GOED WONEN - woongoed2-d.nl · PDF fileGoed wonen is een basis voor goed leven. Onze taak is...

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GOED WONEN - woongoed2-d.nl · PDF fileGoed wonen is een basis voor goed leven. Onze taak is...

 • Voorwoord | Het zijn roerige tijdenniet het verleden, zou ik minister Blok willen voorhouden.

  Zoals gezegd, WoonGoed 2-Duizend staat er nog steeds goed voor. Maar het wordt er dus niet makkelijker op. Ook wij zullen de tering naar de nering moeten zetten, maar als we scherp en alert blijven dan zal WoonGoed 2-Duizend nog heel lang een gezonde en vitale corporatie blijven.Voor u en vooral samen met u zullen wij daarvoor ons uiterste best blijven doen.

  Karel BoonenAlgemeen Directeur/Bestuurder

  WoonGoed 2-DuizendPostbus 47895953 ZK ReuverDhr. Peter Beeks: 06 54 95 05 73 Fax Priv: 462 91 37Monique Houben: (0475) 418 418 Fax:(0475) 476 77 66Dhr. J. Hochstenbach

  Blauw: PMS 281Geel: PMS 123Geel: PMS 123 40%

  zomer 2013

  Volgden we in 2012 met de huur-verhoging nog het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar, de huur-verhoging in 2013 was de hoogste sinds vele jaren. De komende jaren zullen de huren bovendien fors blijven stijgen om de door Den Haag opge-legde heffingen te kunnen betalen. Daarnaast zullen wij als WoonGoed 2-Duizend zelf ook fors op onze kosten moeten gaan bezuinigen. We zitten dan ook midden in een ingrij-pende reorganisatie.De lijn van het kabinet is dat de corpo-raties in Nederland terug moeten naar hun kerntaak: het bouwen, beheren en onderhouden van huurwoningen voor mensen met een smalle beurs. Andere taken, zoals het ontwikke-len van leefbaarheid, het bouwen van koopwoningen, het mede opzetten van wijkvoorzieningen of winkels, zullen steeds moeilijker worden, misschien wel onmogelijk.

  En dat is absoluut een verarming. Het opzetten van mooie en gevarieerde wijken met allerlei soorten bewoners, zoals Bsdael in Reuver of t Thaal in Echt kan dan niet meer. Ik vind dat heel jammer.

  Het lijkt wel of we alsnog de rekening krijgen gepresenteerd van een periode waarin een kleine minderheid aan cor-poraties met hun bestuur en toezicht inderdaad meer aan het eigen belang heeft gedacht dan aan het belang van de huurders. Maar goed, die tijd is voorbij. Het is de toekomst die telt en

  Met gepaste trots bied ik u hierbij een samenvatting van ons jaarverslag 2012 aan. WoonGoed 2-Duizend is en blijft een gezonde en vitale corporatie, die graag eraan bijdraagt dat u als huurders prettig woont.

  In een jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen kalenderjaar. U leest wat we in 2012 hebben gepresteerd en we geven een financile verantwoording. Toch wil ik op deze pagina ook met u naar het lopende jaar kijken. Want we mogen 2012 beschouwen als een stilte voor de storm die in 2013 op sterkte komt en die voorlopig nog wel even lijkt voort te razen.

  Door de val van het kabinet Rutte I moesten er verkiezingen komen en trad het kabinet Rutte II aan. En Rutte II wilde de corporaties van meet af aan stevig laten meebetalen om de crisis op te lossen. Dat heeft zowel voor ons als voor uw huishoudboekje gevolgen.

  GOED WONEN info-magazine

  In deze uitgave:Pagina 2 t/m 7: hoofdpunten jaarverslag

  Pagina 8 t/m 11: o.a. Corporatie Starterslening betalen met IBAN De Groene Vogel en belangrijke informatie voor

  huurders

 • pagina 2 | zomer 2013

  Samen met u zijn wij WoonGoed 2-Duizend: zestig medewerkers in Reuver en bijna 5.000 huishoudens in de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Leudal en Roermond (Swalmen en Boukoul). Samen met u vormen we een plattelandscorporatie-PLUS. Met andere woorden, mr dan alleen een plattelandscorporatie. Wij streven naar een continue verbe-tering van onze service, ook - of misschien wel vooral - in deze moeilijke tijden. Dat doen we vanuit onze belangrijkste opgave als woningcorporatie: zorgen voor voldoende en passende woningen voor mensen met een smalle beurs.

  we heel zorgvuldig met ons woning-bezit moeten omgaan. Onderhoud, energiebesparende aanpassingen, het al dan niet slopen van woningen, het aanpassen van woningen met het oog op veranderende gezinssamenstellin-gen etc., het zijn allemaal vraagstukken die behoren tot ons strategisch voor-raadbeleid. Beleid dat in belangrijke mate de toekomst van WoonGoed 2-Duizend bepaalt. Het is ons streven om dit beleid deels samen met u vorm te geven door met u in gesprek te gaan en te luisteren naar uw wensen en gedachten over wonen in een huurwo-ning van WoonGoed 2-Duizend.

