grande editie 3 februari 2011

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

de krant voor vol nederland

Transcript of grande editie 3 februari 2011

 • 1 jaar BBWorld, wat hebben we bereikt en wat willen we noggaan doen?

  Grande1De krant voor vol Nederland Februari 2011 Editie No 3

  We bestaan als nieuwe organisa-tie nu ongeveer anderhalf jaar.In de zomer van 2009 is alseerste de site overgenomen,maar was er nog geen gelegen-heid geweest kennis te makenmet de beheerders om te pratenover de mogelijkheden en wat wezouden willen voor de nieuweorganisatie. Als eerste dus defocus op de partys gelegd enin september 2009 werd de eer-ste party door mij georgani-seerd, Wat was het allemaalspannend, maar het ging alle-maal goed en werd een grootsucces. De opkomst van 50man/vrouw was niet gek vooreen eerste party. Inmiddels zijnwe 7 partys verder en wegroeien met elke party weereen beetje, tot ongeveer 80 per-sonen per party. We hebben onsteam voor de partys ook uitge-breid van 1 naar 3 gastvrouwenen met een vaste fotograaf,naast onze vaste DJ Fancy na-tuurlijk. Daarnaast zijn we ook met de

  inhoud en het uiterlijk van desite aan de slag gegaan. Erontstond een nieuwe lay-out,andere vorm van forum en ookzijn we overgestapt naar eenopen community. Deze komt opvoor de volle medemens, man envrouw en de liefhebbers daar-van. Kortom; voor iedereen dietegen di(k)scriminatie is en hetvol zijn een warm hart toe-draagt. We proberen alle facet-ten te behandelen inverschillende groepen, maar ookalle algemene dingen, die je alsmens in het leven tegenkomt.Hiervoor hebben we inmiddels 12open groepen en 4 geslotengroepen, die wat meer ingaan opbepaalde onderwerpen en meerdan 600 members, die hier aanbijdragen. De beheerders houdende site goed in de gaten enproberen zo snel mogelijk in tespelen op zaken, die niet hele-maal lekker lopen. Er is eenlogo gekomen met heldere kleu-ren, wat we gebruiken om eenduidelijker beeld te kunnenneerzetten.Sinds de 5de party wordt erdoor BBWorld in samenwerkingmet Mooie Grote Vrouwen Hyvevan Louise ook een krantje ge-naamd Grande uitgegeven.Hierin worden leuke artikelenonder de aandacht gebracht.Deze is natuurlijk ook op desite in een aparte groep telezen, als je geen papierenexemplaar bij de party hebtweten te bemachtigen. We willenervoor blijven zorgen dat ookna deze 3de editie, dit krantje

  bij elke party wordt uitgege-ven.Verder is er onder onze naamBBWorld ook een echte BBW ka-lender gemaakt met mooie BBWsals model. Het is een hele on-derneming gebleken om voorelke maand een leuk model tevinden en geweldige fotos temaken. Maar ook dat is door devrijwillige deelname van di-verse members tot een mooi re-sultaat gekomen. Daar gaan wedit jaar zeker mee door. Deplanning hiervoor is al ge-maakt.Mijn conclusie is dat we heelveel bereikt hebben met eenkleine kernploeg, die veel tijd,energie en geld steekt in deontplooide activiteiten. Maardeze kunnen ook niet plaats-vinden zonder alle deelnemers!Ik vind dat we daar heel trotsop kunnen en mogen zijn! Voorhet komend jaar staan naast dekrant Grande en de BBWorldkalender de uitdaging om departy in een ander deel vanhet land te gaan organiseren(lees hierover meer in ditkrantje) op het programma. Dit,om te kijken of we kunnen uit-breiden met vaste locaties voorde partys door heel Nederland.Uiteraard ligt ook de uitda-ging bij de BBWorld community,die groter en groter moetworden, zodat we een statementkunnen maken waar heel Neder-land niet meer om heen kan.De volle medemens heeft ookrecht op haar bestaan!!

 • Iedereen die deze krant leest heeft vast al gehoordover de Miss Maxi verkiezing. Deze verkiezing wordtgeorganiseerd door 2 dames. Gissella heeft het alle-maal als Miss zelf meegemaakt, ze staat dan ook ge-makkelijk op het podium, geeft trainingen en adviesaan de dames die mee doen. Mirjam werkt achter deschermen. Bij de grote shows helpt zeGissella met presenteren, maar op anderedagen is zij vooral de dame die regelt.De Miss Maxi verkiezing heeft al eenfrisse wind door volle modellen landlaten waaien. Dit succesverhaal is netbegonnen, Nederland kan er niet meer om-heen. In deze editie aan het woord suc-cesvolle vrouw Mirjam Heidstra.

  Ik heb vijf jaar lang in het buitenlandgewoond, ik was inkoper voor kleding inalle maten. Terug in Nederland wilde ikiets gaan doen. Mijn compagnon Gissellaheb ik op een modeshow in Spanje lerenkennen en zij was werkzaam binnen dezedoelgroep en vroeg of ik met haar wildesamenwerken. Zo hebben wij in maart 2010het bedrijf Maxevents opgestart en van-uit daar zijn we gaan uitbreiden. Onseerste project is de Mis Maxi Nederlandverkiezing. Overige projecten zijn; Maxiworld online magazine, maxi covermodel,modeshows, maxi vintage en reizen life-style.

