GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle...

232
GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid, voorzitter gemeenteraad vanaf punt 5 de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, verkozen gemeenteraadslid, schepen vanaf punt 6 de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer E. Roets, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., de heer T. Lacres, id., de heer L. Van de Vijver, opvolgend gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer C. Bonamie, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, opvolgend gemeenteraadslid, verkozen gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris --------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter van de installatievergadering om 20.00 uur. --------------- Bij de aanvang van de zitting verwelkomt de voorzitter van de installatievergadering de aanwezigen in het gemeentehuis. Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf nieuwe mensen in de raad. Diegenen die reeds langer zetelen weten hoe mooi en gevarieerd een lokaal mandaat is zeker als men het betrokken en vanuit een groot maatschappelijk engagement opneemt. --------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING 1. Kennisneming geldigverklaring verkiezingen; 2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester; 3. Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde; 4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad; 5. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging; 6. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 7. Verkiezing van de leden van de politieraad; 8. Kennisneming ambtshalve aanstelling financieel beheerder --------------- Eerste voorwerp: Kennisneming geldigverklaring verkiezingen. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7; Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op datum van 19.11.2012 werden goedgekeurd;

Transcript of GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle...

Page 1: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid, voorzitter gemeenteraad vanaf punt 5 de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, verkozen gemeenteraadslid, schepen vanaf punt 6 de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer E. Roets, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., de heer T. Lacres, id., de heer L. Van de Vijver, opvolgend gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer C. Bonamie, verkozen gemeenteraadslid, gemeenteraadslid vanaf punt 4 mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, opvolgend gemeenteraadslid, verkozen gemeenteraadslid vanaf punt 4 de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter van de installatievergadering om 20.00 uur.

--------------- Bij de aanvang van de zitting verwelkomt de voorzitter van de installatievergadering de aanwezigen in het gemeentehuis. Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf nieuwe mensen in de raad. Diegenen die reeds langer zetelen weten hoe mooi en gevarieerd een lokaal mandaat is zeker als men het betrokken en vanuit een groot maatschappelijk engagement opneemt.

---------------

DAGORDE: OPENBARE VERGADERING 1. Kennisneming geldigverklaring verkiezingen; 2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester; 3. Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde; 4. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad; 5. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging; 6. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 7. Verkiezing van de leden van de politieraad; 8. Kennisneming ambtshalve aanstelling financieel beheerder

--------------- Eerste voorwerp: Kennisneming geldigverklaring verkiezingen. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7; Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op datum van 19.11.2012 werden goedgekeurd;

Page 2: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overeenkomstig het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau zijn volgende personen verkozen verklaard: Lijst nr. 2 N-VA: de heer Francque Johan de heer Soberon Rob Lijst nr. 7 CD&V: mevrouw Willems Annick de heer De Greve Patrick de heer Cornelis Franky de heer Van de Keere Bart mevrouw Verstrynge-Cools Martine de heer Boelens Romaan mevrouw De Sutter Ingrid Lijst nr. 8 Samen: de heer Van de Moere Franki de heer Coene Hugo mevrouw Bonamie Claudine de heer Bonamie Carlos de heer Lacres Tom de heer De Meyere Luc de heer Roets Eddy mevrouw Haertjens-Meire Caroline De gemeenteraad neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

---------- Tweede voorwerp: Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 59 tot 63; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19.10.2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere een ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend; Gelet op het Ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende de benoeming van de heer Franki Van de Moere tot burgemeester van de gemeente Sint-Laureins; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de heer gouverneur op 27 december 2012, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van burgemeester heeft opgenomen; Overwegende dat de akte van de voordracht van de kandidaat-burgemeester geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat; De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Franki Van de Moere tot burgemeester van Sint-Laureins met ingang van 01 januari 2013.

---------- Derde voorwerp: Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60; Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58, 86 en 169; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 19 november 2012;

Page 3: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door: - op 23.11.2012 van mevrouw Caroline Meire, verkozen gemeenteraadslid als Haertjens-Meire

Caroline van de lijst 8; - op 23.11.2012 van mevrouw Marleen Goossens, aangewezen als eerst opvolgend

gemeenteraadslid van de lijst 8; - op 23.11.2012 van mevrouw Lieve Van Hijfte, aangewezen als tweede opvolgend

gemeenteraadslid van de lijst 8, - op 27.11.2012 van mevrouw Ingrid De Sutter, verkozen gemeenteraadslid van de lijst 7; - op 10.12.2012 van de heer Romaan Boelens, verkozen gemeenteraadslid van de lijst 7; Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; Gelet op het proces-verbaal en bijlagen van de algemene telling van de stemmen en zeteltoewijzing van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat: - de heer Kristof Goethals de eerste in aanmerking komende opvolger is van de lijst 8 en bijgevolg

aangewezen is om mevrouw Haertjens-Meire Caroline op te volgen; - de heer Luc Van de Vijver de eerste in aanmerking komende opvolger is van de lijst 7 en

bijgevolg aangewezen is om mevrouw Ingrid De Sutter op te volgen; - de heer Jelle Boelens de tweede in aanmerking komende opvolger is van de lijst 7 en bijgevolg

aangewezen is om de heer Romaan Boelens op te volgen; Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7§2 en artikel 10 van het gemeentedecreet, blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden; Overwegende dat in openbare vergadering, in handen van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Annick Willems, volgende verkozen raadsleden en opvolgers de decretaal voorziene eed afleggen: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’; de heer Jelle Boelens de heer Carlos Bonamie mevrouw Claudine Bonamie de heer Hugo Coene mevrouw Martine Cools de heer Franky Cornelis de heer Patrick De Greve de heer Luc De Meyere de heer Johan Francque de heer Kristof Goethals de heer Tom Lacres de heer Eddy Roets de heer Robert Soberon de heer Bart Van de Keere de heer Luc Van de Vijver Overwegende dat de heer Franki Van de Moere op 27 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur en dat conform artikel 60§2 van het gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7; Overwegende dat mevrouw Annick Willems, uittredende burgemeester die de installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 7§3 de decretaal voorziene eed aflegt in handen van de nieuw benoemde burgemeester, de heer Franki Van de Moere: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’, Besluit: Art.1.- Kennis te nemen van de vastgestelde afstanden van mandaat door: a) mevrouw Caroline Meire op datum van 23.11.2012 b) mevrouw Marleen Goossens op datum van 23.11.2012 c) mevrouw Lieve Van Hijfte op datum van 23.11.2012 d) mevrouw Ingrid De Sutter op datum van 27.11.2012 e) de heer Romaan Boelens op datum van 10.12.2012 Art.2.- De geloofsbrieven goed te keuren van: de heer Jelle Boelens

Page 4: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

de heer Carlos Bonamie mevrouw Claudine Bonamie de heer Hugo Coene mevrouw Martine Cools de heer Franky Cornelis de heer Patrick De Greve de heer Luc De Meyere de heer Johan Francque de heer Kristof Goethals de heer Tom Lacres de heer Eddy Roets de heer Robert Soberon de heer Bart Van de Keere de heer Luc Van de Vijver mevrouw Annick Willems Art.3.- Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van: de heer Jelle Boelens de heer Carlos Bonamie mevrouw Claudine Bonamie de heer Hugo Coene mevrouw Martine Cools de heer Franky Cornelis de heer Patrick De Greve de heer Luc De Meyere de heer Johan Francque de heer Kristof Goethals de heer Tom Lacres de heer Eddy Roets de heer Robert Soberon de heer Bart Van de Keere de heer Luc Van de Vijver Art.4.- Akte te nemen van de eedaflegging van de uittredende voorzitter mevrouw Annick Willems in handen van de burgemeester. Art.5.- De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

Naam en voornaam raadslid anciënniteit aantal stemmen verkiezingen 14.10.2012

Roets Eddy De Greve Patrick Cornelis Franky Van de Keere Bart Willems Annick Van de Moere Franki Lacres Tom De Meyere Luc Van de Vijver Luc Bonamie Claudine Bonamie Carlos Cools Martine Coene Hugo Goethals Kristof Boelens Jelle Francque Johan Soberon Robert

23 jaar 11 maanden 14 dagen 17 jaar 11 maanden 28 dagen 17 jaar 11 maanden 28 dagen 12 jaar 3 maanden 21 dagen 12 jaar 3 maanden 13 dagen

11 jaar 11 maanden 29 dagen 11 jaar 11 maanden 29 dagen 11 jaar 11 maanden 29 dagen

9 jaar 8 maanden 8 dagen 6 jaar 6 jaar 6 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar

554 810 659 636

1.142 1.202 738 617 320 831 771 431 868 496 320 221 151

---------- Vierde voorwerp: Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7 en 8;

Page 5: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van de heer Luc De Meyere werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 13 december 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ten zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering; Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter melding maakt van de einddatum van het mandaat en melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat, zijnde:

Naam kandidaat-voorzitter Einddatum Naam opvolger

Luc De Meyere 31 december 2015 Carlos Bonamie

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd; Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden, Besluit: Art.1.- Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter. Art.2.- De voorgedragen kandidaat-voorzitter de heer Luc De Meyere, wordt verkozen verklaard met ingang van 02 januari 2013. Conform artikel 24 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.

---------- Mevrouw Annick Willems deelt mee dat voor haar nu het voorzitterschap van deze raad eindigt en zij het nu doorgeeft aan de heer Luc De Meyere. Ze hoopt op een goed debat en een vlotte samenwerking in de raad, om het democratische spel op een eerlijke en constructieve manier verder onder elkaar te kunnen voeren. Ze meent te mogen stellen dat dit in het verleden ook zo was waarnaar zij zelf ook steeds streefde. Daarop geeft ze de taak van voorzitter door aan de heer De Meyere. De heer Luc De Meyere, voorzitter, bedankt mevrouw Annick Willems voor het voorzitterschap en haar afsluitend woordje. Hij verzekert dat hij erover zal waken dat er op een constructieve manier debatten worden gevoerd over de agendapunten van de gemeenteraad. Hij doet een oproep aan het nu talrijk opgekomen publiek, om naar een gemeenteraadszitting te komen.

---------- Vijfde voorwerp: Verkiezing van de schepenen en eedaflegging. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44, 45, 46 en 50; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 13 december 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 18 december 2012 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd; Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd; Overwegende dat de heer Luc De Meyere tot voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 en na zijn installatie de vergadering voorzit; Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de secretaris is overhandigd;

Page 6: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-schepenen de volgende personen zijn: - de heer Hugo Coene als eerste schepen - de heer Johan Francque als tweede schepen - mevrouw Claudine Bonamie als derde schepen - de heer Robert Soberon als vierde schepen

Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de voordrachtsakte; Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat; Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald is, zijnde vier; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad; Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtsakte bepaald; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad; Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen volgende decretaal voorziene eed afleggen in handen van de burgemeester: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’; Besluit: Art. 1.- Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. Art.2.- De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:

Naam Mandaat Einddatum mandaat Opvolger Hugo Coene Eerste schepen niet vermeld Johan Francque Tweede schepen niet vermeld Claudine Bonamie Derde schepen niet vermeld

Robert Soberon Vierde schepen niet vermeld Art.3.- Akte te nemen van de eedaflegging van de schepenen. Art.4.- Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen worden geïnstalleerd: - Eerste schepen: de heer Hugo Coene - Tweede schepen: de heer Johan Francque - Derde schepen: mevrouw Claudine Bonamie - Vierde schepen: de heer Robert Soberon Art.5.- Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op ontvankelijke gezamenlijke voordrachtsakten met name vier.

---------- Zesde voorwerp: Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 5 tot en met 13, 15 en 16; Gelet op het decreet van 08 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 09 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58 en 86; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 07 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280§1

Page 7: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 – start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Sint-Laureins, de raad voor maatschappelijk welzijn is samengesteld uit negen leden; Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd, uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat volgende voordrachtsakten conform alle decretale voorwaarden aan de gemeentesecretaris werden overhandigd: voordrachtsakte 1 Kandidaat-werkend lid OCMW Opvolger(s) Lacres Tom Rammelaere Silvie

Andries Carine Calsyn Dirk

Goossens Marleen Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Van Hijfte Lieve Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Waegneer Caroline Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

Joos Philippe Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

voordrachtsakte 2 Kandidaat-werkend lid OCMW Opvolger De Sutter Ingrid Byl Cindy

Boelens Romaan Byl Cindy

Van Vooren Samia Byl Cindy

Huyghe Monique Byl Cindy

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachtsakten; Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle voordrachtsakten; Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, dat er hierbij geen opmerkingen werden geformuleerd; Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van onverkiesbaarheid bevindt; Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte; Overwegende dat de voordrachtsakten tijdig ter inzage hebben gelegen; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen heeft, zijnde vijf; Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembiljetten conform deze bepaling werden opgemaakt; Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaats vindt; Overwegende dat bij de stemopneming 85 stembiljetten werden geteld, waarvan // blanco stembiljetten // ongeldige stembiljetten 85 geldige stembiljetten

Page 8: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op: (17 x 5) / (9 + 1) = 8,5 = 9 afgerond naar de hogere eenheid; Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld; Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft: Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid

Aantal bekomen stemmen

Boelens Romaan 9

De Sutter Ingrid 9

Goossens Marleen 10

Huyghe Monique 8

Joos Philippe 10

Lacres Tom 10

Van Hijfte Lieve 10

Van Vooren Samia 9

Waegneer Caroline 10

Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers: Werkend lid OCMW Opvolger(s) Boelens Romaan Byl Cindy

De Sutter Ingrid Byl Cindy

Goossens Marleen Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Huyghe Monique Byl Cindy

Joos Philippe Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

Lacres Tom Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Van Hijfte Lieve Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Van Vooren Samia Byl Cindy

Waegneer Caroline Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook volgende raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt: NIHIL Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt; Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd, dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt; Besluit: Art.1.- De geloofsbrieven van de kandidaat werkende leden en de kandidaat opvolgers goed te keuren. Art.2.- Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad. Art.3.- Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve opvolgers, zijnde: Naam en en voornaam van het verkozen werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn:

Naam en voornaam van de opvolgers in precieze volgorde:

Page 9: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Boelens Romaan Byl Cindy

De Sutter Ingrid Byl Cindy

Goossens Marleen Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Huyghe Monique Byl Cindy

Joos Philippe Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

Lacres Tom Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Van Hijfte Lieve Rammelaere Silvie Andries Carine Calsyn Dirk

Van Vooren Samia Byl Cindy

Waegneer Caroline Bultynck Anita De Decker Nicky Ryckaert Nadia

Origineel werd getekend door: - de heer Luc De Meyere, voorzitter gemeenteraad - de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, leden van het stemopnemingsbureau, zijnde

de jongste twee gemeenteraadsleden - mevrouw Linda Lippens, gemeentesecretaris

---------- Zevende voorwerp: Verkiezing van de leden van de politieraad. De gemeenteraad, Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is; Gelet op de beslissing van de politieraad van de politiezone Meetjesland Centrum dd. 11.12.2012 waarin wordt medegedeeld dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 17 verkozen leden als volgt: - voor de stad Eeklo: 10 raadsleden - voor de gemeente Kaprijke: 3 raadsleden - voor de gemeente Sint-Laureins: 4 raadsleden Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van vier leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad; Overwegende dat elk van de zeventien gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december 1998 beschikt over drie stemmen; Gelet op de voordrachtsakten ten getale van twee ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; Gelet op de informatienota inzake de voordrachtakten voor de verkiezing van de leden van de politieraad, verstuurd aan de verkozenen voor de gemeenteraad op 10.12.2012; Overwegende dat, respectievelijk, deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad: voordrachtakte 1 Kandidaat-effectief lid Kandidaat-opvolger Gemeenteraadslid(leden)

die deze voordracht

Page 10: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ondertekenen Bonamie Carlos Francque Johan

Roets Eddy Soberon Robert

Van de Moere Franki Roets Eddy Soberon Robert Francque Johan Goethals Kristof

voordrachtakte 2 Kandidaat-effectief lid Kandidaat-opvolger Gemeenteraadslid(leden)

die deze voordracht ondertekenen

De Greve Patrick Cornelis Franky

Willems Annick Cools Martine

Willems Annick Bart Van de Keere

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtsakten en luidend als volgt:

Kandidaat-effectief lid Kandidaat-opvolger Bonamie Carlos Cornelis Franky De Greve Patrick Francque Johan

Roets Eddy Cools Martine Willems Annick Soberon Robert

Stelt vast dat de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd), de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19.10.2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Gelet op de omzendbrief dd. 14.11.2012 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; Gaat in openbare vergadering, bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Meetjesland-Centrum; 17 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder drie stembiljetten; 51 stembiljetten worden in de stembus gevonden; De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat: // nietige stembiljetten; // blanco stembiljetten; 51 geldige stembiljetten; Overwegende dat het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld op : (17 x 3) / (4 + 1) = 10,2 = 11 afgerond naar de hogere eenheid; De op deze 51 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden als volgt toegekend: effectieve leden: Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden

Aantal bekomen stemmen

Bonamie Carlos Cornelis Franky De Greve Patrick Francque Johan

15 10 11 15

Totaal aantal stemmen: 51

Overwegende dat deze stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaat-effectieve leden; Stelt vast dat de vier kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen worden; Overwegende dat onmiddellijk nadat het proces-verbaal van de stemming is opgemaakt, de burgemeester de verkiezingsuitslag afkondigt, in openbare zitting; Zijn verkozen tot effectief lid van de politieraad:

De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid werden voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtsakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectieve leden:

Bonamie Carlos Cornelis Franky De Greve Patrick

Roets Eddy Cools Martine Willems Annick

Page 11: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Francque Johan Soberon Robert

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door: - de vier verkozen kandidaat-effectieve leden: de heer Bonamie Carlos, de heer Cornelis

Franky, de heer De Greve Patrick, de heer Francque Johan, - alle kandidaten-opvolgers van deze vier verkozen kandidaat-effectieve leden: de heer Roets

Eddy, mevrouw Cools Martine, mevrouw Willems Annick heer Soberon Robert; Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998; Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de burgemeester, de leden van het stemopnemingsbureau zoals hierboven vermeld, alsook volgende raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt: NIHIL Dit proces-verbaal zal overeenkomst artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar, per aangetekend schrijven worden toegezonden aan de bestendige deputatie en aan de zonechef van de politiezone Meetjesland-Centrum.

---------- Achtste voorwerp: Kennisneming ambtshalve aanstelling financieel beheerder. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 76 en 308; Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 04 juli 2002 houdende benoeming van de heer Fredy Van de Velde tot gemeenteontvanger van de gemeente Sint-Laureins; Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van de ontvanger als financieel beheerder gaat, en onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de gemeenteraad betreft, De gemeenteraad neemt akte van de ambtshalve heraanstelling van de heer Fredy Van de Velde, gemeenteontvanger, als financieel beheerder van de gemeente met ingang van 1 januari 2013, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308§1,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

---------- De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester. Deze bedankt de vorige bestuursploeg onder leiding van mevrouw Annick Willems voor de inzet en de toewijding gedurende de vorige legislatuur en voor de sportieve manier waarop ze het bestuur aan de nieuwe ploeg hebben overgedragen. Hij feliciteert alle mandatarissen die tot hun respectievelijk mandaat zijn verkozen en is ervan overtuigd dat allen paraat staan om de taken die hen nu worden toevertrouwd, met hart en ziel te volbrengen. De inwoners van Sint-Laureins rekenen op alle gemeenteraadsleden en verdienen totale inzet om het voor iedereen zo goed en aangenaam mogelijk te maken. Hij rekent, samen met de bevolking, op een goede samenwerking, een totale en onbaatzuchtige inzet voor een aantrekkelijke toekomst voor alle inwoners. Hij besluit met een nieuwjaarswens voor alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een nieuwjaarsdrink.

----------

Page 12: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JANUARI 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, verontschuldigd, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

---------------

DAGORDE: OPENBARE VERGADERING 1. Aanduiding waarnemend gemeenteraadsvoorzitter.- Mededeling; 2. Toeristische Raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten; 3. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Oprichten schoolraad; 4. Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde in het overlegorgaan

met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark;

5. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw - Rato VZW: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger;

6. VZW Toerisme Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger;

7. Logo Gezond+ vzw: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger;

8. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG VZW: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

9. vzw Plattelandscentrum Meetjesland: Algemene Vergadering: voordracht van vier werkende leden die tevens als werkend lid deel zullen uitmaken van de Raad Van Bestuur;

10. VZW Streekplatform+ Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en adviserend gemeentelijk vertegenwoordiger;

11. Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland: Raad van Bestuur: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht en gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem;

12. Interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland: Beheerscomité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger van het schepencollege en aanduiding vervanger met hetzelfde mandaat;

13. Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland: Beheerscomité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger;

14. Wooncentrum Meetjesland: Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de Commissie Sociale Huisvesting;

15. Opdrachthoudende vereniging Imewo: A) Regionaal Bestuurscomité (RBC) en Raad Van Bestuur: voordracht kandidaat-lid B) Raad van Bestuur: aanduiding lid met raadgevende stem; C) Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013: Goedkeuring agenda en aanduiden

gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

Page 13: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

16. De Watergroep: A) Algemene Vergadering: aanduiding twee gemeentelijke vertegenwoordigers waarvan één

stemgerechtigd is; B) Provinciaal Comité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger;

17. Projectvereniging Cultuur Meetjesland COMEET: Raad van Bestuur: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem.

--------------- Eerste voorwerp: Aanduiding waarnemend gemeenteraadsvoorzitter. - Mededeling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het schrijven dd. 04.01.2013 van de heer Luc De Meyere, voorzitter van de gemeenteraad, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij de heer Carlos Bonamie aangeduid wordt als waarnemend gemeenteraadsvoorzitter voor elk geval waarin de gemeenteraadsvoorzitter tijdelijk afwezig is of wanneer hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is. Deze aanduiding is geldig voor de volledige periode van zijn voorzitterschap; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 8 en 27; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V deelt mee dat dit agendapunt enkel over een aktename gaat. In het gemeentedecreet is voorzien dat, als de voorzitter tijdelijk afwezig is, het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waarneemt; De heer Luc De Meyere, voorzitter, antwoordt hierop dat hij de motivatie voor de aanduiding van de waarnemende voorzitter voldoende heeft toegelicht, gelet op het gedeeld mandaat met de heer Carlos Bonamie als voorzitter van de gemeenteraad.

--------------- Tweede voorwerp: Toeristische Raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van toerisme; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.01.2007 waarbij de statuten van de toeristische raad Sint-Laureins worden goedgekeurd; Gelet op de besprekingen van de statuten tijdens de Algemene Vergadering van de toeristische raad dd. 04.12.2012 en door het schepencollege dd. 09.01.2013 waarbij nog aanpassingen werden toegevoegd; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat hij als toenmalig schepen van toerisme, aanwezig was tijdens de Algemene Vergadering van de Toeristische Raad van 04.12.2012 waarbij de vertegenwoordiging van vzw Natuurpunt in de Algemene Vergadering werd besproken. Na de vergadering kwamen bedenkingen over het opnemen van een vertegenwoordiger van vzw Natuurpunt in de Toeristische Raad. Hij vraagt aan de schepen hierover enige verduidelijking; De heer Robert Soberon, schepen van toerisme, antwoordt hierop dat hij niet aanwezig was op de vergadering van 04.12.2012 en dat hij geen verdere info heeft over al dan niet deelnemen aan de Algemene Vergadering door vzw Natuurpunt. Hij zal dit verder onderzoeken en de statuten opnieuw agenderen op de volgende vergadering van de gemeenteraad; De voorzitter vraagt om het agendapunt: “Toeristische raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten” te verdagen naar de volgende vergadering van de gemeenteraad; De gemeenteraad is hiermede eenparig akkoord. Het agendapunt “Toeristische Raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten” wordt verdaagd naar de volgende zitting van de gemeenteraad.

--------------- Derde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Oprichten schoolraad. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.03.2009 betreffende de principebeslissing tot oprichting van een schoolraad in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog”; Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad aflopen op 31.03.2013;

Page 14: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad; Gelet op het schrijven van de directeur van de gemeentelijke basisschool dd. 10.12.2012, gericht aan de ouders voor de oprichting van een ouderraad en aan het personeel voor de oprichting van een pedagogische raad; Overwegende dat de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen 21.12.2012 was; Gelet op het proces-verbaal tot vaststelling van de niet-oprichting van een ouderraad of een pedagogische raad, opgemaakt door de directeur van de gemeentelijke basisschool dd. 08.01.2013; Gelet op het feit dat de schoolraad niet kan gevormd worden via aanduiding vanuit de deelraden, nu een mondelinge bevraging volgt naar de ouders en de leerkrachten om zich rechtstreeks kandidaat te stellen; Overwegende dat voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad in principe geen verkiezingen nodig zijn; Overwegende dat, indien de schoolraad dient te worden samengesteld door verkiezing, deze verkiezing moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het verkiezingsreglement van het personeel en de ouders, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25.11.2004; Gelet op de besprekingen door de schoolraad op 02.10.2012; Gelet op decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, laatst gewijzigd op 01.09.2011; Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13.07.2004 betreffende Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, laatst gewijzigd op 07.12.2009; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. –Oprichting schoolraad”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Een schoolraad op te richten in de Gemeentelijke Basisschool De Regenboog voor de periode 2013-2017. Art.2.- De schoolraad samen te stellen door aanduiding/verkiezing. Het aantal mandaten per geleding wordt vastgesteld op drie, overeenkomstig de bepalingen van het verkiezingsreglement voor de geledingen van de ouders en personeel, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.11.2004. Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van de oprichting van de schoolraad. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van de Gemeentelijke Basisschool.

--------------- Vierde voorwerp: Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde in het overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011 houdende de oprichting van een overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband; Overwegend dat in het zelfde besluit tevens een effectief lid en een plaatsvervangend lid werden aangeduid als afgevaardigden van het college van burgemeester en schepenen in het overlegorgaan; Overwegende dat er op 2 januari 2013 een nieuw college van burgemeester en schepenen werd geïnstalleerd zodat er een nieuw effectief en plaatsvervangend lid dienen te worden aangeduid als afgevaardigden in het hoger genoemd overlegorgaan; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260;

Page 15: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de fractie CD&V deelt mede dat vanaf dit agendapunt de aanduiding van afgevaardigden van gemeentelijke vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales, werkgroepen enz.. worden behandeld. De statuten van de regionale organisaties, intercommunale verenigingen of gemeenteraadsbesluiten bepalen de aard en het aantal van de vertegenwoordigers in Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, werkgroepen of comités. De decreetgever heeft een aantal mandaten voorzien voor de oppositie voornamelijk sectoraal, zoals onder meer jeugd en cultuur. De fractie gaat de regelgeving respecteren en niet systematisch een tegenkandidaat voorstellen, maar vraagt de meerderheid wel een klein stapje verder te gaan dan de regelgeving vereist, zeker daar ze de meerderheid voortdurend her en der horen zeggen te willen samenwerken met CD&V. Ze roept hen op de daad bij het woord te voegen. De fractie zal een kandidaat voorstellen waar zij menen dat de vertegenwoordiging een toegevoegde waarde vanuit ervaring en expertise kan zijn voor een mandaat en symbolisch als plaatsvervanger. Ze meent dat dit een bescheiden vraag is om de intenties van de meerderheid “willen samenwerken met CD&V” niet alleen in woorden maar ook in daden om te zetten; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een afgevaardigde in het overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in het overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als afgevaardigde in het overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark. Art.2.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als plaatsvervangende afgevaardigde in het overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met betrekking tot het milieupark. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur van Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke

--------------- Vijfde voorwerp: Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw – Rato VZW: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente effectief lid is van de RATO VZW; Overwegende dat, ingevolge artikel 7 van de statuten, de effectieve leden van de vzw Rattenbestrijding RATO, lid zijn van de Algemene Vergadering met stemrecht;

Page 16: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het schrijven dd. 29.11.2012 van RATO VZW, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw – RATO VZW: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 9 ja-stemmen; De heer Patrick De Greve bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen VZW – RATO vzw. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan RATO vzw, Huis van de Economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent.

--------------- Zesde voorwerp: VZW Toerisme Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de VZW Toerisme Meetjesland; Overwegende dat artikel 22 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden; Gelet op het schrijven dd. 22.11.2012 van Toerisme Meetjesland, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Toerisme Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Robert Soberon, schepen van toerisme, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Franky Cornelis, gemeenteraadslid als kandidaat voor wegens zijn expertise en ervaring; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Robert Soberon bekomt 9 ja-stemmen; De heer Franky Cornelis bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Robert Soberon de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor toerisme, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Toerisme Meetjesland. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Page 17: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan VZW Toerisme Meetjesland, Stationsstraat 21, 9900 Eeklo.

--------------- Zevende voorwerp: Logo Gezond+ vzw: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente toegetreden is tot Logo Gezond+ vzw; Overwegende dat de artikelen 9 en 11 van de statuten, de samenstelling van de Algemene Vergadering regelen; Gelet op het schrijven dd. 13.12.2012 van Logo Gezond+ vzw, Baudelokaai 8, 9000 Gent, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Logo Gezond+ VZW: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Kristof Goethals bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Kristof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 27, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Logo Gezond+ vzw en is eveneens kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Logo Gezond+ vzw, Baudelokaai 8, 9000 Gent.

--------------- Achtste voorwerp: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – VVSG VZW: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente effectief lid is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort tot VVSG VZW; Overwegende dat artikel 6 van de statuten bepaalt dat elk werkend lid stemrecht heeft in de Algemene Vergadering; Gelet op het schrijven dd. 29.11.2012 van VVSG VZW, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 195; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering van VVSG VZW: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen;

Page 18: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van VVSG VZW: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Hugo Coene, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt mevrouw Annick Willems, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Hugo Coene bekomt 9 ja-stemmen; Mevrouw Annick Willems bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Hugo Coene de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering van VVSG vzw. Art.2.- De heer Hugo Coene, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Smissestraat 5, wordt aangeduid tot plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van VVSG vzw. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan VVSG vzw, Paviljoenstraat 7-9, 1030 Brussel.

--------------- Negende voorwerp: vzw Plattelandscentrum Meetjesland: Algemene Vergadering: voordracht van vier werkende leden die tevens als werkend lid deel zullen uitmaken van de Raad van Bestuur. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de VZW Plattelandscentrum Meetjesland; Gelet op artikel 6 van de statuten dat bepaalt dat de gemeente Sint-Laureins, vier werkende leden kan voordragen voor de Algemene Vergadering; Gelet op het schrijven dd. 27.11.2012 van vzw Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, vier vertegenwoordigers voor te dragen in de Algemene Vergadering. Deze personen zullen als werkend lid deel uitmaken van de Raad van Bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van de eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Plattelandscentrum Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Robert Soberon, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Robert Soberon bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Robert Soberon de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van de tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Plattelandscentrum Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen;

Page 19: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van de derde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Plattelandscentrum Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen geen kandidaat voor; De fractie CD&V stelt mevrouw Annick Willems, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Annick Willems bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Annick Willems de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van de vierde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VZW Plattelandscentrum Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen geen kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Bart Van de Keere, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Bart Van de Keere bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Bart Van de Keere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Robert Soberon, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, wordt voorgedragen als eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Plattelandscentrum Meetjesland. Art.2.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt voorgedragen als tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Plattelandscentrum Meetjesland. Art.3.- Mevrouw Annick Willems, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 29, wordt voorgedragen als derde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Plattelandscentrum Meetjesland. Art.4.- De heer Bart Van de Keere, gemeenteraadslid, wonende te 9988 Sint-Laureins, Molenstraat 112, wordt voorgedragen als vierde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Plattelandscentrum Meetjesland. Art.5.- Deze vier gemeentelijke vertegenwoordigers zullen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Art.6.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.7.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins.

--------------- Tiende voorwerp: VZW Streekplatform+ Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en adviserend gemeentelijk vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de VZW Streekplatform+ Meetjesland; Gelet op het schrijven dd. 27.12.2012 van vzw Streekplatform+ Meetjesland, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo, waarin wordt medegedeeld dat, overeenkomstig de artikelen 6 en 8 van de statuten: - het effectief lidmaatschap onder andere wordt toegekend aan alle burgemeesters van de

gemeenten uit het werkingsgebied, op basis van hun functie; - de gemeente een effectieve vertegenwoordiger, verkozen uit een politieke fractie die binnen het

college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd is, dient aan te duiden; - de gemeente een adviserend vertegenwoordiger, verkozen uit een politieke fractie die niet binnen

het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd is, dient aan te duiden; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 18, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger, verkozen uit een politieke fractie die binnen het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd is, met stemrecht in de Algemene Vergadering van VZW Streekplatform+ Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Hugo Coene, schepen, als kandidaat voor;

Page 20: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Hugo Coene bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Hugo Coene de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een adviserend lid, verkozen uit een politieke fractie die niet binnen het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd is, zonder stemrecht in de Algemene Vergadering van de VZW Streekplatform+ Meetjesland: De CD&V-fractie stelt mevrouw Martine Cools, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Martine Cools bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Martine Cools de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 998 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, is op basis van zijn functie als burgemeester, effectief lid met stemrecht in de Algemene Vergadering van vzw Streekplatform+ Meetjesland. Art.2.- De heer Hugo Coene, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Smissestraat 5, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering van vzw Streekplatform+ Meetjesland en is tevens kandidaat voor een functie binnen de Raad van Bestuur. Art.3.- Mevrouw Martine Cools, gemeenteraadslid verkozen uit een politieke fractie die niet binnen het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd is, wonende te 9988 Sint-Laureins, Blekkersdijk 6, wordt aangeduid als adviserend gemeentelijk vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Algemene Vergadering van vzw Streekplatform+ Meetjesland. Art.4.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.5.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Streekplatform+ Meetjesland, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo.

--------------- Elfde voorwerp: Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland: Raad van Bestuur: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht en gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente toegetreden is tot de projectvereniging “Regionale Jeugddienst Meetjesland”; Gelet op het schrijven dd. 21.11.2012 van Regionale Jeugddienst Meetjesland, Hofbouwstraat 1, 9930 Zomergem, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de artikelen 8 en 10 van de statuten: - een gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht, dit is volgens de statuten de burgemeester,

een schepen of gemeenteraadslid - een gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem, dit is volgens de statuten een

raadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

aan te duiden in de Raad Van Bestuur Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 195; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd, als kandidaat voor; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen;

Page 21: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland: De fractie CD&V stelt de heer Jelle Boelens, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Jelle Boelens bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Jelle Boelens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland. Art.2.- De heer Jelle Boelens, wonende te 9980 Sint-Laureins, Comercaatsweg 26, gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn, wordt aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de Regionale Jeugddienst Meetjesland, Hofbouwstraat 1, 9930 Zomergem.

--------------- Twaalfde voorwerp: Interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland: Beheerscomité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger van het schepencollege en aanduiding vervanger met hetzelfde mandaat. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland; Gelet op het schrijven dd. 11.12.2012 van Scholengemeenschap Meetjesland, Markstraat 7, 9990 Maldegem, waarin wordt gevraagd om, overeenkomstig de goedgekeurde overeenkomst, een lid van het schepencollege aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité en een vervangend lid met hetzelfde mandaat aan te duiden ingeval van afwezigheid van het effectief lid; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een lid van het schepencollege als gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een vervangend lid met hetzelfde mandaat in het beheerscomité van de interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland ingeval van afwezigheid van het effectief lid: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Hugo Coene, schepen, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Hugo Coene bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Hugo Coene de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen,

Page 22: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. Art.2.- De heer Hugo Coene, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Smissestraat 5, wordt aangeduid als plaatsvervanger ingeval van afwezigheid van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de Scholengemeenschap Meetjesland, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

--------------- Dertiende voorwerp: Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland: Beheerscomité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland; Gelet op het schrijven dd. 07.01.2013 van Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo, waarin wordt gevraagd om, overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van de statuten, een gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland aan te duiden; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo.

--------------- Veertiende voorwerp: Wooncentrum Meetjesland: Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de Commissie Sociale Huisvesting. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland; Overwegende dat naast de formele bestuursvergadering, Wooncentrum Meetjesland, een intergemeentelijk overleg organiseert over sociale huisvesting, de “Commissie Sociale Huisvesting”; Gelet op het schrijven dd. 07.01.2013 van Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo, waarin wordt gevraagd om, een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Commissie Sociale Huisvesting aan te duiden;

Page 23: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Commissie Sociale Huisvesting: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Commissie Sociale Huisvesting. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo.

--------------- Vijftiende voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo: A) Regionaal Bestuurscomité (RBC) en Raad van Bestuur: voordracht kandidaat-lid De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18.12.2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo die op 18.03.2013 plaatsheeft; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Imewo onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; Overwegende dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost; Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 punt 2 van de Imewo-statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité; Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten, elke gemeente ook het recht heeft om één kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als het kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité; Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen openbare leden van de raad van bestuur beperkt is tot negen; Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; Gelet op het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost en kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor nutsvoorzieningen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen,

Page 24: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor nutsvoorzieningen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Oost van Imewo, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 18.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. Art.2.- Mevrouw Claudine Bonamie, vermeld in artikel 1, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Imewo, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 18.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

--------------- B) Raad van Bestuur: aanduiding lid met raadgevende stem. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18.12.2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo die op 18.03.2013 plaatsheeft; Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, alle huidige mandaten bij Imewo onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; Overwegende dat artikel 52 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in elke opdrachthoudende vereniging een of meer leden verkozen op een lijst van de oppositie van de gemeenteraad deel kunnen uitmaken van de raad van bestuur als lid met raadgevende stem; Gelet op artikel 12 punt 6 van de Imewo-statuten dat het criterium bepaalt voor de aanduiding van het lid van de raad van bestuur met raadgevende stem; Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 6 van de statuten, alleen de gemeente Sint-Laureins in aanmerking komt voor de aanduiding van een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur; Gelet op het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur, verkozen op een lijst van de oppositie van de gemeenteraad: De fractie CD&V stelt de heer Franky Cornelis, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franky Cornelis bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franky Cornelis de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franky Cornelis, wonende te 9982 Sint-Laureins, Zonnestraat 7, gemeenteraadslid verkozen op een lijst van de oppositie van de gemeenteraad, wordt aangeduid als lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Imewo, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 18.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

--------------- C) Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013: goedkeuring agenda en aanduiden

gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter;

Page 25: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18.12.2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo die op 18.03.2013 plaatsheeft met volgende agenda: 1. Statutaire ontslagnemingen/benoemingen; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt; Gelet op artikel 44,1° en 3° alinea van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad van bestuur; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij mevrouw Claudine Bonamie, voorgedragen wordt als lid van het regionaal bestuurscomité Oost en Raad van Bestuur; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de heer Franky Cornelis, aangeduid wordt als lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur; Gelet op het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 18.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Hugo Coene, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Hugo Coene bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Hugo Coene de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 18.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo dd. 18.03.2013 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen/benoemingen’, wordt goedgekeurd. Art.2.- De heer Hugo Coene, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Smissestraat 5, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo dd. 18.03.2013. Art.3.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo dd. 18.03.2013. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

--------------- Zestiende voorwerp: De Watergroep: A) Algemene Vergadering: aanduiding twee gemeentelijke vertegenwoordigers waarvan één

stemgerechtigd is. De gemeenteraad,

Page 26: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente vennoot is in De Watergroep; Gelet op het schrijven dd. 12.11.2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans De Watergroep), Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, waarin wordt gevraagd om, overeenkomstig de artikelen 14 en 17 van de statuten, twee gemeentelijke vertegenwoordigers, waarvan één stemgerechtigd is, aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering van De Watergroep: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Algemene Vergadering van De Watergroep: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt mevrouw Annick Willems, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 9 ja-stemmen; Mevrouw Annick Willems bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Algemene Vergadering van De Watergroep. Art.2.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Algemene Vergadering van De Watergroep. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale Directie, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

--------------- B) Provinciaal Comité: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente vennoot is in De Watergroep; Gelet op het schrijven dd. 12.11.2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans De Watergroep), Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, waarin wordt gevraagd om, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in het Provinciaal Comité die tegelijkertijd vertegenwoordiger is in het sectorcomité; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het Provinciaal Comité en tegelijkertijd in het sectorcomité van De Watergroep De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;

Page 27: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17 wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in Provinciaal Comité en tegelijkertijd in het sectorcomité van De Watergroep. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale Directie, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

--------------- Zeventiende voorwerp: Projectvereniging Cultuur Meetjesland COMEET: Raad van Bestuur: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Projectvereniging Cultuur Meetjesland - COMEET; Gelet op het schrijven dd. 25.10.2012 van COMEET, Van Hoorebekeplein 1/4, 9900 Eeklo, waarin wordt medegedeeld dat, overeenkomstig artikel 6 van de statuten: - de schepen van cultuur ambtshalve stemgerechtigd lid is in de Raad van Bestuur - de gemeente een vertegenwoordiger, gemeenteraadslid uit de oppositie dient aan te duiden als

lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeenteraadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, als gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem, in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Cultuur Meetjesland - COMEET: De fractie CD&V stelt mevrouw Annick Willems, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming; 16 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Annick Willems bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Annick Willems de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Robert Soberon, schepen, bevoegd voor cultuur, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, is in toepassing van artikel 6 van de statuten, ambtshalve stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Cultuur Meetjesland COMEET. Art.2.- Mevrouw Annick Willems, wonende te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 29, gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Cultuur Meetjesland COMEET. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan COMEET, Van Hoorebekeplein 1/4 9900 Eeklo.

--------------- Op het einde van de zitting vraagt mevrouw Annick Willems, raadslid van de fractie CD&V het woord. De fractie CD&V vindt het een gemiste kans van de meerderheid om een signaal te geven aan hun woorden “te willen samenwerken met de CD&V”, om te zetten in daden. Zij vraagt een rapportering door de aangeduide vertegenwoordigers, zoals voorzien in het decreet intergemeentelijke samenwerking. “De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een

Page 28: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging”. De fractie vraagt een duidelijke toelichting op de gemeenteraad door diegene die gemandateerd is en zich niet te beperken door het overmaken van het verslag;

De heer Hugo Coene, eerste schepen, begrijpt het standpunt van de fractie CD&V. De meerderheid wil aan hun mandatarissen de kans geven om zich te bewijzen en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze willen de uitgestoken hand wel aannemen voor engagementen om van Sint-Laureins een mooie gemeente te maken. Ze zullen er over waken dat hun vertegenwoordigers telkens aan de gemeenteraad zullen rapporteren.

--------------- Achttiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 20.12.2012 en 02.01.2013. De notulen van de vergaderingen van 20.12.2012 en 02.01.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.00 uur.

---------------

Page 29: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, aanwezig tijdens de bespreking van punt 2 de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., verontschuldigd de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., verontschuldigd de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

---------------

DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Toeristische Raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten. - Goedkeuring; 2. Seniorenraad. – Statuten. – Goedkeuring; 3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. – Voorlopige vaststelling; 4. Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO. – Aanduiden

maatschappelijke geledingen; 5. Aankoop van een gedragen zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif voor

landbouwtractor. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze; 6. Aankoop zitmaaier en kleine grasmaaier. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze; 7. Imewo. - Ondergronds brengen nutsleidingen in de Kantijnstraat; 8. De Watergroep. – Aanleg verdubbelingsleiding in de Kantijnstraat; 9. Vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde:

A) Plenaire vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger; B) Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid: aanduiden van een gemeentelijke

vertegenwoordiger; 10. Vzw Regionaal Landschap Meetjesland:

Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;

11. Vzw Medov: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger;

12. Vzw Centrum voor Basiseducatie: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;

13. Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijk vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;

14. Vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;

15. Vzw ERSV Oost-Vlaanderen: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger;

16. Vzw De Kringwinkel Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger;

17. Vzw O.V.S.G.:

Page 30: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger; 18. Vzw PWA-regio-Noord:

Algemene Vergadering: aanduiden van drie gemeentelijke vertegenwoordigers; 19. Volkshaard cvba:

Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger; 20. Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba:

Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger; 21. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst:

Beheerscomité: aanduiden van een gemeenteraadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 22. Dienstverlenende vereniging FINIWO:

A) Regionaal Adviescomité Oost: voordracht van een kandidaat-lid; B) Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden

gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; 23. Dienstverlenende vereniging Veneco²:

A) Raad van Bestuur: voordracht van een bestuurder; B) Raad van Bestuur: voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit

oppositie; C) Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost: aanduiden van een gemeentelijke

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger; D) Buitengewone Algemene Vergadering 28.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden van

een gemeentelijke vertegenwoordiger. 24. Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede:

Bijzondere Algemene Vergadering 20.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger;

25. Opdrachthoudende vereniging IVM: A) Raad van Bestuur: voordracht van een bestuurder en voordracht van een kandidaat-

plaatsvervangend bestuurder; B) Raad van Bestuur: voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit

oppositie; C) Algemene Vergadering 27.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden van een

gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. Aangevraagde agendapunten door de fractie CD&V: 26. Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming

hebben; 27. Verkeersonveilige situatie Blekkersdijk ter hoogte van VK Watervliet.

--------------- Eerste voorwerp: Toeristische Raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van toerisme; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.01.2007 waarbij de statuten van de toeristische raad Sint-Laureins worden goedgekeurd; Gelet op de besprekingen van de statuten tijdens de gemeenteraadszitting van 24.01.2013; Overwegende dat dit agendapunt werd verdaagd met de vraag om verduidelijking over de vertegenwoordiging van vzw Natuurpunt in de Algemene Vergadering; Gelet op de bespreking van de statuten in het Dagelijks Bestuur van de Toeristische Raad op 31.01.2013 waarbij de voorgestelde wijziging zoals goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 04.12.2012, wordt bekrachtigd; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming van het agendapunt: “Toeristische raad Sint-Laureins. – Aanpassing statuten. - Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeente keurt de statuten van de Toeristische Raad Sint-Laureins goed zoals in bijlage gevoegd bij deze beslissing. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Toeristische Raad.

--------------- Tweede voorwerp: Seniorenraad. – Statuten. – Goedkeuring.

Page 31: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Hugo Coene, schepen, betreedt de vergaderzaal tijdens de behandeling van dit agendapunt. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen. Hij overloopt de verschillende wijzigingen sinds de besprekingen door de gemeenteraad op 20.12.2012: - de benaming: seniorenraad in plaats van Ouderenadviesraad - de stemgerechtigde leden zijn :

a) 1 persoon per gemeentelijke vereniging met seniorenwerking in plaats van 2 personen b) 1 persoon per bejaardentehuis, service- en wooncomplex in plaats van 2 personen

- er wordt een artikel toegevoegd dat bepaald dat de statuten niet kunnen gewijzigd worden gedurende het laatste jaar van de legislatuur;

Gelet op de statuten van de seniorenraad, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27.08.1998; Overwegende dat de statuten van de Ouderenadviesraad ter goedkeuring aan de gemeenteraad werden voorgelegd op 20.12.2012; Overwegende dat dit agendapunt werd verdaagd; Gelet op het ontwerp van statuten van de seniorenraad; Gelet op de besprekingen door het schepencollege op 01.02.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de fractie CD&V, formuleert volgende opmerkingen, vragen en bedenkingen: - Artikel 1: In december 2012 sprak men over de Ouderenadviesraad naar analogie met de

Ouderenadviesraad op provinciaal en regionaal niveau. Nu spreekt men van seniorenraad. Wat is hiervan de reden?

- In artikel 4§1.c) wordt verwezen naar punt a en b van art. 6. Dit dient te zijn punt a en b van art. 4 - In artikel 11, derde alinea, staat vermeld ouderenadviesraad. Dit dient seniorenraad te zijn - Artikel 4§1 heeft betrekking op de stemgerechtigde leden: In b) is opgenomen “1 afgevaardigde per bejaardentehuis, service- en wooncomplex. Is dit een

afgevaardigde van de directie, van het personeel of bewoners? In c) is opgenomen dat “elke geïnteresseerde senior, die geen bestuurslid is van een organisatie

welke reeds in de seniorenraad vertegenwoordigd is zoals bepaald in punt a en b van art. 6, met een maximum van de helft van het aantal stemgerechtigde leden”.

Dit is samen te lezen met art. 12, vierde alinea, dat bepaalt dat elk individueel lid beschikt over één stem.

Deze geïnteresseerde senioren wegen bij de stemming zwaar door op de werking van de seniorenraad omdat de afgevaardigde van een gemeentelijke vereniging met een seniorenwerking en de afgevaardigde van een bejaardentehuis, service- en wooncomplex, een hele groep vertegenwoordigen.

Ze formuleert het voorstel ofwel, om elke geïnteresseerde senior een adviserende stem te geven, ofwel 1 geïnteresseerde senior met stemrecht aan te stellen als vertegenwoordiger van de groep “geïnteresseerde senioren”

- Artikel 5a) De niet stemgerechtigde leden zijn overgenomen van het ontwerp Ouderenadviesraad. Indien de functie van schepen bevoegd voor seniorenbeleid/voorzitter OCMW samenvallen, is het toch niet nodig om 2 mandatarissen af te vaardigen

- Artikel 5b) Hetzelfde bij het personeelslid dat als secretaris fungeert. Hiervoor zijn toch geen personeelslid van de gemeente en een personeelslid van het OCMW nodig.

Graag verduidelijking hierover. - Artikel 6. Procedure van toetreding In alinea 2 wordt vermeld: “……. beslist de gemeenteraad welke kandidaten zullen zetelen in de

seniorenraad.” Is het niet beter om hier de criteria te bepalen? Alinea 4 bepaalt: “Een organisatie of geïnteresseerde senior die na de installatie van de

seniorenraad lid wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de voorzitter van de seniorenraad. Indien de kandidatuur beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning, kan de aanvrager toetreden. De voorzitter maakt de kandidatuur over aan het college van burgemeester en schepenen dat de formele aanduiding zal agenderen op de gemeenteraad.”

Betekent dit dat iedereen die aan deze criteria beantwoordt, gelijk wanneer zij kandidatuur kan indienen?

Page 32: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Wordt een adviesraad niet in het begin van de legislatuur samengesteld voor de volledige periode? Is dit dan wettelijk?

Een mogelijke optie kan zijn dat een nieuwe inwoner van Sint-Laureins of een senior van 55+ na de installatie van de seniorenraad een vraag kan richten, maar toch niet willekeurig elkeen

- Artikel 13 bepaalt: “Het college van burgemeester en schepenen of het OCMW-bestuur engageert zich tot het geven van een schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk advies van de seniorenraad.”

In het ontwerp van statuten van de Ouderenadviesraad – artikel 15 – was opgenomen dat binnen de 6 weken, eventueel verlengbaar met 6 weken na ontvangst van elk advies van de Ouderenadviesraad, het college van burgemeester en schepenen of OCMW-bestuur, een schriftelijk gemotiveerd antwoord diende te formuleren.

Deze termijn is in het nieuwe voorstel weggelaten. Is het niet beter om deze opnieuw op te nemen?

De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, antwoordt hierop het volgende: - Bij navraag wordt in de meeste omliggende gemeenten, de naam seniorenraad gebruikt - Artikel 4§1,b): De keuze ligt bij de instelling zelf Artikel 4§1,c): De geïnteresseerde senior heeft wel stemrecht en wordt evenwaardig behandeld.

De seniorenraad geeft meestal enkel advies - Artikel 5a): Dit kunnen inderdaad 2 mandatarissen zijn. Nu is het 1 persoon die het mandaat van

voorzitter OCMW en schepen bevoegd voor seniorenbeleid uitoefent. Hij formuleert het voorstel om volgende bepaling toe te voegen: Als de functie in 1 persoon is

verenigd, is het 1 persoon of zijn plaatsvervanger die lid is van de seniorenraad. Artikel 5b): Het kan zowel een personeelslid van de gemeente zijn of een personeelslid van het

OCMW die als secretaris fungeert - Artikel 6, alinea 2: Er worden geen criteria bepaald. Het is de bedoeling om een zo ruim mogelijke

vertegenwoordiging te bekomen. Artikel 6, alinea 4: Een senior van 55 jaar die nog een beroepsactiviteit uitoefent, kan momenteel

geen interesse hebben om lid te zijn van de seniorenraad, maar misschien wel op een latere leeftijd

- Artikel 13: De termijn is bewust weggelaten. Binnen een redelijke termijn zal een antwoord geformuleerd worden

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “seniorenraad. – Statuten. – Goedkeuring, met volgende administratieve aanpassingen: - art. 4§1,c): “…. zoals bepaald in punt a en b van art. 6”, wordt “…. zoals bepaald in punt a en b

van art. 4” - art. 11, derde alinea: de bepaling “ouderenadviesraad” wordt vervangen door “seniorenraad” en met toevoeging aan artikel 5,a): ” Als de functie in 1 persoon is verenigd, is het 1 persoon of zijn plaatsvervanger die lid is van de seniorenraad ”; Gelet op de stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon Onthoudingen: de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 5 onthoudingen: Art.1.- De gemeenteraad keurt de statuten van de seniorenraad goed. Art.2.- Volgende administratieve aanpassingen worden aangebracht: - art. 4§1,c): “…. zoals bepaald in punt a en b van art. 6”, wordt “…. zoals bepaald in punt a en b

van art. 4” - art. 11, derde alinea: de bepaling “ouderenadviesraad” wordt vervangen door “seniorenraad” Aan artikel 5,a) wordt volgende tekst toegevoegd: Als de functie in 1 persoon is verenigd, is het 1 persoon of zijn plaatsvervanger die lid is van de seniorenraad. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.

