Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App...

24
Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt. Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone Connect-appen. Mer information om hur du använder funktionerna i telefonsystemet finns i Bruksanvisning som medföljde telefonsystemet.

Transcript of Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App...

Page 1: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Guide för appen Smartphone ConnectDesigntelefon med Smartphone Connect

Modellnr. KX-PRW110KX-PRW120

Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt.Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone Connect-appen. Mer informationom hur du använder funktionerna i telefonsystemet finns i Bruksanvisning som medföljdetelefonsystemet.

Page 2: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

IntroduktionÖversikt över Smartphone Connect .....................3

Komma igångStarta, avsluta och registrera ...............................5Skärmlayout .........................................................5Statusmeddelanden .............................................6

TelefonfunktionerRinga samtal ........................................................7Använda andra funktioner under ett samtal på denfasta telefonen ......................................................7Besvara samtal på den fasta telefonen ................8Använda andra handenheter ................................8

Funktioner i samtalsloggenVisa samtalsloggen ............................................10Ringa ett samtal från samtalsloggen ..................10Lägga till information från samtalsloggen i dinakontakter ............................................................10Radera samtalsloggen .......................................10

TelefonboksfunktionerTelefonboksfunktioner ........................................11

Telefonsvararens funktionerSlå på telefonsvararen .......................................12Spela upp meddelanden ....................................12Radera alla meddelanden ..................................12

Övriga funktionerKopiera data till telefonsystemet ........................13Kopiera kontakter ...............................................13Kopiera bilder (endast Android™-versionen) .....14Kopiera ringsignalen (endast Android-versioner) ...........................................................14Hantera minnet i handenheten ...........................15Ändra ljudinställningar ........................................15Ändra inställningar för statusfält ochmeddelanden .....................................................16Ändra allmänna inställningar ..............................16

RegistreringsfunktionerRegistrera din smartphone på extrabasenheter .........................................................17Val av basenhet .................................................17Bekräfta den trådlösa åtkomstpunkten ...............17Avregistrera din smartphone ..............................18

Övrig informationOm problem uppstår ..........................................19Felmeddelanden ................................................19Felsökning ..........................................................22

2

Innehåll

Page 3: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Översikt över Smartphone ConnectDu kan installera Smartphone Connect-appen gratis på din smartphone och använda din smartphone somen förlängning av telefonsystemet. Följande funktioner finns tillgängliga när du använder appen:– Ringa och ta emot samtal på din fasta telefon.– Ringa och ta emot interkomsamtal.– Spela upp meddelanden på telefonsvararen.– Kontrollera samtalsloggen.– Kopiera kontakter från din smartphone till telefonsystemet– Överföra samtal till den fasta telefonlinjen mellan din smartphone och handenheterna.– Kopiera bilder som ska användas som bakgrund från din smartphone till handenheterna (endast för

Android-versionen)– Kopiera ringsignalen från din smartphone till handenheterna (endast Android-versionen)

KravR Ett kompatibelt telefonsystem från Panasonic (se nedan)R En trådlös router (IEEE 802.11g eller IEEE 802.11n rekommenderas)R iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad eller iPad mini (iOS 5.0 eller senare)

ellerEn Android-enhet (Android 4.0 eller senare)*1

R Appen Smartphone Connect; information om hämtning finns på webbplatsen nedan

www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

R Du måste konfigurera både basenheten och din smartphone så att de ansluter trådlöst till nätverket viaden trådlösa routern. Mer information finns i Bruksanvisning som medföljde telefonsystemet.

R För att du ska kunna använda de flesta av appens funktioner måste din smartphone vara uppkopplad tillsamma trådlösa router som basenheten. (Du kan inte använda de här funktionerna när du inte ärhemma.)

*1 Minsta rekommenderade skärmupplösning: 1280´720. Texten kanske inte visas ordentligt om duanvänder en skärm med lägre upplösning.

FunktionalitetsinformationR Appen kanske inte fungerar ordentligt beroende på systemmiljön, t.ex. din smartphonemodell, den

kringutrustning som är ansluten till din smartphone och de appar som är installerade på din smartphone.

Kompatibla telefonsystem från Panasonic– KX-PRW110– KX-PRW120

Övrig informationR Konstruktionen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.R Illustrationerna, skärmdumparna och produktgränsnittsstext som visas i dokumentet ska endast

användas som en guide och kan skilja sig från den verkliga produkten.

3

Introduktion

Page 4: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

R Vi har tagit bort ändelserna från modelnumren som står i det här dokumentet.R Samtalsfunktionen är inte tillgänglig om du använder en iPad eller en Android-enhet som inte stöder

samtal. Andra funktioner kanske inte heller är tillgängliga beroende på enhetens specifikationer ochbegränsningar.

R Den här produkten innehåller Apache Commons Net 3.2, som är licensierad enligt Apache LicenseVersion 2.0. Licensen kan hämtas från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Källkoden förprogramvaran finns på http://commons.apache.org/configuration/.

R Licensavtalet för slutanvändare för appen Smartphone Connect finns tillgänglig på följande webbsida:www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

VarumärkenR Android is a trademark of Google Inc.R iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.R Bluetooth®-ord, symbol och loggor ägs av Bluetooth SIG. Inc. och all användning av dessa symboler

görs av Panasonic Corporation under licens.R Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.R Övriga identifierade varumärken med rättighet till respektive ägare.

4

Introduktion

Page 5: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Starta, avsluta och registrera

Starta appenStarta Smartphone Connect-appen genom att pekapå ikonen (visas nedan).

Anmärkning:R Licensavtalet för slutanvändare visas första

gången du startar appen.R iPhone/iPad

Om din enhet inte är kompatibel med appenvisas ett inkompatibilitetsmeddelande när dustartar appen.

Avsluta appeniPhone/iPadAvsluta appen genom att användamultikörningsfältet.AndroidPeka på eller tryck på menyknappen på dinsmartphone och peka sedan på [Avsluta]. (Huralternativmenyn öppnas varierar beroende påenheten.)

