Graffiti brochure 2013

60
vu peter bosschaert dampoortstraat 84, gent afgiftekantoor 9000 gent x | p2a6209 belgië- belgique p.b.-p.p. gent x 3/5029 AANBOD 2013 VU PETER BOSSCHAERT DAMPOORTSTRAAT 84 | 9000 GENT AFGIFTEKANTOOR 9000 GENT X | P2A6209 BELGIË-BELGIQUE P.B.-P.P. GENT X 3/5029 workshops ateliers vormingen op maat graffiti en ander geknetter 6-12 | 12-16 | 16-30 JAAR creatieve communicatie

description

aanbodbrochure

Transcript of Graffiti brochure 2013

vu peter bosschaert dampoortstraat 84, gentafgiftekantoor 9000 gent x | p2a6209

belgië-belgiquep.b.-p.p.

gent x3/5029

aanbod

2013

v u pe t e r b o s s c h a e r t da m po o r t s t r a at 8 4 | 9 0 0 0 g e n t

a f g i f t e k a n to o r 9 0 0 0 g e n t x | p 2 a62 0 9

belgië-belgiquep.b.-p.p.

gent x3/5029

workshopsateliers

vormingenop maatgraffiti

en ander geknetter

6-12|12-16|16-30 jaar

creatieve communicatie

tea

m2

dries Warlop Activiteitengoeroe met spuitspecialisatie – runt de Graffitibib… like a [email protected]

peter bosschaert Kapitein van het Graffiti-schip met vormingstalent – stippelt onze koers [email protected]

ellen theite Chef der communicatieshizzle

met administratie-adoratie – leidt reservaties in logistieke banen

[email protected]

els de latter Activiteitenverslinder

met zwak voor superhelden – neemt

diversiteit onder de [email protected]

sander belmans Vormgevende bink met creatief brein – geilt op lettertypes [email protected]

daisy martens Cijfergenie met grote liefde voor tabellen – bezieler van Daisy’s Denderende Demo [email protected]

birgit segal Activiteitenbeest met

camerafixatie – neemt vrijwilligers onder

haar [email protected]

team missieGraffiti vzw wil

kinderen, jongeren en jeugdwerkers ruimte en middelen aanbieden om op een creatieve manier

kennis te maken met, te experimenteren met

en zich te ontplooien in diverse creatieve

communicatievormen. Communiceren is immers een

basisvoorwaarde om actief, bewust en

kritisch te participeren aan de samenleving.

Onze dienstverlening stoelt op kwaliteit en diversiteit. We

profileren ons naar diverse doelgroepen

en streven naar maximale inspraak

en participatie van deelnemers en

medewerkers in alle facetten van de

werking.

3a

bc

de

fgh

ijkl3

voo

rwo

ord

/ inhoud

voorwoordinho

ud

voor je begint 5 graffiti en ander geknetter 9 vormingen 15 workshops 6-12 jaar 19 12-16 jaar 31 16-30 jaar 41 ateliers 49 op maat 55 overzicht aanbod 60

Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe baseline en natuurlijk een nieuwe brochure! In dit handige boekje vind je een overzicht van onze workshops, ateliers, vormingen en maatwerk. Er zit vast iets in voor jou of jouw organisatie!

Ook dit jaar kan je kiezen uit een 80-tal activiteiten die kinderen, jongeren en jeugdwerkers uitdagen om te experimenteren met creatieve vormen van communicatie! Op p. 58 en 59 vind je een handig overzicht van de verschillende activiteiten, geordend volgens werkvorm en leeftijdscategorie.

Vind je niet wat je zoekt in ons aanbod? Dan werken we met plezier samen met jou een activiteit uit, volledig op maat van je organisatie. Voorbeelden van maatwerk vind je vanaf p. 53.

Om jong en fris te blijven ontwikkelen we regelmatig nieuwe workshops en werkvormen en vernieuwen we de inhoud van workshops die al een tijdje meegaan. Deze vernieuwingen en nieuwigheden duiden we aan met de symbolen nieuW en vernieuWd .

Naast ons aanbod hebben we ook heel wat kennis en expertise in huis over creatief communiceren. Vanaf p. 9 delen we deze informatie over ‘Graffiti en ander geknetter’ met jou. Je vindt er alles over onze Graffitibibliotheek, hoe je graffiti bij je thuis kan bestellen, onze publicaties…

En check zeker ook onze nieuwe website: www.graffitivzw.be!

Veel ontdekkingsplezier!Dries, Daisy, Sander, Birgit, Els, Peter en Ellen

4

5a

bc

de

fgh

ijkl

voor je begint

Voor je begint te bladeren in de

brochure, lees hier de antwoorden

op de vier meest gestelde vragen

aan Graffiti vzw.

5vo

or je

be

gint

voo

r je

be

gin

t6

Wat doen wij?Kinderen, jongeren en jeugdwerkers uitdagen om te experimenteren met creatieve vormen van communicatie, dat doen wij!

creatief communicerenTijdens onze activiteiten begeleiden we de deelnemers in hun zoektocht naar een eigen, unieke manier om zich uit te drukken. Daarbij schotelen we hen een rits aan communicatiemiddelen voor: verf, tekenen, mode, theater, film, foto, culinair, klank en tekst. We prikkelen hen om die middelen creatief aan te wenden en hebben daarbij aandacht voor ieders specifieke talenten.

doelgroepOns aanbod is gevarieerd en toegankelijk voor alle jongeren tussen 6 en 30 jaar. De deelnemers hebben geen speciale voorkennis of aanleg nodig om aan onze activiteiten deel te nemen. We streven er zoveel mogelijk naar om alle kinderen en jongeren – om het even welke – gelijke kansen te geven om deel te nemen aan onze activiteiten, zonder hun eigenheid en identiteit hierbij te negeren. Daarom passen we graag in onderling overleg de activiteit aan op maat van jouw doelgroep.

activiteitenWe bieden onze activiteiten aan onder de vorm van workshops, tochten, ateliers en vormingen. De duur en de inhoud van de workshops, vormingen en ateliers alsook de leeftijd en grootte van de deelnemende groep liggen vast. Wil je een (reeks) activiteit(en)

boeken die sterk afwijkt naar duur, vorm of inhoud van ons standaardaanbod? Dan werken we voor je een activiteit op maat uit.

hoe krijg je ons over de vloer?Simpel! Volg het onderstaande vierstappenplan en het is zo geregeld!

stap 1: Doorpluis de brochure of de website op zoek naar jouw ideale activiteit. Geen tijd en/of goesting om het ganse aanbod te screenen? Gebruik dan de werkvormen, thema’s of leeftijden als filter.

stap 2: Je weet wat je wil? Reserveer de activiteit dan via het reservatieformulier op de website, per telefoon of per mail. Belangrijk hierbij is dat je ons meldt:

•Metwelkeactiviteitwejeblijkunnenmaken.•Dedatumenhetuurvandeactiviteit(We

staan 7/7, 24/24, 365 dagen in het jaar ter beschikking!).

•Waardiezalplaatsvinden(Alonzeactiviteiten zijn mobiel. Behalve voor de tochten zorg je zelf voor een geschikte locatie en komen wij naar je toe!).

•Voorhoeveelendeleeftijdvandedeelnemers.

stap 3: We controleren of we vrij zijn op de gevraagde datum. Indien dit niet zo is, zoeken we samen naar een nieuwe datum of activiteit. Als alles geklonken is sturen we je per post een contract op, dat je na ondertekening terugstuurt, mailt of faxt. Lees voor je ondertekent het contract goed na, zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan!

stap 4: We zijn een half uur voor de activiteit aanwezig en bereiden de locatie voor op een stomende activiteit. Na afloop geeft de begeleider je een evaluatieformulier waarop je je bevindingen kan neerpennen.

vind je niet wat je zoekt? Een mix van activiteiten? Een langdurig traject? Een activiteit aangepast aan een bepaald thema of doelgroep? Geen probleem! Ons creatief team werkt met plezier een activiteit uit op jouw maat gesneden!Voor maatwerk steken we eerst de koppen bijeen en bepalen we de inhoudelijke, financiële en praktische afspraken. Daarna werken we in samenspraak je vraag op maat uit.Opgepast!Maatwerkvraagjebesttweeàdrie maand op voorhand aan! Op p. 53 vind je enkele voorbeelden van maatwerk.

hoeveel kosten onze activiteiten?Onze prijzen bestaan uit een begeleidingskost, een materiaalkost en een verplaatsingskost.

begeleidingVoor de begeleiding van een workshop betaal je 132 euro.

Voor de begeleiding van een vorming betaal je 180 euro.

Voor de begeleiding van activiteiten op maat hanteren we dezelfde prijzen als voor de workshop en vormingen. Daar tellen we de voorbereiding van de activiteit bij op.

Voor een atelier geldt een andere prijsberekening. Daar vervalt de begeleiderskost en betaal je een prijs per deelnemer. Afhankelijk van het soort atelier bedraagt de prijs per deelnemers tussen 35 en 50 euro.

materiaalDe begeleider neemt steeds het nodige materiaal mee naar de activiteit. De kostprijs voor het materiaal is afhankelijk van activiteit tot activiteit. verplaatsingAfhankelijk van hoe de begeleider zich verplaatst, rekenen we of de kostprijs van het openbaar vervoer aan of het aantal gereden kilometers aan 0,33 euro per kilometer (vanaf Dampoortstraat 84, Gent).

Deze prijzen zijn van toepassing op erkende non-profitorganisaties. Voor particuliere en commerciële instanties gelden andere prijzen.

kan er wat van de prijs af?Zeker dat! Als je voldoet aan een van onderstaande voorwaarden!

dagkortingIndien je voor eenzelfde groep een workshop voor 6 uur i.p.v. 3 uur reserveert, kost je workshop 244 euro en niet 264 euro! Pas op: dit geldt enkel voor de workshops die in aanmerking komen voor een 6 uren versie!

multiworkshops = multikortingAls je meer dan 2 workshops gelijktijdig aanvraagt krijg je op elke workshop 10 euro korting. Boek je bijvoorbeeld 5 workshops tegelijkertijd, krijg je een korting van 50 euro. Pas op: de multikorting is niet cumuleerbaar met de dagkorting en is niet van toepassing voor ateliers.

vormingskorting nieuWVoor erkend jeugdwerk op lokaal, provinciaal en landelijk niveau bieden we een vormingskorting aan. Een vorming kost dan slechts 140 ipv 180 euro! Als jeugdwerkorganisatie kun je in 2013 maximum drie vormingen met deze korting reserveren.

toegankelijkheidskorting Voor organisaties die werken met specifieke doelgroepen geldt een bijzondere prijs. We doen maar liefst 32 euro van prijs af! Als organisatie kun je in 2013 maximum drie activiteiten met deze korting reserveren. Vraag ons of je als organisatie hiervoor in aanmerking komt.

andere kortingenVaak geniet je als jeugdwerkorganisatie van een korting of subsidies voor je activiteiten! Informeer hiervoor bij je eigen gemeente. Scholen komen in aanmerking voor ondersteuning bij Dynamo3 van CANON Cultuurcel.