--------------- Derde voorwerp: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. – Voorlopige vaststelling. De gemeenteraad,

Page 33: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29.03.2012 betreffende de principebeslissing tot opmaak van een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde bloemenzaak Van Gucht; Gelet op het collegebesluit van 29.05.2012 waarbij de opdracht tot het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gegund aan Studiebureau Adoplan, Vaartlaan 28 bus 1 te 9800 Deinze; Overwegende dat het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ op 13.11.2012 aan de volgende instellingen en administraties voor advies werd toegestuurd: - de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig - de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar: voorwaardelijk gunstig - het Agentschap voor Natuur en Bos: gunstig - de VMM: gunstig - GECORO Sint-Laureins: voorwaardelijk gunstig - Waterwegen en Zeekanaal: geen advies uitgebracht - Departement LNE - Dienst Veiligheidsrapportering: gunstig - Departement LNE – Dienst Milieueffectrapportagebeheer: voorwaardelijk gunstig Gelet op de besprekingen tijdens de plenaire vergadering op 6 december 2012 waarop volgende instellingen en administraties aanwezig waren: mevr. Katrien Huysman voor de provincie Oost-Vlaanderen, dhr. Koen Grootaert voor Ruimte en Erfgoed – Ruimtelijke Ordening, dhr. Luc Groosman voor de GECORO; Gelet op het schriftelijk verslag van de plenaire vergadering; Overwegende dat dit verslag op 13.12.2012 werd opgestuurd naar de adviserende instanties en dat er binnen de 14 dagen geen reacties werden ontvangen; Gelet op de brief van 07.02.2013 van de Dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarin wordt medegedeeld dat het ontwerp RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is; Overwegende dat het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de ontvangen adviezen en geformuleerde opmerkingen; Overwegende dat overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld moet worden; Overwegende dat het ontwerp bestaat uit: - een toelichtingsnota - stedenbouwkundige voorschriften - een grafisch plan Gelet op artikels 2.2.13 tot en met 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V, vraagt de timing bij de verdere procedure; De heer Johan Francque, schepen, somt de te volgen stappen op: - de gemeenteraad stelt het voorontwerp RUP voorlopig vast - het openbaar onderzoek wordt gestart binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling en duurt

60 dagen - de GECORO bundelt de ingediende bezwaren en brengt advies uit - het ontwerp RUP wordt definitief vastgesteld door de gemeenteraad - het RUP wordt opgestuurd naar de Bestendige Deputatie en naar de Vlaamse regering - de Bestendige Deputatie keurt het RUP goed Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. – Voorlopige vaststelling“ Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ wordt voorlopig vastgesteld.

Page 34: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar onderzoek en de verdere procedurele opvolging zoals bepaald in artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Art.3.- Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ wordt opgestuurd naar de Bestendige Deputatie en naar de Vlaamse regering.

--------------- Vierde voorwerp: Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO. – Aanduiden maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afdeling 3: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, met volgende bepalingen: - art.1.3.3 §1: het oprichten van een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de

gemeente; - art.1.3.3 §3: het aantal leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; dat deze

commissie, voor een gemeente met niet meer dan 10.000 inwoners, moet bestaan uit minimum 7 en maximum 9 leden, waarvan minstens één vierde (waaronder de voorzitter) deskundigen zijn, en dat elk lid met uitzondering van de voorzitter, een plaatsvervanger moet hebben;

- art.1.3.3 §4: het benoemen van een nieuwe commissie na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 5 juni 2009, tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, in het bijzonder artikel 1 betreffende het aantal verschillende maatschappelijke geledingen die moeten opgeroepen worden; dat er minstens 3 verschillende maatschappelijke geledingen moeten opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 02.01.2013; Overwegende dat een oproep zal gedaan worden in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website om zich kandidaat te stellen om in de Gecoro van Sint-Laureins te zetelen; Overwegende dat de kandidaten zelf het bewijs moeten leveren deskundig te zijn of daadwerkelijk een maatschappelijke geleding te vertegenwoordigen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 199, 200 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Ruimtelijke Ordening. – Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO. – Aanduiden maatschappelijke geledingen”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Zich akkoord te verklaren met de vernieuwing van de Gecoro, die zal bestaan uit 9 leden, waaronder 3 deskundigen inzake ruimtelijke ordening en 6 vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente:

− milieu- en natuurverenigingen;

− verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers;

− verenigingen van handelaars;

− verenigingen van landbouwers;

− verenigingen van werknemers;

− kinderen, jeugd en onderwijs. Art.2.- De kandidaatstelling van de leden van de maatschappelijke geledingen binnen de gemeente en de deskundigen wordt georganiseerd door een oproep in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website. Art.3.- Het gewenste profiel van de deskundigen: - stedenbouwkundigen, planologen, architecten; - personen werkzaam in allerlei instellingen, organisaties en verenigingen (vereniging voor behoud

cultureel en architectonisch patrimonium, vereniging voor monumenten en landschapszorg);

Page 35: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- personen die vanuit hun werking ook bezig zijn met ruimtelijke ordening; - studenten en docenten architectuur, stedenbouw of ruimtelijke ordening. De kandidaat-deskundigen hoeven niet noodzakelijk in Sint-Laureins te wonen. Art.4.- Het gewenste profiel van de leden van de maatschappelijke geledingen binnen de gemeente: - voeling hebben met wat in de gemeente leeft; - voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als

vertegenwoordiger; - inzicht hebben in, of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening; - voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een

inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen;

- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het provinciaal structuurplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor ogen houden en elk advies in het kader daarvan uitbrengen.De vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten in Sint-Laureins wonen.

Art.5.- De kandidatuurstelling voor de deskundigen in de Gecoro moet ingediend worden als volgt: - een gemotiveerde schriftelijke kandidatuurstelling; - opgave van de “titels en verdiensten”. Art.6.- De kandidatuurstelling voor een vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen in de Gecoro moet ingediend worden als volgt: - voordracht door de maatschappelijke geleding van een vertegenwoordiger van de vereniging

met een plaatsvervanger; - een gemotiveerde schriftelijke kandidatuurstelling; - opgave van de “titels en verdiensten”. Art.7.- Iedere geleding mag uiteindelijk bestaan uit 1 of 2 vertegenwoordigers, met voor elke vertegenwoordiger een plaatsvervanger. Art.8.- In een volgende gemeenteraad over te gaan tot de benoeming van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris.

--------------- Vijfde voorwerp: Aankoop van een gedragen zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif voor landbouwtractor. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop van een gedragen

zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif vor landbouwtractor” een bestek met nr. TD/683/B 2013-03 werd opgemaakt door de technische dienst;

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: - Perceel 1: Gedragen zoutstrooier, raming: € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw; - Perceel 2: Sneeuwschuif, raming: € 6.198,35 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop van een gedragen

zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif voor landbouwtractor” wordt geraamd op € 18.595,04 excl. btw of € 22.500,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 op algemeen rekeningnummer 2013/GBB-CBS/0200-00/230000;

Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Page 36: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43,181 en 248 tot en

met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V, vraagt naar de aanpak voor het

sneeuwvrij maken van de fietspaden; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat een naburige gemeente

beschikt over een kleine strooier met sneeuwschuif. De gemeente zal de nodige stappen ondernemen om hiervoor samen te werken;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop van een gedragen

zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif voor landbouwtractor. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/683/B 2013-03 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop van een gedragen zoutstrooier in combinatie met een sneeuwschuif vor landbouwtractor”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 18.595,04 excl. btw of € 22.500,00 incl. 21% btw. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: - Perceel 1: Gedragen zoutstrooier, raming: € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw; - Perceel 2: Sneeuwschuif, raming: € 6.198,35 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw; Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat is goedgekeurd in het budget 2013 op algemeen rekeningnummer 2013/GBB-CBS/0200-00/230000. Art.4.- De financiering zal gebeuren met eigen middelen. Art.5.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Zesde voorwerp: Aankoop zitmaaier en kleine grasmaaier. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop zitmaaier en kleine

grasmaaier” een bestek met nr. TD/682/2013-02 werd opgemaakt door de technische dienst; Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: - Perceel 1: Aankoop zitmaaier, raming: € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw; - Perceel 2: Aankoop kleine grasmaaier, raming: € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21%

btw; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop zitmaaier en kleine

grasmaaier” wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 onder algemeen rekeningnummer

2013/GBB-CVS/0200-00/230000 Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Page 37: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en

met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de fractie CD&V deelt mede dat er voor de aankoop van

een mulchingsysteem, een subsidie kan bekomen worden van IVM; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit zal worden nagekeken; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop zitmaaier en kleine

grasmaaier. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/682/2013-02 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop zitmaaier en kleine grasmaaier”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: - Perceel 1: Aankoop zitmaaier, raming: € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw; - Perceel 2: Aankoop kleine grasmaaier, raming: € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw; Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 onder algemeen rekeningnummer 2013/GBB-CVS/0200-00/230000. Art.4.- De financiering zal gebeuren met eigen middelen. Art.5.- Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Zevende voorwerp: Imewo. – Ondergronds brengen nutsleidingen in de Kantijnstraat. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat in de Kantijnstraat wegen- en rioleringswerken zullen uitgevoerd worden; Overwegende dat in de Kantijnstraat het openbare verlichtingsnet en het laagspanningsnet nog bovengronds is aangelegd en het aangewezen is om deze netten ondergronds te brengen; Gelet op het plan nr. R251261ELS/OV en de offerte met referentie nr. 2734121 dd. 28.11.2012 van Imewo voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het openbare verlichtingsnet in de Kantijngstraat, als volgt: Kosten ten laste van de gemeente: aanleg laagspanningsnet, openbaar verlichtingsnet en wegname bovengronds net ten laste van de gemeente

70.308,16 euro – vrij van btw leveren, plaatsen en aansluiten van 9 lichtmasten , slopen van 7 armaturen en recyclagebijdrage op armaturen en lampen

7.359,98 euro, incl. btw

Overwegende dat het nodige krediet is goedgekeurd in het budget 2013 onder algemeen rekeningnummer 2013/ACT-27/0310-00/2208007; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de fractie CD&V merkt op om in de beslissing op te nemen dat de werken aan het waterleidingsnet dienen uitgevoerd te worden in synergie met de werken aan de nutsleidingen; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V vraagt naar de timing voor de uitvoering van de werken aan de nutsleidingen; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat er ook werken aan de nutsleidingen in de Vlamingstraat dienen uitgevoerd te worden. Hieraan wordt prioriteit gegeven.

Page 38: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De werken in fase 1 – deel vanaf Dorpsstraat tot voorbij Leopoldlaan – zullen starten half april 2013. Nadien kunnen de werken aan de nutsleidingen in de Kantijnstraat uitgevoerd worden. De werken kunnen niet terzelfdertijd worden uitgevoerd om reden van de bereikbaarheid van de Leopoldlaan; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Imewo. – Ondergronds brengen nutsleidingen in de Kantijnstraat”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- In de Kantijnstraat worden volgende werken goedgekeurd: - het ondergronds brengen van het laagspanningsnet, het openbaar verlichtingsnet en wegname

bovengronds net, waarvan de totale kostprijs wordt geraamd op 70.308,16 euro, vrij van btw - het leveren, plaatsen en aansluiten van 9 lichtmasten en het slopen van 7 armaturen, waarvan de

totale kostprijs wordt geraamd op 7.359,98 euro, incl. 21% btw. Art.2.- Deze werken worden gefinancierd met eigen middelen. Het nodige krediet is goedgekeurd in het budget 2013 onder algemeen rekeningnummer 2013/ACT-27/0310-00/2208007. Art.3.- Aan Imewo wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren in synergie met de uit te voeren werken aan het waterleidingsnet. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Imewo, Bomastraat 11, 9000 Gent en aan de financiële dienst.

--------------- Achtste voorwerp: De Watergroep. – Aanleg verdubbelingsleiding in de Kantijnstraat. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat een nieuwe verkaveling (Bogaard) wordt gerealiseerd die uitkomt in de Kantijnstraat; Overwegende dat, voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van de nieuwe verkaveling, een ontdubbeling nodig is vanaf de Dorpsstraat tot aan de ingang van de verkaveling. Deze kosten zijn ten laste van de verkavelaar; Overwegende dat, naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Kantijnstraat, het wenselijk is dat de waterleiding in het tweede gedeelte van de Kantijnstraat wordt ontdbubbeld; Gelet op het schrijven dd. 25.01.2013 van De Watergroep – ref. 20/71/2TD00/100515/813/I/72 betreffende de aanleg van een verdubbelingsleiding in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins waarvan de kostprijs wordt geraamd op 25.095,10 euro, te financieren als volgt: - 60% of 15.057,06 euro, ten laste van De Watergroep - 40% of 10.038,04 euro, ten laste van de gemeente te financieren met de autonome investeringskredieten (AIK) waarover de gemeente beschikt – stand autonome investeringskredieten op 28.01.2013 bedraagt 36.987,90 euro; Overwegende de vraag van De Watergroep om deze uitbreiding voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Gelet op het bijgevoegd plan nr. 20/52/60/125; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Kantijnstraat wordt goedgekeurd; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de fractie CD&V merkt op om in de beslissing op te nemen dat de werken aan het waterleidingsnet dienen uitgevoerd te worden in synergie met de werken aan de nutsleidingen; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V vraagt naar de timing voor de uitvoering van de werken aan de nutsleidingen; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat er ook werken aan de nutsleidingen in de Vlamingstraat dienen uitgevoerd te worden. Hieraan wordt prioriteit gegeven. De werken in fase 1 – deel vanaf Dorpsstraat tot voorbij Leopoldlaan – zullen starten half april 2013. Nadien kunnen de werken aan de nutsleidingen in de Kantijnstraat uitgevoerd worden. De werken kunnen niet terzelfdertijd worden uitgevoerd om reden van de bereikbaarheid van de Leopoldlaan; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – verdubbelingsleiding in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Page 39: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De aanleg van een verdubbelingsleiding van het waterleidingsnet in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins, volgens plan nr. 20/52/60/125, goed te keuren en door De Watergroep te laten uitvoeren in synergie met de geplande werken aan de nutsleidingen door Imewo. Art.2.- De kostprijs wordt geraamd op 25.095,10 euro, te financieren als volgt: - 60% of 15.057,06 euro, ten laste van De Watergroep - 40% of 10.038,04 euro, ten laste van de gemeente te financieren met de autonome investeringskredieten (AIK) waarover de gemeente beschikt – stand autonome investeringskredieten op 28.01.2013 bedraagt 36.987,90 euro. Art.3.- Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweerdienst Eeklo, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, toevoer en distributie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

--------------- Negende voorwerp: vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde: A) Plenaire vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde; Gelet op het schrijven dd. 19.12.2012 van vzw RERSOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde, waarin wordt gevraagd om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de Plenaire Vergadering; Gelet op artikel 25§2,2° van het decreet dd. 29.04.2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de plenaire vergadering van vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor lokale economie, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de fractie CD&V merkt op dat deze materie meer een bevoegdheid is voor de schepen van sociale zaken; De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen bevoegd voor sociale zaken, antwoordt hierop dat RESOC tot doel heeft het sociaal-economisch streekbeleid te coördineren en dat in onderling overleg de schepen van lokale economie werd voorgesteld; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Plenaire Vergadering van vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde, Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo.

--------------- B) Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid: aanduiden van een gemeentelijke

vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde;

Page 40: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het schrijven dd. 19.12.2012 van vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde, waarin wordt gevraagd om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid; Gelet op artikel 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en werking van het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Meetjesland, Leiestreek en Schelde dat de samenstelling van het Forum regelt; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor lokale economie, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de fractie CD&V merkt op dat deze materie meer een bevoegdheid is voor de schepen van sociale zaken; De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen bevoegd voor sociale zaken, antwoordt hierop dat RESOC tot doel heeft het sociaal-economisch streekbeleid te coördineren en dat in onderling overleg de schepen van lokale economie werd voorgesteld; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde, Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo.

--------------- Tiende voorwerp: vzw Regionaal Landschap Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw Regionaal Landschap Meetjesland; Gelet op het schrijven dd. 21.01.2013 van vzw Regionaal Landschap Meetjesland, waarin gevraagd wordt, om, overeenkomstig de statuten, een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op artikel 11 van de statuten dat bepaalt de Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende en toegetreden leden. Elk werkend lid en toegetreden lid kan deelnemen aan de Algemene Vergadering met één vertegenwoordiger of één plaatsvervanger; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen, als kandidaat voor;

Page 41: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V herhaalt het principe zoals geformuleerd tijdens de gemeenteraadszitting van 24.01.2013 aangaande de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in verschillende organisaties en de intenties van de meerderheid om te willen samenwerken met de CD&V en stelt, namens de fractie, de heer Patrick De Geve, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fracties Samen en N-VA verklaren zich akkoord met de voordracht van de heer Patrick De Greve; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Patrick De Greve bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Patrick De Greve de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland. Art.2.- De heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Warande 4, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Regionaal Landschap Meetjesland, Marktstraat 65, 9990 Maldegem.

--------------- Elfde voorwerp: vzw Medov: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de vzw Medov; Gelet op het schrijven dd. 25.01.2013 van vzw Medov, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering; Gelet op artikel 11 van de statuten dat bepaalt dat de Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de leden; Gelet op de vzw-wet van 27.06.1921, gewijzigd bij wet van 02.05.2002; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Medov: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Kristof Goethals bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Krsitof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 27, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Medov. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Medov, Gouvernementstraat 1 , 9000 Gent.

--------------- Twaalfde voorwerp: vzw Centrum voor Basiseducatie:

Page 42: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw Centrum voor Basiseducatie; Gelet op het schrijven dd. 24.01.2013 van vzw Centrum voor Basiseducatie, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op artikel 9 van de statuten dat bepaalt dat de Algemene Vergadering samengesteld is uit alle leden. Elk lid wordt vertegenwoordigd door een vaste afgevaardigde. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een vaste plaatsvervanger; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Kristof Goethals bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Kristof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Basiseducatie Oost-Vlaanderen. Art.2.- De heer Kristof Goethals, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 27, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw Basiseducatie Oost-Vlaanderen. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Basiseducatie Oost-Vlaanderen, Kolveniersgang 133, 9000 Gent.

--------------- Dertiende voorwerp: vzw Toerisme Oost-Vlaanderen: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen; Gelet op artikel 5 van de statuten dat bepaalt dat de werkende leden op de Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon, aangeduid door hun bevoegd orgaan; Gelet op artikel 22 van de statuten dat bepaalt dat de werkende leden zich op de Algemene Vergaderingen mogen laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, aangeduid door het bevoegd orgaan;

Page 43: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de vzw-wet van 27.06.1921, gewijzigd bij wet van 02.05.2002; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor toerisme, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Robert Soberon bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Robert Soberon de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Franky Cornelis, gemeenteraadslid als kandidaat voor wegens zijn expertise en ervaring; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 9 ja-stemmen; De heer Franky Cornelis bekomt 5 ja-stemmen; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 1 ja-stem; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Robert Soberon, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Art.2.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Het Metselaarshuis, Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent.

--------------- Veertiende voorwerp: vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw Sociaal Verhuurkantoor; Gelet op artikel 10 van de statuten dat bepaalt dat de Algemene Vergadering samengesteld is uit alle leden. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen;

Page 44: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw Sociaal Verhuurkantoor. Art.2.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw Sociaal Verhuurkantoor. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw Sociaal Verhuurkantoor, Moeie 16A, 9900 Eeklo.

--------------- Vijftiende voorwerp: vzw ERSV Oost-Vlaanderen: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen – vzw ERSV; Gelet op het schrijven dd. 21.01.2013 van vzw ERSV, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, waarin gevraagd wordt om een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering; Gelet op artikel 7 van de statuten dat bepaalt dat elke lid het recht heeft om deel te nemen aan de algemene vergadering bij wege van één vertegenwoordiger; Gelet op de vzw-wet van 27.06.1921, gewijzigd bij wet van 02.05.2002; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw ERSV: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor lokale economie, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw ERSV. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw ERSV, Gouvernementstraat 1 , 9000 Gent.

--------------- Zestiende voorwerp: vzw De Kringwinkel Meetjesland: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad,

Page 45: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw De Kringwinkel Meetjesland; Gelet op het schrijven dd. 16.01.2013 van vzw De Kringwinkel Meetjesland, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de Algemene Vergadering; Gelet op artikel 15 van de statuten dat bepaalt dat de Algemene Vergadering samengesteld is uit alle werkelijke leden; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 195; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw De Kringwinkel Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw De Kringwinkel Meetjesland: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Robert Soberon, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Robert Soberon bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Robert Soberon de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw De Kringwinkel Meetjesland. Art.2.- De heer Robert Soberon, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, wordt aangeduid tot plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van vzw De Kringwinkel Meetjesland. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw De Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo.

--------------- Zeventiende voorwerp: vzw O.V.S.G.: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de koepelorganisatie Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap – OVSG vzw; Gelet op het schrijven dd. 10.01.2013 van OVSG, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering; Gelet op artikel 5 van de statuten dat bepaalt dat elke lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd wordt door één afgevaardigde die deel uitmaakt van het schoolbestuur. Deze moet minstens de hoedanigheid hebben van gemeenteraadslid; Gelet op de vzw-wet van 27.06.1921, gewijzigd bij wet van 02.05.2002; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw OVSG:

Page 46: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw OVSG. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan OVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel.

--------------- Achttiende voorwerp: vzw PWA-regio-Noord: Algemene Vergadering: aanduiden van drie gemeentelijke vertegenwoordigers. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van vzw PWA regio-Noord; Gelet op het schrijven dd. 28.01.2013 van vzw PWA regio-Noord, vestiging Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, drie gemeentelijke vertegenwoordigers aan te duiden in de Algemene Vergadering, rekening houdend met de proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid van de gemeenteraad; Gelet op artikel 5 van de statuten dat de samenstelling regelt van de Algemene Vergadering; Gelet op de VZW-wet van 27.06.1921, gewijzigd bij wet van 02.05.2002 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen bevoegd voor PWA, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Tom Lacres bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Tom Lacres de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de tweede vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Kristof Goethals bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Kristof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de derde vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord: De fracties Samen en N-VA stellen geen kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc Van de Vijver bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc Van de Vijver de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen,

Page 47: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit: Art.1.- De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 39, wordt aangeduid tot eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord. Art.2.- De heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 27, wordt aangeduid tot tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord. Art.3.- De heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, wonende te 9988 Sint-Laureins, Watervlietsesteenweg 2, wordt aangeduid tot derde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van vzw PWA regio-Noord. Art.4.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.5.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan vzw PWA regio-Noord, vestiging Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

--------------- Negentiende voorwerp: Volkshaard cvba: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van Volkshaard cvba; Gelet op artikel 28 van de statuten dat bepaalt de Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten en dat elke vennoot in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd mag worden door één natuurlijk persoon; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Volkshaard cvba: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Volkshaard cvba. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Volkshaard cvba, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.

--------------- Twintigste voorwerp: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba: Algemene Vergadering: aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba; Gelet op artikel 28 van de statuten dat bepaalt de Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten en dat elke vennoot in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd mag worden door één persoon; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260;

Page 48: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba, Stationsstraat 58, 9900 Eeklo.

--------------- Eénentwintigste voorwerp: Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst: Beheerscomité: aanduiden van een gemeenteraadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst; Gelet op de mail dd. 17.01.2013 van de Meetjeslandse Burensportdienst waarin gevraagd wordt om, overeenkomstig de statuten, een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité aan te duiden; Gelet op artikel 7 van de statuten regelt de samenstelling van het beheerscomité als volgt: - de vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité moeten steeds schepen bevoegd

voor sport zijn - de plaatsvervangende vertegenwoordiger moet gemeenteraadslid zijn; Gelet op het decreet dd. 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeenteraadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt de heer Luc Van de Vijver, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de heer Jelle Boelens en de heer Kristof Goethals, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Carlos Bonamie bekomt 10 ja-stemmen; De heer Luc Van de Vijver bekomt 5 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Carlos Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Robert Soberon, schepen van sport, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 13, is in toepassing van artikel 7 van de statuten, ambtshalve gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. Art.2.- De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Moershoofdeweg 17, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst.

Page 49: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Meetjeslandse Burensportdienst, provincie Oost-Vlaanderen, dienst Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

--------------- Tweeëntwintigste voorwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo: A) Regionaal Adviescomité Oost: voordracht van een kandidaat-lid De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO; Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 02.01.2013; Gelet op artikel 57 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet worden overgegaan; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 21.12.2012 van FINIWO betreffende de vernieuwing van de bestuursorganen FINIWO; Gelet op artikel 20 van de statuten dat de samenstelling regelt van de Regionale Adviescomités; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat-lid in het regionaal adviescomité Oost van FINIWO: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Hugo Coene, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Hugo Coene bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Hugo Coene de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Hugo Coene, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Smissestraat 5, wordt voorgedragen als lid van het regionaal adviescomité Oost van FINIWO voor de duur van zes jaar, vanaf 18 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan. Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain Petit.

--------------- B) Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden

van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO; Gelet op het aangetekend schrijven van 21.12.2012 van FINIWO, waarbij de gemeente uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt op 18.03.2013 met volgende agendapunt: 1. Statutaire benoemingen Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt; Gelet op artikel 44 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het

Page 50: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013 van FINIWO: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013 van FINIWO: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO dd. 18.03.2013 met als enig agendapunt ‘Statutaire benoemingen’, wordt goedgekeurd. Art.2.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 18.03.2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Art.3.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO dd. 18.03.2013. Art.4.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO dd. 18.03.2013. Art.5.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain Petit.

--------------- Drieëntwintigste voorwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²: A) Raad van Bestuur: voordracht van een bestuurder. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op artikel 14 van de statuten dat bepaalt dat elke deelnemende gemeente recht heeft om één bestuurder voor te dragen in de Raad van Bestuur; Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een bestuurder in de Raad van Bestuur van Veneco²: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen;

Page 51: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt voorgedragen als bestuurder in de Raad van Bestuur van Veneco². Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- B) Raad van Bestuur: voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit

oppositie. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op artikel 30 van de statuten dat bepaalt dat elke deelnemende gemeente recht heeft om één bestuurder met raadgevende voor te dragen in de Raad van Bestuur. Deze bestuurder dient een gemeenteraadslid te zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een gemeenteraadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, als bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Veneco²: De fractie CD&V stelt de heer Bart Van de Keere, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Bart Van de Keere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Bart Van de Keere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Bart Van de Keere, gemeenteraadslid, wonende te 9988 Sint-Laureins, Molenstraat 112, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Veneco². Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- C) Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost: aanduiden van een gemeentelijke

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij het Fonds Voor Reductie van de Globale Energiekost - FRGE van Veneco²; Overwegende dat binnen het FRGE een kredietcommissie is samengesteld die instaat voor de goede werking van de lokale entiteit Veneco² en samengesteld is uit één vertegenwoordiger per gemeente en één vertegenwoordiger per OCMW van de deelnemende gemeenten. Per vertegenwoordiger moet ook steeds een plaatsvervanger voorzien worden; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de kredietcommissie van het FRGE van Veneco²:

Page 52: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de kredietcommissie van het FRGE van Veneco²: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de kredietcommissie van het FRGE van Veneco². Art.2.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de kredietcommissie van het FRGE van Veneco². Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- D) Buitengewone Algemene Vergadering van 28.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden

van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18.01.2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² die op 28.03.2013 plaatsvindt met volgende agendapunten: 1. Toelichting inzake Veneco 2. Kennisneming verslag jaarvergadering dd. 14.06.2012 3. Kennisneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14.12.2012 4. Strategie 2013 – aanzet evaluagtierapport/aanzet ondernemingsplan/aanzet statutenwijziging 5. Benoeming bestuurders a. Bestuurders lid van de gemeenteraad b. Bestuurders buiten de raad 6. Benoeming bestuurders met raadgevende stem Gelet op artikel 44 van het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 28.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden;

Page 53: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Luc De Meyere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28.03.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 28.03.2013. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- Vierentwintigste voorwerp: Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede: Bijzonder Algemene Vergadering van 20.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede; Gelet op het schrijven dd. 16.01.2013 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering op 20.03.2013 met volgende agenda: 1. Samenstelling Raad van Bestuur

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van Intercommunale Westlede, in het bijzonder artikel 31; Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Afdeling Intergemeentelijke Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001;

Gelet op het schrijven van 08 maart 2002 – ref . ABA/OB/IS/2.6.1.1 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Intergemeentelijke Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven betreffende de correcte toepassing van artikel 44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Bijzondere Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van 20.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting kerkhoven, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van 20.03.2013 met als enig agendapunt “Samenstelling Raad van Bestuur” wordt goedgekeurd. Art.2.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Bijzondere Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van 20.03.2013. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.

--------------- Vijfentwintigste voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IVM: A) Raad van Bestuur: voordracht van een bestuurder en voordracht van een kandidaat-

plaatsvervangend bestuurder. De gemeenteraad,

Page 54: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging IVM; Gelet op het schrijven dd. 09.01.2013 van de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinse-steenweg 29, 9900 Eeklo, waarin gevraagd wordt om een lid en plaatsvervanger aan te duiden in de Raad Van Bestuur; Gelet op artikel 17 van de statuten dat de samenstelling van de Raad van Bestuur regelt; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 195; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVM: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor afval- en huisvuilthemaiek, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat plaatsvervangend bestuurder in de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVM: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVM. Art.2.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt voorgedragen tot plaatsvervangend kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVM. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.

--------------- B) Raad van Bestuur: voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit

oppositie. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging IVM; Gelet op het schrijven dd. 09.01.2013 van de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinse-steenweg 29, 9900 Eeklo, waarin gevraagd wordt om een lid met raadgevende stem in de Raad Van Bestuur aan te duiden; Gelet op artikel 27bis van de statuten dat bepaalt dat iedere gemeente recht heeft om één gemeenteraadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging IVM:

Page 55: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De fractie CD&V stelt de heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Patrick De Greve bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Patrick De Greve de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Warande 4, gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt voorgedragen tot lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging IVM. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze benoeming geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.

--------------- C) Algemene Vergadering van 27.03.2013: goedkeuren agenda en aanduiden van een

gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging IVM; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 23.01.2013 van de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinse-steenweg 29, 9900 Eeklo, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 27.03.2013 met volgende agenda: Onder voorzitterschap van de heer Arsène Martens - Vervanging raad van bestuur: benoeming bestuurders, bestuurders met raadgevende stem en

plaatsvervangende bestuurders Hierna volgt een korte schorsing van de algemene vergadering om de nieuwe raad van bestuur toe te laten een voorzitter, een eerste, tweede en derde ondervoorzitter, en een directiecomité te kiezen. Onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter - Kennisgeving samenstelling directiecomité - Afscheid van verschillende bestuursleden

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van I.V.M., in het bijzonder artikel 30bis; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de heer Johan Francque als

bestuurder bij de I.V.M. wordt voorgedragen in de Raad van Bestuur van IVM; Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke

samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Intergemeentelijke Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001;

Gelet op het schrijven van 08 maart 2002 – ref . ABA/OB/IS/2.6.1.1 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Intergemeentelijke Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven betreffende de correcte toepassing van artikel 44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van IVM op 27.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen;

Page 56: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IVM op 27.03.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 15 leden nemen deel aan de stemming; 15 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Tom Lacres bekomt 15 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Tom Lacres de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De agenda van de Algemene Vergadering van IVM van 27.03.2013 wordt goedgekeurd als volgt: Onder voorzitterschap van de heer Arsène Martens - Vervanging raad van bestuur: benoeming bestuurders, bestuurders met raadgevende stem en

plaatsvervangende bestuurders Hierna volgt een korte schorsing van de algemene vergadering om de nieuwe raad van bestuur toe te laten een voorzitter, een eerste, tweede en derde ondervoorzitter, en een directiecomité te kiezen. Onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter - Kennisgeving samenstelling directiecomité - Afscheid van verschillende bestuursleden Art.2.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van IVM van 27.03.2013. Art.3.- De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 39, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van IVM van 27.03.2013. Art.4.- De gemeentelijke vertegenwoordiger beschikt over 6.582 stemmen. Art.5.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.

--------------- Agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V Zesentwintigste voorwerp: Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Bart Van de Keere, raadslid van de fractie CD&V, als volgt: Toelichting: Gezien het wenselijk is dat alle straten van de gemeente officieel een benaming hebben en dit bij bepaalde straten in de gemeente niet het geval is. Gezien dit onder meer van belang is voor de hulpdiensten bij interventies om de juiste route te kunnen volgen aan de hand van het GPS-systeem. Gezien het ook voor particulieren, voertuigen maar ook wandelaars en toeristen nuttig is dat alle straten een naam hebben. Gezien er ook bepaalde onlogische naamgevingen zijn overgebleven ingevolge de fusie van de gemeenten in 1977. Hij vult aan dat ook vanuit het standpunt Erfgoed, het van belang is dat bepaalde straatnamen worden bewaard omwille van hun historische achtergrond. In de volksmond geeft men aan bepaalde straten een naam die afwijkt van de officiële benaming. Hij geeft hierbij als voorbeeld Schapenstraatje, Sleeuwstraat te Bentille. Verder verwijst hij ook nog naar een artikel in Het Nieuwsblad van 13.02.2013 waarin wordt gemeld dat Touring geregeld opmerkingen ontvangt van leden die hun beklag doen over verdwenen naambordjes. “Volgens Touring is dit inderdaad een probleem, zeker voor de mensen die geen gps hebben en op de klassieke manier op zoek zijn naar een adres, vooral voor de hulpdiensten. Ambulanciers gebruiken die bordjes om te controleren of de gps hen wel degelijk naar de juiste plek leidt. Is dat niet het geval, dan gaan er soms kostbare minuten verloren omdat ze de weg niet meteen vinden. Touring vraagt steden en gemeenten daarom dringend werk te maken van de vernieuwing van de straatnaambordjes”.

Page 57: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Voorstel van beslissingen: a) De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de gemeentelijke diensten aan het cultureel

adviesorgaan van Sint-Laureins voor 1 april 2013 een lijst overmaken van de officiële straatnamen van alle straten in Sint-Laureins, zodat blijkt welke straten officieel geen naam hebben

b) De dienst bevolking van de gemeente bekijkt in de gemeente of de officiële benamingen per straat gelet op bepaalde evoluties nog wel logisch in mekaar zitten, meer in het bijzonder gelet op de veiligheid in het verkeer, maar ook bij interventies van de hulpdiensten en bezorgt op een later moment een voorstel daartoe aan het cultureel adviesorgaan indien dit wenselijk is.

c) Het schepencollege stelt een beperkte werkgroep samen waarin ook een of twee leden van de CD&V-fractie worden opgenomen om dit alles verder uit te werken

d) Het cultureel adviesorgaan onderzoekt na een voldoende openbaar onderzoek welke straten welke benamingen krijgen en maakt daartoe voor 31 oktober 2013 een voorstel over aan de gemeenteraad.

e) De gemeenteraad start dan de procedure van de naamgeving met bijhorend openbaar onderzoek De heer Franki Van de Moere, burgemeester, is deels akkoord met de vraag van de fractie CD&V over de straatnaambordjes. Er zijn inderdaad nog altijd straten die geen naam hebben. De timing van 31.10.2013 is niet haalbaar. In de straten die geen naam hebben, staan er geen woningen. Hij zal aan de Technische Dienst opdracht geven om een inventaris op te maken van de straten zonder straatnaam en van de mogelijke onlogische straatbenamingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter deelt mee dat de vraag van de fractie CD&V zal meegenomen en onderzocht worden; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben”; Gelet op de stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon Stemmen ja: de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 neen-stemmen en 5 ja-stemmen: Enig artikel.- Het agendapunt “Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben” wordt niet goedgekeurd.

--------------- Zevenentwintigste voorwerp: Verkeersonveilige situatie Blekkersdijk ter hoogte van VK Watervliet. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Martine Cools, raadslid van de fractie CD&V, als volgt: Toelichting: Ingevolge een verzakking Veldstraat-Blekkersdijk zijn herstellingswerken uitgevoerd in de loop van de maand december 2012, aanvankelijk werd dit goed gesignaleerd. We stellen vast dat dit nog niet hersteld en er geen nuttige signalisatie is, wat een onveilige verkeerssituatie creëert. Vragen: - wanneer wordt dit definitief hersteld? - kan zo snel mogelijk duidelijke signalisatie terug aangebracht worden? Ze vult aan met de vraag wie verantwoordelijk is voor de signalisatie; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het beton is gegoten en dat de geplaatste rijplaten eind deze week nog worden verwijderd. De verantwoordelijke voor de signalisatie is de aannemer of de gemeente.

--------------- Achtentwintigste voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 24.01.2013. De notulen van de vergadering van 24.01.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.45 uur.

---------------

Page 58: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 28 MAART 2013

Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., verontschuldigd de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende opmerking over de notulen van de gemeenteraadszitting van 21.02.2013 – agendapunt 26: Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben. In het besluit is volgende zin opgenomen: Het agendapunt “Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben” wordt niet goedgekeurd met volgende nuance dat de vraag van de fractie CD&V zal meegenomen en onderzocht worden. Hij vraagt om de woorden “met volgende nuance dat de vraag van de fractie CD&V zal meegenomen en onderzocht worden”, te schrappen; De voorzitter vraagt de stemming voor deze aanpassing van de notulen; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: De notulen van de vergadering van 21.02.2013 worden aangepast als volgt voor wat betreft agendapunt 26: Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben: Enig artikel.- Het agendapunt “Geven van een benaming aan alle straten van Sint-Laureins die officieel nog geen benaming hebben” wordt niet goedgekeurd. Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende opmerking over de notulen van de gemeenteraadszitting van 21.02.2013 – agendapunt 2: Seniorenraad. – Statuten. – Goedkeuring. Het betreft volgende zin: Ze formuleert het voorstel ofwel, om elke geïnteresseerde senior een adviserende stem te geven, ofwel 1 geïnteresseerde senior met stemrecht aan te stellen als vertegenwoordiger van de groep “geïnteresseerde senioren”. Dit is geen letterlijke weergave van haar tussenkomst en ze vraagt om dit aan te passen; De voorzitter antwoordt hierop dat in de notulen de juiste formulering is opgenomen.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. –

RioAct-Takenpakket 2013. - Goedkeuring; 2. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur

Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins;

3. Samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor het project drukriolering in de Eerstestraat en omgeving;

4. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat. – Kosten ten laste van de verkavelaar;

Page 59: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

5. Sanering begraafplaats Bentille. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze; 6. FINIWO. – Kapitaalverhoging Publi-T; 7. Huisvesting. – Actieprogramma (semi-) publieke bouwgronden. – Goedkeuring; 8. Fiscaliteit:

A) Belasting op het afleveren van administratieve stukken; B) Retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken; C) Retributie voor prestaties van de toeristische dienst

9. Kleine Landeigendom Het Volk cvba: Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger; Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: 10. Standpunt college Sint-Laureins in verband met de ontwikkeling windturbines in de

concentratiezone Eeklo-Maldegem? en in Sint-Laureins; 11. Heraanleg Bellekensstraat Watervliet; 12. Gezamenlijke uitbating van het milieupark met Kaprijke; 13. Voetpad Molenstraat; BESLOTEN VERGADERING: 14. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Akteneming samenstelling van de

vertegenwoordiging van de ouders en personeel in de schoolraad 2013-2017. ---------------

Eerste voorwerp: Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. – RioAct-Takenpakket 2013. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 06.07.2006 waarbij de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Sint-Laureins betreffende de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Sint-Laureins, met als bijlage 1 de takenlijst, wordt goedgekeurd; Gelet op de besprekingen op 13.02.2013 met een afvaardiging van Aquafin en gemeente, waarbij het takenpakket 2013 werd besproken; Gelet op het voorstel RioAct-takenpakket 2013 als volgt:

Taken Raming 1. Inventarisatie van het bestaand rioleringsstelsel

- Up to date houden databank/model bestaande toestand

7.790 euro

4. Rollend investerings- en onderhoudsprogramma - investerings- en onderhoudsprogramma – hydraulisch/structureel

4.663 euro

5. Coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma: Projecten aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete - projectmanagement en werftoezicht - afkoppelingsdeskundige Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat - projectmanagement en werftoezicht - afkoppelingdeskundige sanering Dorpsstraat-Leemweg-dorpskernvernieuwing Sint-Laureins - projectmanagement - werftoezicht - afkoppelingsdeskundige - studiebureau + projectgerelateerde kosten - investeringen drukriolering Eerstestraat en omgeving - projectmanagement - werftoezicht - afkoppelingsdeskundige - studiebureau en projectgerelateerde kosten

28.590 euro (1) 41.935 euro (2)

40.264 euro (3) 62.211 euro (4)

22.405 euro 28.263 euro 46.082 euro

146.381 euro 1.076.682 euro

26.723 euro 41.076 euro 30.414 euro

212.574 euro

Page 60: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- investeringen IBA’s - coördinatie en bouw van 5 IBA’s Afkoppelingsdeskundige Kantijnstraat Afkoppelingsdeskundige individuele woningen

1.564.806 euro

39.715 euro 14.337 euro (5)

4.779 euro

6. Dagelijks beheer van het rioleringsstelsel: -. exploitatie hydraulische structuren

35.591 euro

7. Klantencontactcenter: - hydraulische adviezen algemeen

4.151 euro

8. Coördinatie en management van het RioAct-takenpakket 9.425 euro

(1) 28.590 euro waarvan reeds 26.968 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011 (2) 41.935 euro waarvan reeds 39.286 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011 (3) 40.264 euro waarvan reeds 36.480 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011 (4) 62.211 euro waarvan reeds 58.282 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011 (5) 14.337 euro waarvan reeds 12.952 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011 Overwegende dat het nodige krediet voor het investeringsprogramma zal voorzien worden in het eerstvolgende meerjarenbudgetplan; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid CD&V-fractie, vraagt een gedetailleerde raming voor het punt 6: Dagelijks beheer van het rioleringsstelsel en formuleert enkele opmerkingen. De fractie is verbaasd dat het RioAct-takenpakket nu wel wordt goedgekeurd, terwijl in het verleden, de huidige bestuursploeg steeds niet akkoord ging. Hij verwijst hiervoor naar de notulen van de vorige gemeenteraden en citeert: Beslissing gemeenteraad 27.11.2008: “De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, deelt mede ….. Bij nazicht van de cijfers van de laatste 3 jaar, blijkt dat de kosten voor de opmaak van de riooldatabank ± 43.000 euro bedragen. De uitbouw van het rioleringsstelsel van de bestaande toestand wordt geraamd op ± 6.000 euro. De fractie Samen is niet akkoord met deze voorliggende overeenkomst om reden van de hoge kostprijs” Beslissing gemeenteraad 26.11.2009: “De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, deelt mee dat de fractie, zoals in het verleden, niet akkoord is met het voorliggend takenpakket wegens te hoge kostprijs. Hij verwijst naar de ramingen van de jaren 2007-2009 die samen ± 100.000 euro bedragen. Hij stelt zich vragen bij het nut van de tussenkomst van de VMW” Beslissing gemeenteraad 25.11.2010: “De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, deelt mee dat de fractie Samen, zoals in het verleden, niet akkoord is met het voorliggend takenpakket. …..” Beslissing gemeenteraad 22.12.2011: “De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, deelt mede dat de fractie in het verleden het takenpakket niet heeft goedgekeurd en dit ook nu niet zal doen. Het takenpakket 2012 is geraamd op meer dan 300.000 euro hetgeen niet goedkoop is. De gemeente zou beter een aantal taken zelf uitvoeren. ….. Er is geen controle op de uurtarieven en de ramingsbedragen. …..” Het takenpakket 2013 is meer dan het dubbele van 2012 en is nu geraamd op meer dan 700.000 euro, investeringen niet meegerekend: Projectmanagement en werftoezicht: ± 188.000 euro Afkoppelingsdeskundige: ± 200.000 euro Studiebureau en projectgerelateerde kosten: ± 359.000 euro De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het voorliggend takenpakket een verderzetting is van de bestaande overeenkomst. Er bestaat geen discussie over de prijzen. Deze zijn kritisch bekeken en zijn hoog. De bedragen opgenomen in het RioAct-takenpakket zijn ramingen. Het dagelijks beheer van het rioleringsstelsel omvat het beheer van het pompstation in de Bisdomstraat en de pompunits en tussengemalen in de Moerstraat. Voor deze zaken kunnen wij niet uitstappen uit RioAct gezien zij beschikken over de nodige knowhow en het deskundig personeel;

Page 61: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Luc De Meyere, voorzitter, vult nog aan dat het projectmanagement, werftoezicht en afkoppelingsdeskundige voor de riolering Sint-Margriete en Vlamingstraat en de afkoppelingsdeskundige Kantijnstraat, slechts een beperkte verhoging van ± 13.400 euro van het ramingsbedrag betreft gezien reeds ± 188.000 euro is goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.12.2011; De heer Bart Van de Keere concludeert dat het vorige gemeentebestuur voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel, in het verleden de juiste beslissing heeft genomen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel – RioAct takenpakket 2013. - Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- In uitvoering van de overeenkomst VMW – Sint-Laureins voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet wordt het takenpakket 2013 goedgekeurd als volgt:

Taken Raming 1. Inventarisatie van het bestaand rioleringsstelsel

- Up to date houden databank/model bestaande toestand

7.790 euro

4. Rollend investerings- en onderhoudsprogramma - investerings- en onderhoudsprogramma – hydraulisch/structureel

4.663 euro

5. Coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma: Projecten aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete - projectmanagement en werftoezicht - afkoppelingsdeskundige Groeneweg, Comercaatsweg, Vlamingstraat - projectmanagement en werftoezicht - afkoppelingdeskundige sanering Dorpsstraat-Leemweg-dorpskernvernieuwing Sint-Laureins - projectmanagement - werftoezicht - afkoppelingsdeskundige - studiebureau + projectgerelateerde kosten - investeringen drukriolering Eerstestraat en omgeving - projectmanagement - werftoezicht - afkoppelingsdeskundige - studiebureau en projectgerelateerde kosten - investeringen IBA’s - coördinatie en bouw van 5 IBA’s Afkoppelingsdeskundige Kantijnstraat Afkoppelingsdeskundige individuele woningen

28.590 euro (1) 41.935 euro (2)

40.264 euro (3) 62.211 euro (4)

22.405 euro 28.263 euro 46.082 euro

146.381 euro 1.076.682 euro

26.723 euro 41.076 euro 30.414 euro

212.574 euro 1.564.806 euro

39.715 euro 14.337 euro (5)

4.779 euro

6. Dagelijks beheer van het rioleringsstelsel: -. exploitatie hydraulische structuren

35.591 euro

7. Klantencontactcenter: - hydraulische adviezen algemeen

4.151 euro

8. Coördinatie en management van het RioAct-takenpakket 9.425 euro

(1) 28.590 euro waarvan reeds 26.968 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011

(2) 41.935 euro waarvan reeds 39.286 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011

(3) 40.264 euro waarvan reeds 36.480 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011

(4) 62.211 euro waarvan reeds 58.282 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011

Page 62: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

(5) 14.337 euro waarvan reeds 12.952 euro is goedgekeurd met de gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2011

Art.2.- De financiering kan deels gebeuren via het BOT (Bijdrage voor Opvang en Transport). Art.3.- Het nodige krediet voor het investeringsprogramma zal voorzien worden in het eerstvolgende meerjarenbudgetplan; Art.4.- Afschrift van deze beslissing en het goedgekeurd takenpakket worden overgemaakt aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en aan de financiële dienst.

--------------- Tweede voorwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.10.2011 betreffende het principieel akkoord om de dorpskern van Sint-Laureins te vernieuwen, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Nieuwbedelf en in de Leemweg vanaf Dorpsstraat tot Rommelsweg; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.04.2012 waarbij bovenvermelde beslissing wordt uitgebreid met het stuk in de Leemweg, vanaf Rommelsweg tot kruispunt Celiekerkweg/Eerstestraat; Gelet op het overleg met een afgevaardigde van de Vlaamse Gemeenschap, NV Aquafin en het gemeentebestuur dd. 19.03.2012; Gelet op de aanvraag tot subsidies ingediend op 02.05.2012 bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor het projcet: Vernieuwing riolering dorpskern Sint-Laureins met aanleg riolering Dorpsstraat tussen Kantijnstraat en Nieuwbedelf; Gelet op het Optimalisatieprogramma 2014-2018, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19.10.2012, waarbij het project 22.853 – riolering Leemweg, opgenomen wordt op het programmajaar 2014; Overwegende dat het Vlaamse Gewest, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2b, 9052 Zwijnaarde, volgende diensten wenst uit te voeren: - X40/N455/10: Herinrichting van de doortocht N455 Leemweg/Dorpsstraat te Sint-Laureins

(tussen kmpt 3.8 en 5.41) - fase 1: studie • Herinrichting van het kruispunt van de Leemweg (N455) met de Eerstestraat • Structureel onderhoud van de gewestweg N455 tussen kruispunt Eerstestraat en kruispunt

Rommelsweg • Herinrichting van de doortocht van de gewestweg N455 (Leemweg-Dorpsstraat) te Sint-

Laureins vanaf kruispunt Rommelsweg tot en met kruispunt Vlamingstraat) – dit omvattende o.a. vernieuwing van de rijweg, parkeerzone, fietspaden, gewestelijk aandeel RWA-afvoer

• Herinrichting van de schoolbuurt in de Leemweg (N455), inbegrepen de opmaak van een schoolvervoerplan

Overwegende dat NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, conform het investerings/optimalisatieprogramma voor OP2014, volgende diensten dient uit te voeren: de studie voor: - Projectnummer 22.853A – riolering Leemweg (Rommelsweg tot Eerstestraat) Overwegende dat de gemeente beslist heeft om volgende diensten uit te voeren: de studie voor: - Rioleringswerken RWA en DWA in de Leemweg N455 tussen Rommelsweg en Dorpsstraat, en in

de Dorpsstraat tussen de Kantijnstraat en Nieuwbedelf - Aanpassing van het straatbeeld van de Dorpsstraat tussen de Kantijnstraat en Nieuwbedelf, meer

bepaald het deel buiten de gewestweg en buiten Aquafin-aandeel - Omgevingsaanleg rond de kerk en rond het gemeentehuis - Herinrichting van de schoolbuurt in de Dorpsstraat, inbegrepen het opstellen van een

schoolvervoerplan - Aanleg van voetpaden, straatmeubilair en groen binnen bebouwde kom langs de gewestweg

N455 (Leemweg en Dorpsstraat vanaf kruispunt Vaakweg tot aan Vlamingstraat) - Vernieuwing van de openbare verlichting binnen de bebouwde kom langs de gewestweg N455

(Leemweg en Dorpsstraat vanaf kruispunt Vaakweg tot aan Vlamingstraat) Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de opdracht in het algemeen belang dient te worden samengevoegd en beslissen om Aquafin aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de

Page 63: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Gelet op de nota van Aquafin betreffende de projectomschrijving Dorpsstraat-Leemweg en dorpskernvernieuwing Sint-Laureins, bevattende historiek, de beschrijving en een overzicht van de ramingen; Gelet op artikel 19 van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins, goed te keuren. Voorwerp van de overeenkomst: Diensten uit te voeren door het Vlaamse Gewest: - X40/N455/10: Herinrichting van de doortocht N455 Leemweg/Dorpsstraat te Sint-Laureins

(tussen kmpt 3.8 en 5.41) - fase 1: studie • Herinrichting van het kruispunt van de Leemweg (N455) met de Eerstestraat • Structureel onderhoud van de gewestweg N455 tussen kruispunt Eerstestraat en kruispunt

Rommelsweg • Herinrichting van de doortocht van de gewestweg N455 (Leemweg-Dorpsstraat) te Sint-

Laureins vanaf kruispunt Rommelsweg tot en met kruispunt Vlamingstraat) – dit omvattende o.a. vernieuwing van de rijweg, parkeerzone, fietspaden, gewestelijk aandeel RWA-afvoer

• Herinrichting van de schoolbuurt in de Leemweg (N455), inbegrepen de opmaak van een schoolvervoerplan

Diensten uit te voeren door NV Aquafin: studie voor: - Projectnummer 22.853A – riolering Leemweg (Rommelsweg tot Eerstestraat) Diensten uit te voeren door de gemeente: studie voor: - Rioleringswerken RWA en DWA in de Leemweg N455 tussen Rommelsweg en Dorpsstraat, en in

de Dorpsstraat tussen de Kantijnstraat en Nieuwbedelf - Aanpassing van het straatbeeld van de Dorpsstraat tussen de Kantijnstraat en Nieuwbedelf, meer

bepaald het deel buiten de gewestweg en buiten Aquafin-aandeel - Omgevingsaanleg rond de kerk en rond het gemeentehuis - Herinrichting van de schoolbuurt in de Dorpsstraat, inbegrepen het opstellen van een

schoolvervoerplan - Aanleg van voetpaden, straatmeubilair en groen binnen bebouwde kom langs de gewestweg

N455 (Leemweg en Dorpsstraat vanaf kruispunt Vaakweg tot aan Vlamingstraat) - Vernieuwing van de openbare verlichting binnen de bebouwde kom langs de gewestweg N455

(Leemweg en Dorpsstraat vanaf kruispunt Vaakweg tot aan Vlamingstraat) Art.2.- NV Aquafin wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24.12.1993. Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het project op te volgen en goedkeuring te verlenen aan de gunningsprocedure en het gunningsvoorstel. Art.4.- Eén exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan: - de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent - het Vlaamse Gewest, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2b,

9052 Zwijnaarde - NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar - de financiële dienst

--------------- Derde voorwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor het project drukriolering in de Eerstestraat en omgeving.

Page 64: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de aanvraag tot subsidies ingediend op 02.05.2012 bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor het projcet: Aanleg drukriolering in de Eerstestraat en omgeving;

Overwegende dat in het kader van het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan (GUP) er verschillende indicatieve bovengemeentelijke overnamepunten gedefinieerd zijn. Mits de gemeentelijke sanering van de woningen in de Eerstestraat, is er ter hoogte van de Caatsweg een overnamepunt gelegen en zou de aansluiting van het afvalwater via de Leemweg tot het bestaand pompstation Rommelsweg bovengemeentelijk gefinancierd worden; Overwegende dat bovenvermelde subsidieaanvraag een voorwaarde is voor de Vlaamse Milieumaatschappij om de bovengemeentelijke opdracht aan Aquafin op te dragen in het kader van het optimalisatieprogramma OP2014 – Project 22.853A – riolering Leemweg (Rommelsweg→Eerstestraat); Overwegende dat NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, conform het investerings/optimalisatieprogramma voor OP2014, volgende werken dient uit te voeren: - Projectnummer 22.853B – drukriolering Eerstestraat (Caatsweg tot Leemweg) Overwegende dat de gemeente beslist heeft om volgende werken uit te voeren: - aanleg van een drukriolering in de Eerstestraat en omgeving (tussen Lege Moerstraat en

Caatsweg), Rode Handstraat (nr. 1), Caatsweg (nr. 9-11 en 10), Kleine Boterhoek (nr. 1 tot en met 3), Nieuwbedelf (nr. 23 en 24), Leemweg (nr.129-133), Celiekerkweg (nr. 1) en Vaakweg (nr. 1-3);

Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd en beslissen om Aquafin aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Gelet op de nota van Aquafin betreffende de projectomschrijving drukriolering Eerstestraat en omgeving Sint-Laureins, bevattende historiek en een overzicht van de ramingen; Gelet op artikel 19 van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor het project drukriolering in de Eerstestraat en omgeving”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor het project drukriolering in de Eerstestraat en omgeving, goed te keuren. Voorwerp van de overeenkomst: Werken uit te voeren door NV Aquafin: - Projectnummer 22.853B – drukriolering Eerstestraat (Caatsweg tot Leemweg) Werken uit te voeren door de gemeente: - aanleg van een drukriolering in de Eerstestraat en omgeving (tussen Lege Moerstraat en

Caatsweg), Rode Handstraat (nr. 1), Caatsweg (nr. 9-11 en 10), Kleine Boterhoek (nr. 1 tot en met 3), Nieuwbedelf (nr. 23 en 24), Leemweg (nr.129-133), Celiekerkweg (nr. 1) en Vaakweg (nr. 1-3).

