Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

15
1 PICO pomp met geïntegreerde besturing PICO-tronic Geïntegreerde besturing PICO-tronic met databank Opgepast: Bij programmawijziging, mag men niet verge- ten de sticker aan te passen die zich in het zichtvenster van het motorhuis bevindt. Een pakket stickers, bestaande uit 40 verschillende varianten is in assortiment. Artikelnr.: 0490000324 De nieuwe generatie PICO-tronic is een compacte geïntegreerde besturing ontwikkeld voor de PICO pomp. Deze besturing is uitgerust met een databank die de volgende waarden vertaalt: 0 Type besturing 0 Versie van de besturing (hard- en software) 0 Serienummer 0 Fabricagedatum 0 RTC (Real-Time-Clock) datum en uur regel- baar ook voor andere tijdzones 0 Bedrijfsinstelling (tijd-, pulsen-, omwentelingen-regeling) 0 Aktuele waardes (tijden, pulsen, controle, fout- meldingen, etc.) 0 Bedrijfsuren 0 Looptijd van de pomp 0 Aantal tussensmeringen 0 Aantal foutmeldingen lege pomp 0 Aantal foutmeldingen overdruk 0 Aantal foutmeldingen op pulsen 0 Aantal foutmeldingen op omwentelingen 0 Datum en uur van de laatst gestelde diagnose 0 Het aantal gestelde diagnoses 0 Overzicht van de 20 laatste geregistreerde fouten met weergave van het type foutmelding, het tijdstip en de datum 0 Overzicht van de 100 laatste veranderingen van de instellingen met aanduiding van het tijdstip en de datum. De analyse van de afzonderlijke gegevens kan naar keuze worden uitgevoerd met een diagnose-apparaat of via een lap-top of PC (zie beschrijving van het diagnose-apparaat DSG-1, of diagnose software BEKA-DiSys). De PICO pomp is hardwarematig voor alle besturings- mogelijkheden voorbereid. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig van besturingsmogelijkheid te veranderen. De volgende besturingsmogelijkheden voor de PICO pomp zijn te selecteren m.b.v. diagnose software of een diagnose-apparaat: A) Tijdregeling (standaard af fabriek) B) Pulsregeling C) Omwentelingenregeling Afhankelijk van de toepassing kan de besturing worden aangepast door het kiezen van het geschikte programma. Dit kan tevens op locatie, ook als de besturing bij de klant reeds in gebruik is. Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic Aansluiting diagnoser ...een product van BEKA Wijzigingen voorbehouden ! 14.07.14

Transcript of Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Page 1: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

1

PICO pomp met geïntegreerde besturing PICO-tronic

Geïntegreerde besturing PICO-tronic met databank

Opgepast:Bij programmawijziging, mag men niet verge-ten de sticker aan te passen die zich in hetzichtvenster van het motorhuis bevindt.

Een pakket stickers, bestaande uit 40 verschillendevarianten is in assortiment.Artikelnr.: 0490000324

De nieuwe generatie PICO-tronic is een compactegeïntegreerde besturing ontwikkeld voor de PICO pomp.

Deze besturing is uitgerust met een databank die devolgende waarden vertaalt:

� Type besturing� Versie van de besturing (hard- en software)� Serienummer� Fabricagedatum� RTC (Real-Time-Clock) datum en uur regel-

baar ook voor andere tijdzones� B e d r i j f s i n s t e l l i n g ( t i j d - , p u l s e n - ,

omwentelingen-regeling)� Aktuele waardes (tijden, pulsen, controle, fout-

meldingen, etc.)� Bedrijfsuren� Looptijd van de pomp� Aantal tussensmeringen� Aantal foutmeldingen lege pomp� Aantal foutmeldingen overdruk� Aantal foutmeldingen op pulsen� Aantal foutmeldingen op omwentelingen� Datum en uur van de laatst gestelde diagnose� Het aantal gestelde diagnoses� Overzicht van de 20 laatste geregistreerde

fouten met weergave van het type foutmelding,het tijdstip en de datum

� Overzicht van de 100 laatste veranderingenvan de instellingen met aanduiding van hettijdstip en de datum.

De analyse van de afzonderlijke gegevens kan naar keuzeworden uitgevoerd met een diagnose-apparaat of via eenlap-top of PC (zie beschrijving van het diagnose-apparaatDSG-1, of diagnose software BEKA-DiSys).

