Groen Ontwikkelfonds Brabant BV. · Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is op 1 mei 2014 opgericht...

of 27/27
1 2016 ruimte! …. geven …. nemen …. delen Jaarverslag 2016 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV.
 • date post

  12-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Groen Ontwikkelfonds Brabant BV. · Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is op 1 mei 2014 opgericht...

 • 1

  2016ruimte!…….geven….nemen….delen

  Jaarverslag2016GroenOntwikkelfondsBrabantBV.

 • 2

  Inhoudsopgavejaarverslag2016Inhoudsopgave pagina2HetGroenOntwikkelfondsBrabant pagina3Woordvooraf pagina4Column:watiseigenlijknatuur? pagina5Deresultatenvan2016:samenvatting pagina8Deresultatenvan2016:toelichting pagina9Feiten&Cijfers2016 pagina20Financieelverslag pagina23 Nawoord:Mentaleruimte:hetkanwel! pagina26

 • 3

  HetGroenOntwikkelfondsBrabantWatishetGroenOntwikkelfondsBrabant?HetGroenOntwikkelfondsBrabantisop1mei2014opgerichtdoordeprovincieNoord-Brabant,metalsdoelomhetNatuurnetwerkBrabant(voorheen:deecologischehoofdstructuurenecologischeverbindingszones)tevervolmaken.HetGroenOntwikkelfondsBrabantiseenzelfstandigeorganisatie(BV).ProvincieNoord-Brabantisenigaandeelhouder.WatdoethetGroenOntwikkelfondsBrabant?

  WieplannenheeftvooreenprojectdatbijdraagtaanhetrealiserenvandatNatuurnetwerkBrabant,wordtvanharteuitgenodigdomeenaanvraagintedienenbijhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Hetfondskanhelpenomplannenvanondernemers,organisatiesenparticulierenterealiserendoor:

  • financieelbijtedragenaandeaankoop,hetwaardeverliesofdeuitruilvangronden;• bijtedragenaandeinrichtingskosten,eenleningteverstrekkenofeenparticipatiete

  nemen;• grondtransacties.

  WatwilhetGroenOntwikkelfondsBrabantbereiken?

  HetGroenOntwikkelfondsBrabantheeftalsopdrachtomin2027• 3100hectarevanhetprovincialedeelvanhetNatuurnetwerkBrabant(NNB)tehebben

  gerealiseerd;• 2274hectarevanhetrijksdeelvanhetNatuurnetwerkBrabanttehebbenverworvenof

  eennieuwefunctietehebbengegeven;• 5684hectarevanhetrijksdeelvanNatuurnetwerkBrabanttehebbeningericht;• 710kilometeraanecologischeverbindingszone(EVZ)tehebbenontwikkeld.

  HetNatuurnetwerkBrabantiseensamenhangendnetwerkvannatuurgebiedeninBrabant,dievan(inter)nationaalenprovinciaalbelangzijn.HetNatuurnetwerkisontstaanomecosystemen,metdesoortendiedaarbijhoren,veiligtestellen.InBrabantdoenwehetsamen

  InBrabanthechtenwijveelwaardeaandenatuur.LandschappenvanhogekwaliteitmakenBrabantaantrekkelijkomintewonen,werkenenrecreëren.Datisgeenlozekreet,maareenambitiewaardoorveel(natuur)partijenhardaanwordtgewerkt.DeManifestpartners1hebbensamenafgesprokenomhetNatuurnetwerkBrabanttevergroten,teverbindenenteverbeteren.DesamenwerkingtussendeManifestpartijenvormteenbelangrijkepijlerbijderealisatievanhetnatuurnetwerk.HetsuccesvandezesamenwerkingisdaaromookvangroteinvloedopderesultatenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.OndanksdesterkeonderlingeafhankelijkheidrichtditjaarverslagzichprimairopdeactiviteitenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantin2016.

  1DeManifestpartnerszijnWaterschapdeDommel,WaterschapDeBrabantseDelta,WaterschapAaenMaas,WaterschapRivierenland,Staatsbosbeheer,VerenigingNatuurmonumenten,StichtingHetNoord-BrabantsLandschap,VerenigingBrabantsParticulierGrondbezit,StichtingBrabantseMilieufederatie,VerenigingZuidelijkeLand,TuinbouworganisatieenToeristischOndernemersPlatformBrabantendeProvincieNoord-Brabant.

 • 4

  WoordvoorafRuimte!AlsjedeactiviteitenvanhetGroenOntwikkelfondsin2016zoumoetensamenvatten,danpastdaaréénwoordbij:ruimte.Ruimtegevenaannieuweconceptenmetnieuweverdienmodellenenaannieuwenatuurontwikkelaars,zoalsparticulierenenondernemers.Ruimtegevendoormeerbeleidsruimtetecreëren,waardoorhetmogelijkwordtombijdeontwikkelingvannieuwenatuurvaker‘buitendelijntjes’tekleuren.Ruimtenemendoorconcreteactiestebedenkenénuittevoeren.Nieuweideeënuitproberen,zoalshetinvoerenvannieuwepachtvoorwaarden,deontwikkelingvaneenbodempaspoortendeprijsvraagNatuurlijkOndernemen.Ruimtedelendoorverbindingenaantegaanmetanderemaatschappelijkeopgaven,zoalsdetransitieindelandbouw,klimaatveranderingendewater-enenergieopgavewaaronzeprovincievoorstaat.Ruimtedelenookdoorsamentewerkenmetandereorganisatiesenwaarmogelijkengewensteengezamenlijkeaanpakteontwikkelen.DesamenwerkingmetdevijfgrootstestedenvanBrabant(Breda,Eindhoven,Helmond.’s-HertogenboschenTilburg)isdaareengoedvoorbeeldvan.Dieruimtewasnodig.Willenwerechtdoenaandeambitievanhetjaarplan2016(‘naardehoogsteversnelling’),danmoethettempowaarinwijinBrabantnieuwenatuurontwikkelenomhoog.Omdattekunnenrealiserenisruimtenodig.Ruimteomtegeven,ruimteomtenemenenruimteomtedelen.Dieruimteblijftnodig.Ookin2017enallevolgendejaren.AlleendanzijnwijinstaatomhetrobuustenatuurwerktemakenzoalsdatonsinBrabantvoorogenstaat.Wijhebbenin2016metveelenergieeninzetgewerktvoordenatuurinBrabantenwensenuveelleesplezierbijhetlezenvanonsjaarverslag.NamensdemedewerkersvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant,MaryFiersdirecteur

  PSInditjaarverslagblikkenweterugophetjaar2016.Bentugeïnteresseerdindevooruitblik,leesdanhetjaarplan2017.Voordefinanciëleverantwoordingover2016verwijzenwijnaardejaarrekening.Beidedocumentenzijnterugtevindenopwww.groenontwikkelfondsbrabant.nl.

 • 5

  ColumnWaardoenwehetvoor?