7vo

or je

be

gint

8

9g

raffiti e

n and

er g

ekne

tter

graffiti en ander geknetter

Graffiti vzw heeft in de afgelopen jaren heel wat kennis en expertise

opgebouwd over creatieve communicatie in al haar vormen. We delen deze informatie over ‘graffiti en ander

geknetter’ graag met u! Onder de vorm van een eigen publicatie, een collectie

relevante informatiebronnen, een creatieve webstek en via lezingen. Ook bieden we persoonlijke ondersteuning bij het opzetten van een graffitibeleid, het organiseren van een graffiti-jam…

10g

raff

iti e

n a

nde

r ge

kne

tte

r

graffitibibliotheekOp zoek naar info over graffiti en street art? Graffiti vzw beschikt over een grote collectie informatiebronnen. Honderden boeken, maar ook een heleboel krantenknipsels, thesissen en dvd’s over de geschiedenis van graffiti en street art, over de verschillende stijlen, over beruchte graffers en crews, over graffitibeleid, graffiti en street art wereldwijd… Bekijk onze collectie online op www.graffitivzw.be of kom een kijkje nemen in onze boekenkasten!

raadplegen en ontlenen doe je gratis! open: ma tot do van 13.30 tot 17 u. of na afspraak adres: dampoortstraat 84, 9000 gent

op maat van de straat: naar een integrale kijk op graffiti en street artNaast de boeken in de bib, schotelen we je graag onze nieuwste publicatie voor: Op maat van de straat! 10 jaar na ons eerste grootschalig onderzoek is dit de neerslag van het follow-up onderzoek naar stedelijke en gemeentelijke activiteiten rond graffiti: van kleinschalige initiatieven tot een uitgebouwd integraal graffitibeleid. Gekruid met extra tips en goede praktijkvoorbeelden over hoe je aan de slag kan met graffiti en street art in je gemeente.

bestel op maat van de straat op WWW.graffitivzW.be!prijs: € 17,95 + verzendkosten

expo # nieuWEn als je komt bladeren in onze boeken valt het meteen op: het hele jaar door is onze Graffitibib het decor van verschillende expo’s. Metdezetentoonstellingenwillenwe(on)bekend jong talent de ruimte geven om te tonen hoe zij creatief communiceren met mooie, originele, spraakmakende, poëtische of verrassende beelden.

volg de expo’s op www.graffitivzw.be!open: ma tot do van 13.30 tot 17 u. of na afspraak adres: dampoortstraat 84, 9000 gent

11g

raffiti e

n and

er g

ekne

tter

graffietsieroute nieuWNiet alleen wij, ook de stad Gent krijgt maar niet genoeg van graffiti. Gent is een bruisende stad die aan heel wat creatieve straatkunstenaars onderdak verschaft. Over de jaren heen evolueerde Gent dan ook tot een openlucht-museum van graffitiwerken. Wil je deze stad op een andere manier leren kennen? Download de Graffietsieroute op www.graffitivzw.be, spring op je tweewieler en ontdek de graffiti die Gent rijk is.

de route is ook gratis bij ons (dampoortstraat 84, 9000 gent) te verkrijgen. zoek je een tocht onder begeleiding? op p. 48 vind je alle info!

de wereld van graffitiGeen tijd om zelf te grasduinen en alles uit te zoeken wat je wil weten over graffiti en street art? Laat dan het opzoekwerk aan ons over! Tijdens een lezing van twee uur krijg je van ons kennis over en inzicht in de wereld van graffiti. We gaan in op de geschiedenis van graffiti, graffiti als subcultuur, als protest, als kunst en als vandalisme. Naargelang je interesseveld werken we graag bepaalde aspecten dieper uit (bijvoorbeeld een uitweiding over street art, een bepaalde graffitikunstenaar…).

2 uur | min 4 – max 50 deelnemers xtra te voorzien: lokaal met stoelen • internetaansluiting • losse beamer • mogelijkheid tot projectie€ 180 (incl. op maat van de straat) + € 0,33/km

advies over graffitibeleid Wil je de aanwezigheid van graffiti in jouw gemeente op een constructieve manier aanpakken?Metonzejarenlangeervaringen expertise helpen we je graag bij het ontwikkelen van een graffitibeleid. Zo werkten we reeds samen met Sint-Niklaas, Hoeilaart, Gent,Lede,MechelenenAalst.Vanenkeletipsover goede praktijkvoorbeelden tot een volledig traject met overlegmomenten… Jij vraagt, wij adviseren!

vraag vrijblijvend een offerte aan!

graffiti-jamVaak zoeken graffiteurs elkaar op om samen masterpieces te spuiten, graffiti-jams. Tegenwoordig zijn graffiti-jams echte publieke evenementen met aantrekkelijke

randactiviteiten als een skatecontest, dj-optredens, een gezellige bar, een afsluitende party… Heb je zelf een grote muur ter beschikking en wil je je schouders onder een graffiti-jam zetten? Dan ondersteunen we je graag bij het zoeken naar een geschikte plaats, het contacteren van graffiteurs, de promotie…

vraag vrijblijvend een offerte aan!

12g

raff

iti e

n a

nde

r ge

kne

tte

r

graffitiopdrachtenZoek je een passende invulling van je gevel? Wil je het jeugdlokaal opfleuren? Droom je van een unieke masterpiece op canvas in je slaapkamer? Of wil je je dienstwagen de pimp van zijn leven geven? Onze graffitikunstenaars maken unieke meesterwerken op maat. Je bepaalt zelf het thema, de stijl, de kleuren, de ondergrond en de grootte en wij sturen de geknipte graffiteur op je af!

richtprijs: vanaf € 60/m² (spuitbussen inbegrepen) vraag vrijblijvend een offerte aan!

transparantTransparant is het driemaandelijkse tijdschrift van Graffiti vzw. De redactie bestaat uit vrijwillige medewerkers en teamleden. Per nummer spitten we een thema over communicatie en/of jongeren uit op onze eigen creatieve manier. Daarnaast vertelt Transparant je meer over onze activiteiten, projecten en medewerkers. We sturen het magazine gratis op naar een 1500-tal organisaties en sympathisanten!

nog geen transparantlezer? vraag een gratis abonnement aan op www.graffitivzw.be!

nieuW

www.graffitivzw.beOnze website is dé online stek om je op de hoogte te houden over alles rond creatieve

communicatie. Je leest er niet alleen nieuwsberichten, events, trends en leuke frais

divers over creatieve communicatie. Je vindt er ook een overzicht van de ons bekende legale

muren in Vlaanderen, recensie van nieuwe graffitiboeken, de online catalogus van de

Graffitibibliotheek…

13g

raffiti e

n and

er g

ekne

tter

14

15vo

rming

en

vormingenOns vormingsaanbod is een

pakket praktische vormingen over communicatie, promotie

en creatieve methodieken. Het vormingsaanbod is interactief

en geknipt voor jongeren, jeugdwerkers en hulpverleners.

Vraag een vormingsfiche aan!

Is de vorming niet 100% wat je zoekt? Wij werken de sessies ook

uit op maat van je organisatie. Meldjeverwachtingen,bepaal

zelf je de aandachtspunten en wij werken de sessie uit op maat van

je organisatie.

nieuW Voor erkend jeugdwerk bieden we een vormingskorting

aan (zie p.7).

praktische infoduur Vormingen duren 3 uur.

deelnemersLeeftijd: De vormingen zijn geschikt voor de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Aantal: De vormingen kan je boeken voor een groep van minimum 4 en maximum 15 deelnemers.

locatie Voor al onze vormingen voorzie je zelf in een locatie. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende groot is, en dat er tafels en stoelen aanwezig zijn.

materiaal De lesgever neemt steeds didactisch materiaal, een laptop en een PowerPointpresentatie van de vorming mee. Zelf voorzie je in:• bord of flip-over• internetaansluiting• losse beamer • mogelijkheid tot projectie

prijsDe begeleidingskost bedraagt 180 euro.De materiaalkost bedraagt 25 euro (inclusief hand-outs van de PowerPointpresentatie).De vervoerskost bedraagt 0,33 euro per kilometer.

16vo

rmin

ge

n

het abc van communiceren >> open dit aantrekkelijk basispakket rond succesvol communiceren! << Krijg je je fuif, project of activiteiten aan de straatstenen niet verkocht? Aan de hand van het communicatieschema analyseren we hoe we jouw boodschap vlot aan de man kunnen brengen.

komen aan bod:• Wie ben je? Wat is je identiteit en imago? • Wie wil je bereiken met je communicatie? • Wat wil je overbrengen? • Metwelkemediamixbrengjejeboodschap

tot je ontvanger(s)?• Hoe verspreid je je boodschap?• Hoe trek je de aandacht van pers en media? • Voorbeelden uit de marketingwereld.• Do’s en don’ts rond succesvol communiceren• Dokterskabinet: feedback op

promotiemateriaal dat je zelf meebrengt.

xtra te voorzien: eigen promotiemateriaal zoals affiches, flyers, folders…

schrijven op speed >> neem je schrijfstijl onder handen en breng vaart in je teksten! <<Deblokkeer je writer’s block en blaas je schrijfstijl nieuw leven in! We reiken je handige hints aan die ervoor zorgen dat je tekst effectief je publiek bereikt.

komen aan bod:• Succesvol communiceren in een notendop.• Principes lezersgericht schrijven.• Aantrekkelijk schrijven?• Zoek de vout: praktijkvoorbeelden en –

oefeningen.• Enkele handige schrijverstools.• Uitbreidingen:• Schrijvenvoorhetweb• Persteksten• Koppensnellen

• Dokterskabinet: feedback op schrijfsel dat je zelf meebrengt

xtra te voorzien: eigen schrijfsels zoals uitnodigingen, promoteksten, blogitems, artikels…

sos lay-out >> verzamel bagage om je eigen affiches en flyers te (laten) ontWerpen! <<Je tekst voor een nieuwe affiche of flyer is klaar maar je hebt geen flauw idee hoe je dit alles in een mooi jasje steekt? Een professionele vormgever geeft tips en tricks om je visuele communicatie zuurstof te geven.

komen aan bod:• Succesvol communiceren in een notendop.• Zelf lay-outen of uitbesteden?• Tips & tricks als je zelf lay-out• Digitaal of print/druk?• Vormgevers en drukkerijen• Open-source versus Adobe• Dokterskabinet: feedback op

promotiemateriaal dat je zelf meebrengt

xtra te voorzien: eigen promotiemateriaal zoals affiches, flyers, folders…

BELGIË-BELGIQUEP.B.-P.P.