De PICO pomp is hardwarematig voor alle besturings-mogelijkheden voorbereid. Hierdoor is het mogelijk omeenvoudig van besturingsmogelijkheid te veranderen.

De volgende besturingsmogelijkheden voor de PICO pompzijn te selecteren m.b.v. diagnose software of eendiagnose-apparaat:

A) Tijdregeling (standaard af fabriek)B) PulsregelingC) Omwentelingenregeling

Afhankelijk van de toepassing kan de besturing wordenaangepast door het kiezen van het geschikte programma.Dit kan tevens op locatie, ook als de besturing bij de klantreeds in gebruik is.

Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Aansluiting diagnoser

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

14.07.14

Page 2: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Aanduiding van de groene en rode LED:

Startcontrole

Geïntegreerde besturing PICO-tronic

Aansluitschema voor externe drukknop

Aansluitschema voor externe signaallampen

Via de lamp van de verlichte drukknop (groen) wordt de

werking en het verloop van het smeerproces weergegeven.

2

Na het opstarten, ongeacht het ingestelde programma,

brandt de groene LED en de groen signaallamp in de

cabine (optie) gedurende 1,5 sec. Zo wordt aangegeven

dat de besturing in bedrijf is (startcontrole).

Bij elke eerste inschakeling van de besturing start een

smeerproces.

De geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic is

uitgerust met een geheugen. Deze dient onder andere voor

het opslaan van de verstreken tijden. In geval van

stroomonderbreking tijdens het smeerproces of gedurende

het verloop van de cyclustijd, dan wordt de tijd gestopt en in

geheugen opgeslagen. Na het opnieuw inschakelen van de

stroom, wordt de resterende smeertijd of cyclustijd uit het

geheugen gelezen en gaat het proces verder, daar waar

het gestopt was.

Bij een ingeschakeld contact kan op elk moment door het

bedienen van de drukknop, die zich op de motorbehuizing

of op het dashboard bevindt, een tussensmering

uitgevoerd worden. Deze dient ook als controle van de

werking. De pomp zal dan onmiddellijk beginnen met een

smeercyclus, de daarvoor verstreken of opgeslagen

smeertijd resp. cyclustijd wordt gereset en begint vanaf

opnieuw.

De PICO pomp is standaard voorzien van een niveau-

controle. Bij het bereiken van het minimale vetniveau wordt

de pomp uitgeschakeld.

drukknopvoor een tussensmeringof reset bij een storing

groene LEDweergave werking

rode LEDweergave storingen

massa, klem 31bruin

contact, klem 15

groen

rood

zwart

groene LED

rode LED

+-

+-12

3

456

7

drukknoptussensmering

massa, klem 31

contact, klem 15

1 2 3

4567 zwart

bruin

oranje

PICO-tronic

Werking

paraat: 1,5 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 3: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Bij de tijds-afhankelijke regeling van een centraal smeer-

systeem kan de cyclustijd en de smeertijd worden

ingesteld. Cyclustijd betekent de periode van het begin van

een smeertijd tot het begin van een volgende smeertijd.

Diagram van een cyclus

Instellen van de parameter

Smeertijd

De smeertijd is regelbaar in 3 instelgebieden:

Instelgebied I: 1 t/m 16 min.

Instelgebied II: 2 t/m 32 min.

Instelgebied III: 2 t/m 32 sec.

3

Geïntegreerde elektronische besturing EP-tronic

(tijdregeling)

Instellen van de smeertijd, I:instelgebied

(16 klikken voor telkens 1 min.)

Instellen van de smeertijd, II:instelgebied

(16 klikken voor telkens 2 min.)

Instellen van de smeertijd, III:instelgebied

(16 klikken voor telkens 2 sec.)

PICO-tronic

A) Tijdregeling

smeertijd

cyclustijd

16

1

32

2

32

2

rasterschakelaar voor het instellen van de cyclustijd

rasterschakelaar voor het instellen van de smeertijd

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 4: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Instellen van de cyclustijd, instelgebied I

(16 klikken voor telkens 0,5 uur)

Instellen van de cyclustijd, instelgebied II

(16 klikken voor telkens 2 min.)

