Goede vertegenwoordiging en nieuwe regels voor curatoren, bewindvoerders en mentoren

Click here to load reader

download Goede vertegenwoordiging en nieuwe regels voor curatoren, bewindvoerders en mentoren

of 24

 • date post

  16-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Goede vertegenwoordiging en nieuwe regels voor curatoren, bewindvoerders en mentoren . Opening website www.goedvertegenwoordigd.nl 10 februari 2014 Mr. Kees Blankman. Drie mogelijkheden voor goede vertegenwoordiging in ons recht. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Goede vertegenwoordiging en nieuwe regels voor curatoren, bewindvoerders en mentoren

Pedagogische maatregelen en het wettelijk kader; algemeen

Goede vertegenwoordiging en nieuwe regels voor curatoren, bewindvoerders en mentoren Opening website www.goedvertegenwoordigd.nl

10 februari 2014 Mr. Kees Blankman

1. Zonder rechter en zonder volmacht: volgens de wet (Wgbo) zijn de partner of een van de ouders, kinderen, broers of zussen van een patint bevoegd tot vertegenwoordigen indien deze patint wilsonbekwaam is2. D.m.v. een volmacht of een levenstestament kan men zelf met het oog op latere wilsonbe- kwaamheid een vertegenwoordiger benoemen3. De kantonrechter kan een curator, een bewindvoerder of een mentor benoemen Drie mogelijkheden voor goede vertegenwoordiging in ons rechtDe onbenoemde Wgbo vertegenwoordiger beslist alleen over medische en zorgzakenGeen verschil tussen bevoegdheden van deze vertegenwoordiger en de gevolmachtigde voor medische en zorgzaken en de curator en mentor wat betreft medische en zorgzaken nl. namens de wilsonbekwame zorgplannen vaststellen en zorgovereenkomsten sluitenBij hoogstpersoonlijke beslissingen is geen vertegenwoordiging mogelijk Bevoegdheden van de drie vertegen- woordigers in medische en zorgzakenBij ontbreken of slecht functioneren van anderevertegenwoordigers kan de oplossing een doorde rechter benoemde vertegenwoordiger zijn

In plaats van volmacht voor financile zakenkan een en/of rekening een oplossing zijn

Voordeel volmacht eigen regie; nadeel toezicht,risico op misbruik en erkenning door bank enz.Cbm > andere vertegenwoordigers; voor- en nadelen van de volmachtCuratele beschermt alle belangen van de meerderjarige, financile en zorgbelangen Beschermingsbewind betreft de vermogens- rechtelijke belangen van de meerderjarige en mentorschap de niet-vermogensrechtelijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) Mentorschap = halve curatele; bewind halve curatele, want curatele beschermt beterCombinatie mentorschap en bewind mogelijk

De drie door de rechter ingestelde beschermingsmaatregelen (cbm)Incidenten bij bewindvoerders; noodzaak toezicht en introductie kwaliteitseisen

Aanpassing en stroomlijning van de wettelijke regelingen gewenst; achterstallig onderhoud

Beloning beter regelen en invoeren van mogelijkheid rechtspersonen te benoemen

Redenen voor wetswijziging cbm (curatele, besch.bewind, mentorschap)Wetsvoorstel 33054 ingediend op 24 okt. 2011, aangenomen door Tweede Kamer op 26 maart 2013 en door Eerste kamer op 15 oktober 2013; gedeeltelijke inwerkingtreding bij KB van 30 oktober 2013, Staatsblad 435

Besluit Kwaliteitseisen cbm (Stb. 2014, 46) zal op 1 april a.s van kracht wordenBesluit Beloning cbm is in de maak Wet Wijziging cbm deels in werking getreden op 1 jan. jl.Positie van partner en familie blijft hetzelfde: ze zijn bevoegd een maatregel te verzoeken en worden bij voorkeur benoemd; ze moeten bereid en geschikt zijn maar hoeven niet aan de in te voeren Kwaliteitseisen te voldoenHulpverleners krijgen een belangrijkere rol en zijn ook bevoegd een maatregel te verzoeken Zowel partner/familie als hulpverleners zijn bevoegd om te verzoeken om ontslag van de cbm of om opheffing van de maatregel Wat is er veranderd en wat nietTaak en bevoegdheden van curator, mentor en bewindvoerder zijn nauwelijks gewijzigdNog steeds leiden bewind en mentorschap tot onbevoegdheid bij de meerderjarige en leidt curatele tot handelingsonbekwaamheid; de uitzonderingen hierop zijn ook niet gewijzigdVoorkeur voor minst ingrijpende maatregel nu neergelegd in de wet (1:378 lid 1 BW) in lijn met VN-Verdrag inzake rechten van mensen met een handicap (art. 12)Wat is er veranderd en wat nietGronden voor curatele en bewind gewijzigdDe drie maatregelen kunnen voor bepaalde tijd worden ingesteld en ook benoemingen kunnen tijdelijk zijnRechtspersonen kunnen worden benoemdDuidelijker wie niet mag worden benoemdToezichtmogelijkheden voor kantonrechterPublicatie en registratie cbm andersMeerderjarige bij bewind wordt (iets) beter beschermd

