(GGZ) 2011-2013

download (GGZ) 2011-2013

of 90

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of (GGZ) 2011-2013

 • CAO GGZC o l l e C t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z

  2 0 1 1 - 2 0 1 3 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013)

 • CAO GGZC o l l e C t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z

  2 0 1 1 - 2 0 1 3(1 maart 2011 tot 1 januari 2013)

 • CAO GGZ hoofdstuk 1C o l l e C t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z

  Uitgave en copyright

  De uitgave CAO GGZ 2011-2013 is een uitgave van:

  GGZ Nederland

  Postbus 830

  3800 AV Amersfoort

  Fax: 033 - 4608999

  E-mail: werkgeversservice@ggznederland.nl

  copyright 2011 GGZ Nederland, Amersfoort

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm

  of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

  partijen bij deze CAO. Het gebruik van tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

  Voor het verkrijgen van toestemming kunt u zich richten tot GGZ Nederland, Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.

  Deze uitgave is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Redactie noch uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen

  voortvloeien uit onvolledig of onjuist opgenomen informatie. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.

  Leeswijzer

  De tekst die voor u ligt, geeft alleen die afspraken weer die tussen werkgevers- en werknemerspartijen zijn gemaakt.

  Waar naar artikelen uit andere hoofdstukken van de CAO wordt verwezen, gebeurt dat op de volgende wijze. De verwijzing naar bijvoorbeeld artikel 3 van de

  overwerkregeling vindt als volgt plaats: ...als bedoeld in H10 (dit is hoofdstuk 10) A Overwerk (dit is de paragraaf overwerk uit dit hoofdstuk Bijzondere diensten)

  artikel 3, lid 1.... Waar een hoofdstuk uit paragrafen bestaat heeft iedere paragraaf zijn eigen artikelnummering.

  Lezers die nadere informatie of uitleg van CAO-teksten of over wettelijke bepalingen willen, kunnen terecht bij de CAO partijen - werknemers bij hun werknemersor-

  ganisatie en werkgevers bij hun werkgeversorganisatie GGZ Nederland (zie voor telefoonnummers bladzijde 84 van deze CAO) - en bij de overheid, die verantwoorde-

  lijk is voor de verstrekking van informatie over wettelijke bepalingen (0800-9051).

 • Inhoudsopgave

  CAO preambule 5

  Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd 7

  A Begripsbepalingen en werkingssfeer 7

  B Toepassing en ontheffing 8

  Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst 10

  Bijlage A: Voorbeeld individuele arbeidsovereenkomst 11

  Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de werkgever 13

  A Tegenover de individuele werknemer 13

  B Algemene verplichtingen werkgever 13

  Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de werknemer 15

  Hoofdstuk 5 Maatregelen en geschillen 16

  Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en werktijden 17

  Bijlage A: Regelgeving arbeidstijdenwet (ATW) en arbeidstijdenbesluit (ATB) verpleging en verzorging 20

  Bijlage B: Regelgeving arbeidstijdenwet (ATW) en arbeidstijdenbesluit (ATB) geneeskundigen 23

  Hoofdstuk 7 Functiewaardering en salariring 26

  A Functiewaardering 26

  B Salariring 26

  Bijlage A: FWG-reglement 30

  A Procedure voor toepassing van het FWG functiewaarderingssysteem 30

  B Reglement interne bezwaren commissie (IBC) 32

  C Reglement landelijke bezwaren commissie (LBC) 33

  D Kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen en de wijze van het beschrijven van functies 34

  E Model functiebeschrijving 35

  Bijlage B: salarisschalen per functiegroep en salarisschaal medisch specialisten 37