GENT X3/5029

Driemaandelijks tijdschrift van Graffiti Jeugddienst vzw juni - juli - augustus 2011 | Twaalfde jaargang | nr. 46 vu Peter Bosschaert – Papegaaistraat 9 – 9000 Gent Afgiftekantoor 9000 Gent X | P2A6209

17vo

rming

en

trek je plan! >> ga voluit voor een strak communicatiebeleid! <<Vuur niet langer je communicatie-uitingen in het wilde weg af! Aan de hand van het communicatiegebouw gidsen we je door alle facetten van no-nonsens communicatie en zet je je eerste stapjes naar een kwaliteitsvol com-municatiebeleid.

komen aan bod:• Succesvol communiceren in een notendop.• Nut van een geïntegreerd

communicatiebeleid.• Opstellen van een communicatiebeleidsplan:• Identiteitenimago:als2handenop1buik• Doelgroepenbepaling• Analysehuidigecommunicatie• Doelstellingenbepalen• Strategieuitwerken• Evaluatievanjecommunicatieplan

• Uitbreidingen:• Huisstijl• Projectcommunicatie

• Dokterskabinet: feedback op communicatieplanningen die je zelf meebrengt

xtra te voorzien: voorbeelden van eigen communicatieplanning, beleidsplan van je organisatie, huisstijldocumenten…

nx te creatief vernieuWd>> doe het voortaan anders dankzij deze creatieve inspiratieshots! <<Ligt er stof op je gebruikte methodieken? Komt de laatste lumineuze aanpak voor een project uit de jaren 80? Dan doet nX Te Creatief jou op een oppeppende manier het concept creatieve communicatie uit de doeken.

komen aan bod:• Succesvol communiceren in een notendop.• Alles rond creativiteit:• Brainstormtechnieken• Vanideetotuitvoering

• Hoe doet ge ’t met nen hoek af?• Praktijkvoorbeeldenvanons

• Methodiekenom:• Activiteiteentwisttegeven• Promoorigineeltevoeren• Projectenoppotentezetten

vorming op maat >> sluit een vorming niet 100% aan op je verWachtingen? <<Wij werken de sessies ook uit op maat van je organisatie. Laat ons weten met welk prangend (communicatie)vraagstuk je zit. Aan de hand van je concrete vragen en verwachtingen stellen we de ideale sessie voor je samen.

voorbeelden:Je wil je huisstijl aanpakken en merkt dat we daar in de vorming Trekjeplan aandachtaangeven.Maarlieverdaneencommunicatiebeleidsplan opstellen, wens je info over visuele communicatie. Geen probleem. Wij mengen Trekjeplan en SOSLay-out tot jouw ideale vorming!

Je organisatie heeft beslist een persbeleid uit te bouwen en je bent op zoek naar een vorming rond persbeleid? Dan brengen wij alle informatie over de pers -verspreid over de verschillende vormingen- samen tot een geheel, volledig op maat van je organisatie.

vraag vrijblijvend een offerte aan!

nieuW

18a

bc

de

fgh

ijkl

18

19w

orksho

ps 6-12

workshops 6-12In onze workshops

experimenteren de deelnemers

met creatieve vormen van

communicatie! Welke vormen aan bod komen tijdens

de workshop, verduidelijken we

met volgende logo’s:

praktische infoduur Onze workshops duren 3 uur. Voor sommige workshops hebben we een 6 uren versie uitgewerkt. Als een workshop voor een dagsessie in aanmerking komt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

deelnemersLeeftijd: De workshops zijn geschikt voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Sommige workshops zijnenkelgeschiktvoor6-9of9-12jaar. Als er voor een workshop een afwijkende leeftijdscategorie geldt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.Aantal: De workshops kan je boeken voor een groep van minimum 4 en maximum 15 deelnemers. Sommige workshops zijnvoormaximum10of12deelnemers. Als er voor een workshop een afwijkende deelnemersaantal geldt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

locatie Voor al onze workshops voorzie je zelf in een locatie. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende groot is, en dat er tafels en stoelen aanwezig zijn.

materiaal De begeleider neemt steeds het nodige materiaal mee naar de workshop. Voor een heel aantal workshops vragen we je in extra materiaal te voorzien. Het materiaal dat je zelf dient te voorzien, vermelden we uitdrukkelijk bij de workshop.

prijsDe begeleidingskost bedraagt 132 euro.De vervoerskost bedraagt 0,33 euro per kilometer.Omdat het materiaal dat we zelf voorzien verschilt van workshop tot workshop, staat de materiaalkost uitdrukkelijk bij elke workshop vermeld.

film

culin

air

verf

tekst

thea

ter

klank

teke

nen

foto

mod

e

lezen

& sc

hrijve

n

knuts

elen

toch

t

20w

ork

sho

ps

6-12

studio stunt nieuW

max 12 deelnemers

Maaksalto’sbovenhongerigeleeuwen,balanceerals een touwdanser tussen hoge torens, zweef op je vliegend tapijt tussen de sterren of zwier aan een liaan Tarzan achterna door de jungle. De zotste kunsten zijn mogelijk in Studio Stunt! Je bent niet enkel een superheld voor de lens, maar staat ook als een echte fotograaf achter het fototoestel. Klik! Flash! Wauw!

materiaal: € 30 Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

lichtgraffiti max 10 deelnemers

Je vindt graffiti mooi en je bent niet bang in het donker? Dan is lichtgraffiti geknipt voor jou! Kruip samen met ons in een pikdonkere kamer en schrijf met allerlei kleurrijke lichten je naam, maffe figuren en dolle taferelen in de lucht. Een digitaal fototoestel legt alle tekeningen die je maakt vast op foto. Het resultaat? Je eigen glimmende graffitikunstwerken!

materiaal: € 25Xtra te VoorZien: pikdonker lokaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie

bewegend papier

ook in 6 uur

Geboetseerde of kartonnen ventjes tot leven wekken. Jezelf wegtoveren in een doos. Onmogelijk zeg je? Niets is minder waar. Verzin een spannend of knotsgek verhaal. Knutsel je personages en het decor met papier, krantenknipsels en plasticine ineen. En wek daarna met een fototoestel de geknutselde figuren tot leven. Zie je wel! Ook jij kan toveren!

materiaal: € 30 montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

21w

orksho

ps 6-12

meneertje muet

IsMeneertjeMuetnognietbijjelangsgeweest? Wel, dan sturen we hem snel op je af. Die gekke oude filmmaker neemt je mee naar de tijd waarin radio en televisie nog niet bestonden! Hij toont je de geheimen van de eerste films zonder geluid en traint je in speciale acteertechnieken. Daarna schitter je als grote ster in een dolkomische zwart-witfilm.

materiaal: € 25montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

filmfabriek vernieuWd

ook in 6 uur

Spreekt een internationale carrière als acteur of actrice je aan? Fleur je op als de micro onder je neus gedrukt en de camera op je gezicht gericht staat? Of werk je liever achter de schermen? Ben je gefascineerd door de knopjes op een camera of zot van de wol rond een geluidsmicro? Slechts één manier om je droom waar te maken! Kom naar het coolste bedrijf ter wereld: de Filmfabriek!

materiaal: € 25montage (optie): € 50xtra te voorzien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

de wereld in je kookpot max 10 deelnemers

We nemen je mee op een lekkere ontdekkingstocht in de wereldkeuken! In kleine groepjes maak je heerlijke gerechten klaar en zorg je voor een mooi versierde tafel. Daarnaast ontdek je een heleboel leuke en smakelijke weetjes over kook- en eetgewoonten van kinderen over de hele wereld. Een workshop voor je hoofd, buik en handen tegelijk! King Khao! Smakelijk!

ingrediënten: € 50Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • eVentueel een radio • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met: min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glazen

22w

ork

sho

ps

6-12

diner poep-sjiek

max 10 deelnemers

Vandaag ben je uitgenodigd op Diner Poep-sjiek: een smakelijk feest voor deftige dames en heren. Je bereidt samen met een chef-kok een lekker drie gangen menu. Tussen het kokerellen door train je de tafel te dekken als een opperbeste ober. Daarna eet je metjetafelgastenalhetlekkersop.Maaropgepast! Geen vuile handen aan tafel want de etiquettespecialist ligt op de loer!

ingrediënten: € 50deelnemers: sjieke kledij Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • eVentueel een radio • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met: min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glazen

papieren helden

Hoe zou het voelen om net als Spiderman elke schurk te grazen te nemen? Ook voor ons blijftheteenraadsel.Maarwelerenjegraaghoe je je eigen superheld(in) met potlood tot leven wekt. Hoe je dikke spierbundels tekent, een kleurrijk kostuum ontwerpt en hoe je superheldensnufjes verzint. En wie weet? Metwattintelsentoverspreukenkomtjouwsuperheld misschien tot leven?

materiaal: € 15 Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

striptekenen vernieuWd

De avonturen van Kiekeboe, Kuifje, Jommeke... Je kent ze allemaal. Nu is het tijd om je eigen stripverhaal te maken! Hoe ziet je hoofdpersonage eruit? Welke avonturen laat je hem beleven? Gaat hij op zoek naar een schat met vrienden? Of trekt hij ten strijde tegen een bende achtkoppige monsters? Laat je fantasie de vrije loop en teken je eigen ministripverhaal!