Registrera din smartphone påbasenhetenDin smartphone kan registreras på maximalt 4basenheter och maximalt 4 smartphones kanregistreras på varje basenhet.Registrera för första gångenFörsta gången du startar appen uppmanas du attregistrera din smartphone på en basenhet.1 Kontrollera att din smartphones Wi-Fi-funktion

har aktiverats och att din smartphone äransluten till samma trådlösa nätverk sombasenheten.

2 Starta appen.3 När du uppmanas att registrera din

smartphone på basenheten ska du peka på[Start].R Appen söker efter basenheter som är

anslutna till samma trådlösa nätverk som

din smartphone. Om den inte hittar någrabasenheter kan du peka på [Sök] för attsöka igen.

R Om fler än en basenhet har anslutits till dettrådlösa nätverket ska du välja vilkenbasenhet du vill använda och sedan angenamnet på basenheten och handenhetennär du uppmanas till det.

4 Vänta tills registreringsprocessen är klar.R Appens [Knappar]-skärm visas när

registreringen är klar.Anmärkning:R När registreringen är klar kan du bekräfta att

appen är ansluten till basenheten genom attkontrollera statusfältsikonen (endastAndroid-versionen) eller meddelanden (sid 6).

R Du kan ändra namnet som tilldelats basenhetenoch handenheten vid ett senare tillfälle om du villdet (sid 17).

Registrera på extra basenheterSe ”Registrera din smartphone på extrabasenheter” på sid 17.

SkärmlayoutAppen innehåller följande skärmar. Du kan växlamellan skärmarna genom att peka på motsvarandeflik.

[Knappar]

Används för att slå telefonnummer och ringasamtal via den fasta telefonen.

[Samt.logg]

Används för att visa en lista över samtal på denfasta telefonen, inklusive utgående, inkommandeoch obesvarade samtal.

[Kontakter]

Används för att ringa samtal till kontakter somfinns sparade i din smartphone.

[Mer](iPhone/iPad)

[Mer](Android)

5

Komma igång

Page 6: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Används för att komma åt andra appfunktionersom t.ex. telefonsvararen, kopiera informationfrån din smartphone till handenheterna, ändrainställningar och visa appens hjälpfiler(internetanslutning krävs).

Öppna alternativmenynAlternativmenyn finns tillgänglig på särskildaskärmar och genom den får du tillgång till ytterligarefunktioner och inställningar.iPhone/iPadPeka på [Meny].AndroidPeka på eller tryck på menyknappen på dinsmartphone. (Hur alternativmenyn öppnas varierarberoende på enheten.)

StatusmeddelandeniPhone/iPadFel- och statusmeddelanden visas i iOSNotifications Centre.Dessutom visas på skärmen [Knappar] omappen inte kan ansluta till basenheten. Kontrolleraatt basenheten är påslagen och att basenheten ochdin smartphone befinner sig inom den trådlösarouterns räckvidd. Mer information om felsökningfinns på sidan sid 19.AndroidFel- och statusmeddelanden samt följande ikonervisas i statusfältet och meddelandepanelen på dinsmartphone.

Visar att appen är ansluten till enbasenhet och kan användas för attkomma åt funktioner i telefonsystemet.Visar att appen inte kan ansluta tillbasenheten. Kontrollera att basenhetenär påslagen och att basenheten och dinsmartphone befinner sig inom dentrådlösa routerns räckvidd. Merinformation om felsökning finns på sidansid 19.Visar att det finns ett obesvarat samtal påden fasta telefonen.Visar att det finns ett nytt meddelande påtelefonsvararen (endast KX-PRW120)

Visar att ett nytt meddelande har spelatsin på den fasta telefonens röstbrevlåda.Visar att ett samtal tas emot på den fastatelefonen.Visar att du har ett samtal på den fastatelefonen eller att ett samtal är parkeratpå den fasta telefonen (grön ikon).Visar att ett samtal pågår på annanhandenhet (eller smartphone) via denfasta telefonen eller att ett samtal väntarpå den fasta telefonen (röd ikon).

6

Komma igång

Page 7: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Ringa samtalDu kan använda appen till att ringa samtal via denfasta telefonen, mobilen eller interkom.Viktigt:R Din smartphone måste kunna komma åt

basenheten via det trådlösa nätverket för attkunna använda alla funktionerna i SmartphoneConnect. Kontrollera att din smartphonesWi-Fi-funktion är aktiverad.

Slå nummer manuellt1 Starta appen och öppna skärmen [Knappar].2 Ange telefonnumret.

R Ta bort en siffra genom att peka på .R Ange en nummerslagningspaus genom att

peka på och hålla nedtryckt.3 Välj vilken telefon du vill använda genom att

peka på [Fast telefon] eller [Mobil].4 Om du ringer ett samtal på den fasta telefonen

avslutar du samtalet genom att peka på[Koppla bort].

Anmärkning:R Om du är upptagen med ett samtal på en fast

telefon och sedan får ett samtal på mobilen somdu besvarar, så väntkopplas samtalet på denfasta telefonen eller så avbryts det. Detta skerenligt inställningen [Samtalshant. fast linje] (se”Ändra allmänna inställningar” på sid 16).

R Glöm inte att peka på [Koppla bort] när duavslutar ett samtal, även om den andra partenlägger på först. Annas så bryts inte anslutningentill den fasta telefonen.

R Om basenheten är upptagen när du försöker attringa ett samtal på den fasta telefonen kan duhöra en upptagetton.

R Om basenhetens förstärkarläge är på kanskesamtal på fasta telefonen och interkomsamtalkopplas bort när din smartphone rör sig mellanden trådlösa routerns räckvidd och basenheten.

Ringa en kontakt1 Starta appen och öppna skärmen [Kontakter].2 Peka på en kontakt och välj sedan vid behov

önskat telefonnummer.

3 Välj vilken telefon du vill använda genom attpeka på [Fast telefon] eller [Mobil].

4 Om du ringer ett samtal på den fasta telefonenavslutar du samtalet genom att peka på[Koppla bort].

Använda andra funktionerunder ett samtal på den fastatelefonen

KnappsatsPeka på [Knappar] under ett samtal om du villange siffror, t.ex. när du navigerar genom ettcallcenters röststyrda menysystem. Döljtangentbordet genom att peka på [Avbryt].