  Watiseigenlijknatuur?Jeeigentuin?Devogelsdiejehoortalsjejeogendichtdoet?Dezon?Dewind?HetmooienatuurgebiedomdehoekinBrabant?DeLoonseenDrunenseDuinen?DeBiesbosch?DeStrabrechtseHeide?OfhetAmazonegebied?Mensengevenveelverschillendeantwoordenopdiesimpelevraag.DusevenWikipediaraadplegen.Daarleesje:“Denatuur(ofdewildernis)iseenomgevingopaardedienognietisaangetastofaangepastdoordemens.Eengebiedwatalleendoordenatuurendedierenisbepaald.Hetkanookwordengebruiktvoorgebiedendieopheteerstegezichtnatuurlijklijken,maardieweldoordemenskunnenzijnaangepastofaangetast”.Eendingisduidelijk:alsditdedefinitieisdanhebbenweinNederlandgeennatuurmeer.MetuitzonderingvanhetWaddengebiedmisschien?NatuurinNederlandkentnueenmaalmenselijkebemoeienis.DitgeldtookvoordeopdrachtvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantom‘nieuwenatuur’inBrabantrealiseren.Natuur‘maken’isinNederlandgeennatuurlijkproces,maarwordtvolledigdoormensengeorganiseerd.Watisnatuur?klinktdusalseeneenvoudigevraag,maardaarkunjeookheelcomplexeantwoordenopgevenweetikinmiddels.Overnatuurtypes,ambitie-enbeheerkaarten,definities,hectaresenkilometers,vergunningenenverordeningen.Allemaalzinvol,maartochvooraltechnischeinstrumentenomdoelentebereikenengeendoelopzich.Watisdaneigenlijkhetdoel?Volgensmijzijnertweedoelen,diebeidebelangrijkzijn:biodiversiteiténnatuurdichtbijmensenBiodiversiteit?Eenwoorddatnietdagelijksgebruiktwordt."Bio"betekentleven"diversiteit"betekentverschil,afwisseling,verscheidenheid.Biodiversiteitiseenoverkoepelendwoordvooralleverschillendesoortendieweopaardehebben.Hetisbelangrijkdatwe-bijvoorbeeld-nietalleenmaarinsectenhebben,maarookinsecteneters.Nietalleenmeeuwen,maarookmussen.Nietalleenzand,maarookgras.Variatieisbelangrijkvoorhetevenwichtindenatuur.Juistomdaterverschillendesoortenzijnblijftdenatuurinevenwicht.Hetgaataljarennietgoedmetdebiodiversiteitindewereld.OokinBrabantgaathetnietgoed.Werkaandewinkeldus.

 • 6

  Natuurdichtbijmensen?Enmensendichtbijnatuur?

  In2016wasikaanwezigbijeenboeiendelezingvanprofessorMatthijsSchouten.HijisbijzonderhoogleraarEcologieenfilosofieaandeWageningenUniversiteit.Hijsteldedeaanwezigendevraag:bentuonderdeelvandenatuur?VolgensSchoutendenkenveelmensenindeWesterseWerelddatzijgeenonderdeelvandenatuurzijn,maardatdenatuurvolledigtendienstestaataandemens.Naarzijnmeningbepaalthoemensenzichzelfinrelatietotdenatuurzienenhoezenatuurbelevenookhoezemetnatuuromgaan.Datzettemeaanhetdenken.Somslijkthetinderdaaddatnatuurenmensensteedsverdervanelkaarverwijderdraken.Inde‘klachtentop-10’vanNederlandsegemeentenscoortnatuurhoog.Klachtenoverbladerenindeherfst.Klachtenoversneeuwengladheidindewinter.Klachtenoveronkruidindelente.Klachtenoverharsvandebomen(opdeauto).Klachtenoverwateroverlast.Bestvervelenddienatuur.Ofdegemeentedat‘probleem’evenkanoplossen?Nogzo’nvoorbeeld:debezuinigingenvanhetKabinetRutteIophetnatuurbeleid(eind2010)leiddenweltotenigeweerstand,maareenfelprotestuitdesamenlevingonbrak.Debezuinigingengingendoor.BuijsenKoppen(WUR;2015)komenonderandereopbasishiervantotdeconclusiedathetnietgoedgesteldismetdemaatschappelijkbetrokkenheidbijnatuurbeleidinNederland.BuijsenKoppenbeschrijven(zienevenstaand)vijfopgavenvoorNederlandommensennatuurweerteverbinden.Hoewelonzeopdrachtisgeformuleerdinhectaresenkilometerszijnweonselkedag

  Natuurenmensverbinden(volgensBuijsenKoppen)

  1.Recreatiefgebruikvandenatuuriséénvandebelangrijksteconcretenatuurervaringenvanburgers,endaarmeeeenbelangrijkebronvandraagvlak.Zetactiefinophetbetrekkenvankinderenbijnatuur,beginnendbijschool,thuisendirecteomgeving.2.Draagvlakgaatoveractievebetrokkenheidvanburgers.Hetisgoednieuwsdathetaantalvrijwilligersstijgt.Stimuleerdat.3.BurgerinitiatievenenzelforganisatiezijndenieuwetrendsinbestuurlijkNederland.Experimenteermetburgerinitiatievenenleerwatdesociale,bestuurlijkeenecologischeconsequentiesvandezetrendzijn(Salverda&vanDam,2008).4.Natuurbeheerdersmoetenzichbewustwordenvandepolitiekekrachtvanargumentenrondomdraagvlak.Ineendemocratischesamenlevingissteunvandebevolkingeenbelangrijkcriteriumvoorbeleid.Draagvlakisgeenneutraalbegrip,maareenbegripdatactiefwordtgebruiktdoorvoor-entegenstanders.5.TotslotpleitenBuijsenKoppenvooreenherwaarderingvandeemotieinhetnatuurbeheer.Natuurbeschermingisaltijdgebaseerdgeweestopeencombinatievanecologischekennis,normatievedoelenenemotionelebeleving.Doordeprofessionaliseringenjuridiseringvandeafgelopenjarenvanhetnatuurbeleiddenadruksteedsmeeropwetenschappelijkeargumentenkomenteliggen(vanKoppen,2002).Natuurorganisatiesmoetendringenddemurenvanhunecologischjargonslechtenendediscussienietmeerbenaderenalseentegenstellingtussenrationeleenwetenschappelijkenatuurbeschermersenerzijdsenonredelijkeenemotioneleburgersanderzijds.

 • 7

  bewustvandeachterliggendedoelstellingen.Komikterugbijdeopeningsvraagvandezecolumn:‘Waardoenwehetvoor?’Onzeactiviteitenin2016warengerichtophetrealiserenvanbiodiversiteitenhetvergrotenvanhetmaatschappelijkdraagvlakvoornatuur.Hoe?Doorruimtetegeven,tenemenentedelen!MaryFiers

  directeurGroenOntwikkelfondsBrabant

 • 8

  Deresultatenvan2016:samenvattingVoordatwijtotdesamenvattingvandeconcreteresultatenovergaanishetgoedomoptemerkendaterdoorveelbetrokkenenhardisgewerktomhetGroenOntwikkelfondsBrabanttoteensuccestemaken.DiepersoonlijkebetrokkenheidendeskundigheidvanonderandereTom,Anne,Hans,Mirjam,Martien,Carlo,Rene,Erik,Virginie,Guido,Roy,Taco,Don,Anton,Marnix,Wendy,Chimène,Peter,Leon,Frank,Heine,Gilles,Linda,Sandy,Karin,Jeannette,Hoema,Petra,Marylin,Arno,PieterenWilverdienteengrootcompliment.

  2016inkernwoorden

  + -

  watginggoed? watmoetandersofbeter?

  gemeentendoenmee tempovanderealisatiemoetomhoog

  meerparticulierenmetnieuwenatuuraandeslag

  ondernemendnatuurnetwerk(ONNB)uitdestartblokken,maarnogteweinigaanvragen

  verdubbelingvanaantalaanvragen realisatie15%en0%categorieëngaatnietvanzelf

  waarderingvanstakeholders grondstrategiemoetwordendoorontwikkeld

  kavelruilmogelijkgemaakt zorgenovercontinuïteitpersoneleinzet

  verduurzamingpachtophogerplan debasisisnognietvoldoendeoporde

  communicatiesterkverbeterd

  invoeringlerendewerkwijze:doen,evaluerenenaanpassen

  beschikkinggemiddeldbinnentienweken

  versnellingrealisatieEVZ’s

  bedrijfsvoeringenrisicomanagementoporde

 • 9

  Deresultatenvan2016:toelichtingWatgaatgoed?GemeentendoenmeeInhetjaarplan2016wasdeelnamevangemeentenaanhetrealiserenvanhetNatuurnetwerkBrabanteenbelangrijkspeerpunt.Inoktober2016presenteerdendevijfgroteBrabantsesteden(Breda,Eindhoven,Helmond,‘s-HertogenboschenTilburg)eenvoorstelvoorhetgezamenlijkrealiserenvanminimaal500hectareaannatuuren40hectareaanecologischeverbindingszonesindekomendevijfjaar.Diebeloftehebbenzevastgelegdinhetbidbook‘StedenalsschakelsbinnennatuurnetwerkBrabant’.HetbidbookisaangebodenaangedeputeerdeJohanvandenHout(zieookwww.groenontwikkelfondsbrabant.nl/1023-2)Wekregenin2016sowiesovakervragenvangemeentenmetplannenvoornatuurrealisatie.In2016ontvingenweconcreteplannenvandegemeentenBreda,Tiburg,Sint-OedenrodeenVeghel.DeWerkeenheidisdaarnaastmeteentientalgemeenteningesprekoverhunnatuurplannen.Wezijnernogniet,maarhetresultaatin2016stemtonspositiefvoordekomendejaren.OphetgebiedvandeEcologischeVerbindingszones(EVZ)iseengroteredeelnamevangemeentenonontbeerlijk.Verderopmeeroverdeaanpakomookhierversnellingintekrijgen.MeerparticulierenaandeslagmetnieuwenatuurOngeveer1/3evandeaanvragen,diebijhetGroenOntwikkelfondsBrabantzijningediend,zijnafkomstigvanparticulieren.Eengoedeontwikkeling;hoemeermensenaandeslaggaanmetnatuur,hoebeter.DeWerkeenheidheeftcontactmetmeerdan40particulieren,diebezigzijnplannentemakenvoorderealisatievannieuwenatuur.Wezijnhoopvoldatdezeontwikkelingzichin2017gaatdoorzetten.Ookdekwaliteitvandeplannenisgoed.AndriesBouma,voorzittervandeInvesteringscommissie,noemdedekwaliteitvandeplannenonlangs“gemiddeldvanhogekwaliteit”.Daaruitkandeconclusiewordengetrokkendatparticuliereaanvragershetserieusengedegenaanpakkenéndatdaarmeedekansopdaadwerkelijkeuitvoeringvanhunplannengrootis.OmparticulierentebereikenheefthetGroenOntwikkelfondsBrabantin2016samengewerktmetondermeerBrabantsParticulierGrondbezit(BPG)enIVNBrabant.

  ‘Forseinvestering

  Innieuwenatuur’“DeB5-stedenzettenvoordekomende

  jareninopeenforseinvesteringinnieuwenatuur.Zodragenweconcreetbijaanhetversneldrealiserenvanhet

  NatuurnetwerkBrabant.Wijmakenonserbovendiensterkvoordatomliggendegemeenten,partners,maatschappelijkeorganisaties,bewonersinitiatievenenhetbedrijfslevenditookdoen.Deze

  cocreatielevertvolgensonsnietalleenbetrokkenheidop,maarzorgtookvoorinnovatieveideeën,waardecreatieen

  cofinanciering.”

  MarioJacobs

  wethoudergemeenteTilburg

 • 10

  Verdubbelingaantalaanvragenin2016HetGroenOntwikkelfondsBrabantontvingeinddecember2016de96steaanvraagvooreenbijdrageuithetfonds.Wezagenhetaantalaanvragengaandeweg2016forstoenemen;bijnaeenverdubbelingvanhetaantaltenopzichtevan2015.Alhoewelhetnogveelkleinereaanvragenzijn,stemtdezestijgendelijnonspositief.WaarderingvanonzestakeholdersOpverzoekvanprovincieNoord-BrabantheeftadviesbureauKplusVhetfunctionerenvanvijf,doordeprovincieopgerichte,fondsengeëvalueerd.EenvandevijffondsenishetGroenOntwikkelfondsBrabant.Inhetevaluatierapportstaatoverdewaarderingvanonzestakeholdershetvolgendegeschreven:“Deexternestakeholdershebbenpositievewaarderingvoordewijzevanproactiefhandelen,communicerenenpraktischewijzevanwerkenvanGOBBV.VoorhenisGOBBVeenzichtbaarentoegankelijkloketvoordeindieningvaninitiatieven.Zijziendemeerwaardevaneenuitvoeringsorganisatiedieopafstandvandeprovincieopereert:zelfcommuniceert,meedenktenbeslissingenoveraanvragenneemt.”Wijzienditalseensteuninderugvoordegekozenkoersenwerkwijze.KavelruilmogelijkgemaaktHetGroenOntwikkelfondskanvanafeind2016subsidieverstrekkenvoorkavelruilprojecten.Kavelruiliseenuitersteffectiefinstrumentendraagtbijeenaaneenbelangrijkerandvoorwaardevoorderealisatievannieuwenatuur.Bijeenkavelruilwordenopbasisvandiversebelangenineengebieddegrondposities‘geruild’.VoorhetGroenOntwikkelfondsBrabantisditrelevant,omdathierdoorgrondenbinnenhetNatuurnetwerkBrabantgeruildkunnenwordentusseneigenarendiegraagaandeslagwillengaanmethetrealiserenvannieuwenatuur.

  MetsuccesnatuurmakenDefamilieVanLanschot,eigenaarvanhetlandgoedZwijnsbergen,heefteenlandbouwperceelvancircadriehectareaangekochtenhetperceelomgevormdtotnatuur.DefamilieVanLanschotvoegdehettoeaanhetNatuurnetwerkBrabant.Naruim100jaarbehoortditstukgrondweertothetlandgoedenvormtdaarmeedegroeneschakeltussendenatuurgebiedenLoonseenDrunenseDuinenenhetHelvoirtsBroek.“Metditprojectlatenweziendatookparticulierenmetsuccesnatuurkunnenmakenenbeheren.Metookeen

  gezondfinancieelperspectief.”

  JanvanLanschot,mede-eigenaarlandgoedZwijnsbergen

 • 11

  VerduurzamingpachtophogerplanVanaf1januari2016heefthetGroenOntwikkelfondsBrabantdepachtuitgifteovergenomenvooreengrootdeelvandegrondportefeuillevandeprovincieNoord-Brabant.HetbetreftgrondenbinnenhetNatuurnetwerkBrabanténgrondendaarbuiten.Gelijktijdighebbenwetweewijzigingendoorgevoerd:

  • dewijzewaaropdepachtwordtaangebodenisveranderdenverlooptvoortaanopenbaar,viapachtbank.nl;

  • uitgifteopbasisvaneenduurzaamheidsscore.Datwaseenheidenskarwei;hetgaatimmersomhonderdenpachtcontractenperjaar.Deimplementatieis,dankzijdeenormeinzetvanhetbeheerteam,redelijkvlekkeloosverlopen.Eersteresultaten?

  Uiteenanalysevandelaatstegunning(eind2016)blijktdataanzienlijkmeerpercelenzijnverpachtaanondernemers,dieaantoonbaarduurzaamzijn.Deresultatenvandegunninglatenziendatdehelftvanalleondernemers,diebelangstellinghaddenvoorpachtgronden,tentijdevandeinschrijvingéénofmeercertificatenhad.Uiteindelijkis65procentvandegrondengegundaanondernemersmetcertificaten.Alsdegunningscriterianietwarenaangepastenalleendeinschrijfprijshadgeteld,danhaddatpercentagewaarschijnlijkrond50%gelegen.Watverderopvaltisdathetbezitvaneenofmeercertificatennietheeftgeleidtotlagereinschrijfbedragen.Degebodenengegundepachtprijzenwarennunagenoeggelijkaandievanvorigjaar.Gemiddeldgenomenliggendepachtprijzen1%hogerdanvorigjaar.VoorhetGroenOntwikkelfondsisdepositieveervaringmetdeduurzaamheidsscoreaanleidingomookin2017dewerkwijzemetcertificeringentehanteren.Sterkernog,wegaanerdeboermeeop.OnzeambitieisommeergrondeigenareninBrabant,endaarbuiten,testimulerenommeetedoenmethetverduurzamenvandepacht.

  Pacht?Hoewerktdat?Degrondendieverpachtwordenzijnooitaangekochtomeenbijdrageteleveren(vaakviagrondruil)aanderealisatievanhetNatuurnetwerkBrabant.Depachtstaattendienstevandezedoelstellingendegrondenworden,voordatdoelrealisatieplaatsvindt,opeenzorgvuldigemanier(viapachtuitgifte)beheerd.DegrondenbinnenhetNatuurnetwerkBrabantzijndooronsallemaalin‘natuurpacht’uitgegeven.GeenregulierelandbouwoponzeperceleninhetNatuurnetwerkBrabantdus.Bijdeverpachtingvandegrondenhebbenwenieuweduurzaamheidsuitgangspunteningevoerd.Omduurzaamheidtestimulerenhebbenwe-opbasisvaneenadviesvandeWUR-nietalleendeprijslatenbepalenwiewelkegrondenkreegtoegewezen,maarwerdookmeegewogenofdepachterinspanningendoetvooreenbeterwaterbeheer,verbeteringvandebodemkwaliteitenversterkingvandebiodiversiteit.Bijdeuitgiftevandepachtgrondeneind2016isopbasishiervanvoorheteersteenzogenaamde‘duurzaamheidsscore’bepaald.Potentiëlepachtersdiehuninzetvooreenduurzamebedrijfsvoeringkunnenbewijzenaandehandvancertificaten,krijgendaarvoorextrapunten.Vanaf2017isookhetinvullenvanhetbodempaspoort(ziewww.bodempaspoort.nl)onderdeelvandepacht.

 • 12

  CommunicatiesterkverbeterdHetGroenOntwikkelfondsBrabantisvoorderealisatievanhaaropdrachtafhankelijkvaninitiatiefnemers.Ditbetekentdatpotentiëleinitiatiefnemersdewegnaarhetfondsmoetenkunnenvinden.

  In2016isdaaromforsgeïnvesteerdindezichtbaarheidvanendecommunicatieoverhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Onderanderedooreenmaandelijkseinformatiebriefmetinmiddelsbijna1000abonneeseneensteedsactuelewebsite.Dewebsiteisin2016toegankelijkergewordendoorhetgebruikvanfoto’senfilmpjes.Benieuwd?Ziewww.groenontwikkelfondsbrabant.nl

  Lerendewerkwijze:doen,evaluerenenaanpassenOmhetNatuurnetwerkBrabantuiterlijk2027terealiserenzijnnieuwepartijenennieuweconceptennodig.Hoe?Doorruimtetegeven.Ditvraagtomeennieuwsgierigehoudingenomeenlerendewerkwijze.Doen,evaluerenenaanpassen.Zonderlefgeenvernieuwing.In2016isleren,endusookfoutenmogenmaken,ingebedalswerkwijzeencultuurvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Datisallesbehalveeenlozekreet.Ookisin2016hetInvesteringsreglementeenaantalmalenaangepast.Opbasisvanpraktischeervaringenisviermaal(januari,maart,junienoktober)eenwijzigingaangebracht.DebelangrijkstewijzigingenbetroffenaanpassingenindesubsidiëringvandeaanlegvanecologischeverbindingszonesEVZ,hetbiedenvanvergoedingenvoorkavelruil,definancieringvanproceskostenbijdeaanvraagvannatuursubsidiesinEuropa,dehoogtevande

 • 13

  subsidieplafondsendewerkwijzebijdebeoordelingvanafwijkingenopdeambitiekaart.Totslotzijntekstueleaanpassingengedaanomhetreglementbeterleesbaartemaken.BeschikkingbinnentienwekenEind2016wasdebackofficevanhetGroenOntwikkelfondsBrabantzoingerichtdatwij,bijeenvolledigeaanvraag,binnengemiddeld10wekeneenbeschikkingkondenafgeven.MededankzijdeinspanningenvanzowelmedewerkersvanhetfondsalsdeInvesteringscommissielooptditprocesgesmeerd.Demaximalebeschikkingstermijn,zoalsvastgelegdinhetInvesteringsreglement,is22weken.VermeldenswaardighierbijzijnnatuurlijkookdeinspanningenvandeWerkeenheid,wanthoecompleterengoedonderbouwddeplannenwordeningediendhoesnellerwetotbesluitvormingkunnenkomen.

  VersnellingrealisatieEVZ’sIn2016werdduidelijkdatdeaanvragenvoorderealisatievanecologischeverbindingszones(EVZ’s)forsachterblijvenbijdeambitie.Detotaleopgavebetreft710kilometer;begin2016wasersubsidievoornoggeen10kilometerEVZaangevraagd.Wijhebbendaaromaangedrongenomeenpilotom,vooruitlopendopdebeleidsevaluatievandeprovincieNoord-Brabant,teonderzoekenofeenhogersubsidiepercentagekanbijdragenaandeversnellingvanderealisatievanecologischeverbindingszones.Mediooktober2016isdezewijzigingdoorgevoerdinhetInvesteringsreglement.Hetisnogtevroegomheteffectvandezemaatregeltebeoordelen.OokhetactiefbetrekkenvangemeenteiseenbelangrijkepijleronderhetversnellenvandeEVZ-opgave.

  ‘Kwetsbaresoortenbehouden’

  “WaterschapBrabantseDeltalegtsamenmetStaatsbosbeheer,Defensie,GolfclubToxandriaendegemeentenAlphen-Chaam,GilzeenRijenenBredahettweededeelvandeEcologischeVerbindingszone(EVZ)Boomkikkeraan.Hiervoorhebbendezepartijenopdonderdag17novembereensamenwerkingsovereenkomstondertekendtijdensdenetwerkdagvanLandstaddeBaronieinBreda.Metdezeondertekening startdesamenwerkingenkandevoorbereidingvanhetgrootschaligeprojectbeginnen.DeEVZiseennatuurlijkingerichtezonevan25á30meterbreed.DeEVZwordtaangelegdvanafdevliegbasisGilzeenRijen,waareenpopulatieboomkikkersaanwezigis.VervolgenslooptdeEVZviaterreinvanStaatsbosbeheerengrondenbijenvangolfclubToxandria,overgrondgebiedvandegemeenteBredanaardegemeenteAlphen-Chaam.HiersluithijaanopdeChaamseBossen.DetotalelengtevandezeEVZisruim11kilometer.Viadezeverbindingszonekunnenplantenendierenzichvanhetenenaarhetanderenatuurgebiedverplaatsen.DeEVZisinhetbijzonderbedoeldvoordeboomkikker.Dezesoortisdoorallerleioorzakenzeldzaamgeworden.Indejaren‘80teldedeprovincieNoord-Brabantnogdriepopulaties,waaronderdepopulatieopdevliegbasisGilzeenRijen.Viaherintroductieprogramma’s,maarookdoordeaanlegvanverbindingszonesprobeertmendezekwetsbaresoorttebehouden.Naasteengeschikteleefomgevingvoorplantenendieren,biedtdeze EVZookvoordelenvooromwonendenenbezoekersvanditgebied.Zowordthetgebiedookaantrekkelijkergemaaktvoorrecreanten.”