materiaal: € 15 Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

23w

orksho

ps 6-12

logonade nieuW

Sprinkel sprankel! Welk drankje drink jij? Je loopt al een beetje wankel. Eerst brouw je een sapje van wat blaadjes in het park, besjes aan de struik of misschien zelfs kiezelsteentjes. Daarna verzin je een coole naam voor jouw drankje, maak je een kleurrijk etiket voor op de flesjes en verzin je de ideale reclamecampagne om jouw nieuwe supersap te promoten.

materiaal: € 30 xtra te voorzien: eventueel een radio

tietaatoverwinkel 6-9 jaar

Wat doet je speelgoed wanneer jij op school zit? Spelen ze spelletjes en drinken ze koffie met koekjes? En wat gebeurt er als je de koelkast sluit en het lampje binnenin uitgaat? Bouwen de colaflesjes dan een feestje en organiseert het fruit een knutselactiviteit? Er is maar één manier om dat te ontdekken: kom en bezoek onze TieTaaToverwinkel!

materiaal: € 15 xtra te voorzien: eventueel een radio

het poinkbeest 6-9 jaar

Zet je fantasiebril op en trek met ons het bos in. Vanachter de struiken verschijnen bizarre beestjes als roze pimpampoezen en hondohoppers. Wat? Nog nooit van gehoord? Schrijf je dan vlug in voor dit avontuur! Je sluipt steeds dichterbij tot je plots zelf in zo’n zeldzaam dier verandert. Je lichaam maakt bokkensprongen en uit je keel komen geschifte geluiden. Beestig!

materiaal: € 15 xtra te voorzien: cd-speler

24w

ork

sho

ps

6-12

hotel bedrog 9-12 jaar

Welkom in Hotel Bedrog! Eens je bent ingecheckt gebeuren er de raarste dingen. Je verzint voor jezelf een nieuwe identiteit, bijvoorbeeldMadamedePompadouzeofNapoleon de Waanzinnige. Daarna raak je verwikkeld in allerlei intriges en geheimen waarin je je echte identiteit niet mag prijsgeven! Eens kijken hoe lang jij iedereen om de tuin leidt.

materiaal: € 15xtra te voorzien: verkleedkledij

iedereen beroemd!

Droom je er ook stiekem van om een ster te worden? Tijdens deze snelcursus ontdek je alle kneepjes van het vak: hoe geef je een interview waardoor alle fans wild van je worden, wat doe je wel en niet tijdens een fotoshoot, hoe deel je in een recordtempo 100 handtekeningen uit of hoe hou je opdringerige fans op afstand? Na een paar uur stevig oefenen heeft het BV-schap geen geheimen meer voor jou!

materiaal: € 25Xtra te VoorZien: cd-speler • Verkleedkledij

kast vol poppen

Word poppenmeester van het kleinste theater ter wereld: de poppenkast! Eerst maak je van een washandje, een spons of een sok een gekke, grappige of griezelige pop. Daarna bedenk je voor je pop een naam en een avontuur en toon je zijn of haar belevenissen aan de anderen. Meteenbeetjehocuspocushiereneenvleugjefantasie daar breng je je pop tot leven!

materiaal: € 40 Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

25w

orksho

ps 6-12

knots!bots!bonk!

Een toneelstuk zonder beeld? Kan dat? Jahoor! Metopgewarmdestemmen,eenlichaamvolverrassende geluiden en een koffer materiaal heb je dat zo gefikst. Verdiep je in een verhaal en leef je uit met geluid! Wie is de verteller? Wie maakt het geluid van een piepende deur of eengillendmeisje?Metopnameapparatuurenveel inlevingsvermogen maken we samen een knotsend, botsend en bonkend hoorspel!

materiaal: € 25

letterfretter nieuW

9-12 jaar

O nee! Wat zouden we doen zonder letters? Wurg de woordenslang, ontrafel gekke droedels, kraak de morsecodes, haal als eerste de finish van de letterestafette en verzamel zo je lekkere letters. In hoe meer maffe opdrachten je slaagt, hoe meer letters je kan fretten! Njamm…

materiaal: € 25

toverwater en drakenbloed

9-12 jaar

Door een vreemd goedje in het drinkwater verliezen alle inwoners van je stad hun stem. Wateenramp,denkje!Maarwacht!Erbestaat een magische drankje dat iedereen zijn stem terug geeft. Vervul een aantal spannende opdrachten en verzamel de geheime ingrediënten van het brouwsel. Lukt het je om de opdrachten tot een goed einde te brengen en het toverdrankje te brouwen?

materiaal: € 25

koning ikke

Moetjijzwijgenalsdegrotemensenpraten?Alsof jij niets te zeggen hebt! Alsof jij niet kan beslissen over je ideale bedtijd, over de regels op de speelplaats of over de inrichting van het speelplein. Grijp je kans, want vandaag ben jij de baas! We maken nieuwe wetten op kindermaat en trekken de straat op met een luidspreker, slogans en spandoeken!

materiaal: € 30 Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal

superstoffen

Superhelden hebben het niet altijd makkelijk. Naast mensen redden, moeten superhelden heel doordacht omgaan met hun outfit. Die outfit verbergt niet alleen hun ware identiteit, maar zorgt er ook voor dat ze er stoer uit zien én heldhaftig. We gaan op zoek naar je superkracht en ontwerpen een eigen superlogo én bijhorende outfit. Superman zal jaloers zijn!

materiaal: € 30xtra te voorzien: eventueel een radio

juwelen en tatoeages vernieuWd

9-12 jaar

Over heel de wereld versieren mensen hun lichaam om te tonen wie ze zijn. Ook jij hebt zeker en vast een armband of ring die je bang bent te verliezen! Zonder ben je jezelf niet meer zijn. Het is helemaal niet moeilijk is om unieke juwelen te maken. Ook een tatoeage plaatsen we zo op je lichaam! Wees gerust, onze naalden blijven thuis! We gebruiken henna die slechts enkele dagen zichtbaar blijft.

materiaal: € 30deelnemers: oude of kapotte juwelen • prullariaxtra te voorzien: eventueel een radio

26w

ork

sho

ps

6-12

pooster nieuW

Je bent een stuk speelgoed kwijt en wil dat iedereen ernaar op zoek gaat? Je geeft een verjaardagsfeestje en noodigt al je vriendjes uit?Metwatpapierenkarton,eenspuitbus,zelfgemaakte sjablonen, stiften en scharen toover je in een mum van tijd een gigantische pooster tevoorschijn. Natuurlijk moet je die pooster ook ophangen ! Kijk al maar uit naar een geschikte plaats!

materiaal: € 30Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

hocus pocus toverstraat

9-12 jaar

Gewapend met papier, karton, scharen en krijt trek je rond in je buurt. Vuilnisbakken krijgen plots armen en benen, verkeersborden sturen mensen op het verkeerde pad, rioolputten komen in opstand en postbussen beginnen te zingen. Kortom: je tovert je buurt om tot één zotte boel! Wedden dat iedereen spontaan lacht met wat jij van de straat maakt?

materiaal: € 40Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie

druktechnieken

9-12 jaar | max 10 deelnemers

Druk je eigen stempel! Niet met een echte drukpers natuurlijk, maar op allerlei andere manieren. Heb je bijvoorbeeld al gehoord van de marmertechniek? Van een linosnede? Of van sjabloneren? Deze en andere technieken gebruiken we om je postkaarten een persoonlijke toets te geven, je eigen briefpapier te maken en nog veel meer!

materiaal: € 40 Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

27w

orksho

ps 6-12

kleefgraffiti

9-12 jaar

Graffiti spuit je, maar kan je ook kleven! Kijk maar eens rond in je buurt. Je vindt overal graffitistickers terug op ramen, verkeersborden ofstraatlantaarns!Maakjeeigenstickersmetpapier, kleefstof en verfstiften! Daarna kleven we al je stickers op een groot paneel en maak je er met de spuitbus een kleurrijk kunstwerk van! Daar raak je zeker verstickerd aan!

materiaal: € 50deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 1 m² p.p. multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

muurschrijvers

9-12 jaar | ook in 6 uur

Laat je plakkaatverf en penselen maar thuis, want vandaag schilder je met een spuitbus. Ook een schildersdoek heb je niet nodig, want je tekening komt op een houten paneel of een muur. Durf jij het aan om met een echte graffiteur samen te werken? Eerst leert hij je de verschillende spuittechnieken, daarna ontwerp en spuit je zelf je eigen muurschilderij! Oefen maar je vingerspieren!

materiaal: € 4,50/spuitbus (1,5 spuitbussen p.p.) deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 2 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen graffiti kingz vernieuWd

2u | max 20 deelnemers

Word koning van Graffitiland! Hoe? Simpel. Ga met ons mee op stap door Gent. Je spoort samen met ons de soorten graffiti in de straten en steegjes van de stad op, en verzamelt onderweg graffitikroontjes. Wie op het einde van de tocht de meeste kroontjes heeft verzameld en het meest over graffiti kan vertellen, kronen we tot koning van Graffitiland!

begin & einde tocht (te kiezen uit): • bibliotheek gent, woodrow wilsonplein 2• graffiti VZw, dampoortstraat 84

28w

ork

sho

ps

6-12

29w

orksho

ps 6-12

graffiti xl gent nieuW

9-12 jaar | min 10 – max 20 deelnemers 2 uur tocht + 2 uur Workshop

Eerst trekken we samen met een graffitispotter de stad Gent in. De graffitispotter loodst je feilloos door de straten en steegjes in Gent, toont je de mooiste graffitiwerken en vertelt je het verhaal achter de verf. Na de graffitiwandeling is het aan jou en hanteer je zelf de spuitbus! Wij zorgen voor panelen, spuitbussen en caps. En jij ontdekt de geheimen van graffiti!

begin tocht (te kiezen uit): • bibliotheek gent, woodrow wilsonplein 2• graffiti VZw, dampoortstraat 84einde tocht & locatie Workshop: graffiti vzW, dampoortstraat 84

prijs: € 244

30

31w

orksho

ps 12-16

workshops 12-16In onze workshops

experimenteren de deelnemers

met creatieve vormen van

communicatie! Welke vormen aan bod komen tijdens

de workshop, verduidelijken we

met volgende logo’s:

praktische infoduur Onze workshops duren 3 uur. Voor sommige workshops hebben we een 6 uren versie uitgewerkt. Als een workshop voor een dagsessie in aanmerking komt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

deelnemersLeeftijd: De workshops zijn geschikt voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar.Aantal: De workshops kan je boeken voor een groep van minimum 4 en maximum 15 deelnemers. Sommige workshops zijnvoormaximum10of12deelnemers. Als er voor een workshop een afwijkende deelnemersaantal geldt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

locatie Voor al onze workshops voorzie je zelf in een locatie. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende groot is, en dat er tafels en stoelen aanwezig zijn.