Ljudutgång (högtalartelefon,Bluetooth, headset)iPhone/iPadPeka på [Ljudkälla] för att visa en lista övertillgängliga enheter och peka sedan på den enhetför ljudutgång som du vill ha för att byta till denenheten.AndroidSlå på och av din smartphones högtalare genom attpeka på [Högt.] under ett samtal.Om en Bluetooth-kompatibel enhet är ansluten tilldin smartphone kan du växla mellan de tillgängligaenheterna genom att peka på ljudikonerna(högtalare, Bluetooth osv.).

SekretessPeka på [Dämpa] under ett samtal om du villstänga av din smartphones mikrofon så att denandra parten inte kan höra dig. Peka på [Dämpa]om du vill aktivera mikrofonen igen.

ParkeraPeka på [Parkera] under ett samtal om du villparkera samtalet. För att återta samtalet pekar dupå [Parkera] igen.

7

Telefonfunktioner

Page 8: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

RecallPeka på [R] under ett samtal om du vill användatelefonsystemets recall-funktion, t.ex. svara på ettparkerat samtal eller växla mellan två olika samtal.

Besvara samtal på den fastatelefonen

Besvara ett samtal på den fastatelefonenNär du tar emot ett samtal på den fasta telefonenvisas skärmen för att ta emot samtal. Peka på[Svara].Anmärkning:R Glöm inte att peka på [Koppla bort] när du

avslutar ett samtal, även om den andra partenlägger på först. Annas så bryts inte anslutningentill den fasta telefonen.

R Du kan stänga av ringsignalen tillfälligt genomatt peka på [Signal av]. Andra handenheterfortsätter att ringa.

R Anvisningar om hur du ändrar ringsignalen församtal på den fasta telefonen ochinterkomsamtal finns på sid 15.

R iPhone/iPadOm du vill att appen ska ta emot samtal ävennär den körs i bakgrunden, ska du aktiverainställningen [Keep Alive i bakgrunden] (se”Ändra allmänna inställningar” på sid 16).Appens ljudinställningar och appens volymanger hur ett samtal tas emot på din smartphone(sid 15). Observera att det inte påverkar appenom enheten är inställd på signal eller inte.

R AndroidInställningarna för vibration och tyst läge angerhur ett samtal tas emot på din smartphone.

Använda andra handenheter

Ringa interkomsamtal1 Starta appen och öppna skärmen [Knappar].2 Peka på [Interkom].

3 Peka på önskad handenhet.4 När du är färdig avslutar du samtalet genom

att peka på [Koppla bort].Anmärkning:R Det går inte att ringa interkomsamtal till andra

smartphones.R iPhone/iPad

Om du får ett mobilsamtal under ettinterkomsamtal kopplas interkomsamtaletautomatiskt bort.

R AndroidOm du besvarar ett mobilsamtal under ettinterkomsamtal kopplas interkomsamtaletautomatiskt bort.

Överföra ett samtal från en fasttelefon till en handenhet1 iPhone/iPad

Peka på [Meny] under samtalet på den fastatelefonen.AndroidPeka på under samtalet på den fastatelefonen eller tryck på din smartphonesmenyknapp.

2 Peka på [Intercom].3 Välj vilken handenhet du vill använda och

vänta sedan på att handenhetens användareska svara.R Du kan avbryta och återgå till samtalet

genom att peka på [Parkera].4 När handenhetens användare svarar, så

avslutar du samtalet och överför det till denandra handenheten genom att peka på[Koppla bort].

Anmärkning:R Det går inte att överföra samtal på den fasta

telefonen till andra smartphones.

Upprätta ett konferenssamtal1 iPhone/iPad

Peka på [Meny] under samtalet på den fastatelefonen.AndroidPeka på under samtalet på den fastatelefonen eller tryck på din smartphonesmenyknapp.

8

Telefonfunktioner

Page 9: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

2 Peka på [Intercom].3 Välj vilken handenhet du vill använda och

vänta sedan på att handenhetens användareska svara.R Du kan avbryta och återgå till samtalet

genom att peka på [Parkera].4 När handenhetens användare svarar startar

du konferenssamtalet genom att öppnaalternativmenyn och peka på [Konferens].R Du kan prata med den externa parten

tillsammans med användaren av den andrahandenheten.

5 När du är färdig avslutar du konferenssamtaletgenom att peka på [Koppla bort].R Användaren av den andra enheten kan

fortsätta att prata med den externa parten.Anmärkning:R Endast en smartphone kan delta i ett

konferenssamtal.

Gå med i ett samtalOm en annan handenhet är upptagen med ettsamtal på den fasta telefonen kan du gå med isamtalet genom att peka på [Används].

9

Telefonfunktioner

Page 10: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Visa samtalsloggen1 Starta appen och öppna skärmen [Samt.logg].2 Visa utgående, inkommande eller obesvarade

samtal på den fasta telefonen genom att pekapå lämplig flik.

Anmärkning:R Den utgående samtalsloggen visar bara de

samtal på den fasta telefonen som ringts meddin smartphone.

R Loggen med inkommande och obesvaradesamtal visar bara de samtal som togs emot påden fasta telefonen medan din smartphone varansluten till basenheten.

R När du har visat uppgifter om ett obesvaratsamtal, visas för det samtalet.

R Samtal som spärrats genom att basenhetensfunktion för samtalsspärr använts visas inte isamtalsloggen.

Ringa ett samtal frånsamtalsloggen1 Starta appen och öppna skärmen [Samt.logg].2 Visa utgående, inkommande eller obesvarade

samtal på den fasta telefonen genom att pekapå lämplig flik.

3 iPhone/iPadPeka på det önskade telefonnumret.AndroidPeka på bredvid det önskadetelefonnumret eller personen.

4 Ring samtalet från skärmen [Knappar].

Lägga till information frånsamtalsloggen i dina kontakter1 Starta appen och öppna skärmen [Samt.logg].2 Visa utgående, inkommande eller obesvarade

samtal på den fasta telefonen genom att pekapå lämplig flik.

3 iPhone/iPadPeka på bredvid den person eller dettelefonnummer som du vill lägga till.AndroidPeka på personen eller telefonnumret som duvill lägga till.