Instellen van de cyclustijd, instelgebied III

(16 klikken voor telkens 2 uur)

Indicatie van de rode en groene LED:

Permanente smering

Aansluitschema van de besturing

4

Cyclustijd

De cyclustijd is regelbaar in 3 instelgebieden:

Instelgebied I: 0,5 t/m 8 uur

Instelgebied II: 2 t/m 32 min.

Instelgebied III: 2 t/m 32 uur

Voor het instellen van de cyclustijd het blauwedient

raampje, wat op het kijkvenster geklikt zit, met een platte

schroeven-draaier . Daarna de vierverwijderd te worden

kruiskopschroeven losmaken en het kijkvenster

verwijderen. De cyclus- resp. smeertijd kan met een

platte schroevendraaier worden ingesteld.

Bij ondeskundig monteren van het venster en het blauwe

raampje, kan water in de besturing komen waardoor deze

defect kan raken. In dit geval vervalt de garantie.

Alle instelgebieden van de smeertijd en de cyclustijd

kunnen willekeurig met elkaar gecombineerd worden.

Bij een verandering van het instelgebied moet in het

kijkvenster van de motorbehuizing de bijbehorende sticker

aangebracht worden.

Het instellen van een permanente smering

Om in de bedrijfsinstelling “tijdregeling“ voor onderhouds-

doeleinden een permanente smering te starten, moet men

de smeertijd hoger instellen dan de cyclustijd.

De permanente smering wordt optioneel weergegeven

door een afwisselend knipperende rode en groene LED

met een puls van 1 sec.

Technische specificaties van de besturing:

Voedingsspanning: 10-60 V DC

Max. stroom: I = 6,0A

Zekering (niet in apparaat): F 6,3A

(5x20) middeltraag

Uitgang voor waarschuwingslamp: I = 0,4A

Temperatuurbereik: -35 °C t/m +75 °C

Beschermingsklasse: IP65

Alvorens de pomp elektrisch aan te sluiten, moet

rekening worden gehouden met de motorspanning van

de pomp.

32

2

8

0,5

massa, klem 31bruin

contact, klem 15zwart

32

2

1 23

456

7

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

PICO-tronic

A) Tijdregeling

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 5: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

5

Geïntegreerde elektronische besturing EP-tronic

Aanduiding van de groene en rode LED:Taktfout op de progressieve verdeler

Naderingschakelaar op progressief verdeler

Aansluitschema van de naderingschakelaar opprogressieve verdeler

De smeertijd kan met de geïntegreerde elektronische

besturing PICO-tronic ook m.b.v. pulsregeling bepaald

worden.

Hiervoor is het noodzakelijk om het aantal plunjerslagen van

de progressieve verdeler te tellen. Wanneer er smeermiddel

door de progressieve verdeler gepompt wordt, worden de

plunjers in beweging gebracht.

Op de besturing wordt m.b.v. een rasterschakelaar de

gewenste hoeveelheid plunjerslagen ingesteld. Zodra de

pomp smeermiddel afgeeft, zetten de plunjers van de

progressieve verdeler zich in beweging en de besturing telt

het aantal door de naderingschakelaar doorgegeven

impulsen. Blijf de signalen van de naderingsschakelaar na

het begin van het smeerproces langer dan de ingestelde

bewakingstijd (standaard 4 min. / 12 sec.) uit, dan geeft de

besturing een storing aan.

Met de diagnose software BEKA-DiSys kan bewakingstijd

hoger of lager ingesteld worden.

De groene en rode LED op de besturing en eventueel

ingebouwde groene en rode signaallampen (optie)

beginnen te knipperen.

Door op de drukknop voor het uitvoeren van een

tussensmering te drukken kan de storing van de

omwentelingen gereset worden. Vervolgens start de pomp

een nieuwe smeercyclus.

Inductieve naderingschakelaar op de progressieve verdeler:

Mogelijke bedrijfsspanning: 10-60 V DC

Schakeltype: PNP-sluitcontact

Max. stroombelasting: 200mA

Aansluiting: M12x1 insteekbaar

Functie aanduiding: LED geel

Behuizing: rvs

Bescherming: IP67

Temperatuurbereik: -40 °C t/m +85 °C

Alvorens de pomp elektrisch aan te sluiten, moet

rekening worden gehouden met de motorspanning van

de pomp.