  Bijlage C: inpassingstabel 43

  Bijlage D: Functieprofielen en complementaire bijdragen 44

  Hoofdstuk 8 Leerlingen en werknemers die een opleiding volgen 45

  A Salariring van werknemers die een opleiding volgen 45

  B Toepassing CAO op AIOS 46

  Bijlage A: Voorbeeld leerovereenkomst beroepsvoorbereidende periode 49

  Bijlage B: Voorbeeld leer-/arbeidsovereenkomst 51

  Bijlage C: Model opleidingsreglement voor inservice-opleidingen 53

  Bijlage D: Opleidingsovereenkomst 54

  Hoofdstuk 9 Arbeid en gezondheid 55

  A Algemene maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 55

  B Maatregelen bij ziekteverzuim 55

  C Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers 55

  D Overige rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 56

  CAO GGZ C o l l e C t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z

 • Hoofdstuk 10 Bijzondere diensten 58

  A Overwerk 58

  B Onregelmatige dienst 59

  C Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 60

  D Crisisdienst 61

  E Slaapdienst en begeleiding van clinten in hun vakantie 62

  Hoofdstuk 11 Kostenvergoedingen 64

  A Woon- /werkverkeer en reis- en verblijfkosten 64

  B Verhuiskosten 64

  C Voorgeschreven kleding 66

  D Studiekosten en -verlof 66

  E Budget persoonlijke kosten medisch specialist 66

  F Beroepskosten 66

  G Ziektekosten/IZZ 66

  Hoofdstuk 12 Vakantie(bijslag), LFB en verlof 68

  A Vakantiebijslag 68

  B Vakantie 68

  C Levensfasebudget (LFB) 69

  D Verlof 70

  Hoofdstuk 13 Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 73

  Hoofdstuk 14 Wachtgeld en pensioen 76

  A Wachtgeld 76

  B Pensioen 78

  Hoofdstuk 15 Medezeggenschap 79

  A Faciliteiten ondernemingsraad 79

  B (Extra) bevoegdheden ondernemingsraad 79

  C Mogelijkheden tot decentrale afspraken tussen ondernemingsraad en werkgever 79

  D Werknemersorganisaties 80

  Hoofdstuk 16 Sociaal beleid 81

  A Sociaal beleid dat gericht is op de individuele werknemer 81

  B Collectief sociaal beleid 83

  Adressen van de partijen bij het cao-overleg 84

  Trefwoordenregister 85

  Colofon 88

  CAO GGZ C o l l e C t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z

 • CAO preambule

  Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (van 01-03-2011 tot 01-01-2013)

  Tussen de ondergetekenden,

  I. de Vereniging GGZ Nederland

  en

  II. de volgende organisaties van werknemers:

  ABVAKABO FNV

  CNV Publieke Zaak

  FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek te weten:

  Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

  Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)

  Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

  Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)

  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

  Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, sectie Gezondheidszorg (NVLF)

  Ergotherapie Nederland (EN)

  Nederlandse Vereniging van Ditisten (NVD)

  Per 1 januari 2012 uitgebreid met:

  Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF)

  Vereniging Hoger Personeel in de Zorg (VHP-Zorg)

  Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)

  Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)

  Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)

  Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

  NU 91, Beroepsorganisatie van de Verpleging en Verzorging

  hierna te noemen partijen bij deze CAO, is een collectieve arbeidsovereenkomst, hierna te noemen CAO, aangegaan.

  Partijen zijn het navolgende overeengekomen:

  * per 01-08-2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,75%. Per 01-07-2012 worden de schaalbedragen nogmaals verhoogd met 1%;

  * In 2011 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5% naar 6,25%.

  * In 2012 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5% naar 6,75%.

  Zowel voor de eindejaarsuitkering als voor de vakantiebijslag wordt de opbouwsystematiek ingevoerd: voor de eindejaarsuitkering per

  1 januari 2012 en voor het vakantiegeld per 1 juni 2012. Beide uitkeringen worden berekend over het daadwerkelijke verdiende salaris

  van de werknemer met als minimum het naar rato van zijn dienstverband voor werknemer geldende salaris gebaseerd op inpassingstabel-

  nummer 16.

  * in november 2011 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van twaalf maal het op 1 november geldende salaris, met een

  minimum van 25, aan de werknemer die op 1 november 2011 in dienst is van de werkgever. Voor de werknemer die in de periode vanaf 1

  januari tot en met 31 oktober 2011 in deeltijd heeft gewerkt, of een deel van die periode in dienst is geweest, en/of onbetaald verlof heeft

  genoten, vindt een berekening naar evenredigheid plaats;

  * in september 2012 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van twaalf maal het op 1 september geldende salaris, met een

  minimum van 25, aan de werknemer die op 1 september 2012 in dienst is van de werkgever. Voor de werknemer die in de periode vanaf

  1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 in deeltijd heeft gewerkt, of een deel van die periode in dienst is geweest, en/of onbetaald

  verlof heeft genoten, vindt een berekening naar evenredigheid plaats;

  * reiskosten woon-werkverkeer. De eigen bijdrage voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2012 gehalveerd naar 21,65. Voorts wordt

  de reiskostenvergoeding voor diens