  PersberichtLandStadBaronie,november2017

 • 14

  DaarnaastzijnpraktischevereenvoudigingendoorgevoerdinhetInvesteringsreglement,diehetondermeergemakkelijkermoetenmakenomdewaardevangrondenendesubsidiabelekostentebepalen.DeuitkomstenvandebeleidsevaluatieEVZ,diebegin2017wordtverwacht,biedtmogelijkaanknopingspuntenomdevoortgangverderteversnellen.BedrijfsvoeringopordeIn2016isveeltijdenenergiegestokeninhetoptimaliserenvandebedrijfsvoeringvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Zoishet,einddecember2015vastgestelde,risicomanagementprotocolgeïmplementeerdenheeftdeaccountantdetweehoofdprocessenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant(subsidieverleningengrondtransacties)geaudit.Deaccountantconstateertdat“devoordezetweeprocessenbeschreveninternebeheermaatregelenbestaanenadequaatfunctioneren”.Tevensdoenzijtweeverbetervoorstellen.Dezewordenin2017geïmplementeerd.HetbureauKplusVsteltindeeerdergenoemdeevaluatievandeBrabantsefondsenvastdat“hetGroenOntwikkelfondsBrabanthetrisicomanagementgoedgeorganiseerdheeft.Zeheeftdedenkbarerisico’sinbeeldenacteerteropomzetebeheersen”.OokishetBibob-beleidgeïmplementeerd.In2016isergeenaanleidinggeweestomopbasisvandeuitkomstenvaneenopenbarebronnencheckeenformeleBibob-procedureoptestarten.Eriswelenkelemalensteekproefsgewijs,conformbeleid,eenopenbarebronnencheckuitgevoerd.Deimplementatievandebeleidsnotitie‘misbruikenoneigenlijkgebruik’heeftmedio2016geleidtoteenaanpassingvanhetInvesteringsreglement.Dewijzevanbevoorschotting,controleenafrekeningisgewijzigdPer1januari2016isdevennootschapsbelastingingevoerdvooroverheidsondernemingen.HetGroenOntwikkelfondsBrabantBV.isdaarmeeookvennootschapsbelastingplichtig.Omdathetuiteraardnietdebedoelingisomvennootschapsbelastingtebetalenover‘natuurgeld’is,inoverlegmetdeprovincieNoord-Brabant,gezochtnaareenmanieromdezebelastingverplichtingvormtegeven.Dezewerkwijzeisin2016besprokenmetdeBelastingdienst.Uitkomst:hetGroenOntwikkelfondsBrabanthoeftgeenvennootschapsbelastingtebetalen,maarmoetwelelkjaaraangiftedoen.

 • 15

  Watmoetandersofkanbeter?HettempovanderealisatiemoetomhoogIn2016zijnmaatregelengenomenomdeinhetjaarplan2016beschrevenversnellinghandenenvoetentegeven.Infebruari2017iseenvolgendebelangrijkeaanpassinggedaaninhetInvesteringsreglement,namelijkdebevoegdheidomook‘natuurbuitentelijntjes’temogenbeschikken.Samengevatbetekentditdaternogmeerspeelruimteontstaatvoorinitiatiefnemersdiewelnieuwenatuurwillenrealiseren,maartotvoorkortnietindegelegenheidwarenomaanvragenintedienenomdathunpercelenbuitenhethuidigNatuurnetwerkBrabantliggen.ZijkunnennuwelgebruikmakenvandemogelijkhedenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant,uiteraardwelonderdevoorwaardedathunplaninhoudelijkbijdraagtaandeversterkingvanhetnatuurnetwerkinBrabant.Wijverwachtendatdezeaanpassingzekervoordegewensteversnellinggaatzorgen.Datisooknodig,wantomin2027eenaaneengeslotenrobuustnatuurnetwerktehebbenmoethettempoomhoog.Sindsdestartvanhetfondszijn(totenmetdecember2016)79beschikkingenafgegeven.Hetleidttotonderstaandestandvanzakenper31december2016:Doel OpdrachtGOB Feitelijkerealisatietoten

  metdecember2016(viasubsidiesenrealisatieviaaan-enverkoopvangrond;ingerichtenniet)

  Openstaandebeschikkingentotenmetdecember2016(duswelbeschikt,maarnietafgerond;‘inbeheer’)

  NNBprovinciaal:verwerving/functiewijziging

  3100ha 66ha 63ha

  NNBprovinciaal:inrichting

  3100ha 42ha 72ha

  NNBRijks:verwervingeninrichting

  2274ha 164ha 160ha

  NNBRijks:alleeninrichting(aleerderverworven)

  5648ha 0ha 0ha

  EVZ:verwervingeninrichting

  700km 0km 36km91,9752ha

 • 16

  Deplanning2016wasvooreengrootdeelgebaseerdopdemeerjarenplanningvandemanifestpartijen.Inhetjaarplan2016stondonderstaandeplanningvoordesubsidieaanvragenbijhetGroenOntwikkelfondsBrabantopgenomen. BeschikkingGOB2

  20153 2016

  Rijk(hectare) 1.175 960

  Prov(hectare) 115 209

  EVZ(km) 4 54

  Inrichting(hectare) 874 1.613

  Duidelijkisdatdezeplanningnietgehaaldis.DeelswordtditverklaarddoorhetbesluitvandeprovincieNoord-BrabantomdePAS-opgavebuitenhetGroenOntwikkelfondsBrabantomteorganiseren.RealisatieOndernemendNatuurnetwerk:nogteweinigaanvragenDefocusvandemanifestpartnerswasin2016,enisindekomendeperiode,gerichtophetrealiserenvandedoelstellingenvanhetrijksdeelvanhetNatuurnetwerkBrabant–endaarbinnenspecifiekdezogenaamdePAS-gebieden(ProgrammatischeAanpakStikstof).GeziendenationaleenEuropeseafsprakenisdateenlogischekeuze.Ditbetekentechterdatdeinhoudelijkerealisatievanhetprovincialedeelachterblijft.Erzijndusvooral(ook)nieuwepartijenennieuweconceptennodigomonzeopdrachtwaartekunnenmaken.HetOndernemendNatuurnetwerk(ONNB)iseenbelangrijkonderdeelvanhetprovincialedeelvanhetNatuurnetwerkBrabantenonzebusinesscase.Alsuitgangspuntishierbijopgenomendaterintotaalongeveer2000hectareONNBwordtgerealiseerd.Totophedenblijvendeaanvragenuit.In2016hebbenweintotaalslechts3aanvragenvoorhetONNBgehad.Tweeaanvragen,meteentotaleomvangvanbijna2,5hectare,zijnin2016ookbeschikt.

  Datmoetenkandusbeter.Hoe?

  2 OpbasisvandemeerjarenplanningvandeManifestpartijenisdedatumbeschikkingvanhetGOBin‘jaar1’(aangegevenstartjaar)gepland.Ditisuiteraardniet1-op-1hetjaarwaaropderealisatieen/ofbetaling(bevoorschotting)plaatsvindt.Ditschemaisdusooknietzomaaralsliquiditeitsplanningtegebruiken. 3Indezekolom2015isdeplanning2015opgenomen.

  DeeerstetweegeslaagdevoorbeeldenvanOndernemendNatuurnetwerkBrabantDeeersteaanvraagbetrofeeninitiatieftotnatuurontwikkelingdoordeeigenarenvaneenzorgboerderij.Deboerderijismethaarzorgvuldigbewaardegebouwen,bloemrijkegraslanden,houtwallenensteilrandeneenkenmerkendonderdeelvanhetplaatselijkedorpsgezicht.Dezeondernemerszijnwegeningeslagendiebeterpassenbijhunvisievanduurzaaminstandhouden.Delandbouwvindtopbiologischdynamischemanierplaats,dusmetrespectvoordierenaarde.Deinitiatiefnemersrealiserenop1perceelvanruim1hectare,viaextensiefbeheer,vochtighooiland. Hettweedeinitiatiefisvaneenwoonvereniging.Zijrealiserenopeenperceelvanbij1,5hectarekruidenenfaunarijkgrasland.Erwordtextensiefbeheertoegepastomzotoetewerkennaarhetbeoogdnatuurdoeltype.Erwordtalleenruigestalmestopgebracht,maximaal20tonperhectareperjaar.Erzaleenkleinaantalpaardenwordeningezetvoordebegrazing;debegrazingsdrukmagmaximaal2GVEperhazijn.Doordebegrazinggoedindegatentehoudenenzonodigherteverdelenkanergestuurdwordenopgraasintensiteitenkwaliteitvandegrasmat.

