Goirles Belang 08 / 19-02-2014

download Goirles Belang 08 / 19-02-2014

of 20

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Goirles Belang 08 / 19-02-2014

Transcript of Goirles Belang 08 / 19-02-2014

 • GOIRLES BELANG - WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014 PAGINA 158e JAARGANG - No. 8 / WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014

  ben l

  oonen

  wilm

  a rob

  ben

  willem

  van d

  e vran

  de

  johan

  verw

  iel

  max k

  negtel

  co

  lum

  na

  de

  Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

  Ons Ireen,Tja, ik kan het in deze tijd toch absoluut niet laten om nog een keer de loftrompet te steken over ons Ireen. Want Ireen Wst is en blijft ons Ireen: ook al woont ze nu in Friesland, ze is en blijft van Goirle. Overal waar je loopt in het dorp, mensen hebben het over haar. Heb je de 3 kilometer gezien??? t Is bijna zielig voor de rest Wat een machtsvertoon! En dat was nog maar het begin. Meteen dacht menigeen ook dat ze in ieder geval op de 1500, en wellicht ook op de 1000 meter een gouden plak zou halen en daarmee de koningin van de spelen zou worden (wat ze voor mij en vele anderen toch wel is). Maar dat is het mooie van sport: je kunt er helemaal niets van zeggen. Hoe is de vorm van de dag, wie krijg je als tegenstander, hoe is de situatie van de baan, in welke rit start je enzovoort. En ook in het geval van Ireen: soms win je zilver en de andere keer verlies je goud. Ik schrijf dit expos op zondagavond nadat Ireen zilver heeft gewonnen op de 1500. Donderdag bij de 1000 meter leek het erop alsof ze het gevoel had dat ze goud verloor, net als haar kamergenoot Koen op de 1500 meter. Maar na die 1500 meter van vanmiddag zag je de echte sportvrouw: meteen de win-nares Jorien feliciteren en (terecht) haar de pluim op de hoed steken: Jij was gewoon te goed! Knap, want ze was er zo op gebrand om haar kunstje van de vorige Spelen te herhalen.Waarom dit verhaal? Zoals enke-len onder u zich van een eerder verhaal op deze plek nog kunnen herinneren: ik heb iets met Ireen. Ergens eind jaren 90 reed er een kleine meid in mijn (schaats)slip-stream op het Bankven. Ondanks haar spillepootjes (moet je die turbodijen van nu eens zien!!) hield ze dat enkele rondjes vol om dan langs de kant effe bij te komen en daarna weer aan te haken. Dat was Ireentje Wst en sinds ik me dat realiseerde is ze voor mij speciaal. Toen al een bijtertje en dat is ze nog. Het beeld komt weer boven van de eerste spelen waar ze aan meedeed. Ze ging zoo diep dat ze na haar rit haar maag moest legen in de kliko! Haar wil om te winnen en daarvoor te trainen tot ze omviel heeft haar ook fl ink parten gespeeld. Maar ze heeft in de jaren veel geleerd, nu rijdt er een evenwichtige kanjer van een sportvrouw rond. En ze is hopelijk nog niet klaar: de 5000 meter en natuurlijk de ploegenachtervol-ging komt nog. Dus Ireen, laat ons genieten, ga ervoor, wij staan achter je, je kunt het! Gas erop!

  Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

  Vervolg op pagina 3

  ben l

  oonen

  wilm

  a rob

  ben

  willem

  van d

  e vran

  de

  johan

  verw

  iel

  max k

  negtel

  co

  lum

  na

  de

  @goirlesbelanggoirles belang

  |goirlesbelang

  Familiepagina 8 - CC Jan van Besouw 9 - Gemeentepagina 10 & 11 - Kerkpagina 12 - Memorandum 14

  Weekblad voor Goirle, Riel,

  Poppel, Tilburg-zuid

  Oplage: 18.000 ex.

  Redactie: de Hovel 46 5051 NR Goirle tel. 013-5341217 fax: 013-5348571 Email: redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl Klachten bezorging: 073 - 544 30 30

  Fotos in opdracht van Goirles Belang gemaakt,

  zijn van

  Moderneinfrastructuur

  Ik kies

  Publicatie 19 februari

  AH Van Hogendorpplein iedere zondag geopend

  open van 8.00 - 20.00 uurAlbert Heijn Van Hogendorpplein Koningsschild 11, 5051 TT te Goirle

  Woensdag 26 februari 2014 verschijnt onze

  Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

  S P E C I A L

  SENIOREN

  WIM RTHERLAAN 25 |5051 JS GOIRLE | 06 83212524 INFO@FOTOSTUDIOGOIRLE.NL | WWW.FOTOSTUDIOGOIRLE.NL

  Fotostudio Goirle is opgericht door Roel van Diem fotografi e i.s.m. GbG Primeur

  Pro Actief Goirle: samen verantwoordelijk

  Goed wonen, werken, opgroeien en genieten in Goirle en Riel

  Door Jan Loonen

  De kernen Goirle en Riel zijn, voor huidige en toekomstige generaties, een plek waar iedereen goed kan wonen, werken, opgroeien en genieten. Wij zijn hier samen verantwoordelijk voor. Dat is de visie van Pro Actief Goirle, een groene en sociale partij, die drie zetels bezet in de gemeenteraad. Kwaliteit van leven, vandaag en ver voorbij morgen. Daar maakt Pro Actief Goirle zich sterk voor. Door in te spelen op een veranderende samenleving en door keuzes te (durven!) maken die een duurzaam fundament leggen voor toekomstige generaties.

