Gewestelijk programma voor circulaire economie · PDF file ontwikkelen'. De circulaire...

Click here to load reader

 • date post

  28-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gewestelijk programma voor circulaire economie · PDF file ontwikkelen'. De circulaire...

 • GEWESTELIJK PROGRAMMA VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

  2016 – 2020

  De hulpbronnen mobiliseren en de verloren rijkdommen tot een minimum beperken:

  Voor een vernieuwende gewestelijke economie

  Maart 2016

 • PAGE 2 SUR 70

  PROGRAMME RÉGIONAL EN ECONOMIE CIRCULAIRE

  VOORWOORD

  Wij leven de dag van vandaag in een energievretende, lineaire wereldeconomie die weinig rekening houdt met het milieu en die in snel tempo de grondstoffen van onze planeet opgebruikt. Deze economie speelt amper in op de behoeften van de burgers en zet aan tot blind consumptiegedrag, een vermindering van de loonkosten en een opbod om steeds meer te produceren. Kortom, de huidige economie is niet goed afgestemd op de uitdagingen waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee te maken krijgt: economische uitdagingen, sociale uitdagingen, demografische uitdagingen en uitdagingen in verband met volksgezondheid, het klimaat en het leefmilieu.

  Meer dan ooit biedt dit onhoudbare lineaire economische model ons de kans om de loop der dingen te veranderen, om af te stappen van een bepaald ontwikkelingsmodel en een nieuw model uit te vinden. Er moet een echte paradigmaverandering in gang worden gezet. Om dit te bereiken moeten we op creatieve en innovatieve manieren te werk gaan en aanvaarden dat dit risico's met zich meebrengt. We mogen ons heil niet meer zoeken in gemakkelijke oplossingen die al ettelijke keren op de proef zijn gesteld en waarvan de beperkingen zijn aangetoond. Het is onze wens om te kiezen voor een ontwikkelingsmodel dat niet alleen duurzaam, maar vooral menselijker is; waarvoor de economische groei geen doel meer is op zich, maar een middel dat ten dienste staat van een steeds verbeterende levenskwaliteit.

  Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt dat "onze lineaire economie (delven- produceren-consumeren-weggooien) wordt omgevormd tot een kringloopeconomie (recupereren-produceren- consumeren-hergebruiken)" en dat "het Gewest een strategische visie zal uitwerken op het leefmilieu als bron van lokale tewerkstelling door onze lineaire economie om te vormen tot een kringloopeconomie en tegelijk onze bedrijven beter in staat te stellen nieuwe markten aan te boren.".

  Via het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) stellen wij aan de Brusselaars een geloofwaardig alternatief voor, ter promotie van een lokale economie die afgestemd is op de behoeften van de burgers (wonen, zich bevoorraden, werken, zich verplaatsen, ontspannen...), maar ook op die van de bedrijven (kosten verlagen, ontwikkelen, innoveren, aanwerven...), en die tegelijkertijd bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van de Brusselaars.

  Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie heeft als taak om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de kaart te zetten als een bijzonder innovatieve Europese regio, voortrekker op het vlak van openbaar beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van de circulaire economie, vanuit een voluntaristische benadering inzake het efficiënt beheer van de Hulpbronnen die deze regio rijk is. Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie voert initiatieven die de economie moeten dematerialiseren, zijn ecologische voetafdruk moeten verkleinen en bepaalde activiteiten moeten verankeren door korte economische ketens te ontwikkelen en de rijkdommen die door de Brusselse arbeidskrachten zijn geproduceerd op het grondgebied van het Gewest te houden. De ontwikkeling van een circulaire Brusselse economie gebeurt ook door te consumeren op een verantwoorde manier: beter kopen door in de mate van het mogelijke rekening te houden met sociale criteria rond delen en samen zijn. Wij samen, namelijk overheid, burgers en bedrijven, hebben dus de mogelijkheid om de wereld van morgen vorm te geven.

  Didier Gosuin Céline Fremault Minister van Economie, Werkgelegenheid en

  Opleiding Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit,

  Leefmilieu en Energie

  Fadila Laanan Staatssecretaris belast met Openbare Netheid,

  Vuilnisophaling en -verwerking en Wetenschappelijk Onderzoek

 • PAGE 3 SUR 70

  PROGRAMME RÉGIONAL EN ECONOMIE CIRCULAIRE

  DE HULPBRONNEN MOBILISEREN EN DE VERLOREN RIJKDOMMEN TOT EEN MINIMUM

  BEPERKEN: VOOR EEN VERNIEUWENDE GEWESTELIJKE ECONOMIE

  De circulaire economie? Een economisch uitwisselings- en productiesysteem dat 'in alle stadia van de levenscyclus van de producten (goederen en diensten) ernaar streeft om de hulpbronnen efficiënter te gebruiken, om de impact op het milieu te verminderen en daarbij ook het individueel welzijn verder te ontwikkelen'. De circulaire economie streeft er ook naar om de verspilling van de hulpbronnen bij de bron drastisch te doen dalen en hierbij de milieu-impact te verminderen en het welzijn verder te verhogen. In de mate van het mogelijke ontwikkelt de circulaire economie zich op lokale schaal door moeilijk delokaliseerbare waardeketens te creëren. Deze globale definitie van de circulaire economie ontwikkelt een visie van structurele transformatie van de Brusselse economie in een lagekoolstofeconomie die plaatselijke banen creëert en meerwaarde produceert voor de Brusselaars maar tegelijk rekening houdt met hun leefmilieu en hun levenskwaliteit. Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) streeft 3 algemene doelstellingen na:

