Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008...

99

Transcript of Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008...

Page 1: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.
Page 2: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 1

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 1. VOORWOORD.......................................................................................................................................................................... 2

2. MISSIE. ..................................................................................................................................................................................... 3

3. UITGANGSSITUATIE M.B.T. SPORT IN BOCHOLT................................................................................................ 4

3.1. INVENTARIS VAN DE EXTERNE SPORTACTOREN. ................................................................................................................. 4 3.1.1. Sportraad......................................................................................................................................................................... 4 3.1.2. Sportverenigingen/senioren/onderwijs ............................................................................................................................ 4 3.1.3. Sportinfrastructuur. ......................................................................................................................................................... 5 3.1.4. Sport Bocholt VZW.......................................................................................................................................................... 5 3.1.5. Sportaanbod van de sportdienst. ..................................................................................................................................... 5 3.1.6. Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport. ................................................................................ 6

3.2. INVENTARIS VAN DE HUIDIGE STRUCTUREN. ..................................................................................................................... 6 3.2.1. Identificatie van de Gemeente Bocholt ............................................................................................................................ 6 3.2.2. Demografie gemeente Bocholt......................................................................................................................................... 8 3.2.3. Gemeentelijke sportdienst ............................................................................................................................................. 10 3.2.4. Werking stuurgroep/vergaderingen/Bevragingen ......................................................................................................... 13

4. BELEIDSDOELSTELLINGEN. ............................................................................................................................................ 16

4.1. ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN. ......................................................................................................................... 16 4.2. ONDERSTEUNING EN STIMULERING VAN ANDERS GEORGANISEERDE SPORT. ............................................................... 20 4.3. ONDERSTEUNING EN STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT IN ............................................................. 25 4.4. MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR. ........................................................................................................ 29

5. IMPULSDOELSTELLING. .................................................................................................................................................... 32

5.1. IMPULSSUBSIDIE: DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER. ....................................................... 32

6. EVALUATIE . ......................................................................................................................................................................... 39

7. BIJLAGEN. .............................................................................................................................................................................. 39

7.1. VERENIGINGEN – LIJST AV SPORTRAAD.......................................................................................................................... 39 7.2. SUBSIDIEREGLEMENT ....................................................................................................................................................... 50 7.3. INFRASTRUCTUUR ............................................................................................................................................................. 54 7.4. SPORT BOCHOLT VZW – AV - RVB ................................................................................................................................. 57 7.5. JAARKALENDER SPORTDIENST ......................................................................................................................................... 58 7.6. BEVRAGINGEN .................................................................................................................................................................... 59

7.6.1. Ronde van Bocholt – 2005/2006................................................................................................................................... 59 7. 6.2. Bevraging scholen – 22/02/07 ..................................................................................................................................... 60 7.6.3. Bevraging senioren – 23/03/2007................................................................................................................................. 61 7.6.4. Bevraging Sportraad AV - 16/04/07............................................................................................................................. 62 7.6.5. Bevraging clubs ivm ontwikkeling sportzones Bocholt en Kaulille – ........................................................................... 63

7.7. SWOT – ANALYSE / KNELPUNTEN- EN BEHOEFTENOTA. ................................................................................................ 69 7.8. STARTNOTA STUURGROEP ................................................................................................................................................ 85 7.9. ADVIES SPORTRAAD –A.V. 2007-12-04 ......................................................................................................................... 86 7.10. GEMEENTERAADSBESLISSING – GR 2007-12-20 .......................................................................................................... 96

Page 3: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 2

1. Voorwoord. Op 8 januari van dit jaar had ik als kersvers schepen van sport mijn eerste werkvergadering met sportfunctionaris René Schetz. Als eerste punt op de agenda stond het nieuwe “sportdecreet” met bijhorend “sportbeleidsplan” in het vet aangestipt. Ik wist meteen dat 2007 een bijzonder jaar zou worden. Een plan voor sportend Bocholt voor een periode van 6 jaar. Een hele uitdaging. Héél wat vragen schoten me spontaan door het hoofd.

Waar staan we met de sport in onze gemeente ? Waar willen we naar toe ? Wat willen we veranderen ? Voor welke uitdagingen staan we ? Hoe kunnen we onze clubs en individuele sporters nog beter ondersteunen ? Welke samenwerkingsprojecten gaan we opstarten ? Welke budgetten hebben we hiervoor nodig ?