  Pro Actief Goirle is een groene en sociale partij. Pro Actief Goirle werkt aan een sociale, duurzame en economisch gezonde gemeen-schap waar plek is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, afkomst of portemonnee. Voor ie-dereen, om te wonen, te werken, op te groeien en te genieten.Pro Actief Goirle ziet veel kracht bij bewoners en ondernemers bin-nen de gemeente Goirle. Wij gaan uit van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen welbevinden. Maar dan wel met ondersteuning vanuit de overheid. Zij moeten worden versterkt, zodat ze die verant-woordelijkheid kunnen nemen.Goirles Belang sprak met Mark van Oosterwijk, fractievoorzit-ter en lijsttrekker van Pro Actief Goirle en met de nummer vijf op de lijst, Christel van Neerven. We kijken terug op de bijna afgelo-pen raadsperiode. We zitten in de oppositie en dat is soms lastig om iets te bereiken, zegt Mark. Maar we hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd bij een aantal dossiers. Marijo Immink heeft van uit haar deskundigheid een aan-zienlijke bijdrage geleverd aan de beleidsvertaling van de grote tran-sities, die op ons afkomen. Zij was in de speciale werkgroep van de raad de geestelijke moeder. Zij brengt de ingewikkelde materie terug tot hapklare brokken voor de gemeenteraad.

  Transities of transformatie?Mark van Oosterwijk doelt met de transities of transformatie op nieuwe wetgeving. Op 1 janu-ari 2015 nemen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de provincies en het rijk. De gemeenten krijgen een dubbele verantwoordelijkheid: zij moeten ervoor zorgen dat er goed bereikbare ondersteuning is voor kwetsbare burgers n dat de kosten van die ondersteuning binnen de perken blijven (reke-ning houdend met een bezuiniging van meer dan 15%). Zij willen dit realiseren door met korte en lichte

  ondersteuning de burger zelf weer op weg te helpen. Op die manier kan zwaardere hulp voorkomen worden. Verder wordt de gemeen-te het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning door zorgaanbie-ders. De veranderingen worden geleidelijk, vanuit de bestaande regionale situatie, ingevoerd. De gemeenten in de regio bereiden zich ook voor op nieuwe taken in maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie van werk-zoekenden (Participatiewet). Ook deze transities moeten 1 januari 2015 gerealiseerd zijn, zodat de gemeenten integraal verantwoor-delijk zijn voor de nieuwe taken.Mark: Wij denken, dat het ge-bruik van dure voorzieningen kan worden voorkomen door onder meer via de wijkcentra collectief aanbod voor de jeugdzorg te doen. De jeugdzorg is geen statisch lo-ket, we moeten naar de mensen toegaan via de voetbalclubs, de scouting, het onderwijs en huis-artsen. Het gaat in feite om lich-tere vormen van hulpverlening in de wijken en op scholen door pro-blemen vroeger te onderkennen.

  Back to basics succesvolWe hebben als fractie ook een wezenlijke en positieve bijdrage geleverd aan het proces van Back to basics, de herijking van het subsidiebeleid. De verenigingen in Goirle staan er goed voor, zij gaan uit van eigen kracht. We zijn con-sequent achter de uitgangspunten van Back to basics blijven staan en we kunnen constateren dat het een verstandige keuze is geweest. Het verlenen van minder subsi-dies heeft het rijke verenigingsle-ven niet verarmd. Kijk maar eens hoe de Hobbysoos zonder subsidie fl oreert.Mark heeft zich, samen met an-deren, ook sterk gemaakt voor de terugkeer van de kermis naar het centrum van Goirle. Ik con-stateerde dat in de ambtelijke voorbereiding van het besluit van B&W te veel in onmogelijkheden werd gedacht. Ik ben in de pen

  geklommen, heb een motie in de gemeenteraad ingediend, die iets gewijzigd is aangenomen en ik ga ervan uit dat de kermis volgend jaar weer in het centrum wordt gehouden. Dit jaar kan niet meer omdat er gunningscontracten zijn getekend.

  ScoutingTijdens de gemeenteraadsverga-dering van 4 februari heb ik na-mens alle partijen in de raad een motie ingediend over Scouting St. Willibrord. Doel van de motie was privatisering van de accommo-datie van de scouting. Pro Actief Goirle heeft goed geluisterd naar de bijdrage van de voorzitter van

  de scouting tijdens de commis-sie welzijn van 14 januari jl. en kwam snel tot de conclusie dat privatisering de beste oplossing is voor zowel gemeente als scouting. Daarmee is de door het college voorgestelde huurverhoging van de baan. Gelukkig dachten alle raadsfracties er hetzelfde over.

  Groenste partijWij zijn de groenste partij van Goirle, zegt Christel van Neer-ven. Bij elk aanhangig voorstel toetsen wij dit op de effecten op langere termijn. Wij staan voor het delen van verantwoordelijk-heid, maar moeten ook consta-teren dat niet iedereen dit zelf kan doen. Dan bieden wij onder-steuning. Iedere fractievergade-ring nodigen wij een vereniging

  De eerste vijf kandidaten op de lijst v.l.n.r. : Mark van Oosterwijk, Marijo Immink, Mark van den Hout, Christel van Neerven en Henk Gabrils.

 • GOIRLES BELANG - WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014 PAGINA 2

  Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevan