 35{e u uB fuhkkk ze yuBuuzh hefu fkue

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  221/258

  (48) 35{e B, fhkkk wze yBzh hef fke

  r{qtf kE Au ? (1) [e utzqfh (2) wr kMfh (3) {kk (4) yrk [(49) {nkhkx hfkhu {kMxh kMxh [e utzqfhk k{wt

  fhk {hkXe yu ytuS kkkk ru{kt fk kuhk{ktW{uwO Au ?

  (1) ke (2) [kukk (3) kt[{k (4) Ak(50) khk 14{k yuxeo sh......

  (1) wk{ nkkxe (2) kue kuhkS (3) {wfw hkune (4) yufk rf k[ku ke.

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  222/258

  (31)(1) {ne Lke ru fE kkkk Mkk[e Lkke ?

  (1){ u, hksMkkLk yLku kwshkk yu{ k hk{ktke nu

  Au. (2)yLkkMk, kkLk{ yLku kkke Lkeyku {u Au. (3)rhkLke hkeLkk fkhu 180 rf.{e.Lkk kn{kt LkeLkku kx

  rk kLku Au.

  (4) kshkk{kt fuxe k hkxkrkkMkLk kut Au ?

 • 7/21/2019 Gujarat Quiz

  223/258

  (4) kwshkk{k fxe k hkxkrkkMkLk kw A ?

  (1)[kh (2)kkt[ (3)A (4)k(5) Mkkike ykuAku Mk{ hnuLkkh {w{tke ?

  (1)rekkE khe (2)fuwkE kxu

  (3)AkekMk {nukk (4)tfhMkn kuk(6) Mkkike w Mk{ kwshkk{kt {w{tke khefu hnuLkkh (1){kMkn Mkkutfe (2)r[{LkkE kxu (3)fuwkE kxu (4)LkhuL {kue(7) Mkkike Auu fk {w{tkeLkk Mk{kkk hr{kLk hkxkrk

  kMkLk kk{kt ykwt nkwt ? (1)e kkkwkE kxu (2)Mkwhu {nukk (3)r[{LkkE kxu (4){kMkn Mkkutfe(8) k{ rkLkMkk{kt fw kuXfku fuxe .....?