Goed leven Goed wonen Goed bestuur - D66 Bladel · PDF file 2018-01-15 · Bij...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Goed leven Goed wonen Goed bestuur - D66 Bladel · PDF file 2018-01-15 · Bij...

 • Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Bladel

  Goed leven Goed wonen Goed bestuur

  D66 krijgt het voor elkaar

 • D66 wil kansen voor iedereen. Wij verstevigen in alle dorpen de zorg en langer zelfstandig wonen. Er komt één Kempengemeente omdat veel taken om een grotere bestuursvorm vragen. En voor toekomstige generaties zetten we duurzaamheid hoog op de agenda. Samen werken aan goed wonen, aan een goed leven. Stem D66!

  Goed leven * Zuinig zijn op natuur en landschap * Energieneutraal met de gemeente als voorbeeld * Verduurzaming van de agrarische sector * Aandacht voor de jeugd door zorg, voorzieningen en onderwijs * In de zorg staat de mens centraal

  Goed wonen * Dorpen versterken door het bij elkaar brengen van voorzieningen * Levensloopbestendig bouwen voor alle generaties * Verbetering van de N284 * Versterking van openbaar vervoer tussen de dorpen

  Goed bestuur * Fusie met Eersel en Reusel-de Mierden * Maakindustrie en toerisme zijn de pijlers van onze economie

 • 1. Goed bestuur

  Fusie van gemeenten De zorgtaken en de opdrachten vanuit de omgevingswet, die vanuit de landelijke overheid bij de gemeenten zijn neergelegd, vragen om een kwaliteitsvol en efficiënt werkend bestuur en ambtelijk apparaat. Tevens overstijgen de problemen en uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld zijn vaak de gemeentegrenzen. Democratie, kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit staan daardoor onder druk. D66 denkt dat samenwerking in de vorm van fusie, in combinatie met versterking van de positie van dorpsraden, het beste antwoord is. De beoogde fusie betreft de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel de Mierden.

  Dorpsraden De eigenheid en verscheidenheid van dorpen is een belangrijk kenmerk van onze regio. Die eigenheid, aanwezig in de vorm van het verenigingsleven, het sportleven, de cultuur en de intermenselijke contacten dient zich in volle vrijheid te kunnen ontwikkelen. Democratisch gekozen dorpsraden, die los van de politieke partijen functioneren, en die een grote binding hebben met verenigingen, cultuur en inwoners, vervullen hierbij een cruciale rol. De positie van dorpsraden zal belangrijk versterkt moeten worden; dit betreft dan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij wordt gedacht aan directe betrokkenheid bij zaken zoals het bestemmingsplan bebouwde kom, woningbouwen subsidies.. Dorpsraden dienen als publiekrechtelijk lichaam te functioneren en de status te krijgen die vergelijkbaar is met commissies van de gemeenteraad. Vormen van zelfbestuur en zelfsturing moeten ontwikkeld worden. De relatie met het gemeentelijk bestuur dient goed gestructureerd, duurzaam en open van karakter te zijn.

  Relatie Overheid en Inwoners De relatie tussen de overheid en haar burgers is veranderd. De digitale middelen die we hebben stellen ons staat om, ook in zo`n fusiegemeente, die relatie alleen maar sterker te maken, het serviceniveau te verhogen en de betrokkenheid van de burgers te vergroten. De digitale dienstverlening moet verder worden ontwikkeld en binnen de komende bestuursperiode moet de gemeente bij de top 25 horen van de beste digitale gemeenten. De introductie van burgerpanels moet, mede in het kader van zelfsturing, verder worden toegepast. De gemeente dient te investeren in klantvriendelijkheid en proactieve benadering van haar inwoners.

  3

 • Leefbaarheid Het verenigingsleven en intermenselijke contacten spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van de dorpen binnen onze gemeente. In een tijd dat deze contacten niet vanzelfsprekend zijn en traditionele ontmoetingsplaatsen zoals dorpscafés en buurthuizen steeds vaker verdwijnen, ziet D66 een faciliterende rol voor de gemeente. Wij ondersteunen integrale plannen, waarin verschillende openbare functies in één gebouw worden ondergebracht en mensen van verschillende doelgroepen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten .

  MFA Hapert Het MFA in Hapert is een voorbeeld van zo’n integraal plan dat in Hapert breed gedragen wordt. D66 is daarom voorstander voor het ontwikkelen van een MFA in Hapert. Tegelijk kijken we kritisch naar de kosten die het plan met zich meebrengt. Niet alleen in de realisatie, maar ook in de exploitatie. Eventuele hogere kosten moeten een duidelijk maatschappelijk rendement hebben. Bovendien is het zaak de MFA op de voorgenomen locatie in een bredere centrumvisie voor Hapert te plaatsen, waarin ook parkeren, middenstand en wonen worden meegenomen. Daarbij is voor D66 het behoud van het kerkgebouw geen doel. Het realiseren van een MFA dat een voorbeeld is in duurzaamheid, zowel klimaatneutraal als toekomstbestendig in gebruiksmogelijkheden, is voor D66 essentieel. De staat van de huidige accommodaties, de stijgende kosten en de maatschappelijke impact maken dat D66 vindt dat hierover op korte termijn heldere besluiten genomen moeten worden.