Art.2.- NV Aquafin wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24.12.1993. Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het project op te volgen en goedkeuring te verlenen aan de gunningsprocedure en het gunningsvoorstel. Art.4.- Eén exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan: - de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent - NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar - de financiële dienst

---------------

Page 65: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Vierde voorwerp: De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat. – Kosten ten laste van de verkavelaar. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting de heer F. Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 06.03.2013 van De Watergroep. – ref. 20/71/2TD00/100515/1023/I/2209 betreffende de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins; Overwegende de vraag van De Watergroep om deze uitbreiding voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Gelet op het bijgevoegd plan nr. 20.52.60/129; Overwegende dat de kosten voor deze uitbreiding volledig ten laste zijn van de verkavelaar; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt om dit project zo vlug mogelijk te realiseren gezien de vele vragen van de jonge gezinnen om bouwloten; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de verkavelaar zelf de verkaveling zo spoedig mogelijk wenst te realiseren. De uitvoering moet bekeken worden. De werken in de Vlamingstraat en Kantijnstraat kunnen niet gelijktijdig gerealiseerd worden. Anders is er geen verkeersafwikkeling mogelijk voor de bewoners van de Leopoldlaan; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de verkavelaar”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat te 9980 Sint-Laureins, volgens plan nr. 20.52.60/129, goed te keuren en door De Watergroep te laten uitvoeren. De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de verkavelaar. Art.2.- Hogervermeld plan wordt goedgekeurd onverminderd eventuele opmerkingen daaromtrent van de brandweerdienst Eeklo. Art.3.- Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweerdienst Eeklo, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

--------------- Vijfde voorwerp: Sanering begraafplaats Bentille. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw C. Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting kerkhoven; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Sanering begraafplaats

Bentille” een bestek met nr. TD/585/B2013-04/O werd opgemaakt; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Sanering begraafplaats

Bentille” wordt geraamd op € 58.000,00, incl. 21% btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget van 2013 onder algemeen

rekeningnummer ACT-14/0990-00/220107; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Page 66: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en

met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sanering begraafplaats Bentille. –

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op het individueel stemgedrag van de raadsleden;

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/585/B2013-04/O en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Sanering begraafplaats Bentille”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 58.000,00 incl. 21% btw. Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd met het krediet dat is goedgekeurd in het budget 2013 onder algemeen rekeningnummer ACT-14/0990-00/220107. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Zesde voorwerp: FINIWO. – Kapitaalverhoging Publi-T. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer H. Coene, schepen bevoegd voor financiën; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finiwo; Gelet op het feit dat Finiwo op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T; Overwegende dat Publi-T beslist heeft om tot een kapitaalverhoging over te gaan; Gelet op de toelichting in de motiveringsnota over de kapitaaloperatie; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 04.02.2013 van Finiwo, waarin wordt medegedeeld dat de gemeenten-deelnemers de kans hebben Finiwo te verzoeken voor hun rekening bijkomende aandelen Publi-T te verwerven in verhouding tot hun huidige participatie in de rekeningsector F3 – voor onze gemeente betekent dit een bedrag van 28.827,07 euro; Overwegende dat deze investeringen kunnen gefinancierd worden met bij Finiwo beschikbare middelen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Finiwo. – Kapitaalverhoging Publi-T”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 28.827,07 euro, gefinancierd door bij Finiwo beschikbare middelen. Art.2.- In te tekenen op de kapitaalverhoging Finiwo die de raad van bestuur zal uitvoeren ter financiering van de onderschrijving van de kapitaalverhoging van Publi-T en dat voor een bedrag dat gelijk is aan het door de gemeente onderschreven bedrag. Art.3.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: - Finiwo, Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel - financiële dienst

--------------- Zevende voorwerp: Huisvesting. – Actieprogramma (semi-) publieke bouwgronden. – Goedkeuring.

Page 67: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer J. Francque, schepen bevoegd voor huisvesting; Gelet op art. 4.1.7 van het Grond- en Pandendecreet, dat bepaalt dat elke gemeente, voor haar grondgebied en bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de gezamenlijke oppervlakte berekent van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met uitzondering van onder andere die percelen die onbebouwbaar zijn door hun geringe omvang, of die percelen die reeds dienstig zijn voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon;

Gelet op hetzelfde art. 4.1.7 van het Grond- en Pandendecreet, dat bepaalt dat de gemeente er over waakt dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen acties ondernemen opdat tegen 2020 ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod, en dat de gemeenteraad ter zake een actieprogramma vaststelt; Gelet op art. 7.3.9 van het Grond- en Pandendecreet, dat bepaalt dat de eerste gemeentelijke berekening van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen moet gebeuren in oktober 2010, en dat de resultaten van de berekening gelden tot en met 31 december 2020; Gelet op het collegebesluit van 28 oktober 2009, waarin bepaald werd dat de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde (semi-)publieke bouwgronden op haar grondgebied gelijk is aan 26.376m²;

Overwegende dat een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte gelijk is aan 6.594m², zijnde de minimale oppervlakte die moet aangewend worden voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod;

Gelet op het voorliggend ontwerp van actieprogramma; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en

248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de 25% die tegen

2020 moeten aangewend worden om de sociale woningbouw te realiseren, gebeuren via de aanleg van de verkaveling Vlasbloem. De 19 bijkomende sociale huurwoningen tegen 2025 is een inhaalbeweging en hij vraagt een standpunt voor het terrein in de Smissestraat na verhuis van het jeugdterrein;

De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de mogelijkheden voor het terrein in de Smissestraat, zullen onderzocht worden. Prioritair is de realisatie van de verplichte bepalingen in het Bindend Sociaal Objectief;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Huisvesting. - Actieprogramma (semi-) publieke bouwgronden;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het actieprogramma voor de (semi-)publieke bouwgronden, als bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd. Art.2.- De gemeente zal in 2013 concrete stappen ondernemen om binnen de verkaveling Vlasbloem een totale oppervlakte van 8.981,91m² te verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard voor de realisatie van 18 sociale woningen. Dit is 34% van de totale oppervlakte van de onbebouwde gronden van de Vlaamse besturen. Met dit actieprogramma voldoet de gemeente aan de bepaling van 25% zoals opgelegd in art. 4.1.7 van het Grond- en Pandendecreet. Art.3.- Een afschrift van dit besluit zal worden opgestuurd naar de afdeling Woonbeleid van Wonen Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 21, 1210 Brussel.

--------------- Achtste voorwerp: Fiscaliteit: A) Belasting op het afleveren van administratieve stukken De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw C. Bonamie, schepen van bevolking; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.04.2007 houdende het vaststellen van een gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken met ingang van 01.05.2007; Overwegende dat er aan het afleveren van administratieve stukken ook kosten zijn verbonden voor de gemeente;

Page 68: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het burgemeestersoverleg van het Streekplatform+ Meetjesland dd. 12.01.2013 en 09.03.2013; Gelet op het decreet dd. 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet dd. 28.05.2010; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Gelet op het ministerieel besluit dd. 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 181, 185, 186 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – belasting op het afleveren van administratieve stukken; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Vanaf 1 april 2013 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op de afgifte van administratieve stukken. Art.2.- De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Art.3.- De belasting wordt vastgesteld als volgt: 1. voor de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart: 5 euro 2. voor de afgifte van een papieren verblijfskaart uitgereikt aan vreemdelingen: 5 euro 3. voor de afgifte van een bewijs van identiteit voor vreemdelingen onder de 12 jaar: 5 euro 4. voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart: 5 euro 5. voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar

(Kids-ID): 5 euro 6. voor nieuwe aanvraag certificaatcodes voor de elektronische kaarten: 5 euro 7. voor de afgifte van een reispas: 5 euro 8. voor de afgifte van een huwelijksboekje: 5 euro 9. voor de afgifte van een elektronisch voorlopig rijbewijs: 5 euro 10. voor de afgifte van een elektronisch rijbewijs: 5 euro Art.4.- De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald. Art.5.- Wanneer de contante inning niet mogelijk is wordt de contantbelasting een kohierbelasting. Art.6.- De belastingschuldige kan tegen deze contante belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Art.7.- Deze belasting wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.8.- De beslissing van de gemeenteraad van 26.04.2007 houdende het vaststellen van een gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken vanaf 01.05.2007, wordt met ingang van 01.04.2013 opgeheven. Art.9.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, in toepassing van artikel 253§1 van het gemeentedecreet.

--------------- B) Retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw C. Bonamie, schepen bevoegd voor burgerlijke stand; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 94, 181, 85, 186 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie heeft een paar bedenkingen:

Page 69: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- Waarom staat deze beslissing nu geagendeerd? Meestal wordt de beslissing inzake retributie/belasting gekoppeld aan een beleidsplan/budget

- Wat is de bedoeling van het invoeren van deze retributie? - Waarom wordt de vrije keuze van de mensen beperkt? - Tijdens het begin van de legislatuur werd medegedeeld dat alle schepenen voltijds beschikbaar

waren; - Door deze retributie worden de mensen ontmoedigd om te huwen. Nochtans is een huwelijk een

middel om bij overlijden, de nabestaanden beter te beschermen; - De maatregel is discriminerend tussen arm en rijk zoals in het verleden voor begrafenissen.

Voortaan zullen de arme mensen huwen op een dinsdag, de middenklasse op een andere weekdag en de rijken op een zaterdag;

- De financiële opbrengsten zullen zeer beperkt zijn. Deze retributie heeft enkel tot doel om de mensen kosten aan te rekenen

- De CD&V-fractie vindt dat de huwelijken gratis moeten blijven; Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop: - Alle gemeentelijke belastingen/retributies worden momenteel bekeken.

Voor deze retributie is een bevraging gedaan in de omliggende gemeenten. Bijna overal wordt een retributie gevestigd op huwelijksceremonies. Enkel de dag waarop gratis kan gehuwd worden verschilt

- Het is de bedoeling om de huwelijksceremonies kostendekkend te maken. Bij het voltrekken van een huwelijk is een personeelslid nodig en tijdens de wintermaanden moet de trouwzaal verwarmd worden;

- De schepen van burgerlijke stand maakt zich altijd vrij om huwelijken af te sluiten; De heer Carlos Bonamie, raadslid van de fractie Samen, merkt op dat gratis trouwen nog altijd mogelijk is. De vergelijking met arm en rijk bij begrafenissen is hier niet relevant. Dit komt enkel door het feit dat er geen priesters meer zijn; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken”; Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen: Art.1.- Vanaf 1 april 2013 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op de ceremonie bij voltrekking huwelijk. Art.2.- De retributie wordt vastgesteld als volgt: 1. bij huwelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 50 euro 2. bij huwelijk op zaterdag: 120 euro Art.3.- Zijn van de retributie vrijgesteld: de huwelijken op dinsdag. Art.4.- De retributie is contant te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Art.5.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 EUR administratieve kosten aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. Art.6.- Deze retributie wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.7.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, in toepassing van artikel 253§1 van het gemeentedecreet.

--------------- C) Retributie voor prestaties van de toeristische dienst. De gemeenteraad,

Page 70: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer R. Soberon, schepen van toerisme; Overwegende dat in de toeristische dienst wandel-, fiets-, en autoroutes, thematochten, postkaarten en andere te koop worden aangeboden; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 maart 2007 waarbij vanaf 1 april 2007 een retributie wordt geheven voor de afgifte van wandel-, fiets- en autoroutes, thematochten, postkaarten en andere; Gelet op het officieel schrijven via de sector nieuwsbrief dd. 3 december 2012 van Toerisme Oost-Vlaanderen waarin wordt medegedeeld dat de prijzen van toeristische routes worden gewijzigd om zodoende meer duidelijkheid te bieden aan de toerist; Overwegende dat er ondertussen verschillende nieuwe betalende brochures bijkomend ter beschikking werden gesteld en dat er verschillende betalende brochures werden afgelast of vervangen, zodat het aangewezen is om een nieuw retributiereglement op te maken; Gelet op de vergadering van het dagelijks bestuur van de toeristische raad dd. 13 november 2012 waarbij het ontwerp-retributiereglement positief werd geadviseerd; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 94, 181, 185, 186 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – retributie voor prestaties van de toeristische dienst”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1.- Vanaf 1 april 2013 en voor onbepaalde termijn wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd voor het afleveren van wandel-, fiets- en autoroutes, thematochten, postkaarten en andere door de toeristische dienst. Art. 2.- De bedragen voor de retributie van de toeristische dienst zijn vastgelegd als volgt: Wandelnetwerkkaarten

1. Wandelnetwerk Meetjeslandse kreken 6.00 2. Grensoverschrijdend wandelnetwerk West Zeeuws-Vlaanderen 5.00

Wandelroutes 3. Bladelinroute (Middelburg) 2.00 4. Drongengoedbosroute (Ursel) 2.00 5. Groene halte wandelroute “Langs Lieve en Leen” 2.00 6. Lembeekse bossenroute 2.00 7. Hoge Walroute (Ertvelde) 2.00 8. Keigatbosroute (Oostwinkel/Ursel) 2.00 9. Oude Kalevallei route (Lovendegem/Nevele) 2.00 10. Poekekasteelroute (Aalter) 2.00 11. Slodderspookroute (Nevele) 2.00 12. Plattelandspad (Sint-Margriete) 2.00

Fietsnetwerken 1. Fietsnetwerkkaart Meetjesland 6.00 2. Fietsnetwerkkaart Leiestreek Oost 6.00 3. Fietsnetwerkkaart Leiestreek West 6.00 4. Fietsnetwerkkaart Oost Zeeuws-Vlaanderen 5.00 5. Fietsnetwerkkaart West Zeeuws-Vlaanderen 5.00 6. Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland Noord 6.00 7. Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland Zuid 6.00 8. Fietsnetwerkkaart Waasland 6.00 9. Fietsnetwerkkaart Scheldeland 5.00

Themaroutes 1. Thematocht De Kreken spreken 2.00 2. Thematocht De Lieve vertelt 2.00

Fietsroutes 1. Drongengoedroute (Eeklo, Maldegem, Knesselare) 2.00 2. Rode Geulroute (Assenede) 2.00 3. Woestijneroute (Aalter) 2.00 4. Nevellandroute (Nevele) 2.00 5. Beverhoutsroute (Beernem-Maldegem) 2.00

Page 71: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

6. Maerlantroute (Damme-Maldegem) 2.00 7. Maagd van Gentroute (Ijzendijke) 2.00 8. Panoramaroute (Breskens) 2.00 9. Zwinroute (Cadzand-Sluis) 2.00 10. Cathalijneroute (Aardenburg-Waterlandkerkje) 2.00 11. Riante Polderroute (Knokke-Heist) 2.00

Moutainbike routes 1. Mountainbikeroute Sint-Laureins 2.00 2. Moutainbikenetwerk Meetjesland 15.00

Autoroutes 1. Krekenroute 3.00 2. Uilenspiegelroute (Damme) 3.00

Andere 1. Postkaarten Sint-Laureins 0.50 2. Postkaarten Sint-Laureins (Ludo Goossens) 1.00 3. Volksverhalen Poldertaboes 7.50 4. Volksverhalen Blinker en Stinker 7.50

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient betaald te worden bij de aanvraag. Wanneer de stukken per post worden verstuurd, zijn de verzendingskosten tevens ten laste van de aanvrager. Art.4.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 EUR administratieve kosten aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. Art.5.- Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.6.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 22.03.2007 houdende vastleggen retributie voor prestaties van de toeristische dienst, wordt opgeheven vanaf 1april 2013: Art.7.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, in toepassing van artikel 253§1 van het gemeentedecreet.

--------------- Negende voorwerp: Kleine Landeigendom Het Volk cvba Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van Kleine Landeigendom Het Volk cvba; Gelet op het schrijven dd. 26.02.2013 van Kleine Landeigendom Het Volk cvba waarin gevraagd wordt, om overeenkomstig de statuten een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering en eventueel een kandidaat voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur; Gelet op artikel 28 van de statuten dat bepaalt de Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten en dat elke vennoot in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd mag worden door één natuurlijk persoon; Gelet op artikel 15 van de statuten dat bepaalt dat minstens twee mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeenten. De bestuurders die de gemeente vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken besturen worden voorgedragen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kleine Landeigendom Het Volk cvba: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester; als kandidaat voor; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 16 leden nemen deel aan de stemming;

Page 72: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

16 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 16 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Kleine Landeigendom Het Volk cvba en is eveneens kandidaat lid Raad van Bestuur. Art.2.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Kleine Landeigendom Het Volk cvba, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.

--------------- Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: Tiende voorwerp: Standpunt college Sint-Laureins in verband met de ontwikkeling windturbines in de concentratiezone Eeklo-Maldegem? en in Sint-Laureins. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Op vrijdag 1 maart kwam de bevoegde gedeputeerde en leden van de Administratie naar het College van Sint-Laureins waarbij via een powerpointpresentatie ‘Ontwikkeling windturbines. Planmatige ordening en projectmatige realisatie’ een toelichting werd gegeven over de concentratiezones voor de plaatsing van windturbines. Eén van de zoekzones is de concentratiezone Eeklo-Maldegem waarin grenzend aan onze gemeente clusters van windturbines ingepast worden. Vraag: Welk standpunt nam de gemeente in dit dossier in? Wat is het standpunt van de gemeente omtrent particuliere windmolens in de gemeente? De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat op vrijdag 1 maart een toelichting werd gegeven over het windmolenproject Eeklo-Maldegem. De provinciale administratie schetste het verloop van de procedure. Er wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan en een plan-MER opgemaakt. In het plan worden twee rijen windmolens voorzien. In Sint-Laureins zullen geen grote windmolens worden geplaatst. Op 20 maart zou de Bestendige Deputatie hierover een beslissing nemen maar die is uitgesteld. Betreffende de particuliere windmolens heeft het Streekplatform+ op vraag van de burgemeesters van het Meetjesland, een overleg opgestart met de stedenbouwkundige ambtenaren en milieuambtenaren om een ontwerpverordening uit te werken voor kleinschalige windmolens. Dit zal verder besproken worden tijdens het burgemeestersoverleg op 13 april aanstaande. De heer Bart Van de Keere concludeert dat het plan om een dubbele rij windmolens in te planten, betekent dat er ook langs de noordzijde van de Expresweg (zijde Sint-Laureins) een rij windmolens zal geplaatst worden. Hij vindt het positief dat eerst een verordening wordt opgemaakt en dan kan gekeken worden of er al dan niet vergunningen voor particuliere windmolens kunnen afgeleverd worden. De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of er een grensoverschrijdend overleg voor de plaatsing van windmolens heeft plaatsgehad. De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt dat dergelijk overleg nog niet is geweest.

--------------- Elfde voorwerp: Heraanleg Bellekensstraat Watervliet. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting In december werd de aannemer aangesteld om de verbreding en heraanleg van de Bellekensstraat uit te voeren volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning. Vraag: Wanneer vangen de werken aan en wanneer zullen de werken afgerond zijn?

Page 73: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat aan de aannemer bevel werd gegeven om de werken aan te vangen op 15.04.2013. De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen. Aan de aannemer wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder is voor het landbouwverkeer.

--------------- Twaalfde voorwerp: Gezamenlijke uitbating van het milieupark van Kaprijke. De gemeenteraad, De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting In de voorlopige samenwerkingsovereenkomst met Kaprijke is voorzien dat een voorstel zou worden uitgewerkt omtrent een structureel samenwerkingsverband voor de uitbating van het Milieupark in Bentille. Vraag: Is daaromtrent al overleg gepleegd met Kaprijke ondertussen? Hoe wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het samenwerkingsverband? Wat is het standpunt van het college daaromtrent? Wanneer mogen we een definitief voorstel op de gemeenteraad verwachten? De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat er een overleg met Kaprijke doorgegaan is op 7 maart. Er is beslist om niet verder te gaan met het studiebureau gezien de kostprijs voor de werking van het studiebureau 30.855 euro bedraagt en het vorig bestuur 5.000 euro studiekosten had voorzien. Er is beslist om geen intergemeentelijke vereniging op te richten. Er zal een nieuw bestek opgemaakt worden voor de gezamenlijke uitbating van het milieupark en een nieuwe overeenkomst om de samenwerking op lange termijn te verzekeren. Er is geen streefdatum vooropgesteld voor de bespreking op de gemeenteraad. De heer Patrick De Greve vraagt of het niet aangewezen is om de piste te onderzoeken dat het beheer van het milieupark door IVM gebeurt. Zij hebben immers de knowhow over de afvalproblematiek. De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vult nog aan om ernaar te streven dat op alle milieuparken dezelfde tarieven worden gehanteerd. De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat eerst gewerkt wordt aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, daarna kan de verdere piste voor het beheer door IVM worden bekeken.

--------------- Dertiende voorwerp: Voetpad Molenstraat. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Op het einde van de vorige gemeenteraad overhandigden wij een foto met daarop het voetpad ter hoogte van de Molenstraat 104-106 dat gevaarlijk beschadigd is, dermate dat voetgangers zouden kunnen struikelen en zich bezeren. Gezien dit een gevaarlijke situatie is dient dit dringend hersteld te worden. Tot op heden werd dit niet hersteld, noch signalisatie aangebracht op het gevaar te wijzen. Voorstel tot stemming: Binnen de 14 dagen na de raad wordt dit voetpad hersteld. Hij deelt mede dat het voetpad op 28 maart is hersteld. De vraag is momenteel niet meer relevant.

--------------- BESLOTEN VERGADERING Veertiende voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Akteneming van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders en personeel in de schoolraad 2013-2017. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw C. Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;

Page 74: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2013 betreffende de principebeslissing tot oprichting van een schoolraad in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog” voor de periode 2013-2017 en het aantal mandaten per geleding wordt vastgesteld op drie; Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad aflopen op 31.03.2013; Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad en de pedagogische raad; Gelet op de mondelinge bevraging naar de ouders en de leerkrachten om zich rechtstreeks kandidaat te stellen; Gelet op de nota van de directeur van de gemeentelijke basisschool dd. 18.02.2013 waarin wordt vastgesteld dat na onderzoek van de kandidatenlijst van de geleding ouders, er niet meer kandidaten zijn dat het aantal effectief te begeven mandaten; Gelet op de nota van de directeur van de gemeentelijke basisschool dd. 18.02.2013 waarin wordt vastgesteld dat na onderzoek van de kandidatenlijst van de geleding personeel, er niet meer kandidaten zijn dat het aantal effectief te begeven mandaten; Overwegende dat voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad geen verkiezingen nodig zijn; Gelet op het verkiezingsreglement voor de geledingen van het personeel en de ouders, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25.11.2004; Gelet op decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, laatst gewijzigd op 01.09.2011; Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13.07.2004 betreffende Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, laatst gewijzigd op 07.12.2009; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van de geledingen ouders en personeel van de schoolraad 2013-2017. Volgende personen zijn verkozen verklaard: Vertegenwoordigers van de geleding ouders - de heer Nick Piepers - mevrouw Mieke Audoore Vertegenwoordigers van de geleding personeel - mevrouw Annick Dobbelaere, onderwijzeres, leerkracht zesde leerjaar Watervliet - mevrouw Stephanie De Roose, onderwijzeres, leerkracht vijfde en zesde leerjaar Sint-Laureins

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.20 uur.

---------------

Page 75: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. – Vaststelling; 2. Deontologische code lokale mandatarissen. – Aanneming; 3. Deontologische code gemeentepersoneel. – Vaststelling; 4. Gemeentepersoneel. - Vaststelling collectieve sluiting op vrijdag 10.05.2013; 5. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2012. – Goedkeuring; 6. Mobiliteit – Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie; 7. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom te Waterland-Oudeman;

8. Jeugd. - Reglement speelstraten Sint-Laureins. – Goedkeuring; 9. Jeugd. – Overeenkomst tussen de gemeenten Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis voor

de organisatie van de ‘Jeugddag verbroederde grensgemeenten’. – Goedkeuring; 10. Fiscaliteit:

A) retributie voor deelname aan sportactiviteiten; B) retributie voor opvang voor en na sportkampen en/of speelpleinwerking.

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: 11. Gemeentelijke adviesraden Sint-Laureins; 12. Uitnodiging door de gemeente georganiseerde plechtigheden en/of evenementen en

uitnodigingen aan gemeente gericht; 13. Aanwerving gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator.

--------------- Eerste voorwerp: Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. – Vaststelling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter. Hij overloopt de belangrijkste items en wijzigingen ten opzichte van het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur; Gelet op artikel 40 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement moet vaststellen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en de provinciale mandataris, in het bijzonder artikels 34 en 35; Overwegende dat elk gemeenteraadslid een exemplaar van het ontwerp van het huishoudelijk reglement heeft ontvangen;

Page 76: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 40, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat elk gemeenteraadslid een huishoudelijk reglement heeft ontvangen bij het versturen van de agenda op 9 april 2013. Op donderdag 11 april was er een overleg tussen de voorzitter gemeenteraad en de plaatsvervangend voorzitter voorafgaandelijk aan de raad met de fractieleider CD&V. Ze formuleert nog volgende bedenkingen: - Art. 10 §1 overgemaakt op 9 april bepaalt “Het ontwerp van budget, het ontwerp van

meerjarenplan en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd”

In het overleg van 11 april werd het voorstel van de CD&V-fractie geformuleerd om artikel 10 §1 te wijzigen als volgt: “Het ontwerp van budget, het ontwerp van budgetwijziging, het ontwerp van meerjarenplan en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad per post bezorgd”.

Op 16 april deelde de voorzitter van de gemeenteraad telefonisch mee dat de bepaling “per post” door het college niet werd weerhouden en dat er aan elke fractievoorzitter één exemplaar van de documenten op papier zal worden bezorgd. Ze herhaalt de vraag om “bezorgd” te veranderen in “per post bezorgd”.

De motivering hiervoor is dat een meerjarenplanning, budget en jaarrekening, beleidsdocumenten zijn die je constant hanteert, het is de uitgangsbasis van het gevoerde beleid.

Ze staat positief tegenover het invoeren van extranet (dit was ook de bedoeling van de CD&V als meerderheidspartij). Bij het provinciebestuur wordt ook met extranet gewerkt maar elk raadslid krijgt nog een papieren versie van de beleidsdocumenten.

- Art. 44 : “Alleen de kosten die verband houden met het uitoefenen van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat kunnen worden terugbetaald …………” is een zeer vage omschrijving. Zowel in het model van huishoudelijk reglement van de VVSG als in het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur, wordt een opsomming gemaakt van de terug te betalen kosten zijnde de kosten gemaakt voor opleiding, cursussen, informatiebrochures en de verplaatsingskosten voor verplaatsingen buiten de gemeentegrenzen. Nu kunnen alle kosten worden binnengebracht ook telefoonkosten en verplaatsingskosten binnen de gemeentegrenzen.

- Art. 42 §2: “Het presentiegeld bedraagt 180 euro ……”. In de vorige legislatuur werd het bedrag van het presentiegeld vastgesteld op 150 euro en 30 euro per maand vergoeding voor het gebruik van de persoonlijke PC met internet- en é-mailverkeer. De fractie CD&V pleit ervoor om het bedrag van het presentiegeld te behouden op 150 euro en de vergoeding van 30 euro te schrappen gezien dit nu wettelijk niet meer mogelijk is;

De heer Luc De Meyere, voorzitter, antwoordt hierop: Het invoeren van Extranet is een manier om de documenten op een gemakkelijke manier te kunnen raadplegen. Het is aan het raadslid zelf om te beoordelen of hij/zij het document zal afdrukken. Het ontwerp van budget is een compacter document dan voorheen. Aan de fractievoorzitters wordt één papieren document overgemaakt. We moeten proberen de mentaliteit te wijzigen, minder papier te verbruiken en optimaal gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen; Mevrouw Annick Willems, herhaalt haar vraag om aan elk gemeenteraadslid een papieren versie te bezorgen van de documenten in verband met budget zoals vermeld in artikel 10 §1; Na overleg met de burgemeester, deelt de heer Luc De Meyere mede dat de meerderheid akkoord gaat met de vraag om elk raadslid een papieren versie te bezorgen van de documenten in verband met budget zoals vermeld in artikel 10§1. Het artikel wordt aangepast ter zitting; Voor wat betreft de terugbetaling van de kosten zoals opgenomen in artikel 44, deelt hij mede dat elke kost die verband houdt met de uitoefening van het mandaat, moet kunnen worden terugbetaald. Het is de secretaris die beoordeelt of de kosten verband houden met de uitoefening van het mandaat. De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten; Mevrouw Annick Willems vraagt het standpunt over het voorstel van het bedrag van het presentiegeld van 150 euro; De voorzitter deelt mede dat hij hierover met de meerderheidspartijen wenst te overleggen en schorst de zitting om 20.25 uur. De zitting wordt heropend om 20.30 uur. De voorzitter deelt mede dat na overleg, het presentiegeld wordt behouden op 150 euro. Als motivatie wordt aangegeven dat het ter beschikking stellen van de documenten op papier zoals bepaald in artikel 10, een meerkost betekent voor de gemeente;

Page 77: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – Vaststelling”, met volgende wijzigingen: - Artikel 10§1 wordt aangepast als volgt: Het ontwerp van budget, het ontwerp van meerjarenplan

en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad per post bezorgd. …….

- Artikel 42§2 wordt aangepast als volgt: Het presentiegeld bedraagt 150 euro per bijgewoonde gemeenteraadszitting en 90 euro per bijgewoonde gemeenteraadscommissie.

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel.- Het huishoudelijk reglement vast te stellen als volgt:

A. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Art.1.- §1.- De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. §2.- De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. De oproeping wordt verzonden via e-mail. Ze omvat de agenda en toelichtende nota met voorstel van beslissing. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de toelichtende nota’s, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openinguren van het gemeentehuis. Vanaf 1 januari 2014 worden de dossiers elektronisch ter beschikking gesteld. §3.- De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 1° Een derde van de zittinghebbende leden; 2° Een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 3° Het college van burgemeester en schepenen; 4° De burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester; In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement kan nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde agenda. Art.2.-§1.- De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Dit gebeurt via e-mail. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. §2.- De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Art.3.-§1.- Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, tot vrijdag om 11.00 uur, punten indienen om aan de agenda toe te voegen. Hiertoe bezorgen ze het agendapunt met een voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichting, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

Page 78: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

§2.- De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichting onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden via e-mail.

B. OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING Art.4.-§1.- De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. §2.- De vergadering is niet openbaar: 1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 2°Wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing moet gemotiveerd worden. Art.5.- De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van de getuigen in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. De getuige kan echter de beslotenheid van zijn getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft gevraagd. Art.6.- De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering enkel met dat doel, worden onderbroken. Art.7.- De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

C. INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK Art.8.-§1.- Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins en het dienstencentrum Watervliet, Stee 3, 9988 Sint-Laureins. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd www.sint-laureins.be op de startpagina onder actueel en onder de rubriek bestuur/gemeenteraad/agenda. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. §2.- Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt . Art. 9.-§1.- De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. §2. – Aan eenieder die de raadszitting bijwoont, wordt een agenda ter inzage gegeven. §3. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt te publiceren in het gemeentelijk informatieblad, en op de website van de gemeente www.sint-laureins.be onder de rubriek bestuur/gemeenteraad/besluiten.

Page 79: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.10. - §1.- Het ontwerp van budget, het ontwerp van budgetwijziging, het ontwerp van meerjarenplan en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad per post bezorgd. §2.- Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door haar aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. De raadsleden richten hun verzoek mondeling aan de gemeentesecretaris of de door haar aangewezen ambtenaren. De toelichting gebeurt tijdens de kantooruren. Art.11.-§1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen. §2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via e-mail. §3. – Voor de inzage van volgende documenten wendt het raadslid zich tot de gemeentesecretaris tijdens de kantooruren van het gemeentehuis: 1° de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; 2° de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen; 6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen; 8° het register van de inkomende en uitgaande stukken. §4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11 §2 en 3 hebben de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt dat de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen tijdens de kantooruren. Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld. De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld. Art.12. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert, te bezoeken.

Page 80: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek. Art.13. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

D. QUORUM Art.14. - Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. Art.15.-§1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. §2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.

E. WIJZE VAN VERGADEREN Art.16. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Art.17.-§1.– De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen.

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. §2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. Art. 18.-§1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar gelang de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar gelang de rangorde van de raadsleden. §2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord komen. De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. Art.19. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst : 1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 2° om de verdaging te vragen;

Page 81: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 5° om naar het reglement te verwijzen. Art.20. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd. Art.21. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. Art.22. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. Art.23. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. Art.24. - Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. Art.25. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. Art.26. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit hij de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 21 en 24.

F. WIJZE VAN STEMMEN Art.27.-§1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Page 82: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

§2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Art.28. - De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. Art.29.-§1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in §4. §2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen : 1° de stemming bij handopsteking 2° de mondelinge stemming; 3° de geheime stemming. §3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. §4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 3° individuele personeelszaken. Art.30. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen of zich onthouden. Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. Art.31.-§1. - De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. .De volgorde van stemmen gebeurt aan de hand van de vastgestelde rangorde van de raadsleden. §2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. Art.32. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. Art.33. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. Art.34. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld,

Page 83: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

G. NOTULEN Art.35. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. Art.36.-§1.- De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. §2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden die er kennis willen van nemen. De notulen worden eveneens verzonden aan de raadsleden via e-mail. §3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. §4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend.

H. FRACTIES

Art.37. – Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.

I. RAADSCOMMISSIES Art.38. - De gemeenteraad zal minstens een gemeenteraadscommissie oprichten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Art.39.-§1. – De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is als volgt. De gemeenteraadscommissie zal uit 6 leden bestaan. De mandaten zullen worden verdeeld volgens het percentsgewijze verkiezingsresultaat van elke politieke fractie in de gemeenteraad, waarbij telkenmale wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hoger of lager gelegen tiental en waarbij elke politieke fractie minstens één mandaat zal toegekend krijgen. De gemeenteraadscommissie zal als volgt worden samengesteld : Samen : 3 CD&V : 2 NVA : 1

Page 84: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Voor elk mandaat kan een plaatsvervanger worden aangeduid. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht. §2. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. §3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. Art.40. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere commissies aan. Art.41. - De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins en het dienstencentrum Watervliet, Stee 3, 9988 Sint-Laureins. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd www.sint-laureins.be op de startpagina onder actueel en bestuur/gemeenteraad. De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 7) zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar. De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 29 §4) is de stemming geheim. De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de gemeentesecretaris wordt bezorgd. Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de gemeentesecretaris, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

J. PRESENTIEGELD GEMEENTERAADSLEDEN Art.42.-§1. – Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig art. 39, §3, vierde lid Gemeentedecreet zijn aangewezen als leden met raadgevende stem) en de afdelingen; 3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;

Page 85: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

5° de vergaderingen die werden hervat. §2. - Het presentiegeld bedraagt 150 euro per bijgewoonde gemeenteraadszitting en 90 EUR per bijgewoonde gemeenteraadscommissie De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.

K. VERGOEDING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN GEMEENTERAADSLEDEN

Art.43.-§1.– Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de

gemeenteraadsleden op het gemeentehuis toegang tot telefoon, fax en internet, en kunnen ze

kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal

kunnen de diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken.

§2.- Het gemeentebestuur sluit voor de gemeenteraadsleden een gemeenschappelijke

ongevallenverzekering en een verzekering ’burgerlijke aansprakelijkheid’ af, ten laste van de

gemeentebegroting. Art.44 - Alleen de kosten die verband houden met het uitoefenen van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat kunnen worden terugbetaald aan de burgemeester en de schepenen, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de leden van de gemeenteraad. Deze kosten moeten worden verantwoord door middel van bewijsstukken.

De secretaris beoordeelt of de kosten verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat. De kosten worden verantwoord met bewijsstukken. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat document is openbaar.

L. VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE Art.45.–§1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. §2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. §3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 4° het taalgebruik ervan beledigend is. Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. Art.46.-§1.– Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

Page 86: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. §3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. §4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

--------------- Tweede voorwerp: Deontologische code lokale mandatarissen. – Aanneming. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter. De voorliggende deontologische code van de lokale mandatarissen is dezelfde als deze van de vorige legislatuur. De toelichting die hij hierover geeft, is vooral bestemd voor de nieuwe raadsleden; Gelet op artikel 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt; Overwegende dat de deontologische code een aaneenschakeling is van gedragsregels waarvan de bepalingen verplicht moeten worden nageleefd en die aan alle lokale mandatarissen wordt overhandigd; Gelet op de deontologische code lokale mandatarissen, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 22.11.2007; Overwegende dat aan deze bestaande deontologische code geen wijzigingen werden aangebracht; Overwegende dat het bij aanvang van de nieuwe legislatuur aangewezen is om deze deontologische code te herbevestigen; Overwegende dat elk gemeenteraadslid een exemplaar van de deontologische code lokale mandatarissen heeft ontvangen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 41, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De deontologische code lokale mandatarissen wordt als volgt aangenomen: Het statuut van de code Artikel 1 De deontologische code van de lokale mandatarissen inzake dienstverlening aan de bevolking, hierna de deontologische code genoemd, is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de lokale mandatarissen, als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking. Onder “lokale mandatarissen” moeten worden begrepen: - de burgemeester; - de schepenen; - de gemeenteraadsleden; - de O.C.M.W.-voorzitter; - de O.C.M.W.-raadsleden.

Page 87: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Artikel 2 Lokale mandatarissen die een ander openbaar mandaat bekleden (bv. provincieraadslid of een parlementair mandaat) houden zich, gelet op een zekere samenhang en functionele wisselwerking tussen deze mandaten, aan de deontologische code voor al hun dienstverlenende activiteiten, ook als zij die uitoefenen uit hoofde van hun ander mandaat. Lokale mandatarissen die krachtens een beslissing van de gemeenteraad of van de Raad van het O.C.M.W. andere mandaten bekleden, zijn er in die hoedanigheid eveneens toe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Artikel 3 De lokale mandatarissen moeten erover waken dat zij, ook buiten hun politieke activiteiten, geen dienstverlenende activiteiten ontplooien die de eer of waardigheid van het mandaat kunnen schaden. Algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten Artikel 4 De lokale mandatarissen gebruiken voor hun eigen dienstverleningsactiviteiten niet de termen “ombudsman”, “ombudsvrouw”, “ombudsdienst”, “klachtendienst”, “klachtenmanagement” of andere vergelijkbare samenstelling met “ombud” en “klacht” om geen verwarring te creëren met ingestelde, ombuds- of klachtendiensten. Artikel 5 Bij hun optreden in en buiten het gemeentebestuur en in hun contacten met individuen, groepen en instellingen geven de lokale mandatarissen voorrang aan het algemeen belang boven particularistische belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging. Artikel 6 Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard ook en mag geen vorm van cliëntenverwerving inhouden. Artikel 7 De lokale mandatarissen moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle inwoners die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit, sociale stand, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen. Specifieke bepalingen De lokale mandataris als informatiebemiddelaar en als doorverwijzer Artikel 8 Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandatarissen om informatie te ontvangen en te verstrekken en om door te verwijzen naar de geëigende diensten of instanties. Artikel 9 De lokale mandatarissen proberen, waar mogelijk vraagstellers door te verwijzen naar de geëigende diensten van de administratie, het gerecht,…, zoals bv. de ombudsdiensten en informatieambtenaren of naar particulieren en overheidsdiensten die professioneel gespecialiseerd zijn in het oplossen van de gestelde problemen. Artikel 10 De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking over de diensten die instaan voor het behandelen van klachten van de burger. Artikel 11 Informatie waarop de vraagsteller normaliter geen recht heeft, die de goede werking van de administratie kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mag door de

Page 88: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

lokale mandatarissen niet worden meegedeeld. De lokale mandataris als vertrouwenspersoon Artikel 12 In het kader van hun algemene luisterbereidheid kunnen lokale mandatarissen de rol vervullen van vertrouwenspersoon. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht. De lokale mandataris als administratieve begeleider en ondersteuner Artikel 13 Lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de administratie of met de betrokken instanties: zij kunnen de vraagstellers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te vragen en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en de ambtenaren, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. Artikel 14 Wanneer de lokale mandataris optreedt als administratief begeleider of ondersteuner van de inwoner wordt de eventuele briefwisseling terzake op naam van de inwoner gevoerd. Artikel 15 Als er voor een specifiek probleem geen enkele specifieke dienst bevoegd is, kunnen lokale mandatarissen optreden als rechtstreekse en zichtbare bemiddelaar. Tussenkomsten Artikel 16 Gemotiveerde tussenkomsten zijn toegelaten binnen het wettelijk kader. Deze kunnen onder meer bestaan in de vraag naar concrete toelichting bij de bestaande regelgeving of een genomen beslissing, naar de stand van zaken van een dossier of de verantwoording voor het niet - beantwoorden van vragen door de burger gesteld of in het onder de aandacht brengen van specifieke elementen in het dossier (bijvoorbeeld de sociale context van betrokkene). Bespoedigingstussenkomsten Artikel 17 Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten via dewelke lokale mandatarissen een administratieve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na afloop van een langere verwerkings- of behandelingstermijn. Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn verboden. Artikel 18 Volgende tussenkomsten worden niet beschouwd als bespoedigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan: - vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige behandeling van een dossier; - het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende ambtenaar of dienst, van

bijzondere gegevens en relevante informatie die een versnelde behandeling van het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, objectief rechtvaardigen;

- vragen om toelichting bij de toepasselijke regelgeving; - vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag liggende elementen en

motieven.

Page 89: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Begunstigingstussenkomsten Artikel 19 Begunstigingstussenkomsten waarbij de burgers een beroep doen op voorspraak van de lokale mandataris zijn verboden. Verzoeken van een lokale mandataris om een inwoner te begunstigen zijn verboden. Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het bevorderen van kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie en binnen de gerechtelijke sector zijn niet toegestaan. Als lokale mandatarissen om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een bepaalde functie of bevordering ambiëren, dan delen de lokale mandatarissen aan de kandidaten mee dat de benoeming of bevordering gebeurt op basis van de vastgelegde criteria. Artikel 20 De lokale mandatarissen mogen informatie inwinnen en doorgeven omtrent de voorwaarden en de organisatie van examens en bekwaamheidstests en de procedures voor benoemingen, aanstellingen en bevorderingen. Artikel 21 De lokale mandatarissen mogen zich engageren tot het uitoefenen van toezicht op de objectiviteit van examens of bekwaamheidstests. Om die objectiviteit te garanderen, kunnen zij inlichtingen inwinnen over de evaluatieprocedures en –criteria. Bij de eigenlijke selecties komen zij niet tussenbeide. Artikel 22 De lokale mandatarissen mogen werkzoekenden op de hoogte stellen van werkaanbiedingen in de particuliere en de overheidssector. De lokale mandatarissen mogen op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkgevers in de particuliere sector. Voor die “arbeidsbemiddelingsrol” mogen zij geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers. Onrechtmatige en onwettelijke voordelen Artikel 23 Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen van een lokaal mandataris iets probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden. Artikel 24 Tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing of de uitvoering van contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn verboden. Tussenkomsten bij gerechtelijke of politionele instanties om juridische besluitvorming in individuele dossiers te beïnvloeden vb. om een proces-verbaal te seponeren, zijn verboden. Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon Artikel 25 Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar onterecht de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide zijn gekomen, zonder dat de betrokkene om een tussenkomst heeft gevraagd, zijn niet toegestaan. Wanneer een burger daar niet om heeft gevraagd, zal de lokale mandataris hem niet aanschrijven of contacteren teneinde hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, in kennis te stellen van de beslissing die betreffende het dossier genomen werd. Artikel 26 Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen wel degelijk daadwerkelijk optreden om de goede afloop van een dossier te waarborgen, maar zonder dat de betrokken burger daarom heeft gevraagd, zijn niet toegestaan. Artikel 27 Rechtstreeks of onrechtstreeks publiciteit geven aan de dienstverlenende activiteiten van lokale mandatarissen wordt beperkt tot het bekendmaken van een of meer contactadressen, met naam en mandaat van de lokale mandatarissen en de spreekuren, het telefoon- en faxnummer en het e-

Page 90: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

mailadres waarop zij het makkelijkst te bereiken zijn, alsook eventueel een foto van bescheiden afmetingen. Die regels gelden niet voor bladen van politieke partijen of eigen politieke publicaties. Publiciteit voor dienstverlening is niet toegestaan op lokale en regionale radiozenders en op televisiezenders. Artikel 28 De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingscampagnes en –mailings die gericht zijn op individuen, geen melding van de diensten die zij voor de betrokkenen hebben verricht en die in deze deontologische code zijn opgenomen als niet toegelaten. Naleving, controle en sanctionering Artikel 29 De lokale mandatarissen engageren zich om deze deontologische code na te leven. Artikel 30 Ambtenaren of andere personen die worden geconfronteerd met een inmenging van een lokaal mandataris die zij in strijd achten met deze deontologische code, worden verzocht hiervan binnen tien dagen melding te maken bij de gemeente-/OCMW-secretaris. Kopie van de melding wordt ter kennis gebracht aan het betrokken raadslid. Anonieme klachten zijn onontvankelijk. De gemeente-/OCMW-secretaris legt de meldingen voor in de eerstvolgende gemeente-/OCMW-raadszitting in geheime zitting waarbij de desbetreffende lokale mandataris de zitting dient te verlaten. De gemeente/OCMW- raad onderzoekt de gegrondheid van de melding. Daarbij moet het recht van verdediging van het betrokken lid worden gevrijwaard. De uitspraak wordt genomen met een 2/3-meerderheid en moet geschieden binnen de 30 dagen nadat de melding werd geagendeerd op de gemeente-/OCMW-raadszitting. Als de gemeente-/OCMW-raad een inbreuk vaststelt, dan zal hij een blaam leggen op de betrokken mandataris. Slotbepaling Artikel 31 De code treedt op heden in werking. Art.2.- Afschrift van de deontologische code lokale mandatarissen wordt aan elke lokale mandataris overgemaakt. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het OCMW van Sint-Laureins.

--------------- Derde voorwerp: Deontologische code gemeentepersoneel. – Vaststelling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel; Gelet op artikel 112 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code voor het personeel moet vaststellen; Overwegende dat de deontologische code een aaneenschakeling is van gedragsregels waarvan de bepalingen verplicht moeten worden nageleefd; Gelet op de deontologische code gemeentepersoneel, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24.01.2008; Overwegende dat aan deze bestaande deontologische code geen wijzigingen werden aangebracht; Overwegende dat het bij aanvang van de nieuwe legislatuur aangewezen is om deze deontologische code te herbevestigen; Gelet op de bespreking op het Managementteam dd. 04.04.2013; Overwegende dat elk gemeenteraadslid een exemplaar van de deontologische code gemeentepersoneel heeft ontvangen;

Page 91: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 41, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Deontologische code gemeentepersoneel. – Vaststelling”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De deontologische code gemeentepersoneel wordt als volgt vastgesteld: 1/ DOEL VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE De deontologische code geeft de kernwaarden weer in onze gemeentelijke organisatie en wordt vertaald in gedragsregels. De gedragscode heeft tot doel een richtnorm aan te bieden bij het streven naar een zo goed mogelijke invulling van de missie. Deze missie luidt als volgt : “Het managementteam schaart zich achter de democratische uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden door op een loyale, integere, klantvriendelijke en professionele wijze zorgvuldig de gemeentelijke taken en opdrachten uit te voeren. Op beleidsvlak is zij een ondersteunende partner zijn van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Het team ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie”. De deontologische code van het gemeentepersoneel van Sint-Laureins heeft als doelstellingen:

- het aanbieden van een geheel van ethische en professionele gedragsregels die de personeelsleden in de uitoefening van hun functie moeten in acht nemen.

- het ethische en professioneel gedrag van de personeelsleden te stimuleren en te normeren om aldus bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking van het gemeentebestuur Sint-Laureins.

Het gemeentedecreet bepaalt reeds een aantal deontologische rechten en plichten voor de personeelsleden. Zij:

- oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit. - respecteren de persoonlijke waardigheden van iedereen. - hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten waarvan zij kennis

hebben uit hoofde van hun ambt. - behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige discriminatie. - mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften,

beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen.

- oefenen geen activiteiten uit die onverenigbaar zijn met de waardigheid van het ambt. 2/ VOOR WIE IS DE CODE BESTEMD ? De code is van toepassing op ALLE personeelsleden van het gemeentebestuur Sint-Laureins, ongeacht hun statuut, hun graad, rang of functie. 3/ INHOUD VAN DE CODE De deontologische code gaat in de eerste plaats over de waarden en normen die de organisatie dragen en die door de leden van de organisatie beleefd worden. Deze zijn :

DEMOCRATISCHE UITOEFENING VAN DE GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN De handelingen van de gemeente dienen te worden gekenmerkt door beginselen, eigen aan het publiek recht. Die houden tevens waarborgen in inzake de democratische uitoefening van het openbaar bestuur, zoals :

- het beginsel van de besluitvorming door verkozen vertegenwoordigers, - inzagerecht en controle door de raadsleden, - gelijkheid inzake toegang tot en gebruik van de dienstverlening,

Page 92: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- openbaarheid en motivering van handelen en optreden.

LOYAUTEIT Loyauteit in de dienstverlening wil zeggen dat iedereen, met respect voor de wettelijkheid, de opdrachten plichtsgetrouw uitvoert en constructief en met kennis van zaken meewerkt aan de voorbereiding en de evaluatie van de opdrachten. Loyauteit betekent ook dat het personeelslid de fundamentele opdracht en de doelstellingen van het gemeentebestuur onderschrijft als een gezamenlijke opdracht voor alle personeelsleden samen. Loyauteit in relatie tot de collega’s

- De personeelsleden nemen initiatief en verantwoordelijkheid en werken met kennis van zaken.

- De personeelsleden streven naar een open dialoog en een constructieve samenwerking met collega’s van binnen en buiten de dienst.

- De personeelsleden voeren de beslissingen en de opgelegde taken snel en efficiënt uit. Loyauteit in relatie tot het bestuur

- De personeelsleden werken constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de evaluatie van het gemeentebeleid.

- Adviezen, opties en voorstellen worden op basis van objectieve, volledige en praktische voorstelling van de feiten geformuleerd.

- Zodra het gemeentebestuur een beslissing heeft genomen, scharen de personeelsleden zich erachter en voeren die snel, efficiënt en plichtsbewust uit, met in acht name van de geldende regelgeving.

INTEGRITEIT

Integriteit in de dienstuitoefening wordt niet alleen gekenmerkt door onkreukbaarheid en onpartijdigheid, maar ook door rechtvaardigheid, klantgerichtheid, vakbekwaamheid, geloofwaardigheid en vertrouwen. Integriteit veronderstelt ook dat middelen en faciliteiten niet worden misbruikt of gebruikt voor andere doeleinden, dan deze waarvoor ze voorzien zijn.

CORRECTHEID Ieder personeelslid oefent op een correcte manier zijn taak uit. Dit impliceert ook eerlijkheid en respect in de omgang met anderen:

- De personeelsleden wijden zich volledig aan hun job tijdens de diensturen en maken geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal van de gemeente voor privé-doeleinden.

- Bij een vraag naar informatie van een collega of mandataris, bezorgen de personeelsleden de relevante informatie op een snelle en correcte manier.

- De personeelsleden tonen respect in hun contacten met collega’s, mandatarissen, klanten en leveranciers.

- Bij de behandeling van informatie over personen wordt de fysieke en geestelijke integriteit en alle aspecten van het privéleven van de betrokken personen maximaal beschermd en elke vorm van indiscretie vermeden.

- Ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden als door feitelijke handelingen of gedragingen, is verboden.

- Grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid worden ten allen tijde en in alle omstandigheden gewaarborgd.

SPREEKRECHT/SPREEKPLICHT

Spreekrecht

Page 93: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Ieder personeelslid heeft principieel spreekrecht. Feitelijke informatie moet daarbij correct, volledig en objectief worden medegedeeld. Personeelsleden die in het kader van hun spreekrecht bepaalde feiten bekend maken bij hun leidinggevende, bij het college of bij de gemeenteraad, kunnen daarvoor niet worden gesanctioneerd of in hun loopbaan beperkt. De personeelsleden hebben het recht om met collega’s en mandatarissen informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en hun standpunt te verdedigen. Eens een beslissing is genomen, schaart ieder personeelslid zich achter deze beslissing en voert deze loyaal uit, ook al strookt de beslissing niet met hun persoonlijk standpunt. In hun informatie met de klanten en leveranciers, vertegenwoordigen de personeelsleden de overheid en beperken zij zich tot duidelijke, objectieve en neutrale informatie over de feiten. De personeelsleden oefenen hun spreekrecht uit op een gereserveerde manier. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt of het mag het vertrouwen van het publiek in het gemeentebestuur niet schaden. Het is verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op: 1° de veiligheid van het land 2° de bescherming van de openbare orde 3° de financiële belangen van de overheid 4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten 5° het medisch geheim 6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens 7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. Het is verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, ook al hebben de personeelsleden hun ambt beëindigd. Mits toestemming van de betrokkene kunnen de gegevens die op haar of hem betrekking hebben, openbaar worden gemaakt. Spreekplicht Indien een klant informatie vraagt, is het de plicht van het personeelslid om deze informatie te geven en toe te lichten. Bij onregelmatigheden geldt spreekplicht en brengt het personeelslid zijn hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte. Personeelsleden die in het kader van hun spreekplicht bepaalde feiten bekend maken bij hun leidinggevende, bij het college of bij de gemeenteraad, kunnen daarvoor niet worden gesanctioneerd of in hun loopbaan beperkt. Relatie met de pers Indien de pers met een personeelslid contact opneemt over dienstaangelegenheden, dan verwijst deze hen door naar het bevoegd lid van het schepencollege. De personeelsleden kunnen in de pers wel een persoonlijk standpunt vertolken maar moeten dan duidelijk maken dat zij spreken in hun eigen naam.