4 Peka på [Skapa ny kontakt] eller [Lägg tillbefintlig kontakt] och följ sedananvisningarna som visas på skärmen.

Radera samtalsloggenDu kan radera de utgående, inkommande ochobesvarade samtalsloggarna.iPhone/iPad1 Starta appen och öppna skärmen [Samt.logg].2 Visa utgående, inkommande eller obesvarade

samtal på den fasta telefonen genom att pekapå lämplig flik.

3 Peka på [Meny].4 Radera alla samtal:

→ Peka på [Radera alla samtal].R Det här alternativet är inte tillgängligt för

obesvarade samtal.Radera alla markerade samtal:→ Peka på [Radera markerade samtal],

använd iOS-metoden på vanligt vis för attradera markerade poster och klicka sedanpå [Klar].

Android1 Starta appen och öppna skärmen [Samt.logg].2 Visa utgående, inkommande eller obesvarade

samtal på den fasta telefonen genom att pekapå lämplig flik.

3 Radera alla samtal:→ Peka på eller tryck på menyknappen på

din smartphone och välj sedan alternativetför att radera.R Obesvarade samtal kan endast raderas

ett åt gången.Radera ett samtal:→ Peka på samtalet som du vill radera och

sedan på .4 Peka på [OK].

10

Funktioner i samtalsloggen

Page 11: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

TelefonboksfunktioneriPhone/iPadDu kan använda appens telefonboksfunktioner pånästan samma sätt som du använder kontaktappeni din smartphone.Anmärkning:R Smartphone Connect stöder inte att

kontaktbilder läggs till eller redigeras om duanvänder en iPad eller iPad mini.

R Många av funktionerna i appen har tillgång tillden information som finns sparad i kontakter pådin enhet. Beroende på enhetensprogramvaruversion kan en dialogruta där dutillfrågas om du tillåter att appen får tillgång tilldina kontakter visas. Du kan ändra den härinställningen vid ett senare tillfälle om du vill.Detta gör du på Inställningar-appen i avsnittetom sekretess.

R Appen startar om om du ändrarsekretessinställningarna. Om du har ett samtalså kopplas det bort. Därför rekommenderar vi attdu bara ändrar inställningen när du inte harnågot samtal.

AndroidAnvänd telefonboksappen som redan finns i dinsmartphone om du vill lägga till, redigera och raderakontakter som sparats i din smartphone.Anmärkning:R Se ”Ringa en kontakt” på sid 7 om du vill ringa

en kontakt som har sparats i din smartphone.R Se ”Kopiera kontakter” på sid 13 om du vill

kopiera kontakter som har sparats i dinsmartphone till basenhetens telefonbok.

11

Telefonboksfunktioner

Page 12: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Slå på telefonsvararenTelefonsvarare finns endast tillgänglig förKX-PRW120.1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Anslut till telefonsvararsystem] ®

[Tel.svarare PÅ].

Spela upp meddelandenNär telefonsystemet har spelat in nya meddelandenvisas i statusfältet (endast Android-versionen)och din smartphones meddelandefunktion visar ettmeddelande. Spela upp meddelanden genom atthelt enkelt peka på meddelandet och sedananvända kontrollerna som beskrivs nedan.1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Anslut till telefonsvararsystem] ®

[Spela upp].R Telefonsystemet spelar upp de nya

meddelandena. Om det inte finns någranya meddelanden så spelas gamlameddelanden upp.

R Följande funktioner finns tillgängliga när duspelar upp meddelanden.– [Hoppa över]: Spelar upp nästa

meddelande.– [Upprepa]: Spelar upp aktuellt

meddelande från början en gång till ellerspelar upp föregående meddelande.

– [Stopp]: Stoppar uppspelningen avmeddelanden och återgår tillföregående skärm.

– [Radera]: Raderar det aktuellameddelandet.

– [Koppla bort]: Stoppar uppspelningenav meddelanden och stängertelefonsvararen.

– [Ljudkälla] (endast iPhone/iPad): Göratt du kan välja en annan enhet somljudutgång för uppspelning.

– [Högt.] (endast Android): Växlar mellanhögtalaren i din smartphone ochhögtalaren i örat. Om enBluetooth-kompatibel enhet är anslutentill din smartphone kan du växla mellande tillgängliga enheterna genom att

peka på ljudikonerna (högtalare,Bluetooth osv.).

3 När du är färdig avslutar du telefonsvararengenom att peka på [Koppla bort].

Radera alla meddelanden1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Anslut till telefonsvararsystem] ®

[Radera alla] ® [OK].

12

Telefonsvararens funktioner

Page 13: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Kopiera data tilltelefonsystemetDu kan kopiera olika typer av data som sparats pådin smartphone till telefonsystemet. Medan datakopieras kan du kontrollera handenhetens displayför att se hur långt kopieringen har kommit.

Information om att kopiera dataR När du kopierar visas den uppskattade

kopieringstiden. Om nätverksförhållandenaändras kan det ta längre tid att kopiera alla data.

R Om ett samtal tas emot på den fasta telefonenmedan data kopieras, så stoppas kopieringen.Data som kopierades innan samtalet togs emotfinns kvar.

R Det går inte att ringa samtal med en handenhetmedan den tar emot data.

R Om filnamnet inkluderar tecken somhandenheten inte har stöd för ersätts dessatecken av ”*” när de kopieras.

R iPhone/iPadEventuella aktuella funktioner avbryts om appenkör i bakgrunden i ca 10 minuter. När du överfördata ska du se till att appen är längst fram tillskopieringen har slutförts.

R AndroidFör att kunna använda datakopieringsfunktionenså måste din smartphone ha ett SD-kort eller ettanvändaråtkomligt internminne.

Kopiera kontakterDu kan kopiera kontakter från din smartphone tilltelefonboken i basenheten. När du kopierarkontakter så kopieras namn och telefonnummer tillbasenheten och kontakternas bilder kopieras tillvalda handenheter.

Information om att kopiera kontakterR Endast de första 16 tecknen i en kontakts namn

och de första 24 siffrorna i en kontaktstelefonnummer kopieras.

R Om en kontakt har tilldelats flera telefonnummerså kopieras endast de första 6 telefonnumren.