  Dichtbij de klantIn 2012 hebben we structureel gewerkt aan het verbeteren van onze dienstver-lening. Intern is een aantal langlopende trajecten ingezet om klantgerichter en efficinter te kunnen werken. Sinds 1 april laten we onze dienst-verlening bovendien toetsen door het Kwaliteitscentrum voor Woning-corporaties in de Huursector (KWH), met als doel een steeds betere dienst-verlening en zodoende het behalen van het KWH-huurlabel. Dit label is een

  kwaliteitskeurmerk voor de dienst-verlening van woningcorporaties. Het bijzondere aan dit label is dat de dienstverlening wordt bekeken door de ogen van de huurder. In het KWH-Huurlabel staat aan welke kwaliteitsei-sen de dienstverlening van een cor-poratie moet voldoen. Periodiek test KWH of de corporatie hierin slaagt. In 2012 bleek dat wij met name op het gebied van klachten behandelen nog een verbeterslag moeten maken. In 2013 willen we met het behalen van het KWH-label aantonen dat onze dienstverlening een PLUS waard is!

  Terugblik

  Onze bestuurder gaf het al aan in zijn voorwoord, 2012 kan beschouwd wor-den als de stilte voor de storm. Een jaar waarin de corporaties de gevolgen van de financile en economische crisis echt begonnen te voelen. In voor-gaande jaren had de betrokkenheid van enkele corporaties bij bouwfraude affai-res en riskante investeringen het imago van de sector bovendien al geen goed gedaan. De financile val van Vestia

  Samen | WoonGoed 2-Duizend

  Jaarverslag 2012

  |

  de hoofdpunten

  [ pagina 2 tot en m

  et 7 ]

  Betaalbaar wonenHet verhuren van woningen is onze kerntaak. Daarbij richten we ons in de eerste plaats op huishoudens met een inkomen tot 34.085,-. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de huisvesting van bijzondere doelgroe-pen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.De verantwoording voor betaalbaar wonen dragen we samen met u. Als woningcorporatie-PLUS bieden we betaalbare woningen aan die bovendien in toenemende mate energiezuinig(er) zijn. Als bewoner kunt u zelf voor lagere woonlasten zorgen door steeds kritisch naar uw energieverbruik te kijken.

  Passend woningbezitKijken we naar de leeftijd van de woningen in onze werkgebieden, dan zien we dat een vijfde deel van deze woningen jonger is dan 15 jaar. Het grootste deel (24%) is gebouwd in de jaren tachtig en een aanzienlijk deel meer dan 40% - is ouder dan 35 jaar. De komende jaren zal sociale nieuw-bouw naar verwachting op een laag pitje blijven staan en dat betekent dat

 • begin 2012 - met 90.000 woningen de grootste corporatie van ons land - had echter nog veel grotere gevolgen voor corporaties. Den Haag legde de sec-tor onder het vergrootglas en kwam met bezuinigingen en heffingen die verdere investeringen voor individuele corporaties vrijwel onmogelijk maak-ten. Gedurende heel 2012 bleven de precieze financile gevolgen bovendien lang onduidelijk omdat het ontbrak aan eenduidig Haags beleid. Eind 2012 werd vanuit Den Haag bekendgemaakt dat huurders rekening moesten houden met een aanzienlijke huurverhoging in 2013.Dat de bezuinigingen ook gevolgen hebben voor de medewerkers van onze corporatie werd in de loop van 2012 steeds duidelijker. Op zowel organisatorisch als financieel gebied zal 2013 een belangrijk jaar worden.

  PartnersNaast afstemming met onze huurders is overleg met andere partijen, zoals de provincie Limburg, gemeenten, zorg-en welzijnsinstellingen, collega-corpora-ties en aannemers, ook in 2012 weer van groot belang geweest en zullen we deze contacten waar mogelijk ver-der intensiveren. De volkshuisvestelijke opgaves die we hebben in onze regio kunnen we immers alleen samen met onze partners vervullen.

  NieuwbouwVastgoed staat onder druk. Aan de jaren van groei en snelle ontwikkeling in de vastgoedbranche is een eind geko-men. Dat geldt ook voor WoonGoed 2-Duizend. Grootschalige projecten zoals Bsdael in Reuver, t Thaal in Pey-Echt en Reppelveld in Roggel behoren tot het verleden. Was in 2011 ons bouwvolume t.o.v. voorgaande jaren al duidelijk afgenomen in verband met de financile en economische crisis, in

  pagina 3 | zomer 2013

  2012 zorgden de opgelegde financile beperkingen door de overheid in com-binatie met de aanhoudende crisis ervoor dat er in onze werkgebieden opnieuw weinig gebouwd werd. Maar we hebben zeker niet stilgezeten. Naast het plan Wildenkamp in Reuver (17 woningen) konden we vier woningen in het bestaande plan Reppelveld in Roggel opleveren en een wooncomplex voor 18 clinten van Daelzicht in Swalmen. Ook is hard gewerkt aan de voorbe-reiding van verschillende Thomashuizen en Herbergiers in St. Joost, Ospel, Grathem, Blerick en Heythuysen, is een aantal gemeenschapshuizen in onze kleinere kernen opgewaardeerd, heb-ben we samen met Orbis het Hospice Susteren gerealiseerd en werd gestart met een nieuwbouwproject van 14 woningen in Swalmen. In Den Haag vor-derde bovendien met grote sprongen het indrukwekkende bouwproject van twee woontorens met in totaal 618 verhuureenheden. Deze worden vanaf 2013 door studentenhuisvester DUWO verhuurd.

  Zie voor het volledige overzicht hoofd-stuk 5 (WoonGoed heeft Vastgoed) van ons uitgebreide jaarverslag

  Raad van CommissarissenWoonGoed 2-Duizend onderstreept het belang van goed toezicht op onze corporatie door een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC). Daarbij hoort een integere en trans-parante verantwoording. In 2011 heeft de RvC besloten dat er een versnelde vernieuwing van de Raad moest plaats-vinden. In 2012 hebben diverse wijzi-gingen plaatsgevonden en in 2013 zal de vol