Groenkrant november 2009

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

groenkrant

Transcript of Groenkrant november 2009

 • www.groen.be

  Levend RiemstINFOKRANT VAN LEVEND RIEMST - NOVEMBER 2009 - NUMMER 3

  De jonge gezinnen zijn twee keer de klosDe nieuwe kinderopvang Ukke Puk kostte meer dan 700.000 euro (30 miljoen oude frank).

  Ukke puk, zo heet de nieuwe kinderopvang in Herderen. Een mooi enfunctioneel gebouw, maar erg luxueus en duur. Men dacht dat Kind enGezin dit project van Vos en Pauly zou erkennen en subsidiren. Maarhelaas, dat is niet het geval.Vanaf 1 september wordt de naschoolsekinderopvang voor de scholen van Herderen,Val-Meer, Millen, Genoelselderen enMembruggen gecentraliseerd in Herderen.In sommige dorpen werd daarvoor debestaande opvang in de scholen afgeschaft.

  Voor heel wat buitenhuiswerkende ouders isde opvang van de kinderen een complexezaak geworden. En zelfs ukjes van drie jaarmoeten de bus op, soms slechts voor eenhalfuurtje opvang.

  De meeste kinderen die in de scholen werdenopgevangen, gaan niet naar de centraleopvang. De ouders zochten een andereoplossing of opteerden noodgedwongenvoor een andere school.

  Levend Riemst staat achter een centralekinderopvang voor de Herderense ouders enanderen voor wie dit geschikt is. Maar metde afschaffing van de opvang in dedorpsscholen zijn we het totaal oneens.

  Zeker in Riemst - een plattelandsgemeentezonder centrum - waar het bestuur de mondvol heeft van de leefbaarheid van de dorpen(zo mooi weergegeven in de nieuwe huisstijlvan de gemeente)... Dat ook de leefbaarheidvan de dorpsschool daar deel van uitmaakt,is men blijkbaar even vergeten.

  Onze jonge gezinnen zijn twee keer de klos:hun naschoolse opvang zijn ze kwijt, met alleproblemen vandien, en via de (9%!)gemeentebelasting mogen ze ook nog eensmeebetalen aan dit luxeproject. Hoe is dit ingodsnaam mogelijk... Welke partij had hetook alweer over het gezin als hoeksteen vande samenleving?

  Riemst... heerlijk veelzijdig!?

  TOM DAERDEN

  Levend Riemst feliciteert!

  ... de vrijwilligers van dedorpsrestaurants in Vlijtingen en Kanne.Zou het niet mooi zijn om ook in hetwesten van Riemst een restaurant op terichten en genteresseerden uit anderedorpen op te halen met de bus?

  ... de drie muziekmaatschappijen vanZZB die de beste prijzen wegkaapten opde wereldmuziekwedstrijd in Kerkrade.

  ... Jan Peumans, die niet alleen schepenis in Riemst en Vlaams parlementslid,maar nu ook voorzitter van ditparlement en dus de eerste burger vanVlaanderen. Wij hopen dat hij zijn taakvan schepen toch nog ter harte zalnemen: hij is de bepalende factor voorde bestuurskracht van Riemst.

  ... de Grauwzusters van Hasselt die inRiemst-centrum een nieuw rustoordbouwden met 60 bedden. Spijtig dat K.Onclin, OCMW-voorzitter, en M. Pauly,schepen van sociale zaken, de indrukwillen wekken dat dit project vollediggerealiseerd is door hetgemeentebestuur of het OCMW.

  ...Casa calida en de milieudienst vanRiemst voor de prachtige Ecobeurs enhet Europees strobalencongres inaugustus. Minstens om de twee jaarherhalen met steun van hetgemeentebestuur!

  ... raadslid Jeannine Monard met haarmarkante vraag op de gemeenteraad ofde personenbelasting in Riemst zo hoog(9%) moet blijven. Moedig als lid van demeerderheid en zeker als lid van CD&V.

  ... onze burgemeester voor zijnkookkunsten in het kasteel vanNeercanne. De horeca van Riemst vroegzich wel met luide stem af of er in Riemstzelf geen plaats was om zijn kunsten opte voeren.

 • Limburg verdient beter: te veeldossiers die stof vergarenHet is goed leven in Limburg. Maar alles kan beter. Veel beter. Zo zijn er heel wat prangende dossiersdie - ondanks de vele beloften - nog steeds stof aan het vergaren zijn. Een kort, maar pijnlijk overzicht: Spoorontsluiting in Limburg: nieuwe plannen om Noord-Limburg beter te ontsluiten, steken alweer

  de kop op, maar concrete beslissingen en budgetten laten op zich wachten. Vervuiling in Genk-Zuid: regelmatig duiken er nieuwe alarmerende meetresultaten op; ondertussen

  wil men de bedrijvigheid ongebreideld uitbreiden. De keuze voor een donkergrijs Limburg getuigtvan een cynisch gebrek aan respect voor de gezondheid van de omwonenden en is weinigtoekomstgericht.

  Spartacus (sneltram): hoewel het hard(st) nodig, wordt het trac naar het Noorden en naar deMaaskant niet eerst uitgevoerd. Begrijpe wie kan

  De Noord-Zuid verbinding: wij willen dat er snel een goede oplossing komt. In dit dossier werdener alvast flinke bochten gemaakt. Daar waar enkele jaren geleden zo goed als iedere politicus vooreen tunnel was, besliste men toch voor een omleidingsweg. Groen! blijft gaan voor de tunnel.

  Het Economisch Netwerk Albertkanaal bedreigt heel wat mooie natuur langs het kanaal, terwijl ervoldoende ongebruikt industriegebied is.

