Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking : een beleid in beweging Ilse Renard, Stafmedewerker team...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking : een beleid in beweging Ilse Renard, Stafmedewerker team...

 • Dia 1
 • Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking : een beleid in beweging Ilse Renard, Stafmedewerker team Internationaal
 • Dia 2
 • Waarom doen we aan ontwikkelingssamenwerking ? Geschiedenis Decentralisering = Goed bestuur Het lokale bestuur als fundamentele institutionele schakel Meerwaarde lokale besturen Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale samenwerking Doel Vlaams programma Directe samenwerking in het kader van decentralisatie en werken aan Millenniumdoelstellingen Directe samenwerking met voorbeelden gemeenten Resultaten en uitdagingen Strategie internationalisering : hoe begin je eraan? Wat bestaat? Is stedenband beste optie ? Alternatieven Inhoud
 • Dia 3
 • Waarom doen we het? als het goed gaat in de wereld, gaat het goed bij ons gevolgen van wereldwijde processen en ontwikkelingen : stookolie duurder stijging werkloosheid ziektes die zich wereldwijd verspreiden klimaatverandering /natuurrampen liberalisering van diensten migratiestromen landbouwprotectie Europa / verstoring economie Zuid Afrikaans restaurant mooie internationale reizen Politieke systemen, economien, culturen, ecologische systemen benvloeden elkaar.
 • Dia 4
 • Waarom doen we het? als blijk van erkenning aan ingeweken burgers wakkere wereldburgers en middenveld solidariteit een mens kan leven als hij ook iemand is kracht van inheemse volkeren open staan voor andere culturen = verrijkend Spiegel : andere visies en voorbeelden van beleidsvoering harde realiteit van andere besturen Kan leiden tot nieuwe inzichten en daadwerkelijke aanpassingen in eigen beleid. Kruisbestuiving !
 • Dia 5
 • Geschiedenis Initiatieven van gemeenten zelf Sinds 90: erkenning LB door UCLG, WACAP, VN Habitat, EC Sinds 95: betrok- kenheid VVSG lokaal bestuur = actor in OS naast nationale regeringen, donoren & NGOs
 • Dia 6
 • LB als institutionele schakel Wereldbank IMF WHO Bilaterale samenwerking (o.a. DGOS) Nationale overheidLokale overheid Basisorganisaties (vrouwenorganisaties, boerencoperatieven, NGOs, traditionele structuren, Macro Micro
 • Dia 7
 • Meerwaarde lokale besturen Interdependentie Dezelfde rollen in N en Z dienstverlening aan burgers vertegenwoordiging i.f.v. algemeen belang katalysator van lokale ontwikkeling Specifieke know how Organisatie lokale besturen Lokale bevoegdheidsdomeinen complementair aan NGOs, donoren,
 • Dia 8
 • Van O.S naar I.S Partnership Hervormingen Processen Hulp Transfers Projecten Wederkerigheid Outputs Ownership Gedecentraliseerde smw Overwicht donor Inputs Technische bijstand Staat tot staat
 • Dia 9
 • Investering versus beleidsdialoog
 • Dia 10
 • Doel Vlaams programma Aanmoediging gemeente als volwaardige actor in O.S. Draagvlakverbreding via interne en externe sensibilisatie Goed bestuur inzake O.S. d.m.v capaciteitsopbouw : bestuurlijk management conceptuele uitbouw lokaal beleid OS Directe samenwerking
 • Dia 11
 • Doel federaal programma -Aanmoediging gemeente als volwaardige actor in O.S. -Geen subsidie sensibilisatie of capaciteitsopbouw Noorden - enkel subsidie voor directe samenwerking met Zuiden - instap pas 2013
 • Dia 12
 • Directe samenwerking Goed politiek bestuur Bestuurskrachtversterking Efficinte administra tie Verbreding openbare dienstverlening Participatie burgers beleids proces Versterking lokale democratie
 • Dia 13
 • Directe smw >Decentralisatie Decentralisatie in het Zuiden essentieel in de strijd tegen armoede Door samen te werken aan een betere dienstverlening en aan lokale democratie schrijf je je in in de Millenniumdoelstellingen Strijd tegen armoede niet duurzaam zonder goed bestuurde gemeenten
 • Dia 14
 • Indirecte steun MD Hoe kan een LB zorgen voor adequaat basisonderwijs als ze bij gebrek aan een burgerlijke stand de scholingsgraad niet kent ? Hoe armoede en honger wegwerken als het LB geen beleid en instrumenten heeft om lokale economie te stimuleren ? Opleidingscentrum ondernemingen Proefprojecten ondersteuning lokale markt
 • Dia 15
 • Directe steun MD Steun aan lokale ontwikkelingsprocessen LB N gaan partnerschappen aan of werken complementair aan andere actoren inzake armoedebestrijding zoals NGOs NGO helpt bij aanleg waterputten/kraantjes, beheer en onderhoud LB cordineert ruimtelijke ordening. Waar moeten waterpunten ingebed worden ? Hoe kunnen alle deelgemeenten op termijn bevoorraad worden? Directe financile injecties ter ondersteuning beleidsproces LB N faciliteren contacten met relevante instellingen op hun grondgebied Bvb ziekenhuizen, hogescholen,