In 2006 was er een “Ronde Van Bocholt” waarbij al de sportclubs sectie per sectie werden uitgenodigd voor een vragenronde. Héél wat gegevens werden op deze manier verzameld. Om het sportbeleidsplan voor te bereiden richtten wij een stuurgroep op die op 22 februari voor het eerst samen kwam. Naast mezelf maken de volgende mensen er deel van uit : - De sportfunctionaris René Schetz - De sportpromotor Ruud Verbakel - De voorzitter van de sportraad Geert Heynickx - De voorzitter van de sport Bocholt VZW Patrick Goossens - De ondervoorzitter van de sport Bocholt VZW Marc Bellemans - Bestuurslid Sport Bocholt VZW en Sportraad Jaak Truyens Ik wil hen bij deze bedanken voor de vele overleg- en discussiemomenten die we samen hadden en die uiteindelijk tot dit document geleid hebben. Vanaf het eerste moment nam ik me voor om van dit sportbeleidsplan een praktisch werkdocument te maken, eerder dan een lijvig rapport met bladzijden vol theoretische beschouwingen. Ik meen dat we hierin geslaagd zijn. Het is nu de taak van de sportdienst en de sportraad om, samen met het beleid, de neergeschreven doelen uit te voeren en op te volgen en zo dit plan te realiseren. Veel succes. Schepen Van Sport Erik Vanmierlo

Page 4: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3

2. Missie. Na de installatie van de stuurgroep was de volgende stap het formuleren van een missie. De leden van de stuurgroep kregen individueel een oefening mee naar huis. Zij kregen als opdracht mee een algemene visie voor de toekomst te formuleren. Vertrekkend van enkele achter liggende gedachten:

- Waarin verschillen wij van andere gemeenten ? - Wat gaan onze inwoners missen als wij er morgen niet meer zijn ? - Hoe kunnen we de sportbeweging in onze gemeente verbeteren en

aangenamer of uitdagender maken ?

Ook belangrijk hierbij was de huidige situatie van onze gemeente. Onze sportdienst is reeds sedert 1985 erkend. De sportraad en de Sport Bocholt VZW werden in 1980 geïnstalleerd. Het is niet zo dat we vanaf nul moeten beginnen. We hebben reeds een uitgebreid promotieaanbod zowel lokaal als regionaal (burensportdienst) en een aangepast subsidiereglement met accenten naar jeugdwerking en opleiding. Bovendien werd er op infrastructureel vlak de laatste jaren héél wat gerealiseerd. Denken we maar aan de verdere uitbouw van het Recreapark en de recente ingebruikname van sporthal De Steenakker in Kaulille. Kortom; Bocholt, i.c. de sportdienst en sportraad, is geen (sport) gemeente die nog in de kinderschoenen staat maar toch al kan bogen op héél wat realisaties. Wat goed is moeten we zeker behouden. Veranderen om te veranderen heeft geen zin. Wat hebben we ? Waar willen we naar toe ? Op 18 april werd ieder lid geacht zijn eigen missie te formuleren in de groep. Na enige discussie kwam de groep tot het volgende compromis en werd de volgende missie voor onze gemeente op papier gezet. Onze gemeente zorgt voor een financiële en logistieke ondersteuning van de sportclubs en hun vrijwilligers. Via twee gecentraliseerde sportzones voorzien van gemoderniseerde sportinfrastructuur bieden we een basis voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding zowel op competitief als recreatief niveau. Het betaalbare promotieaanbod, zowel plaatselijk als regionaal, speelt in op nieuwe trends waarbij we steeds zoveel mogelijk burgers trachten te bereiken.