 • 17

  Eind2016zijnheeftdeZLTO,samenmetdeWerkeenheid,drievoorlichtingsbijeenkomstengehoudenomhetconceptvanhetOndernemendNatuurnetwerkBrabantmeerbekendheidtegevenonderhunachterban.Ditheeftgeleidtottwintigserieuzeinitiatiefnemers,diemetdeWerkeenheidingesprekzijnoverhunplannen.Voorlichtingenactievecommunicatieisookin2017vangrootbelang.OnzeanalyseisdathetvaaknietbeschikbaarzijnvangrondeenbelangrijkebelemmerendefactorisvoordeuitrolvanhetONNBbinnenBrabant.Daaromhebbenweeind2016devoorbereidingengestartvoordeprijsvraag“NatuurlijkOndernemen”.Dezeprijsvraagisinfebruari2017gelanceerd.Deelnameisvooralinteressantvoorondernemersenburgerinitiatievendiegoedeplannenhebben,maarnietbeschikkenoverdegrondomhunideeënookdaadwerkelijkterealiseren.DeresultatenvandezeprijsvraagwordengeëvalueerdenbenutomdeaanpakvanhetONNBteverbeteren.Ookishetvanbelangomdekomendeperiodeteinvestereninkennisuitwisselingoverdeintegratievannatuur&economieenbiodiversiteitinnatuur&landbouw(OndernemendNatuurnetwerkBrabant).Kennisdelenoverwatwerktenwatnietwerktleidtimmerstotsnellereenbetereresultaten.Wepakkendit,samenmetdenieuwelectorenvanHAS(OndernemenenNatuur),ZLTOenprovincieenwerkeenheidactiefop.TotslotiseenstagiairgestartmetzijnafstudeeronderzoeknaardeoorzakenvanhetachterblijvenvandeinitiatievenvoorONNB.Hijbenadertditvanuithetperspectiefvandeondernemers.Meerwetenoverzijnonderzoek?Kijkopwww.groenontwikkelfondsbrabant.nl/afstudeeropdracht-ondernemend-natuurnetwerk-brabantRealisatie15%en0%categorieëngaatnietvanzelfIndehuidigebusinesscasevanhetGroenOntwikkelfondsBrabantisbepaalddateendeelvandenieuwenatuurgerealiseerdwordtmet15%en0%subsidievanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Datisgeeneenvoudigeopgave,geletopdeforsecofinancieringopgavediehierbijnodigis.Dievarieertvan85%totzelfs100%.In2016isindezecategorieëngeenplangerealiseerd.Datzalooknietvanzelfgaan.Eenbijdragevan85%vaneeninitiatiefnemerisfors,zekeralsersprakeisvanallerlei(publiekeenprivaatrechtelijke)beperkingen.Bovendienwordengelijktijdigtweeanderecategorieën(50%en85%subsidie)aangeboden.Waaromzoueeninitiatiefnemerdanvoormindersubsidiekiezen?

  PrijsvraagNatuurlijk

  OndernemenMetdezeprijsvraagwilhetGroenOntwikkelfondsBrabantondernemersenburgerinitiatievenuitdagenommetnieuwe,verfrissendeideeëntekomenvoorvijfclustersvanperceleninhetbuitengebiedvanBrabant(gemeentenBreda,Hilvarenbeek,MeierijstadenSonenBreugel).Voorwaardeisdatopdeaangebodenpercelennatuurontwikkelingenondernemerschapopeencreatievewijzewordengecombineerd.Deplannenwordennietalleenbeoordeeldopdeaangebodenkoop-ofpachtprijs,maarvooralopinhoud.Bijdebeoordelingwordtmeegewogenofenzojahoedeplannenpassenindeomgeving,zorgenvoordeverbeteringvannatuurwaardenenbijdragenaaneenduurzamebedrijfsvoering.

 • 18

  Deaanlegvannieuwelandgoederen,rood-voor-groen-constructiesofanderszinsplanologischeruimtebiedenkandeoplossingzijn.Mogelijkgeldtdatookvoorhetinzettenvanleningenenparticipatiesopbedrijfsniveau.Eind2016zijnweoverditlaatsteingesprekgegaanmetdeASN-bank,RabobankenhetNationaalGroenfonds.GrondstrategiemoetwordendoorontwikkeldHetGroenOntwikkelfondsBrabantwildegrondportefeuille(inclusiefpachtenbeheer)bewusterendeelsproactieverinzetten.Degrondportefeuillekanénmoeteenkrachtigerinstrumentzijnbijderealisatievannatuur.Defocusligtnuteveelopsubsidieverlening.Daaromisinoktober2016gestartmethetopstellenvaneengrondstrategie.UitgangspuntbijdegrondstrategieisdehuidigeopdrachtvandeprovincieaanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Dezeisverwoordindeaandeelhoudersinstructieenafgeleidvanhetprovinciaalgrondbeleid.Opbasishiervanisin2015hetplanvanaanpak‘grond’voorhetGroenOntwikkelfondsBrabantgeformuleerd.Dievormtdebasisvoordeoptestellengrondstrategie.Mochtdegrondstrategieaanbevelingendoenomdezebasisuitgangspuntentewijzigendanwordtdituiteraardvoorgelegdaandeaandeelhouder.ZorgenovercontinuïteitpersoneleinzetHetGroenOntwikkelfondsBrabantisleanandmeanopgericht.DedirecteurendeprocesmanagerzijndeenigemedewerkersvandeBV(gedetacheerdvanuitdeprovincie).Deoverigepersoneleinzetwordtingehuurd,vooralviadeprovincieNoord-Brabant.DezeinhuurvindtplaatsviazogenaamdeServiceLevelAgreement’s(SLA).HetfondsheeftSLA’smetdeclustersProjecten&Vastgoed,Natuur,Subsidies,Hoor-enAdviescommissieenFinanciën.In2016isgeblekendathetinhurenvanpersoneleinzetviadeSLA’senkeleforsenadelenkent.Alsgevolgvanbezuinigingenenpersoneleverschuivingenbinnendeprovincialeorganisatiekwamdecontinuïteit,endaarmeekwaliteitvandedienstverlening,inhetgeding.Tevaakwerdenmedewerkersad-hocgewisseld,waardoordelerendewerkwijze(ziepagina12)vanendekennisontwikkelingbinnenhetGroenOntwikkelfondsBrabantnietoptimaaluitdeverfkomen.Bovendienleidtditindepraktijk,vanwegedevaakparttimeinzet,toteendubbeleaansturingvandemedewerkers.Ditkanleidentotspanningenbijdetaakuitoefeningvandeindividuelemedewerkers.Vooronsaanleidingomin2017hetgesprekaantegaanmetdeprovincieovereenoplossingvoorditvraagstuk.Detacheringen,inplaatsvanSLA’s,kunneneenoplossingbieden.Detacheringenhebbenalsbijkomendvoordeeldatmedewerkerszelfookbewustkunnenkiezen(intrinsiekemotivatie)omtewerkenvoorhetGroenOntwikkelfondsBrabant.

 • 19

  BasisnognietopordeMededoordeoprichtingvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantisexplicietgewordendatdebasisadministratievannoodzakelijkegegevensnietopordeis.Desubsidiekaart,opbasiswaarvaninitiatiefnemersaanvragendoen,isnietoporde.Daarmeeisookonzeopdrachtnietscherp.Eind2015isdoordeprovinciegestartmethetproject‘debasisoporde’omdezeknelpuntenoptelossen.Eind2016wasditprojectnognietafgerond.HetmetgrotespoedopordekrijgenvandebasisadministratieiseenrandvoorwaardevoorhetgoedfunctionerenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Deresultatenvan‘basisoporde’endedoordeprovincieNoord-BrabantgemaaktekeuzestenaanzienvandePAS(deelsgeorganiseerdbuitenhetGroenOntwikkelfondsBrabant)zullenin2017leidentoteenformeleaanpassingvandeopdrachtaanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.

 • 20

  Feiten&Cijfers2016OperationeelverslagGrondtransactiesAanheteindvan2016isinhetkadervandeafsprakenoverdedoorleveringvangrondenindecategorieën1en2intotaalruim134hectareingerichtenatuurdoorgeleverdaaneeneindbeheerder.Wehebbenditjaar14potentiëlestrategischeaankopenonderzocht.Bijvieraankopenhebbenweovereenstemmingbereiktmetdeeigenaar.Intotaalhebbenwe20,9hectaregrondverworvenin2016.HetbetreftaankopeninWaspik,Bladel,HeukelomenBorkel.Hierbijmoetweldeopmerkingwordengemaaktdatderolverdelingtussendeprovincie,hetGroenOntwikkelfondsBrabantendemanifestpartijenbijstrategischeverwervingenextraaandachtbehoeft.Wijconstaterendatertevaaknaarelkaarwordtgekeken,waardoorkansenwordengemist.Wekregenintotaal36verzoekentotverkoopvanonzegronden.Intotaalhebbenweaan12verzoekennietmeegewerkt.Veelalomdatwijkansenzagenomdegevraagdegrondenvooreenbeteredoelrealisatieintezetten.Kroonjuwelenverkopenwenietzomaar.In2016hebbenweuiteindelijkintotaalmet20eigenarenovereenstemmingbereiktenruim60hectareverkocht.DitbetreftdeelsverkoopaangemeentenenwaterschappenzodatzijdoelstellingenophetgebiedvanKRW(KaderrichtlijnWater)enNNB(NatuurnetwerkBrabant)kondenrealiseren.Uiteraardmetdedoorleggingvandeverplichtingtotopenbareverkoopnainrichting.Daarnaastbetrefthetvooralruilgrond,dieverkochtwordtaanparticulierendiedoordezeaankoophuneigenperceleninhetNNBinrichtenalsnatuur.Eind2015zijnweookgestartmeteenvierpilotswaarinwepercelen,dieinhetNNBliggen,openbaarteverkopen.Hetbetrofdeelsingerichtenatuur,deelsnogterealiserennieuwenatuureneenverkoopvanmetopstalendaaromheennoginterichtengronden.Eind2016zijn3vande4verkocht.Inhoudelijkzijnwetevredenoverhetresultaat.Opvallendishetaantalgegadigdenendekwaliteitvandeplannenvoordezepercelen.Omdatwedezewijzevanverkoopdekomendeperiodevakergaandoenishetbelangrijkomdeleerpuntentebenoemenendezemeetenemenbijdevolgendeverkopen.Kortsamengevatzijndebelangrijksteleerpunten:formulerenvanduidelijkecriteriavoordekwalitatievebeoordelingenhanterenvaneenruimeplanningvoordebeoordelingsfase.GebouwenHetGroenOntwikkelfondsBrabantheeftookheteconomischtrekkingsrechtovereenaantalgebouwen.In2016is1gebouw(Bremweg1inOssendrecht)metondergrondverkochtvoor€335.000.Detransportaktevandezeverkooppasseertbegin2017.Vaneenandergebouw(Zundertseweg104inSchijf)isdetransportaktegepasseerdin2016voor€2.152.000.Eind2016resterenernog17voormaligeagrarischebedrijven/boerderijendieverkochtmoetenworden.Voor2vandezegebouwenwordtmomenteeleenkoopovereenkomstopgemaakt.

 • 21

  InvesteringscommissieDeInvesteringscommissieisinmiddelsgoedingevoerdinhaarwerkzaamheden.Ookhetsamenspeltussendevoorbereiding,beoordelingenafhandelingverlooptgoed.In2016zijndeeersteervaringenopgedaanmetbeoordelenvanaanvragenvoorhetOndernemendNatuurnetwerkBrabant.Datzalin2017verderinvullingkrijgen.DeafstemmingmetdeWerkeenheid(dieinitiatiefnemersadviseertvoordateenaanvraagwordtingediend)endeprovincie(diemeekijktnaardeontwikkelingen)vraagtnadrukkelijkaandacht.DeInvesteringscommissieheeftin2016maandelijksvergaderd.Decommissieheeft42,uitsluitendpositieve,adviezenafgegeven.Sommigeadviezenzijnvoorzienvaneeninhoudelijkeaanbevelingen/ofvoorwaarde.Decommissieheeftin2016bijsommigeaanvragengeworsteldmetdevraagwanneerwelennietkanenmoetwordenafgewekenvandeambitiekaart.Achterdezeworstelingschuiltdemeerfundamentelevraaghoelangjevasthoudtaanjeeigenambitieenwanneerjeeenkansgrijptalsdiezichaandient.Opdezevraagiswaarschijnlijkgeeneenduidigantwoordtegeven.OpinitiatiefvandeInvesteringscommissiewordtoverditonderwerptweemaalperjaareeninhoudelijkgesprekmetdeprovinciegevoerd.In2017krijgtdeInvesteringscommissie,omdaterookaanvragenkunnenwordeningediendbuitendehuidigegrenzenvanhetNNB,ereenextrabeoordelingsvraagstukbij.Datvraagtomeenextrakritischebeoordelingvandevoorliggendeplannen.AandeelhoudersvergaderingIn2016werdenvierAandeelhoudersvergaderingengehouden.TijdensdezevergaderingenisondermeergesprokenoverdeaanpassingenvanhetInvesteringsreglement(maart,juni,oktoberendecember),jaarplan2016(maart),jaarverslagenjaarrekening(juni),Investeringsbesluitkavelruil(maart),voortgangrisicomanagement(juni)enjaarplan2017(december).Tijdensallevergaderingisookgesprokenoverdevoortgangvande‘basisoporde’enhetinregelenvandefinanciëleadministratieendaarmeesamenhangendemandaten.BeroepenbezwaarIn2016isdoortweeinitiatiefnemersbezwaargemaakttegenbesluitenvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantBV.In2016zijntweeopenstaandebezwarenuit2015afgehandeld.SindsdeoprichtingvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantin2014zijnintotaalvijfbezwareningediend.Driebezwarenhebbentoteenaanpassingvanhetbesluitgeleidentweebezwarenzijningetrokken.Opditmomentstaangeenbezwaarproceduresopen.DeAndereAanpak(eengesprekoverhetbezwaarvoorafgaandaandeformeleprocedure)heeftbijaldezebezwarengeleidtotgoederesultaten.

 • 22

  RapportageenverantwoordingHetGroenOntwikkelfondsBrabantwordtdoordeprovincieNoord-Brabant,vanuitverschillendeverantwoordelijkhedenentijdsplanningen,omrapportagesgevraagd.Eind2015isovereenstemmingbereiktoverdewijzewaaropwordtgerapporteerdendefrequentievandeaanteleverenrapportages.Eenbelangrijkeconstateringhierbijisdathetnietzinvolisomterapporterenopeenaantalprestatie-indicatoren,zolangdebasisnietopordeis.Begin2017wordteenonderzoekvandeZuidelijkeRekenkamerverwachtnaardeinformatievoorzieningvandeprovincialefondsenaanGedeputeerdeStatenenProvincialeStaten.Mogelijkleidtdittoteenaanvullingopdebestaandeafspraken.Erwordtveeltijdaanrapportagesenverantwoordingbesteed,maarinformatieisnoggeenkennis.Aldiecijfersgevenpasinzichtalsereenanalyseopplaatsvindt.Watziengebeuren?Enbelangrijkernog:waarom?In2017gaanweinonzerapportagesmeeraandachtbestedenaaninhoudelijkeduidingvandeinformatie.

 • 23

  Financieelverslag

  VoorafIndeOvereenkomstTrekkingsrechtenisgeregelddathetGroenOntwikkelfondsBrabantgrondeninkanzettenvoordoelrealisatie(ruilen),danwelverkopenomliquidetemaken.Indezeovereenkomstisafgesprokendatdenetto-opbrengstvandepachtendeaankoop/verkoopvangrondtengoedkomtaanhetGroenOntwikkelfondsBrabant.Dewinstenvandeverkoopvangronden,gebouwenenpachtzijnin2016(en2014en2015)echternognietverrekendmethetGroenOntwikkelfondsBrabant.Inoktober2015isindenotitiegenaamd‘geldstromen’doorGroenOntwikkelfondsendeprovinciebeschrevenhoedeverschillendegeldstromentussendeprovincieenhetGroenOntwikkelfondsBrabantverlopen.HetbeschrijftenerzijdsdefinanciëleverhoudingensamenhangendmetdetweesubsidiesvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantalsookdegeldstromentussendeprovincieenhetGroenOntwikkelfondsBrabantinhetkadervanverkoop,koopenbeheervangrondenengebouwen.Totophedenisdebeschrevenwerkwijzebinnendeprovincialeorganisatienognietvollediggeïmplementeerd.HetGroenOntwikkelfondsBrabantheeftderhalvegeenadequaatzichtopdefinanciëlegeldstromendiesamenhangenmetverkoop,koopenbeheervangrondenengebouwen.Ookontbreektbijonshetzichtopdenetto-opbrengstenvanallegrondtransacties.Dezesituatieis,gezienhettoenemendaantaltransacties,nietverantwoord.HetGroenOntwikkelfondsBrabantheeftdezesituatiein2016meerderemalengeagendeerdtijdensdeAandeelhoudersvergadering.Deprovincieheefttoegezegddatdeafgesprokenwerkwijzeuiterlijkvoorde2eAandeelhoudersvergaderingvan2017(april2017)geregeldis.

 • 24

  GeldmiddelensamenhangendmetsubsidieverstrekkingdoorhetGroenOntwikkelfondsBrabantHetInvesteringsreglementkendein2016onderstaandesubsidieplafonds:

  • VerwervingenfunctieveranderingRijksdeelNBB:25miljoeneuro;• InrichtingRijksdeelNNB:4miljoeneuro;• VerwervingenfunctieveranderingProvinciaaldeelNNB:10miljoeneuro;• InrichtingProvinciaaldeelNNB:3miljoeneuro;• Verwerving,functieveranderingeninrichtingEVZ:15miljoeneuro;• Verwerving,functiewijzigingeninrichtingEVZ,nietdoorwaterschappen:5,6miljoen

  euro(IR10oktober2016)• Europa:100.000euro(IR20juni2016)

  Vandein2016intotaal49ingediendeaanvragenzijn42beschikkingenafgegevenvooreentotaalbedragvanruim10miljoeneuro.

  Financiëlemiddelentenbehoevevanuitoefeningdoelstellingen(bron:jaarrekening2016)

  Devennootschapheeftvoordeuitoefeningvanhaartakendevolgendemiddelenterbeschikking:Geldmiddelen €116.057.882Gronden €90.817.031Totaal €206.874.913

  Hetverloopvandemiddeleninhetverslagjaar2016isalsvolgt: saldo31-12-2015 mutatie2016 saldo31-12-2016 € € € geldmiddelen 110.844.988 -2.000.000 108.844.988gronden 90.817.031 -1.736.623 89.080.408totaal 201.662.019 -3.736.623 197.925.396GeldmiddelenOp22april2014hebbenGedeputeerdeStaten(GS)beslotengeldenbeschikbaartestellenaanGroenOntwikkelfondsBrabantBVindevormvaneensubsidieprogrammakosten.Dezesubsidieprogrammakostenisper1juli2014verstrektvoordeactiviteitenoverdeperiode2014totenmet2027.HetGroenOntwikkelfondsBrabantBVheefteenverzoekingediendvooreenaanvullendesubsidieprogrammakostenvoorhetonderdeel‘verwervingenfunctieveranderingRijksEHS’.Op29september2015isditverzoekdoorGSgehonoreerdenisdesubsidieverleningvan1juli2014ingetrokken.GSheeftbesloteneensubsidieprogrammakostenteverstrekkenvanmaximaal€116.057.882bestaandeuit€104.257.882watbetrekkingheeftoptrekkingsrechtenen€11.800.000watwordtverleendtenbehoevevandeophogingvanhetsubsidieplafondinhetinvesteringsreglementaangaande‘verwervingenfunctieveranderingRijksEHS’.GrondenDoorzoweldeprovinciealshetRijkzijngrondenterbeschikkinggesteldvoorderealisatievandedoelstellingen.GroenOntwikkelfondsBrabantBVkandoormiddelvande‘OvereenkomsttrekkingsrechtGrond’(gedateerd1juli2014)beschikkenoverdeindebijlagebijdezeovereenkomstvermeldegronden(zogenaamde0-meting).Deboekwaardevandezegrondenbedraagtper31december2016€89.080.408.HierbijdientopgemerkttewordendatdegevolgenvanhetPAS-besluitnognietzijnverwerkt.

 • 25

  Deoverigeaanvragenzijneind2016noginbehandeling.Daarmeezijndebeschikbaresubsidieplafondsditjaarnietoverschreden.UitbetaaldIn2016isintotaalvooreenbedragvan3.906.171euro,opbasisvansubsidiebeschikkingen,uitbetaaldaanderden.Organisatiekosten2016BijdeorganisatiebegrotingvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantisin2016sprakevaneenkleineonderbesteding.Detotalebegrotingbedroeg€1.013.000.Hiervanisin2016€940.871besteedaankosten.Dezeonderbesteding€72.129wordtverrekendmetdeprovincieNoord-Brabant.Voormeerinformatieoverdebestedingenziejaarrekening.

 • 26

  NawoordMentaleruimte:hetkanwel!

  MetdeoprichtingvanhetGroenOntwikkelfondsBrabantin2014iserveelveranderd.Hetsubsidiepercentagevoorhetrealiserenvannieuwenatuurisoponderdelenforsteruggebracht.Hetfondsstaatookopenvoornieuwenatuurontwikkelaars,zoals(agrarische)ondernemersenparticulierenenvoornieuwenatuurconcepten.Grondvoornatuurrealisatiewordtnietmeeronderhands,maaropenbaarverkocht.Erisveelveranderd.Quawerkwijze,maarookfinancieel.Vaninitiatiefnemerswordteengrotereeigenbijdragegevraagdenwordteengrotereigenprojectrisicoverwacht,bijvoorbeeldtenaanzienvandegrondverwerving.

  Kortom,erwordteenflinkedosisondernemerschapgevraagd.Ditallesroept,somsterechte,vragenopengeeftonzekerheidbijinstantiesenhunmedewerkers,diejarenlangandersgewerkthebben.ZowelbijdeterreinbeherendeorganisatiesenWaterschappen,alsbijmedewerkersvandeprovincieNoord-Brabant.Wijzienregelmatigkoudwatervrees.Langnietiedereenvindtdenieuwewerkwijzeeenpositieveontwikkeling.Tegelijkertijdisdeopgaveenorm!Deopdrachtis:afrondingvanhetNatuurnetwerkBrabantin2027!Omdieopdrachtvoorelkaartekrijgenisonsinziensineersteinstantiementaleruimtenodig.Mentaleruimtedatdezenieuweuitgangspuntenjuistmogelijkhedenbiedenomhetsamenwelvoorelkaartekrijgen.Samenmetparticulieren.Metondernemers.Hetkanwel!Diementaleruimteproevenweinhetwerkveldzekernognietoveral.Misschienisdatweldebelangrijksteopgavevoor2017…Wegaanookin2017,samenmetvelen,bewijzendathetwelkan!

 • 27

  GroenOntwikkelfondsBrabantBV.Brabantlaan1Postbus901515200MC’[email protected]t.nlwww.groenontwikkelfondsbrabant.nlNummerKamervanKoophandel:60590785IBAN:NL84INGB0650035860