R Upp till 500 kontakter (sammanlagt 500telefonnummer) kan sparas i telefonboken i

basenheten. Bilder för upp till 500 kontakter kansparas i varje handenhet.

R Om en post i telefonboken raderas frånbasenhetens telefonbok så raderas inte bilden.Du kan radera den manuellt (sid 15).

R Kontakter som inte har tilldelats någottelefonnummer kopieras inte.

R Telefonnummer som sparats med symbolen ”+”för internationella samtal omvandlas enligtbasenhetens kodinställningar för omvandling avtelefonnummer. När du har kopierat kontakterfrån din smartphone till basenheten ska dubekräfta att telefonnumrena omvandladeskorrekt.

R Om basenhetens minne blir fullt underkopieringen, så visas den senaste kontaktensom kopierades på handenheten.

R Om kontaktinformationen innehåller tecken sombasenheten eller handenheten inte har stöd för,ersätts dessa kontakter med ”*” när de kopieras.

Kopiera vissa kontakter1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Sänd kontakter] ® [Lägg t i lista].

R Din smartphones telefonboksapp startar.3 Peka på önskad kontakt.

R Den valda kontakten läggs till i listan överobjekt som kommer att kopieras. Välj enannan kontakt genom att peka på [Lägg t ilista].

4 Peka på [Nästa] när du har lagt till allakontakter som du vill kopiera.

5 Om du vill skicka kontakter som har bifogadebilder ska du välja de handenheter som du villkopiera kontakternas bilder till och sedan pekapå [Sänd].

Kopiera alla kontakter1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Sänd kontakter] ® [Sänd alla] ®

[OK].3 Om du vill skicka kontakter som har bifogade

bilder ska du välja de handenheter som du villkopiera kontakternas bilder till och sedan pekapå [Sänd].

13

Övriga funktioner

Page 14: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Ställa in omvandlingskoder förtelefonnummerOm du sparar telefonnummer för dinasmartphone-kontakter genom att använda ”+” ochlandsnumret, rekommenderar vi att du spararnedanstående koder i basenheten.Internationellt nummerSpara det internationella nummer som du måste slåförst när du knappar in internationellatelefonnummer manuellt.1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #117

2 Skriv in lämpligt nummer (max 4 siffror). ®MOKN ® M N

LandsnummerSpara landsnumret som du måste ringa när dubefinner dig utomlands och ringer hem.1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #118

2 Skriv in lämpligt nummer (max 4 siffror). ®MOKN ® M N

Nationell åtkomstkodOm du sparar telefonnummer inom ditt hemland idin smartphone genom att använda ”+” ochlandsnumret, är det detta nummer som ska ersättalandsnumret när du ringer inom landet.1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #119

2 Skriv in lämpligt nummer (max 4 siffror). ®MOKN ® M N

Viktigt:R När du har kopierat kontakter från din

smartphone till basenheten ska du bekräfta atttelefonnumrena omvandlades korrekt.

Kopiera bilder (endastAndroid™-versionen)Du kan kopiera bilder från din smartphone tillhandenheterna och sedan använda bilderna sombakgrund.

1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Sänd bakgrund].

R Standardappen för att visa bilder i dinsmartphone öppnas.

3 Välj önskad bild.4 Beskär bilden.5 Välj handenheterna som du vill kopiera bilden

till och peka sedan på [Sänd].Anmärkning:R 2 bilder som ska användas som bakgrundsbilder

kan sparas på respektive handenhet.

Kopiera ringsignalen (endastAndroid-versioner)Det går att kopiera ringsignalen på din smartphonetill andra handenheter.1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Sänd ringsignal] ® [Sänd].3 Välj handenheterna som du vill kopiera

ringsignalen till och peka sedan på [Sänd].Anmärkning:R Du kan endast kopiera din smartphones aktuella

ringsignal. Om du vill kopiera en särskildringsignal ska du först välja den som dinsmartphones ringsignal.

R Varje handenhet kan lagra upp till 30ringsignalsfiler eller totalt 60 sekunder ljud.Filnamn begränsas till 29 tecken, utan filtillägget.

R Endast de första 60 sekunderna av en ringsignalkan kopieras. Använd en ljudredigeringsapp fråntredje part för att vid behov korta nedringsignalen som du vill använda innan dukopierar den.

R Den här funktionen stödjer endastMP3-ringsignaler. Det går inte att kopiera dinsmartphones ringsignal om den har ett annatfilformat.

R Funktionen stödjer endast ringsignaler som finnssparade på din smartphones SD-kort eller påinternminnet som användaren har åtkomst till.Det går inte att kopiera inbyggda ringsignaler.

14

Övriga funktioner

Page 15: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Hantera minnet i handenhetenOm du använder din smartphone till att kopierabilder (som används som bakgrundsbilder påhandenheterna), bilder (som används i dinsmartphones kontakter) eller ringsignaler kan dubekräfta hur mycket minne handenheten använderoch ta bort onödiga filer för att frigöra mer minne.

Bekräfta hur mycket minne somanvänds1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #670

2 Bekräfta informationen. ® M N

Radera data från handenhetens minneRadera ett objekt1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #670

2 MbN: “Använt” ® MDetaljN3 MbN: Välj typ av data. ® MMenyN4 MbN: “Visa” ® MOKN5 MbN: Välj önskad post. ® MRaderaN6 MbN: “JA” ® MOKN ® M N

Radera alla objekt av samma typ1 Använd någon av handenheterna som

medföljde telefonsystemet och tryck påMMenyN (höger funktionstangent) #670

2 MbN: “Använt” ® MDetaljN3 MbN: Välj typ av data. ® MMenyN4 MbN: “Radera alla” ® MOKN5 MbN: “JA” ® MOKN6 MbN: “JA” ® MOKN ® M N

Anmärkning:R Om du raderar en ringsignal som används i

handenheten, så används “Rington 1”(standard) istället.

R Om du raderar en ringsignal som tilldelats till enkategori i telefonboken, så används respektivehandenhets ringsignal istället.

R Om du raderar en bild som används somhandenhetens bakgrundsbild, så används“Bakgrund1” istället.