Page 5: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 4

3. Uitgangssituatie m.b.t. sport in Bocholt.

3.1. Inventaris van de externe sportactoren.

3.1.1. Sportraad De gemeentelijke sportraad werd opgericht in 1980. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld : Voorzitter: Geert Heynickx Ondervoorzitter: Cornelissen Marc Secretaris: Bieke Boonen Penningmeester: Herbert Goclon Commissarissen voor kasnazicht: Georges Goyens en Jan Evens Niet stemgerechtigde leden: René Schetz (sportfunctionaris), Erik Vanmierlo (schepen van sport), Ruud Verbakel (sportpromotor) Leden raad van bestuur met stemrecht: Jan Goijens, Gerard Driesen, Marc Cornelissen, Jaak Truyens, Steven Kox, Yvan Vanspauwen, Patrick Goossens, François Cremers, Jaak Wouters, Marie-Christine Plessers, Mathieu Geusens en René Werkx Leden raad van bestuur zonder stemrecht: Arianne Vandebosch en Mia Van de Weyer

3.1.2. Sportverenigingen/senioren/onderwijs Op dit ogenblik maken 78 verenigingen verdeeld in diverse secties volgens competitiesport en recreatiesport deel uit van de sportraad. Bijlage 1 : lijst sportverenigingen. Om de twee jaar geeft de sportdienst een sportbrochure uit. In deze brochure vinden we héél wat nuttige informatie: contactadressen, coördinaten, activiteiten (plaats en data), competitie en / of recreatie, leeftijd voor aansluiting en lidgeld/jaar. De sportverenigingen ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage vanwege de gemeente. De wijze waarop deze subsidie wordt toegekend staat omschreven in het subsidiereglement. Bijlage 2 : Subsidiereglement.

Page 6: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 5

3.1.3. Sportinfrastructuur. Deze is opgedeeld in drie categorieën :

1. De gemeentelijke sportinfrastructuur 2. De sportinfrastructuur behorend aan derden en deel uit makend van het

sportcentrum 3. De privé sportinfrastructuur

Bijlage 3: Overzicht sportinfrastructuur.

3.1.4. Sport Bocholt VZW.

De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt sedert 1980 beheert door een VZW. De samenstelling van de bestuursraad is de volgende. Voorzitter: Patrick Goossens (Sportraad) Ondervoorzitter: Marc Bellemans (SPA) Secretaris/Penningmeester: Schetz René (Sportfunctionaris) Leden bestuursraad sportraad: Marc Cornelissen, Jaak Truyens, Yvan Vanspauwen, Jaak Wouters, Geert Heynickx, Jan Evens, Patrick Goossens Leden bestuursraad politieke fracties: Jan Arits (CD&V), Stijn Van Baelen (SD&V), Steven Van Mierlo (NU), Tom Van De Kimmenade (NU), Nathalie Hamers (NU), Marc Bellemans (SPA). Niet stemgerechtigd lid: Erik Vanmierlo (schepen van sport) Commissarissen voor kasnazicht: René Werkx, Linda Tielemans en Piet Janssen. Bijlage 4: Ledenlijst AV Sport Bocholt VZW.

3.1.5. Sportaanbod van de sportdienst. Het sportaanbod van de sportdienst is uitgebreid en biedt voor elk wat wils. Naast de eigen plaatselijke activiteiten organiseert de sportdienst een aantal activiteiten in het kader van een buurtsportdienstwerking. Naast onze gemeente maken de volgende gemeenten deel uit van dit samenwerkingsverband dat veel verder gaat dan enkel de organisatie van activiteiten: Bree, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Peer, Maaseik en Opglabbeek. Bijlage 5: Activiteitenkalender sportdienst 2007.

Page 7: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 6

3.1.6. Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport. Communicatie en informatieverstrekking is voor onze sportdienst zéér belangrijk voor onze sportpromotie. We verstrekken deze informatie via de volgende kanalen :

- De website www.bocholt.be - Vrije tijd - sport - Het gemeentelijk infoblad “maggezien” - Dit verschijnt maandelijks. Sport heeft een aparte katern van 4

bladzijden - Mailing schriftelijk zowel als elektronisch naar clubs, gebruikers en

individuelen - Verspreiding van folders en flyers vooral via de plaatselijke

onderwijsinstellingen - Mondeling via contacten, vergaderingen (algemene vergadering sportraad),

gesprekken, … - Directe contacten via de sportdienst = open dienst - De Infobrochure “Bocholter Sportclubs”