  Groen! Limburg wil alvast meewerken om deze belangrijke problemen op te lossen. Kritisch maarconstructief. JOHAN DANENProvinciaal Voorzitter

  provincie.limburg@groen.be

  Geen kernafval in de KempenVolgens onderzoek zouden de kleilagen onder de LimburgseKempen geschikt zijn om het kernafval 100.000 jaar (!) veilig tebewaren. De regering beslist binnenkort of ons land blijftinvesteren in de diepe berging van kernafval.Groen! is resoluut tegen investeringen in de nucleaire sector. Ineen tijd dat er een begrotingstekort van miljarden euro is, vindenwij het onverantwoord om honderden miljoenen euros teinvesteren in een technologie van het verleden.Het is voor de Kempen van groot belang werkgelegenheid tecreren. Wat ons betreft kan dit ook door te investeren induurzame energie en innovatieve research.Het is echter pijnlijk duidelijk dat de overheid de kaart vankernenergie blijft trekken. Maar dit levert de burger niets op:Electrabel behoudt zijn monopolie, groene energie blijft klein ende prijzen blijven hoog. Bij Suez-Electrabel, in Parijs, knallen dechampagnekurken...

  Klimaatconferentie in Kopenhagen: komt ereen ambitieuze opvolger voor Kyoto?In december, op de Klimaatconferentie in Kopenhagen, wordtduidelijk of de wereldleiders genoeg politieke moed hebben omchte stappen naar verandering te zetten. Verandering in hoewe energie verbruiken, in onze houding ten aanzien van armelanden, ...Minder CO2-uitstoot hoeft helemaal geen straf te zijn,integendeel. Het betekent alleen dat we andere technologischekeuzes moeten maken en bewuster gaan leven, zoals bvb.minder energie verspillen.Ook moet de EU voldoende geld voorzien voor de arme landenom zich te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en omduurzame technologie te kopen. Maar zonder moreelleiderschap van de EU, komt er in december geen nieuwklimaatakkoord. Daarmee heeft Europa de sleutel in handenvoor een van de grote vraagstukken van deze eeuw.

  INAN ASLIYCEProvinciaal Medewerkerinan.asliyuce@groen.be

  BART STAESEuropees Parlementslid

  bart.staes@groen.be

 • WIN EEN TICKET

  Filip Claus

  De kersverse voorzitter heeft zijn start

  alvast niet gemist. Op een congres eind

  oktober in Gent kreeg de -jarige Van

  Besien (districtsschepen in Borgerhout) sa-

  men met zijn running mate Bjrn Rzoska

  (, gemeenteraadslid in Lokeren) maar

  liefst % van de leden achter zich. Een

  duidelijk mandaat dus, met ook een dui-

  delijke boodschap. Zo vinden beide heren

  dat het hoog tijd is om eens serieus aan

  de boom te schudden.

  Van Besien heeft vooral last van de rustige

  vastheid van premier Herman Van Rom-

  puy (CD&V). Met de gelatenheid van onze

  regering het langer openhouden van de

  kerncentrales in ruil voor een aalmoes van

  Suez/Electrabel en het uitblijven van een

  antwoord op fi scale fraude verzetten

  we geen historische bakens. Van Rompuy

  Willen gezinnen en bedrijven groener leven en werken,

  moet het gedaan zijn met de wirwar aan milieusubsidies.

  Dan moeten ze simpel terecht kunnen aan n loket, bij

  n centraal fonds. Dat is het eerste voorstel dat kersvers

  voorzitter Wouter Van Besien lanceert. Daarmee maakt Van

  Besien duidelijk dat het hem menens is met de vergroening

  van onze economie. Samen met de federale parlementsleden wil hij ook

  dringend komaf maken met de rustige vastheid van onze regering.

  zegt eigenlijk: De toestand is ernstig, maar

  wij kunnen er niets aan doen. Sorry, zegt hij

  dan. Ik zeg: Zo komen we nergens.

  Tegenover die rustige vastheid plaatst Wou-

  ter Van Besien duidelijke n haalbare alter-

  natieven. Zo stelt hij een fonds voor waar

  gezinnen en bedrijven terecht kunnen voor

  goedkoop krediet voor groene maatregelen.

  Daarmee kunnen ze hun plannen waarmaken

  om minder energie te verbruiken, minder CO

  uit te stoten of afval te vermijden. Zorg ook

  voor een loket, waar iedereen terecht kan

  voor kortingen op groene aankopen. Niet ach-

  teraf, maar op het moment dat het geld ge-

  legd moet worden.

  Gedaan dus met de wirwar aan milieu subsidies.

  Een premie voor dakisolatie links, een belas-

  tingaftrek voor zonnecellen rechts. Er is een

  grondige vereenvoudiging van de ecolo-

  giepremies nodig, vindt Van Besien. In

  zijn maiden speech maakte hij ook met-

  een duidelijk waar zijn andere prioriteiten

  liggen: ambitieuze klimaatdoelstellingen,

  een geloofwaardige en toegankelijke jus-

  titie en een betere armoedebestrijding. En

  op elk domein meer aandacht voor sociale

  rechtvaardigheid.

  De nieuwe voorzitter doet daarvoor be-

  roep op de federale parlementsleden. Zij

  zullen in de verkiezingen van een

  cruciale rol spelen. Zij zijn dan ook een

  sterk team. Met Meyrem Almaci die Van

  Rompuy regelmatig de groene New Deal

  onder de ogen schuift, met Tinne Van der

  Straeten die voluit gaat in de strijd tegen

  de kernenergie, met Freya Piryns