VERBOD OP DISCRIMINATIE De dienstuitoefening wordt gekenmerkt door een totale afwezigheid van discriminatie. Onverminderd wettelijke en reglementaire voorschriften, wordt bij het gebruik van communicatiemiddelen het privéleven van iedereen geëerbiedigd en beschermd. In de mate dat een inmenging in het privéleven zich opdringt, zal eerlijk en terughoudend worden opgetreden. Iedereen zal zich in voorkomend geval onthouden van elke vorm van ongezonde nieuwsgierigheid en indiscretie.

ONKREUKBAARHEID

Page 94: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen. Dat neemt niet weg dat in het kader van een normale professionele verhouding kleine relatiegeschenken kunnen worden aangenomen of dat er op uitnodigingen om aan activiteiten deel te nemen, kan worden ingegaan. Er mogen geen giften of andere voordelen worden gevraagd bij de dienstverlening. Zo komt de neutraliteit van de personeelsleden niet in het gedrang en kunnen ze niet tot een wederdienst worden verplicht. De personeelsleden vermijden belangenvermenging. Wanneer zij in een situatie komen dat er mogelijk een beïnvloeding van taakuitoefening is door hun privésituatie, dan brengen ze hun leidinggevende hiervan op de hoogte, zodat een collega die taak kan overnemen.

ONVERENIGBAARHEID De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor: 1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld; 2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt; 3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast; 4° een belangenconflict ontstaat.

RECHT OP INFORMATIE EN VORMING De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor de uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.

OBJECTIVITEIT Een personeelslid moet zijn/haar functie op een onbevooroordeelde en neutrale wijze uitoefenen. Persoonlijke voorkeuren, filosofische, politieke of religieuze overtuigingen mogen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee een personeelslid de taken uitvoert, onverminderd de wet op het syndicaal statuut.

KLANTVRIENDELIJKHEID / DIENSTVERLENING De burger verwacht van het personeel een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. De personeelsleden handelen steeds om de meest passende oplossing te vinden in het belang van de gemeenschap en de gebruiker. Elk personeelslid werkt in een permanente geest van dienstverlening door blijk te geven van een persoonlijke betrokkenheid en onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen. In hun contacten met de burger, zijn de personeelsleden hoffelijk, helpen klanten op een vriendelijke en adequate manier verder en handelen de dossiers op een snelle en efficiënte manier af. De personeelsleden zijn de klanten behulpzaam bij administratieve formaliteiten en verwijzen hen door naar de juiste persoon, de juiste afdeling en eventueel naar de juiste externe organisatie.

COLLEGIALITEIT Collegiale verstandhouding wordt gekenmerkt door een wederzijds vertrouwen, een open en oprechte benadering van de taken en het bespreekbaar maken van de eventuele problemen. Onderlinge samenwerking is gebaseerd op solidariteit en teamgeest.

Page 95: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De personeelsleden nemen de toegewezen taken adequaat en efficiënt op. Zij dragen de verantwoordelijkheid ten volle en wentelen ze niet af op collega’s. 4/ NALEVING VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE Deze deontologische code maakt deel uit van het arbeidsreglement als bijlage. Bijgevolg zijn alle personeelsleden verplicht de bepalingen ervan na te leven. 5/ DATUM VAN INWERKINGTREDING De deontologische code treedt in werking de dag na de goedkeuring door de gemeenteraad Art.2.- Afschrift van de deontologische code gemeentepersoneel wordt aan elk personeelslid overgemaakt.

--------------- Vierde voorwerp: Gemeentepersoneel. – Vaststelling collectieve sluiting op vrijdag 10.05.2013. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer H. Coene, schepen van personeel; Gelet op de rechtspositieregeling met bijlagen van het gemeentepersoneel – Titel VI – Hoofdstuk II, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18.12.2008 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25.06.2009 en 31.05.2012; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen ddis. 08.04.2009 en 12.08.2009 waarbij kennis werd genomen van deze raadsbesluiten; Overwegende dat er op donderdag 09.05.2013 een wettelijke feestdag is (O.L.Heer Hemelvaart); Overwegende dat vrijdag 10.05.2013 niet kan worden vastgelegd als brugdag (Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 26.11.2012 – protocol 12/09); Gelet op het voorstel van het Managementteam dd. 07.03.2013 om op 10.05.2013 de diensten collectief te sluiten en alle personeelsleden op die dag verlof te laten opnemen; Gelet op het protocol nr. 13/03 van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 29.03.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – Vaststelling collectieve sluiting op vrijdag 10.05.2013”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De collectieve sluiting van vrijdag 10.05.2013 wordt vastgesteld. Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

--------------- Vijfde voorwerp: Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2012. Goedkeuring.

De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.10.2004 houdende goedkeuring van de oprichting en

overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Meetjeslandse Burensportdienst”, afgekort ILV MBSD; Overwegende dat conform artikel 14 van de overeenkomst, de jaarrekening van de Interlokale

Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd;

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2012; Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248

tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Page 96: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. – Jaarrekening 2012. – Goedkeuring”;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- De jaarrekening 2012 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst wordt goedgekeurd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem.

--------------- Zesde voorwerp: Mobiliteit. – Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen); Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt; Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden; Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende leden van de GBC aan te wijzen; Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; Overwegende dat het wenselijk is deze bevoegdheid over te dragen aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden; Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak; Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie stelt vast dat dit een totaal nieuwe procedure is ten opzichte van de vorige legislatuur en vindt het een goede evolutie dat de Gemeentelijke Begeleidingscommissie een ruimere bevoegdheid krijgt. Ze formuleert nog volgende vragen: - Wie zijn de vaste leden? - Wat is het onderscheid tussen de adviserende leden aan te wijzen door de gemeenteraad en de

adviserende leden uit te nodigen door de voorzitter van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie? - Wat is de taak van de fietsersbond in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie? En is er een

lokaal of regionaal vertegenwoordiger? - Verduidelijking over §4 van het voorstel van beslissing: “De gemeenteraad draagt haar

bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden”;

Ze formuleert het voorstel om bij de adviserende leden, aanwezig op elke vergadering van de GBC, een vertegenwoordiger van de lokale landbouwsector aan toe te voegen. Ze verwijst hiervoor naar besprekingen van het ontwerp Gemeentelijk mobiliteitsplan – voorlopige vaststelling op 24.06.2010 waarbij de fractie Samen de opmerkingen formuleerde dat Sint-Laureins een landbouwgemeente is en het landbouwverkeer niet aan bod komt in het mobiliteitsplan. Bij de definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan werden ondersteunende maatregelen opgenomen in verband met sensibiliserende acties voor de verkeersveiligheid gericht op landbouwers; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop: - De vaste leden zijn bepaald bij het decreet van 20.03.2009 - De adviserende leden uit te nodigen naar elke vergadering, worden nu door de gemeenteraad

toegevoegd aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie;

Page 97: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- De adviserende leden aan te wijzen door de voorzitter van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, zullen worden uitgenodigd wanneer hun aanwezigheid met betrekking tot een bepaald project, nuttig wordt geacht.

Onder deze rubriek valt de vertegenwoordiger van de landbouwsector. Dit geldt ook voor instanties waar subsidies dienen te worden aangevraagd

- De Fietsersbond is zelf vragende partij om opgenomen te worden als adviserend lid in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Het zal gaan om een lokale of regionale vertegenwoordiger;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Mobiliteit. – Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en beleidsdomein overschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. Art.2.- Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: 1° de gemeentelijke technische dienst 2° de gemeentelijke dienst Stedenbouw 3° de gemeentelijke dienst Milieu 4° de politiezone Meetjesland Centrum 5° de Fietsersbond vzw Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. Art.3.- De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College of een gemeentelijke ambtenaar. Art.4.- De gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden. Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de aangewezen adviserende leden.

--------------- Zevende voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening en de bebouwde kom te Waterland-Oudeman. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16.03.1968; Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.37; Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot 260; Gelet op het aanvullend reglement van 10.05.1979, goedgekeurd door de Minister van Verkeerswezen op 06.06.1979, houdende regeling van het verkeer op de gemeentewegen, waarbij de grenzen van de bebouwde kom van de deelgemeente Waterland-Oudeman als volgt werden vastgesteld:

- Kerkstraat: ter hoogte van de woning nr. 45

Page 98: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- Jeronimuspolder: ter hoogte van de woning nr. 11 - Nieuwstraat: ter hoogte van de woning nr. 35 - Watervlietsesteenweg: ter hoogte van de woning nr. 33 - Appelstraat: 100m voor de Watervlietsesteenweg;

Gelet op het aanvullend reglement van 06.06.2006, goedgekeurd door de minister van Mobiliteit op 06.06.2006, houdende regeling van het verkeer op de gemeentewegen, waarbij de grens van de bebouwde kom van de deelgemeente Waterland-Oudeman in de Kerkstraat wordt gewijzigd naar:

- Kerkstraat: ter hoogte van de woning nr. 51 - Zeestraat: 50m voor het verkeersplatform op de kruising met de Kerkstraat;

Overwegende dat het gemeentelijk mobiliteitsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24.02.2011, vermeldt dat de huidige afbakening van de bebouwde kommen zal worden uitgebreid tot de volledige kern van de (deel)gemeenten; Overwegende dat de bebouwing in de Appelstraat op enkele jaren tijd sterk is toegenomen, en dat er een gemeentelijk speelpleintje werd ingericht ter hoogte van de woning nr. 3H; Overwegende dat het wenselijk is de volledige bebouwde zone van de Appelstraat op te nemen in de bebouwde kom; Overwegende dat de bebouwing in de Nieuwstraat, tegen de Nederlandse grens, niet volledig is opgenomen in de bebouwde kom, en dat er bovendien binnenkort een bestaand weiland wordt verkaveld, waardoor het volledige traject van de Nieuwstraat zal bebouwd zijn; Overwegende dat het wenselijk is de volledige Nieuwstraat op te nemen in de bebouwde kom; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen betreffen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het een positieve beslissing tot uitbreiden van de bebouwde kom in Waterland-Oudeman. Hij vraagt om deze wijziging op te nemen in het gemeentelijk mobiliteitsplan; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom te Waterland-Oudeman”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De grenzen van de bebouwde kom van de deelgemeente Waterland-Oudeman worden vastgesteld als volgt:

- Kerkstraat: ter hoogte van de woning nr. 51 - Zeestraat: 50m voor het verkeersplatform op de kruising met de Kerkstraat - Zeestraat: ter hoogte van de woning nr. 8 - Zandstraat: ter hoogte van de woning nr. 2A - Nieuwstraat: ter hoogte van de woning nr. 51 - Watervlietsesteenweg: ter hoogte van de woning nr. 33 - Appelstraat: ter hoogte van de woning nr. 9

De nodige borden F1a en F3a zullen worden geplaatst. Art.2.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

--------------- Achtste voorwerp: Jeugd. – Reglement speelstraten Sint-Laureins. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd; Overwegende dat niet elk kind een speelplein in de buurt heeft of een veilige plaats om te spelen of te fietsen; Overwegende dat steeds meer auto’s de plaats innemen van de kleinsten zodat buitenspelen niet altijd op een veilige manier kan gebeuren; Overwegende dat het gemeentebestuur het opportuun vindt om speelstraten in te richten; Overwegende dat de inrichting van deze speelstraten vooral noodzakelijk is tijdens de paasvakantie en de zomervakantie;

Page 99: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998; Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie vindt dit een goed initiatief maar stelt vast dat er geen formeel advies van de jeugdraad is gevraagd; Mevrouw Claudine Bonamie vindt deze opmerking terecht en ze formuleert het voorstel om de jeugdraad te betrekken bij de praktische uitwerking van het reglement; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuring reglement speelstraten Sint-Laureins”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het reglement speelstraten Sint-Laureins wordt goedgekeurd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de jeugddienst en de technische dienst.

--------------- Negende voorwerp: Jeugd. – Overeenkomst tussen de gemeenten Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis voor de organisatie van de ‘Jeugddag verbroederde grensgemeenten’. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd; Overwegende dat de verbroederde grensgemeenten Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis elk jaar de ‘Jeugddag van de Verbroederde Grensgemeenten’ organiseren; Overwegende dat de opmaak van een formele overeenkomst tussen de vier gemeentebesturen er voor zorgt dat er afspraken worden gemaakt omtrent doel, missie, budget en verzekeringen en een houvast geeft bij de organisatie van de jeugddag Gelet op het ontwerp van overeenkomst; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert de opmerking dat er geen formeel advies gevraagd is aan de jeugdraad; Mevrouw Claudine Bonamie vindt deze opmerking terecht. De jeugddag is een initiatief van de jeugdraad en wordt ook door hen uitgewerkt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Jeugd. - Overeenkomst tussen de gemeenten Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis voor de organisatie van de ‘jeugddag verbroederde grensgemeenten’. - Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De overeenkomst tussen de gemeenten Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis voor de organisatie van de ‘Jeugddag van de verbroederde grensgemeenten’ wordt goedgekeurd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de jeugddiensten van de verbroederde grensgemeenten Damme, Maldegem en Sluis.

--------------- Tiende voorwerp: Fiscaliteit: A) Retributie voor deelname aan sportactiviteiten. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen van sport; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Page 100: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23 maart 2006 waarbij het retributiereglement wordt goedgekeurd voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-Laureins, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint-Laureins en voor de deelname aan sportieve organisaties georganiseerd door de gemeente Sint-Laureins, in het bijzonder subtitel 4; Overwegende dat er sportactiviteiten worden georganiseerd door de gemeente; Overwegende dat het noodzakelijk is dat de retributie voor sportinitiaties, sportkampen en sportlessen voor volwassenen wordt aangepast gezien de stijgende kostprijs voor de gemeente; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen van de gemeentefiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 94, 181, 185, 186 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende bemerkingen: - er is geen formeel advies gevraagd aan de sportraad - de prijs van de sportkampen stijgt met 50%. Dit betekent een serieuze financiële weerslag voor

de ouders. Om die reden zal de fractie CD&V dit agendapunt niet goedkeuren; De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop dat het sportaanbod sedert 2006 verhoogd is en de kostprijs gestegen is. De sportraad werkt momenteel op een minimaal niveau. Voor deze materie is geen advies van de sportraad vereist; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – retributie voor deelname aan sportinitiaties en sportkampen”; Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Vanaf 1 juli 2013 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd voor deelname aan sportinitiaties en sportkampen georganiseerd door de gemeente Sint-Laureins. Art.2.- De bedragen voor de retributies zijn vastgesteld als volgt: 1. Sportinitiaties tijdens het schooljaar: aanbod per trimester - Sport- en kleuteracademie: 2,5 euro per uur/persoon 2. Sportkampen tijdens de schoolvakanties: aanbod per week - Omnisport- en kleuterkampen: 12 euro/dag/deelnemer Halve dag: 6 euro/deelnemer - Omniport- of kleuterkampen met een extra activiteit of opstartkosten: 15 euro/dag/deelnemer 3. Sportlessen voor volwassenen: aanbod per trimester - -55 jaar: 5 euro/les/persoon (voorstel) - +55 jaar: 4 euro/les/persoon (voorstel) Art.3.- De retributie is verschuldigd door de deelnemer aan de sportinitiaties/sportkampen/sportlessen volwassenen. Art.4.- De retributie wordt gefactureerd vóór de sportactiviteit aan en betaald door de deelnemer op rekening van het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Art.5.- De terugbetaling van de retributie voor sportinitiaties/sportkampen is enkel mogelijk mits een erkend medisch attest voor te leggen aan de gemeentelijke sportdienst. Art.6.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 euro administratieve kosten aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. Art.7.- Subtitel 4 van het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-Laureins, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint-Laureins en voor de deelname aan sportieve organisaties georganiseerd door de gemeente Sint-Laureins, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2006, wordt opgeheven vanaf 1 juli 2013.

Page 101: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.8.- Deze retributie wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.9.- Afschrift van deze beslissing wordt doorgestuurd naar de heer gouverneur in toepassing van artikel 253 van het gemeentedecreet.

--------------- B) Retributie voor opvang voor en na sportkampen en/of speelpleinwerking. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van jeugd; Overwegende dat tijdens de schoolvakanties sportkampen worden georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst en er aan speelpleinwerking wordt gedaan; Overwegende dat er voor en na de sportkampen en/of speelpleinwerking, door de gemeente opvang wordt georganiseerd; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat de ouderbijdragen dienen vastgesteld te worden; Gelet op het decreet dd. 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet dd. 28.05.2010; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 94, 181 en 248 tot en met 260; De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie formuleert de opmerking dat er geen formeel advies werd gevraagd aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, Sportraad en Jeugdraad. Op de speelpleinwerking is momenteel opvang voorzien op basis van 1 euro/uur. Het voorliggend voorstel betekent dat de kostprijs van de opvang is bepaald op 2 euro/uur. Om die reden zal de fractie CD&V dit agendapunt niet goedkeuren; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – retributie opvang voor en na sportkampen en/of speelpleinwerking”; Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Vanaf 1 juli 2013 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven voor opvang voor en na sportkampen en/of speelpleinwerking.

Art.2.- De bijdragen van de ouders worden vastgelegd als volgt: 0,50 euro per begonnen 15 minuten Opvang voor sportkampen en/of speelpleinwerking wordt aangerekend vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 09.30 uur. Opvang na sportkampen en/of speelpleinwerking wordt aangerekend vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Art.3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de opvang. Art.4.- De retributie wordt gefactureerd na de zomervakantie en na de herfstvakantie aan en betaald door de aanvrager binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur op rekening van het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Art.5.- Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Vooraleer over te gaan tot invordering overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet wordt een eerste aanmaning verzonden per gewone post. Indien een tweede aanmaning moet worden verzonden, zal dit per aangetekende post gebeuren en worden 20 euro administratieve kosten aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. Art.6.- Deze retributie wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.7.- Afschrift van deze beslissing wordt doorgestuurd naar de heer Gouverneur, in toepassing van artikel 253 § 1 van het gemeentedecreet.

---------------

Page 102: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: Elfde voorwerp: Gemeentelijke adviesraden Sint-Laureins. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Gemeentelijke adviesraden zijn een bron van inspraak en een belangrijke factor voor de goede werking van een gemeentebestuur. Daarom is het van belang dat deze zo spoedig mogelijk worden samengesteld. In de vorige legislatuur werd begin februari een extra Klaroen uitgegeven met daarin een oproep tot kandidaten tegen 16 maart. Gezien de huidige vertraging op het schema maken wij ons zorgen over het feit dat deze adviesraden maar definitief zullen samengesteld zijn tegen juni en dus maar een eerste keer zullen vergaderen in het najaar, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Vraag: Waarom is er tot op heden geen extra gemeentelijk infoblad verschenen met een oproep tot kandidaatstelling voor de verschillende adviesraden? Wanneer en hoe zal een oproep gebeuren om zich kandidaat te stellen? Hoe lang zal men tijd hebben na de verschijning van de oproep om zich kandidaat te stellen? De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de extra editie van de Klaroen vandaag is verdeeld en aan elk gemeenteraadslid een exemplaar werd overhandigd. De wat latere uitgave van deze extra Klaroen is te wijten aan het feit dat enkele wijzigingen aan de statuten noodzakelijk waren (Gecoro, Seniorenraad). Deze statuten werden pas goedgekeurd door de gemeenteraad in 2013. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen vóór 10 mei. Dit is 3 weken. De gemeentelijke adviesraden kunnen dan nog vóór 30 juni geïnstalleerd worden.

--------------- Twaalfde voorwerp: Uitnodiging door de gemeente georganiseerde plechtigheden en/of evenementen en uitnodiging aan gemeente gericht. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Gezien er een aantal nieuwe formules worden ingevoerd (gezamenlijk uitnodigen van jubilarissen) en bestaande formules worden voortgezet en omdat de gemeente veelvuldig wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op plechtigheden, recepties of evenementen is het van belang dat op een correcte wijze de vertegenwoordigers van de gemeente worden uitgenodigd. Vraag: Wanneer worden – naast de leden van het schepencollege – de gemeenteraadsleden uitgenodigd om aanwezig te zijn op dergelijke gemeentelijke activiteiten en evenementen? Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, antwoordt hierop dat in het verleden, de oppositie werd uitgenodigd naar onder andere nieuwjaarsreceptie en inhuldigingen maar niet voor wat betreft de viering van jubilarissen, de ontvangst van nieuwe inwoners en andere. De huidige meerderheid zet deze traditie verder.

--------------- Dertiende voorwerp: Aanwerving gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator. De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator heeft een heus takenpakket wat betreft het lokaal cultuurbeleid gaande van de opvolging van de culturele en socio-culturele organisaties tot erfgoed, programmatie lokaal gemeenschapscentrum De Meet enz. In een schrijven dd. 21 februari deelde de huidige cultuurbeleidscoördinator haar opzeg mee aan het college van burgemeester en schepenen. Op 30 april is de laatste werkdag. Vraag: In het personeelsstatuut is de functie voorzien evenals de functiebeschrijving en modaliteiten voor examen en aanwerving. Het college heeft de bevoegdheid een betrekking open te verklaren. We

Page 103: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

stellen vast dat 2 maanden na de bekendmaking van het ontslag nog geen initiatief is genomen. Dit heeft een hiaat tot gevolg wat ook een negatieve financiële weerslag heeft op de cultuursubsidies die we jaarlijks ontvangen. Wat is de reden dat de functie nog niet werd open verklaard? Voorstel tot beslissing: De functie van cultuurfunctionaris open te verklaren tegen half mei en de aanwervingsprocedure op te starten. De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de niet openstelling van de functie geen vergetelheid is maar een weloverwogen beslissing van het schepencollege. Zoals reeds meermalen in de pers vermeld, is de economische en financiële context in Europa en België en dus ook voor de gemeente, niet zo schitterend. Deze vaststelling wordt ook vermeld in de recente begrotingsnota van minister Bourgeois, en hij citeert: “De economische context waarin de gemeentebesturen hun meerjarenplanning 2014-2019 moeten maken, is niet rooskleurig en ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn veeleer somber. Zowel aan de ontvangstzijde (stagnatie van opbrengsten uit belastingen, vermindering van bepaalde financiële opbrengsten) en aan de uitgavenzijde (personeelskosten, onvermijdbare investeringen) zijn de evoluties niet gunstig”. Dus we denken dat Sint-Laureins aan deze realiteit niet kan ontsnappen. Dit betekent niet dat we de toekomst pessimistisch tegemoet zien, wel dat er voorzichtigheid en alertheid noodzakelijk is voor elke uitgave. De personeelskost bedraagt voor de gemeente en OCMW samen, ongeveer 55% van het totaal van de uitgaven. Vanuit deze context heeft het schepencollege geopteerd eerst een “interne oplossing” na te streven, dus na te zien wie van het huidig personeel deze functie zou kunnen opnemen in plaats van iemand nieuw aan te werven. Dit is niet de gemakkelijkste weg. We hadden een piste in gedachte, maar door onvoorziene privé aangelegenheden, is deze niet kunnen doorgaan en is deze misschien ook niet meer mogelijk. We zijn nu een andere piste aan het bewandelen en zijn momenteel geen voorstander om de functie van cultuurfunctionaris open te verklaren. Dit betekent echter niet dat de continuïteit inzake de opdrachten en taken van de cultuurambtenaar niet wordt verzekerd. Er is een interne voorlopige oplossing uitgewerkt door de secretaris. Wat de subsidie betreft, we zijn zeker van plan een cultuurambtenaar aan te stellen zodat de subsidiëring kan doorgaan; Mevrouw Annick Willems vraagt hoe de taken nu worden ingevuld? De heer Hugo Coene antwoordt hierop dat de secretaris de taken heeft verdeeld. Een deel van de taken wordt overgenomen door de beleidsmedewerker en een deel door het secretariaat; Mevrouw Annick Willems benadrukt dat in toepassing van het decreet lokaal cultuurbeleid, de gemeente subsidie ontvangt voor een bedrag van 26.617 euro en dat de personeelskost 18.777 euro bedraagt. De cultuurbeleidscoördinator wordt volledig gesubsidieerd en ze pleit voor het open verklaren van de functie en vraagt de stemming voor het agendapunt; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De functie van cultuurfunctionaris open te verklaren tegen half mei en de aanwervingsprocedure op te starten”; Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 neen-stemmen en 7 ja-stemmen: Enig artikel.- Het voorstel om de functie van cultuurfunctionaris open te verklaren tegen half mei en de aanwervingsprocedure op te starten, wordt niet goedgekeurd.

--------------- Veertiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 21.02.2013 en 28.03.2013. De notulen van de vergaderingen van 21.02.2013 en 28.03.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.40 uur.

Page 104: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf
Page 105: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 16 MEI 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Dienstjaarrekeningen 2012 van de kerkfabrieken van:

A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman E) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet Advies;

2. Opdrachthoudende Vereniging Intercommunale Westlede: A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Algemene Vergadering 18.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger; 3. Opdrachthoudende vereniging I.V.M:

A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Algemene Vergadering 19.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger; 4. Dienstverlenende Vereniging FINIWO:

A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Algemene Vergadering 24.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger; 5. Opdrachthoudende vereniging Imewo. – Algemene Vergadering 24.06.2013:

A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

6. Gemeentelijke basisschool De Regenboog: vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2013-2014;

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V: 7. Brandweerhervorming – stand van zaken prezone Meetjesland? 8. Plattelandsfonds: 217.812 euro voor Sint-Laureins. BESLOTEN VERGADERING: 9. Gemeentelijke basisschool De Regenboog: aktename van de gecoöpteerde leden lokale

gemeenschap in de schoolraad 2013-2017. Eerste voorwerp: Dienstjaarrekeningen 2012 van de kerkfabrieken van: A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. De gemeenteraad,

Page 106: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo; Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 31.01.2013 waarin o.a. de rekening 2012 werd besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 15.02.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Advies”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo voor het jaar 2012. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 18.738,21 euro en een investeringsoverschot van 0 euro. Art.2.– Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, het bestuur van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.

--------------- B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins; Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 01.02.2013 waarin o.a. de rekening 2012 werd besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 15.02.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek van Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Advies”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins voor het jaar 2012. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 69.181,14 euro en een investeringsoverschot van 1.350,00 euro. Art.2.- Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en het bestuur van de kerkfabriek Sint-Laureins.

--------------- C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete; Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 22.01.2013 waarin o.a. de rekening 20121 werd besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 15.02.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55;

Page 107: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek van Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Advies”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.– De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor het jaar 2012. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 17.064,48 euro en een investeringsoverschot van 0 euro. Art.2.– Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek Sint-Margriete.

--------------- D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman; Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 15.10.2012 waarin o.a. de rekening 2012 werd besproken en waarvan aktename door het schepencollege op 28.11.2012; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek van Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Advies”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman voor het jaar 2012. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 13.519,43 euro en een investeringsoverschot van 0 euro. Art.2.- Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek Waterland-Oudeman.

--------------- E) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet. Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet van 15.07.2005, verlaat de heer Bart Van de Keere, gemeenteraadslid, lid van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet, de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit punt. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het voorgebrachte exemplaar van de dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet; Gelet op de notulen van de kerkfabriek dd. 28.02.2013 waarin o.a. de rekening 2012 besproken werd en waarvan aktename door het schepencollege op 15.03.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 en 55; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Page 108: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “dienstjaarrekening 2012 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet. – Advies”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekening van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet voor het jaar 2012. De rekening vertoont een exploitatieoverschot van 61.180,88 euro en een investeringsoverschot van 0 euro. Art.2.- Een afschift van dit besluit zal gezonden worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur, en aan het bestuur van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.

--------------- Tweede voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Intercommunale Westlede: A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede; Gelet op het schrijven dd. 19.04.2013 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de Algemene Vergadering;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013;

Gelet op artikel 44 1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede: De fracties Samen en N-VA stellen mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting kerkhoven, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; Mevrouw Claudine Bonamie bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, wonende te 9980 Sint-Laureins, Rommelsweg 3, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede. Art.2.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede.

Page 109: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.

--------------- B) Algemene Vergadering 18.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting kerkhoven; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede; Gelet op het schrijven dd. 19.04.2013 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 18.06.2013; Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren: 1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 12/12/2012 en Buitengewone Algemene

Vergadering van 20/03/2013 2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2012 3. Evaluatierapport 4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 5. Commissaris-Revisor voor de periode 2013-2015 6. Vaststelling zitpenning bestuurders

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van mevrouw Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede. – Algemene Vergadering van 18.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van 18.06.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De vertegenwoordiger beschikt over één stem. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.

--------------- Derde voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging I.V.M.: A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor

huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M;

Page 110: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 17.04.2013 van de opdrachthoudende vereniging I.V.M, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de Algemene Vergadering;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013;

Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;

Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, de benoemingsprocedure van de vertegenwoordigers niet langer herhaald moet worden voor elke algemene vergadering. De aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering geldt voor de ganse legislatuur;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21.02.2013 waarbij de heer Johan Francque, schepen, als bestuurder bij de I.V.M. werd voorgedragen en de beslissing van de algemene vergadering van de I.V.M. van 27.03.2013 houdende de benoeming;

Overwegende dat de heer Patrick De Greve, raadslid, zetelt in de Raad van Bestuur van I.V.M. met raadgevende stem;

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van I.V.M: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van I.V.M; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van I.V.M: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van I.V.M; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Kristof Goethals bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Kristof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangeduid tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van IVM. Art.2.- De heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 27, wordt aangeduid tot plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van I.V.M. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

--------------- B) Algemene Vergadering 19.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Page 111: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor

huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M; Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.M dd. 17.04.2013 waarbij de gemeente wordt

opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 19.06.2013; Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van IVM van 19.06.2013 met volgende

agendapunten: 1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2012 met

inbegrip van de belangrijke actuele dossiers 2. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging I.V.M. over de periode

2007 – 2013 goedkeuring 3. Strategisch beleidsplan 2013 2019 - goedkeuring 4. Verslag van de commissaris 5. Verslag van de raad van bestuur 6. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2012 7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 8. Aanpassing maatschappelijk kapitaal aan het bevolkingscijfer van de meest recente officiële

opgave gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van artikel 13 van de statuten – goedkeuring

9. Toetreding I.V.M. bij BW2E vzw (Belgian Waste To Energy) – goedkeuring 10. Varia Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Kristof Goethals als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013;

Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. – Algemene Vergadering 19.06.2013: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van 19.06.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Algemene Vergadering van 19.06.2013 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over 6.582 stemmen. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.

--------------- Vierde voorwerp: Dienstverlenende Vereniging FINIWO: A) Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke

samenwerkingsverband de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO;

Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 25.03.2013 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de Algemene Vergadering;

Page 112: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;

Overwegende dat de heer Hugo Coene, schepen, lid is van het Regionaal Adviescomité Oost bij FINIWO;

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van FINIWO: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van FINIWO; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanwijzing van de plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van FINIWO: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van FINIWO; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van FINIWO. Art.2.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangewezen tot plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van FINIWO. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.

--------------- B) Algemene Vergadering 24.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke

samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 25.03.2013 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 24.06.2013; Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren: 01. Goedkeuring evaluatierapport 02. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012

Page 113: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

03. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012 04. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 05. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 06. Statutaire benoemingen

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO Algemene Vergadering van 24.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van FINIWO van 24.06.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Algemene Vergadering van 24.06.2013 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Alain Petit.

--------------- Vijfde voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Imewo. – Algemene Vergadering 24.06.2013: A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt

aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;

Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 30.04.2013 van Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die doorgaat op 24 juni 2013;

Gelet op artikel 24 lid A.1. van de statuten waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie, schepen, lid is van de Raad van Bestuur van

Imewo; Overwegende dat de heer Franky Cornelis, gemeenteraadslid, lid is van de Raad van Bestuur

met raadgevende stem van Imewo; Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke

samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Page 114: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanwijzing van een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013. Art.2.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangewezen tot plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo, p/a Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle.

--------------- B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor nutsvoorzieningen;

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.04.2013 van Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 24.06.2013; Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren: 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2012 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening,

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het

boekjaar 2012 4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de

vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;

Page 115: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Imewo. Algemene Vergadering van 24.06.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Imewo van 24.06.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Algemene Vergadering van 24.06.2013 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

--------------- Zesde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog: Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2013-2014. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs; Gelet op de omzendbrief betreffende de vakantieregeling in het basis- en secundair onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; Gelet op de vergadering van de schoolraad van 30.04.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk Basisonderwijs. – Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2013-2014” Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel.- De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2013-2014 worden vastgesteld als volgt: Vrije dagen van het eerste trimester: - van maandag 28 oktober 2013 tot en met vrijdag 01 november 2013 - maandag 11 november 2013 Kerstvakantie: - van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 03 januari 2014; Vrije dagen van het tweede trimester: - van maandag 03 maart 2014 tot en met vrijdag 07 maart 2014.; Paasvakantie: - van maandag 07 april 2014 tot en met maandag 21 april 2014; Vrije dagen van het derde trimester: - donderdag 1 mei 2014 - donderdag 29 mei 2014 - vrijdag 30 mei 2014 - maandag 9 juni 2014 De zomervakantie vangt aan op maandag 30 juni 2014

Facultatieve vrije dagen: - schoolafdeling Sint-Laureins:

maandag 23 september 2013 vrijdag 2 mei 2014

- schoolafdeling Watervliet: maandag 14 oktober 2013 vrijdag 2 mei 2014

Page 116: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

--------------- Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: Zevende voorwerp: Brandweerhervorming – stand van zaken prezone Meetjesland? De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting In 2011 en 2012 werden de Operationele Prezones geïnstalleerd met de bedoeling de hulpverleningszones voor te bereiden. In 2012 kregen de prezones rechtspersoonlijkheid en een federale dotatie. De prezone Meetjesland heeft een zonecoördinator aangesteld, voor een periode van 01.02.2013 tot en met 31.12.2013 om opdrachten uit te voeren betreffende de civiele veiligheid. Vragen: - Welke opdrachten worden momenteel, in het kader van de civiele veiligheid, door de

zonecoördinator vervuld? - Wordt de verloning en onkostenvergoeding van de zonecoördinator gefinancierd vanuit de

federale dotatie, betaalt de gemeente Sint-Laureins in 2013 een financiële bijdrage in de zone? - De gemeente Sint-Laureins betaalt als beschermde gemeente zonder eigen korps jaarlijks een

forfaitaire bijdrage, volgens de wet op de civiele bescherming. Herhaaldelijk hebben we gezamenlijk in het verleden gesteld dat een bijdrage voor de forfaitaire verplichting en voor de werking van de zone niet kan, zodat de beschermde gemeenten niet dubbel moeten betalen. Dit is bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing. Wat is momenteel de stand van zaken hierin?

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende: - De uitvoering van de opdrachten zijn bepaald in artikel 221/1 van de wet van 05.05.2007

betreffende de civiele veiligheid. Het betreft het uitvoeren van de acties voorzien in het zonaal operationeel organisatieplan, namelijk: - invoeren van een zonaal preventiebeleid - realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel - realisatie van interventieplannen

- In 2013 zijn de werkingsmiddelen van de zone enkel de federale dotatie. Er is geen bijkomende dotatie vanuit de gemeente. Het loon en de onkostenvergoeding van de zonecoördinator worden gefinancierd vanuit de federale dotatie

- In de wet van 14.01.2013 tot wijziging van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming is de huidige regeling van de forfaitaire bijdrage bijgewerkt. Deze wet blijft behouden tot de definitieve inwerkingtreding van de zones. Volgens minister Milquet is dit voorzien voor 01.01.2014 met mogelijk 1 jaar verlenging. Deze regeling blijft nog gelden tot de definitieve inwerkingtreding van de hulpverleningszones;

Mevrouw Annick Willems, raadslid, vindt het belangrijk dat de werking van de prezone gebeurt binnen het bedrag van de federale dotatie en vraagt te bewaken dat onze gemeente geen dubbele financiering betaalt voor de werking van de prezone.

--------------- Achtste voorwerp: Plattelandsfonds: 217.812 euro voor Sint-Laureins. De gemeenteraad, De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De Vlaamse regering heeft 6 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van het Plattelandsfonds. Vijf gemeenten uit het Meetjesland staan in een lijst van 37 gemeenten die in aanmerking komen voor steun uit het langverwachte Plattelandsfonds titelde vorige week de pers. U weet dat ik ook binnen de VVSG en IPO, het Interbestuurlijk Overleg Plattelandsbeleid, meewerkte aan de realisatie van dit fonds. Afgelopen week werd het ontwerpdecreet in de Commissie Landbouw en Plattelandsbeleid goedgekeurd. Sint-Laureins maakt aanspraak op 217.812 euro om projecten uit te werken die gericht zijn op de leefbaarheid van de dorpen, de landbouw versterken en verbreden, toerisme en recreatie kansen geven, enz…. Vraag:

Page 117: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Waaraan gaat u deze trekkingsrechten besteden, welke ideeën zijn er voor het indienen van projecten dit jaar, kaderend binnen de geformuleerde plattelandsdoelstellingen. De heer Hugo Coene, schepen van financiën, antwoordt hierop het volgende: Deze bijkomende middelen zijn zeer welkom. Het decreet waarvan sprake is nog maar een ontwerpdecreet. Het moet nog goedgekeurd worden door het Vlaams parlement. Er wordt nog gewerkt aan een uitvoeringsbesluit dat de richtlijnen zal bepalen. 2013 is een overgangsjaar. De gemeente zal geen nieuwe projecten zoeken maar kijken naar deze van 2013 zoals: onderhoud van wegen, fietspaden, waterwegen en de leefbaarheid van de dorpskernen. In het najaar worden door de Vlaamse Landmaatschappij infomomenten gepland voor de betrokken gemeenten. Bij de opmaak van het zesjarenplan zullen de nodige projecten worden voorzien.

--------------- BESLOTEN VERGADERING: Negende voorwerp: Gemeentelijke Basisschool De Regenboog: aktename van de gecoöpteerde leden lokale gemeenschap in de schoolraad 2013-2017. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2013 betreffende de principebeslissing tot oprichting van een schoolraad in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog” voor de periode 2013-2017 en het aantal mandaten per geleding wordt vastgesteld op drie; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.03.2013 waarbij akte werd genomen van de samenstelling van de geledingen ouders en personeel van de schoolraad 2013-2017; Gelet op decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, laatst gewijzigd op 01.09.2011; Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13.07.2004 betreffende Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, laatst gewijzigd op 07.12.2009; Gelet op de eerste bijeenkomst van de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders op 30.04.2013 waarbij in consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap werden gecoöpteerd overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 02.04.2004; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 200 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van de coöptatie leden lokale gemeenschap van de schoolraad 2013-2017. Volgende personen werden gecoöpteerd: Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap - de heer Paul Wallaert, - mevrouw Caroline Meire.

--------------- Tiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16.05.2013. De notulen van de vergadering van 16.05.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 20.40 uur.

---------------

Page 118: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 20 JUNI 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Nominatieve samenstelling en aanduiding van de voorzitter voor de gemeenteraadscommissie

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 2. Aankoop veegborstels. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze; 3. Vernieuwen centrale verwarming in het gemeentehuis Sint-Laureins. – Goedkeuren

lastvoorwaarden en gunningwijze; 4. Globale uitbating gemeentelijk milieupark. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze; 5. Stand van zaken overlegorgaan milieupark Sint-Laureins/Kaprijke en nieuwe piste met IVM; 6. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de

Nieuwstraat te 9988 Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de verkavelaar; 7. Verkaveling Vlasbloem. – Aandeel gemeente: Goedkeuren ontwerp – technisch dossier; 8. Streekwerking. – Oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1

ste lid van het decreet

van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. – Goedkeuring; 9. Vaststellen van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 2012; 10. OCMW – Jaarrekening 2012. – Aktename; Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie 11. Nieuwe GAS-reglementering; 12. Gemeentelijk nood- en interventieplan; 13. Samenstelling van alle gemeentelijke adviesraden; 14. Nieuwbouw gemeenteschool te Watervliet – stand van zaken? 15. Evaluatie evenementen; 16. Gebiedsdekkende regioscreening. BESLOTEN VERGADERING: 17. Cultuur. – Benoeming van de leden van het Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum; 18. P.O.B. – Benoeming van de leden van het Beheersorgaan; 19. Jeugd. – Samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang; 20. Gecoro. – Benoeming voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris; 21. Seniorenraad. – Samenstelling; 22. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Aanwijzen provinciale ambtenaar belast met het

opleggen van administratieve geldboetes. ---------------

Eerste voorwerp: Nominatieve samenstelling en aanduiding van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad,

Page 119: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter-gemeenteraadslid; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.04.2013 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Gelet op artikel 38 tot en met 41 van dit reglement betreffende de raadscommissies; Overwegende dat de gemeenteraad minstens één raadscommissie zal oprichten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; Overwegende dat deze commissie zal bestaan uit 6 leden waarbij elke fractie minstens één mandaat zal toegekend krijgen. De gemeenteraadscommissie zal als volgt worden samengesteld: Fractie Samen: 3 Fractie CD&V: 2 Fractie NV-A: 1 Gelet op de brief betreffende de voordrachtsakten gemeenteraadscommissie overhandigd door de gemeenteraadsvoorzitter aan de fractievoorzitters op 16.05.2013; Overwegende dat de voordrachtsakten van de kandidaten voor de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienden te worden ingediend bij de gemeenteraadsvoorzitter ten laatste op 31 mei 2013; Overwegende dat volgende voordrachtsakten tijdig aan de gemeenteraadsvoorzitter werden overhandigd: Voor de fractie Samen: Kandidaat effectief lid Plaatsvervanger 1/ Van de Moere Franki Coene Hugo

2/ Lacres Tom Goethals Kristof

3/ De Meyere Luc Bonamie Carlos

Voor de fractie NV-A

Voor de fractie CD&V

Overwegende dat de voorzitter van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aangewezen door de gemeenteraad en geen lid kan zijn van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het collegebesluit dd. 07.06.2013 betreffende de aanwijzing van het ambt van secretaris voor de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij de communicatieambtenaar wordt aangeduid als secretaris voor deze commissie; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder artikelen 35, §2, 2° en 39; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt 17 ja-stemmen; Besluit: Art.1.- De gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt als volgt samengesteld: Voor de fractie SAMEN: Effectief lid Plaatsvervanger 1/Van de Moere Franki 1/Coene Hugo 2/Lacres Tom 2/Goethals Kristof 3/De Meyere Luc 3/Bonamie Carlos Voor de fractie N-VA: Effectief lid Plaatsvervanger 1/ Francque Johan 1/Soberon Robert Voor de fractie CD&V: Effectief lid Plaatsvervanger 1/Willems Annick 1/De Greve Patrick 2/Cools Martine 2/De Greve Patrick

Kandidaat effectief lid Plaatsvervanger 1/ Francque Johan Soberon Robert

Kandidaat effectief lid Plaatsvervanger 1/ Willems Annick De Greve Patrick

2/ Cools Martine De Greve Patrick

Page 120: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.2.- De heer Luc De Meyere wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

--------------- Tweede voorwerp: Aankoop veegborstels. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het decreet van 21.12.2001 houdende de vermindering van het gebruik van

bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams gewest; Overwegende dat als gevolg van het pesticidendecreet, de gemeente tegen 01.01.2015 geen

pesticiden meer mag gebruiken op haar openbaar domein; Overwegende dat, om de afbouw van het gebruik van pesticiden te kunnen realiseren, de

gemeente zal moeten overgaan tot alternatieve bestrijdingstechnieken zoals thermische of mechanische onkruidbestrijding;

Overwegende dat, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, de gemeente wenst over te gaan tot de aankoop van een veegborstel op de John Deere zitmaaier en een handgeduwde onkruidborstel, aangevuld met enkele reserveborstels. Met borstels kunnen onkruiden worden weggeborsteld en ook het regelmatig vegen van plaatsen met gesloten of halfopen verharding kan er preventief toe leiden dat onkruiden minder kans maken om te kiemen;

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop veegborstels” een bestek werd opgemaakt door de Technische Dienst;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.983,50 excl. btw of € 14.500,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 onder algemeen rekeningummer 2013/ACT-32/0320-00/230000;

Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en

met 260; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de houdbaarheid van de

borstels van korte duur is. De aankoop van veegborstels is duur en hij vraagt of er geen mogelijkheid bestaat om samen te werken met andere gemeenten;

De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop dat de veegborstels zullen gemonteerd worden op de bestaande zitmaaier en dat de samenwerking met de omliggende gemeentebesturen zal worden bekeken;

De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie deelt mede dat, naar aanleiding van de triatlon, veegborstels werden gebruikt. Hij merkt op dat die borstels ijzeren haren verliezen die in de zijberm blijven liggen en overhandigt deze aan de burgemeester;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop veegborstels. – Goedkeuring

lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Page 121: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop veegborstels”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 11.983,50 excl. btw of € 14.500,00 incl. 21% btw. Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 onder algemeen rekeningummer 2013/ACT-32/0320-00/230000. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Derde voorwerp: Vernieuwen centrale verwarming in het gemeentehuis Sint-Laureins. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Gemeentehuis Sint-Laureins

- vernieuwen verwarmingsinstallatie” een bestek werd opgemaakt door de technische dienst; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Gemeentehuis Sint-Laureins -

vernieuwen verwarmingsinstallatie” wordt geraamd op € 20.661,15 excl. btw of € 25.000 incl. 21% btw; Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het budget 2013 onder algemeen rekeningummer

2013/GBB-CBS/0110-00/221100; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en

met 260; De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CV&V-fractie, formuleert volgende bemerkingen:

- hij vraagt of het niet aangewezen is om ook in de technische bepalingen op te nemen voor het leveren en plaatsen van een branddetectie

- In het OCMW is er recent een nieuwe verwarmingsinstallatie aangekocht. Waarom zijn deze 2 opdrachten niet samen behandeld om een betere prijsbeding te bekomen en ook de kosten van onderhoud te drukken;

(Bij navraag blijkt dat het lokaal waar de stookinstallatie wordt geplaatst, brandwerend is ingericht en dat er in het gemeentehuis voldoende rookmelders aanwezig zijn); De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop de het hier 2 verschillende installaties betreft. In het OCMW is het een industriële installatie, terwijl het voor de gemeente een huishoudelijke installatie betreft. Voor de huishoudelijke installatie kunnen meerdere leveranciers worden aangeschreven om een offerte in te dienen, hetgeen ook een voordeliger prijs kan opleveren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vernieuwen centrale verwarming in het

gemeentehuis Sint-Laureins. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Page 122: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Vernieuwen centrale verwarming gemeentehuis Sint-Laureins”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 20.661,15 excl. btw of € 25.000 incl. 21% btw. Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd in in het budget 2013 onder algemeen rekeningummer 2013/GBB-CBS/0110-00/221100. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Vierde voorwerp: Globale uitbating gemeentelijk milieupark. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting van de heer Johan Francque, schepen van milieu; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Globale uitbating van het

gemeentelijk milieupark” een bestek met nr. 2013-07 werd opgemaakt; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Globale uitbating van het

gemeentelijk milieupark” wordt geraamd op € 144.628,09 excl. btw of € 175.000 incl. 21% btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene

offerteaanvraag; Gelet op het krediet dat voorzien zal worden in het budget 2014 en de volgende jaren; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en

met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Globale uitbating gemeentelijk

milieupark. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2013-07 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Globale uitbating van het gemeentelijk milieupark”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 144.628,09 excl. btw of € 175.000 incl. 21% btw. Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat zal voorzien worden in het budget 2014 en de volgende jaren. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Vijfde voorwerp: Stand van zaken overlegorgaan milieupark Sint-Laureins/Kaprijke en nieuwe piste met IVM. De gemeenteraad,

Page 123: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Johan Francque, schepen van milieu, geeft volgende stand van zaken: Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24.11.2011 sloten de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins een overeenkomst waarbij Sint-Laureins het gebruik van haar milieupark ter beschikking stelt aan Kaprijke, die hiervoor een jaarlijkse vergoeding betaalt aan Sint-Laureins. Deze overeenkomst loopt af op 31.12.2016. In artikel 8 van deze overeenkomst werd aangegeven dat beide gemeenten de intentie hebben om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te richten met rechtspersoonlijkheid. Om de haalbaarheid hiertoe te onderzoeken diende hiervoor een overlegorgaan te worden opgericht. Op 24.11.2011 besliste de gemeenteraad om een overlegorgaan op te richten met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins. Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 stipuleert in artikel 26 dat het overlegorgaan beschikt over een periode van één jaar, ingaand op haar installatievergadering, om zijn studieopdracht te vervullen. De installatievergadering van het overlegorgaan is doorgegaan op 16.02.2012. Het overlegorgaan heeft eind november 2012 een opdracht uitgeschreven tot het aanstellen van een studiebureau dat de verschillende samenwerkingsmogelijkheden verder zou onderzoeken. Deze opdracht werd bij gebrek aan een marktconforme offerte niet gegund. Als gevolg van de installatie van een nieuw schepencollege, werd een effectief en plaatsvervangend lid afgevaardigd voor het overlegorgaan bij gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013. Sinds de aanduiding van de nieuw afgevaardigde leden heeft het overlegorgaan 3 keer vergaderd. Er is meer duidelijkheid gekomen inzake de eventuele rol die IVM kan opnemen voor beide gemeenten betreffende de uitbating van het milieupark. In haar nieuw ontwerp-beleidsplan wordt duidelijk de doelstelling vooropgesteld dat IVM haar gemeente-vennoten meer zal ondersteunen bij de uitbating van hun milieuparken. IVM heeft de mogelijkheid als actor in de exploitatie en het beheer van de milieuparken binnen zijn werkingsgebied, besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur van 21.05.2013, met als resultaat dat zij een positief advies geeft tot het onderzoeken van deze mogelijkheden. IVM is bereid om haar expertise ter beschikking te stellen om een studieopdracht op te starten die de samenwerkingsmogelijkheden verder zal onderzoeken. De kosten van de studieopdracht zijn ten laste van IVM. IVM zal hierbij verschillende pistes onderzoeken, gaande van een loutere uitbating tot bijkomend ook het al dan niet geheel of deels verwerven van infrastructuur en/of grond door IVM. De resultaten van de studieopdracht van IVM worden verwacht in het najaar. Aansluitend hierop zal verslag uitgebracht worden op de gemeenteraad. Zolang zal het overlegorgaan Kaprijke/Sint-Laureins on hold worden geplaatst; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de vorige Raad van Bestuur van IVM terughoudend was om de piste inzake de uitbating van milieuparken op zich te nemen. Hij stelt nu vast dat het bij de nieuwe Raad van Bestuur toch mogelijk zal zijn. Gezien het feit dat een eerste aanzet binnen de Raad van Bestuur van IVM in de vorige legislatuur werd gegeven, gevolgd door een overleg met de directie van IVM, is de CD&V-fractie bereid om dit concept te steunen. Hij formuleert nog de vraag of de gemeente Kaprijke akkoord is met deze nieuwe ontwikkeling; De heer Johan Francque antwoordt hierop dat de gemeente Kaprijke bereid is om dit scenario te steunen.