3.2. Inventaris van de huidige structuren.

3.2.1. Identificatie van de Gemeente Bocholt Gemeentebestuur. Coördinaten:

- Provincie: Limburg - Administratief arrondissement: Maaseik - Adres centraal gemeentehuis: Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt - Telefoonnummer: 089-46 04 70 - Faxnummer: 089-46 67 90 - E-mail: [email protected] - Website: http://www.bocholt.be - N.I.S.-nummer: 72003 - Openingsuren van het gemeentehuis voor het publiek: ∗ elke werkdag van 08u30 tot 12u00 ∗ elke dinsdag van 13u30 tot 18u30 - Rekeningen bij financiële instellingen: ∗ gemeentekrediet: 091-0004650-23 ∗ postrekening: 000-0019695-04

Page 8: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 7

- Diensten die niet in het gemeentehuis gevestigd zijn: ∗ gemeentelijke werkplaats/containerpark, Bosstraat 14 ∗ hoofdbibliotheek, Dorpsstraat 2 ∗ filialen bibliotheek: Kaulille, Nevenplein 1 ∗ Sportdienst sporthal, Brugstraat 26 ∗ gemeenschapscentrum “De Kroon”, Nevenplein 1

Samenstelling college van burgemeester en schepenen/gemeenteraad: burgemeester Jean-Paul Peuskens (sp.a) schepenen 1ste schepen Jos Claessens (Nieuwe Unie) 2de schepen Erik Vanmierlo (sp.a) - Schepen van Sport 3de schepen Jan Schrijvers (Nieuwe Unie) 4de schepen Eddie Brebels (sp.a) 5de schepen Jose Schrooten (Nieuwe Unie) 6de schepen Jos Vanmontfort (Nieuwe Unie) - OCMW-voorzitter Gemeenteraadsleden: CD&V met Pit • Jan Arits • Jan Claes • Mathieu Damen • Jos Plessers • Ria Thijs • Stijn Van Baelen • Mark Vanherk • Peter Winters Nieuwe Unie • Henri Bloemen • Stefan Claes • Mia Croonen • Ivo Geenen • Jan Martens • Rita Vangompel

Page 9: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 8

sp.a • Kim Geerdens • Jimmy Vankerkhove Vlaams Belang • Marcel Peeters Coördinator sportbeleidsplan: Schetz René Sportfunctionaris Brugstraat 26 – 3950 Bocholt Tel/ 089 – 46 43 93 [email protected]

3.2.2. Demografie gemeente Bocholt Bocholt heeft een oppervlakte van ongeveer 5.935 ha en telt momenteel 12.509 inwoners – 6245 mannen en 6264 vrouwen ('07-01-01). De gemeente is gelegen aan de kanaalsplitsing van de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals, in het noordelijk puntje van de Limburgse Kempen en grenzend aan Nederland (Weert). Bocholt is een fusiegemeente bestaande uit 4 parochies nl. Bocholt zelf, Kaulille, Reppel en Lozen. Bocholt is een landbouw en woongemeente met een beperkte industriële activiteit. Volgens het structuurplan is Bocholt gecatalogeerd als een buitengebied met toeristische functie.

Trends: - Een jaarlijkse bevolkingsaangroei met +/- 100 inwoners. Dit zal toenemen door bijkomende verkavelingen. - Méér dan 10 % van inwoners zijn Nederlanders. - Individualisering zet zich ook door in de keuze voor een sport. - Nieuwe doelgroepen. Nieuwe groep senioren: “Medioren”. Deze mensen zijn nog héél actief en willen meer dan wandelen en fietsen. - Samenwerkingsverbanden met private organisaties. Zie ook de swot analyse.

Page 10: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 9

Inwoners per kerkdorp

1.127

1.106

4.241

6.035

Lozen: Reppel: Kaulille: Bocholt:

Aantal inwoners/deelgemeenten De verdeling per deelgemeente (per '07-01-01): Lozen: 1.127 Reppel: 1.106 Kaulille: 4.241 Bocholt: 6.035 Totaal: 12.509

