GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · PDF file Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit...

Click here to load reader

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · PDF file Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit...

 • GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid, voorzitter gemeenteraad vanaf punt 5 de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, verkozen gemeenteraadslid, schepen vanaf punt 6 de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer E. Roets, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., de heer T. Lacres, id., de heer L. Van de Vijver, opvolgend gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer C. Bonamie, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, opvolgend gemeenteraadslid, verkozen gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris

  --------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter van de installatievergadering om 20.00 uur.

  --------------- Bij de aanvang van de zitting verwelkomt de voorzitter van de installatievergadering de aanwezigen in het gemeentehuis. Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf nieuwe mensen in de raad. Diegenen die reeds langer zetelen weten hoe mooi en gevarieerd een lokaal mandaat is zeker als men het betrokken en vanuit een groot maatschappelijk engagement opneemt.

  ---------------

  DAGORDE: OPENBARE VERGADERING 1. Kennisneming geldigverklaring verkiezingen; 2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester; 3. Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde; 4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad; 5. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging; 6. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 7. Verkiezing van de leden van de politieraad; 8. Kennisneming ambtshalve aanstelling financieel beheerder

  --------------- Eerste voorwerp: Kennisneming geldigverklaring verkiezingen. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7; Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op datum van 19.11.2012 werden goedgekeurd;

 • Overeenkomstig het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau zijn volgende personen verkozen verklaard: Lijst nr. 2 N-VA: de heer Francque Johan de heer Soberon Rob Lijst nr. 7 CD&V: mevrouw Willems Annick de heer De Greve Patrick de heer Cornelis Franky de heer Van de Keere Bart mevrouw Verstrynge-Cools Martine de heer Boelens Romaan mevrouw De Sutter Ingrid Lijst nr. 8 Samen: de heer Van de Moere Franki de heer Coene Hugo mevrouw Bonamie Claudine de heer Bonamie Carlos de heer Lacres Tom de heer De Meyere Luc de heer Roets Eddy mevrouw Haertjens-Meire Caroline De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

  ---------- Tweede voorwerp: Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 59 tot 63; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19.10.2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere een ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend; Gelet op het Ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende de benoeming van de heer Franki Van de Moere tot burgemeester van de gemeente Sint-Laureins; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de heer gouverneur op 27 december 2012, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van burgemeester heeft opgenomen; Overwegende dat de akte van de voordracht van de kandidaat-burgemeester geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat; De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Franki Van de Moere tot burgemeester van Sint-Laureins met ingang van 01 januari 2013.

  ---------- Derde voorwerp: Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60; Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58, 86 en 169; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 19 november 2012;

 • Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door: - op 23.11.2012 van mevrouw Caroline Meire, verkozen gemeenteraadslid als Haertjens-Meire

  Caroline van de lijst 8; - op 23.11.2012 van mevrouw Marleen Goossens, aangewezen als eerst opvolgend

  gemeenteraadslid van de lijst 8; - op 23.11.2012 van mevrouw Lieve Van Hijfte, aangewezen als tweede opvolgend

  gemeenteraadslid van de lijst 8, - op 27.11.2012 van mevrouw Ingrid De Sutter, verkozen gemeenteraadslid van de lijst 7; - op 10.12.2012 van de heer Romaan Boelens, verkozen gemeenteraadslid van de lijst 7; Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; Gelet op het proces-verbaal en bijlagen van de algemene telling van de stemmen en zeteltoewijzing van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat: - de heer Kristof Goethals de eerste in aanmerking komende opvolger is van de lijst 8 en bijgevolg

  aangewezen is om mevrouw Haertjens-Meire Caroline op te volgen; - de heer Luc Van de Vijver de eerste in aanmerking komende opvolger is van de lijst 7 en

  bijgevolg aangewezen is om mevrouw Ingrid De Sutter op te volgen; - de heer Jelle Boelens de tweede in aanmerking komende opvolger is van de lijst 7 en bijgevolg

  aangewezen is om de heer Romaan Boelens op te volgen; Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7§2 en artikel 10 van het gemeentedecreet, blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden; Overwegende dat in openbare vergadering, in handen van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Annick Willems, volgende verkozen raadsleden en opvolgers de decretaal voorziene eed afleggen: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’; de heer Jelle Boelens de heer Carlos Bonamie mevrouw Claudine Bonamie de heer Hugo Coene mevrouw Martine Cools de heer Franky Cornelis de heer Patrick De Greve de heer Luc De Meyere de heer Johan Francque de heer Kristof Goethals de heer Tom Lacres de heer Eddy Roets de heer Robert Soberon de heer Bart Van de Keere de heer Luc Van de Vijver Overwegende dat de heer Franki Van de Moere op 27 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur en dat conform artikel 60§2 van het gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7; Overwegende dat mevrouw Annick Willems, uittredende burgemeester die de installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 7§3 de decretaal voorziene eed aflegt in handen van de nieuw benoemde burgemeester, de heer Franki Van de Moere: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’, Besluit: Art.1.- Kennis te nemen van de vastgestelde afstanden van mandaat door: a) mevrouw Caroline Meire op datum van 23.11.2012 b) mevrouw Marleen Goossens op datum van 23.11.2012 c) mevrouw Lieve Van Hijfte op datum van 23.11.2012 d) mevrouw Ingrid De Sutter op datum van 27.11.2012 e) de heer Romaan Boelens op datum van 10.12.2012 Art.2.- De geloofsbrieven goed te keuren van: de heer Jelle Boelens

 • de heer Carlos Bonamie mevrouw Claudine Bonamie de heer Hugo Coene mevrouw Martine Cools de heer Franky Cornelis de heer Patrick De Greve de heer Luc De Meyere de heer Johan Francque de heer Kristof Goethals de heer Tom Lacres de heer Eddy Roets de heer Robert Soberon de heer Bart Van de Keere de heer Luc Van de Vijver mevrouw Annick Willems Art.3.- Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende vo