R Om du raderar en bild som tilldelats till entelefonbokspost, så visas ingen bild när du taremot ett samtal från den personen.

Ändra ljudinställningar

Inställningar för ringsignaler1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar] ® [Ringsignal] eller

[Ringsignal för interkom].3 Välj önskad inställning.

– [Standardringsignal]: Appensstandardringsignal används.

– [Välj musik]: Ringsignalen som du väljerhär används.

– [Tyst] (endast iPhone/iPad): Ingenringsignal hörs.

Anmärkning:R iPhone/iPad

Musikfiler som finns lagrade på din enhet kananvändas som ringsignaler men ringsignalsfilerkan inte användas.

Vibration och knappsignaler (endastiPhone/iPad)1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Skjut av-/på-brytarna under

[Ljudinställningar] till önskade lägen.– [Vibrera]: Din smartphone vibrerar när ett

samtal tas emot.– [Knapptoner]: Knappsignaler hörs när du

slår ett telefonnummer.

15

Övriga funktioner

Page 16: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Volyminställningar (endastAndroid-version)Om högtalarnas eller hörlurarnas volym är för lågeller hög kan du använda den här inställningen föratt höja respektive sänka appens huvudvolym. Virekommenderar att du använder den härinställningen tillsammans med din smarttelefonsvolymreglage.Du kan även använda den här inställningen för atthöja eller sänka mikrofonvolymen (dvs. volymen pådin röst, som den andra parten hör).1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar] ® [Volym].3 Ändra volyminställningarna efter behov.Anmärkning:R Inställningen kan inte justeras när du har ett

samtal.

Ändra inställningar förstatusfält och meddelanden1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på önskade poster under

[Statusfältsmeddelanden] för att markeraeller avmarkera motsvarande kryssrutor.– [Missade samtal]: Anger om

statusfältsikoner (endastAndroid-versionen) och meddelanden visasnär det finns obesvarade samtal.

– [Telefonsvararsystem]: Anger omstatusfältsikoner (endastAndroid-versionen) och meddelanden visasnär nya meddelanden har spelats in påtelefonsvararen.

– [Röstmeddelande]: Anger omstatusfältsikoner och meddelanden visasnär nya meddelanden har spelats in i denfasta telefonens röstbrevlåda.

Anmärkning:R iPhone/iPad

Om du använder appens meddelandefunktionså rekommenderar vi att du behållerstandardinställningarna i iOS NotificationsCentre.

– Notifications Centre: På– Visa 5 olästa poster– Hur meddelanden visas: Banner

Ändra allmänna inställningar1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på önskade poster under [Allmänt] för

att markera eller avmarkera motsvarandekryssrutor eller välj de önskade inställningarna.– [Automatisk start] (endast

Android-versionen): Anger om appenstartar automatiskt när du slår på dinsmartphone.

– [Kvalitetslarm för röst]: Anger om ensignal hörs när röstkvaliteten blir dålig.

– [Samtalshant. fast linje]: Ställer in hursamtal på den fasta telefonen hanteras.

– [Keep Alive i bakgrunden] (endastiPhone/iPad): Avgör om appen kan ta emotsamtal när appen körs i bakgrunden.Observera att om den här inställningen ärpå kan det påverka batteriets prestanda.

16

Övriga funktioner

Page 17: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Registrera din smartphone påextra basenheterOm appen inte är registrerad på en basenhet skadu följa anvisningarna på sid 5.1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Registrera till basenhet] under

[Registrering].4 Välj ett basenhetsnummer som inte används

och peka sedan på [OK].R Appen söker efter basenheter som är

anslutna till samma trådlösa nätverk somdin smartphone. Om den inte hittar någrabasenheter kan du peka på [Sök] för attsöka igen.

5 Om bara en basenhet hittas:Fortsätt till nästa steg.Om mer än en basenhet hittas:Välj vilken basenhet du vill använda och pekasedan på [OK]. När du uppmanas ska duange den nödvändiga informationen ochsedan peka på [Klar] eller [OK].

6 Vänta tills registreringsprocessen är klar.R Appens [Knappar]-skärm visas när

registreringen är klar.Anmärkning:R När registreringen är klar kan du bekräfta att

appen är ansluten till basenheten genom attkontrollera statusfältsikonen (endastAndroid-versionen) eller meddelanden (sid 6).

R Du kan ändra namnet som tilldelats basenhetenoch handenheten vid ett senare tillfälle om du villdet (sid 17).

Val av basenhetOm du registrerar din smartphone på flerabasenheter anger den här inställningen vilkenbasenhet som din smartphone ansluter till. Om dubara har en basenhet behöver du normalt inteändra den här inställningen.1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Välj bas] under [Registrering].

4 Peka på [Auto] eller den önskade basenhetenoch peka sedan på [Välj].R När [Auto] väljs ansluter appen

automatiskt till en basenhet baserat på dettrådlösa nätverksnamnet (SSID) som dinsmartphone är ansluten till för närvarande.När en viss basenhet har valts så ansluterappen bara till den basenheten.

R När [Auto] har valts kan du bekräfta vilkenbasenhet som appen är ansluten till genomatt peka på [Info].

Anmärkning:R Om du vill lägga till ytterligare trådlösa

nätverksnamn (SSID:er) till en basenhet, ska dufölja anvisningarna som beskrivs i ”Lägga till entrådlös åtkomstpunkt” på sid 18.

R När du har valt en basenhet kan du bekräfta attappen är ansluten till basenheten genom attkontrollera statusfältsikonen (endastAndroid-versionen) eller meddelanden (sid 6).

Ändra basenhetens ochhandenhetens namninformation1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Välj bas] under [Registrering].4 Välj vilken basenhet du vill använda och peka

sedan på [Info] ® [Ändra].5 Redigera informationen och peka sedan på

[Klar] eller [OK].

Bekräfta den trådlösaåtkomstpunkten1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Trådlös åtkomstpunkt] under

[Registrering].R En lista över registrerade basenheter och

namnet på det trådlösa nätverket (SSID)för respektive basenhet visas.