Page 11: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 10

3.2.3. Gemeentelijke sportdienst Een stukje voorgeschiedenis aan de hand van enkele data. Tot 1979 slechts enkele clubs, veelal buitensporten geen binnensportaccommodatie muv turnzaaltje Biotechnicum 1979-1980 oprichting gemeentelijke sportraad

oprichting sport Bocholt vzw 1980 opening gemeentelijke sporthal = katalysator van het gemeentelijk

sportgebeuren 1985 aanwerving sportfunctionaris ontstaan van sportdienst 1987 aanwerving part time administratieve kracht 2004 aanwerving voltijdse sportpromotor De sportdienst is het “kloppend hart” van het gemeentelijk sportgebeuren. Het is een “open” dienst die je dagelijks kan contacteren of waar je kan binnenspringen voor eender welke vraag aangaande het sportgebeuren in onze gemeente. Met de indiensttreding van René Schetz als sportfunctionaris in 1985 is er in onze gemeente sprake van een gestructureerde sportdienst, erkend en betoelaagd door BLOSO. Sedert 1987 werd de dienst versterkt met een halftijdse administratieve kracht, Anita Moonen. Zij verhuisde bij de indiensttreding van Ruud Verbakel ,als voltijdse sportpromotor, op 2 augustus 2004 naar de dienst middenstand.

De gemeentelijke sportdienst is belast met de uitvoering van het sportbeleid, de programmering en de coördinatie van de sportactiviteiten en het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de gemeentelijke sportraad en de Sport Bocholt VZW. De sportdienst is gehuisvest in de sporthal – Brugstraat 26 –3950 Bocholt. Openingsuren: iedere werkdag van 8-12u en van 13 tot 16u30. Vrijdag tot 17u. Tel/089 46 43 93 – Fax/089 84 22 57 – E-mail [email protected] www.bocholt.be (vrije tijd – sport)

Page 12: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 11

Organogram gemeente Bocholt

Page 13: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 12

Personeelsleden sportdienst Schetz René Sportfunctionaris Diensthoofd voltijds Ruud Verbakel Sportpromotor voltijds Vangompel Christiane Toezicht/Onderhoud haftijds Smeets Chris Toezicht/Onderhoud halftijds Den Hond Annemarie Toezicht/Onderhoud halftijds Stinckens Madeleine Toezicht/Onderhoud halftijds Corstjens Daniëlle Toezicht/Onderhoud halftijds Kerkhofs Marcel Toezicht/Onderhoud halftijds Emmers Martine Toezicht/Onderhoud voltijds

Page 14: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 13

3.2.4. Werking stuurgroep/vergaderingen/Bevragingen Samenstelling Stuurgroep: - De schepen van sport Erik Vanmierlo - De sportfunctionaris René Schetz - De sportpromotor Ruud Verbakel - De voorzitter van de sportraad Geert Heynickx - De voorzitter van de sport Bocholt VZW Patrick Goossens - De ondervoorzitter van de sport Bocholt VZW Marc Bellemans - Bestuurslid Sportraad en VZW Jaak Truyens Vergaderingen/plan van aanpak: In overleg met het dagelijks bestuur van de VZW Sport, de Sportraad en de schepen van sport werd de stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep vergaderde diverse malen. Telkens kregen de leden een opdracht vooraf. Grosso modo onderscheiden we 6 stappen in dewelke dit beleidsplan werd gerealiseerd. Aan sommige stappen werden meerdere vergaderingen/bijeenkomsten gewijd. Bovendien werd op regelmatige tijdstippen teruggekoppeld met de klankbordgroep (AV Sportraad en Sport Bocholt VZW) en met het schepencollege (5 oktober 07). Overzicht: Datum/Periode Onderwerp SGV 1 22/02/2007 Startvergadering – uitleg decreet – portfolio -

stappenplan SGV 2 Maart – april Missie – gegevensverzameling – sterkte/zwakte

analyse per beleidsdomein *Beheer/exploitatie/personeel *Sportpromotie *Informatieverstrekking *Infrastructuur/Materiaal *Werking Sportdienst/Sportraad/VZW *Clubs (Ronde van Bocholt) *Clubs (aanvulling AV Sportraad 16/04)

SGV 3 Mei Knelpunten – SWOT analyse per beleidsdomein – formulering van uitdagingen/algemene

Page 15: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 14

doelstellingen per beleidsdomein SGV 4 Juni Uitdagingen/algemene doelstellingen

onderverdelen per hoofdstuk van het beleidsplan *1ste stap: volgens de diverse beleidsdomeinen *2de stap: los van de beleidsdomeinen