Wat is er veranderd en wat nietVerkwisting is niet langer grond voor een curatele, maar verkwisting of problematische schulden vormt tweede grond voor een beschermingsbewind (431 lid 1 onder b BW)Bijzonder aan schuldenbewind: college van B & W kan hier om verzoeken (ook om opheffing en ontslag bewindvoerder), Drugsmisbruik wordt grond voor curateleVerkwisting en problematische schulden grond voor bewindGewoon bewind kan worden geregistreerd nieuw register11betrokkene, degene die gezag over hemuitoefent (indien verzoek gedaan tijdensminderjarigheid), partner, bloedverwantenin rechte lijn en in zijlijn t/m vierde graad,curator, bewindvoerder, mentor, OM en deinstelling waar betrokkene wordt verzorgd ofdie hem begeleidt (+ soms college B & W)Uitbreiding kring van verzoekers vanaf 1-1-2014; bevoegd zijn:Partner is 12Belanghebbend zijn betrokkene, zijn kk en partner en bij afwezigheid van hen de ouders, broers en zussen van betrokkeneAfschrift van verzoekschrift en bescheiden (tenzij bezwaar betrokkene of medische gegevens) gaat naar belanghebbendenMachtigingen in bewindzaken zijn geen zaken van cbm als in art. 789 lid 2 Rv en belanghebbenden kunnen hier niet tegen op komenProcedureregels in zaken van cbm (art. 798 Rv e.v.) niet gewijzigd Tenzij de rechter beschikking geeft zonder zitting (toewijzing of onbevoegd), oproeping belanghebbenden voor de zitting (800 lid 1)Eventueel oproeping deskundige (800 lid 2); medische rapportage is niet verplichtHoren van betrokkene niet verplicht; rechter dient betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn mening kenbaar te maken (809 lid 2); in de Aanbeveling wordt horen wel aanbevolen; ev. horen buiten de rechtbank (802)Zachte procedurele regels zijn ongewijzigd o.a. 800 en 809 RvDe rechter vormt zich een oordeel over de geschiktheid van de te benoemen persoon en vergewist zich van zijn/haar bereidheidWettelijke voorkeur bij benoeming is niet gewijzigd; in eerste instantie honoreren voorkeur van betrokkene; in tweede instantie benoemen partner of familieBenoeming van max. 2 (rechts)personenRegels m.b.t. benoeming deels gewijzigd; cbm als rechtspersoonWie minderjarig is of zelf een cbm heeft

Wie niet met geld kan omgaan (faillissement of Wsnp) kan geen curator of bewindvoerder worden; geldt ook de Wsnp bewindvoerder

De direct betrokken of behandelend hulpverlener of wie te zeer met de zorginstelling verbonden isIn het algemeen mogen niet benoemd worden tot cbm:Na max. 5 jaar dient de cbm in verslag aan de KTR nadrukkelijk in te gaan op de vraag naar voortzetting van de maatregel

Nieuwe taakomschrijving: naast doelmatig beleggen van het bewindvermogen komt: de bewindvoerder kan voorts voor de rechthebbende alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen Periodieke check en uitbreiding taakomschrijving bewindvoerderRegistratie van gewoon bewind dat alle goederen van rechthebbende omvat is mogelijk, ambtshalve of op verzoekRegistratie in Curatele- en bewindregister van schuldbewinden is verplicht; derden zullen na vermelding in register eerder te kwader trouw zijn en niet beschermd wordenEen schuldeiser te kwader trouw kan ook na afloop bewind geen verhaal zoeken

Registratie van (schuld)bewind en beperking verhaalsmogelijkhedenOntslag niet op eigen verzoek, is mogelijk op verzoek van de medecurator/mentor c.q. -bewindvoerder of van wie bevoegd is de maatregel te verzoeken, of ambtshalveKTR kan bij ontslag curator of bewindvoerder alle boeken en gegevensdragers in beslag nemen en daartoe elke plaats betredenSchorsing van de cbm (in spoedsituaties) is mogelijk zonder hem te horen; er moet dan wel binnen 2 weken gelegenheid worden geboden om hem te horen

Ontslag curator, bewindvoerder en mentor en schorsing door KTRKTR kan maatregel opheffen op verzoek van de cbm of van wie bevoegd is de maatregel te verzoeken, of ambtshalveGrond voor opheffing is dat de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van de maatregel niet zinvol is gebleken Verlenging tijdelijke maatregel summier geregeld (beslissing binnen 2 maanden)Ruime regeling opheffing cbm; verlenging tijdelijke maatregelVerklaring omtrent gedrag (is 5 jr geldig)Opleiding minimaal MBO 4 Jaarlijkse bijscholing verplichtCBMer die zijn werkzaamheden door anderen laat uitvoeren, moet zorg dragen voor begeleiding van deze personen (o.a. functioneringsgesprekken)

Besluit Kwaliteitseisen; VOG, opleiding, bijscholing en begeleidingRespecteren levensovertuiging en cultuur betrokkene + bevorderen zelfredzaamheidOpstellen cbm-plan bij aanvang maatregelBereikbaarheid en antwoordtermijnCurator en mentor 2-maandelijks contact (geldt niet voor bewindvoerder) Klachtenregeling (afhandelen < 6 weken)

Besluit Kwaliteitseisen: omgang met betrokkeneDossier aanleggen, bijhouden en sluitenBeschrijving verschillende werkprocessen en inrichting administratie met in ieder geval aantal medewerkers, clinten en aantal klachten per 31/12AansprakelijkheidsverzekeringNaast beloning als curator/mentor/bewind- voerder geen ander financieel voordeel

Besluit Kwaliteitseisen; eisen m.b.t. bedrijfsvoeringEen accountant en ev. een door de KTR benoemde deskundige (bij mentorschap) controleren in opdracht van de cbm of deze voldoet aan de kwaliteitseisenNaast fin. accountantsverklaring (niet voor sommige beroepsgroepen) zijn verslag accountant m.b.t. kwaliteitseisen en verslag deskundige vereisten voor benoeming

Besluit kwaliteitseisen; accountant en deskundige