  Ik voel me niet helemaal thuis in de BBWwereld, mijn mening is dat er teveel inhokjes gedacht wordt. Ik krijg het ge-voel dat velen zich als een apart soortzien. Mijn ervaring is heel anders, ikheb voel mij niet anders, ik denk dat ikdaarom ook nooit anders behandeld ben.Mijn menig is dat je behandeld wordt,zoals je zelf behandeld wilt worden. Na-tuurlijk krijg je met afwijkende menin-

  gen te maken, maar dat heeft volgens mij niets metsize te maken. Iedereen bekijkt de wereld met eigenperceptie en iedereen vind wat anders mooi of lelijk.De kunst is denk ik om niet alles persoonlijk op tevatten. Ik heb die visie niet aangeleerd, ik heb hemaltijd gehad. Ik zag al op jonge leeftijd dat mensen

  De succesvolle vrouw:Mirjam Heidstra

  Auteur: Louise

  Grande2

 • alles vanuit hun eigen beleving zien en vanuit diebeleving reageren. Hoe ik dat doe zal ik uitleggen.Ten eerste: denk eens goed na hoe jij wilt dat je om-geving je ziet en ga vanuit daar handelen. Creeer jeeigen illusie en kijk zo de wereld in, behandel men-sen zoals je zelf graag behandeld wilt worden, dangaan ze jou vaak ook zo behandelen. Ik zal eenvoorbeeld geven, als je naar iedereen om je heenglimlacht dan krijg je het terug. Verder hou ik al-tijd in gedachten dat mensen anders reageren dan ikmisschien zou willen, maar dat is hun interpretatie.

  Er komt steeds meer fashion op de markt voor devollere mens, en dat is goed! Er is ruimte voorjeugdige merken, want die zijn er niet zoveel. Ookzou ik graag iets zien voor een smallere beurs,maar de grote maten mode is in opkomst. Vergelekenmet een aantal jaren geleden is er grote groei tezien in deze markt. De markt van de BBW modellen istotaal verziekt. Sommige mensen hebben een fotosessielaten doen en profileren zich dan gelijk als plus-size model, vergetende dat model zijn een echt beroepis. Het is keihard werken en meer dan alleen maarleuk op een foto staan. Ik kan bij een opdrachtgeverniet aankomen met fotos van een dame, waarbij opelke foto dezelfde gezichtsuitdrukking te zien is.

  Daarbij wordt er in deze wereld vaak gesuggereerddat je blij mag zijn met de fotos en het resultaat,bijvoorbeeld plaatsing in een magazine. Onbetaaldwerk dus. Nou geloof mij, iedereen die werk verrichtmoet daar normaal voor betaald krijgen. Je bent na-melijk niet anders dan een ander model. Ook in desize zero branche zit er verschil in beloning. Nietiedereen is geschikt voor het beroep als model, jemoet flexibel zijn, willen reizen maar vooral ookwillen investeren in jezelf. Ook moet je kritiek kun-nen incasseren en niet met fluwelen handschoentjesaangepakt willen worden, omdat je denkt dat je an-ders bent. Je hoeft je niet af te laten zeiken, maarer is niets mis met opbouwende en onderbouwde kri-tiek.

  Veranderingen aanbrengen is altijd moeilijk! Het kanheel hard overkomen, maar het beeld wat er nuheerst wordt vaak ook door de BBW zelf in standgehouden. Wij proberen met onze activiteiten mensener anders tegenaan te laten kijken, maar de veran-dering moet vanuit de groep zelf komen. Laatstzaten wij met een opdrachtgever aan tafel en diehad modellen in de catalogus staan van maat 42-44.Ik vroeg waarom gebruiken jullie niet grotere mo-dellen. Het antwoord was, ze hadden dat al eens ge-

  probeerd, maar er werd minder verkocht, omdat devolle vrouw de kleding mooier vond staan op eenslanker model en dit laatste dus meer aanzette toteen aankoop.

  Ik weet dat ik de hele wereld niet kan veranderenmaar ik hoop dat mensen in Gissella en mij een voor-beeld zien in hoe het ook kan. Wij voelen ons nooitop ons uiterlijke kenmerken beoordeeld, maar om watwe doen. Dat heeft te maken met hoe wij in het levenstaan. We proberen mensen duidelijk te maken dat jebetaald kan krijgen voor het werk wat je verricht.Verder proberen we grote bedrijven te interesseren inde volle medemens, dit is inmiddels een grote doel-groep. Wij worden door velen ook als erg commercieelgezien, dat zijn ze niet gewend in deze markt. Sommi-gen voelen zich daar niet prettig bij, die worden lie-ver op een zachtere manier benaderd. Dat is prima,maar dan moet je ook niet klagen, we worden niet se-rieus genomen. Het bedrijfsleven is hard. Daar moet jetegen kunnen, je moet afwijzingen en kritiek kunnenincasseren, weer opkrabbelen en doorgaan. Dat heeftniets met size te maken, wel met instelling en menta-liteit! Wij zijn daarin geen uitzondering, iedereen inhet bedrijfsleven heeft daar mee te maken.

  Ik weet niet of mensen mij als succesvol zien, ik zelfzie mij als iemand die doet wat ze zelf wil, iemanddie graag tegen de vastgeroeste denkbeelden van demaatschappij aanschopt om zo te proberen een anderekijk op de zaken te geven. Ik creeer mijn eigen leven,en maak keuzes als het nodig is, bijvoorbeeld als ikme bij zaken niet prettig voel en ze anders wil zien.

  Voor de toekomst zou ik willen dat mensen minderoordelen over elkaar, dat iedereen ziet dat succesniets met uiterlijke kenmerken te maken heeft, maarmet instelling en hoe jij je voelt. Dat straal je na-melijk uit. Ik hoop dat we tegen die tijd een verkie-zing hebben voor alle maten bij elkaar en dat mensenzien dat schoonheid in allerlei dingen kan zitten!www.missmaxinederland.nlwww.maxiworld.nlwww.maximuz.nlwww.maxicovermodel.nlwww.maxivintage.nl

  Grande 3

 • Op 1 januari 2011 is er op Neder-land 3 door