materiaal De begeleider neemt steeds het nodige materiaal mee naar de workshop. Voor een heel aantal workshops vragen we je in extra materiaal te voorzien. Het materiaal dat je zelf dient te voorzien, vermelden we uitdrukkelijk bij de workshop.

prijsDe begeleidingskost bedraagt 132 euro.De vervoerskost bedraagt 0,33 euro per kilometer.Omdat het materiaal dat we zelf voorzien verschilt van workshop tot workshop, staat de materiaalkost uitdrukkelijk bij elke workshop vermeld.

film

culin

air

verf

tekst

thea

ter

klank

teke

nen

foto

mod

e

knuts

elen

toch

t

lightgraffiti max 12 deelnemers

Ooit al iemand ’s nachts met gekleurde lampjes bizarre toeren zien uithalen voor een digitaal fototoestel? Nee? Zegt graffiti in het luchtledige je niets? Dan is het hoog tijd dat je je verdiept in de coolste hobby ter wereld: lightgraffiti! Experimenteer met sluitertijden en teken met verschillende lichtbronnen flashy tekeningen is de lucht!

materiaal: € 25 Xtra te VoorZien: pikdonker lokaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie

stopmotion

ook in 6 uur

Tekenfilms zijn niet alleen feeërieke films voor de allerkleinsten. Denk maar aan de hilarische tekenfilm Chicken Run of dichter bij huis: Kabouter Wesley! Ook videoclips en reclamespots worden meer en meer opgesmukt met geanimeerde beelden. We stoppen je papier, lijm, scharen en plasticine toe en jij maakt je bloedeigen animatiefilm.

materiaal: € 30montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

retrocinema

Ga Charlie Chaplin achterna en knutsel na wat experimenteren een echte zwart-wit film in elkaar. Compleet met een eigen verhaal, de nodige dosis stof, gekraak, actie, pure romantiek en slapstick-effecten. Ons ultieme doel: visuele humor van de bovenste plank! De onvermijdelijke glijpartij over een bananenschil en taart in het gezicht inclusief!

materiaal: € 25montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

32w

ork

sho

ps

12-1

6

kaskraker vernieuWd

ook in 6 uur

Wild van de flitsende filmstijl van regisseur Tarantino? Of heb je het meer voor de subtiele docustijlvanManBijtHond?Ofzweerjebij een smeuïg feuilleton vol burenruzies, familietwisten en overspel. Bedenk zelf een scenario en personages voor een korte actiefilm, reportage of soap. Verdeel de rollen, kies de locaties, decors en rekwisieten en laat het filmen beginnen!

materiaal: € 25 montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

soulfood max 10 deelnemers

Kom en zit samen met ons gezellig rond een grote dampende stoofpop vol Afro-Amerikaanse delicatessen zoals Gumbo, Jambalaya en Chocolate Heaven. De pot raakt natuurlijk niet vanzelf gevuld. Wie gaat het gevecht aan met de ajuin? Wie haalt de pitjes uit de pikante pepers? En wie waagt zich aan het overheerlijke chocoladessert?

ingrediënten: € 50Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • cd-speler • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met: min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glazen

liefdestafelen

max 10 deelnemers

Verliefd zijn? Dat is fantaseren over samen ontbijten op bed, romantisch picknicken of gezellig tafelen bij kaarslicht. Liefde gaat nu eenmaal door de maag, ook al krijg je door die vlinders vaak geen hap door je keel. Je hoeft geen chef-kok te zijn om je geliefde te charmeren!Meteenhandvolpassieeneensnuifje humor kom je al heel ver.

ingrediënten: € 50Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • cd-speler • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met: min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glaZen • miXer

33w

orksho

ps 12-16

superhelden & powergirls

Superhelden en Powergirls zijn meestal doodgewone mensen. Een klein toeval is voldoende als trigger voor een complete metamorfose. Dan krijgen ze opgeblazen spierbundels, een bijpassende outfit met logo en talrijke inventieve gadgets. Denk maar aan Batman of Catwoman. Verzin zelf je personage met alles erop en eraan en laat ze tot leven komen op papier.

materiaal: € 15 Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

strips

Jehebtervastalureninzittenlezen.Maarheb je er ooit bij stil gestaan hoe je een strip moet maken? Potlood, papier, gom, scherper en fantasie zijn de enige benodigdheden. Teken een aantal stripfiguren in een leuke verhaallijn. De juiste keuze van tekstballonnen laten jouw tekeningen samenvloeien tot een ministrip.

materiaal: € 15 Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

pretprent

Hoe klein ze ook zijn, cartoons vallen op door hun eenvoud. De combinatie van enkele simpele potloodstrepen en een rake oneliner brengt je gegarandeerd aan het lachen. Tekentalent hoef je niet te hebben. Wij reiken je tal van tips en technieken aan die je fantasierijke hersenkronkels vertalen in een krachtige prent.

materiaal: € 15 Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

34w

ork

sho

ps

12-1

6

improvisatietheater

In improvisatietheater zijn geen scenario’s of verhaallijnen voor handen! We verzinnen de personages en de dialogen ter plaatse. Reageer en anticipeer instinctief op onverwachtse impulsen en red zo je hachje in moeilijke of genante situaties. Tip: neem een reserve onderbroek mee, want impro is niet enkel een aanslag op je lachspieren alleen!

hiphop dj max 10 deelnemers

Get behind the decks and drop that needle! Na een korte intro in de techniek en terminologie, neem je plaats achter the wheels of steel. Je leert niet enkel plaatjes draaien, maar ook hoe je met stukjes plaat een verhaallijn opbouwt en een nieuwe sound creëert met technieken als scratchen en beatjugglen. Kortom, een spoedcursus ‘koning van de draaitafel’.

materiaal: € 25 xtra te voorzien: geluidsinstallatie bestaande uit 2 technics platenspelers • Versterker • boXen

mc rijmelaar

max 10 deelnemers

Een rapper of mc vertelt zijn verhaal in rijmvorm op een hiphopbeat. Na het schrijven van je lyrics leert de mc je hoe je de tekst in de maat van zware beats kan spitten. Daarna grijp je naar de microfoon, kruip je in het spotlicht en verover je het publiek met je swagger.

materiaal: € 15 xtra te voorzien: geluidsinstallatie bestaande uit Versterker • boXen • micro

35w

orksho

ps 12-16

Whambamslam

Wham! De boef slaat de agent. Bam! De agent antwoordt met een stevige uppercut. Slam! De boef stuikt neer op de grond. Stel je deze scène voor zonder geluid en alle actie is weg. Geluid is de belangrijkste factor om je publiek te raken. Breng met je stem, je lichaam en perfect getimede achtergrondgeluiden een knaller van een hoorspel tot leven.

materiaal: € 25

graffiti love service nieuW

Liefde, dat is waar het allemaal om draait. Maarhoeveroverjehethartvanjouwvlam?Eerst warmen we ons op met woordenfitness en taalvoetbal. Dan stuurt de Graffiti Love Service je liefdesboodschappen de wijde wereld in. Bomen worden getooid met amoureuze gedichten, de stoep vervangt het papier voor bekoorlijke woorden. En de traditionele postkaart? Ook die ontbreekt niet!

materiaal: € 25

city clash vernieuWd

Je gaat de strijd aan tegen een maffiabende. Moordwapenslaatjethuis,wantenkeljouwhersenen en vliegensvlugge reflexen kunnen je doorheen de opdrachten loodsen. Als ‘omerta’ en ‘vendetta’ je al een belletje doen rinkelen, ben je al goed op weg naar de overwinning. Zijn ‘pasta’ en ‘pizza’ de enige Italiaanse woorden die je kent, dan kijk je beter uit je doppen!

materiaal: € 25 xtra te voorzien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

36w

ork

sho

ps

12-1

6

i-rule

Is er iets waar je ontzettend gelukkig van wordt of waar je tenen van krullen? En wil je datwereldkundigmaken?Maarjeweetniethoe? Bestel de ‘i-Rule’-applicatie van Graffiti vzw en wij demonstreren hoe je je stem laat horen met slogans, spandoeken, megafoons en optochten. Baas voor eventjes: time to change things.

materiaal: € 30 xtra te voorzien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal

pimp your body

Trendy kapsels en toffe kleren bepalen je look envertellenwiejebent.Maarookaccessoiresmakenjeuniek!Maakkennismetjuwelenen lichaamsversieringen over de hele wereld. We leren je armbanden, kettingen en broches knutselen en coole tatoeages ontwerpen. Natuurlijk voeg je er je eigen, unieke finishing touch aan toe!

materiaal: € 30deelnemers: oude of kapotte juwelen • prullariaxtra te voorzien: eventueel een radio

recy-kleren

Je hebt zeker kleren in je kast hangen die je niet meer draagt. Ooit waren ze mooi, maar nu zijn ze niet meer ‘in’. Je kunt die kleren weggooien, naar de kringloopwinkel brengen of... er terug iets hip van maken! Ontdek hoe je met leuke stofjes en enkele simpele ingrepen oude kleren herwerkt tot trendy mutsen, beenwarmers, handtassen en T-shirts.

materiaal: € 30deelnemers: oude klerenxtra te voorzien: eventueel een radio

37w

orksho

ps 12-16

ontwerp je merk

Stel dat jij een modeontwerp(st)er bent, hoe zou je modemerk dan heten? Hoe zouden je kleren er uit zien? Poshy chique en duur of retro en voor ieders portemonnee? Tijdens deze workshop denk je na over de zin en onzin van merkkledij en ontwerp je een eigen modemerknaam, logo en slogan. Tenslotte zeefdruk je alles op je eigen T-shirt.

materiaal: € 50deelnemers: Witte t-shirt om te bedrukkenXtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

p.o.s.t.e.r. nieuW

Je bent jong en je wil wat... aan de wereld vertellen. Wel, een poster is een ideale manier om jouw boodschap duidelijk te maken aan alleseniedereen.Metpapierenkarton,scharen, spuitbussen en sjablonen zet je jouw boodschap om in een bescheiden of megalomane poster. Daarna verspreid je ze in je eigen omgeving.