--------------- Zesde voorwerp: De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet te bevoorrading van een private verkaveling in de Nieuwstraat te 9988 Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de verkavelaar. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 23.05.2013 van De Watergroep – ref. 20/71/2TD00/100515/1066/I betreffende de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Nieuwstraat te 9988 Sint-Laureins; Overwegende de vraag van De Watergroep om deze uitbreiding voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Gelet op het bijgevoegd plan nr. 20.52.63/15;

Page 124: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat de kosten voor deze uitbreiding volledig ten laste zijn van de verkavelaar; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Nieuwstraat te 9988 Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de verkavelaar”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Nieuwstraat te 9988 Sint-Laureins, volgens plan nr. 20.52.63/15, goed te keuren en door De Watergroep te laten uitvoeren. De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de verkavelaar. Art.2.- Hogervermeld plan wordt goedgekeurd onverminderd eventuele opmerkingen daaromtrent van de brandweerdienst Eeklo. Art.3.- Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweerdienst Eeklo, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

--------------- Zevende voorwerp: Verkaveling Vlasbloem. – Aandeel gemeente: Goedkeuren ontwerp – technisch dossier. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting van de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28.05.2009 betreffende het principieel akkoord tot het realiseren van de verkaveling Vlasbloem door de 3 partijen: het gemeentebestuur, de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2009 waarbij de participatie overeenkomst tussen de gemeente, de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard en NV Huysman Promoties voor het realiseren van de verkaveling en het akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting tussen de gemeente en de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard, werden goedgekeurd, gewijzigd met het gemeenteraadsbesluit dd. 28.06.2012; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 01.03.2012 waarbij het wegtracé voor de verkaveling Vlasbloem werd goedgekeurd; Gelet op artikel 4.5. van het goedgekeurd akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting, dat bepaalt dat de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard zal optreden als opdrachtgevend bestuur bij de overheidsopdracht voor het aanstellen van de ontwerper, de aanleg van de wegenis en riolering, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen en de aanbesteding; Gelet op de goedgekeurde participatie overeenkomst voor het realiseren van de verkaveling, waarin de verdeelsleutel wordt vastgesteld, waarbij het gemeentelijke aandeel wordt bepaald op 27%;

Gelet op het ontwerp – technisch dossier voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de verkaveling Vlasbloem, opgemaakt door Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke en bestaande uit: - plannen dd. 22.05.2013 nummers: GV/99821201/OW/0, GV/99821201/OW/1.1,

GV/99821201/OW/1.2, GV/99821201/OW/2, GV/99821201/OW/3, GV/99821201/OW/4, GV/99821201/OW/5, GV/99821201/OW/6;

- bestek - raming voor een totaal bedrag van € 705.323,30 excl. btw, waarvan € 190.437,29 excl.btw, ten

laste van de gemeente; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 onder

algemeen rekeningnummer 2013/GBB-CBS/0930-00/224007; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

Page 125: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de

artikelen 42, 43,181 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere vraagt naar de timing van dit dossier;

De heer Johan Francque antwoordt hierop dat het archeologisch onderzoek start op 01.09.2013 met een vermoedelijke duur van 6 weken. Daarna zullen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een concrete timing kan niet gegeven worden maar hij hoopt dat begin 2015 het verkoopbaarheidsattest kan worden afgegeven;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Verkaveling Vlasbloem – Aandeel gemeente: Goedkeuring ontwerp – technisch dossier”;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het ontwerp bestaande uit: - plannen dd. 22.05.2013 nummers: GV/99821201/OW/0, GV/99821201/OW/1.1,

GV/99821201/OW/1.2, GV/99821201/OW/2, GV/99821201/OW/3, GV/99821201/OW/4, GV/99821201/OW/5, GV/99821201/OW/6;

- bestek - raming voor een totaal bedrag van € 705.323,30 excl. btw, waarvan € 190.437,29 excl.btw, ten

laste van de gemeente; betreffende de wegen- en rioleringswerken in de verkaveling Vlasbloem wordt goedgekeurd. Art.2.- De wijze van gunning: openbare aanbesteding Art.3.- Het krediet is voorzien in het budget 2013. Art.4.- Aan de Coöperatieve Vennootschap Volkshaard wordt opdracht gegeven om over te gaan tot de openbare aanbesteding. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: - Coöperatieve Vennootschap Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent - NV Huysman Promoties, Stationsstraat 83, 9900 Eeklo - Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo - de financiële dienst

--------------- Achtste voorwerp: Streekwerking. – Oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1

ste lid van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. –

Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de verschillende bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Meetjesland; Overwegende dat de gemeente Sint-Laureins sinds juni 2011 vertegenwoordigd is in de Ontwikkelingsgroep Streeknetwerk Meetjesland; Overwegende dat deze ontwikkelingsgroep een dubbel doel had:

• Regionaal overleg organiseren en consensus nastreven over alle elementen die van belang kunnen zijn bij de oprichting van een regionale koepelorganisatie ‘Streeknetwerk Meetjesland’, waarin de werking van de bestaande regionale sectororganisaties wordt opgenomen;

• Het uitschrijven van een Proeftuinproject dat moet ingediend worden bij de Vlaamse Regering in het kader van ‘doorbraak 54’ van het Witboek, Interne staatshervorming;

Overwegende dat op 15 december 2011 de ontwikkelingsgroep klaar was met haar opdrachten, dit binnen de vooraf voorziene timing;

Page 126: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26.01.2012 betreffende het proeftuinproject streeknetwerk Meetjesland (SNM) – eindrapport en praktische uitwerking en voorbereiding van de nog op te richten VZW Streeknetwerk Meetjesland; Overwegende dat het vervolgtraject dat van start ging na 15 februari 2012 uit twee delen bestond:

1. ‘Streeknetwerk Meetjesland’: ondernemen van alle noodzakelijke acties ter voorbereiding en oprichting van Streeknetwerk Meetjesland (organisatiestructuur, werkingsafspraken, samenstelling bestuursorganen, statuten,…). Dit traject wordt opgenomen door de betrokken toekomstige partners in het SNM, nl. de Raden van Bestuur van de regionale organisaties die opgaan in het SNM, in overleg met de lokale besturen en de provincie Oost-Vlaanderen. In essentie dienden twee aspecten uitgewerkt te worden:

• De organisatiestructuur van het SNM (organigram, bestuursorganen en clusterwerking, statuten, huisvesting,…)

• Inhoudelijk: opmaak streekvisie, kaders voor de afzonderlijke beleidsdomeinen, opdrachten en taken, formuleren ambities en nieuwe ontwikkelingen,…

2. ‘Proeftuinproject Meetjesland’: ondernemen van alle noodzakelijke acties die tot doel hebben dat Vlaanderen het voorgestelde proeftuinproject helpt realiseren en hieraan haar noodzakelijke medewerking wil verlenen (o.a. wegwerken decretale drempels,…);

Overwegende dat is gebleken dat het ‘Proeftuinproject Meetjesland’ niet tot concrete resultaten kon leiden omwille van aanhoudende juridische bezwaren; dat daaruit is voortgevloeid dat het SNM niet tot wasdom kon komen; Overwegende dat ter optimalisering van de streekwerking andere initiatieven moeten worden genomen; Overwegende dat het ‘Overleg van de burgemeesters van het Meetjesland’ de oprichting van een dienstverlenende vereniging in dit verband als één van de te onderzoeken pistes beschouwt naast de eventuele andere te onderzoeken pistes; Overwegende dat de gemeenteraad een lid van het college van burgemeester en schepenen dient aan te stellen als effectief lid en één als plaatsvervangend lid van dit overlegorgaan; Overwegende dat overeenkomstig artikel 25, 1

ste lid van het decreet houdende de

intergemeentelijke samenwerking de gemeenten die de oprichting van een dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging overwegen, via hun gemeenteraad beslissen vooraf een overlegorgaan op te richten; Overwegende dat de volgende principes aan de grondslag moeten liggen van de beoogde hervorming van de streekwerking:

• Er wordt gestreefd naar een deelname van zo veel mogelijk gemeenten uit het Meetjesland;

• Er wordt gestreefd naar een vereenvoudiging en dus een vermindering van het aantal structuren;

• Er wordt gestreefd naar een verhoging van de efficiëntie en daarmee gepaard gaand een beperking van de financiële inbreng van de gemeenten;

• Er wordt gestreefd naar een werking die rechtstreeks aangestuurd wordt door de gemeenten;

• Er wordt gestreefd naar een duidelijke en slagkrachtige rol voor het burgemeestersoverleg;

Overwegende dat het aan te bevelen is om de resultaten van de ‘regioscreening’ mee te nemen in de verdere studie en bespreking en de beide denkoefeningen zo parallel mogelijk te laten verlopen; Overwegende dat volgens artikel 25, 3

de lid van het decreet houdende intergemeentelijke

samenwerking de provincie een door haar raad aangewezen waarnemer de vergaderingen van het overlegorgaan kan laten bijwonen indien de doelstelling mede tot haar belangensfeer behoort; dat de Provincie Oost-Vlaanderen zal worden uitgenodigd om een waarnemer af te vaardigen; Overwegende dat het aanbeveling verdient een einddatum van de werkzaamheden en een terugkoppelingsmoment aan de verschillende gemeenteraden voorop te stellen; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43, §2, 5° dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen en de artikelen 43, 181 en 248 tot en met 260;

Page 127: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie beseft dat dit de ultieme poging is om de streekwerking in het Meetjesland op te richten en vraagt naar de opdracht van het overlegorgaan en wie de opdracht concreet zal uitwerken; De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop het volgende: - Naar aanleiding van de besprekingen op het burgemeestersoverleg van het Streekplatform+ blijkt

dat niet alle gemeenten het voorstel genegen zijn. Er zal verder gewerkt worden met de gemeenten die momenteel wel bereid zijn om in te stappen in het project intergemeentelijke samenwerking in het Meetjesland

- Het overlegorgaan zal volgende opdrachten uitvoeren: - bepalen van de ideale structuur - opmaken van volgende documenten:

- een grondige motiveringsnota - een bestuursplan - een ondernemingsplan - een ontwerp van statuten

- De concrete uitwerking gebeurt door de collega burgemeesters. De burgemeester van Lovendegem is de trekker. De burgemeester van Kaprijke bekijkt het dossier juridisch en aan Streekplatform+ is gevraagd om mee te helpen bij de opmaak van de studie. Het eindrapport zal in december 2013 aan de gemeenteraden worden overgemaakt;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Streekwerking. – Oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1

ste lid van het decreet van 06.07.2001 houdende de

intergemeentelijke samenwerking. – Goedkeuring; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeenteraad overweegt de oprichting van een dienstverlenende vereniging in het kader van de streekwerking in het Meetjesland en richt daartoe een overlegorgaan op in de zin van artikel 25, 1

ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Art.2.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, als effectief lid en de heer Robert Soberon, schepen, als plaatsvervanger af te vaardigen om zitting te hebben in het overlegorgaan Art.3.- Het overlegorgaan voert in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uit:

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking in het Meetjesland; 2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting

van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

• een grondige motiveringsnota

• een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging

• een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering

• een ontwerp van statuten Art.4.- Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 31 december 2013 haar eindrapport aan de deelnemende gemeenten te bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden.

--------------- Negende voorwerp: Vaststellen van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 2012. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën. Hij bedankt de financieel beheerder en zijn team voor het opstellen van de begrotingsrekening. Het resultaat van het eigen dienstjaar is positief. Het algemeen begrotingsresultaat is positief en vormt de vertrekbasis voor de opmaak van het budget en het meerjarenplan 2014-2019 in de Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De voornaamste vaststellingen: 1. Ontvangsten:

Page 128: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Vanuit het gemeentefonds: 1,8 miljoen euro. Dit is een stijging van 2,3%. De hogere overheid houdt zich aan de belofte van een jaarlijkse stijging.

De ontvangsten van de belastingen bedragen 2,9 miljoen euro. Dit is stabiel ten opzichte van de vorige jaren. De ontvangsten van de personenbelastingen (7%) zijn gedaald met 3%, de opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.200) zijn gestegen met 3%

2. Uitgaven: De personeelsuitgaven zijn gestegen met 4% Evolutie van de schuld: er zijn 2 nieuwe leningen aangegaan voor een bedrag van 3,3 miljoen

euro. De totale schuld bedraagt op 31.12.2012, 8,1 miljoen euro; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het een belangrijk gegeven dat het resultaat van het eigen dienstjaar positief eindigt. Hij formuleert volgende aandachtspunten: - de dotatie voor de politiezone is hoog (91,4 euro/inwoner) ten opzichte van de cluster

(69 euro/inwoner) - de brandweerhervorming: aandacht dat deze uitgave binnen de perken blijft; De heer Hugo Coene sluit zich aan bij deze aandachtspunten; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie benadrukt dat het vorig college, de gemeente op een financieel gezonde manier heeft achtergelaten; De heer Hugo Coene antwoordt hierop dat de verschillende werken in uitvoering (onder andere wegen- en rioleringswerken Sint-Margriete, Sint-Laureins, Watervliet) nog dienen betaald te worden en de verschillende werken die reeds gepland zijn (onder andere Singelken, Eerstestraat) nog dienen budgettair geprogrammeerd te worden. In de toekomst zullen hiervoor nog leningen moeten worden aangegaan en de actuele schuld in de gemeente is relatief zeer hoog; Gezien, overeenkomstig artikel 174§1 van het gemeentedecreet, ieder gemeenteraadslid een exemplaar van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening voor het jaar 2012 heeft ontvangen; Overwegende dat, uit de begrotingsrekening 2012 opgemaakt door de heer Fredy Van de Velde, financieel beheerder, blijkt dat de ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2012 goed geregeld zijn en er geen inschrijvingen voorkomen welke tot opmerkingen aanleiding geven;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststellen van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 2012”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De begrotingsrekening 2012 wordt vastgesteld met: - een algemeen begrotingsresultaat op de gewone dienst van 5.805.691,32 euro - een algemeen boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst van 5.805.691,32 euro - een algemeen boekhoudkundig resultaat op de buitengewone dienst van 2.135.480,66 euro - een algemeen begrotingsresultaat op de buitengewone dienst van 2.135.480,66 euro Art.2.- De balans wordt op 31.12.2012 vastgesteld in activa en passiva op 41.309.184,61 euro Art.3.- De resultatenrekening voor 2012 wordt afgesloten met een kostentotaal van 7.943.480,47 euro, een opbrengstenresultaat van 8.116.709,18 euro en een boni van 173.228,71 euro. Art.4.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie van Binnenlandse Aangelegenheden en aan de financiële dienst.

--------------- Tiende voorwerp: OCMW – Jaarrekening 2012. – Aktename. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen. Hij bedankt de financieel beheerder en zijn team voor het opstellen van het document. Een aandachtspunt blijft het bewaken van het financieel evenwicht tussen de kosten van het personeel en de inkomsten van het Woonzorgcentrum; Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2012 van het OCMW, vastgesteld door de OCMW-raad dd. 13.06.2013 als volgt: - geconsolideerde eindbalans: totaal passiva/activa: 5.856.185,43 euro - geconsolideerde resultaatrekening:

Page 129: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- resultaat van het boekjaar: -359.872 euro - totale gemeentelijke bijdrage: 419.479 euro - onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen: 297.278 euro - onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage in de investeringen: 122.201 euro

- over te dragen negatief saldo: 250.751,22 euro Gelet op artikel 89 van de wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2012 van het OCMW zoals vastgesteld door de OCMW-raad dd. 13.06.2013; Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.

--------------- Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie Elfde voorwerp: Nieuwe GAS-reglementering. De gemeenteraad, De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Recent werd een nieuw wettelijk kader voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevoerd. Vraag Hoe gaat de gemeente hiermee om? Wordt het nieuwe GAS-systeem ingevoerd? Gebeurt er een aanpassing van het gemeentelijk politiereglement? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de GAS-wetgeving momenteel aan het wijzigen is. De wijzigingen zijn goedgekeurd in de kamer en de inwerkingtreding is voorzien eind 2013. Er moeten nog uitvoeringsbesluiten komen. Het wettelijk kader is nog niet compleet. Gemeenten kunnen voor bepaalde wijzigingen zelf beslissen of ze deze al dan niet invoeren, bijvoorbeeld de verlaging van de leeftijd vanaf dewelke een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd van 16 naar 14 jaar, wordt door de gemeente zelf beslist. Het gemeentelijk politiereglement dient dan te worden aangepast, na afstemming binnen de politiezone. Eeklo is wel van plan om het GAS reglement aan te passen, maar daar kunnen zich andere problemen voordoen dan in Sint-Laureins. Vanaf 2010 is er in onze gemeente jaarlijks slechts één overtreding met GAS-boete uitgeschreven.

--------------- Twaalfde voorwerp: Gemeentelijk nood- en interventieplan. De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De recente treinramp in Wetteren toont aan hoe noodzakelijk een nood- en interventieplan is en vooral de uitvoering ervan bij een lokale noodsituatie. De realiteit is dat er altijd iets kan gebeuren, op ieder moment, op iedere plaats. In april ging in het Provinciehuis een opleiding noodplanning door voor Burgemeesters in het kader van hun opdrachten en beheer van noodsituaties. Vraag Werd er deelgenomen aan deze opleiding? Hoe staat het met de up-date van het gemeentelijk nood- en interventieplan? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de opleiding van de provincie op 17.04.2013 werd bijgewoond door de burgemeester en de eerste schepen. Op 07.02.2013 was er reeds een overleg rond noodplanning met de burgemeesters van Sint-Laureins, Eeklo en de ambtenaar noodplanning, de heer Nick Piepers. Op 20.02.2013 was er een infosessie noodplanning in het politiecommissariaat voor de schepencolleges van de politiezone. De veiligheidscel kwam dit jaar al 2 maal samen. Een eerste versie van de wijzigingen aan het Gemeentelijk Nood- en Interventieplan werd besproken en er werd reeds een bereikbaarheidsoefening gehouden en geëvalueerd. Er dient nog een aftoetsing van de risicoanalyse

Page 130: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

te gebeuren door brandweer en politie. De definitieve versie zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd in september.

--------------- Dertiende voorwerp: Samenstelling van alle gemeentelijke adviesraden. De gemeenteraad, De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting Op de agenda van deze gemeenteraad staat, in besloten zitting, de samenstelling van enkele gemeentelijke adviesraden geagendeerd. De installatie van de adviesraden moet gebeuren tegen eind juni. Sommige van die adviesraden zijn verplicht, bv. het cultureel adviesorgaan, de jeugd- en sportraad, …. Vraag Stand van zaken samenstelling en installatie van alle gemeentelijke adviesraden? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat er voor de landbouwraad, 20 kandidaturen werden ingediend. De landbouwraad wordt een eerste maal bijeengeroepen op 09.07.2013. Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, deelt mee dat de jeugdraad wordt geïnstalleerd op zaterdag 29.06.2013 om 11.00 uur. De heer Robert Soberon, schepen, deelt mee dat de sportraad, de toeristische raad en de het cultureel adviesorgaan reeds geïnstalleerd zijn; De heer Luc Van de Vijver vraagt een overzicht van de samenstelling van alle adviesraden nadat deze allemaal geïnstalleerd zijn.

--------------- Veertiende voorwerp: Nieuwbouw gemeenteschool te Watervliet – stand van zaken? De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De gemeenteraad van 24 januari 2008 nam eenparig de beslissing tot renovatie van de schoolsite te Watervliet. Een dossier met aanvraag tot subsidiëring werd ingediend bij AGION. Het dossier is opgenomen op de prioriteitenlijst van 2014, maar komt als reservedossier reeds voor 2013 in aanmerking. Daartoe dient het ontwerpdossier overgemaakt te worden aan Agion. Vraag Wat is de stand van zaken betreffende de nieuwbouw voor de gemeenteschool en schoolzaal te Watervliet. Hij verduidelijkt zijn toelichting als volgt: Bij het begin van de vorige bestuursperiode, in 2007, waren er een aantal opmerkingen over de lokalen en speelruimte van de gemeentelijke school in Watervliet. De lokalen dateren van 1847 en 1934. Er werd voorgesteld om de drie oudste klaslokalen en het schoolzaaltje op te nemen in een renovatiedossier. De gemeenteraad nam op 24 januari 2008 eenparig de principebeslissing tot renovatie van de schoolsite Watervliet. Architect Luc Groosman werd aangesteld om een ontwerp op te maken in overleg met de leerkrachten en leden van het oudercomité. Het idee was de oudste klaslokalen en schoolzaaltje af te breken om plaats te maken voor een gebouw met twee verdiepingen met gelijkvloers een klaslokaal, directie- en secretariaatsruimte, sanitair en polyvalente zaal en een overdekte speelplaats. Op het verdiep zouden vijf klaslokalen komen met bergingen en gang. Een eerste basisontwerp werd in 2008 ingediend bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Normaal duurt het ongeveer 8 à 10 jaar alvorens er sprake is van een definitieve toekenning van een subsidie. Vanuit Brussel (Agion) zijn we ingegaan op een uitnodiging om het dossier te komen toelichten. Ons dossier kon met een zekere prioriteit behandeld worden om volgende redenen: het was in Brussel geen groot en financieel zwaar dossier en dit was de eerste aanvraag vanuit de gemeente. Het gehele dossier werd bij AGION op de prioriteitenlijst 2014 goedgekeurd en staat zelfs al op de reservelijst om in 2013 goedgekeurd te worden. Gezien de wissel van meerderheid hebben wij politiek correct in dit dossier geen initiatief meer genomen, maar was het aan de nieuwe bestuursploeg om de architect opdracht te geven om een definitief plan op te maken. Het plan zou in juni 2013 of ten laatste september 2013 op de agenda van de gemeenteraad moeten geagendeerd worden.

Page 131: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Onze bijkomende vragen: - Wanneer is aan architect Groosman gevraagd om het definitief plan op te maken? - Werd er reeds een werkgroep opgestart bestaande uit directie, oudercomité, andere gebruikers

van de schoolaccommodatie om het definitief plan op te maken? - Kan de CD&V-fractie een vertegenwoordiger aanduiden om de plannen mee op te volgen? Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs, antwoordt hierop het volgende: Het ingediende dossier is van 2008 met als waarde 1,8 miljoen euro, waarvan 70% gesubsidieerd door Agion en nog 30% ten laste van de gemeente. Er zijn ook nog bijkomende kosten voor infrastructuur en speelplaats. Voor de gemeente zou de kostprijs ± 1 miljoen euro bedragen. Er is een onderzoek gedaan naar het leerlingenaantal en naar de schoolinfrastructuur, zowel in de school te Watervliet, als die in Sint-Laureins. Er is vastgesteld dat het leerlingenaantal in Watervliet stagneert, zelfs een beetje daalt. In Sint-Laureins is er een stijging van het leerlingenaantal. In Watervliet is er geen plaatsgebrek voor de leerlingen. In Sint-Laureins is er wel een plaatsgebrek. Een nieuwe school in Watervliet is niet nodig. Er is contact opgenomen met Agion om een kleiner project in te dienen waarbij de oude schoolgebouwen in Watervliet worden gerenoveerd. Voor Sint-Laureins wordt voorgesteld om het oude sanitaire blok te vernieuwen, een polyvalente zaal te voorzien en twee nieuwe klaslokalen bij te bouwen. Voor het bekomen van subsidies, werden hiervoor onderhandelingen gevoerd met Agion. Op 21 juni 2013 heeft de schepen van financiën hierover een overleg in Brussel. Voor Sint-Laureins wordt voorgesteld het oude sanitaire blok te vernieuwen, een polyvalente zaal te voorzien, twee nieuwe klaslokalen, een bureau voor de directeur en een technische ruimte bij te bouwen. Aan de architect is nog niet gevraagd om een definitief plan op te maken. Er is ook geen voorafgaandelijk overleg geweest met de ouderraad en de leerkrachten. Met de directeur werd er wel overleg gepleegd. Bij het opmaken van het dossier zal de CD&V-fractie betrokken worden; De heer Bart Van de Keere is verwonderd over dit antwoord en over het feit dat dit project van Watervliet wordt afgeblazen. In het verkiezingsprogramma 2013-2018 van Samen was nochtans opgenomen: “Het uitvoeren van reeds goedgekeurde plan voor de vernieuwing van de schoolgebouwen in Watervliet”. Het dossier werd in de vorige legislatuur met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Ook de CD&V-fractie had de bedoeling om in Sint-Laureins nieuwe klaslokalen te bouwen. Normaal zouden deze werken ter gelijkertijd met het SAC-project worden uitgevoerd; De heer Hugo Coene, schepen van financiën, vult aan dat in Watervliet, het schetsontwerp de bouw voorzag van zes nieuwe klaslokalen. Samen met de bestaande vier klaslokalen, zouden er tien klaslokalen voor Watervliet aanwezig zijn. Dit is niet realistisch. De uitgaven voor de bouw van de school in Watervliet staan niet geprogrammeerd in het budget. Het is de bedoeling om twee kleinschaliger projecten voor Sint-Laureins en Watervliet te realiseren met de beschikbare middelen; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het project in Watervliet, ook een polyvalente zaal was voorzien voor kinderopvang en als lokaal voor verenigingen; De heer Hugo Coene antwoordt hierop dat zal worden bekeken om de voetbalkantine in Watervliet hiervoor te gebruiken.

--------------- Vijftiende voorwerp: Evaluatie evenementen. De gemeenteraad, Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De organisatoren van fuiven en de kermiscomités werden door de gemeente uitgenodigd op een vergadering van de evenementencel voor een evaluatie Vraag Wat is het resultaat van het wederzijds overleg, wat zijn de op de vergadering gemaakte afspraken met het gemeentebestuur? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat deze evaluatievergadering er kwam op vraag van de politie. De voorbije evenementen werden geëvalueerd en van de politie uit werden volgende voorstellen gedaan:

Page 132: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- om de aanvragen completer te maken (bijvoorbeeld de kermiscomités voegen bij hun evenementenformulier, een algemeen kermisprogramma om een indicatie te hebben van het chronologische verloop van de activiteit)

- opmaak van een veiligheidsplan, zoals reeds gebeurd is voor de rommelmarkt in Watervliet - heroriënteren van parcours om inzet van politie-ambtenaren te beperken of voor fuiven bv. inzet

van voldoende security - voor de fuiven jaarlijks bekijken en herwerken van de veiligheidsplannen; Mevrouw Martine Cools formuleert de opmerking dat bij dit overleg de burgemeester of plaatsvervanger niet aanwezig was. De aanwezige organisatoren van fuiven en van de kermiscomités hadden vragen waarop geen antwoord kon gegeven worden; De burgemeester antwoordt hierop dat dit overleg een evaluatie was over de voorbije evenementen. Vanuit de gemeente was de project- en beleidsmedewerker aanwezig. Tijdens de vergaderingen van de evenementencel voor bespreking van nieuwe evenementen is de burgemeester wel aanwezig.

--------------- Zestiende voorwerp: Gebiedsdekkende regioscreening. De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting De eerste fase van de regioscreening, de fase van inventarisatie, ligt achter ons. Het aantal en de aard van de samenwerkingsverbanden zijn in kaart gebracht. Fase 2 van de regioscreening omvat een analysefase. Deze omvat 3 kernvragen: Sluit het aanbod – de inventarisatie – aan op de behoeften van de gemeenten? Hoe organiseren de gemeenten zich ten aanzien van de inter- en bovengemeentelijke realiteit? Hoe organiseert de gemeente het geheel van samenwerkingsverbanden? De gemeenten ontvingen een schrijven vanwege de Gouverneur met de vraag de ingevulde vragenlijst over te maken tegen 21 mei Vraag Welke antwoorden op de verschillende vragen, welke visie heeft het College van Burgemeester en Schepenen geformuleerd en aan de Gouverneur overgemaakt? Wat is de samenstelling van de gemeentelijke delegatie voor de regiotafel? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat er momenteel twee bevragingen zijn, één van de gouverneur inzake regioscreening en één vanuit Streekplatform+ met betrekking tot de activiteiten van SIM (Streekintercommunale Meetjesland). Op 24.05.2013 werd een mail ontvangen van de diensten van de gouverneur met de melding dat de timing voor het indienen van de vragenlijst werd opgeschoven. De gemeenten en OCMW’s die aan een regiotafel in het najaar zullen deelnemen, worden gevraagd om de vragenlijsten in te dienen tegen 1 september 2013. De gemeentelijke delegatie is nog niet samengesteld. Het voorstel is om de burgemeester en de voorzitter van het OCMW af te vaardigen.

--------------- BESLOTEN VERGADERING: Gelet op de besloten vergadering worden voor deze agendapunten enkel de besluitvormingen opgenomen : Zeventiende voorwerp: Cultuur. – Benoeming van de leden van het Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum. Besluit: Art.1.- Volgende personen worden benoemd als lid van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum: Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen: 1. de heer Jelle Boelens namens de CD&V-fractie 2. de heer Carlos Bonamie namens de fractie SAMEN 3. de heer Robert Soberon namens de N-VA fractie Vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan: 1. de heer Godfried Claeys 2. de heer Jozef Maenhout 3. de heer Mark Wulfrancke Vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers: 1. de heer Lucas De Clerck, ideologische/filosofische strekking

Page 133: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

2. de heer Luc Groosman, gebruiker 3. de heer Eddy Matthys-De Zutter, gebruiker 4. de heer William Van Vooren, ideologische/filosofische strekking 5. mevrouw Magda Verminck, gebruiker Art.2.- De leden van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum worden benoemd voor zes jaar. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt naar Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Lokaal Cultuurbeleid, Geert Roelandts, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel en de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

--------------- Achttiende voorwerp: P.O.B. – Benoeming van de leden van het Beheersorgaan. Besluit: Art. 1. – Volgende personen worden benoemd als lid van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek: Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen: 1. mevrouw Carine Andries, namens de fractie SAMEN 2. mevrouw Caroline Waegneer, namens de N-VA-fractie 3. mevrouw Annick Willems, namens de CD&V-fractie Vertegenwoordiger van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers: 1. mevrouw Debbie Barbier, gebruiker 2. mevrouw Mieke Boddaert, gebruiker 3. mevrouw Francine Calsyn, katholieke strekking 4. mevrouw Christa Coene, gebruiker 5. mevrouw Ingrid De Sutter, gebruiker 6. mevrouw Michèle Driesens, gebruiker 7. mevrouw Mieke Timmerman, gebruiker 8. de heer Stefaan Van Maldeghem, gebruiker 9. de heer Jimmy Vanrumste, gebruiker Art.2.- De leden van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek worden benoemd voor zes jaar. Art. 3. – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

--------------- Negentiende voorwerp: Jeugd. – Samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Besluit: Art.1.- Volgende personen worden aangeduid tot leden met stemrecht van het Lokaal Overleg Kinderopvang: Vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang: 1. Mevrouw Christel Carpels, zelfstandig onthaalouder 2. Mevrouw Caroline Meire, namens kinderoppasdienst gezinsbond 3. Mevrouw Monique Van Brackel, namens Dienst Landelijke Kinderopvang 4. De heer Piet Vandevelde, directeur vrije basisschool 5. De heer Rudy Van Quekelberghe, directeur gemeentelijke basisschool Vertegenwoordigers van de gebruikers: 1. Mevrouw Els Lapon, namens ouderraden vrij onderwijs Art.2.- Volgende personen worden aangeduid tot leden zonder stemrecht van het Lokaal Overleg Kinderopvang: Vertegenwoordigers namens de politieke fracties: 1. Mevrouw Martine Cools, namens de CD&V-fractie 2. Mevrouw Lieve Van Hijfte, namens de fractie SAMEN 3. Mevrouw Caroline Waegneer, namens de N-VA-fractie Art.3.- Volgende personen, zijn overeenkomstig de statuten, eveneens lid – zonder stemrecht van het Lokaal Overleg Kinderopvang: De schepen van jeugd en gezin: mevrouw Claudine Bonamie De voorzitter van het OCMW: de heer Tom Lacres Ondersteunend ambtenaar: mevrouw Tilly Coene, jeugdconsulent Art.4.- De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden aangeduid voor zes jaar.

Page 134: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Kind en Gezin, Jubileumlaan 25, 9000 Gent.

--------------- Twintigste voorwerp: Gecoro. – Benoeming voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris. Besluit: Art.1.- Wordt benoemd tot voorzitter van de Gecoro: de heer Luc Groosman Art.2.- Worden benoemd tot effectieve deskundigen en plaatsvervangers in de Gecoro: eerste effectieve deskundige: de heer Roland Rigaux eerste plaatsvervanger: de heer Mark Wulfrancke tweede effectieve deskundige: mevrouw Isabelle Verwilst tweede plaatsvervanger: de heer Steve Van Damme Art.3.- Worden benoemd tot effectieve leden en plaatsvervangers: 1. Namens de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en

natuurverenigingen: a) Namens Landschappen Sint-Laureins

effectief lid: de heer Urbain Herrebout plaatsvervanger: mevrouw Eveline Baecke b) Namens Natuurpunt Meetjeslandse kreken effectief lid: de heer Bart Vandevoorde plaatsvervanger: de heer Dirk Beelaert 2. Namens de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van

werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers: Namens Unizo effectief lid: mevrouw Nicole Goethals plaatsvervanger: de heer Ronny Bauwens 3. Namens de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van

landbouwers: a) Namens Landelijk Vlaanderen effectief lid: de heer Eric Dessomviele plaatsvervanger: mevrouw Lucie De Vos 4. Namens de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van

werknemers: Namens ACV Gent-Eeklo effectief lid: mevrouw Francine Calsyn plaatsvervanger: de heer Ronny Loete 5. Namens de maatschappelijke geleding ‘kinderen, jeugd en onderwijs’: Namens Onderwijs: effectief lid: de heer Patriek Coene plaatsvervanger: mevrouw Kelly Callewaert Art.4.- Wordt benoemd tot vaste secretaris zonder stemrecht van de Gecoro: mevrouw Griet Dejonghe, stedenbouwkundig ambtenaar, Dorpsstraat 126, 9980 Sint-Laureins. Art.5.- De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor zes jaar. Art.6.- Afschrift van deze beslissing wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

--------------- Eénentwintigste voorwerp: Seniorenraad. – Samenstelling. Besluit: Art.1.- Volgende personen worden aangeduid tot lid van de seniorenraad: Stemgerechtigde leden Namens een gemeentelijke vereniging met een seniorenwerking 1. Mevrouw Agnes Bassier 2. Mevrouw Godelieve De Baets 3. Mevrouw Hedwige De Busscher 4. De heer Arnold De Smet 5. De heer Erik Dooghe 6. De heer Urbain Herrebout

Page 135: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

7. Mevrouw Katrien Huyghe 8. Mevrouw Lisette Steenaert 9. De heer Raymond Strymes Namens een bejaardentehuis/service- en wooncomplex 1. Mevrouw Carine Andries 2. Mevrouw Carine Van Deynse Geïnteresseerde senioren: 1. De heer Rudi Braet 2. De heer André Blomme 3. De heer Freddy Francke 4. Mevrouw Hedwige Mollet 5. Mevrouw Jenny Soberon 6. Mevrouw Rita Van Laeke 7. Mevrouw Helena Van Loo 8. Mevrouw Lydia Willems Niet-stemgerechtigde leden Volgende personen, zijn overeenkomstig de statuten, eveneens lid (zonder stemrecht) van de seniorenraad: voorzitter OCMW-schepen, bevoegd voor seniorenbeleid: de heer Tom Lacres, Een personeelslid van de gemeente en/of OCMW die als secretaris fungeert Art.2.- De leden van de seniorenraad worden aangeduid voor zes jaar. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de OCMW-raad.

--------------- Tweeëntwintigste voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Aanwijzen provinciale ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes. Besluit: Art.1.- De gemeenteraad wijst mevrouw Geertrui Neirynck aan als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes. Art.3.- Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst Juridische aangelegenheden - Cel Administratieve Sancties, aan de Voorzitter van het Politiecollege en aan de Procureur des Konings te Gent.

--------------- Drieëntwintigste voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16.05.2013. De notulen van de vergadering van 16.05.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 22.30 uur.

---------------

Page 136: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., verontschuldigd mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) gemeente Sint-Laureins. – Goedkeuring; 2. Brandweer. – Gemeenschappelijk reglement betreffende de organisatie van de

brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem. – Goedkeuring;

3. Gemeentelijke Basisschool. – Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. – Principebeslissing;

4. Gemeentelijke Basisschool. – Leveren en plaatsen van containers voor de vestigingsplaats Sint-Laureins. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;

5. Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. - Definitieve vaststelling; 6. 9988 Sint-Laureins, Nieuwstraat – Kosteloze grondovername; 7. Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Sint-Laureins betreffende de afgifte

van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. – Goedkeuring;

8. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van de verkaveling Vlasbloem te 9982 Sint-Laureins;

9. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit;

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: 10. GECORO: vertegenwoordiging landbouw; 11. Voetpaden Dorpsstraat Sint-Laureins; 12. Sport- en jeugdvoorzieningen recreatiegebied “Singelken”; 13. Veldstraat Watervliet: parkeerzone; 14. Plaatsen van nadarhekkens naar aanleiding van kermissen en koersen; 15. Gebiedsdekkende regioscreening.

--------------- Eerste voorwerp: Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) gemeente Sint-Laureins. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Nick Piepers, ambtenaar noodplanning voor de politiezone Meetjesland Centrum;

Page 137: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 27.03.2008 waarbij het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de gemeente Sint-Laureins wordt goedgekeurd; Gelet op het schrijven van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen dd. 09.07.2008 waarbij het gemeentelijk nood- en interventieplan van de gemeente Sint-Laureins wordt goedgekeurd; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25.06.2009 waarbij het Algemeen Nood- en interventieplan – versie 1.2 april 2009 wordt goedgekeurd; Gelet op de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen; Gelet op de omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen; Overwegende dat krachtens artikel 2ter van de wet van 31.12.1963, de burgemeester in elke gemeente een gemeentelijk rampenplan voor hulpverlening moet opstellen dat de te treffen maatregelen bevat en de organisatie van hulpverlening in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen; Gelet op de besprekingen van het ANIP tijdens de vergaderingen van de veiligheidscel van 27.03.2013 en 07.05.2013; Gelet op het voorliggend document ANIP – versie 1.4 september 2013; Gelet op besluit van het politiecollege dd. 09.06.2009 waarbij de heer Nick Piepers als ambtenaar noodplanning werd aangesteld voor de politiezone Meetjesland Centrum; Gelet op het collegebesluit dd. 10.06.2009 waarbij de heer Nick Piepers wordt aangesteld als nood- en interventieambtenaar van de gemeente Sint-Laureins en de administratieve rol bij de uitwerking van het ANIP wordt waargenomen door een administratief assistent van de gemeente; Gelet op het collegebesluit dd. 14.11.2012 waarbij mevrouw Melina Van Audenaerde wordt aangeduid als ambtenaar ter administratieve ondersteuning van de ambtenaar noodplanning van de gemeente Sint-Laureins; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het een goed document is. Het is een bestaand plan dat geactualiseerd is. Verder formuleert zij nog volgende vragen: - zijn er bijkomende oefeningen gepland? - voor wat de problematiek betreft aangaande de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele,

vraagt zij of hierover maatregelen opgenomen zijn in het ANIP. De deelgemeente Watervliet ligt immers in een straal van 20 km;

De heer Nick Piepers antwoordt hierop het volgende: - jaarlijks zijn er 1 à 2 oefeningen gepland. De volgende oefening gaat door in oktober en is een

tafeloefening; - voor wat de problematiek van Borssele betreft: hiervoor wordt een Bijzonder Nood- en

Interventieplan opgesteld door de provincie. Bij een nucleaire ramp treedt steeds het Nationaal Nood- en Interventieplan in werking. Aan dit document wordt nog gewerkt;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) gemeente Sint-Laureins – Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) – versie 1.4. september 2013 voor de gemeente Sint-Laureins wordt als bijlage bij onderhavige beslissing goedgekeurd. Art.2.- Een exemplaar van het ANIP wordt overgemaakt aan volgende diensten: - de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Federale Directie Civiele Veiligheid, Kalandeberg 1,

9000 Gent - brandweer Eeklo, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo - politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo - de leden van de gemeentelijke veiligheidscel - de burgemeesters van de buurgemeenten Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sluis - Hulpcentrum 100, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo - Coördinator PSIP, mevrouw Elke Allaert, Kalandeberg 1, 9000 Gent - Rode Kruis Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 426, 9000 Gent - AZ Alma, Moeie 18, 9900 Eeklo.

---------------

Page 138: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Tweede voorwerp: Brandweer. – Gemeenschappelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;

Gelet op de wet van 15 mei 2007, gewijzigd door de wet van 3 augustus 2012, betreffende de organisatie van de diensten van de civiele veiligheid;

Gelet op het KB van 2 februari 2009, art 8, 2° dat de hulpverleningszone Meetjesland afbakent; Gelet op de besprekingen van het gemeenschappelijk reglement door de verschillende

schepencolleges en tijdens de vergaderingen van de prezoneraad van 15.05.2013, 12.06.2013 en 21.08.2013;

Gelet op het ontwerp van gemeenschappelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem;

Overwegende dat het gemeenschappelijk reglement bijdraagt tot een uniforme werking van de verschillende korpsen binnen de brandweerzone;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42,43, 181 en 248 tot en met 260;

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het gemeentelijk reglement, de gemeente Sint-Laureins niet is vermeld. Waarom moet dit document goedgekeurd worden door de gemeenteraad? Zijn aan dit reglement budgettaire inspanningen gekoppeld? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat Sint-Laureins behoort tot de brandweerzone Eeklo. Op de prezoneraad van 21.08.2013 is gevraagd om dit reglement door elke gemeenteraad goed te keuren. Dit heeft geen extra budgettaire gevolgen voor onze gemeente. De start van de brandweerzone wordt voorzien op 01.01.2015;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Brandweer. – Gemeenschappelijk

reglement betreffende de organisatie van de brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem. – Goedkeuring”;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het gemeenschappelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdiensten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem, wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit gevoegd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van prezoneraad Meetjesland, p/a Dorp 1, 9950 Waarschoot.

--------------- Derde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool. – Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. Principebeslissing. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs; Overwegende dat het bestaande sanitair, de overdekte speelplaats, de ruimte voor de voor- en naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool - vestigingsplaats Sint-Laureins, verouderd is en dient gerenoveerd te worden; Gelet op het stijgend leerlingenaantal waardoor er een tekort is aan klaslokalen; Overwegende dat het project volgende werken omvat: slopen bestaand sanitair, overdekte speelplaats, ruimte voor de voor- en naschoolse opvang en bouwen van een nieuw sanitair blok, 2 klaslokalen, een bureau voor de directeur, een bureau voor de leerkrachten en een opslagruimte en vernieuwen van de overdekte speelplaats en fietsenberging; Overwegende dat voor dit project een subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs werd ingediend ter vervanging van de op 03.08.2008 ingediende subsidieaanvraag voor de renovatie van de school in de vestigingsplaats Watervliet;

Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Page 139: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende opmerkingen: 1. Dat er nood is aan uitbreiding van de school te Sint-Laureins, onderschrijven wij ten gronde. Vandaar onze principebeslissing maart 2008 tot de realisatie van een driedelig project omvattend:

- uitbreiding gemeentehuis - uitbreiding school met nieuw sanitair blok, 2 klaslokalen, burelen, polyvalente ruimte,

vernieuwing speelplaats met luifel - huisvesting administratieve diensten OCMW en sociaal huis Na aanstellen van de ontwerper-architect werd een stuurgroep opgericht waar de directeur deel van uitmaakte. Er was overleg met betrokkenen zoals de leerkrachten, overlegorganen

2. U deed een subsidieaanvraag, ter vervanging van de eerdere door ons ingediende aanvraag op 03.08.2008, en ontving een schrijven van Agion op 27.08.2013.

Ik nam deze brief eens door. - de brief is een ontvangstmelding, geen toezegging - er staat een opmerking ‘een nieuw aanvraagdossier’ over te maken, er ontbrak iets ….. - het oorspronkelijke dossier Watervliet was opgenomen op de prioritaire lijst van 2014, en tevens

als reservedossier 2013, wat me bevestigd werd binnen OVSG - het huidige dossier voor Sint-Laureins, daarvoor geldt niet meer de subsidietoezegging in 2013,

noch in 2014, maar komt nu op de prioriteitenlijst 2015 … uitstel dus - in uw aanvraagdossier Sint-Laureins staat genoteerd dat de geplande uitvoering van de werken

voorzien is in september 2016….. nog later - de werken zijn omschreven als volgt op pagina 3 in het aanvraagdossier maar maakt geen

melding van een nieuwe polyvalente ruimte, wel afbraak van de oude … waar dan met de kinderopvang naartoe? Noch in de titel van de aanvraag, noch in het voorstel van beslissing in de toelichtende nota bij dit agendapunt staat de nieuwe polyvalente ruimte vermeld

3. Bovendien is de principebeslissing tot uitbreiding gemeenteschool te Sint-Laureins reeds genomen in maart 2008. Op 19.12.2010 is het ontwerp SAC goedgekeurd in de OCMW-raad en op 16.12.2010 op de gemeenteraad; op 12.05.2011 het bestek op de OCMW-raad en op 26.05.2011 de voorwaarden en wijze van gunnen in de gemeenteraad. Dit zijn nog steeds geldende beslissingen. Er is een architect, er is een ontwerp, er is gegund maar door omstandigheden niet in uitvoering gegaan. Men kan zo het ontwerp en bestek weer oppikken en zelfs aanvullen…., bovendien: kostenbesparend.

4. Het aanvraagdossier Watervliet wordt nu gewisseld voor één te Sint-Laureins, maar anderzijds gaan er renovatiewerken gebeuren in Watervliet. Het is niet duidelijk wat u onder renovatiewerken verstaat momenteel. Er is ook nog niks gebudgetteerd.

Er is ook nog geen garantie voor de goedkeuring van het schooldossier te Sint-Laureins zoals hier eerder geschetst, en geen duidelijkheid over de subsidiëring.

Het dossier scholenbouw Watervliet, ingediend in augustus 2008, kon in uitvoering gaan in 2014… architect – voorontwerp – ontwerp is klaar, het aanbestedingsdossier kon in juni of september 2013 op de gemeenteraad gebracht worden, de subsidie (70%) is toegezegd, de uitvoering kan/kon aanvangen in 2014. Daarom wil de CD&V-fractie een amendement indienen op het voorstel van beslissing, conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Wij verzoeken dit, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement, voorafgaand aan de stemming over dit agendapunt, voor te leggen aan de gemeenteraad en vragen de stemming over het amendement: Voorstel van beslissing: 1. Uitvoering van het (deel)ontwerp voor het oprichten van een Sociaal Administratief Centrum,

betreffende het gedeelte voor de gemeentelijke basisschool te Sint-Laureins cfr. beslissingen OCMW-raad 09.12.2010 en 12.05.2011 en gemeenteraad 16.12.2010 en 26.05.2011 met bouw sanitair blok, 2 klaslokalen, burelen, polyvalente ruimte, luifel speelplaats

2. Behoud en uitvoering van het project ‘renovatie schoolsite Watervliet’ waarvoor een subsidieaanvraag infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs werd ingediend op 03.08.2008 en opgenomen op de prioriteitenlijst 2014 (reservedossier 2013);

Page 140: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, merkt op dat met het voorliggend agendapunt, het wel de bedoeling is om een polyvalente ruimte op te richten. De polyvalente ruimte voor voor- en naschoolse opvang is opgenomen in de totale oppervlakte van de nieuwbouw. Het SAC-project is duur. In het budget 2013 zijn geen middelen voorzien voor de realisatie ervan. Na overleg met de leerkrachten is gebleken dat in de vestigingsplaats Watervliet er geen tekort is aan ruimte, in de vestigingsplaats Sint-Laureins, wel. Er is een nieuwe subsidieaanvraag bij Agion ingediend voor de vestigingsplaats Sint-Laureins. Het dossier heeft als indieningsdatum 10.12.2008, dit is de datum van het dossier Watervliet. Het dossier Sint-Laureins krijgt als indieningsdatum 21.08.2013. Dit is het vroegere dossier Watervliet. Dit betekent dat het dossier Watervliet wel degelijk blijft bestaan. Het dossier Sint-Laureins staat niet op de prioritaire lijst 2013 maar na overleg in Brussel, zou dit binnen redelijke korte termijn wel op de prioritaire lijst geplaatst worden gezien er in Sint-Laureins nog geen subsidie is toegekend voor een ander dossier. In de vestigingsplaats Watervliet stelt men vast dat het leerlingenaantal stagneert en wordt een raming opgemaakt voor de renovatie van de klassen: herstel vloeren en plafonds; De heer Franki Van de Moere, burgemeester vult aan dat er momenteel in Watervliet, vier volwaardige klassen zijn en zes nieuwe klassen zouden gebouwd worden. Is dit nieuwbouwproject wel nodig: tien klassen voor 100 leerlingen; De heer Hugo Coene, schepen, vult aan dat de eerste prioriteit is om in Sint-Laureins, het nijpend probleem van het te kort aan klaslokalen, op te lossen. Het SAC-project met onder andere uitbreiding school was een te groot project. Er was ook geen subsidie aangevraagd. Het probleem was ook dat in het budget 2013 geen krediet was voorzien voor het SAC. Het is niet mogelijk om alles te realiseren in Sint-Laureins. De uitbreiding van het gemeentehuis is niet haalbaar. Het scholenproject in Watervliet is te groot en we hebben het omgewisseld voor Sint-Laureins; Mevrouw Annick Willems vraagt waarom toch niet wordt doorgegaan met het deel school uit het vorige project (SAC) of een deel ervan. Dit is kosten besparend want het ontwerp is er; De burgemeester vult aan dat hier niet voor wordt geopteerd omdat het risico bestaat om in een juridisch conflict te komen met de aannemer; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, is hiermee niet akkoord. De ontwerper is aangesteld. Het ontwerp en bestek zijn goedgekeurd. De gunning van het werk is gebeurd. Het probleem met de aannemer was dat hij niet op tijd de borg heeft betaald en geen veiligheidsplan heeft ingediend. De overeenkomst met de aannemer is verbroken. De procedure is niet stopgezet. De overeenkomst met de architect is niet verbroken, het project kan dus worden verder gezet. De gemeente moet het proces niet afwachten. Het bestaand bestek of een deel ervan, kan worden overgenomen en de publicatie kan worden opgestart. Momenteel is het SAC-project niet stopgezet. Er is geen formele beslissing genomen door de OCMW-raad en de gemeenteraad; De voorzitter vraagt de stemming over het amendement: Voorstel van beslissing: 1. Uitvoering van het (deel)ontwerp voor het oprichten van een Sociaal Administratief Centrum,

betreffende het gedeelte voor de gemeentelijke basisschool te Sint-Laureins cfr. beslissingen OCMW-raad 09.12.2010 en 12.05.2011 en gemeenteraad 16.12.2010 en 26.05.2011 met bouw sanitair blok, 2 klaslokalen, burelen, polyvalente ruimte, luifel speelplaats

2. Behoud en uitvoering van het project ‘renovatie schoolsite Watervliet’ waarvoor een subsidieaanvraag infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs werd ingediend op 03.08.2008 en opgenomen op de prioriteitenlijst 2014 (reservedossier 2013);

Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Besluit met 6 ja-stemmen en 10 neen-stemmen: Het amendement: 1. Uitvoering van het (deel)ontwerp voor het oprichten van een Sociaal Administratief Centrum,

betreffende het gedeelte voor de gemeentelijke basisschool te Sint-Laureins cfr. beslissingen OCMW-raad 09.12.2010 en 12.05.2011 en gemeenteraad 16.12.2010 en 26.05.2011 met bouw sanitair blok, 2 klaslokalen, burelen, polyvalente ruimte, luifel speelplaats

Page 141: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

2. Behoud en uitvoering van het project ‘renovatie schoolsite Watervliet’ waarvoor een subsidieaanvraag infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs werd ingediend op 03.08.2008 en opgenomen op de prioriteitenlijst 2014 (reservedossier 2013)

is verworpen. De voorzitter vraagt de stemming voor het voorliggend agendapunt: “Gemeentelijke Basisschool – uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins. - Principebeslissing”; Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen: Art.1.- Principieel akkoord tot uitbreiden van de school vestigingsplaats Sint-Laureins. De werken omvatten: slopen bestaand sanitair, overdekte speelplaats, ruimte voor de voor- en naschoolse opvang en bouwen van een nieuw sanitair blok, 2 klaslokalen, een bureau voor de directeur, een bureau voor de leerkrachten, een polyvalente ruimte en een opslagruimte en vernieuwen van de overdekte speelplaats en fietsenberging. Art.2.- Het college van burgemeester wordt gemachtigd om een ontwerper aan te stellen met inbegrip van: veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bodemsanering grondverzetregeling opvolgen subsidiedossier Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 2 zal worden gegund via algemene offerteaanvraag. Art.4.- Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Vierde voorwerp: Gemeentelijke Basisschool. – Leveren en plaatsen van containers voor de vestigingsplaats Sint-Laureins. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs; Overwegende dat het bestaande sanitair in de gemeentelijke basisschool, vestigingsplaats Sint-Laureins, verouderd is en niet meer voldoet aan de hygiënische normen; Overwegende dat door het stijgend leerlingenaantal er een tekort is aan klaslokalen; Overwegende dat, in afwachting van de realisatie van het nieuwbouwproject, het bestuur opteert om twee sanitaire containers en twee klascontainers te plaatsen op de gronden van de kerkfabriek Sint-Laurentius, gelegen te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 5 en in erfpacht bij het OCMW van Sint-Laureins, momenteel gebruikt als Lokaal Opvanginitiatief; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 05.09.2013 betreffende het principieel akkoord om een deel van de LOI-tuin ter beschikking te stellen van de gemeente Sint-Laureins voor het plaatsen van containers voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog;

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Leveren en plaatsen containers gemeentelijke basisschool Sint-Laureins” een bestek met nr. 00709/B2013/09 werd opgemaakt;

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Leveren en plaatsen containers gemeentelijke basisschool Sint-Laureins” wordt geraamd op 80.000 euro, excl. btw;

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat een investeringsbudget zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging van 2013;

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15.07.2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk;

Page 142: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de inplanting van de containers en merkt op dat deze niet zijn opgenomen in het subsidiedossier;

Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, bezorgt een plannetje en geeft de uitleg over de inplanting en deelt mede dat er geen subsidies kunnen worden bekomen voor het plaatsen van klascontainers;

Mevrouw Annick Willems formuleert nog volgende vragen: - kan de inplanting geen belemmering zijn voor de realisatie van het nieuwbouwproject - hoe worden de kinderopvang en de maaltijdbedeling geregeld? Mevrouw Claudine Bonamie antwoordt hierop: - de inplanting van de klascontainers en sanitaire containers is geen belemmering voor de

realisatie van het nieuwbouwproject. Er is nog een bouwvrije strook van 9 meter voor het plaatsen van de bouwkranen

- de maaltijden en kinderopvang zullen doorgaan in de kantine van de sportzaal; Mevrouw Annick Willems deelt mede dat de CD&V-fractie zich zal onthouden bij de stemming. We zijn ons wel bewust van de nood voor uitbreiding van de school Sint-Laureins maar menen dat het project veel duurder zal zijn dan het vorige SAC-project. Onze argumentatie is dezelfde als geformuleerd op de OCMW-raad;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt :”Leveren en plaatsen containers

gemeentelijke basisschool Sint-Laureins. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze”; Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt:

Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen: Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 00709/B2013/09 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Leveren en plaatsen containers gemeentelijke basisschool Sint-Laureins”.De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 80.000 euro, excl. btw. Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3.- Voor de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal een investeringsbudget worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging 2013. Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.

--------------- Vijfde voorwerp: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. – Definitieve vaststelling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29.03.2012 betreffende de principebeslissing tot opmaak van een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde bloemenzaak Van Gucht; Gelet op het collegebesluit van 29.05.2012 waarbij de opdracht tot het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gegund aan Studiebureau Adoplan, Vaartlaan 28 bus 1 te 9800 Deinze; Overwegende dat het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ op 13.11.2012 aan de volgende instellingen en administraties voor advies werd toegestuurd:

- de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig - de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar: voorwaardelijk gunstig - het Agentschap voor Natuur en Bos: gunstig - de VMM: gunstig - GECORO Sint-Laureins: voorwaardelijk gunstig

Page 143: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- Waterwegen en Zeekanaal: geen advies uitgebracht - Departement LNE - Dienst Veiligheidsrapportering: gunstig - Departement LNE – Dienst Milieueffectrapportagebeheer: voorwaardelijk gunstig

Gelet op de besprekingen tijdens de plenaire vergadering op 6 december 2012 waarop volgende instellingen en administraties aanwezig waren: mevr. Katrien Huysman voor de provincie Oost-Vlaanderen, dhr. Koen Grootaert voor Ruimte en Erfgoed – Ruimtelijke Ordening, dhr. Luc Groosman voor de GECORO; Gelet op het schriftelijk verslag van de plenaire vergadering; Overwegende dat dit verslag op 13.12.2012 werd opgestuurd naar de adviserende instanties en dat er binnen de 14 dagen geen reacties werden ontvangen; Gelet op de brief van 07.02.2013 van de Dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarin wordt meegedeeld dat het ontwerp RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is; Overwegende dat het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de ontvangen adviezen en geformuleerde opmerkingen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2013 waarbij het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig werd vastgesteld; Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ van 28.03.2013 tot en met 27.05.2013 aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, dat werd aangekondigd door aanplakking in de gemeente, een bericht in het Belgisch Staatsblad, het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste Nieuws en op de gemeentelijke website; Overwegende dat de GECORO tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften en 4 tijdige adviezen ontving; Gelet op het advies van de GECORO van 11.06.2013; Gelet op het collegebesluit van 30.08.2013 betreffende het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’, waarbij akte genomen wordt van het advies van de GECORO, en beslist wordt tot voorlegging van het RUP aan de gemeenteraad met het oog op definitieve vaststelling; Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’, dat voorligt voor definitieve vaststelling; Overwegende dat het RUP bestaat uit:

- een toelichtingsnota - stedenbouwkundige voorschriften - een grafisch plan

Gelet op artikels 2.2.13 tot en met 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. – Definitieve vaststelling“ Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Gucht’ wordt definitief vastgesteld. Art.2.- Overeenkomstig de bepalingen van het decreet op de Ruimtelijke Ordening, wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht gegeven om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verzenden aan de Deputatie Oost-Vlaanderen, Dienst 33 – Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent voor goedkeuring, en aan Ruimte Vlaanderen – Afdeling Adviseren en Participeren, Gebr. Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent.

--------------- Zesde voorwerp: 9988 Sint-Laureins, Nieuwstraat – Kosteloze grondovername. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening; Gelet op de verkavelingsvergunning van 19 april 2013 voor het verkavelen in 8 loten van de gronden gelegen in de Nieuwstraat, 9988 Sint-Laureinss, kadastraal gekend Afd. 4 Sectie B nrs. 324m02, 318f, 321k; Overwegende dat de verkavelingsvergunning werd verleend op voorwaarde dat aan de straatzijde een strook kosteloos wordt afgestaan aan de gemeente, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, bestemd voor het aanleggen van de openbare wegenis, aanhorigheden en

Page 144: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

openbare nutsvoorzieningen; de aanvrager bezorgt de gemeente hiertoe een opmetingsplan en een ontwerp van overdrachtakte; Gelet op het ingediende opmetingsplan van grondafstand te 9988 Sint-Laureins, Nieuwstraat, kadastraal gekend Afd. 4 Sectie B nrs. 324m02, 318f, 321k, opgemaakt door nv Studiebureel Lesaffre, Martelaarslaan 204A, 9000 Gent, op 21 juni 2013, waarop een strook van 136,86m² wordt aangeduid die af te staan is aan de gemeente; Overwegende dat de kosten voor het onderhoud vanaf de overdracht ten laste vallen van het gemeentebestuur; Gelet op het ontwerp akte overdracht onroerende goederen met bestemming openbaar domein; Overwegende dat er geen bezwaren zijn om over te gaan tot het aanvaarden van de kosteloze afstand van de hogervermelde gronden; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “9988 Sint-Laureins, Nieuwstraat – kosteloze grondovername”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De gemeente aanvaardt de kosteloze overname van de gronden te 9988 Sint-Laureins, Nieuwstraat kadastraal gekend Afd. 4 Sectie B nrs. 324m02, 318f, 321k, met een oppervlakte van 136,86m². Art.2.- Deze overname gebeurt kosteloos (zonder beding van prijs) en om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de inlijving van de gronden in het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering van de voorwaarden van de verkavelingsvergunning van 19 april 2013. Art.3.- Deze overname gebeurt bovendien onder volgende voorwaarden : - De gemeente bekomt vanaf de datum van de akte, de volle eigendom, het genot en het vrije

gebruik van de goederen beschreven onder artikel 1, mits ook vanaf die datum gehouden te zijn tot betaling van alle belastingen en taksen die door de overheid op deze goederen zouden geheven worden.

- De goederen worden overgedragen in hun huidige staat en ligging, met alle voor- en nadelige, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden en zonder waarborg der opgegeven oppervlakte, al overtrof het verschil met de werkelijke oppervlakte een/twintigste.

- De hypotheekbewaarder wordt er van ontslagen enige inschrijving ambtshalve te nemen n.a.v. het verlijden van de akte.

- De opname in de akte van alle wettelijk of decretaal voorgeschreven bepalingen en verplichte vermeldingen in het bijzonder inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, inzake bodemsanering en de inhoud van het bodemattest en inzake de fiscale wetgeving. Art.4.- Het ontwerp authentieke overdrachtsakte met bijhorend opmetingsplan van grondafstand, op datum van 21 juni 2013, bijgevoegd als bijlage bij deze beslissing, kadastraal gekend Afd. 4 Sectie B nrs. 324m02, 318f, 321k, wordt goedgekeurd. Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de overdracht te realiseren. Art.6.- Een voor eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de verkavelaar en de financiële dienst.

--------------- Zevende voorwerp: Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Sint-Laureins betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor burgerzaken; Gelet op verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen; Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Page 145: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en meer bepaald artikel 6, § 5, lid 1 dat het volgende bepaalt: « De federale overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur. »; Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de regelgeving inzake paspoorten en meer bepaald: Artikel 1, lid 2, van verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de Lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, dat bepaalt dat «voor paspoorten en reisdocumenten een opslagmedium wordt gebruikt dat een gezichtsopname bevat. De Lidstaten nemen ook vingerafdrukken in een interoperabel formaat op (…) »; Artikel 4 van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten dat het volgende bepaalt: « Paspoorten of als zodanig geldende bescheiden worden aan Belgen afgegeven : in België, door de Minister van Buitenlandse Zaken en de door hem gemachtigde ambtenaren van de Staat, de provincies of de gemeenten (…) »; Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 maart 2012 waarbij de nodige apparatuur voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten en waarbij het project van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de verblijfstitels wordt uitgebreid tot de afgifte van paspoorten en waarbij de goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten ; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20 april 2012 tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten ; Gelet op de brief van 05 juli 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken om de overeenkomst betreffende de nieuwe biometrische paspoorten en verblijfstitels tussen de gemeente Sint-Laureins en de FOD Binnenlandse Zaken goed te keuren; Overwegende dat de overeenkomst de modaliteiten bepaalt van de samenwerking tussen de gemeente Sint-Laureins en de FOD Binnenlandse Zaken evenals de modaliteiten inzake de aankoop van het materiaal; Overwegende dat het gemeentebestuur Sint-Laureins aanspraak kan maken op twee biometrische packs voor een maximumbedrag van 7.444 euro inclusief btw gefinancierd door de FOD Binnenlandse Zaken; Overwegende dat het gebruik van de biometrische packs een uitbreiding van onze informaticamiddelen tot gevolg heeft, waarvoor een offerte werd ontvangen van onze informaticaleverancier; Gelet op de mail van 20 augustus 2013 van de heer Christophe Vereecken, ICT-verantwoordelijke, waarin hij opteert voor de aankoop van de twee bio-kits basis met subsidie waarvan het aandeel van de gemeente Sint-Laureins 2.042 euro inclusief btw bedraagt; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt “Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Sint-Laureins betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Sint-Laureins betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers wordt goedgekeurd. Art.2.- De ondertekende en ingevulde overeenkomst wordt overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, ter attentie van de heer Frank Maes, Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel.

Page 146: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.3.- De biometrische packs, zijnde twee bio-kits basis met subsidie, worden besteld bij de informaticaleverancier CEVI. Het aandeel van de gemeente bedraagt 2.042 euro inclusief btw. Het nodige krediet wordt voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging 2013.

--------------- Achtste voorwerp: De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van de verkaveling Vlasbloem te 9982 Sint-Laureins. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 24.06.2013 van De Watergroep – ref. 20/71/2TD00/100515/755/I/ betreffende de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van de verkaveling Vlasbloem te 9982 Sint-Laureins; Overwegende de vraag van De Watergroep om deze uitbreiding voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Gelet op de kostprijsberekening waaruit blijkt dat, op basis van de verdeelsleutel van 27%, het aandeel van de gemeente 6.887,64 euro bedraagt; Overwegende dat voor de financiering beroep kan worden gedaan op de autonome investeringskredieten waarover de gemeente momenteel beschikt (saldo bedraagt 9.380,48 euro); Gelet op het bijgevoegd plan nr. 20/52/61/42; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van de verkaveling Vlasbloem te 9982 Sint-Laureins”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van de verkaveling Vlasbloem te 9982 Sint-Laureins, volgens plan nr. 20/52/61/42, goed te keuren en door De Watergroep te laten uitvoeren. Art.2.- Het aandeel in de kosten ten laste van de gemeente bedraagt 6.887,64 euro, te financieren vanuit de autonome investeringskredieten waarover de gemeente momenteel beschikt. Art.3.- Hogervermeld plan wordt goedgekeurd onverminderd eventuele opmerkingen daaromtrent van de brandweerdienst Eeklo. Art.4.- Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de brandweerdienst Eeklo, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep, Provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

--------------- Negende voorwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.06.2009 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, wordt goedgekeurd, verlengd bij gemeenteraadsbeslissing ddis. 16.09.2010, 22.09.2011 en 25.10.2012; Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst slechts één jaar geldig is en moet verlengd worden; Gelet op het ontwerp van nieuwe samenwerkingsovereenkomst; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit”;

Page 147: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, wordt verlengd voor één jaar. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan volgende diensten: - Politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo - Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische Aangelegenheden, Gouvernementstraat 1,

9000 Gent - Stadhuis Gent, Juridische Dienst en Kennisbeheer, Mevr. Drieke Derudder, Botermarkt 1, 9000

Gent. ---------------

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie Tiende voorwerp: GECORO: vertegenwoordiging landbouw. De gemeenteraad, De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: Op de gemeenteraad van 21.02.2013 werd bepaald dat de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening te Sint-Laureins zal bestaan uit 3 deskundigen en 6 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Op de gemeenteraad van 20.06.2013 wordt ‘Landelijk Vlaanderen’ opgenomen als een vereniging van landbouwers binnen de gemeente. Doch ‘Landelijk Vlaanderen’ is geen vereniging van landbouwers maar een vereniging van landeigenaars op het platteland en heeft geen maatschappelijke zetel in de gemeente; derhalve is er geen vereniging van landbouwers vertegenwoordigd in de Gecoro, ondanks ingediende kandidaturen van 2 verenigingen van landbouwers. De Gecoro is niet conform de vigerende wetgeving samengesteld. Hij vult aan dat de N-VA in hun verkiezingsprogramma zich profileert als volgt: ‘Onze groene gemeente is in de eerste plaats een landbouwgemeente, die we op toeristisch vlak in de eerste plaats dan ook als landbouwgemeente blijven promoten’. Vandaar dat de leden van de CD&V-fractie het onfair vinden dat de landbouw niet vertegenwoordigd is in de Gecoro omdat deze sector voor 33% actief is in onze gemeente. Hij vraagt om een actieve landbouwer op te nemen in de Gecoro. Bij de bijeenkomst van de vernieuwde Land- en Tuinbouwraad heeft hij ook gevraagd om de samenstelling van de Gecoro te herzien en te kiezen voor een actieve Land- en Tuinbouwraad; Voorstel van beslissing: De beslissing ‘GECORO: Benoeming voorzitter, secretaris, leden en plaatsvervangers’ wordt ingetrokken. De benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de GECORO wordt op de volgende gemeenteraad geagendeerd, met een aanpassing voor de vertegenwoordiging van de vereniging van landbouwers. De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de gemeente ook een Land- en Tuinbouwraad heeft als adviesorgaan waarin personen uit deze sector vertegenwoordigd zijn. Hij heeft het voorstel geformuleerd om een afgevaardigde van de Land- en Tuinbouwraad uit te nodigen naar de Gecoro als externe deskundige. De ingediende kandidatuur van de Landelijke Gilde was niet geldig want er was geen plaatsvervanger opgegeven. Hij heeft verschillende keren gevraagd om alsnog een kandidatuur voor een vrouwelijke plaatsvervanger in te dienen. De landbouwsector – al dan niet actief – is voor 33% vertegenwoordigd in de Gecoro. Hij verwijst naar de vergadering van de Gecoro van 18.09.2012 waarbij een evaluatie heeft plaatsgehad over de werking van de Gecoro gedurende de laatste 6 jaar. In het verslag is opgenomen “Geen enkel lid geeft aan een goede terugkoppeling te hebben met de achterban die hij vertegenwoordigt. Eén lid rapporteerde in het begin wel tijdens de bestuursvergadering van zijn vereniging, maar is daar al snel mee gestopt toen hij merkte dat er geen interesse was. Er is één lid dat haast nooit naar de vergaderingen is gekomen, en dat ook nooit zijn plaatsvervanger heeft gestuurd” Hij concludeert dat het nodige is gedaan om in de Gecoro een evenwichtige vertegenwoordiging te hanteren. De beslissing van 20.06.2013 inzake de samenstelling van de Gecoro blijft behouden;

Page 148: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Patrick De Greve, raadslid, antwoordt hierop dat de Gecoro en de landbouwraad een totaal andere invulling hebben; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De beslissing GECORO: Benoeming voorzitter, secretaris, leden en plaatsvervangers wordt ingetrokken. De benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de GECORO wordt op de volgende gemeenteraad geagendeerd, met een aanpassing voor de vertegenwoordiging van de vereniging van landbouwers”; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Besluit met 6 ja-stemmen en 10 neen-stemmen: Het voorstel van beslissing: “De beslissing GECORO: Benoeming voorzitter, secretaris, leden en plaatsvervangers wordt ingetrokken. De benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de GECORO wordt op de volgende gemeenteraad geagendeerd, met een aanpassing voor de vertegenwoordiging van de vereniging van landbouwers”, wordt niet goedgekeurd.

--------------- Elfde voorwerp: Voetpaden Dorpsstraat Sint-Laureins. De gemeenteraad, De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: Na uitvoering van de geplande werken – nutsleidingen KMO-zone en recreatiegebied – stellen we vast dat de voetpaden in erbarmelijke staat zijn en niet toegankelijk voor de gebruikers. Vraag: Wanneer wordt dit definitief hersteld? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit zal gebeuren vanaf 26 september 2013.

--------------- Twaalfde voorwerp: Sport- en jeugdvoorzieningen recreatiegebied “Singelken”. De gemeenteraad, De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: Op de gemeenteraad van 27 oktober 2011 werd eenparig de principebeslissing genomen met betrekking tot de aanleg van de accommodatie recreatieterrein, inclusief de oprichting van een werkgroep met een vertegenwoordiging van de fracties en van de speelpleinwerking, jeugdraad, sportraad en voetbalclub FC Goalgetters. Nadat de namen van de vertegenwoordigers aangeduid waren, kwam de werkgroep bijeen. Vraag: Is de werkgroep nog samengekomen? Zo ja, wat is de stand van zaken van het dossier? Werd de CD&V-vertegenwoordiger uitgenodigd? Zo neen, kan de werkgroep bijgeengeroepen worden, met een vertegenwoordiger van de fracties. De heer Robert Soberon, schepen, geeft een stand van zaken. Het gaat hier over de oprichting van het gebouw dat vooral dienst moet doen als kantine voor de voetbal. Er werd reeds enkele malen bijeen gekomen met de verschillende actoren zijnde de schepen van financiën, de schepen van jeugdbeleid, de schepen van sport, de sportfunctionaris, de jeugdverantwoordelijke, afgevaardigden van voetbal, speelpleinwerking en dansschool. Er is geen bezwaar indien een afgevaardigde van de CD&V-fractie voortaan ook aanwezig wil zijn bij dergelijke bijeenkomsten. Omtrent dit gebouw werden reeds verscheidene opties bekeken en schetsen opgemaakt. Om kosten te besparen werd de ontwerper Plantec daar nog niet bij betrokken. De ontwerper wordt uitgenodigd om op 20 september 2013 de zaak verder te bekijken en te bespreken met het schepencollege.

---------------

Page 149: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Dertiende voorwerp: Veldstraat Watervliet: parkeerzone. De gemeenteraad, De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: De auto’s in de Veldstraat staan vaak buiten de voorziene zone geparkeerd. Bewoners en autobestuurders kaarten dit aan. Voorstel van beslissing: Het plaatsen van verkeersborden aan de parkeerstroken; De heer Franki Van de Moere, burgemeester antwoordt hierop het volgende: Een brede witte doorlopende streep mag op de rijbaan aangebracht worden om de denkbeeldige rand van die rijbaan aan te duiden. Het aan de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren. Het begin en het einde van deze parkeerzone mogen aangeduid worden door een witte doorlopende dwarsstreep. De wegmarkeringen die een parkeerstrook afbakenen volstaan om aan te duiden dat hier geparkeerd mag worden. Een verkeersbord “P” is puur informatief. Hierdoor wordt niet verboden dat men buiten de parkeerstrook parkeert. Hij vervolgt met een opsomming van waar men niet mag parkeren. Het is verboden een voertuig te parkeren wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden en op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen. Ter hoogte van een parkeerstrook mag men niet aan de overzijde van de straat parkeren omdat de vrije doorgang dan te smal wordt. Wil men verhinderen dat buiten de parkeerstrook geparkeerd wordt, dan moet men ofwel de rijweg onderverdelen in rijstroken, ofwel een gele onderbroken streep aanbrengen. Binnenkort is een vergadering van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie gepland. Dit punt staat op de agenda van deze vergadering; De heer Patrick De Greve, raadslid, deelt mede dat de CD&V-fractie akkoord is dat er nog geen beslissing wordt genomen en dat het advies van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie wordt afgewacht.

--------------- Veertiende voorwerp: Plaatsen van nadarhekkens naar aanleiding van kermissen en koersen. De gemeenteraad, De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: Er blijkt geen uniforme aanpak meer te zijn. Vraag: Wat is de werkwijze? Wie plaatst de hekkens en de verkeerssignalisatie, wie ruimte deze op? De heer Robert Soberon, schepen antwoordt hierop dat er momenteel een uniforme afspraak is. De verenigingen/kermissen kunnen gratis gebruik maken van de nadarhekkens van de gemeente. De nadar wordt aangeleverd door de gemeente op een aanhangwagen op de plaats van het evenement. De organisatoren staan zelf in voor het plaatsen van de nadar en het wegnemen ervan. Na de activiteit wordt de wagen weggehaald door de gemeente. De verkeersborden worden door de technische dienst klaar gezet. De organisatoren moeten zelf instaan voor het draaien van de borden en het afzetten van de weg. Hij begrijpt de agendering van dit punt gezien er één uitzondering is geweest, namelijk de jogging te Sint-Margriete. Deze organisatie had al een schriftelijke bevestiging ontvangen waarbij hulp van de gemeente werd toegezegd. Er wordt gewerkt aan een nieuw reglement voor gebruik en uitlenen van feestmateriaal dat op een gemeenteraadszitting zal geagendeerd worden. De heer Luc Van de Vijver, raadslid, vraagt nog om te onderzoeken naar de verantwoordelijkheid van de personen die de verkeerssignalisatie plaatsen en naar de verzekering van de organisatoren van wielerwedstrijden.

--------------- Vijftiende voorwerp: Gebiedsdekkende regioscreening.

Page 150: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: De gemeenten ontvingen een schrijven vanwege de gouverneur met de vraag de ingevulde vragenlijst over te maken tegen 21 mei. Op de gemeenteraad van juni werd medegedeeld dat het indienen van de bevraging uitgesteld werd tot 1 september. Vraag: Welke visie heeft het college van burgemeester en schepenen geformuleerd op de vragen en aan de gouverneur overgemaakt? De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de regioscreening gekoppeld werd aan de vragenlijst van SIM (Streekintercommunale Meetjesland). Deze vragenlijsten werden besproken door het Managementteam en aan de heer gouverneur overgemaakt op 09.07.2013. Op 17.09.2013 had in Aalter de regio-tafel Meetjesland plaats. De heer Tom Lacres en hijzelf waren hierbij aanwezig. De krachtlijnen van deze regioscreening zijn: - niet opzetten van grote overkoepelende structuur - het afslanken van bestaande organisaties binnen hun “core-bussines” - het clusteren van samenhorende beleidsdomeinen - het streven naar eenvoudige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Tevens blijkt dat verschillende organisaties een eigen leven leiden. De aansturing moet meer gebeuren vanuit de gemeenten/OCMW’s en zowel politiek als ambtelijk. De conclusies van de heer gouverneur worden eind oktober verwacht; Mevrouw Annick Willems beaamt dat deze vaststelling terecht is. Ze vraagt aan de voorzitter of dit geen materie is om te bespreken op de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking; De heer Luc De Meyere, voorzitter, antwoordt hierop dat na de conclusies van de gouverneur, de gemeenteraadscommissie zal worden samengeroepen.

--------------- Zestiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20.06.2013. De notulen van de vergadering van 20.06.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.50 uur.

---------------

Page 151: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Principebeslissing tot oprichten van een gemeentelijke milieu- en natuurraad; 2. Huisvesting – Intergemeentelijk woonkader Meetjesland 2014-2019 – Kennisname; 3. Herinschaling waterlopen. – Goedkeuring; 4. Cultuur. – Projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland – COMEET: Verlenging deelname,

goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement en goedkeuring financiële bijdrage; 5. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsleidingen op gemeentelijk openbaar domein; 6. Bekken van de Gentse Kanalen:

A) Aanduiden effectief lid en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering; B) Voordracht vertegenwoordiger in het bekkenbureau;

7. Bekken van de Brugse Polders: A) Aanduiden effectief lid en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering; B) Voordracht vertegenwoordiger in het bekkenbureau;

8. Opdrachthoudende Vereniging I.V.M.: A) Goedkeuren statutenwijziging; B) Algemene Vergadering 11.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger; 9. Dienstverlenende Vereniging Veneco²:

A) Goedkeuren statutenwijziging; B) Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013: aanduiden gemeentelijke

vertegenwoordiger; C) Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen

stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger; 10. Opdrachthoudende Vereniging Imewo:

A) Goedkeuren statutenwijziging; B) Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: aanduiden gemeentelijke

vertegenwoordiger en plaatsvervanger alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018;

C) Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

--------------- Eerste voorwerp: Principebeslissing tot oprichten van een gemeentelijke milieu- en natuurraad. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;

Page 152: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegend dat in onze landelijke gemeente niet alleen de landbouw maar ook de natuur een voorname plaats heeft in het landschap; Overwegend dat de natuur en het landschap kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben; Overwegend dat het daarom nuttig kan zijn een gemeentelijke milieu-en natuurraad op te richten die als doel heeft de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap te bevorderen; Overwegend dat de milieu- en natuurraad een adviserende rol kan hebben op vlak van het milieu- en het natuurbeleid in onze gemeente waarbij volgende milieuthema’s aan bod kunnen komen: afval, bodem, lucht, water en geluid en verder ook behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en groenvoorziening; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie vindt het een zeer goed initiatief dat er een gemeentelijke milieu- en natuurraad wordt opgericht. We zijn een landbouw, milieu en natuur regio. Hij vraagt naar het verdere verloop, het aantal leden, de vertegenwoordiging van de verenigingen en de politiek; De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat het voorliggend document een principebeslissing is. De statuten worden voorbereid. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geledingen op te nemen. De CD&V-fractie zal bij de opmaak van de statuten betrokken worden; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke milieu- en natuurraad”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Principieel akkoord te gaan tot de oprichting van een gemeentelijke milieu- en natuurraad. Art.2.- De statuten zullen in een volgende gemeenteraadszitting ter goedkeuring voorgelegd worden.

--------------- Tweede voorwerp: Huisvesting – Intergemeentelijk Woonkader Meetjesland 2014-2019 – Kennisname. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen van ruimtelijke ordening; Gelet op het ontwerp van Intergemeentelijk Woonkader Meetjesland voor de bestuursperiode 2014-2019, opgestuurd door Woonwijzer Meetjesland op 04.09.2013; Overwegende dat het Intergemeentelijk Woonkader Meetjesland de gedeelde bezorgdheden inzake woonbeleid bundelt van de bij Woonwijzer aangesloten gemeenten, en er een aantal interlokale en lokale acties aan koppelt voor de komende jaren, waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor eigen gemeentelijke visievorming en lokale klemtonen; Overwegende dat het woonkader is gebaseerd op de thema’s woonkwaliteit, energiezuinigheid van het wonen, grond- en pandenbeleid en de woonnoden van een aantal specifieke doelgroepen; Overwegende dat het Beheerscomité van Wooncentrum Meetjesland het intergemeentelijk woonkader heeft goedgekeurd op 23.08.2013; Overwegende dat Woonwijzer Meetjesland aan de gemeente vraagt om het Intergemeentelijk Woonkader voor te leggen aan de gemeenteraad, waarmee de gemeente het engagement neemt om daadwerkelijk werk te maken van een lokaal woonbeleid; Gelet op de besprekingen tijdens het overleg van 07.10.2013; Overwegende het voorstel tot kennisname van het Intergemeentelijk Woonkader omdat niet alle acties kunnen gerealiseerd worden; Overwegende dat het Beheerscomité na kennisname door de gemeenteraden ruchtbaarheid wil geven aan het woonkader via een formeel ondertekenmoment en door publicatie van het woonkader in een brochure; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vraagt met welke bepalingen/acties er niet kan akkoord worden gegaan;

Page 153: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Johan Francque, schepen, verwijst onder andere naar een actie “Gemeenten behalen het vastgestelde objectief inzake sociale koopwoningen en kavels (opgeleverde projecten) (in 2019)”. Het decreet bepaalt dat die actie maar moet gerealiseerd worden in 2023; De heer Bart Van de Keere, raadslid, merkt op dat dit niet echt een probleem hoeft te zijn. Hij verwijst hiervoor naar de actie: “In gemeenten die moeilijk het sociaal objectief zullen halen wordt een ‘task-force’ sociaal wonen opgericht’; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat in het begeleidend schrijven van Woonwijzer van 04.09.2013, gevraagd wordt om dit ontwerp van woonkader te laten goedkeuren door de gemeenteraad. Zij vraagt of er zich dan geen probleem stelt inzake dienstverlening en subsidiëring; De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat het Intergemeentelijk Woonkader is opgemaakt voor alle aangesloten gemeenten. De realisatie ervan is niet haalbaar voor alle gemeenten. Op 07.10.2013 heeft hierover nog een overleg plaats gehad met Woonwijzer. Zij zijn akkoord met een kennisname van het Intergemeentelijk Woonkader; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt kennis het Intergemeentelijk Woonkader Meetjesland 2014-2019. Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo.

--------------- Derde voorwerp: Herinschaling waterlopen – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen, in het bijzonder art. 4bis §3, 2° waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterloopbeheerders; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 over het Witboek Interne Staatshervorming en het in het bijzonder de Doorbraak 63 “Waterbeleid en –beheer” Gelet op het plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, Joke Schauvliege aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld op 21 december 2012, dat implementatie geeft aan de Doorbraak 63 en dat mogelijkheden biedt inzake efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid met behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren Overwegende dat er op 11 maart 2013 een infosessie werd georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen waarop het plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen werd toegelicht ; Overwegende dat de provincie vervolgens het initiatief heeft genomen om een overleg te organiseren om in detail de herinschaling te bespreken, dat dit overleg met de provincie, de gemeente Sint-Laureins en een afvaardiging van de Generale vrije polders, de Slependammepolder en de Isabellapolder op 24 juni 2013 heeft plaatsgevonden; Overwegende dat de provincie op 27 september 2013 een voorstel van herinschaling van waterlopen voor onze gemeente heeft overgemaakt, dat er in deze eerste fase geen noodzaak is tot het wijzigen van waterlopen van 3

de categorie naar 2

de categorie of omgekeerd, dat er bijgevolg in

deze eerste fase geen wijzigingen zijn, zodat met de voorliggende kaarten de nieuwe toestand gelijk is aan de bestaande toestand, dat de provincie het toch noodzakelijk acht dat de gemeente hierin een beslissing neemt ook als er geen wijzigingen zijn; Overwegend dat er ook nog een tweede fase volgt waarbij volgende zaken worden beoordeeld: de niet- en de oud-geklasseerde waterlopen die geklasseerd zullen worden, de verleggingen van geklasseerde waterlopen en de administratieve afschaffing van waterlopen (zowel geklasseerde van 2

e en 3

e categorie als oud-geklasseerde), dat deze zaken niet aan bod komen in de voorliggende

procedure maar, dat hierover later zal beslist worden in een procedure waaraan een openbaar onderzoek is gekoppeld; Overwegende dat de gemeente van oordeel is dat de bevoegdheidsverdeling zoals zij thans van kracht is, behouden dient te blijven omdat de werking met de 3 polderbesturen een goede werking is waarbij het beheer van de waterlopen, maar ook eventuele interventies bij acute calamiteiten snel kunnen worden aangepakt door de lokaal gevestigde polderbesturen;

Page 154: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat van de provincieraad, gemeenteraad en de betrokken polders en wateringen een beslissing over het behoud van de huidige bevoegdheidsverdeling verwacht wordt tegen begin november 2013, dat de provincie deze beslissingen gebundeld overmaakt aan de VMM waarna deze bezorgd worden aan de minister; Overwegende dat het ondermeer omwille van budgetplanning voor de gemeente en de provincie aangewezen is dat vóór de aanpassing van de wet, een beslissing genomen wordt onder voorbehoud van het tot stand komen van de aanpassingen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen; Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende opmerkingen: - De toelichtende nota in dit dossier is zeer beperkt. Er wordt enkel verwezen naar een mail van

27.09.2013 maar na verdere bevraging blijkt dat er reeds in augustus een mail was met info over aanpak 1

ste en 2

de fase en op 24.06.2013 een overlegvergadering. Waarom wordt dat niet

vermeld in de toelichtende nota? Dit zou getuigen van behoorlijk bestuur; - In de toelichtende nota wordt vermeld dat er in de gemeente geen noodzaak is de in 2

de of

3de

categorie geklasseerde waterlopen te veranderen. Welke criteria werden gehanteerd om dit te bepalen?

- De gemeente kan kosteloos de waterlopen van 3de

categorie overdragen aan de provincie. Dit betekent een besparing want de gemeente moet de kosten voor de betaling van het beheer van de waterlopen niet meer dragen. De overdracht naar de provincie maakt voor de polders en wateringen in principe niks uit. De middelen van het Plattelandsfonds moeten dan niet gebruikt worden voor onderhoud van waterlopen van 3

de categorie. Er kunnen dan andere projecten

worden ingediend; - De provincie heeft middelen voorzien voor de herinschaling van waterlopen van 3

de naar

2de

categorie. De polderbesturen blijven beheerders. De provincie betaalt de kosten; - Wordt in de toekomst nog overwogen om de waterlopen van 3

de naar 2

de categorie te wijzigen;

- Is het niet nuttig deze materie ook te agenderen op een Land- en Tuinbouwraad en later op de Milieu- en Natuurraad om participatie en betrokkenheid te creeëren?

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat in Sint-Laureins, het water wordt beheerd door de 3 polderbesturen: de Generale Vrije Polders, de Isabellapolder en de Slependammepolders. De werking is zeer goed. Vraag was om de verbindingsgrachten tussen de KWZI in Sint-Jan-in-Eremo en Watervliet hoger in te schalen. Voorlopig is dit niet gebeurd in de eerste fase. Ook de polderbesturen zijn geen vragende partij om de waterlopen her in te schalen. Het is niet de bedoeling dat de kosten voor het ruimen van de waterlopen door de provincie worden overgenomen. Dit geldt enkel in gemeenten waar waterlopen niet door polderbesturen worden beheerd. Deze materie zal geagendeerd worden op een vergadering van de Land- en Tuinbouwraad en de Milieu- en Natuurraad; De heer Luc De Meyere, voorzitter, merkt ten slotte nog op dat de toelichtende nota een summiere omschrijving is van het agendapunt. Alle relevante documenten zitten in het dossier en kunnen geraadpleegd worden; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Herinschaling van de waterlopen. - Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De kaart "Nieuwe toestand", aan dit besluit gehecht, goed te keuren. Art.2.- Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg over te maken aan de Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Integraal Waterbeleid, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

--------------- Vierde voorwerp: Cultuur. – Projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland – COMEET: Verlenging deelname, goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement en goedkeuring financiële bijdrage. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur;

Page 155: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.02.2004 waarbij beslist werd om: - toe te treden tot de projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland COMEET - de statuten goed te keuren - de financiële bijdrage goed te keuren Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.10.2007 waarbij beslist werd om de deelname aan de projectvereniging COMEET te verlengen voor de periode van 2008-2013 en werd een financiële bijdrage van 0,30 euro/inwoner goedgekeurd; Gelet op het schrijven dd. 03.09.2013 van COMEET waarin gevraagd wordt om: - de deelname aan de projectvereniging COMEET te verlengen voor de periode 2014-2019 - de statuten en het huishoudelijk reglement goed te keuren - vanaf 2014 een jaarlijkse financiële bijdrage van 0,30 euro/inwoner te reserveren in de

gemeentelijke meerjarenbegroting, met jaarlijkse indexering vanaf 2016 Gelet op de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op de reeds gerealiseerde projecten, beschreven in het e-book van maart 2013 en in het dossier met betrekking tot de verlenging van de projectvereniging; Gelet op de doelstellingen, beschreven in het beleidsplan Cultuurnota 2014-2019; Gelet op de statuten en huishoudelijk reglement; Overwegende dat de projectvereniging COMEET op vraag van de aangesloten gemeenten zichzelf zal ontbinden en zal toetreden tot een nieuwe overkoepelende IGS structuur, van zodra deze laatste operationeel wordt; Gelet op de besprekingen tijdens het burgemeestersoverleg van de commissie gemeenten dd. 30.09.2013, waarin volgende besluiten werden genomen: - vanaf 2014 een gemeentelijke bijdrage van 0,3 euro/inwoner te reserveren in de gemeentelijke

meerjarenbegroting, zonder jaarlijkse indexering; - COMEET dient zichzelf te ontbinden en op te gaan in een nieuwe overkoepelende IGS structuur,

van zodra deze laatste operationeel wordt. Het lidmaatschap van de gemeente en de financiering aan COMEET stopt van zodra COMEET zich ontbindt en instapt in de nieuw op zetten IGS structuur. Vanaf dat moment gaat diezelfde gemeentelijke bijdrage over aan de nieuwe IGS structuur;

Gelet op de besprekingen tijdens de Raad van Bestuur van COMEET dd. 30.09.2013; Gelet op de mail dd. 02.10.2013 van COMEET waarin gevraagd wordt om de toetreding van de gemeente Wachtebeke tot de projectvereniging goed te keuren overeenkomstig artikel 15 van de statuten; Gelet op het decreet dd. 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen: - De gemeente participeert al geruime tijd in COMEET. Zij betekenen een meerwaarde. COMEET

vraagt 0,3 euro/inwoner met indexering vanaf 2016. In het voorstel van beslissing is dit niet specifiek opgenomen.

Is het niet beter om ook in het besluit op te nemen dat de financiële bijdrage van 0,3 euro/inwoner is zonder indexering;

- Zijn er gevolgen inhoudelijk en financieel voor onze gemeente bij de toetreding van de gemeente Wachtebeke?

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende: - De afspraak is gemaakt om enkel in 2014 en 2015 geen indexering toe te staan. Tegen eind 2015 zou COMEET moeten opgenomen zijn in de nieuwe overkoepelende structuur

Intergemeentelijke Samenwerking (IGS). Daarna kan de al of niet indexering nog verder worden besproken;

- De toetreding van de gemeente Wachtebeke heeft geen gevolgen voor de financiële bijdrage van onze gemeente;

De heer Robert Soberon, schepen van cultuur, antwoordt dat ‘zonder indexering’ niet hoeft toegevoegd. Als het er niet staat, wordt dat automatisch zo begrepen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Cultuur. – Projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland – COMEET: Verlenging deelname, goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement en goedkeuring financiële bijdrage”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De deelname aan de projectvereniging COMEET te verlengen voor de periode 2014-2019.

Page 156: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De projectvereniging zal zichzelf ontbinden en toetreden tot een regionale overkoepelende structuur van zodra dit operationeel mogelijk is. Art.2.- De statuten en huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. Art.3.- Een jaarlijkse bijdrage van 0,30 euro/inwoner zal voorzien worden in het gemeentebudget vanaf het jaar 2014. Vanaf het moment dat COMEET zichzelf ontbindt en instapt in de nieuw op te zetten overkoepelende IGS structuur, gaat deze bijdrage over aan de nieuwe IGS structuur. Art.4.- In te stemmen met de toetreding van de gemeente Wachtebeke tot de projectvereniging COMEET vanaf 01.01.2014. Art.5.- Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan COMEET, Van Hoorebekeplein 1b4, 9900 Eeklo.

--------------- Vijfde voorwerp: Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsleidingen op gemeentelijk openbaar domein. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor nutsvoorzieningen; Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.10.2010 betreffende de vaststelling van het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen voor een termijn eindigend op 31.12.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein”;

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Algemeen Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Permanente nutsvoorzieningen zijn: - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,

verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,

- telecommunicatie, - radiodistributie en kabeltelevisie, - de transmissie van enigerlei data,

ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als

nutsvoorzieningen.

Page 157: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2016. Art.2.- Retributie naar aanleiding van sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en). Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. Art.3.- Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. Art.4.- Inning De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. Art.5.- Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent in het kader van het algemeen toezicht, en aan Imewo, c/o Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

--------------- Zesde voorwerp: Bekken van de Gentse Kanalen: A) Aanduiden effectief lid en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester ; Gelet op het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid dd. 19.07.2013; Overwegende dat de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, onder meer een vereenvoudiging beogen van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid. Het deelbekkenniveau wordt geïntegreerd in het bekkenniveau waardoor de waterschappen worden afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur; Overwegende dat per bekken, een algemene vergadering wordt ingesteld waarin alle lokale besturen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn; Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van het bekken van de Gentse Kanalen; Gelet op het schrijven dd. 17.09.2013 van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, voorzitter bekkenbestuur Gentse Kanalen, waarin gevraagd wordt om een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene bekkenvergadering Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het verleden dergelijke structuur reeds bestond, het Waterschap Krekenland en dat deze nu aangepast wordt in overeenstemming met het nieuw decreet; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, voor als effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming;

Page 158: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Johan Francque, schepen, voor als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen; De CD&V-fractie stelt de heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen omwille van zijn expertise; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 10 ja-stemmen; De heer Patrick De Greve bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen. Art.2.- De heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Gentse Kanalen. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. Art.4.- Onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het Bekkensecretariaat Gentse Kanalen, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke.

--------------- B) Voordracht vertegenwoordiger in het bekkenbureau. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester ; Gelet op het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid dd. 19.07.2013; Overwegende dat de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, onder meer een vereenvoudiging beogen van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid. Het deelbekkenniveau wordt geïntegreerd in het bekkenniveau waardoor de waterschappen worden afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur; Overwegende dat per bekken, een bekkenbureau wordt ingesteld, waarin per begonnen schijf van 25 gemeenten, één vertegenwoordiger wordt voorzien. Voor het bekken van de Gentse Kanalen komt dit neer op 2 vertegenwoordigers; Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van het bekken van de Gentse Kanalen; Gelet op het schrijven dd. 17.09.2013 van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, voorzitter bekkenbestuur Gentse Kanalen, waarin gevraagd wordt om een kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau voor te dragen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het Bekken van de Gentse Kanalen: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, voor als kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het Bekken van de Gentse Kanalen; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor ; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit:

Page 159: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in bekkenbureau van het Bekken van de Gentse Kanalen. Art.2.- Onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het Bekkensecretariaat Gentse Kanalen, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke.

--------------- Zevende voorwerp: Bekken van de Brugse Polders: A) Aanduiden effectief lid en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid dd. 19.07.2013; Overwegende dat de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, onder meer een vereenvoudiging beogen van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid. Het deelbekkenniveau wordt geïntegreerd in het bekkenniveau waardoor de waterschappen worden afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur; Overwegende dat per bekken, een algemene vergadering wordt ingesteld waarin alle lokale besturen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn; Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van het bekken van de Brugse Polders; Gelet op het schrijven dd. 17.09.2013 van de heer gouverneur van West-Vlaanderen, voorzitter bekkenbestuur Brugse Polders, waarin gevraagd wordt om een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene bekkenvergadering Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat in het verleden dergelijke structuur reeds bestond, het Waterschap Brugse Polders Oost en dat deze nu aangepast wordt in overeenstemming met het nieuw decreet; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, voor als effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Johan Francque, schepen, voor als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders; De CD&V-fractie stelt de heer Patrick De Greve, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders omwille van zijn expertise; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Johan Francque bekomt 10 ja-stemmen; De heer Patrick De Greve bekomt 7 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders. Art.2.- de heer Johan Francque, schepen, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 54, wordt aangeduid als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering van het Bekken van de Brugse Polders. Art.3.- Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Page 160: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.4.- Onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het Bekkensecretariaat, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.

--------------- B) Voordracht vertegenwoordiger in het bekkenbureau. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester ; Gelet op het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid dd. 19.07.2013; Overwegende dat de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, onder meer een vereenvoudiging beogen van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid. Het deelbekkenniveau wordt geïntegreerd in het bekkenniveau waardoor de waterschappen worden afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur; Overwegende dat per bekken, een bekkenbureau wordt ingesteld, waarin per begonnen schijf van 25 gemeenten, één vertegenwoordiger wordt voorzien. Voor het bekken van de Brugse Polders, IJzer en Leie komt dit neer op 2 vertegenwoordigers; Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van het bekken van de Brugse Polders; Gelet op het schrijven dd. 17.09.2013 van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, voorzitter bekkenbestuur Brugse Polders, waarin gevraagd wordt om een kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau voor te dragen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het Bekken van de Brugse Polders: De fracties Samen en N-Va stellen de heer Franki Van de Moere, burgemeester, voor als kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het Bekken van de Brugse Polders; De CD&V-fractie stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Franki Van de Moere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te 9988 Sint-Laureins, Hellenpolder 1, wordt voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in bekkenbureau van het Bekken van de Brugse Polders. Art.2.- Onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het Bekkensecretariaat, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.

--------------- Achtste voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging I.V.M.: A) Goedkeuren statutenwijziging

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor

huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 28.08.2013 van de opdrachthoudende vereniging I.V.M, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo, waarbij een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring van de gemeenteraad, wordt overgemaakt; Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: - tekstuele wijzigingen - aanpassingen naar aanleiding van het decreet van 18.01.2013 houdende wijziging van het

decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd

bij decreet van 18.01.2013; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Page 161: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging I.V.M. – Goedkeuren statutenwijziging”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging I.V.M. worden goedgekeurd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

--------------- B) Algemene Vergadering 11.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de

gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor

huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M; Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.M dd. 28.08.2013.2013 waarbij de gemeente wordt

opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 11.12.2013 met volgende agendapunten: 1. Statutenwijziging - goedkeuring 2. Doelstellingen en realisaties 2013 en activiteiten en strategie voor het volgende boekjaar -

bespreking 3. Begroting I.V.M0 2014 - goedkeuring 4. Juridisch dossier I.V.M. o.v. – Belconsulting nv (nu Antea Belgium nv) inzake de eindafrekening

erelonen en energierecuperatieproject – voorstel dading – goedkeuring (onder voorbehoud) 5. Varia Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Kristof Goethals als plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van I.V.M;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. – Algemene Vergadering 19.06.2013: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van 11.12.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Algemene Vergadering van 11.12.2013 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over 6.640 stemmen. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.

--------------- Negende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Veneco²: A) Goedkeuren statutenwijziging.

De gemeenteraad,

Page 162: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester.

Hij deelt mede dat er een verandering is ten opzichte van het voorliggend agendapunt. Het nieuwe agendapunt wordt: A) Afkeuren statutenwijziging. Hij motiveert als volgt: Op de vergadering van het burgemeestersoverleg van 14.10.2013 waarbij 10 burgemeesters aanwezig waren, is deze statutenwijziging besproken. Veneco² is een dienstverlenende vereniging die ongeveer 30 miljoen euro heeft op haar rekening. Verschillende gemeenten hebben het momenteel financieel moeilijk. Van de huidige financiële middelen en de toekomstige opbrengsten van Veneco² zou een deel moeten terugvloeien naar de gemeenten of de regiowerking. Dit kan na 2016 mogelijks via een regionaal adviescomité Meetjesland. Veneco² staat hier weigerachtig tegenover. Over het uittreden van de stad Gent is er al verschillende jaren een discussie. De gemeente Evergem wenst ook uit te treden. In het ontwerp van statutenwijziging wordt 1.000 euro per aandeel voorgesteld. Met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen is deze prijs per aandeel onderhandeld. De waarde van een aandeel bij uittreding, zou de nominale waarde moeten zijn. Als de gemeenten nu de statutenwijziging goedkeuren, dan maakt Veneco² een uittreding in de toekomst zeer oninteressant voor de gemeenten; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie is verrast door deze wending. De financiële middelen van Veneco² zijn niet enkel geld maar betreffen ook hun gronden in reserve. Indien geld wordt gehaald uit de reserve voor het budget van de gemeente, wordt de werking van Veneco² ondermijnd. Sint-Laureins heeft slechts 53 aandelen. Hij vindt het niet goedkeuren van de statuten een verkeerd signaal. De Meetjeslandse gemeenten hebben veel projecten die worden gerealiseerd met Veneco². Het standpunt van de stad Gent kan nog worden begrepen gezien zij zelf beschikken over een autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf. Hij begrijpt de achterliggende grond van het plotse niet goedkeuren van de statuten niet en pleit ervoor om de voorliggende statutenwijziging goed te keuren; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop het volgende: Evergem wenst niet volledig uit Veneco² te stappen maar de vooropgestelde prijs/aandeel is niet relevant. De matige prijs die Gent voor zijn aandelen bekomt, is relatief. De vaststelling is dat de gemeenten niet meer autonoom kunnen beslissen over hun aandelen. De Meetjeslandse gemeenten wensen binnen Veneco² een “Meetjeslandse poot”. Vandaar nu het signaal om de statuten af te keuren. Het standpunt van de CD&V-fractie zal aan de Meetjeslandse gemeenten worden medegedeeld; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 12.09.2013 van de dienstverlenende vereniging Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, waarbij een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring van de gemeenteraad, wordt overgemaakt; Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: - tekstuele wijzigingen - aanpassingen naar aanleiding van het decreet van 18.01.2013 houdende wijziging van het

decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd

bij decreet van 18.01.2013; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Dienstverlenende Vereniging Veneco². – Afkeuren statutenwijziging”; Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: De heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- De voorgestelde statutenwijzigingen van de dienstverlenende vereniging Veneco². worden afgekeurd.

Page 163: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11 te 9000 Gent.

--------------- B) Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013: Aanduiden gemeentelijke

vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op aangetekend schrijven van 12.09.2013 van Veneco² waarbij aan de gemeente gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 12.12.2013; Gelet op artikel 33 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat iedere gemeente steeds één afgevaardigde aanduid voor de Algemene Vergadering en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van Bestuur van Veneco²;

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 12.12.2013: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 12.12.2013;

De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming;

17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, Besluit: Art.1.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 12.12.2013. Art.2.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- C) Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het

stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Luc De Meyere, voorzitter; Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²; Gelet op aangetekend schrijven van 12.09.2013 van Veneco² waarbij aan de gemeente uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 12.12.2013 met volgende agendapunten: 1. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14.12.2012 2. Goedkeuring statutenwijziging 3. Benoeming bestuurders en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger goed te keuren; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;

Page 164: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Luc De Meyere als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Veneco²; Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging Veneco²: Buitengewone Algemene Vergadering 12.12.2013: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen: Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 12.12.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12.12.2013 te bepalen als volgt: Voor agendapunten 1 en 3: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. Voor agendapunt 2: de statutenwijziging af te keuren Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

--------------- Tiende voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Imewo: A) Goedkeuren statutenwijziging

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid; Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributiebeheer elektriciteit en gas deelneemt aan

de opdrachthoudende vereniging Imewo; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 26.07.2013 van de opdrachthoudende vereniging Imewo, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, waarbij een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring van de gemeenteraad, wordt overgemaakt; Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: - wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring

van de vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 25.06.2012, cf. artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

- wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17 van het Energiebesluit; - aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18.01.2013 aan het decreet houdende de

intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001; - de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingsheffing door de deelnemers op de

opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij; - tekstverfijningen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging Imewo Goedkeuren statutenwijziging”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Page 165: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo worden goedgekeurd. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Imewo, secretariaat, Brusselse- steenweg 199 te 9090 Melle.

--------------- B) Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: aanduiden gemeentelijke

vertegenwoordiger en plaatsvervanger alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid; Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt

aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;

Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 26.07.2013 van Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo die doorgaat op 16.12.2013;

Gelet op het feit dat ingevolge het decreet van 18.01.2013 houdende wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, een statutenwijziging voorligt, in casu artikel 24 lid A punt 1, die het onder andere mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur;

Overwegende dat mevrouw Claudine Bonamie, schepen, lid is van de Raad van Bestuur van Imewo;

Overwegende dat de heer Franky Cornelis, gemeenteraadslid, lid is van de Raad van Bestuur met raadgevende stem van Imewo;

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Eddy Roets bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Eddy Roets de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanwijzing van een plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018: De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018; De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor; 17 leden nemen deel aan de stemming; 17 stembriefjes worden in de bus gevonden; De heer Luc De Meyere bekomt 17 ja-stemmen; Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen,

Page 166: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Besluit: Art.1.- De heer Eddy Roets, gemeenteraadslid, wonende te 9980 Sint-Laureins, Beukenhof 15, wordt aangewezen tot gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018. Art.2.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat 88, wordt aangewezen als plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 alsook in alle algemene vergaderingen van Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31.12.2018. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo, p/a Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle.

--------------- C) Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen

stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid; Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt

aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;

Gelet op het aangetekend schrijven van dd. 26.07.2013 van Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo van 16.12.2013 met volgende agendapunten: 1. Statutenwijziging - goedkeuring 2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke

samenwerking en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014

3. Uitkering voorschot op dividend 2013 - Bekrachtiging 4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis - Bekrachtiging 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van Imewo;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Imewo. – Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 16.12.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2013 te bepalen als volgt: hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van Imewo, p/a Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle.

--------------- Elfde voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19.09.2013.

Page 167: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De notulen van de vergadering van 19.09.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.15 uur.

---------------

Page 168: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3

de categorie gedurende het jaar 2014:

A) Generale Vrije Polders; B) Slependammepolders; C) Isabellapolder; 2. Aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Goedkeuring verrekening nr. 7; 3. Politiezone Meetjesland Centrum. – Goedkeuring dotatie met betrekking tot het dienstjaar 2014; 4. Budgetwijziging dienstjaar 2013 van de kerkfabrieken: A) Sint-Laurentius van Sint-Laureins: aktename B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete: aktename C) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman: goedkeuring 5. Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken: A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet Goedkeuring; 6. Budget 2014 van de kerkfabrieken: A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet Aktename; 7. Gemeentepersoneel: A) Wijzigen Rechtspositieregeling B) Wijzigen Formatie en Organogram

C) Wijzigen Bijlage 1 – Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden bij de Rechtspositieregeling

8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 2014-2019;

9. Gemeentelijke milieu- en natuurraad. – Goedkeuring statuten; 10. Gecoro. – Mededeling; 11. P.O.B.: A) Gebruikersreglement

Page 169: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

B) Retributiereglement Goedkeuring; 12. Opdrachthoudende Vereniging Intercommunale Westlede: Bijzondere Algemene Vergadering 03.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het

stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger; 13. Dienstverlenende Vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het

stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie: 14. Calusstraat – elektriciteitspalen; 15. ICT; 16. Gebruik DE MEET door de gemeente Kaprijke; 17. Wijkwerking Politie Sint-Laureins.