SGV 5 September Per hoofdstuk strategische doelstellingen formuleren

SGV 6 September – Oktober

Per hoofdstuk en per SDS operationele doelstellingen formuleren – maatregelen – indicatoren- financiële prognoses

5 oktober Bespreking met schepencollege 24 oktober Bespreking klankbordgroep Sport Bocholt VZW

- bestuursraad 07 november Bespreking klankbordgroep Sportraad -

bestuursraad 27 november Bespreking verenigde raadscommissie 04 december Bespreking klankbordgroep Sportraad –

Algemene vergadering – Advies Sportraad 05 december Bespreking klankbordgroep Sport Bocholt VZW

– Algemene Vergadering 20 december Goedkeuring Beleidsplan Gemeenteraad Bevragingen: De gegevens die we nodig hadden voor het samenstellen van dit beleidsplan verkregen we via diverse bevragingen/gesprekken met individuelen en clubs. Zowel vanuit de interne werking als van buitenaf. We sommen hier 5 belangrijke bevragingen op.

1. Ronde Van Bocholt. Reeds in 2005 zijn we gestart met een bevraging van al de Bocholter sportclubs aangesloten bij de sportraad.

De Clubs werden sectie per sectie uitgenodigd voor een vergadering en bevraagd. 19-12-2005 competitie gevechtsportclubs 16-01-2006 recreatie seniorenverenigingen 13-02-2006 competitie voetbal 10-04-2006 competitie buitensporten 18-05-2006 recreatie voetbal 19-06-2006 competitie binnensporten 18-09-2006 competitie organisatieverenigingen

Page 16: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 15

27-11-2006 recreatie binnensporten + scholen 11-12-2006 recreatie individuele sporten + parasporten Gestelde vragen: - subsidiereglement - informatieverstrekking sportdienst - toekomst van je vereniging (bestuurskader, ledenaantal, tendensen,

financieel) - sporthal Kaulille – ontwikkeling sportzones in Bocholt - schaalvergroting - relatie club – gemeente – sportraad – sportdienst – federatie - bedreigingen - eigen infrastructuur - structuur van je vereniging - organiseert club veel eigen activiteiten - algemene kennis sportinstanties – BLOSO – ISB – provinciale

sportdienst (-raad) - heeft club een bepaalde filosofie

2. Bevraging van de scholen via een overleg met de leerkrachten LO op

22/03/2007.

3. Bevraging van de senioren 23/03/2007

4. De verwerking van deze bevraging werd op 16/04/2007 tijdens de AV van de SR aan de clubs meegedeeld. Bijkomend werden nog aanvullingen aangebracht. In de uitnodiging van de AV SR 16/04 is nog een kort vragenlijstje toegevoegd. Aantal trainers, leden, per categorie

5. In het kader van de ontwikkeling van de sportzones te Kaulille (Steenakker) en Bocholt (Damburg) werden de betrokken clubs individueel uitgenodigd voor een gesprek met de schepen van Sport Erik Vanmierlo. Periode: september 2007.

Bijlage 6: Bevragingen. Na dit hoofdstuk waarin het accent ligt op het verzamelen van informatie komen we nu tot de verwerking ervan. De formulering van de doelstellingen. De SWOT-analyse/knelpunten en behoeftenota die geleid hebben tot de formulering van de volgende doelstellingen, vinden we in een aparte bijlage. (zie bijlage 7)

Page 17: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 16

4. Beleidsdoelstellingen.

4.1. Ondersteuning sportverenigingen. In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen het direct en het indirect financiële. SDS 1: Al de Bocholter sportverenigingen krijgen een directe financiële en logistieke ondersteuning om hun werking verder te kunnen blijven ontplooien. ODS 1: Het gemeentelijk subsidiereglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd ifv de noden en behoeften van de Bocholter Sportverenigingen. Indicator: Het subsidiereglement. Financiële prognose (budget): Huidige subsidie voor clubs bedraagt € 7.200 voor volwassenen. Dit budget wordt verhoogd naar € 8.000 in 2008. Vanaf 2009 tot 2013 telkens met 2%. Bijkomend is er een topsport subsidie van € 2.500 per ploeg op het hoogste niveau.