  Wonen, kopen en huren In de gemeente is een scheef woningbestand ten opzichte van de demografie. Om jongeren en ouderen in de dorpen te behouden dient gebouwd te worden voor deze doelgroepen. Woningen moeten voor meer generaties te gebruiken zijn. Ook de verhouding tussen koopwoningen en huurwoningen verdient meer aandacht: een groter assortiment huurwoningen is wenselijk.

  4

 • Egyptische Poort Het plangebied tussen N284, Leemskuilen, Egyptischedijk en Bossingel is al vele jaren onderwerp van gesprek in de gemeente(raad). Het gebied omvat het sportpark en zwembad de Smagtenbocht en is de toegang tot het natuurlandschap van de Kroonvense Heide, de Pals en Ten Vorsel. Het is een prachtig overgangsgebied waar sport, recreatie, toerisme en cultuur samen vloeien. Vanuit het centrum van Bladel zou de overgang naar het natuurgebied voelbaar mogen zijn, de groene lijn moet doorgetrokken worden naar de markt. De Smagtenbocht moet veilig en gemakkelijk bereikbaar zijn, met name voor het langzame verkeer als voetgangers en fietsers. Een ongelijkvloerse kruising heeft daarbij onze voorkeur. De ontwikkeling van het gebied kan alleen in samenspraak met ondernemers en verenigingen die zich in het gebied willen vestigen of activiteiten willen organiseren. Onze aandacht gaat daarbij uit naar evenementen binnen dit gebied. Kritisch moet gekeken worden naar de kosten van de ontwikkeling en de financiering hiervan. Het heeft niet onze voorkeur om woningen toe te staan buiten de lintbebouwing van de Leemskuilen. Samen met verenigingen en ondernemers, waarbij de gemeente faciliteert in onder andere de infrastructuur, wordt de Egyptische poort aantrekkelijk en inspirerend voor inwoners en toeristen. Verblijven op de Egyptische poort is genieten van de natuur, inspannend in sport, ontspanning in verblijf en verrijkend in cultureel opzicht.

  5

 • Duurzaamheid Er moeten concrete maatregelen genomen worden om duurzaamheid te verbeteren. Mogelijk maken van duurzame energieopwekking, aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, en meer duurzame ambitie in bouwplannen. De gemeente moet hierin sturend optreden. Ook heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en dienen de eigen gebouwen snel energieneutraal en het wagenpark snel elektrisch te zijn.

  Landbouw en Veeteelt D66 gelooft in verduurzaming van de agrarische sector. Wij willen geen groei van de veestapel. Het verduurzamen van stallen en het toezien op het gebruik van installaties staat hoog op de agenda. Initiatieven van boeren, zoals diversificatie, verduurzaming en innovatie, worden gesteund. Vestiging van nieuwe boeren wordt ontmoedigd, staldering op het niveau van De Kempen is hierbij het handvat. Door herbestemming van voormalig agrarische panden wordt verkrotting en misbruik tegen gegaan.

  6

 • Economie De gemeente Bladel kent veel maakindustrie. Betere ontsluiting van de industrieterreinen is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook investeren in hoogwaardig openbaar vervoer draagt hieraan bij.

  Toerisme Toerisme is een belangrijke sector in de regio. Het promoten en toegankelijk maken van het moois wat de gemeente te bieden heeft, draagt bij aan versterking van deze sector. Daar waar mogelijk wordt de lokale cultuur en historie betrokken bij toerisme. Initiatieven op het terrein van promotie van streekproducten en het organiseren van evenementen moeten ondersteund worden. Natuur, landschap en het (kleinschalig) agrarisch ondernemerschap zijn van grote waarde voor de doorontwikkeling van de toeristische sector binnen De Kempen.

  Ontsluiting en (openbaar) vervoer De gemeente Bladel is voor ontsluiting erg afhankelijk van de A67 en de N284. De N284 wordt de komende jaren verbouwd. D66 wil deze verbouwing gebruiken om de doorstroming aanzienlijk te verbeteren. Ook dienen veilige, bij voorkeur ongelijkvloerse, oversteekplaatsen voor fietsers gerealiseerd te worden vanuit Hapert naar het Pius X college en vanuit Bladel naar de Egyptische poort. Busvervoer richting Eindhoven en Tilburg is voor forenzen en studenten van wezenlijk belang. Versterken van het netwerk is voor D66 een prioriteit. Het openbaar vervoer tussen de dorpen kan met de komst van zelfrijdende, elektrische auto’s sterk verbeterd worden. De gemeente moet hierop voorsorteren door visie te ontwikkelen en laadpalen aan te leggen. Ook een hogesnelheidsfietspad van Reusel tot Eindhoven, aansluitend op de “slowlane”, kan als alternatief voor forenzen dienen.

  Onderwijs Basisonderwijs in iedere kern is een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Creatieve oplossingen zoals samenwerking tussen onderwijsinstellingen en brede scholen zijn essentieel om faciliteiten te behouden. De inzet van combinatiefunctionarissen kan gebruikt worden om de kwaliteit van