materiaal: € 30 Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

tune the street

Streetwise ben je lang niet meer door met een coole walk over straat te lopen. Streetwise word je als je iets doét met je omgeving. Je hebt ze zeker al gespot op weg naar school: curieuze taferelen op verkeerslichten en gevels. Haal je kritische geest boven, gebruik je buurt als canvas en confronteer voorbijgangers met creatieve street arttechnieken.

materiaal: € 40Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie

38w

ork

sho

ps

12-1

6

stick ‘em up

Veel graffitikunstenaars maken gebruik van stickers om hun boodschap over te brengen. Je vindt ze terug op verkeersborden, straatlantaarns of elektriciteitshokjes. Eerst leer je de verschillende stijlen van stickergraffiti. Daarna teken en schilder je met een verfstift je eigen stickers. Het eindresultaat komt op een paneel die je met de spuitbus afwerkt.

materiaal: € 50deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 1 m² p.p. multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic •stofmaskers en handschoenen

ik ben een graffiteur

ook in 6 uur

Graffiti is meer dan een druk op een spuitbus. Het is een manier om je mening op een creatieve manier te uiten. Een ervaren graffiteur schetst eerst de achtergrond en verschillende aspecten van graffiti en leert je de basis van cancontrol. Daarna is het aan jou: je schetst een ontwerp en maakt er op een muur of houten paneel een kleurig graffitiwerk van! Can you handle the can?

materiaal: € 4,50/spuitbus (1,5 spuitbussen p.p.) deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 2 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

stencilgraffiti

Stencils gebruik je niet enkel om saaie patroontjes op oude stofjes af te drukken. Ze zijnookheelpopulairbijgraffitiartiesten.Metcoole stencils reproduceren ze hun boodschap ontelbare keren. Eerst experimenteer je met stenciltechnieken en werk je een aantal eenvoudige sjablonen uit. Nadien ontwerp je een gedetailleerde stencil met kleurschakeringen en versier je die met de spuitbus.

materiaal: € 4,50/spuitbus (1 spuitbus p.p.)deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 1,5 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

39w

orksho

ps 12-16

graffitispotters

2u | max 20 deelnemers

De straat is een openluchtmuseum vol graffiti. Maarintegenstellingtoteenmuseumzijnergeen routes of plannetjes. Daarom is het niet gemakkelijk om goede graffiti te vinden. Altijd verdwijnen en komen er nieuwe werken bij. Een graffitispotter gidst je door de grootsteden Brussel of Gent en toont je de mooiste graffitikunst die de stad rijk is.

begin & einde gent (te kiezen uit): • bibliotheek gent – woodrow wilsonplein 2• graffiti VZw, dampoortstraat 84begin & einde brussel: centraal station – kapellekerkstation

graffiti xl gent nieuW

min 10 – max 20 deelnemers 2 uur tocht + 2 uur Workshop

Eerst trekken we samen met een graffitispotter de stad Gent in. De graffitispotter loodst je feilloos door de straten en steegjes in Gent, toont je de mooiste graffitiwerken en vertelt je het verhaal achter de verf. Na de graffitiwandeling is het aan jou

en hanteer je zelf de spuitbus! Wij zorgen voor panelen, spuitbussen en caps. En jij ontdekt de geheimen van de spuitbus!

begin tocht (te kiezen uit): • bibliotheek gent, woodrow wilsonplein 2• graffiti VZw, dampoortstraat 84einde tocht & locatie Workshop: graffiti vzW, dampoortstraat 84

prijs: € 244

40w

ork

sho

ps

12-1

6

41w

orksho

ps 16-30

workshops 16-30In onze workshops

experimenteren de deelnemers

met creatieve vormen van

communicatie! Welke vormen aan bod komen tijdens

de workshop, verduidelijken we

met volgende logo’s:

praktische infoduur Onze workshops duren 3 uur. Voor sommige workshops hebben we een 6 uren versie uitgewerkt. Als een workshop voor een dagsessie in aanmerking komt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

deelnemersLeeftijd: De workshops zijn geschikt voor de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Aantal: De workshops kan je boeken voor een groep van minimum 4 en maximum 15 deelnemers. Sommige workshops zijnvoormaximum10of12deelnemers. Als er voor een workshop een afwijkende deelnemersaantal geldt, vermelden we dat uitdrukkelijk bij de workshop.

locatie Voor al onze workshops voorzie je zelf in een locatie. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende groot is, en dat er tafels en stoelen aanwezig zijn.

materiaal De begeleider neemt steeds het nodige materiaal mee naar de workshop. Voor een heel aantal workshops vragen we je in extra materiaal te voorzien. Het materiaal dat je zelf dient te voorzien, vermelden we uitdrukkelijk bij de workshop.

prijsDe begeleidingskost bedraagt 132 euro.De vervoerskost bedraagt 0,33 euro per kilometer.Omdat het materiaal dat we zelf voorzien verschilt van workshop tot workshop, staat de materiaalkost uitdrukkelijk bij elke workshop vermeld.

film

culin

air

verf

tekst

thea

ter

klank

teke

nen

foto

mod

e

knuts

elen

toch

t

42w

ork

sho

ps

16-3

0

light artmax 12 deelnemers

Lightgraffiti is een nieuwe trend zou je denken. Een combinatie van good old graffiti ennieuwetechnologieën.Mispoes!Alin1940experimenteerden mannen als Pablo Picasso enHenriMatisseerduchtigoplosmetlichtensluitertijd! In tijden waarin ‘oldfashioned’ een compliment is geworden, dompelen we je onder in deze retrohype!

materiaal: € 25Xtra te VoorZien: pikdonker lokaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie

animatiefilm

ook in 6 uur

Animatie is de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden. Getekende figuren of levensloze materie zet je zo om in levende wezens. Denk maar aan de kleifiguurtjes van het kassucces Panique au village van het Waalse duo Aubier & Patar. Tast de grenzen van je verbeelding af en knutsel je eigen animatiefilm ineen!

materiaal: € 30montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

slapstick nieuW

De bekendste meester van de slapstick is ontegensprekelijkCharlieChaplin.Maarhetgenre is niet blijven steken in het tijdperk van destommefilm.ModernereslapstickvindjeteruginfilmsensitcomsalsScaryMovie,Friends,MisterBean…Kruluwlichaaminde meest onmogelijke bochten en maak visuele humor van de bovenste plank voor de camera.

materiaal: € 25montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

43w

orksho

ps 16-30

kortfilm vernieuWd

ook in 6 uur

Ontdek als cameraploeg, presentator of deelnemer hoe het reilt en zeilt voor en achter de schermen van een reallifesoap. Ga op stap met camera en microfoon in de hand en documenteer op indegloriaanse wijze het leven van je familie of buurtbewoners. Of verzin een scenario en personages en blik in no time een kortfilm in! U kiest, wij draaien!

materiaal: € 25montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

resto njammie gumbomax 10 deelnemers

Reserveer een tafel in resto Njammie Gumbo! We bakken, braden, stoven en koken een irritant lekkere stoofpot van soul, jazz en roots. Samen met een chef spit je de finesses van de Afro-Amerikaanse keuken uit. Geen creatieve haktechnieken of de perfecte cuisson. Maareenheerlijksudderendepotgespijsdmet Afro-Amerikaanse kruiden en gewoontes. Steek die lepel in de pot en roeren maar!

ingrediënten: € 50Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • cd-speler • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met:min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glazen

kwizien erotiek

max 10 deelnemers

Proef de zinderende sensaties van erotiserende kruiden en afrodisiaca op je tong. Laat je verleiden door pittige wetenswaardigheden over liefdesrituelen uit verschillende culturen en daag elkaar culinair verantwoord uit! Dit alles gepeperd met een stimulerend spektakel op de kookplaat! Klaar voor een portie finger lickin’ goodies?

ingrediënten: € 50Xtra te VoorZien: een sfeerVolle ruimte • cd-speler • drank Voor bij de maaltijd • een goed uitgeruste ruime keuken met:min. 4 kookbekkens & een oVen • min. 2 grote potten Van 7l en 1 pan • bestek, borden, glaZen • miXer

44w

ork

sho

ps

16-3

0

cartoons

Geef het maar toe! Wat bekijk je het eerst als je een krant of tijdschrift openslaat? Jep, de cartoons. Cartoons geven immers met enkele potloodstrepen -al dan niet begeleid met een rake zinsnede- een kritische maar vooral humoristische visie op de werkelijkheid. In deze workshop reiken we je tal van technieken aan om je eigen kijk in een krachtige prent te vertalen.

materiaal: € 15Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • eventueel een radio

a l’improviste

Stop met nadenken! Antwoord op alles ja en ontdek hoe grappig en absurd alles dan wordt. We spelen we letterlijk samen, laten alle remmen los en rollen met hoge frequentie schatterlachend over de grond. Geen teksten vanbuitenblokkenmaarallesàl’improviste.Reageer of anticipeer instinctief en verzin ter plaatse personages, dialogen en pointes!

turntablism

max 10 deelnemers

Turntablism ontstond in de jaren 70 tijdens blockparties in The Bronx. Via een nieuwe manier van draaien vulde dj Kool Herc de dansvloer en bood hij aan jongeren een platform om zich creatief te uiten. Tegenwoordig treedt de platenspeler steeds meer op de voorgrond en gebruiken deejays het als een volwaardig instrument. Klaar voor een experiment achter de draaitafels?

materiaal: € 25xta te voorzien: geluidsinstallatie bestaande uit 2 technics platenspelers • Versterker • boxen

45w

orksho

ps 16-30

streetrhymes

max 10 deelnemers

Een rapper of mc vertelt zijn verhaal in rijmvorm op een hiphopbeat. Stap voor stap begeleid een mc je in het schrijven van een raptekst en het ontwikkelen van je eigen stijl om teksten op een beat te flippen. Dan is het showtime: grijp naar de microfoon, spit je eigen tekst in het publiek en blaas het dak eraf!

materiaal: € 15xta te voorzien: geluidsinstallatie bestaande uit Versterker • boXen • micro

kapow! nieuW

Ploep! Glugluglu. Aaah… Burp! “Oh excuses, maar ik heb vreselijke nadorst.” Stel je deze scène voor zonder bijpassend geluid en alle animo is weg. Geluid is de belangrijkste factor om je publiek te raken. Breng met je stem, je lichaam en perfect getimede achtergrondgeluiden een knaller van een hoorspel tot leven. Onomatopee olé olé!

materiaal: € 25

capiche?