--------------- Eerste voorwerp: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3

de categorie

gedurende het jaar 2014: A) Generale Vrije Polders De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 23.10.2013 van het bestuur van de Generale Vrije Polders, houdende de voorlopige raming voor het dienstjaar 2014 voor het reiten, ruimen en verhakselen aan volgende waterlopen nrs. 8301, 8302, 8302a, 8302b, 8302bis, 8302c, 8302d, 8302e, 8302f, 8302g, 8303, 8304a, 8304b, 8304c, 8304d, 8305, 8370, 8373, 8373a, 8375, 8375a, 8376, 8378a, 8378, 8380, 8380a, 8381a, 8381b, 8383, 8383a, 8383b, 8385, 8386, 8387 en 8401a voor een bedrag van 72.291,00 euro, incl. btw; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3

e categorie gedurende het jaar 2014. – Advies: - Generale Vrije

Polders” Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Generale Vrije Polders, ten bedrage van 72.291,00 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken aan waterlopen van 3

e categorie voor het

dienstjaar 2014, wordt gunstig geadviseerd. Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provinciale Technische Dienst, 3

e Directie, Dienst 36,

sectie Water, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. ---------------

B) Slependammepolders. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 24.10.2013 van het bestuur van de Slependammepolders, houdende de voorlopige raming voor het dienstjaar 2014 voor kruidtrekking aan volgende waterlopen nrs. 8321, 8322, 8331, 8332, 8320AB, 8340AB, 8351AB, 8351BC, 8352, ruimen en kuisen duikers in de Eerstestraat, diverse werken aan straatgrachten en zomermaaibeurt en verhakselen voor een totaal bedrag van 18.206,27 euro, incl. btw; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3

e categorie gedurende het jaar 2014. – Advies: -

Slependammepolders”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen:

Page 170: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Slependammepolders, ten bedrage van 18.206,27 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2014, wordt gunstig geadviseerd. Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provinciale Technische Dienst, 3

e Directie, Dienst 36,

sectie Water, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. ---------------

C) Isabellapolder. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het schrijven dd. 04.11.2013 van het bestuur van de Isabellapolder, houdende de voorlopige raming voor het dienstjaar 2014 voor reiten, ruimen, oeververdediging en analyse slib en afvoer aan volgende waterlopen nrs 8.296, 8297 en 122, voor een totaal bedrag van 8.160,26 euro, incl. btw; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3

e categorie gedurende het jaar 2014. – Advies: - Isabellapolder”

Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Isabellapolder, ten bedrage van 8.160,26 euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2014, wordt gunstig geadviseerd. Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provinciale Technische Dienst, 3

e Directie, Dienst 36,

sectie Water, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. ---------------

Tweede voorwerp: Aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Goedkeuring verrekening nr. 7. De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op het besluit van het college van 21 december 2011 betreffende de goedkeuring van de

gunning van de opdracht “Aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete” aan De Witte BVBA, Krommewege 43 te 9990 Maldegem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.046.715,17 excl. btw of € 3.332.338,92 incl. btw;

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. TD/00542/B2011-20/W van 30 juni 2011;

Gelet op het besluit van het college van 8 november 2013 betreffende de goedkeuring van verrekening 2 voor een bedrag in meer van € 56.604,97 excl. btw of € 68.492,01 incl. btw en de termijnswijziging van 5 werkdagen;

Gelet op het besluit van het college van 8 november 2013 betreffende de goedkeuring van verrekening 3 voor een bedrag in meer van € 36.504,98 excl. btw of € 44.171,03 incl. btw en de termijnswijziging van 2 werkdagen;

Gelet op het besluit van het college van 8 november 2013 betreffende de goedkeuring van verrekening 4 voor een bedrag in meer van € 58.365,93 excl. btw of € 70.890,53 incl. btw en de termijnswijziging van 3 werkdagen;

Gelet op het besluit van het college van 8 november 2013 betreffende de goedkeuring van verrekening 5 voor een bedrag in meer van € 17.107,49 excl. btw of € 20.713,29 incl. btw en de termijnswijziging van 3 werkdagen;

Overwegende dat een een deel van de Groenstraat ligt in de werfzone waar er riolering is aangelegd binnen de hoofdopdracht. Bij de aanleg van de riolering was het noodzakelijk om verschillende doorsteken te maken dwars door de oude wegverharding. Het is opportuun om het wegdek volledig te vernieuwen;

Overwegende dat het overig deel van de Groenstraat en de Sint-Livinuspolder smalle landbouwwegen zijn die tijdens de uitvoering van de werken werden gebruikt als omleidingswegen. Deze wegen in asfalt zijn niet aangepast aan het omleidingsverkeer en zijn gedurende de

Page 171: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

uitvoeringstermijn van de werf op verschillende plaatsen beschadigd en stuk gereden. Het wegdek in asfaltverharding dient over bepaalde delen volledig vernieuwd te worden;

Gelet op de prijsofferte voor deze bijkomende werken opgemaakt door de aannemer als volgt:

HV in meer

€ 90.980,28

Totaal excl. btw = € 90.980,28

Btw + € 19.105,86

TOTAAL = € 110.086,14

Overwegende dat deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen het bestelbedrag overschrijdt met 8,52%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 3.306.278,82 excl. btw of € 3.646.691,92 incl. btw bedraagt;

Overwegende dat de aannemer daarom een termijnsverlenging van 5 werkdagen vraagt; Overwegende dat de aannemer zich ertoe verbindt om geen schadevergoeding te eisen

omwille van deze termijnsverlenging; Overwegende dat studiebureau Grontmij een positief advies formuleerde; Overwegende dat voor deze werken een aanvraag werd ingediend in het kader van het Vlaams

Plattelandsfonds; Gelet op het schrijven dd. 22.10.2013 van de Vlaamse Landmaatschappij, waarin wordt

medegedeeld dat deze aanvraag is goedgekeurd; Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening zal gefinancierd worden met de

trekkingsrechten in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten

klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42, 43 en 248 tot en met 260;

De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie deelt mede dat de uitvoering van deze werken een goede keuze is en dat de financiering via de trekkingsrechten is aanvaard;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aansluitende riolering naar de KWZI

Sint-Margriete. – Goedkeuring verrekening nr. 7”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 7 van de opdracht “Aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete” voor het totaal bedrag in meer van € 90.980,28 excl. btw of € 110.086,14 incl. 21% btw. Art.2.- De termijnverlenging van 5 werkdagen wordt goedgekeurd. Art.3.- Aan Aannemer De Witte wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren. Art.4.- De financiering voor deze verrekening zal gebeuren met de trekkingsrechten goedgekeurd in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds. Art.5.- Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: - Vlaamse Landmaatschappij, Centrale Directie, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel - Aannemer De Witte bvba, Krommewege 43, 9990 Maldegem - Grontmij Belgium, Meersstraat 138A, 9000 Gent - Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen – bus 12, 9052 Zwijnaarde - financiële dienst

--------------- Derde voorwerp: Politiezone Meetjesland Centrum. – Goedkeuring dotatie met betrekking tot het dienstjaar 2014. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) dat bepaalt dat in de meergemeente zone de begroting van het lokaal politiekorps wordt goedgekeurd door de politieraad,

Page 172: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

overeenkomstig de door de koning bij een in Ministerraad overgelegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen; Gelet op artikel 71 van de WGP dat bepaalt dat de besluiten voor goedkeuring moeten overgemaakt worden aan de heer Gouverneur; Gelet op artikel 250bis van de WGP dat bepaalt dat elke gemeenteraad de dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar dient goed te keuren; Overwegende dat de begroting van de politiezone Meetjesland-Centrum ten laste komt van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat; Gelet op de door de minister goedgekeurde verdeelsleutel als volgt: Eeklo 68,47 %, Kaprijke 15,46 % en Sint-Laureins 16,07 %; Gelet op het schrijven (mail) dd. 04.10.2013 van de politiezone Meetjesland-Centrum waarbij wordt medegedeeld dat voor de begroting van het dienstjaar 2014 aan de gemeente volgende dotatie zal gevraagd worden: gewone begroting: 643.668,50 euro Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone dient vastgesteld te worden in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de gemeente zelf een beslissing treffen over hun budget; Gelet op het decreet van 15.07.2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 dd. 27.09.2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones. – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 dd. 13.01.2006 betreffende Gemeentedecreet en Provinciedecreet – inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht; Gelet op de omzendbrief BB 2013 betreffende strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus, in het bijzonder 4 3.2. – bijdragen aan andere politieke rechtspersonen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, 186 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de stijging van de dotatie beperkt blijft tot 3%. Hij formuleert de vraag of in dit bedrag, de huur van het gebouw van de stad Eeklo is vervat; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de huurprijs die aan de stad Eeklo werd betaald, veel te hoog was. Een studie van de korpschef toont aan dat er nog een aantal jaren geen huur zal moeten worden betaald voor het politiegebouw; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Politiezone Meetjesland Centrum. Goedkeuring dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2014”; Gelet op uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor de begroting 2014 van de politiezone Meetjesland-Centrum wordt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel, goedgekeurd als volgt: gewone dotatie: 643.668,60 euro. Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de politiezone Meetjesland-Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo, de Federale Directie Politiezaken en Wapens, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en per aangetekend schrijven aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2

e directie – dienst 24: lokale besturen – fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

--------------- Vierde voorwerp: Budgetwijziging dienstjaar 2013 van de kerkfabrieken: A) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Aktename. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op de budgetwijziging nr. 1 en 2 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins voor het dienstjaar 2013; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013;

Page 173: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 12.04.2013 en 26.08.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 03.05.2013 en 13.09.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins. Deze budgetwijzigingen zullen worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laureins.

--------------- B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Aktename. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor het dienstjaar 2013; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete. Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.

--------------- C) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman voor het dienstjaar 2013; Overwegende dat een extra gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van 670,00 euro;

Overwegende dat een extra gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd van 21.400,00 euro; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 30.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 02.08.2013; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2004 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Page 174: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Budgetwijziging dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman – goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman wordt goedgekeurd. De gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op 11.165,33 euro De gemeentelijke investeringstoelage is vastgesteld op 66.400,00 euro Art.2.- Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, het Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Waterland-Oudeman.

--------------- Vijfde voorwerp: Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken: A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013, waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat door het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2014-2019 werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-jan-Baptist dd. 10.05.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 24.05.2013;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 exploitatietoelage 0,00 5.071,05 421,09 424,84 432,35 439,85

Investeringstoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo – goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo wordt goedgekeurd. Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.

--------------- B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;

Page 175: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 33, 41, 42 en 43;

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat door het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2014-2019 werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 21.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 05.07.2013;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 exploitatietoelage 0,00 17.571,00 17.713,76 17.148,17 16.574,09 15.991,41

Investeringstoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Meerjarenplan 2015-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins – goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins wordt goedgekeurd. Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.

--------------- C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat door het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2014-2019 werd ingediend van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilige Margaretha, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 exploitatietoelage 0,00 7.934,00 3.280,00 2.860,00 3.090,00 3.040,00

Investeringstoelage 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Naar aanleiding van het overleg dd. 04.06.2013 en besprekingen wordt door het college van burgemeester en schepenen het voorstel geformuleerd om het bedrag van de investeringstoelage aan te passen als volgt: Post 300 – toelage eredienst: 2014: 15.000 euro, 2016: 0 euro;

Page 176: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 31, 41, 42 en 43; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat de kerkfabriek Heilige Margaretha 20.000 euro investeringstoelage vraagt in 2014. Het schepencollege kent 15.000 euro toe. In het budget 2014 wordt door de kerkfabriek Heilige Margaretha 10.000 euro gevraagd; De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat het schepencollege 15.000 euro aanvaardt voor het uitvoeren van herstellingen aan daken en goten. De kerkfabriek vraagt voor 2014, 10.000 euro. Indien nodig kan met budgetwijziging het bedrag van de investeringstoelage worden verhoogd tot 15.000 euro; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete – goedkeuring”; Gelet op de stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete wordt goedgekeurd mits aanpassing van post 300 – toelage eredienst als volgt: 2014: 15.000,00 euro. 2016: 0 euro. Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Heilige Margaretha.

--------------- D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat door het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2014-2019 werd ingediend van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 30.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 02.08.2013;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 exploitatietoelage 10.826,24 17.737,43 17.623,52 22.788,85 22.710,93 22.702,92

Investeringstoelage 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Page 177: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman – goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman goed te keuren. Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas.

--------------- E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat door het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2014-2019 werd ingediend van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 18.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 05.07.2013;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, waarbij volgende gemeentelijke toelagen worden gevraagd: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 exploitatietoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringstoelage 93.720,00 66.960,00 66.960,00 75.000,00 62.800,00 61.500,00

De heer Hugo Coene, schepen, benadrukt dat de partners: de kerkfabriek, Onroerend Erfgoed en de gemeente, samen de verderzetting van de restauratie van de kerk van Watervliet wil realiseren. Tijdens een vergadering op 07.11.2013, werd aan de kerkfabriek een extra financiële bijdrage gevraagd, rekening houdend met de financiële middelen van de gemeente. Vandaar het voorstel van het schepencollege om het bedrag van de investeringstoelage aan te passen als volgt: Post 3100 – toelage hoofdgebouw eredienst: 2014: 6.000 euro 2015: 4.000 euro 2016: 26.000 euro 2017: 26.000 euro 2018: 26.000 euro 2019: 26.000 euro Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 33, 41, 42 en 43; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, heeft volgende bedenkingen: Op 04.06.2013 vond een overleg plaats met het centraal kerkbestuur waar een aantal afspraken werden gemaakt. Sedertdien is er geen enkele overlegvergadering meer geweest met het centraal kerkbestuur, dit is meer dan 5 maanden. In de loop van juni zond de Vlaamse Overheid een brief naar de gemeente waarin ze vragen wat het standpunt is van het schepencollege met betrekking tot het restauratiedossier in Watervliet.

Page 178: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Op 07.11.2013 was er een overlegvergadering omtrent het restauratiedossier van de kerk. De Vlaamse Overheid dringt aan om een standpunt te kennen van de gemeente omtrent dit dossier. Hij citeert de heer Coene uit het verslag, opgemaakt door het studiebureel, van deze vergadering: “Sint-Laureins telt 6 beschermde kerken. Het dekenaat heeft beslist slechts 1 kerk open te houden voor zondagsdiensten, zijnde de kerk van Waterland-Oudeman. De andere kerken kunnen wel nog gebruikt worden voor andere diensten. Waarom zouden de gemeente en de Vlaamse overheid nog zoveel centen investeren in dit gebouw als “kerk”?” De kerk van Watervliet is een geklasseerde kerk die een toeristische trekpleister is en één van de topstukken herbergt van de Vlaamse Schilderkunst. De kerk is een beschermd monument en de wetgeving stelt dat de eigenaar (gemeente) het monument goed moet onderhouden. Op korte termijn zijn volgende werken dringend: de waterdichtheid van het dak, de klimatisatie en beveiliging en uitvoering van het vooronderzoek. Op 08.11.2013 zou het schepencollege haar beslissing schriftelijk overmaken aan Onroerend Erfgoed. Hij formuleert volgende vragen: - Wat is er beslist op het college van 08.11.2013 ? - Werd dit reeds overgemaakt aan Onroerend Erfgoed ? - Waarom duurt het zo lang ? - Waarom werd met het centraal kerkbestuur en/of de kerkfabrieken waar nu eenzijdig het budget

wordt ingekort, niet voorafgaandelijk een overleg georganiseerd ? - Hoe zal de totale bijdrage voor de restauratiewerken in de kerk gefinancierd worden ? - Waarom is hierover tussen de vergadering van 07.11.2013 en nu, geen overleg geweest met de

kerkfabriek en worden nu eenzijdige beslissingen genomen ? Hij betreurt ten zeerste deze manier van werken. Onmiddellijk na de vergadering staat de burgemeester een interview toe om te zeggen dat het nodige moet gedaan worden voor het topstuk “de nood gods”, maar nu stellen we vast dat daar niet de nodige financiële middelen tegenover staan; De heer Hugo Coene, schepen, vindt het jammer dat er geciteerd wordt uit een verslag van het studiebureau van 07.11.2013 en niet uit een verslag van de kerkfabriek. Het dekenaat Eeklo heeft de beslissing genomen om in de kerk van Waterland-Oudeman de zondagsdiensten te voorzien. Het vrijmaken van een jaarlijks bedrag van 66.000 euro is veel geld, rekening houdend met de financiële middelen van de gemeente. Er is geen beslissing genomen op het college van 08.11.2013. Het dossier ligt nu ter bespreking voor op de gemeenteraad van heden. Nu zal zo spoedig mogelijk het antwoord aan Onroerend Erfgoed worden overgemaakt dat er met de restauratie van de kerk kan worden verder gegaan. Het bepalen van de gemeentelijke bijdrage is gebeurd in overleg met de kerkfabriek. Ze hebben toegezegd om een extra financiële inspanning te doen voor de restauratie van de kerk. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de bijdrage aan te passen. We hebben een gemiddelde genomen, rekening houdend met de eigen financiële middelen. Met deze bedragen zal de gemeente de realisatie van de restauratie van de kerk verder zetten, samen met Onroerend Erfgoed en de kerkfabriek. Een aanpassing van een meerjarenplan is altijd mogelijk; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet – goedkeuring”; Gelet op de stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet wordt goedgekeurd mits aanpassing aan post 3100 – toelage hoofdgebouw eredienst als volgt: 2014: 6.000 euro 2015: 4.000 euro 2016: 26.000 euro 2017: 26.000 euro 2018: 26.000 euro 2019: 26.000 euro

Page 179: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Bij het indienen van het budget mag niet meer gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dat jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

--------------- Zesde voorwerp: Budget 2014 van de kerkfabrieken: A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. – Aktename.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 17.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 02.08.2013;

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-

Jan-in-Eremo; Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd. Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.

--------------- B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins. – Aktename.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 21.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 05.07.2013;

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;

Page 180: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-

Laureins; Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en investeringstoelage gevraagd. Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.

--------------- C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete. – Aktename.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de meerjarenplannen, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2;

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd van 10.000 euro. Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van

Sint-Margriete. De gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 10.000,00 euro. Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd. Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2014. Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Heilige Margaretha.

--------------- D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Aktename.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door mevrouw Annick Willems, voorzitter-burgemeester; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013 waarin wordt bepaald dat bij het indienen van de budgetten, niet meer mag gevraagd worden aan gemeentelijke toelage dan het bedrag opgenomen in het meerjarenplan voor dit jaar min het rekeningoverschot van het begrotingsjaar -2; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 30.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 02.08.2013;

Page 181: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van 10.826,24 euro. Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van

Waterland-Oudeman. De gemeentelijke exploitatietoelage wordt vastgesteld op 10.826,24 euro. Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd. Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2014. Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Niklaas.

--------------- E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Aktename.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente dd. 04.06.2013 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan aktename door het schepencollege dd. 14.06.2013; Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 18.06.2013, waarvan aktename door het schepencollege op 05.07.2013;

Overwegende dat het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd van 93.720,00 euro. Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd; Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, laatst gewijzigd op 06.07.2012; Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

Hemelvaart van Watervliet. De gemeentelijke investeringstoelage wordt aangepast als volgt: Post 3100 – toelage hoofdgebouw eredienst: 6.000 euro zoals goedgekeurd in het meerjarenplan 2014-2019. Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2014. Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

--------------- Zevende voorwerp: Gemeentepersoneel: A) Wijzigen Rechtspositieregeling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;

Page 182: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 25.06.2009 en 31.05.2012; Overwegende dat na datum van de wijziging van de rechtspositieregeling, wetswijzigingen werden doorgevoerd die aanleiding geven tot aanpassing van de rechtspositieregeling; Gelet op de besprekingen tijdens de vergaderingen van het managementteam dd. 04.04.2013, 16.05.2013, 06.06.2013 en 24.09.2013; Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 06.11.2013 – protocol 2013/03 Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen rechtspositieregeling”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel zoals in bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld. Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel.

--------------- B) Wijzigen Formatie en Organogram. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.1997 houdende vaststelling van het personeelsbehoeftenplan en formatie van het gemeentepersoneel, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 12.12.2007 en 25.02.2010; Overwegende dat de gemeente één deskundige technische dienst – niveau B1-3 wenst aan te werven in contractueel verband met fulltime prestaties; Overwegende dat deze functie nog niet opgenomen is in de personeelsformatie en organogram; Overwegende dat momenteel de functie van cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-1 met 19/38 prestaties in statutair verband is opgenomen in de personeelsformatie en organogram; Overwegende dat het bestuur opteert om een cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3 met 19/38 prestaties aan te werven in contractueel verband; Overwegende dat momenteel de functie van bibliothecaris – niveau A1a-A3a met 38/38 prestaties in statutair verband is opgenomen in de personeelsformatie en organogram; Overwegende dat de huidige titularis haar prestaties wenst te verminderen met 19/38 prestaties met ingang van 01.01.2014; Overwegende dat momenteel de functie van bibliotheekdeskundige – niveau B1-3 met 19/38 prestaties in statutair verband is opgenomen in de personeelsformatie en organogram; Overwegende dat het bestuur opteert om deze prestatie uren uit te breiden met 19/38 tot 38/38. De functie van bibliotheekassistent C1-3 wordt verminderd met 19/38 tot 19/38; Gelet op de besprekingen tijdens de vergaderingen van het managementteam dd. 16.05.2013 en 06.06.2013; Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 06.11.2013 – protocol 2013/04; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende bedenkingen: - De CD&V-fractie vindt het jammer dat de invulling van cultuurbeleidscoördinator zo lang duurt en

dat een verandering wordt doorgevoerd van de aanwerving van een statutair personeelslid naar een contractueel personeelslid. De bibliotheek valt ook onder cultuur. Daar zijn statutaire personeelsleden aangeworven.

In het gemeentedecreet is een artikel opgenomen dat bepaalt dat het personeel van de gemeente bestaat uit personeelsleden in statutair dienstverband;

Page 183: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- De functie van bibliothecaris wordt verminderd naar 19/38; - Een nieuwe fulltime functie is voorzien van deskundige technische dienst. Dit betekent een

belangrijke en noodzakelijke versterking van de technische dienst. De invulling in contractueel verband is voor een nieuwe functie beter aanvaardbaar;

De heer Hugo Coene antwoordt hierop het volgende: - Hij erkent dat de invulling lang duurt. Er werd eerst gezocht naar een interne oplossing omdat het

schepencollege het personeelsbestand niet wenst uit te breiden. De interne oplossing werd gevonden, maar door het feit dat de bibliothecaris er zelf heeft voor gekozen om haar functie deeltijds in te vullen., was deze niet meer uitvoerbaar. Er werd daarna beslist over te gaan tot aanwerving.

- Contractueel personeel biedt meer flexibiliteit inzake personeelsbeheer en ook op andere niveaus gaat men over van de aanwerving van statutair personeel naar de aanwerving van contractueel personeel. Het statuut van contractueel personeel is veel verbeterd ten opzichte van het verleden. Ze hebben ook een aantal rechten die statutaire personeelsleden hebben;

Mevrouw Annick Willems deelt nog mede dat het personeel statutaire aanwervingen verkiest. Men kan een aanwerving bekijken vanuit het oogpunt van een organisatie, of vanuit het oogpunt van het personeel. Ze besluit dat de CD&V-fractie dit agendapunt zal goedkeuren. De prioriteit is de tewerkstelling; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen formatie en organogram”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel.- De formatie en organogram van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23.10.1997, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten dd. 12.12.2007 en 25.02.2010, wordt gewijzigd als volgt en in bijlage aan deze beslissing gehecht: - toevoeging van de functie van deskundige technische dienst – niveau B1-3 in contractueel

verband met fulltime prestaties; - wijzigen functie van cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3 in statutair verband met 19/38

prestaties per week naar de functie van cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3 in contractueel verband met 19/38 prestaties;

- wijzigen functie van bibliothecaris – niveau A1a-A3a in statutair verband met 38/38 prestaties naar de functie van bibliothecaris – niveau A1a-A3a in statutair verband met 19/38 prestaties;

- wijzigen functie van bibliotheekdeskundige – niveau B1-3 in statutair verband met 19/38 prestaties naar de functie van bibliotheekdeskundige – niveau B1-3 in statutair verband met 38/38 prestaties door uitbreiding prestatie uren en verminderen van de prestaties van bibliotheekassistent C1-3 met 19/38.

--------------- C) Wijzigen Bijlage 1 – Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden bij de

Rechtspostieregeling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling en bijlagen voor het gemeentepersoneel wordt vastgesteld, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 25.06.2009 en 31.05.2012; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende wijziging van de formatie en het organogram voor o.a.: - toevoeging van de functie van deskundige technische dienst – niveau B1-3 in contractueel

verband met fulltime prestaties; - wijzigen functie van cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3 in statutair verband met 19/38

prestaties per week naar de functie van cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3 in contractueel verband met 19/38 prestaties;

Gelet op de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van deskundige technische dienst 38/38 – niveau B1-3; Gelet op de huidige functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van cultuurbeleidscoördinator 19/38 – niveau B1-3; Overwegende dat een wijziging van de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden aangewezen is;

Page 184: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat in de huidige personeelsformatie en organogram de functies van werklieden E1-3 zijn opgenomen; Overwegende dat gekozen is voor de benaming technisch medewerkers buitendienst in plaats van werklieden; Gelet op de huidige functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van werkman; Overwegende dat het aangewezen is om de bestaande functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden van werkman aan te passen en te actualiseren; Gelet op de besprekingen tijdens de vergaderingen van het managementteam dd. 04.04.2013, 16.05.2013, 06.06.2013 en 24.09.2013; Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 06.11.2013 – protocol 2013/05, 2013/06A, 2013/06B; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 105, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – wijzigen bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzonder aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden”; Gelet op de uitslag van de stemming,

Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel.- De wijziging van bijlage 1 bij de Rechtspositieregeling: Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, wordt goedgekeurd en in bijlage aan deze beslissing gehecht. Het gaat in casu om: - deskundige technische dienst – niveau B1-3: functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden - cultuurbeleidscoördinator – niveau B1-3: wijzigen functiebeschrijving en

aanwervingsvoorwaarden - technisch medewerker buitendienst – niveau E1-3: wijzigen functiebeschrijving en

aanwervingsvoorwaarden ---------------

Achtste voorwerp: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 2014-2019. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.09.2007 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 01.01.2008 – 31.12.2013 wordt goedgekeurd en waarbij volgende financiële bijdrage wordt goedgekeurd: - een jaarlijkse bijdrage van 0,33 euro/inwoner, met jaarlijkse indexaanpassing - een jaarlijkse tonnagevergoeding van 0,05 euro, excl. btw per kg, met jaarlijkse indexaanpassing Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 01.01.2014 – 31.12.2019; Gelet op de financiële implicaties zoals vervat in artikel 5 van het ontwerp: - een jaarlijkse bijdrage van 0,37 euro/inwoner, met jaarlijkse indexaanpassing - een jaarlijkse tonnagevergoeding van 0,06 euro/kg, excl. btw, met jaarlijkse indexaanpassing; Gelet op de besprekingen tijdens het burgemeestersoverleg van de commissie gemeenten van 14.10.2013 waarin beslist werd om de financiële bijdrage vast te stellen als volgt: - vanaf 2014 een gemeentelijke bijdrage van 0,30 euro/inwoner, zonder jaarlijkse indexering in 2014 en 2015 - vanaf 2014 een tonnagevergoeding van 0,06 euro/kg, excl. btw; Overwegende dat het nodige krediet elk jaar zal voorzien worden in het budget; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van CD&V-fractie deelt mede dat De Kringwinkel een goed voorbeeld is van regionale samenwerking. Ze merkt ook op dat er bij de tonnagevergoeding geen melding wordt gemaakt van al of niet jaarlijkse indexaanpassing en vraagt dit toe te voegen in het besluit; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het bedrag van de tonnagevergoeding zonder jaarlijkse indexaanpassing is; De voorzitter deelt mee dat het voorstel van beslissing met deze vermelding zal aangepast worden;

Page 185: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 2014-2019” Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Kringwinkel Meetjesland – periode 2014-2019, in bijlage bij dit besluit, goed te keuren. Art.2.- De financiële bijdrage goed te keuren als volgt: - vanaf 2014 een gemeentelijke bijdrage van 0,30 euro/inwoner, zonder jaarlijkse indexering in 2014 en 2015 - vanaf 2014 een tonnagevergoeding van 0,06 euro/kg, excl. btw, zonder jaarlijkse indexering Art.3.- Een exemplaar van de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan: - OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - financiële dienst

--------------- Negende voorwerp: Gemeentelijke milieu- en natuurraad.- Goedkeuring statuten. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen voor leefmilieu; Gelet op onze principebeslissing dd. 17.10.2013 tot oprichting van een gemeentelijke milieu- en natuurraad; Overwegend dat er in onze gemeente heel wat aspecten zijn die in grote of kleine mate een invloed hebben op of deel uitmaken van de natuur en het leefmilieu waaronder de huishoudens, de bedrijven, de landbouw, het landschap, de fauna en flora, water, bodem en lucht enz. Overwegend dat het wenselijk is een milieu- en natuurraad op te richten om de gemeente te adviseren over verschillende aspecten van het natuur- en milieubeleid; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het positief dat ze betrokken zijn bij de opmaak van de statuten. Hij heeft één bedenking over de vertegenwoordiging van de stemgerechtigde leden: polderbesturen: 3 vertegenwoordigers. Gezien er op ons grondgebied drie polderbesturen actief zijn, formuleert hij het voorstel om voor elk polderbestuur, één vertegenwoordiger af te vaardigen; De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de kandidaturen eerst worden afgewacht en kan zich akkoord verklaren dat bij voorkeur van elk polderbestuur één vertegenwoordiger wordt opgenomen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke milieu- en natuurraad. – Goedkeuring statuten”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- de statuten van de gemeentelijke milieu- en natuurraad worden goedgekeurd als volgt: Statuten Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur – Gemeente Sint-Laureins Oprichting en zetel Artikel 1 In Sint-Laureins wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna

milieuraad genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden. De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis van Sint-Laureins.

Doelstelling Artikel 2 De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.

1) De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.

Page 186: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de milieuraad vraagt.

3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling Artikel 3 De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden

en waarnemers. De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter en secretaris. Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.

§1. Stemgerechtigde leden

1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek.

Volgende organisaties kunnen volgende stemgerechtigde leden afvaardigen, waarvan het maximaal aantal bepaald is:

- milieu- en natuurverenigingen: 7 vertegenwoordigers - erkende wildbeheereenheden: 2 vertegenwoordigers - onderwijsinstellingen: 1 vertegenwoordiger - sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties: 1

vertegenwoordiger - beroepsgroepen en –organisaties, andere dan

landbouworganisaties: 2 vertegenwoordigers - landbouworganisaties: 3 vertegenwoordigers - polderbesturen: 1 vertegenwoordiger per polderbestuur

2) Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en

Natuur: 2 vertegenwoordigers

§2. Niet-stemgerechtigde leden, in volgende maximale aantallen:

1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als stemgerechtigd in de milieuraad vertegenwoordigd is: 2 vertegenwoordigers

2) Schepen bevoegd voor milieu 3) 1 milieuambtenaar 4) Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad

aangewezen personen: 1 per fractie in de gemeenteraad

§3. Waarnemers

De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen daardoor deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.

§4. Voorzitter en secretaris

Page 187: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De secretaris en de voorzitter van de milieuraad worden gekozen door, maar niet noodzakelijk uit, de stemgerechtigde leden.

Noch de burgemeester, noch de schepen, noch een vertegenwoordiger van een politieke fractie, noch een ambtenaar werkzaam op gemeentelijk niveau kan voorzitter worden van de milieuraad.

§5. Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden

Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die de communicatie met de milieuraad verzorgt.

Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak: (1) de in hun adviesraad naar voor gekomen onderwerpen inzake milieu en natuur laten zij aan bod komen in de milieuraad en (2) de in de milieuraad behandelde onderwerpen die hun belangensfeer raken bespreken zij in de eigen adviesraad.

Artikel 4 De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad en houdt hierbij

rekening met een aantal evenwichten:

1) Het aantal stemgerechtigde leden van de milieuraad bestaat voor minstens één derde uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen;

2) Mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd binnen het aantal stemgerechtigde leden;

3) Het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigden.

Toetreding Artikel 5 Voor de installatie van de milieuraad dient de aanvraag tot toetreding te worden

gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na de installatie van de milieuraad worden de aanvragen gericht aan de voorzitter van de raad. De aanvragen worden door de milieuraad onderzocht en na stemming aanvaard of geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Algemene werking

Artikel 6 Er wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld dat bestaat uit de voorzitter, de

ondervoorzitter, de secretaris en 4 effectieve, stemgerechtigde leden van de

milieuraad.

Artikel 7 Er kunnen binnen en door de milieuraad werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen

hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden

ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring.

In elke werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergaderingen voorzit. De woordvoerder is lid van het Dagelijks Bestuur van de milieuraad. De woordvoerder brengt verslag uit van de vergaderingen op de eerst volgende Algemene Vergadering of op de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en de secretaris van de milieuraad worden op de hoogte gebracht van de data en de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen.

Duur van het mandaat

Page 188: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Artikel 8 Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden

van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is.

In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuraad te allen tijde worden ontbonden om vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

Artikel 9 Het mandaat van de leden geldt tot bij de intrekking ervan door de vereniging en

organisatie. Het mandaat van de gecoöpteerde inwoners geldt tot de terugtrekking ervan door de gecoöpteerde inwoner.

De leden die 3 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, worden als lid van de milieuraad geschrapt en kunnen niet meer hernieuwd opgenomen worden.

De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf door de betrokken organisatie of persoon schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter.

Ondersteuning van de milieuraad

Artikel 10 De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële,

logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen.

De concrete ondersteuningsinitiatieven worden omschreven in de afsprakennota. Reglement van inwendige orde en afsprakennota

Artikel 11 De milieuraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de milieuraad

en de niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt.

Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De milieuraad voegt aan het huishoudelijk reglement een afsprakennota toe. In deze nota wordt de verhouding tussen de milieuraad en het gemeentebestuur geregeld.

Wijziging van de statuten

Artikel 12 De milieuraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel tot

wijziging in de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en 60% van de

stemgerechtigde leden op deze vergadering aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt

bereikt, dan komt de Algemene Vergadering opnieuw samen binnen de veertien

dagen. De statuten kunnen dan worden gewijzigd, ongeacht het aantal aanwezige

stemgerechtigde leden. Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot wijziging 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt.

--------------- Tiende voorwerp: Gecoro. – Mededeling. De gemeenteraad, De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, deelt mede dat op 10.10.2013, de Deputatie, de samenstelling van de Gecoro goedkeurde op uitzondering van de vertegenwoordigers van de verenigingen voor landbouwers. Er weden dus slechts 8 leden goedgekeurd van de 9 voorgestelde leden. Hij is niet gelukkig met de ingediende klacht, temeer omdat hij zich bij de Deputatie niet heeft kunnen verdedigen. Bovendien is er geen enkele argumentatie waarom Landelijk Vlaanderen niet als volwaardige vertegenwoordiging kan aanvaard worden. Daardoor wordt een uitstekend kandidaat geweerd, een kandidaat die zijn verdienste heeft in de Gecoro als gewezen expert. Na ingewonnen informatie stelt hij vast dat Landelijk Vlaanderen zetelt in 34 gemeenten als effectief lid en in 14 gemeenten als plaatsvervangend lid.

Page 189: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

In West-Vlaanderen en in een gemeente in Vlaams Brabant valt Landelijk Vlaanderen onder de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen. In Oost-Vlaanderen kan dit blijkbaar niet. In principe kan de Gecoro rechtsgeldig vergaderen met 8 leden. Hij vindt de ingediende klacht een klucht. Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt om deze uitspraak te noteren in het verslag; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, verwijst naar de eerdere gemeenteraadsbeslissing inzake het aanduiden van de maatschappelijke geledingen waarin de verenigingen van landbouwers is opgenomen. Landbouw dient vertegenwoordigd te zijn in de Gecoro; De heer Johan Francque, schepen, antwoordt daarop dat in de volgende gemeenteraad, een nieuwe beslissing inzake de aanduiding van de maatschappelijke geledingen, wordt voorgelegd; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat de fractie bereid is om 2/3 meerderheid te leveren zodat de beslissing nu al kan genomen worden om een actieve landbouwer op te nemen in de Gecoro; De heer Johan Francque, schepen, deelt mede dat in de volgende gemeenteraad, een nieuwe beslissing inzake de samenstelling van de Gecoro, zal worden voorgelegd.

--------------- Elfde voorwerp: P.O.B: A) Gebruikersreglement. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.02.2005 waarbij het gebruikersreglement van de P.O.B. (Plaatselijke Openbare Bibliotheek) wordt goedgekeurd; Gelet op het voorstel van gebruikersreglement opgemaakt door de P.O.B. en gunstig geadviseerd door de beheerraad van de P.O.B. dd. 07.10.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gebruikersreglement P.O.B. – Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het gebruikersreglement voor de P.O.B. wordt goedgekeurd met ingang van 01 januari 2014. Art.2.- Het volledige reglement luidt als volgt: Artikel 1 De Plaatselijke Openbare Bibliotheek (P.O.B.) van Sint-Laureins is vrij toegankelijk voor iedereen. Artikel 2 De plaatselijke openbare bibliotheek van Sint-Laureins bestaat uit een hoofdbibliotheek en een uitleenpost te Watervliet, die op volgende dagen en uren geopend zijn: Hoofdbibliotheek Sint-Laureins Uitleenpost Watervliet Maandag: 16u00 – 19u00 Woensdag: 17u45 – 20u15 Woensdag: 14u00 – 17u00 Zondag: 10u00 – 12u30 Donderdag: 17u00 – 20u00 Zaterdag: 09u30 – 11u30 Artikel 3 De inschrijving geldt zowel voor de hoofdbibliotheek als voor de uitleenpost. Bij inschrijving krijgt de lener, op vertoon van de identiteitskaart, een gratis lenerspas aangeboden. Indien gewenst kan de lener ook ingeschreven worden met de lenerspas van een andere bibliotheek. Artikel 4 Ontlenen, verlengen en maningen (zie art. 1 retributiereglement) Artikel 5 De uitleningen zijn persoonlijk. De uitgeleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd materiaal dient het personeel verwittigd te worden, zo niet kan de lener aansprakelijk gesteld worden.

Page 190: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Bij beschadiging, verlies of diefstal dienen de materialen vergoed te worden. Onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris behandeld. Artikel 6 Al de uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden. Materialen die niet voorhanden zijn in de eigen bibliotheek kunnen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aangevraagd worden in een andere bibliotheek. Artikel 7 Het is niet toegestaan materialen van de bibliotheek in de brievenbus te deponeren. Indien dit toch gebeurt, kan er niet gediscussieerd worden over de datum van inname. Artikel 8 Elke lener die een geldig e-mailadres opgeeft bij inschrijving krijgt enkele dagen vóór het verstrijken van de uitleentermijn een mail om eraan te herinneren dat de materialen terug in de bibliotheek verwacht worden. Artikel 9 In de pc-hoek worden 2 internet-pc’s gratis ter beschikking gesteld om recreatief te surfen (surfen, chatten, mails lezen of beantwoorden) en actuele online informatie op te zoeken. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet verstoord wordt. Artikel 10 SLOTBEPALINGEN: De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris behandeld. Art.3.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 24.02.2005 betreffende het vaststellen van het gebruikersreglement van de P.O.B wordt opgeheven vanaf 01 januari 2014.

--------------- B) Retributiereglement. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23.02.2006 waarbij het retributiereglement van de P.O.B. (Plaatselijke Openbare Bibliotheek) wordt goedgekeurd; Overwegende dat retributiereglement moet aangepast worden; Gelet op het voorstel van retributiereglement opgemaakt door de P.O.B. en gunstig geadviseerd door de beheerraad van de P.O.B. dd. 07.10.2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit. – Retributiereglement P.O.B. – Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Vanaf 01 januari 2014 en voor onbepaalde termijn wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven voor de gebruikers van de P.O.B. als volgt: 1) Het lidmaatschap is gratis. Bij de inschrijving krijgt de lener een gratis lenerspas aangeboden.

Indien gewenst kan de lener ook ingeschreven worden met de lenerspas van een andere bibliotheek.

Voor het vervangen van een verloren of beschadigd lenerspas wordt 2,50 euro aangerekend. De lenerspas kan geblokkeerd worden als men de boetes en/of het lidmaatschapsgeld niet tijdig betaalt. Een inschrijving in de hoofdbibliotheek geldt ook in de uitleenpost en omgekeerd.

2) Het totaal aantal materialen dat op één lenerspas kan uitgeleend worden is beperkt. 3) Bij het te laat binnenbrengen van de ontleende materialen, wordt een telaatgeld aangerekend. 4) Het maximum aantal materialen dat op één lenerspas kan worden uitgeleend en het telaatgeld

worden als volgt bepaald:

Page 191: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Materialen Aantal Uitleentermijn Leengeld Telaatgeld per dag

Boeken 8 3 weken gratis 0,10 €

Tijdschriften 8 3 weken gratis 0,10 €

Strips 8 3 weken gratis 0,10 €

Luisterboeken/Daisy 2 3 weken gratis 0,10 €

Fundels 2 3 weken gratis 0,10 €

Kamishibai-vertelplaten 2 3 weken gratis 0,10 €

Kamishibai-theater 1 3 weken gratis 0,10 €

Cd’s 2 3 weken gratis 0,25 €

Dvd’s 2 3 weken gratis 0,25 €

Cinébib dvd’s 2 1 week gratis 0,25 €

5) Een eerste en tweede verlenging van deze termijnen is mogelijk voor al de materialen voor zover deze niet door andere leners zijn gereserveerd.

6) Het telaatgeld begint te lopen op de eerste dag dat de bibliotheek open is na het verstrijken van de uitleentermijn.

7) De kosten voor het verzenden van de eerste drie maningsbrieven zijn ten laste van de lener en bedragen 1,00 € per brief.

8) Voor het versturen van een aangetekend schrijven (vierde maning), wordt 8,00 euro aangerekend. 9) Wanneer de materialen binnen de 7 dagen volgend op de vierde maning niet worden ingediend,

worden deze als verloren beschouwd. Naast het telaatgeld wordt ook de kostprijs van de materialen in rekening gebracht. Deze gegevens worden overgemaakt aan de financieel beheerder.

10) Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient de lener het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld. Bij eventuele schade of verlies moet de lener de kostprijs van het werk of materiaal vergoeden.

11) Materialen die uitgeleend zijn kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 euro. Materialen die niet voorhanden zijn in de eigen bibliotheek kunnen via interbibliothecair leenverkeer (IBL) aangevraagd worden tegen 1,25 €.

Ook bij het niet afhalen van de materialen, zijn deze kosten ten laste van de lener. 12) Een fotokopie en het printen van een pagina kost 0,10 euro voor een A4 en 0,20 euro voor een

A3. 13) Het gebruik van internet is gratis. Art.3.- Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 van het gemeentedecreet. Art.4.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 23.02.2006 houdende de vaststelling van het retributiereglement voor de P.O.B. wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2014. Art.5.- Afschrift van deze beslissing worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

--------------- Twaalfde voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Intercommunale Westlede: Bijzondere Algemene Vergadering 03.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting kerkhoven; Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede; Gelet op het schrijven dd. 02.10.2013 van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van 03.12.2013; Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren: 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 18.06.2013 2. Activiteiten en strategie

Page 192: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

3. Begroting 2014 4. Wijziging Reglement op de Begraafplaats

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van mevrouw Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, verwijst naar de gemeenteraadszitting van 24.01.2013 waarbij de CD&V-fractie vraagt om een rapportering door de aangeduide vertegenwoordiger zoals voorzien in het decreet van de intergemeentelijke samenwerking. Ze vragen een duidelijke toelichting op de gemeenteraad door diegene die gemandateerd is en zich niet te beperken door het overmaken van het verslag. De meerderheid heeft toen ingestemd met deze rapportering. Ze vraagt om voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te agenderen : kennisname verslag vorige vergadering; Schepen Hugo Coene en de voorzitter beamen dit. In de toekomst zal de kennisname geagendeerd worden; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede. – Bijzonder Algemene Vergadering van 03.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede van 03.12.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De vertegenwoordiger beschikt over één stem. Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.

--------------- Dertiende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Finiwo: Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke

samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO; Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08.10.2013 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2013; Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting

2. Statutaire benoemingen 3. Statutaire mededelingen

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013; Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;

Page 193: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de agendapunten; Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43, 181, 195 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, verwijst naar de gemeenteraadszitting van 24.01.2013 waarbij de CD&V-fractie vraagt om een rapportering door de aangeduide vertegenwoordiger zoals voorzien in het decreet van de intergemeentelijke samenwerking. Ze vragen een duidelijke toelichting op de gemeenteraad door diegene die gemandateerd is en zich niet te beperken door het overmaken van het verslag. De meerderheid heeft toen ingestemd met deze rapportering. Ze vraagt om voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te agenderen : kennisname verslag vorige vergadering; Schepen Hugo Coene en de voorzitter beamen dit. In de toekomst zal de kennisname geagendeerd worden; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2013: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO van 16.12.2013 wordt goedgekeurd. Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten van de Algemene Vergadering van 16.12.2013 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur. De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem. Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Alain Petit. Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie Veertiende voorwerp: Calusstraat – elektriciteitspalen. De gemeenteraad, De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: In de Calusstraat werden de elektriciteitspalen aan de overkant van de straat gestut met grote palen over de gracht, dit is een lelijk zicht, zeker de ongelijke manier van uitvoering. Vragen: a. Is dit een tijdelijke maatregel en zo ja tot hoelang ? b. Heeft dit te maken met het verbreden van de waterloop en zo ja wie betaalt de kosten voor deze

“nood”-ingreep ? c. Indien dit voor lange duur is waarom worden de palen dan niet aan de overkant van de gracht

geplaatst ? Indien dit voor lange duur is kunnen de steunpalen dan niet op gelijke hoogte aangebracht worden zodat dit esthetisch mooier is. De heer Franki Van de Moere, burgemeester, heeft ook opgemerkt dat de elektriciteitspalen op een ongelijke manier zijn gestut. Op 12.11.2013 was er een overleg met Eandis en zijn deze werken aangekaart. Het is een tijdelijke maatregel. Het heeft te maken met de werken aan de waterloop. Deze is opnieuw gekalibreerd. De kosten voor deze noodingreep zijn gedaan en worden betaald door Eandis. Er wordt naar een duurzame oplossing gezocht. Een mogelijk voorstel is het ondergronds brengen waarbij Eandis ook een deel van de kosten betaalt. Een minimale maatregel is het degelijk stutten van de elektriciteitspalen;

Page 194: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet in een landelijk gebied niet mogelijk is.

--------------- Vijftiende voorwerp: ICT De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: Op het schepencollege dd. 24 mei werd met de provincie een akkoord gesloten om vanaf september (nadien: 1 november) een uitbreiding voor de ict-coördinator in voege te laten treden ? In het schepencollege dd. 18 oktober neemt men de princiepsakkoord om met de gemeente Kaprijke een ict-deskundige halftijds aan te werven. De functie is niet in het kader van het RPR voorzien. Vraag: Waarom op korte termijn twee verschillende beslissingen ? De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel, antwoordt hierop dat in mei principieel werd beslist tot een extra ICT-ondersteuning van 1 dag/maand in het kader van de ICT-samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Over de personen zijn geen klachten, maar er werd vastgesteld dat de geboden ICT-ondersteuning van 1dag/week onvoldoende is om de ICT-evolutie op te vangen. In de loop van de maand september kwam de piste van mogelijke samenwerking met de gemeente Kaprijke. Ook zij zijn op zoek naar een parttime ICT-medewerker. Een fulltime personeelslid is voor Kaprijke financieel niet haalbaar en bij de vacature van een parttime personeelslid, waren geen geschikte kandidaten. Sint-Laureins en Kaprijke zijn gemeenten op een gelijkaardig niveau. Bij de aanwerving van een fulltime ICT-medewerker is de kans groter om goede kandidaten te recruteren en kunnen de kosten gedeeld worden. Vandaar de beslissing op 18.10.2013 inzake het principieel akkoord tot het samen delen van een voltijdse ICT-deskundige op niveau B in contractueel verband met de gemeente Kaprijke. De provincie werd in kennis gesteld van de piste met Kaprijke. De ICT-ondersteuning vanuit de provincie blijft zeker tot er een ICT-deskundige in dienst komt. De functie is niet voorzien in de formatie en organogram. Er zal worden gewerkt via een samenwerkingsovereenkomst naar analogie met de samenwerkingsovereenkomst inzake het gemeentelijk milieupark; Mevrouw Annick Willems, raadslid, antwoordt hierop dat in het verleden de gezamenlijke aanwerving van een jeugdconsulent met Kaprijke is gerealiseerd en stelt zich de vraag of het geen betere denkpiste was om ook in de gemeentelijke formatie en organogram een functie van parttime ICT-deskundige op te nemen; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vult aan dat de samenwerkingsovereenkomst met de provincie een zekere continuïteit en zekerheid biedt. ICT-deskundigen hebben meer verloop; De heer Hugo Coene, schepen, besluit dat een ICT-deskundige op basis van 1 dag/week te weinig is om nieuwe projecten op te starten en te implementeren. De gemeente heeft nood aan een persoon waarop kan gerekend worden.

--------------- Zestiende voorwerp: Gebruik DE MEET door de gemeente Kaprijke De gemeenteraad, De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: De gemeente Kaprijke stelde in een schrijven dd. 11.10 de vraag om tegen het laagste tarief gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke culturele infrastructuur. In het schepencollege dd. 25.10 is beslist om de verenigingen van Kaprijke gedurende meer dan één jaar een voordeeltarief toe te staan. Vraag: Waarom wordt niet geagendeerd op de gemeenteraad omdat aanpassingen van een retributiereglement, in casu nieuwe categorie gebruiker, tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort en waarom werd er geen advies gevraagd aan het cultureel adviesorgaan en/of beheersorgaan DE MEET;

Page 195: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur, antwoordt hierop dat het niet geagendeerd is op de gemeenteraad omdat het niet gaat over een nieuwe categorie gebruikers. Het gebruikersreglement van 16.11.2008 voorziet onder gebruiker onder andere “onderwijsinstellingen en verenigingen/instellingen/diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Sint-Laureins”. Het is niet het laagste tarief dat wordt toegepast, maar het tarief categorie 2. Er is geen advies gevraagd omdat: - het gaat om een tijdelijke maatregel - het gaat om beperkt gebruik, namelijk enkel voor evenementen met meer dan 80 deelnemers,

voorlopig alleen maandelijkse ledenbijeenkomst OKRA en eenmalig Gezinsbond - de evenementen van Sint-Laureins hebben altijd voorrang - het gaat hier om een geval van heirkracht voor de gemeente Kaprijke, omgekeerd zouden wij het

ook waarderen gebruik te kunnen maken van de accommodatie van andere gemeenten - Artikel 31 van het gebruikersreglement bepaalt “In alle gevallen die niet in de reglement voorzien

zijn, beslist het college van burgemeester en schepenen” ---------------

Zeventiende voorwerp: Wijkwerking Politie Sint-Laureins. De gemeenteraad, Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt: Toelichting: We vernemen dat er intenties zijn de wijkpost politie in Sint-Laureins te sluiten vanaf 1 januari 2014. Vreemd! Daar men in publicaties, de flikkenkrant, de website, de audit enz… altijd stelt dat “de functie wijkwerking ‘de hoeksteen’ is in het streven naar een gemeenschapsgerichte politie en bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Wijkinspecteurs zijn immers de ogen en de oren van het korps”. Zij vult aan en verwijst naar het boek “De wijkagent in het centrum van het korps. Een visie op wijkwerking door Annemie Turtelboom.” Daarin wordt gesteld dat de wijkwerking nu formeel één van de basisfunctionaliteiten van de basispolitiezorg binnen de lokale politie vormt. Het basisuitgangspunt is de lokale veiligheidsproblematiek. De betere wijkwerking staat in dienst van een betere veiligheid. Door minister Turtelboom werd een rondzendbrief gestuurd. Daarin werd door de minister de minimumnorm ter sprake gebracht. Een goede wijkwerking met voldoende wijkinspecteurs garandeert dat de noden van de bevolking gehoord worden en een verder gevolg krijgen. De wettelijke norm van 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners is achterhaald. Vandaag is de norm een gemiddelde van 1 wijkinspecteur per 2.550 inwoners. Het is aan de korpschef en politiecollege om te bepalen of en hoever hij/zij boven die norm wil gaan. Voorts benadrukt de minister de herkenbaarheid van de wijkinspecteurs als aanspreekpunt voor de wijken. Mevrouw Annick Willems stelt verder dat de wijkinspecteurs ook andere opdrachten hebben dan het ontvangen van bezoekers, onder andere bij lokale evenementen, wielerwedstrijden, toezicht en verkeersveiligheid aan scholen. Hun taak is ook basispolitiezorg en het geven van tips inzake veiligheid aan de bevolking. Door het afschaffen van de wijkwerking, verdwijnt een belangrijke taak van dienstverlening voor onze inwoners; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, is blij dat de wijkwerking wordt bejubeld. Zij verdienen dit. De wijkwerking wordt niet afgebouwd. De organisatie van de wijkdienst is een taak van de zonechef. Het blijkt dat de wijkpost Sint-Laureins een gemiddelde heeft van 2 à 3 bezoekers per week. Het is de bedoeling dat er meer wijkagenten zijn op straat. De vraag is voorbarig. Er is nog niets beslist. Indien er een reorganisatie zou komen binnen de wijkposten, zouden in onze gemeente 3 contactpunten worden ingericht: Sint-Laureins, Bentille en Watervliet. Het zou de bedoeling zijn dat de wijkinspecteurs vertrekken vanuit het commissariaat in Eeklo. De gebiedsomschrijving zou anders worden ingedeeld; Mevrouw Annick Willems, raadslid, stelt vast dat er toch duidelijk een denkpiste is inzake de wijkpost en wijkwerking. Momenteel zijn er ook 3 wijkagenten, 1 is aanwezig aan de balie, 2 bevinden zich op straat. De inwoners van de gemeente kunnen tijdens de openingsuren van de wijkpost, steeds daar terecht. Indien 3 contactpunten worden ingericht, betekent dit dat de dienstverlening wordt afgebouwd en dat

Page 196: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

de inwoners van de gemeente naar het hoofdkantoor te Eeklo zullen moeten gaan voor o.a. aangifte verlies identiteitskaart. Ze bepleit om de wijkpost in Sint-Laureins te behouden en vraagt de stemming voor het agendapunt. Voorstel van beslissing: De gemeenteraad van Sint-Laureins wil dat de wijkpost en wijkwerking in Sint-Laureins behouden blijft in het kader van de dienstverlening naar de plaatselijke bevolking toe. De gemeenteraad vraagt deze beslissing ‘in te brengen’ in de gesprekken en besluitvorming Politiecollege en Politieraad en over te maken aan de korpsleiding Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “De gemeenteraad van Sint-Laureins wil dat de wijkpost en wijkwerking in Sint-Laureins behouden blijft in het kader van de dienstverlening naar de plaatselijke bevolking toe. De gemeenteraad vraagt deze beslissing ‘in te brengen’ in de gesprekken en besluitvorming Politiecollege en Politieraad en over te maken aan de korpsleiding”; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Onthoudingen: de heer Franki Van de Moere Besluit met 7 ja-stemmen, 9 neen-stemmen en 1 onthouding: Enig artikel.- Het voorstel van beslissing: de gemeenteraad van Sint-Laureins wil dat de wijkpost en wijkwerking in Sint-Laureins behouden blijft in het kader van de dienstverlening naar de plaatselijke bevolking toe. De gemeenteraad vraagt deze beslissing ‘in te brengen’ in de gesprekken en besluitvorming Politiecollege en Politieraad en over te maken aan de korpsleiding, wordt niet goedgekeurd.

--------------- Achttiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 17.10.2013. De notulen van de vergadering van 17.10.2013, worden overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

--------------- Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 22.15 uur.

---------------

Page 197: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de heer R. Soberon, id., de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen, de heer E. Roets, gemeenteraadslid, de heer P. De Greve, id., de heer F. Cornelis, id., de heer B. Van de Keere, id., mevrouw A. Willems, id., de heer L. Van de Vijver, id., de heer C. Bonamie, id., mevrouw M. Cools, id., de heer K. Goethals, id., de heer J. Boelens, id., mevrouw L. Lippens, gemeentesecretaris,

--------------- De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur. De voorzitter vraagt één minuut stilte ter nagedachtenis van het overlijden van de heer Higan Holderbeke, oud voorzitter van de gemeentelijke sportraad. Higan heeft veel betekend voor onze gemeente.