PICO-tronic

B) Pulsregeling

drukknopvoor een tussensmeringof reset bij een storing

blauw

zwart

bruin

zwart

bruincontact, klem 15

massa, klem 31

1 23

456

1 2 3

4567

7

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

rasterschakelaar voor het instellen van de cyclustijd

rasterschakelaar voor het instellen van de pulsen

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 6: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

6

De naderingschakelaar wordt compleet met aansluitkabel

geleverd. De aansluiting op de besturing vindt plaats via de

extra stekkeraansluiting welke zich op de motorbehuizing

bevindt. Hiervoor moet de stop uit de stekker verwijderd

worden.

Instellen van de parameter

Pulsregeling

Het aantal pulsen is regelbaar in 3 instelgebieden:

Instelgebied I: 1 t/m 16 pulsen

Instelgebied II: 17 t/m 32 pulsen

Instelgebied III: 33 t/m 48 pulsen

Cyclustijd

De instelling van de cyclusduur is dezelfde zoals

aangegeven bij de tijdregeling. De 3 schalen van de

cyclustijd, van 2 t/m 32 min., van 0,5 t/m 8 uur en van 2 t/m

32 uur zijn beschikbaar. Deze schalen kunnen willekeurig

gecombineerd worden.

De instructies voor het instellen van de cyclustijd, zoals

beschreven in de uitvoering met tijdregeling, moeten

worden aangehouden.

Bij ondeskundig monteren van het kijkvenster op het

motorhuis, kan water in de besturing komen waardoor deze

defect kan raken.

In dit geval vervalt de garantie.

Instellen van het aantal pulsen, I:instelgebied(16 klikken voor telkens 1 puls):

Instellen van het aantal pulsen, II:instelgebied(16 klikken voor telkens 1 puls):

Instellen van het aantal pulsen, III:instelgebied(16 klikken voor telkens 1 puls)

Let op: Bij een wijziging van de cyclustijd of omwente-

lingen, moet de sticker in het kijkvenster van de

besturing verwisseld worden.

16

1

32

17

stekker voor deaansluiting van de pompaan de stroomvoorziening

48

33

stekker voor deaansluiting van denaderingsschakelaarvan de taktcontrole

PICO-tronic

B) Pulsregeling

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 7: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Geïntegreerde elektronische besturing EP-tronic

Aansluitschema voor het aansluiten van de besturing

Indicatie van de groene en rode LED:

Foutmelding motoromwentelingen

7

Met de geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

kan, b.v. bij toerentalschommelingen door lage temperatu-

ren of bij hoge koppels, de smeertijd ook over het aantal

omwentelingen van de pompmotor bepaald worden.

Bij iedere omwenteling wordt een signaal naar de besturing

gezonden en deze telt de aankomende signalen.

Wanneer, na de start van de smeertijd, de signalen van de

pompmotor langer dan de instelbare bewakingstijd

(standaard 30 sec.) uitblijven, geeft de besturing een

storing aan. De rode LED in het kijkvenster van de bestu-

ring of de externe signaallamp (optioneel) begint te

knipperen.

Door op de drukknop voor het uitvoeren van een tussen-

smering te drukken kan de storing van de omwentelingen

gereset worden. Vervolgens start de pomp een nieuwe

smeercyclus.

PICO-tronic

C) Omwentelingenregeling

rasterschakelaar voor het instellen van de cyclustijd

rasterschakelaar voor het instellen van de motoromwentelingen

drukknopvoor het activerenvan een tussensmeringof het resetten vaneen storing

massa, klem 31bruincontact, klem 15zwart1 2

3

456

7

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 8: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

8

Instelling van de parameters

Omwentelingen van de pomp

Het instellen van het aantal omwentelingen gebeurt op

dezelfde wijze als eerder beschreven bij de tijdregeling.

Er zijn eveneens 3 instelgebieden beschikbaar die te

combineren zijn met alle instellingen van de cyclustijd.

Het aantal omwentelingen van de pompmotor is regelbaar

in 3 verschillende instelgebieden:

Instelgebied I: 1 t/m 16 omwentelingen

Instelgebied II: 10 t/m 160 omwentelingen

Instelgebied III: 170 t/m 320 omwentelingen

Cyclustijd

De instelling van de cyclusduur is dezelfde zoals aangege-

ven bij de tijdregeling. De 3 instelgebieden van de cyclus-

tijd, van 2 t/m 32 min., van 0,5 t/m 8 uur en van 2 t/m 32 uur

zijn beschikbaar. Deze instelgebieden kunnen willekeurig

gecombineerd worden.