Don Graffitos doorbreekt de omerta. De nood aan nieuwe maffioso dwingt hem de duistere geheimen van de gangsterwereld prijs te geven. Hij lokt je naar de onderwereld en geeft je een uitdagende opleiding tot lid van de ‘Familie’. Gang ’s up, gangstarap, say it with a gang… daar draai jij je hand niet meer voor om! En wie weet word jij wel de volgende capo di tuti capi? Capiche?

materiaal: € 25Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie

46w

ork

sho

ps

16-3

0

vive la révolution!

Echte democratie NU! Heb ook jij zin om de wereld eens goed wakker te schudden en je gedacht te zeggen? Kijk met een andere bril naar verschillende communicatiemiddelen en ontdek hoe je met slogans, affiches, tv-boodschappen, radiospots… je mening kunt vertolken. Daarna zetten we je mening om in een krachtige slogan en demonstreren we in je buurt.

materiaal: € 30Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal

kringloopmode

Steeds meer jongeren ontdekken de tweedehands- of kringloopwinkels. Voor een zacht prijsje koop je er een exclusief kledingstuk.Maargraaiookeensinjeeigenkleerkast. Je hebt zeker oude kleren en stoffen die we samen kunnen upgraden tot fancy en trendy hebbedingetjes. Zelfs al kan je niet naaien, tijdens deze workshop kom je tot verrassende resultaten!

materiaal: € 30deelnemers: oude klerenxtra te voorzien: eventueel een radio

dress to express

Kledij vertelt wie je bent, waar je voor staat of tot welke (sub)groep je behoort. Je garderobe is dus niet zo onschuldig als hij lijkt! We smijten de zin en onzin van merkkledij, modeverschijnselen en merchandising op tafel. Je zeefdrukt je eigen T-shirt met een veelzeggend beeld en treffende baseline. Want: de kleren maken de man! Of vrouw!

materiaal: € 50deelnemers: Witte t-shirt om te bedrukkenXtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

47w

orksho

ps 16-30

posterize it

Je zoekt opvang voor je kat? Je wil muzikanten bijeen brengen om samen te jammen? Of je organiseert af en toe een feestje? Dan is een affiche dé manier om jouw doelen te bereiken! Je gaat aan de slag met papier en karton, scharen, sjablonen en spuitbussen… om een extreem grote en opvallende of net een heel subtiele affiche te maken. Bekijks gegarandeerd!

materiaal: € 30Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • eVentueel een radio

street art

Maakvandestraatjebestemaat!Hoe?Haalje kritische geest boven, gebruik je buurt als canvas of tentoonstellingsruimte en confronteer voorbijgangers met creatieve street arttechnieken. Stickers, stencils, breigraffiti, krijtgraffiti, 3D-installaties, performances… Niets illegaals! Op enkele snapshots van je straatkunst na wordt alles weer net als vroeger!

materiaal: € 40Xtra te VoorZien: beschermplastic • wastafel met stromend water • schoonmaakmateriaal • losse beamer • mogelijkheid tot projectie van tag tot

masterpiece

ook in 6 uur

Graffiti is een populaire communicatievorm. Meteenspuitbusschrijfjejemeningvanjeaf en kan je je creativiteit kwijt. Sommigen noemen graffiti kunst, anderen vandalisme. Wat is het volgens jou? Dompel je onder in de wereld van graffiti. Ontdek alles over styles, caps, crews, tags, pieces en experimenteer zelf met de spuitbus! Spray your word!

materiaal: € 4,50/spuitbus (1,5 spuitbussen p.p.)deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 2 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

48w

ork

sho

ps

16-3

0

sjabloongraffiti

Sjabloongraffiti is heel populair bij hedendaagse graffitiartiesten, maar is eigenlijk zo oud als de straat zelf! Eind jaren 60 bestormden Andy Warhol, Roy LiechtensteinenJeanMichelBasquaitdestraten met ontelbare ‘flyers op de muur’. Ontwerp je eigen templates en breng je boodschap met verschillende verf- en stenciltechnieken aan op de beschikbare muur of platen.

materiaal: € 4,50/spuitbus (1 spuitbus p.p.)deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 1,5 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

graffititocht2 uur | max 20 deelnemers

Tijdens een graffititocht langs de noord-zuidas van Brussel of in hartje Gent confronteren we je met een aantal grootstadfenomenen. Daarnaast belichten we de geschiedenis van graffiti, soorten graffiti, groepsstructuren binnen de scène, graffiti als import- en subcultuur, graffiti als protest, als kunst, als vandalisme... Wij geven correcte en genuanceerde informatie. Daarna is het aan jezelf om een mening te vormen.

begin & einde gent (te kiezen uit): • bibliotheek gent – woodrow wilsonplein 2• graffiti VZw, dampoortstraat 84begin & einde brussel: centraal station – kapellekerkstation

49a

telie

rs

ateliersSoms is een

workshop te kort om werkvormen grondig te leren

kennen. Tijdens een atelier werk je twee

opeenvolgende dagen met eenzelfde

groep. Zo is er tijd voor creatieve

en technische verdieping van de

werkvorm.

Ateliers kunnen enkel plaatsvinden

tijdens school-vakanties. Snel

boeken is de boodschap!

praktische info

duur Een atelier duurt 12 uur. Die 12 uur verdelen we in vier blokken van 3 uur spreiden we over 2 opeenvolgende dagen.

deelnemersLeeftijd: Niet alle ateliers zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieën. We vermelden uitdrukkelijk bij elk atelier voor welke leeftijden je die kunt boeken. Aantal: Onze ateliers zijn voor minimum 6 en maximum 15 deelnemers. Om kwaliteit te garanderen, vragen we om het maximum aantal deelnemers te respecteren.

locatie Voor al onze ateliers voorzie je zelf in een locatie. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende groot is, en dat er tafels en stoelen aanwezig zijn.

materiaal De begeleider neemt steeds het nodige materiaal mee naar het atelier. Voor een heel aantal workshops vragen we je in extra materiaal te voorzien. Het materiaal dat je zelf dient te voorzien, vermelden we uitdrukkelijk bij de workshop.

prijsPrijs per deelnemer: 35 of 45 euro per deelnemer Administratiekosten: 30 euro De vervoerskost bedraagt 0,33 euro per kilometer.

Er moeten wel minimum 6 deelnemers zijn opdat een atelier kan doorgaan. Indien er tijdens het atelier minder deelnemers aanwezig zijn, rekenen we automatisch het inschrijvingsgeld van 6 deelnemers aan.

50a

telie

rs

superhelden- atelier nieuW

enkel voor 6-12 jaar

Transformeer jezelf in een ware superheld! Hoe? Eerst zoek je naar je superkracht en verzin je een klinkende naam en logo voor je alter ego. Vervolgens knip en plak je dat flitsende logo op je eigen superchique kostuum. Daarna duik je de fotostudio in en maak je een superheldenportret! Vliegend boven de stad, vechtend tegen een 7-koppig monster… En als allerlaatste krijg je een stoomcursus in het zetten van handtekeningen, het op afstand houdenvanpaparazzi…Etvoilà:eennieuwesuperheld is geboren.

per deelnemer: € 35Xtra te VoorZien: bord of flip-oVer • cd-speler • losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

filmset

6-12 | 12-16 | 16-30 jaar

Droom jij ervan als acteur of actrice te schitteren op het witte doek? Of sta je liever achter de camera en wil je een groot regisseur wordeninHollywood?Misschienwordtjedroom wel werkelijkheid na dit filmatelier! Eerst experimenteren we met de camera en leer je alles over beeldtaal en de technische aspecten van het filmen. Vervolgens verzin je een tof scenario en bizarre personages. Daarna worden de taken verdeeld. Wie staat achter de camera en schiet spectaculaire beelden? Wie zorgt voor de rekwisieten en het geluid? En wie speelt er als volleerd acteur de pannen van het dak? Licht uit, spots aan en actie!

per deelnemer: € 35montage (optie): € 50Xtra te VoorZien: losse beamer • mogelijkheid tot projectie • Verkleedkledij

theatermakers6-12 | 12-16 | 16-30 jaar

Tijdens dit atelier werk je samen met een toneelregisseur van het begin tot het einde aan een theatervoorstelling. Eerst krijg je door allerlei oefeningen en experimenten het vak ‘acteren’ onder de knie. Daarna bedenken we samen een verhaal met verschillende wendingen en personages. Zoek het niet ver en haal je ideeën bij jezelf, je familie, je buurt of je gemeente. Daarna beginnen de repetities en stoomt de regisseur je klaar voor de het grote moment: de publieke voorstelling van je eigen toneelstuk.

per deelnemer: € 35Xtra te VoorZien: Verkleedkledij • cd-speler

textielmania

12-16 | 16-30 jaar

Ben je helemaal weg van de strakke stijl van Bikkembergs? Of hou je meer van het robuuste werk van Van Beirendonk? We dompelen je twee volle dagen onder in een modebad! Je brengt zelf oude kleren, stoffen en accessoires mee die we matchen met die van ons. Zo ontwikkel je je eigen kledinglijn met bijhorende juwelen en accessoires die jouw persoonlijkheid weergeeft. Oh ja, je hoeft niet vlijtig te zijn met naald en draad, met wat creativiteit kom je al een heel eind! Als afsluiter show je je eigen creaties op de catwalk! Fa fa fa fa fashion!

per deelnemer: € 35deelnemers: oude kleren • witte t-shirt • oude of kapotte juwelen • prullaria xtra te voorzien: Wastafel met stromend water • beschermplastic • schoonmaakmiddelen • eVentueel een radio

spraydayz

12-16 | 16-30 jaar

Graffiti is niet enkel een druk op de spuitbus en een streep op de muur. Het is een creatieve manier om je mening te uiten. Tijdens het verfatelier experimenteer je niet alleen met spuitbussen, maar leer je ook je mening om te zetten in een krachtige kleurrijke piece. Een professionele graffiteur ontwikkelt en schaaft

eerst je cancontrol en graffitiskills bij. Heb je de verschillende technieken onder de knie? Dan is het tijd om je eigen masterpiece te ontwerpen en te spuiten. Yes, you can!

per deelnemer: € 50deelnemers: kledij die vuil mag Wordenxtra te voorzien: buitenlocatie of goed Verluchte ruimte • ± 5 m² p.p. muur of multiplexplaat voorzien van Witte coating • beschermplastic • stofmaskers en handschoenen

51a

telie

rs

52o

p m

aa

t

op maat Vind je niet wat je zoekt in ons

aanbod? Geen probleem! Ons creatief team past met plezier (een) activiteit(en) aan een vooropgesteld

thema of doelgroep aan, stemt een atelier of vorming af op jouw

verwachtingen of stampt samen met jou een project uit de grond.

