Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2015 · PDF file 2 Voorwoord Voor u ligt...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2015 · PDF file 2 Voorwoord Voor u ligt...

 • 1

  Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2015

 • 2

  Voorwoord Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2015, het jaarverslag van het Albeda College. Hiermee leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over het gevoerde beleid, de verrichtte inspanningen en de bereikte resultaten. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in wat u van onze prestaties vindt. Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit document. Dat kan door een mail te sturen naar jaarverslag@albeda.nl. Wij zijn trots op alle collega’s die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten voor onze studenten. De Rotterdamse context vraagt om mensen die bereid zijn om drie stappen extra te doen voor de student. De resultaten zijn goed; ook in 2015 zijn de onderwijsresultaten en de financiële resultaten weer verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het mbo verkeert in een turbulente omgeving. Overheidsmaatregelen op het gebied van macrodoelmatigheid, arbeidsmarktrelevantie, nieuwe kwalificatiedossiers, teruglopende overheidsbekostiging en de snelle verandering van beroepen waarvoor wij onze studenten opleiden maakt dat alles in beweging is en we over de volle breedte van ons onderwijsaanbod bezig zijn met vernieuwing van ons onderwijs. We doen dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners. Samen bouwen we aan nieuw onderwijs, dat kleinschalig is en herkenbaar voor onze studenten en voor de bedrijven en instellingen waarmee we samenwerken. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor het bedrijfsleven. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Ron Kooren, Anky Romeijnders en René Louwerse College van bestuur Albeda College

  mailto:jaarverslag@albeda.nl

 • 3

  Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................... 2

  Leeswijzer ............................................................................................................... 6

  HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE ....................................................................................... 7

  1.1 Albeda algemeen .................................................................................................. 7

  1.1.1 Structuur: juridisch en organisatorisch ................................................................ 9

  1.2 Resultatenbox ......................................................................................................12

  1.3 College van bestuur..............................................................................................22

  1.4 Raad van toezicht .................................................................................................30

  1.5 Medezeggenschap ...............................................................................................35

  1.5.1 Ondernemingsraad ...........................................................................................35

  1.5.2 Studentenraad ..................................................................................................39

  1.5.3 Ouderplatform ...................................................................................................40

  HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS .............................................................................................41

  2.1 Thema 1 Voorlichting en intake ............................................................................41

  2.2 Thema 2 Informatievoorziening en studieloopbaanbegeleiding ............................42

  2.3 Thema 3 Programma ............................................................................................43

  2.4 Thema 4 Maatwerk ...............................................................................................46

  2.5 Thema 5 BPV .......................................................................................................48

  2.6 Thema 6 Lessen en leertijd ..................................................................................50

  2.7 Thema 7 Veilige leeromgeving .............................................................................51

  2.8 Thema 8 Creatief en ondernemend ......................................................................52

  2.9 Thema 9 Zorg .......................................................................................................52

  2.10 Thema 10 Examinering ........................................................................................55

  HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ...................................................57

  3.1 Aanpak en beleid (on)bevoegde docenten ...........................................................57

  3.2 Professionalisering ...............................................................................................58

  3.3 Arbo en Verzuim ...................................................................................................58

  3.4 Transfercentrum ...................................................................................................60

  3.5 Strategische Personeelsplanning (SPP) ...............................................................61

  3.6 Project WW en BWWW ........................................................................................62

  3.7 Bureau vertrouwenspersonen ...............................................................................62

  3.8 Klachten- en geschillenregelingen ........................................................................63

  HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING ................................................................................64

  4.1 Stafafdelingen ......................................................................................................64

  4.2 Financiële bedrijfsvoering .....................................................................................65

  4.2.1 Exploitatieresultaat ............................................................................................65

  4.2.2 Continuïteitsparagraaf .......................................................................................66

  4.2.3 Interne risicobeheersing- en controlesysteem ...................................................72

 • 4

  4.2.4 Vermogensbeheer en treasury management ....................................................73

  4.2.4.1 Algemeen ..........................................................................................................73

  4.2.4.2 Eigen Vermogen ...............................................................................................73

  4.2.4.3 Treasurymanagement .......................................................................................74

  4.2.5 Helderheid in bekostiging ..................................................................................75

  HOOFDSTUK 5. JAARREKENING (geconsolideerd) ...........................................................80

  5.1 Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening ..............................80

  5.2 Balans per 31 december 2015 ..............................................................................88

  5.3. Exploitatierekening 2015 ......................................................................................90

  5.4 Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening 2015 ......................................91

  5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 .......................92

  5.5.1 Materiële vaste activa .......................................................................................92

  5.5.2. Financiële vaste activa ......................................................................................93

  5.5.3 Vorderingen ......................................................................................................94

  5.5.4 Liquide middelen ...............................................................................................95

  5.5.5 Eigen vermogen ................................................................................................96

  5.5.6 Voorzieningen ...................................................................................................96

  5.5.7 Langlopende schulden ......................................................................................98

  5.5.8 Kortlopende schulden .......................................................................................99

  5.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ...................................................... 100

  5.7 Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2015............ 102

  5.7.1 Baten .............................................................................................................. 102

  5.7.2 Lasten ............................................................................................................. 105

  5.7.3 Resultaat deelnemingen.................................................................................. 109

  5.7.4 Financiële baten en lasten .............................................................................. 110

  HOOFDSTUK 6. JAARREKENING ENKELVOUDIG .......................................................... 111

  6.1 Balans per 31 december 2015