  - De milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen. - De economie verankeren in Brussel om waar dat mogelijk is plaatselijk te produceren, de

  verplaatsingen te verminderen, het gebruik van het grondgebied te optimaliseren en meerwaarde te creëren voor de Brusselaars.

  - Bijdragen tot het creëren van tewerkstelling. Dit programma omvat 111 maatregelen die in 4 strategische delen zijn ingedeeld: transversale maatregelen, sectorale maatregelen, territoriale maatregelen en governancemaatregelen. Het GPCE specificeert voor elke maatregel de piloot, de mijlpalen en de doelstellingen, alsook de gemobiliseerde partners. Elke maatregel met een budgettaire weerslag werd gebudgetteerd. In totaal wordt in 2016 een budget van 12.839.500 € uitgetrokken voor deze maatregelen. In deze samenvatting worden 16 maatregelen die illustratief zijn voor deze vier delen voorgesteld: Het eerste deel is transversaal: het heeft betrekking op alle economische actoren en streeft ernaar een gunstig regelgevend kader, economische steunmaatregelen uit te werken, innovatie, duurzame en innovatieve overheidsopdrachten te ontwikkelen, nieuwe opleidingen in het leven te roepen of bij te sturen voor nieuwe beroepen die zijn aangepast aan het profiel van de Brusselse werkzoekenden. In dat kader zijn de volgende acties van fundamenteel belang:

  - Het oprichten van een platform om de technisch-administratieve hinderpalen in kaart te brengen met betrokkenheid van de privésector, waarbij wordt gestreefd naar het in kaart brengen, prioriteren en oplossen van de elementen die noodzakelijk zijn voor de uitrol van de circulaire economie en van de elementen die hinderpalen vormen en moeten worden afgezwakt maar waarbij een hoog niveau van milieubescherming moet worden gehandhaafd.

  - Een gezamenlijke projectoproep van 1 miljoen € inzake Economie-Leefmilieu over circulaire economie die zich specifiek richt tot de ondernemingen en betrekking heeft op de nieuwe modellen van circulaire economie en het hergebruik van materialen.

  - De oprichting van een fonds voor circulaire economie dat wordt ondergebracht bij finance.brusselsen waaraan in 2016 een dotatie van 500.000 € wordt toegekend om ondernemingen te financieren die de logica en modellen uit de circulaire economie toepassen.

  - De oprichting van een Coördinatieplatform voor begeleiding op het gebied van circulaire economie om een coherent en doeltreffend begeleidingsaanbod te coördineren.

  - De koppeling van de nieuwe economische modellen van de circulaire economie met die van de sociale economie en het sociaal ondernemerschap. De gewestelijke overheids- en semi- overheidsactoren zullen de sociale ondernemingen beschouwen als bevoorrechte partners voor de uitvoering van het GPCE om dit transversaal element van de strategie 2025 operationeel uit te voeren.

  - Innoviris zal de steun voor innovatieve projecten in circulaire economie stimuleren door de circulaire economie op te nemen in zijn programma en collaboratieve onderzoeksprojecten en meerdere Living Labs in het leven te roepen.

  - Leefmilieu Brussel zal de implementatie van milieu- en ethische bedingen in de overheidsopdrachten coördineren bij de aanbestedende overheden van het Gewest.

 • PAGE 4 SUR 70

  PROGRAMME RÉGIONAL EN ECONOMIE CIRCULAIRE

  - Actiris, Bruxelles-Formation en de VDAB-Brussel zullen een prospectieve studie uitvoeren over de beroepen die zich in de circulaire economie zullen ontwikkelen en de competenties die noodzakelijk zijn voor de circulaire economie van morgen, met de steun van Leefmilieu Brussel.

  - De ecodesignpool van MAD Brussels zal wedstrijden organiseren tussen scholen en universiteiten (Beaux-Arts, Francisco Ferrer, La Cambre, ESA Saint Luc, Solvay, Ichec) om in de designsector nieuwe ideeën op het gebied van de circulaire economie te stimuleren. Aan de laureatengroepen zullen beurzen worden toegekend voor de lancering en voor de begeleiding van de concrete uitwerking van hun ontwerpen.

  Het tweede deel is sectoraal en wil erg concreet zijn voor de sectoren die werden uitgekozen op basis van hun potentieel om banen te creëren, hun weerslag inzake de uitstoot van broeikasgassen en omdat ze een centrale rol spelen in de belang