17

Registreringsfunktioner

Page 18: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Lägga till en trådlös åtkomstpunktOm du utvidgar det trådlösa nätverket genom attlägga till en trådlös nätverkspunkt som använder enannan SSID än din trådlösa router, kan du användaden här proceduren för att lägga till den trådlösaåtkomstpunkten i appens inställningar. Dettainnebär att din smartphone kan ansluta tillbasenheten när den är ansluten till den nyaåtkomstpunkten.Anmärkning:R Appen kan lagra 10 trådlösa åtkomstpunkter.R Du behöver inte följa de här anvisningarna ifall

den trådlösa åtkomstpunkten använder sammaSSID som din trådlösa router.

1 Kontrollera att din smartphone är ansluten tillden nya åtkomstpunkten.

2 Starta appen och öppna skärmen [Mer].3 Peka på [Inställningar].4 Under [Registrering], peka på [Trådlös

åtkomstpunkt] ® [Lägg t i lista].5 Välj vilken basenhet som du vill använda med

den nya åtkomstpunkten och peka sedan på[Välj].

Radera en trådlös åtkomstpunktAnvänd bara den här proceduren om du behöverradera onödiga trådlösa åtkomstpunkter.Anmärkning:R Du kan inte radera en trådlös åtkomstpunkt om

din smartphone är ansluten till den förnärvarande.

1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Trådlös åtkomstpunkt] under

[Registrering].4 Välj den trådlösa åtkomstpunkten som du vill

radera och peka sedan på [Radera].

Avregistrera din smartphoneAnvänd den här proceduren om du vill radera dinsmartphones registrering från basenheten.

1 Starta appen och öppna skärmen [Mer].2 Peka på [Inställningar].3 Peka på [Avregistrering] under

[Registrering].4 Peka på basenheten som du vill avregistrera

från och peka sedan på [OK] ® [OK].R Om din smartphone inte är registrerad på

någon annan basenhet så uppmanas duatt registrera din smartphone igen.Information om registrering finns på sid 5,Registrera din smartphone på basenheten.

18

Registreringsfunktioner

Page 19: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Om problem uppstårOm problem uppstår med appens funktioner ska du först bekräfta följande.R Är basenheten och den trådlösa routern påslagna och fungerar som de ska?

→ Läs vid behov felsökningsinformationen i bruksanvisningen som medföljde den trådlösa routern.Kontrollera att alla kablar fungerar och att de sitter ordentligt.

R Har du konfigurerat basenheten att ansluta till den trådlösa routern?→ Läs vid behov Installationsguide för Smartphone Connect eller Bruksanvisning som medföljde

telefonsystemet.R Är din smartphones Wi-Fi-funktion aktiverad?

→ Läs vid behov felsökningsinformationen i bruksanvisningen som medföljde din smartphone.R Är din smartphone inom räckvidd för den trådlösa routern som basenheten är ansluten till?

→ I de flesta fall måste din smartphone och basenheten vara anslutna till samma trådlösa router för attkunna kommunicera.

→ Din smartphone kan inte kommunicera med basenheten när du inte är hemma.R Är det problem med kvaliteten på den trådlösa routerns signal?

→ Se ”Kvaliteten på den trådlösa routerns signal” på sid 23.

FelmeddelandenAllmän användning

Meddelande som visas Orsak och/eller lösningKan inte ansluta till nätverket.E1-01E1-02

R Din smartphones Wi-Fi-funktion är avstängd.→ Slå på den.

R Din smartphone kan inte ansluta till den trådlösa routern.→ Kontrollera att den trådlösa routern är påslagen och att den

fungerar.Ej anslutenE1-04

R Din smartphone kan inte ansluta till basenheten.→ Kontrollera att basenheten och den trådlösa routern är påslagna

och att de fungerar.Programmet kunde inte starta.E1-05

R En annan app som körs på din telefon förhindrar appen från att starta.→ iPhone/iPad

Peka på hemknappen två gånger och tvinga appen att avsluta.Avsluta övriga appar och prova sedan att starta den här appenigen.

→ AndroidAvsluta appen genom att peka på [OK]. Avsluta övriga appar ochprova sedan att starta den här appen igen.

Maximalt antal mobiltelefonerhar redan registrerats påbasenheten.E2-01

R Det finns redan 4 smartphones registrerade på basenheten.→ Använd en handenhet för att avregistrera eventuella smartphones

som inte används från basenheten.

Basenheten avvisadeanslutningen.E2-02E2-03

R Ett problem har uppstått med registreringsinformationen som harsparats i basenheten.→ Avregistrera din smartphone (sid 18) och registrera den igen.

19

Övrig information

Page 20: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Meddelande som visas Orsak och/eller lösningBasenheten svarade inte.Avbryt registreringen senarevia en annan handenhet.E2-04

R Ett problem uppstod när du avregistrerade din smartphone.→ Avregistrera din smartphone från basenheten genom att använda

en handenhet.

Basenheten svarar inte.E3-01

R Ett kommunikationsproblem har uppstått.→ Kontrollera att basenheten och din trådlösa router är påslagna och

att de fungerar, slå av och på din smartphones Wi-Fi-funktion ochförsök sedan igen.

R Inställningen för basenhetens IP-adress som sparats i dinsmartphone är fel.→ Bekräfta basenhetens IP-adress och redigera sedan basenhetens

information som sparats i din smartphone (sid 17) och ändrainställningen för IP-adressen manuellt så att den stämmer överensmed basenhetens IP-adress.

Basenheten är inte vald.E4-01E4-02

R Din smartphone har aldrig anslutit till en basenhet när den har varitansluten till det här trådlösa nätverket.→ Använd anvisningarna som beskrivs i ”Lägga till en trådlös

åtkomstpunkt” för att lägga till SSID:n (det trådlösanätverksnamnet) till listan över SSID:er som används medbasenheten (sid 18).

Den trådlösaåtkomstpunktens tabell är full.E4-03

R Appen kan inte spara fler inställningar för trådlösa åtkomstpunkter.→ Radera onödiga trådlösa åtkomstpunkter (sid 18) och registrera

sedan din smartphone på basenheten igen.