Voor maatwerk steken we eerst de koppen bijeen en bepalen we

de inhoudelijke, financiële en praktische afspraken. Daarna

werken we in samenspraak je vraag opmaatuit.Maatwerkvraagjebesttweeàdriemaandopvoorhandaan.

Enkele inspirerende voorbeelden vind je op de volgende pagina’s:

53o

p m

aa

t

54o

p m

aa

t

iedereen beroemd! bij gammetoen >> activiteit op maat van de doelgroep <<

Gammetoen, de vrijetijdswerking in Aalter voor jongeren met een lichte tot matige handicap, botste bij het bladeren in onze brochure op de workshop Iedereenberoemd!. Een mail en een telefoon later hadden ze de workshop geboekt, mét toegankelijkheidskorting. Onze begeleider bereidde overleg met de aanvrager de workshop nauwgezet voor met aandacht voor de specifieke behoeften van de deelnemers. En de activiteit zelf? Die was top!

youthopia in mechelen>> Workshops kaderen in een vooropgesteld thema <<

Ditnajaar2012organiseerdedestadMechelenNewtopia, een internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst, gewijd aan mensenrechten. Zo’n megaproject kon niet plaatsvinden zonder er de lokale jeugd bij te betrekken. Want ook jongeren hebben een mening over kinderrechten! We bezochten de tentoonstelling in avant-première, brainstormden over hoe dit thema in te passen in onze workshops en brieften onze begeleiders over de aanpak. De output van onze workshops was het ganse najaar te bezichtigen in de mini-tentoonstelling Youthopia!

street art by night>> activiteit afstemmen op duur en verWachtingen <<

De klas 6 Schilderen van het Sint-Jozef-instituut in Geel won in maart 2012 een wedstrijdvanMAKS!,hetjongerenmagazinevan Klasse. Wat de prijs inhield, daar bestondbijMAKS!geentwijfelover!Overdeuitvoering daarentegen… Daarom klopten ze bij ons aan. Na wat afspraken over en weer, trokken we –gewapend met stickers, krijt, stencils, karton, post-its, cellofaan…– richting Geel en dropten overnacht samen met 6 Schilderen een grote street artbom op hun school!

55o

p m

aa

t

trajecten>> reeks van activiteiten met net dat ietsje meer <<

De Gemeentelijke Basisschool Tijl Uilenspiegel inSint-Jans-Molenbeekzatmet10enthousiaste spuitbusfans, ongeveer 30m² ongebruikte panelen en een groot ei. Tuurlijk mag Graffiti vzw eens langskomen! En tuurlijk mogendepanelenopgehangenworden!Maarde kinderen moeten er wel iets van opsteken én het resultaat moet mooi zijn! De juf van de klas ontving ons voorstel, een graffititraject, met applaus. 3 opeenvolgende workshops werkten de 10 kinderen onder intensieve begeleiding van een graffiteur samen aan een kleurrijk én mooi eindresultaat.

Elk traject passen we aan op maat van de doelstelling en de doelgroep.

jam i.s.m. jeugd-dienst beveren>> ondersteuning bij het op poten zetten van een graffiti-jam <<

De jeugddienst van Beveren is niet aan haar proefstuk toe, maar zelfs voor hun tweede jam zochten ze ondersteuning bij ons. Deze keer hadden ze een slordige 240m² in de aanbieding. Wij zorgden voor technische ondersteuning, een aanvullend aantal professionele graffiteurs, de begeleiding van de graffitiworkshops op de dag zelf, bestelden de spuitbussen, hielpen met de opbouw en afbraak van de jam… creaweek in

dendermonde>> invulling van het creatieve gedeelte van een kamp <<

De jeugddienst van Dendermonde plande in de zomer van 2012 een groots kamp voor al haar kleine inwoners. Het sportief gedeelte van het kamp namen ze op zich, maar voor de invulling van het creatieve gedeelte rekende de jeugddienst op onze input. Op basis van de leeftijd van de deelnemers en het vooropgestelde thema planden we hun kamp vol creatieve workshops.

face it – geef smoel aan je werking>> project rond identiteit en imago ism formaat <<

In maart en april 2012 dompelden we samen met Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen 25 jongeren en 3 jeugdhuizen (JK Paddestoel, JK Vuilbak en Partage en Couleurs ) onder in een boeiend project rond imago en identiteit. Slalommend tussen inhoudelijke en praktische sessies borrelden verdoken struikelblokken en heel wat frisse ideeën op. Uit deze verrijkende ervaring haalden we tips en tricks over identiteit en imago die altijd van pas komen, wie weet zelfs voor jouw organisatie?

jint & buitenland in zicht>> redactionele ondersteuning en vormgeving op maat <<

Jint organiseerde in oktober 2012 Buitenlandinzicht, een discussiedag over internationale activiteiten in het jeugdwerk. Omdat de output van die studiedag geen dode letter mocht worden, klopten ze bij ons aan. We ontwikkelden een concept, schetsten een kader voor de redactiemedewerkers en de fotograaf van Jint, hielpen met de eindredactie van de teksten en verzorgden de lay-out. Resultaat? Het magazine Buitenlandiszicht is een inspirerende publicatie en een werkinstrument voor wie jeugdwerk en internationalisering na aan het hart liggen.

56o

p m

aa

t

De resultaten

DiscussieDag over internationale

activiteiten in het jeugDwerk

57vrijw

illige

rs

Staan in voor de begeleiding van activiteiten, de redactie van Transparant, geven het beleid van Graffiti vzw vorm… Onze vrijwilligers! Creatievelingen die met

goesting hun expertise, passie en enthousiasme met kinderen en jongeren delen.

Wil je vrijwilliger worden? check www.graffitivzw.be en vind jouw plaats in onze organisatie!

vrijwilligers (!)

58o

verz

icht

graffiti en ander 9geknetter Graffitibibliotheek 10

Op maat van de straat 10

Expo # nieuW 10

Graffietsieroute nieuW 11

De wereld van graffiti 11

Advies over graffitibeleid 11

Graffiti-jam 11

www.graffitivzw.be nieuW 13

Transparant 13

Graffitiopdrachten 13

vormingen 15

Het ABC van communiceren 16

Schrijven op speed 16

SOS Lay-out 16

Trek je plan! 17

Nx Te Creatief vernieuWd 17

Vorming op maat nieuW 17

workshops 6-12 19

Studio Stunt nieuW 20

Lichtgraffiti 20

Bewegend papier 20

MeneertjeMuet 21

Filmfabriek vernieuWd 21

De wereld in je kookpot 21

Diner Poep-sjiek 22

Papieren helden 22

Striptekenen vernieuWd 22

Logonade nieuW 23

TieTaaToverwinkel 23

Het Poinkbeest 23

Hotel Bedrog 24

Iedereen beroemd 24

Kast vol poppen 24

Knots!Bots!bonk! 25

Letterfretter nieuW 25

Toverwater en drakenbloed 25

Koning Ikke 26

Superstoffen 26

Juwelen & tatoeages vernieuWd 26

Pooster nieuW 27

Hocus pocus toverstraat 27

Druktechnieken 27

Kleefgraffiti 28

Muurschrijvers 28

Graffiti Kingz vernieuWd 28

Graffiti XL Gent nieuW 29

workshops 12-16 31

Lightgraffiti 32

Stopmotion 32

Retrocinema 32

Kaskraker vernieuWd 33

Soulfood 33

Liefdestafelen 33

Superhelden & powergirls 34

tekst Strips 34

Pretprent 34

Improvisatietheater 35

Hiphop dj 35

59o

verzic

ht

MCRijmelaar 35

WhamBamSlam 36

Graffiti Love Service nieuW 36

City Clash vernieuWd 36

i-Rule 37

Pimp your body 37

Recy-kleren 37

Ontwerp je merk 38

P.O.S.T.E.R nieuW 38

Tune the street 38

Stick ‘em up 39

Ik ben een graffiteur 39

Stencilgraffiti 39

Graffitispotters 40

Graffiti XL Gent nieuW 40

workshops 16-30 41

Light Art 42

Animatiefilm 42

Slapstick nieuW 42

Kortfilm vernieuWd 43

Resto Njammie Gumbo 43

Kwizien erotiek 43

Cartoons 44

A l’improviste 44

Turntablism 44

Streetrhymes 45

Kapow! nieuW 45

Capiche? 45

Vive la Révolution! 46

Kringloopmode 46

Dress to express 46

Posterize it nieuW 47

Street art 47

Van tag tot masterpiece 47

Sjabloongraffiti 48

Graffititocht 48

ateliers 49

Superheldenatelier nieuW 50

Theatermakers 50

Filmset 50

Textielmania 51

Spraydayz 51

op maat 53

Iedereen Beroemd! bij Gammetoen 54

YouthopiainMechelen 54

Street Art By Night 54

Trajecten 55

JAMismJeugddienstBeveren 55

Creaweek in Dendermonde 55

FACE IT – Geef smoel aan je werking 56

Jint & buitenland in zicht 56

film

culin

air

verf

tekst

thea

ter

klank

teke

nen

foto

mod

eto

cht

knuts

elen

lezen

& sc

hrijve

nlogo’s

Colofonr e dac t i e : pe t e r b o s s c h a e r t,

e l s d e l at t e r , b i rg i t s e ga l , d r i e s War lo p e n e l l e n t h e i t e

f oto’ s : sa n d e r b e l m a n s , da i sy m ar t e n s e n ta l va n vr i j W i l l i g e r s

e i n d r e dac t i e : e l l e n t h e i t evo r m g e v i n g: sa n d e r b e l m a n s

Dampoortstraat 84 9000 Gent tel 09 233 79 86 info@graf f it ivzw.be www.graf f it ivzw.be

open:m a tot d o va n 13 . 3 0 – 17 u .

te lefonisch: e l k e W e r k dag va n 9 – 12 . 3 0 u . e n va n 13 . 3 0 – 17 u .