 • Dia 16
 • Sleutelwoorden Uitwisseling kennis en ervaring gemeente en OCMW Eender welk beleidsdomein Samenwerking met NGOs, basisorganisaties Genoeg ruimte voor dialoog, beleidsprocessen
 • Dia 17
 • Archivering 2006
 • Dia 18
 • Archivering = goed bestuur Dienstverlening : ambtenaar moet gemakkelijk documenten voor het bestuur /voor de bevolking kunnen terugvinden/ afleveren. Eenvoudig zonder digitale middelen investering in basismateriaal + ism chambre des mtiers (steun lokale economie) aandacht duurzaam materiaal vorming ambtenaren Democratische controle op het bestuur mogelijk. = specifieke expertise lokaal bestuur NGO
 • Dia 19
 • Archivering nov 2007
 • Dia 20
 • Financin
 • Dia 21
 • Financin = goed bestuur transparant financieel management > goed bestuur zonder digitale middelen (Sokone- Zemst ) vorming ambtenaren vorming leden relevante basisgroepen mt digitale middelen (Banjul - Oostende) Democratische controle op het bestuur mogelijk. verhoging (verdubbeling )inkomsten komt andere dienstverlening ten goede. = specifieke expertise lokaal bestuur NGO Ref : Noord-Zuidhandboek, hfdst Stedenband, deel 7 corruptie, transparantie en OS p 119 135
 • Dia 22
 • Milieu
 • Dia 23
 • Dia 24
 • Compostering, aangepast aan klimaat Andere soorten afval ? Plastiek : preventiemaatregelen + tegelproject Vb recyclage metaal via artisans Investeringen in basismateriaal : vuilnisbakken (chambre des mtiers) afvalbakken organisch materiaal in families, op markt, op vismarkt, op plantages infoborden voor sensibilisatie Vorming basisgroepen : met compost tuinieren Sensibilisatie Ondersteuning LB opstellen beleidsplan milieu link met ruimtelijke ordening e.a.
 • Dia 25
 • Samenwerking met NGOs en basisorganisaties Milieu : basisgroepen, chambre des mtiers,.. Onderwijs : directeurs scholen + vereniging vorming en ontwikkeling jongeren Lok eco : basisgroepen chambre mtiers, micro-ondernemingen, NGOs, Analyse wie werkzaam is op het terrein
 • Dia 26
 • Civiele maatschappij nodig want LB beperkte administratie & middelen hun stem essentieel voor versterking democratie specifieke expertise mentaliteitswijziging bij betrokkenheid proces Duurzame ontwikkeling lange termijn
 • Dia 27
 • Vergroten draagvlak stedenband GROS of anderen -Solidariteitsacties kanaliseren -stedenband tastbaar gezicht OS voor bevolking -Complementair aan werking collega-tot collega (besturen) -Fondsenverwerving
 • Dia 28
 • Wederkerigheid wederzijdse uitwisseling kennis, informatie, steun o.a inzetten personeel in partnerstad N & Z uitwisseling van en feedback op elkaars beleids- documenten, evalueren smw, respect : anders omgaan met tijd in Zuiden tijdens missies Zuiden toont respect voor deadlines Noorden / communicatie zuiden niet als stumpers zien. Noorden niet als geldkranen. Openheid en dialoog : confrontatie aangaan, alles bespreekbaar maken langs beide kanten (Noorden mag ook aan Zuiden kritische blik vragen op eigen beleid)
 • Dia 29
 • Wederkerigheid een mens kan leven als hij ook iemand is kracht van inheemse volkeren open staan voor andere culturen = verrijkend Andere visies en voorbeelden van beleidsvoering harde realiteit van andere besturen Kan leiden tot nieuwe inzichten en daadwerkelijke aanpassingen in eigen beleid. Kruisbestuiving !
 • Dia 30
 • Wederkerigheid Herent : op aanbeveling Guatemalteekse partners groepswerking in OCMW Cf handboek p 97-98 Mechelen: werkt met zijn Boliviaanse partner aan een gemeenschappelijk thema : eerlijke handel Gent : in 2009 jobshadowing door ambtenaren Gent in Zuid-Afrikaanse Mangaung rond community based planning bijsturen gebiedsgerichte werking Gent
 • Dia 31
 • Netwerking/afstemming Met andere Vlaamse, Bxlse, Waalse gemeenten die in zelfde land Z actief zijn Met andere Europese gemeenten Met ambassades, consulaten, ministeries Met NGOs Met grote donoren
 • Dia 32
 • Resultaten en uitdagingen leerproces : Ngos tijd gekregen. LB moeten dat ook ! Professionalisering beleidsterrein Financile problemen Vlaamse lokale besturen : Politiehervorming Liberalisering energiemarkt Nieuwe vormen van samenwerking (publiek privaat, lokale besturen en NGOs, )
 • Dia 33
 • strategie internationalisering Analyse voorwaarden specifiek potentieel Participatie en mobilisatie burgers Politieke wil engagement voor internationale relaties Dienst internationaal toewijzing middelen Strategie internationalisering Bron = Observatorio EU- Lat-Am
 • Dia 34
 • Aanbod : bestaand kader Deelname netwerken Deelname internat