De instructies voor het instellen van de cyclustijd, zoals

beschreven in de uitvoering met tijdregeling, moeten

worden aangehouden.

Bij ondeskundig monteren van het kijkvenster op het

motorhuis, kan water in de besturing komen waardoor deze

defect kan raken.

In dit geval vervalt de garantie.

Instellen van het aantal omwentelingen, Iinstelgebied

(16 klikken voor telkens 1 omwenteling):

Instellen van het aantal omwentelingen, IIinstelgebied

(16 klikken voor telkens 10 omwentelingen):

Instellen van het aantal omwentelingen, IIIinstelgebied

(16 klikken voor telkens 10 omwentelingen):

Let op: Bij een wijziging van de cyclustijd of omwente-

lingen, moet de sticker in het kijkvenster van de

besturing verwisseld worden.

16

1

160

10

320

170

PICO-tronic

C) Omwentelingenregeling

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 9: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

Overdrukventiel met microschakelaar op een pomp-

element van de PICO pomp

Aansluitschema voor aansluiting van de microschakelaar

Indicatie van de groene en rode LED:

Overdruk in de leidingen

9

PICO-tronic

Overstortventiel met microschakelaar

blauw

zwart

bruin : vrij

bruin

zwartmassa, klem 31

contact, klem 151 23

456

1 2 3

456

7

7

microschakelaar

Met de geïntegreerde besturing kan dePICO-tronic

maximale bedrijfsdruk van een progressief smeersysteem

worden bewaakt.

Hiervoor wordt op het pompelement een overstortventiel

met een microschakelaar aangebracht.

Als in het systeem storing optreedt, b.v. door verstopping

van een smeerpunt, wordt in het systeem een druk

opgebouwd van meer dan 250 bar. Het overstortventiel

bedient een microschakelaar en stuurt een signaal naar de

regeleenheid. Deze schakelt de pomp uit en de storing

wordt door het knipperen van de rode LED en het

permanent branden van de groene LED of door externe

signaallamp aangegeven.en (optie)

Technische specificaties microschakelaar:

Voedingsspanning: 10-60 V DC

Max. stroomlast: I = 1,7 A

Schakeltype: 1 wisselcontact

Temperatuurgebied: -25 C t/m +85 C° °

Beschermingsklasse: IP67

Alvorens de pomp elektrisch aan te sluiten, moet

rekening worden gehouden met de motorspanning van

de pomp.

De stekker voor de aansluiting van de microschakelaar aan

de besturing, heeft dezelfde stekkerverbinding als de

aansluiting van de niveaubewaking.

De controle van de systeemdruk kan, onder elk gekozen

programma, op de besturing PICO-tronic aangesloten

worden.1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 10: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

10

PICO-tronic

Aanpassing naar omstandigheden

max.

min.

bruin

zwart

grijs

wit

massa, klem 31

contact, klem 15

1 2 3

456

7

3-standen schakelaar

Normaal instelling

Light instelling

Heavy-duty instelling

Zonder de instellingen op de besturing te veranderen kan

dit gerealiseerd worden door:

� het activeren van een tussensmering, ook extern

� te kiezen instelmogelijkheden:

� Light 125 % cyclustijd

� Norm ala 100 % cyclustijd

� Heavy duty 75 % cyclustijd

De instelling dient geselecteerd te worden bij eenLight

lichte belasting. De ingestelde cyclustijd zal worden ver-

hoogd met 25%, b.v. een ingestelde cyclustijd van 2 uur zal

worden verhoogd met 0,5 uur naar 2,5 uur.

De instelling dient geselecteerd te worden bijNormaal

normale belasting, de smeer- resp. cyclustijd wordt

uitgevoerd zoals ingesteld (100%).

De instelling dient geselecteerd te worden bijHeavy duty

een bijzonder zware belasting zoals b.v. bij gebruik in,

steengroeven De cyclustijd zal worden verlaagd met 25%,,

b.v. een ingestelde cyclustijd van 2 uur zal worden geredu-

ceerd met 0,5 uur naar 1,5 uur.