Kopiera data till andra enheter

Meddelande som visas Orsak och/eller lösningDu kan inte sända förinställdaringsignaler.E5-01

R Du försökte att kopiera en förinställd ringsignal till en handenhet.→ Du kan bara kopiera ringsignaler som finns sparade på din

smartphones SD-kort eller i det internminne som användaren haråtkomst till.

Filen finns inte på SD-kortet.E5-03

R Appen kunde inte hitta den aktuella ringsignalen.→ Konfigurera din smartphone så att den använder en ringsignal i

MP3-format som sparats på din smartphones SD-kort eller påinternminnet som användaren kan komma åt.

Inget svarE5-04

R Basenheten eller handenheten svarade inte.→ Kontrollera att alla enheterna är påslagna och att de fungerar.→ Kontrollera att DECT-handenheten är inom basenhetens räckvidd.

Minnet fulltE5-05

R Basenhetens eller handenhetens minne är fullt.→ Radera onödiga data och försök igen. Observera att om en post i

telefonboken raderas från basenhetens telefonbok så raderas intebilden. Du kan radera den manuellt (sid 15).

20

Övrig information

Page 21: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Meddelande som visas Orsak och/eller lösningKommunikationsfelE5-06

R Den trådlösa kommunikationen mellan enheterna är dålig.→ Kontrollera att de relevanta enheterna (smartphone, trådlös router,

basenhet, handenhet osv.) är inom räckvidd för varandra och attingenting hindrar den trådlösa kommunikationen.

R Basenheten saknar ström.→ Se till att basenheten är ansluten och att den får ström.

AndroidR Du försökte att kopiera en ringsignal som var för kort.

→ Välj en ringsignal som är längre än 2 sekunder.R Du försökte att kopiera en ringsignal som var för lång.

→ Välj en mindre ringsignalsfil.UpptagetE5-07

R Ett samtal togs emot medan data kopierades eller så valde du enenhet som är upptagen med ett samtal.→ Vänta och försök igen.

Minnet fulltÖverföringen avbröts.E5-08

R Din smartphones SD-kort eller internminnet som användaren kankomma åt är fullt.→ Radera onödiga data och försök igen.

21

Övrig information

Page 22: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

FelsökningMer felsökningsinformation finns i Bruksanvisning som medföljde telefonsystemet.

Allmän användning

Problem Orsak och/eller lösningDet går inte att ta emotsamtal på den fastatelefonen, det går inte attanvända de flestafunktionerna i appen

R Din smartphones Wi-Fi-funktion är avstängd.→ Kontrollera att din smartphones Wi-Fi-funktion har aktiverats och

att din smartphone är ansluten till samma trådlösa nätverk sombasenheten.

→ AndroidOm viloläget för din smartphones Wi-Fi är konfigurerat så attWi-Fi-anslutningen stängs av (vilar) för att spara ström, ska dustänga av viloläget.

R Du har lagt till en ny trådlös router (eller trådlös åtkomstpunkt) i dittnätverk. SSID:n (det trådlösa nätverksnamnet) som tilldelats den nyaenheten skiljer sig från SSID:n för den trådlösa routern sombasenheten är ansluten till.→ Bekräfta den trådlösa åtkomstpunkten (sid 18).

R Du har ändrat SSID (namnet på det trådlösa nätverket) ellerlösenordet som tilldelats till den trådlösa routern, och därför kanbasenheten inte ansluta till den trådlösa routern.→ Läs i Bruksanvisning som medföljde telefonsystemet och

konfigurera basenheten så att den ansluter till den trådlösa routernoch följ sedan anvisningarna för att lägga till en ny trådlösåtkomstpunkt (sid 18).

R Den trådlösa routerns klientisoleringsfunktion är påslagen.→ Om den trådlösa routerns isoleringsfunktion (en funktion som

förhindrar trådlösa enheter som är uppkopplade till sammatrådlösa router från att kommunicera med varandra) är påslagenså kommer basenheten och din smartphone inte att kunnakommunicera med varandra. Läs i bruksanvisningen sommedföljde den trådlösa routern och se till att den här funktionen äravstängd.

En upptagetton hörs när dupekar på [Fast telefon] föratt ringa ett samtal på denfasta telefonen

R Basenheten är upptagen. Vänta och försök igen senare.

Din smartphone ringer intenär du trycker på M N påbasenheten

R Det är normalt. När du trycker på M N på basenheten ringerhandenheter som är registrerade på basenheten men smartphonesringer inte.

22

Övrig information

Page 23: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Kvaliteten på den trådlösa routerns signal

Problem Orsak och/eller lösningLjudet kommer och går undersamtal på den fasta telefonen

Störningar hörs under samtalpå den fasta telefonen

Wi-Fi-anslutningen till dinsmartphone tappas

Det tar lång tid att kopieradata från din smartphone tillbasenheten eller andrahandenheter

Det går inte att ansluta tilltelefonsvararen (endastKX-PRW120)

R Detta och andra problem kan uppstå om det är problem medkvaliteten på den trådlösa routerns signal.→ Läs i bruksanvisningen som medföljde den trådlösa routern och

ändra kanalinställningen.→ Om problemet kvarstår kan du överväga följande:

R En mikrovågsugn eller någon annan apparat som genererar elektriskstrålning kanske stör signalerna från den trådlösa routern.→ Flytta på den trådlösa routern, din smartphone eller apparaten som

stör signalerna.→ Använd inte apparaten som stör signalerna samtidigt som du

använder appen.R Flera olika enheter (datorer, smartphones, datorplattor m.m.) kanske

är uppkopplade på det trådlösa nätverket samtidigt.→ Vänta och försök igen senare.

R Det kanske finns många andra trådlösa nätverk i närheten av ditt.→ Flytta din trådlösa router.

R Väggar, golv, innertak, möbler m.m. kan hindra, reflektera ellerabsorbera de trådlösa nätverkssignalerna.→ Flytta den trådlösa routern eller din smartphone.→ Flytta objekt som kan minska signalstyrkan.

23

Övrig information

Page 24: Guide för appen Smartphone Connectcsj.psn-web.net › tel_net › air › Smartphone Connect App Guide...Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr.

Läs basenhetens bruksanvisning för information om försäljningsavdelning och kundsupport.

© Panasonic Corporation 2013 PNQP1006XA CC0913MG2027