--------------- DAGORDE: OPENBARE VERGADERING: 1. Eeklo, tunnel Balgerhoeke: N455/N49; 2. Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO – Aanvulling

maatschappelijke geledingen; 3. Vaststelling presentiegelden voor de leden van de Gecoro; 4. Sport:

A) Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen; B) Subsidiereglement voor jeugdsport; C) Subsidiereglement voor individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of

wielerwedstrijden in de gemeente; 5. OCMW: Budgetwijziging 2013 nr. 1. – Kennisname; 6. Gemeente: Budgetwijziging 2013. – Vaststelling; 7. OCMW: Meerjarenplan 2014-2019. – Goedkeuring; 8. OCMW: Budget 2014 – Kennisname; 9. Fiscaliteit:

A) aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting; B) opcentiemen op de onroerende voorheffing; C) belasting op het afleveren van administratieve stukken – aanvulling; D) algemene gemeentebelasting; E) belasting op tweede verblijven; F) belasting op de leegstand van gebouwen en woningen; G) belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu; H) belasting op het sluikstorten; I) retributie op de afgifte van duplicaten van reeds verleende stedenbouwkundige,

verkavelings- of milieuvergunningen; J) retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep; K) retributie voor de verkoop van zakken voor ophaling van restafval; L) retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark

– aanpassing; M) retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken;

10. Gemeente: Meerjarenplan 2014-2019. – Vaststelling; 11. Gemeente: Exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget 2014. – Vaststelling.

---------------

Page 198: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Eerste voorwerp: Eeklo, tunnel Balgerhoeke: N455/N49. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester; Overwegende dat door Administratie Wegen en Verkeer (AWV) is medegedeeld dat het dossier ondertunneling van de N49 opnieuw is opgestart. Als motivatie wordt medegedeeld, de onveilige situatie op het kruispunt N455/N49 en het voorzien van het budget; Overwegende dat het dossier was gekoppeld aan de ontsluitingsweg tussen de tunnel en het op- en afrittencomplex “Den Teut” (Ringlaan R43). Het Vlaams Gewest heeft steeds de bedoeling gehad om eerst de ontsluitingsweg te realiseren en daarna de ondertunneling N455/N49; Overwegende dat nu wordt vastgesteld dat van deze piste wordt afgeweken en AWV eerst de ondertunneling wenst uit te voeren. Dit betekent dat de ontsluitingsweg niet met de ondertunneling wordt gerealiseerd en het is helemaal niet duidelijk wanneer de ontsluitingsweg zal aangelegd worden; Overwegende dat dit voor onze gemeente een fundamenteel probleem is. Er komen een aantal zeer verkeersonveilige situaties bij en dit voor minstens enkele jaren; Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen zijn bekommernis geuit heeft en hiervoor naar het Kabinet van Vlaams Minister Hilde Crevits op 17.07.2013 een brief heeft geschreven; Gelet op het antwoord dat wij op 26.11.2013 hebben ontvangen waarin is opgenomen “in het belang van de veiligheid, in het belang van de ombouw van de N49 en mede omwille van budgettaire redenen, is er in mei 2013 beslist om dit project voor de ondertunneling van de N49 ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg weer op gang te trekken en is ervoor geopteerd om de tunnel al in uitvoering te brengen en de ontsluitingsweg later te realiseren”; Gelet op het schrijven dd. 30.09.2013 dat de gemeente, samen met de stad Eeklo heeft gericht aan de Vlaamse Overheid – beleidsdomein MOW te Zwijnaarde en deze problematiek aangekaart. Tot op heden hebben wij hierover nog geen antwoord ontvangen; Overwegende dat naar aanleiding van de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning, het college van burgemeester en schepenen op 18.10.2013 een advies heeft geformuleerd en opnieuw medegedeeld dat de realisatie van de tunnel onder de N49 niet aanvaardbaar is zonder terzelfder tijd de ontsluitingsweg tussen de N 455 en de R 43 uit te voeren. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om opnieuw een schrijven te richten aan het Kabinet van Vlaams Minister Hilde Crevits; Overwegende dat de burgemeester nog mededeelt dat er een petitie is opgestart “eerst de ontsluitingsweg daarna de tunnel” die gesteund wordt zowel door Samen, N-VA als de CD&V. Na het weekend hebben reeds 850 mensen deze petitie ondertekend; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat dit een problematiek is die reeds bezig is vanuit de vorige CD&V-bestuursperiode. De fractie heeft deze petitie mede ondertekend en hierdoor een duidelijk signaal wil geven dat zij akkoord zijn met de inhoud van de ontwerp brief die zij hebben ontvangen. Zij zijn ook vragende partij voor een overleg met minister Crevits; De voorzitter vraagt de stemming over de inhoud van brief die zal worden gezonden aan minister Crevits voor het agendapunt : “Eeklo, tunnel Balgerhoeke: N455/N49”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel.- Volgend schrijven te richten aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Verkeer en Mobiliteit, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel: “Aan Mevrouw de Minister Hilde Crevits Vlaams Minister van Verkeer en Mobiliteit Betreft : Uw antwoord i.v.m. tunnel Balgerhoeke - N455/N49 Geachte mevrouw de Minister, We hebben Uw antwoord op onze brief ontvangen en grondig geanalyseerd.

Page 199: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Het Gemeentebestuur van Sint-Laureins kan zich echter niet vinden in de opgebouwde argumentatie om de werken van de tunnel aan te vatten vóór de aanleg van de ontsluitingsweg. In Par 4 van uw antwoord stelt U zelf dat “het immers steeds de bedoeling van het Vlaamse gewest is geweest om eerst de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren en daarna de ombouw van het kruispunt N49/N455”. Zoals in Par 11 vermeld, werd in mei 2013 echter beslist om van dit principe af te wijken in het belang van de veiligheid, in het belang van de ombouw van de N49, en mede omwille van budgettaire redenen. Het is de logica zelf dat de belangrijkste reden de veiligheid dient te zijn. De verkeersonveilige situatie aan de N455/N49 wordt wel opgelost door de tunnel. Het Gemeentebestuur, dat de plaatselijke situatie zeer goed kan inschatten, is er echter voor 100 % van overtuigd dat door het niet vooraf of terzelfder tijd uitvoeren van de ontsluitingsweg, een aantal meer verkeersonveilige situaties ontstaan, namelijk de afrit via Celieplas en de ontsluiting door Balgerhoeke via de N9 en dit voor enkele jaren. Bovendien heeft de aanleg van de tunnel zonder ontsluitingsweg tot gevolg dat de bereikbaarheid van Sint-Laureins sterk wordt bemoeilijkt waardoor onze gemeente het risico loopt geïsoleerd te worden met alle negatieve gevolgen van dien. Het Gemeentebestuur dringt daarom nogmaals sterk aan om niet af te wijken van het initiële principe “eerst de ontsluitingsweg en daarna de tunnel” en vraagt met aandrang een overleg met U.”

--------------- Tweede voorwerp: Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO. – Aanvulling maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afdeling 3: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, met volgende bepalingen:

- art.1.3.3 §1: het oprichten van een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente;

- art.1.3.3 §3: het aantal leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; dat deze commissie, voor een gemeente met niet meer dan 10.000 inwoners, moet bestaan uit minimum 7 en maximum 9 leden, waarvan minstens één vierde (waaronder de voorzitter) deskundigen zijn, en dat elk lid met uitzondering van de voorzitter, een plaatsvervanger moet hebben;

- art.1.3.3 §4: het benoemen van een nieuwe commissie na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 5 juni 2009, tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, in het bijzonder artikel 1 betreffende het aantal verschillende maatschappelijke geledingen die moeten opgeroepen worden; dat er minstens 3 verschillende maatschappelijke geledingen moeten opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.02.2013 tot aanduiding van de maatschappelijke geledingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.06.2013 tot benoeming van de voorzitter, leden, plaatsvervangers en secretaris van de Gecoro; Gelet op het besluit van de Deputatie van 10.10.2013 tot goedkeuring van de samenstelling van de Gecoro, met uitzondering van de geleding landbouw; Overwegende dat het wenselijk is dat, in onze landbouwgemeente, de landbouwers vertegenwoordigd zijn in de Gecoro;

Page 200: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat het aangewezen is om de maatschappelijke geleding ‘verenigingen voor landbouwers’ te verruimen zodat voldoende landbouwers zich kandidaat kunnen stellen binnen deze geleding; Overwegende dat een oproep zal gedaan worden in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website om zich kandidaat te stellen binnen deze geleding; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 199, 200 en 248 tot en met 260; De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie formuleert de opmerking dat tijdens de gemeenteraadszitting van 21.02.2013 waarbij de lijst is goedgekeurd van de maatschappelijke geledingen die deel kunnen uitmaken van de Gecoro. Deze beslissing werd goedgekeurd door de gouverneur, met uitzondering van de landbouwgeleding. Hij stelt nu vast op de website 9 leden van de Gecoro vermeld zijn. Voor wat betreft de vertegenwoordiger van de landbouw, was er een consensus met de bevoegde schepen. De ingediende kandidatuur voor de geleding landbouw was correct. Nu stellen we vast de geleding landbouw wordt uitgebreid met “aanverwante verenigingen”. Deze uitbreiding kan door de CD&V-fractie niet worden goedgekeurd; Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, verwijst naar het besluit van de Vlaamse regering van 19.05.2000 waarin is opgenomen “de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers”, zonder toevoeging van “en aanverwante verenigingen”; De heer Johan Francque, schepen, antwoordt daarop dat er opnieuw een oproep zal gedaan worden om een kandidatuur in te dienen voor de geleding landbouw en aanverwante verenigingen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Ruimtelijke Ordening. – Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO. – Aanduiden maatschappelijke geledingen”; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Zich akkoord te verklaren met de aanvulling van de maatschappelijke geledingen die vertegenwoordigd kunnen worden in de Gecoro, als volgt:

− milieu- en natuurverenigingen;

− verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers;

− verenigingen van handelaars;

− verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen;

− verenigingen van werknemers;

− kinderen, jeugd en onderwijs. Art.2.- Er wordt een nieuwe oproep georganiseerd voor de invulling van de maatschappelijke geleding ‘verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen’. De oproep zal verschijnen in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website. Art.3.- Het gewenste profiel van de leden van de maatschappelijke geleding ‘verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen’ binnen de gemeente: - voeling hebben met wat in de gemeente leeft; - voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als

vertegenwoordiger; - inzicht hebben in, of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening; - voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, zich een

inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen;

- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het provinciaal structuurplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor ogen houden en elk advies in het kader daarvan uitbrengen. De vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten in Sint-Laureins wonen.

Art.4.- De kandidatuurstelling voor een vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleding ‘verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen’ in de Gecoro moet ingediend worden als volgt:

Page 201: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- voordracht door de maatschappelijke geleding van een vertegenwoordiger van de vereniging met een plaatsvervanger;

- een gemotiveerde schriftelijke kandidatuurstelling; - opgave van de “titels en verdiensten”. Art.5.- Iedere vereniging die zich kandidaat stelt moet minstens 1 vrouw voordragen, hetzij als effectief lid hetzij als plaatsvervanger. Art.6.- In een volgende gemeenteraad over te gaan tot de benoeming van een lid en plaatsvervanger vanuit de maatschappelijke geleding ‘verenigingen van landbouwers en aanverwante verenigingen’. Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

--------------- Derde voorwerp: Vaststelling presentiegelden voor de leden van de Gecoro. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 19.05.2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (GECORO); Gelet op art. 2 van het hierboven vermelde Besluit, waarin wordt bepaald dat aan de leden van de GECORO presentiegelden worden toegekend, waarvan het bedrag moet vastgesteld worden door de gemeenteraad; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2002 waarin de presentiegelden voor de GECORO werden vastgelegd op 150 euro per bijgewoonde zitting van de GECORO; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.06.2013, waarbij de leden, plaatsvervangers, voorzitter en secretaris van de GECORO werden benoemd; Overwegende dat de voorzitter en de leden van de GECORO, tijdens een kennismakingsoverleg op 03.09.2013, de wens hebben geuit om tijdens de komende jaren vaker samen te komen om pro-actief advies uit te brengen over onderwerpen gerelateerd aan de ruimtelijke ordening, en het presentiegeld te verminderen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vaststelling presentiegelden voor de leden van de Gecoro”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Aan de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt met ingang van de eerste bijeenkomst van de GECORO, een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag is vastgesteld op 75 euro per bijgewoonde zitting van de GECORO. Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst.

--------------- Vierde voorwerp: Sport: A) Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2007 waarbij het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013 wordt goedgekeurd, aangepast bij gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2008; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.11.2008, waarbij volgende aanvullingen bij het sportbeleidsplan 2008-2013 worden goedgekeurd: - statuten van de sportraad - erkenningsreglement voor sportverenigingen - subsidiereglement van de sportverenigingen in het kader van Sport-voor-Allen - aanvullend hoofdstuk ter verkrijging van de impulssubsidies en subsidiereglement

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Page 202: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat in het kader van de beleids- en beheerscyclus en het decreet planlastvermindering geen afzonderlijk sportbeleidsplan moet opgemaakt worden; Gelet op de strategische nota meerjarenplannen 2014-2019 waarin acties zijn opgenomen met betrekking tot bovenvermeld subsidiereglement; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007;

Gelet op het positief advies van de sportraad van 26 november 2013; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sport. – Subsidiereglement erkende sportverenigingen. – Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het subsidiereglement voor erkende sportverenigingen, met ingang van 01.01.2014, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Art.2- Het goedgekeurde subsidiereglement voor erkende sportverenigingen over te maken aan BLOSO, Afdeling Subsidiëring, Zandstraat 3, 1000 Brussel en aan de sportraad.

--------------- B) Subsidiereglement voor Jeugdsport. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2007 waarbij het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013 wordt goedgekeurd, aangepast bij gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2008; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.11.2008, waarbij volgende aanvullingen bij het sportbeleidsplan 2008-2013 worden goedgekeurd: - statuten van de sportraad - erkenningsreglement voor sportverenigingen - subsidiereglement van de sportverenigingen in het kader van Sport-voor-Allen - aanvullend hoofdstuk ter verkrijging van de impulssubsidies en subsidiereglement

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Overwegende dat in het kader van de beleids- en beheerscyclus en het decreet planlastvermindering geen afzonderlijk sportbeleidsplan moet opgemaakt worden; Gelet op de strategische nota meerjarenplannen 2014-2019 waarin acties zijn opgenomen met betrekking tot bovenvermeld subsidiereglement; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007;

Gelet op het positief advies van de sportraad van 26 november 2013; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sport. – Subsidiereglement erkende sportverenigingen. – Goedkeuring”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het subsidiereglement jeugdsport, met ingang van 01.01.2014, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Art.2- Het goedgekeurde subsidiereglement jeugdsport wordt overgemaakt aan BLOSO, Afdeling Subsidiëring, Zandstraat 3, 1000 Brussel en aan de sportraad.

--------------- C) Subsidiereglement voor individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of

wielerwedstrijden in de gemeente. De Gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor sport; Overwegende dat de nieuwe beleidsprioriteiten op sportief vlak in Sint-Laureins erop gericht zijn zoveel mogelijk inwoners van Sint-Laureins aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. De beloftevolle jongeren en organisatoren van sportieve evenementen zullen extra aandacht krijgen via een nieuw subsidiereglement;

Page 203: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Overwegende dat jaarlijks 2.500 euro zal voorzien worden om via dit subsidiereglement te verdelen;

Gelet op het positief advies van de sportraad van 26 november 2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert de vraag of de feestcommissies hiervoor in aanmerking komen; De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop de subsidie niet bestemd is voor de feestcommissies. Zij ontvangen een gemeentelijke toelage; De heer Franky Cornelis vindt het aangewezen dat die nuance wordt opgenomen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Sport. – Subsidiereglement individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in de gemeente. – Goedkeuring met aanvulling van B. Wie komt in aanmerking: behoudens organisaties die een andere gemeentelijke toelage ontvangen”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Het subsidiereglement individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in de gemeente, met ingang van 01.01.2014, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Mits aanvulling van B. Wie komt in aanmerking: ………, behoudens organisaties die een andere gemeentelijke toelage ontvangen. Art.2.- Het subsidiereglement zal in die zin worden aangevuld. Art.3.- Het goedgekeurde subsidiereglement individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in de gemeente wordt overgemaakt aan de sportraad.

--------------- Vijfde voorwerp: OCMW: Budgetwijziging 2013 nr. 1 – Kennisname. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2012 waarbij het OCMW budget 2013 werd goedgekeurd en waarbij de gemeentelijke bijdrage 578.420 euro bedraagt; Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2013 – nr. 1 voor het exploitatiebudget 2013, het liquiditeitenbudget 2013 en het investeringsbudget 2013; Overwegende dat in voorliggende budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2013 ongewijzigd blijft; Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.10.2013 betreffende de budgetwijziging 2013 – nr. 1, inclusief de vastlegging van de bestemde gelden; Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC); Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 10.05.2012 houdende de beslissing om vanaf 01.01.2013 het Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle geldende nieuwe regeling in verband met BBC in te voeren; Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 dd. 20.07.2012 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op de instructies voor de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de besturen die vanaf het financieel boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, neemt kennis van de budgetwijziging. Zij vindt het jaar 2013 voor het OCMW, het jaar van de gemiste kansen. Een aantal dossiers zijn niet gerealiseerd: het elektronisch zorgdossier, de omgevingsaanleg, isoleren dak woonzorgcentrum, medisch en niet-medisch materiaal … Maar vooral het project SAC werd niet gerealiseerd. Hiervoor was nochtans budget voorzien en het project kon zij het dan ook onder een andere vorm in 2013 door het nieuw bestuur hernomen worden.

Page 204: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Hetzelfde concept was niet nodig en kon, mits eventuele aanpassingen, opnieuw opgestart worden. De meerderheid heeft duidelijk gekozen om het project stop te zetten. Dit betekent een extra kost voor het betalen van het ereloon van het ontwerpbureau dat enkel en alleen door deze stopzetting een totaal nutteloze kost wordt. De CD&V-fractie had een duidelijke visie: door één gebouw op te richten was er integratie en samenwerking tussen gemeente- en OCMW-personeel. Door in één gebouw samen te werken leert men de verschillende diensten en elkaars werk beter kennen en ontstond er als vanzelf en automatisch een wederzijdse kennisoverdracht in het belang van elke inwoner die daardoor een service op maat krijgt door diensten die elkaar verrijken. Ook de verplichte éénloketfunctie was voorzien: de bezoeker kwam er via de ingang onmiddellijk terecht: een moeilijk en duur communicatiemodel is hier overbodig. De bedoeling was om drempelverlagend te zijn, zodat de mensen die het niet zo goed hebben toch gemakkelijker de diensten gemeente en OCMW kunnen bereiken. Er kon kostenbesparend worden gewerkt: aankoop van één kopiemachine, besparing op verwarming, verlichting met als uiteindelijk doel een efficiëntere dus betere en goedkopere dienstverlening voor elke inwoner. Deze visie wordt nu ook gevolgd in andere gemeenten. Ze verwijst hiervoor naar krantenartikels over aanpalende gemeenten: - Aalter: “het OCMW verhuist tijdens de kerstvakantie naar het gemeentehuis. De diensten moeten

zo toegankelijker worden voor iedereen” - Kaprijke: “de samenwerking tussen gemeente en OCMW is iets wat hoog op onze prioriteitenlijst

staat” “De gemeente en het OCMW moeten de komende jaren zoveel mogelijk samenwerken. Daarom gaan we de diensten onder één dak brengen in het Administratief Centrum aan het Plein in Kaprijke”

Dit zijn nochtans twee totaal verschillende gemeenten zowel qua bestuur: een met een open VLD bestuur, een met een CD&V-bestuur, als qua grootte: een kleine en een grote gemeente, maar wel twee gemeenten die inzetten op een betere dienstverlening voor hun inwoners. Sint-Laureins heeft bovendien de locatie als unieke troef: door de afbraak van het verouderd Roelandshof kan een verloren en nutteloze locatie opgewaardeerd worden en de 3 locaties gemeente, school en OCMW verbinden in het hart van de gemeente. Deze kans laten verloren gaan getuigt van een totaal gebrek aan visie. De fractie volgt de visie van de CD&V-raadsleden in het OCMW die de budgetwijziging niet hebben goedgekeurd; De heer Tom Lacres antwoordt dat de CD&V niet geplaatst is om te spreken over een visie over het sociaal huis. De vroegere meerderheid (nu de oppositie) heeft tijd genoeg gehad om het SAC te realiseren. Dit is niet gebeurd omdat het vorig bestuur zelf verschillende visies had hierover. Zo werden de gemeente en OCMW diensten opgesplitst in verschillende gebouwen: het gemeentehuis, de sociale dienst in het WZC, de technische dienst in Bentille, de bibliotheek in het Plattelandscentrum en de dienst Vrije Tijd in het oude Fortiskantoor. Eens alles in die gebouwen was ondergebracht was plots de nieuwe visie om alle diensten te centraliseren op één plaats zijnde het SAC. De visie op de concrete invulling van het sociaal huis wijzigde ook drie keer. Er waren eerst plannen om op de site van het OCMW bij te bouwen voor het OCMW en de sociale dienst, dit was de vierde fase van het masterplan. Deze plannen werden niet uitgevoerd. Er was daarna een studie om de sociale dienst onder te brengen in de pastorij, maar ook dit werd niet uitgevoerd. Dan zijn de plannen van het SAC opgestart en deze werden ook niet uitgevoerd. Er is een goede samenwerking tussen de gemeente en het OCMW. Deze zal nog worden versterkt, maar niet door de bouw van het SAC; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2013 - nr. 1 voor het exploitatiebudget 2013, het liquiditeitenbudget 2013 en het investeringsbudget 2013; Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.

--------------- Zesde voorwerp: Gemeente: Budgetwijziging 2013. – Vaststelling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer H. Coene, schepen van financiën; Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2012 waarbij de beleidsdomeinen werden vastgesteld; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2012 waarbij het budget 2013 werd vastgesteld;

Page 205: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de voorliggende budgetwijziging voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget; Overwegende dat ook de financiële toestand werd opgenomen in de daartoe bestemde schema’s; Gelet op de staat van het financieel evenwicht waarbij het resultaat op kasbasis 3.346.455,90 euro en de auto financieringsmarge 37.284.46 euro bedraagt; Overwegende dat het voorontwerp van de budgetwijziging werd besproken in het managementteam van 19 november 2013. Er werd in consensus een positief advies verleend; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC); Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012 houdende de beslissing om vanaf 1 januari 2013 het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle geldende nieuwe regelgeving in verband met BBC in te voeren; Gelet op de omzendbrief BB2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d. 20 juli 2012 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de OCMW’s van het Vlaams Gewest; Gelet op de instructies voor de meerjarenplannen en de budgetten voor 2013 van de besturen die vanaf het financieel boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheerscyclus toepassen; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat het budget 2013 opgesteld is door het toenmalig CD&V-bestuur in overleg met het nieuw bestuur. Hij stelt vast dat: - het verbreden van de Goochelaarstraat geschrapt is - de transactie voor de Vlasbloem nog niet gerealiseerd is; De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop op het verbreden van de Goochelaarstraat niet wordt uitgevoerd. Er zijn reeds twee parallelle wegen met twee betonvakken. De Goochelaarstraat heeft geen twee baanvakken nodig. Hij is er wel mee akkoord dat de wegbermen moeten aangepakt worden; De heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening en de heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoorden dat er een ontwerp van akte is binnengekomen waarbij de opgave van de oppervlakte van de te verkopen gronden minder is dan de werkelijke oppervlakte van de te verkopen gronden. Op 28.10.2013 is er een overleg geweest met De Volkshaard om ook de schattingsprijs te bespreken. De schattingsprijs is meer dan 1 jaar oud. Door De Volkshaard wordt een nieuw schattingsverslag aangevraagd, rekening houden met een actualisatie op basis van een indexatie van 4 % per jaar. Tot op heden hebben we dit nog niet ontvangen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeente. - Budgetwijziging 2013 – Vaststelling’; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, De heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.– De budgetwijziging 2013 wordt vastgesteld. Art.2.- Een papieren exemplaar van de budgetwijziging 2013 wordt overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

--------------- Zevende voorwerp: OCMW: Meerjarenplan 2014-2019. – Goedkeuring. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting aan de hand van een power-point presentatie door de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen. Hij bedankt de financieel beheerder en zijn diensten. Hij bespreekt: Omgevingsanalyse

Page 206: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- ouderdom woningen - bevolking naar leeftijd - werkloosheidsgraad - aantal alleenstaanden - aantal unieke ontvangers leefloon - budgetmeter - toelages Welzijnskorf - zorgbehoevendheid bewoners WZC - leeftijd bewoners WZC - aantal jaren verblijf in WZC - herkomst bewoners WZC - aantal vrijwilligers - gemiddelde leeftijd vrijwilligers - mindermobielencentrale - ouderenbehoefte onderzoek (2008-2009) Strategische nota - woonzorgdienstverlening - aanZ: grensverleggend in ondersteuning: thuiszorgdiensten, vrijwilligers, mantelzorg - assistentiewoning/assistentieflat - Woonzorgcentrum

- binnenwerken - buitenwerken - informatisering - werking van het woonzorgcentrum

- Sociaal Huis - éénloket - communicatie en informatie

- LOI, crisiswoning, doorgangswoning Financiële nota - Budget 2014-2019

- exploitatieuitgaven - exploitatieontvangsten - exploitatiebudget - investeringsbudget - gemeentelijke bijdrage - gemeentefonds - resultaat op kasbasis - autofinancieringsmarge

Gelet op het voorliggend ontwerp van meerjarenplan voor de periode 2014-2019, bestaande uit een strategische nota en een financiële nota; Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.10.2013; Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012; Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22.03.2013 van het Vlaams ministerie van Bestuurszaken met betrekking tot de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; Gelet op de omzendbrief BB 2013/08 dd. 24.10.2013 betreffende de veralgemeende invordering van beleids- en beheerscyclus; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 14.11.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd met opgave van de gemeentelijke bijdrage als volgt:

Werkjaar Totale gemeentelijke bijdrage

2014 570.772,00 euro

2015 587.895,00 euro

2016 605.532,00 euro

2017 623.698,00 euro

Page 207: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

2018 642.409,00 euro

2019 661.681,00 euro

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, bedankt de voorzitter voor zijn mooie voorstelling en de diensten voor het vele werk bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. Zij stelt vast dat door het nieuw bestuur voor een groot deel op de ingeslagen weg verdergegaan wordt en de projecten die reeds zijn opgestart bij het vorig bestuur, verder gezet worden. Er is heel veel aandacht voor de seniorenwerking die gebaseerd is op het seniorenbehoeftenonderzoek van de vorige legislatuur maar er wordt weinig gedaan op sociaal vlak naar het specifiek OCMW cliënteel toe. Ze heeft bedenkingen om de crisis- en doorgangswoning intergemeentelijk aan te pakken. Het is een feit dat deze woningen niet permanent worden gebruikt soms staan ze geruime tijd leeg maar dan zijn ze weer voor langere tijd in gebruik en bewijzen ze hun nut wanneer inwoners om de één of andere reden in de problemen zitten. Bovendien is het dikwijls zo dat wanneer ze bij ons vol zitten dit ook zo in de omliggende gemeenten is. Verder formuleert ze nog volgende bedenkingen: - Opvolgen ziekteverzuim vraagt een grondige kennis van wie, wanneer, waarom, hoe lang, hoe

dikwijs,…. Hier is geen budget voor voorzien. Dit zal nochtans niet lukken zonder gespecialiseerde kennis van buitenaf, dus betalend.

- Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving. Hiervoor is een budget voorzien van 50.000 euro. Bij de uitvoering zal blijken dat dit bedrag ruim onderschat is voor buitenverlichting, fietsenstalling, parking, riolering, …. Zij verwijst onder meer ook naar de vijver ter hoogte van de aanleunwoningen.

- Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst. Hiervoor is een budget voorzien van 750.000 euro. Ze verwijst naar het concept SAC van de vorige legislatuur. De financiële middelen werden toen voorzien om één gebouw op te richten voor zowel het onderwijs, de gemeente en het OCMW. Daarin waren het sociaal huis en de éénloketfunctie in opgenomen. Zij vraagt om verduidelijking van het budget van 750.000 euro.

- Zij heeft begrepen dat het een hele uitdaging zal zijn om de bezoekers naar dat ene loket van het Sociaal Huis toe te leiden en er een duidelijk communicatieplan zal moeten opgesteld worden: bij de realisatie van het SAC was dit overbodig: de mensen botsten bij wijze van spreken onmiddellijk op het bewuste loket

- Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers. Hiervoor is geen budget voorzien

Gelet op het feit dat de budgetten niet realistisch zijn en het SAC stopgezet wordt terwijl er nog geen duidelijkheid is over wat in de plaats komt zal haar fractie zich aansluiten bij het standpunt van het OCMW fractie en zich onthouden bij de stemming; De heer Tom Lacres, antwoordt hierop dat de ingeslagen weg naar OCMW cliënteel van het vorig bestuur wordt verder gezet. De sociale dienst heeft een zeer goede werking. Ook de samenwerking met de lokale werkwinkel hoeft niet veranderd te worden. De crisis- en doorgangswoning wordt niet permanent gebruikt. De functies van de crisis- en doorgangswoning zullen worden geëvalueerd. Een mogelijke denkpiste is om deze materie intergemeentelijk te bekijken. - Het opvolgen van het ziekteverzuim kan gebeuren door het sociaal secretariaat waar het OCMW

is bij aangesloten. - Bij de uitvoering van de omgevingsaanleg zal blijken of er voldoende middelen zijn voorzien - Voor de omvorming van de sociale dienst tot sociaal huis zijn er verschillende denkpistes. Er is

een budget van 750.000 euro hiervoor voorzien - Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om echtparen, broers en zussen naast elkaar of

rechtover mekaar te huisvesten. Er hoeft hiervoor geen budget te worden voorzien Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “OCMW – Meerjarenplan 2014-2019. – Goedkeuring”; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,

Page 208: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen: Art.1.- Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW, bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, wordt goedgekeurd. Art.2.- De gemeentelijke bijdrage wordt goedgekeurd als volgt:

Werkjaar Totale gemeentelijke bijdrage

2014 570.772,00 euro

2015 587.895,00 euro

2016 605.532,00 euro

2017 623.698,00 euro

2018 642.409,00 euro

2019 661.681,00 euro

Art.3.- Eén exemplaar van het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019 wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.

--------------- Achtste voorwerp: OCMW: Budget 2014 – Kennisname. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer T. Lacres, voorzitter OCMW-schepen aan de hand van de powerpoint presentatie zoals reeds hoger omschreven; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, wordt goedgekeurd en waarbij de gemeentelijke bijdrage voor het werkjaar 2014, 570.772 euro bedraagt; Gelet op het voorliggend budget 2014 van het OCMW, bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting; Gelet op het collegebesluit dd. 25.10.2013, waarbij gunstig advies werd verleend aan het ontwerp OCMW budget 2014; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 14.11.2013 waarbij het budget 2014 wordt vastgesteld; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage 570.772 euro binnen de grenzen blijft van het Meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.12.2013; Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25.06.2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse regering van 23.11.2012; Gelet op het ministerieel besluit dd. 01.10.2010 en het ministerieel besluit dd. 26.11.2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 01.102010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (MB BBC); Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22.03.2013 van het Vlaams ministerie van Bestuurszaken met betrekking tot de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; Gelet op de omzendbrief BB 2013/08 dd. 24.10.2013 betreffende de veralgemeende invordering van beleids- en beheerscyclus; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mede dat het budget kadert binnen het meerjarenplan en de opmerkingen geformuleerd zijn bij de bespreking van het meerjarenplan; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van het OCMW.

Page 209: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW. ---------------

De toelichting over de fiscaliteit, meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 van de gemeente, wordt gegeven door de heer Hugo Coene, schepen van financiën, aan de hand van een power-point presentatie. Hij bespreekt: Beleids- en beheerscyclus - BBC - meerjarenplan 2014-2019 - financiële haalbaarheid - opbouw - samenstelling dossier Meerjarenplan 2014-2019 Omgevingsanalyse - bronnen - typering Sint-Laureins - externe omgeving Beleidsopties - onderwijs - seniorenzorg en sociaal beleid - mobiliteit en verkeer - leef- en woonomgeving - vrije tijd – sociaal leven - werking gemeente en OCMW De Meerjarenplanning - aannames financiële planning:

- aannames met betrekking tot de uitgaven - aannames met betrekking tot de inkomsten

Budget 2014 - exploitatie-uitgaven - exploitatie-inkomsten Investeringsprogramma 2014-2019 - onderwijs - wegen en rioleringen, fiets- en voetpaden - vrije tijd - divers - sociale zaken/OCMW en seniorenbeleid Investeringsinkomsten - verkopen - toelagen Balans investeringsprogramma Financiële haalbaarheid meerjarenplan: nazichten evenwichten - elk jaar positief kassaldo - positieve autofinancieringsmarge - bijkomende doelstelling: gezonde financiën op einde legislatuur - resultaat: noodzaak bijkomende middelen Financiële haalbaarheid meerjarenplan: nieuwe inkomsten - opcentiemen: van 1.200 naar 1.400 - vuilzakken: van 1 naar 1,5 euro - tweede verblijven: van 500 naar 800 euro - leegstand: van 1.050 naar 1.400 euro - enkele retributies aanpassen: administratieve stukken, regularisatie bouwvergunningen - personenbelasting blijft op 7% Redenen bijkomende inkomsten - Sint-Laureins ontsnapt niet aan economische realiteit: stijging inkomsten < stijging uitgaven - stijging leningslast voor noodzakelijke/onvermijdbare investeringen - significante besparingen in werking niet mogelijk zonder directe impact op de dienstverlening Toelichting bijkomende inkomsten - verdeling lastenverhogingen - situering nieuwe belasting – opcentiemen - vergelijking met Meetjesland Slotbeschouwing

Page 210: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- de pijlers van het meerjarenplan - Meerjarenplan 2014-2019 is een uitdaging Na de uiteenzetting wordt de toelichting over de verschillende agendapunten van de fiscaliteit gegeven door de bevoegde schepenen. De zitting wordt geschorst van 22.35 uur tot 22.45 uur. Na de pauze wordt door de CD&V-fractie een algemene analyse gegeven over de fiscaliteit, meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014. Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, bedankt de schepen voor de uiteenzetting en het personeel voor de degelijk opgemaakte documenten. De opmaak van het budget en meerjarenplanning gebeurt via de principes van de BBC. De BBC is geen doel op zich. Het is een middel om het voeren van een planmatig beleid en een strategisch management te bevorderen. De BBC verandert de cultuur van budgetteren van een input naar een outputsturing en introduceert ook een nieuwe boekhouding. Nu ligt de klemtoon op de resultaten en effecten die men wil bereiken: welke doelstellingen stellen we voorop, welke acties ter realisatie van de doelstellingen, de beoogde resultaten, de monitoring en de meting aan de hand van indicatoren hoever de doelstellingen bereikt zijn. Als ze het strategisch meerjaren bekijkt, verwondert het haar ten zeerste dat er: - geen inleiding met een procesbeschrijving van aanpak is terug te vinden - geen strategische beschrijvende nota is opgemaakt, geen beleidsplan - geen omschrijving van een missie en visie; bij de bepaling van een strategie van een organisatie

vertrekt met van de missie, de visie. Dat is een vertrekpunt voor de vertaling in beleidsdoelstellingen

De verplichte omgevingsanalyse is opgenomen en omvat heel veel positief nieuws. De werking inzake jeugdbeleid, cultuurbeleid en bibliotheekwerking is positief, een goede toeristische profilering van de gemeente, zowel het sportaanbod als de sportaccommodatie is goed, ook het hebben van een milieupark. Blijkbaar was het vorige CD&V-bestuur niet zo slecht bezig. De uitgangspunten, de grote lijnen voor de toekomst werden door het vorig CD&V-bestuur vastgelegd. De BBC introduceert ‘prioritaire beleidsdoelstellingen’. Dit zijn doelstellingen die een uitgebreide inhoudelijke en financiële rapportering rechtvaardigen en omwille van hun belang ook expliciet ter goedkeuring aan de raad moet worden voorgelegd. De andere maken deel uit van het ‘overige beleid’. Verwondering in de fractie, er zijn geen prioritaire doelstellingen opgenomen, alles valt onder ‘overig beleid’. Gezien de gering of niet-omschrijving van de beleidsdoelstellingen, gezien de geringe uitleg bij de actieplannen en acties, gezien geen indicatoren zijn opgenomen waaraan men kan toetsen of men de doelstellingen bereikt, heeft de CD&V-fractie veel vragen en zullen alle leden van de fractie bij verschillende beleidsdomeinen vragen formuleren. De heer Hugo Coene, schepen, sluit zich aan bij de waardering die de CD&V-fractie heeft voor de omgevingsanalyse. Het bestuur heeft geopteerd voor een pragmatische aanpak. Er is gekozen voor de opmaak van een beknopte omgevingsanalyse die bevattelijk en leesbaar is. De acties worden kort beschreven. Er zijn geen prioritaire doelstellingen opgenomen. Het is niet verplicht. Alle doelstellingen zijn even belangrijk. Nadien volgt een uiteenzetting door de heer Bart Van de Keere over de fiscaliteit. Hij neemt als voorbeeld een gezin met 2 kinderen dat na 01.01.2014 in de gemeente komt wonen en de financiële meerkost die dit voor het gezin zal meebrengen als volgt: Het gezin koopt een dijkwoning, met aan de overkant van de weg, een ruime moestuin met een sterk verouderde varkensstal en 50 meter verder een weide van 5.000 m². De kosten voor de stedenbouwkundige inlichtingen zijn in hun geval verhoogd van 75 euro naar 450 euro. Voor de nieuwe identiteitskaarten en het nieuw rijbewijs heft de gemeente telkens 5 euro. De vuilzakken worden 50 % duurder. De onroerende voorheffing van hun bescheiden woning betekent een jaarlijkse verhoging van ± 64 euro. Voor het bezorgen van 150 asbestplaten van de aangekochte stal zal 250 euro kosten.

Page 211: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Voor regularisatie van de veranda die de vorige eigenaars hadden gezet zonder vergunning, moeten ze 250 euro betalen. Dit is een totale meerkost van 1.083 euro. Wanneer ze trouwen op een zondag, zal nog eens 200 euro moeten betaald worden.

--------------- Negende voorwerp: Fiscaliteit: A) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente, de invoering vergt van alle rendabele belastingen; Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470bis; Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 25.05.2010; Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscalitiet; Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 204-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus – in het bijzonder 4.2.4. Lokale fiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, 186 en 248 tot en met 260; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter-burgemeester vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 wordt een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 01 januari van het aanslagjaar. Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 7 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. Art.3.- Deze beslissing zal worden bekendgemaakt in toepassing van artikel 186 van het gemeentedecreet van 15.07.2005. Art.4.- De vestiging en de inning van deze gemeentebelasting zal door toedoen van het Bestuur der Directe Belastingen geschieden overeenkomstig de bepalingen in artikel 466 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992. Art.5.- Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing zal per aangetekend schrijven, in toepassing van artikel 253 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht, overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2

e Directie –

Dienst 24: Lokale besturen: fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Art.6.- Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Mechanografische diensten Kardex, t.a.v. mevrouw Verbeek, North Galaxy – Toren A – 19

e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Brussel.

--------------- B) Opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente, de invoering vergt van alle rendabele belastingen; Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 en het artikel 464.1°;

Page 212: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op het decreet van 09.06.1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B. voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 01.01.1999; Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22.03.2013 betreffende strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) in het bijzonder 4.2.4. Lokale fiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert hierbij volgende opmerkingen: Uit de statistieken blijkt, dat wij van de 308 Vlaamse gemeenten, op de 205

de plaats stonden en nu

naar plaats 117 gaan voor wat betreft de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Voor een doorsnee woning met een kadastraal inkomen van 755 euro, gaat het over een totale jaarlijkse belasting van 569,46 euro, dit is een verhoging van 69 euro per jaar, hetzij 414 euro voor 6 jaar. Voor een landbouwer op rust die zijn bedrijf met oude bedrijfsgebouwen en 10 ha land verpacht met een totaal kadastraal inkomen van 1.729 euro, gaat het over een totale jaarlijkse belasting van 1.304,52 euro, dit is een verhoging van 145,35 euro per jaar, hetzij 872,10 euro voor 6 jaar. Voor een ondernemer met een leegstaand fabrieksgebouw met een kadastraal inkomen van 20.586 euro, gaat het over een totale jaarlijkse belasting van 15.531,69 euro, dit is een verhoging van 1.730,59 euro per jaar, hetzij 10.383,30 euro voor 6 jaar. Als we de cijfers in zijn totaliteit bekijken gaat het over een totale belasting van 1.421.221 euro dat ingevolge deze belasting door de mensen extra zal worden betaald. Het is onbegrijpelijk dat in deze gemeente zo een verhoging van de vermogensbelasting kan goedgekeurd worden. De CD&V-fractie stelt voor om dit niet goed te keuren en doet een oproep aan de meerderheid om dit uit te stellen omdat: - dit een vermogensbelasting is - dit zoals blijkt uit de voorbeelden jonge gezinnen, gepensioneerde landbouwers en ondernemers,

hard zal treffen - door Samen en N-VA in hun verkiezingsprogramma, de mensen hierover niet hebben ingelicht - het kadastraal inkomen stijgt elk jaar door de indexering - door de vele stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwbouw en verbouwing en indexatie zou

deze belasting bij ongewijzigd tarief ook al veel stijgen;. Om deze aangehaalde redenen zal de CD&V-fractie deze belasting niet goedkeuren; De heer Hugo Coene, schepen, reageert hierop als volgt: Het is een realistische visie. Een verhoging van de belasting is onvermijdbaar om enerzijds de goede werking van de gemeente te verzekeren en anderzijds de lasten van de leningen voor de noodzakelijke investeringen te kunnen dragen. In het verkiezingsprogramma van Samen en N-VA werd niets opgenomen over een eventuele belastingsverhoging. Op dat moment waren we onvoldoende in kennis van de financiële middelen. Deze kennis verkrijg je alleen maar door te besturen; De heer Robert Soberon, schepen, vult aan dat zij een loyale partner zijn in het bestuur. In consensus is beslist om de opcentiemen te verhogen. Het voornaamste voor de N-VA was het behoud van de 7% personenbelasting; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit. – B) Opcentiemen op de onroerende voorheffing”; Gelet op de individuele stemming door de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden er ten bate van de gemeente 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. Art.2.- Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Vaartstraat 16, bus 2, 9300 Aalst.

Page 213: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art.3.- Deze beslissing zal worden bekendgemaakt in toepassing van artikel 186 van het gemeentedecreet van 15.07.2005. Art.4.- Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing zal per aangetekend schrijven, in toepassing van artikel 253 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht, overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2

e Directie –

Dienst 24: Lokale besturen: fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, t.a.v. mevrouw Katrien Matthijs, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

--------------- C) Belasting op het afleveren van administratieve stukken – aanvulling. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen van burgerzaken; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het decreet dd. 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet dd. 28.05.2010; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 dd. 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28 maart 2013 houdende het vaststellen van een gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken met ingang van 01.04.2013; Overwegende dat er aan het afleveren van administratieve stukken ook kosten zijn verbonden voor de gemeente; Gelet op de brief van 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waarbij werd medegedeeld dat de federale retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vanaf 01 februari 2014 wordt vastgesteld op 16 euro en dat het naar analogie van de afgifte van een elektronisch voorlopig rijbewijs en de afgifte van een elektronisch rijbewijs; Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, 43, 181, 185, 186 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat de fractie neen stemt omdat de gemeentebelasting voor de particulier verhoogt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit – belasting op het afleveren van administratieve stukken; Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Vanaf 01 februari 2014 wordt artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de vaststelling van een gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aangevuld als volgt : “11. voor de afgifte van een internationaal rijbewijs: 5 euro”; Art.2.- Alle andere bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de vaststelling van een gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken, blijven van toepassing en zijn eveneens van toepassing op dit besluit. Art.3.- Deze belasting wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art.4.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, in toepassing van artikel 253§1 van het gemeentedecreet.

--------------- D) Algemene gemeentebelasting. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Page 214: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2007 waarbij voor de periode van 01.01.2008 tot en met 31.12.2013 een algemene gemeentebelasting ten laste van de gezinnen wordt geheven; Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010; Gelet op het decreet van 17.02.2012 houdende wijziging van het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, wat de termijnberekening in artikelen 7 en 9 betreft; Gelet op de omzendbrief van BB 2011/01 van 10.06.2011 houdende de coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit; Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, 186 en 248 tot en met 260; Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, deelt mee dat de CD&V-fractie een amendement wenst in te dienen bij artikel 5: Worden vrijgesteld van deze gemeentebelasting: De gezinnen waarvan de referentiepersoon het bestaansminimum ontvangt van het OCMW van Sint-Laureins. Dit amendement luidt als volgt: Aanvullen met: of in schuldbemiddeling is in die mate dat het netto beschikbaar gezinsinkomen na aflossing van de in de schuldbemiddeling opgenomen schulden, het bestaansminimum voor een alleenstaande of desgevallend dit voor samenwonenden niet overschrijdt. Dit is een informatie die terug te vinden is in de Welzijnskorf. Het sociaal comité kan hierover advies geven; De heer Luc De Meyere, voorzitter-gemeenteraadslid, merkt op dat vrijstellingen toepasbaar en controleerbaar moeten zijn en het belastingreglement niet mogen uithollen. Hij vraagt de stemming voor het amendement: artikel 5 aan te vullen met: of in schuldbemiddeling is in die mate dat het netto beschikbaar gezinsinkomen na aflossing van de in de schuldbemiddeling opgenomen schulden, het bestaansminimum voor een alleenstaande of desgevallend dit voor samenwonenden niet overschrijdt. Gelet op de individuele stemming door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Besluit met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen: Het amendement: artikel 5 aan te vullen met: “of in schuldbemiddeling is in die mate dat het netto beschikbaar gezinsinkomen na aflossing van de in de schuldbemiddeling opgenomen schulden, het bestaansminimum voor een alleenstaande of desgevallend dit voor samenwonenden niet overschrijdt” is verworpen. Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit - Algemene Gemeentebelasting”; Gelet op de uitslag van de stemming, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art.1.- Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 wordt ten behoeve van de gemeente een algemene gemeentebelasting ten laste van de gezinnen geheven om te voorzien in haar verplichte en facultatieve uitgaven. Art. 2.- De algemene gemeentebelasting gezinnen is verschuldigd: - door de referentiepersoon van ieder gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of

het vreemdelingenregister van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar en werkelijk op het domicilieadres verblijvend. De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

- door de referentiepersoon van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente het genot heeft van of dit kan uitoefenen inzake om het even welke woning of woongelegenheid zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente.

Art. 3.- Onder referentiepersoon wordt verstaan het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin treffen. Onder gezin wordt verstaan: - hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; - hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

Page 215: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

Art. 4.- De belasting bedraagt 50,00 euro per jaar en per gezin. Art. 5.- Worden vrijgesteld van deze gemeentebelasting: de gezinnen waarvan de referentiepersoon het bestaansminimum ontvangt van het O.C.M.W. van Sint-Laureins (attest van het O.C.M.W. dient voorgelegd te worden) en dit op 01 januari van het aanslagjaar. Art. 6.- De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Art.7.- De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. Art.8.- De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. Art.9.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelasting en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Art.10.- Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

--------------- E) Belasting op tweede verblijven. De gemeenteraad, Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen Ruimtelijke Ordening; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2012 inzake het reglement opname gebouwen en woningen in het leegstandsregister; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2012 houdende de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2013; Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden; Overwegende dat, naast het fiscale doel van de belasting, het doel tevens is dat er zoveel mogelijk woongelegenheid van goede kwaliteit effectief voor huisvesting gebruikt wordt; Overwegende dat voor de werking van de gemeente en de financiële toestand van de gemeente, wordt voorgesteld om opnieuw een belasting te vestigen op de leegstand van gebouwen en woningen; Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, hierna Decreet Grond- en Pandenbeleid genoemd; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010; Gelet op de omzendbrief BB/2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd op 24 mei 2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260; De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, verwijst naar de gemeenteraadsbeslissing van de vorige legislatuur waarbij raadslid De Meyere, lid van de toenmalige oppositie, niet tegen het principe is van de belasting op leegstand maar argumenten opsomt waardoor zij niet akkoord gingen met het voorliggend reglement en er toen op vraag van de oppositie werd voorgesteld om dit agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering. De CD&V-fractie wenst een amendement in te dienen:

Page 216: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

- Voor het bedrag van de belasting: het is logischer om een indexering van de belasting te doen dan ineens 400 euro meer te heffen. Als de belasting geleidelijk wordt opgebouwd, hebben de mensen de kans om een oplossing te zoeken

- Voor de vrijstelling van de belasting: de termijn voor de vrijstelling na het verwerven van een woning is kort. De mensen moeten eerst zelf weten wat ze willen, vervolgens een architect aanspreken, hopen dat een vergunning in eerste aanleg wordt verleend en dat er niet tegen in beroep wordt gegaan. Vandaar het voorstel om artikel 6§1,3° aan te passen naar 2 jaar vrijstelling.

De volledige tekst van het amendement luidt als volgt: “Art.5.- Bedrag van de belasting §1. De belasting bedraagt voor een volledig gebouw of een eengezinswoning: - in aanslagjaar 2014: 1.050 euro - in aanslagjaar 2015: 1.100 euro - in aanslagjaar 2016: 1.150 euro - in aanslagjaar 2017: 1.200 euro - in aanslagjaar 2018: 1.250 euro - in aanslagjaar 2019: 1.300 euro §2. De belasting bedraagt voor elke overige woongelegenheid: 400 euro Art.6.- Vrijstelling van belasting §1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld als belastingplichtige: 1° - 2° - 3° die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigd is van het gebouw of de woning, met dien

verstande dat deze vrijstelling geldt voor de twee heffingsjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

4° -“ De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat de tarieven aangepast zijn aan de ABEX-index en besproken met Wonen Vlaanderen. De bedoeling van een heffing is om de leegstand tegen te gaan; De heer Luc De Meyere, voorzitter-gemeenteraadslid, vult aan dat in artikel 6§2,5° en 6° de mogelijkheid is opgenomen dat er een vrijstelling geldt gedurende een termijn van 3 jaar voor renovatiewerken met een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning en renovatiewerken met een renovatienota; De voorzitter vraagt de stemming voor het amendement: “Art.5.- Bedrag van de belasting §1. De belasting bedraagt voor een volledig gebouw of een eengezinswoning: - in aanslagjaar 2014: 1.050 euro - in aanslagjaar 2015: 1.100 euro - in aanslagjaar 2016: 1.150 euro - in aanslagjaar 2017: 1.200 euro - in aanslagjaar 2018: 1.250 euro - in aanslagjaar 2019: 1.300 euro §2. De belasting bedraagt voor elke overige woongelegenheid: 400 euro Art.6.- Vrijstelling van belasting §1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld als belastingplichtige: 1° - 2° - 3° die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigd is van het gebouw of de woning, met dien

verstande dat deze vrijstelling geldt voor de twee heffingsjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

4° -“ Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de raadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens Stemmen neen: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Besluit met 7 ja-stemmen en 10 neen-stemmen: Het amendement wordt verworpen. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Page 217: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Fiscaliteit. – Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen”; Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt: Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon, Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens, Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen: Art.1.- Voor de periode vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 wordt een belasting gevestigd op de leegstand van gebouwen en woningen. Art.2.- Definities: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1° Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is; 2° Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de gemeentelijke inventaris en het leegstandsregister. 3° Besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009, houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en/of kamers en latere wijzigingen. 4° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze:

a) Een aangetekend schrijven; b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van

kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd; 5° College: college van burgemeester en schepenen van Sint-Laureins. 6° Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen. 7° Gebouw : elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder punt 18°, met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; 8° Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. 9° Leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 94 van het decreet Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting. 10°Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie; hetzij elke andere

Page 218: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt. 11° Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid 12° Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren valt onder eengezinswoning en/of gebouw. 13° Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, 14°Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:

- een tekening of schets van het gebouw en/of de woning met aanduiding van de geplande werken;

- een volledige opsomming en korte beschrijving van alle geplande werken; - een raming van de kosten van de werken middels hetzij een offerte voor de levering en

plaatsing van materialen door een aannemer, hetzij een offerte voor de levering van materialen, indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd, hetzij een combinatie van beide offertes;

- een fotoreportage van de gebouwdelen die gerenoveerd zullen worden. 15° Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 26°, van de Vlaamse Wooncode; een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een huurdersorganisatie 16° Tweede verblijf: een woning die is opgenomen op de gemeentelijke lijst van tweede verblijven. 17° Vlaamse wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en latere wijzigingen; 18° Woning: een goed, vermeld in artikel 2; § 1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode; elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande; 19° Eengezinswoning: Elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting

van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden. 20° Zakelijke gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten:

a) De volle eigendom b) Het recht van opstal of van erfpacht; c) Het vruchtgebruik;

Art.3.- Algemene bepalingen §1. Er wordt vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf datum eerste registratie. Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig art. 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid. §2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Voor de gebouwen en woningen die overeenkomstig art. 7.3.2 van het decreet Grond- en Pandenbeleid zijn overgedragen naar het gemeentelijk leegstandsregister, start de termijn van twaalf opeenvolgende maanden op de datum van opname in de overgedragen lijst van leegstaande gebouwen en woningen. Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. Art.4.- Belastingplichtige §1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. §2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. §3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven, binnen de twee

Page 219: GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 ... · Ze drukt haar nieuwjaarswensen uit aan alle raadsleden, pers en publiek. Vooreerst feliciteert ze de raadsleden en verwelkomt de vijf

maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte, de volgende gegevens bezorgen aan de gemeente:

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; - nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw;

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van §1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. Art.5.- Bedrag van de belasting §1. De belasting bedraagt voor een volledig gebouw of een eengezinswoning: 1.400,00 euro §2. De belasting bedraagt voor elke overige woongelegenheid: 400,00 euro Art.6.- Vrijstelling van belasting De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting moet hiervoor zelf per beveiligde zending de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het leegstandsregister. Vanaf het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is, kan geen vrijstel