Een andere instelling kan m.b.v. een 3-standen schakelaar,

welke in het dashboard is ingebouwd, binnen 30 sec. na het

inschakelen van de spanning ingesteld worden.

Na het veranderen van een instelling tijdens het werk moet

de spanning eerst worden in- en uitgeschakeld of een

tussensmering geactiveerd worden.

smeertijd

c lustijdyc 75 %

smeertijd

c ustijdycl 100%

b.v uur. 2

smeertijd

c ustijdycl 125%

b.v , uur. 2 5

b.v , uur. 1 5

Artikelnr.: 1000 95 0018

Aansluiting van de 3-standen schakelaar

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 11: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

11

Op de geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

kan naar keuze een startvrijgave relais of verzamel-

foutmelding aangesloten worden. De aansluiting moet bij

bestelling worden aangegeven of kan op een later tijdstip

m.b.v. systeembesturing DSG-1 of met de diagnose

software BEKA-DiSys worden gekozen.

De startvrijgave verhindert het starten van het voertuig

zolang de foutmelding door de besturing wordt aange-

geven, b.v.:

- bij pulsregeling; een taktfout

- bij omwentelingenregeling; een omwentelingenfout

- een laag-niveaumelding

- een overdrukmelding in het leidingsysteem

De motor van het voertuig kan enkel gestart worden

wanneer de storing verholpen is.

De startvrijgave relais wordt geleverd zonder aansluitkabel

en dient op een beschutte en droge plek gemonteerd te

worden.

Indien de startvrijgave wordt geactiveerd, dan moet bij het

bestellen speciale uitvoering 0042 aangegeven worden.

In plaats van een startvrijgave relais, kan er ook een

verzamelfoutmelding aangesloten worden.

Met behulp van een externe signaallamp of een claxon

wordt een constant signaal gegeven zodra één van de

foutmeldingen, zoals boven omschreven, zich voordoet.

Wanneer er b.v. een externe signaallamp in de cabine van

het voertuig aangesloten wordt, blijft deze constant

branden totdat de fout verholpen is.

Bij een aangesloten claxon wordt een constant signaal

afgegeven totdat de fout verholpen is.

De externe signaallampen, claxon en kabels zijn niet

inbegrepen bij de levering

Indien de verzamelfoutmelding wordt geactiveerd, dan

moet bij het bestellen speciale uitvoering 0044 aan-

gegeven worden.

PICO-tronic

Startvrijgave relais of verzamelfoutmelding

Artikelnr: 2147.9010

ONGND +6...30V OUT IN

PIN2

PIN5

naar starter

contact, starter

groene LEDAAN: alles in ordeUIT: fout

bruin

zwartmassa, klem 31

contact, klem 15

lamp foutmelding

+

-

1 23

456

1 2 3

4567

7

Startvrijgave relais

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 12: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

12

PICO-tronic

Signaleringen

groene LEDvoor indicatievan de werking

rode LEDvoor indicatievan een storing

Geïntegreerde besturing PICO-tronicelektronischeMet twee controle-LED’s (groen/rood) achter het rode kijk-

venster van de geïntegreerde besturing worden de functies

van de pomp aangegeven. Wanneer de rode brandt,LED

betekent dit altijd dat er een storing is in het programma.

De status van de groene en rode LED’s kunnen tevens door

signaallampen in de bestuurderscabine worden weer-

gegeven. D dien besteld te worden.eze en apart

a) In bedrijf

Startcontrole

b) Smering geactiveerd

Smeerproces

d) Niveaubewaking

Vetniveau te laag

e) Overdruk

Overdruk in de leidingen

f) Motoromwentelingen

Toerental pompmotor te laag

g) CPU/geheugen

Storing CPU/geheugen

h) Testsmering (permanente smering)

Testsmering

paraat: 1,5 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

gedurende het gehele smeerproces

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

totdat het reservoir weer gevuld is

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED rog en

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

0,5 sec.

0,5 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

c Takten)

Taktfout op de progressieve verdeler

1 sec.

1 sec.

AAN

UITLED rood

AAN

UITLED g enro

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 13: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

13

1

2

34

5

61

2

34

5

67 7

massa, kle

m 3

1

conta

ct, k

lem

15

bru

in (

geel/gro

en)

zw

art

(nr. 5

)

ora

nje

(nr .

6)

dru

kknop tussensm

ering

gro

ene lam

p

rode lam

p

rood (

nr .

2)

gro

en (

nr.

1)

-+

-+

bruin

blauwzwart

vrij

exte

rne s

ignaalla

mpen

max.

min

.w

it (

nr. 3

)

grijs

(nr.

4)

schakela

ar

3 p

ositie

svoor

debie

tregelin

g

sta

rtvrijg

ave r

ela

isverz

am

elfou

tme

ldin

g

kle

m 5

0 s

tart

er

en n

a-c

onta

ct

+-

overs

tort

ventiel

met m

icro

schakela

ar

verd

ele

r m

et

naderingschakela

ar

(nr…

..)

=kabeln

um

mers

bij

enkelk

leurige k

abels

blauw

bru

in

zwart

optioneel:

PICO-tronic

Aansluitschema

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 14: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

III

II

I

2 t/m 32 sec.

2 t/m 32 min.

1 t/m 16 min.

3

2

1

0,5 t/m 8 uur

C

B

A

2 t 32 min./m

L

K

J

2 t/m 32 uur

Cyclustijd

Smeertijd

Aanhanger/oplegger PICO-tronic T1

Parameter

14

PICO-tronic

Bestelsleutel voor PICO pomp met geïntegreerde besturing PICO-tronic

Alle andere besturingen

Zonder 0

Voor PICO-tronic

Met foutmelding groep(stat. Error)

1

Met startvrijgave 2

Nummer

III

II

I

2 t/m 32 sec.

2 t/m 32 min.

1 t/m 16 min.

3

2

1

0,5 t/m 8 uur

C

B

A

2 t 32 min./m

L

K

J

2 t/m 32 uur

Cyclustijd

Smeertijd

Trekkend voertuig PICO-tronic

Parameter

III

II

I

2 t/m 32 sec.

2 t/m 32 min.

1 t/m 16 min.

6

5

4

F

E

D

O

N

M

Takten

III

II

I

2 t/m 32 sec.

2 t/m 32 min.

1 t/m 16 min.

9

8

7

I

H

G

R

Q

P

Omwentelingen van de pomp

Let op: De pompelementen PE-5 tot PE-50

dienen apart besteld te worden!

Pomp-

elementen

PE-120F

PE-120FV

PE-120F +

PE-120FV

PE-120F +

PE-120FV

Uitgang positie

0

zonder

X

1

4

X

4

2

5

X

X

10

3

6

7

8

4+10

Zonder 0

Speciale uitvoeringen zonder

Nummer 0000

Smeertijd

Trekkend voertuig PICO S-EP 4

I

II

1 t/m 16 min.

2 t/m 32 min.

0,5 t/m 8 uur

Z

Cyclustijd

T

Parameter

Motorspanning 12V

3

24V

4

Type besturing zonderTrekkend voertuig

PICO S-EP 4

Aanhanger/oplegger

PICO-tronic T1

Nummer 1 2 3 4

Reservoirinhoud (kg)

Code

1,2

1

Artikelnr. 2185 . X . X . 1 . XX . X . 0000

Trekkend voertuig

PICO-tronic

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!

Page 15: Geïntegreerde elektronische besturing PICO-tronic

15

PICO-tronic

Bestelsleutel voor geïntegreerde besturing PICO-tronic

Type besturing

Nummer

Trekkend voertuigPICO-tronic

4

CyclustijdSmeertijd

Takten

Omwentelingen

2 t 32 sec./m

2 t 32 min./m

1 t 16 min./m

1 t 16/m

17 t 32/m

33 t 48/m

1 t 16/m

10 t 160/m

170 t 320/m

III

II

I

I

II

III

I

II

III

3

2

1

0,5 t 8/m uur

4

5

6

7

8

9

C

B

A

2 t 32 min./m

D

E

F

G

H

I

L

K

J

2 t 32/m uur

M

N

O

P

Q

R

Speciale uitvoeringen

Nummer

zonder

0000

2185 . 900 . 4 . X . 0000Artikelnr.

Trekkend voertuig PICO-tronic

...een product van BEKAW

ijzig

ingen v

oorb

ehouden

!