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. De stuurgroep SBP gaat het

reglement evalueren 2008 stuurgroep

2. Het nieuwe ontwerp wordt voorgelegd aan de bestuursraad van de sportraad

2008 SR

3. De AV van de sportraad keurt het definitieve reglement goed

2008 AV

4. De gemeenteraad keurt het reglement goed en mandateert de sportdienst/sportraad voor de verdere opvolging – verhoging budget

2008 GR

5. Uitbetaling subsidies 2008 - 2013 SD/SR/GR

Page 18: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 17

ODS 2: Het aantal clubs en private gebruikers aangesloten bij de gemeentelijk erkende sportraad stijgt in 2012 met 10 %. Indicator: Het aantal clubs in 2008 (78) vergeleken met het aantal clubs in 2012. Financiële prognose (budget): Iedere club ontvangt een basissubsidie aangevuld met bijkomende subsidies voor volwassen- en jeugdwerking (niet inwonend in Bocholt). Huidige subsidie voor clubs bedraagt € 7.200 voor volwassenen. Dit budget wordt verhoogd naar € 8.000 in 2008. Vanaf 2009 tot 2013 telkens met 2%.

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Aantal clubs en private

gebruikers in kaart brengen 2008 SD/SR

2. Toename sportinfrastructuur 2008 – 2013 GR

3. Initiatieven vanuit de sportdienst

2008 - 2013 SD

4. Goedkeuring nieuw subsidiereglement met criterium om startende clubs aan te moedigen – verhoging budget

2008 GR

5. Uitbetaling subsidie – bestaande en nieuwe clubs

2008 SD/SR/GR

6. Aantal clubs en private gebruikers in 2012

2012 SD/SR

ODS 3: Het gemeentebestuur geeft een financiële ondersteuning voor het onderhoud van grasterreinen om de kosten voor de clubs te verlagen. Indicator: Grascheque . Financiële prognose - budget: € 16.000

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Het aantal clubs met

grasterreinen in kaart brengen

2008 SD

2. Het subsidiereglement uitbreiden met een aparte

2008 SD/SR

Page 19: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 18

rubriek – voorstel uitwerken

3. Het subsidiereglement goedkeuren en budget vastleggen

2008 GR

4. Uitbetaling grascheques 2008 - 2013 SD/SR/GR

ODS 4: Logistieke uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst ifv de noden en behoeften van de Bocholter sportverenigingen. Indicator: Huidige vormen van logistieke ondersteuning volgens inhoud uitleenlijst – zie feestloket vrije tijd. Financiële prognose - budget: € 2500 – jaarlijks bedrag

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Uitleenlijst kenbaar maken

aan clubs – enquête houden over noden en behoeften

2008 SD/SR

2. Voorstel uitbreiding voorleggen aan college – budget vastleggen

2008 SD

3. Aankoop nieuwe materialen 2009 - 2013 GR

SDS 2: De Bocholter sportclubs en individuele sportbeoefenaars maken optimaal gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur ten gevolge een aangepast tarievenreglement. ODS 1: Het tarievenreglement wordt geëvalueerd ism de gebruikers en zonodig aangepast. Indicator: Het tarievenreglement dat in aug 2007 goedgekeurd werd door de gemeenteraad. De sportverenigingen worden gestimuleerd om gebruik te maken van de gemeentelijke infrastructuur door de aantrekkelijke huurtarieven. Financiële prognose - budget: € ? Dit is een minder ontvangst

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Info doorgeven aan clubs mbt

tot sociale huurtarieven vooral voor jeugdploegen

2008 SD

2. Evaluatie tarievenreglement 2008 SD

Page 20: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 19

3. Bijsturing tarievenreglement 2008 SD

4. Al dan niet aanpassing tarievenreglement

2008 GR

SDS 3: De gemeente stimuleert de clubs om opleidingscursussen te gaan volgen waardoor het aantal sporttechnisch geschoolden verhoogt. ODS 1: Het aantal leden van sportclubs met een sporttechnische opleiding stijgt van 2008 tot 2013 met 25%. Indicator: Het aantal geschoolden in 2008 is gekend via de subsidieverdeling 2006-2007. Het reglement wordt aangepast door de stuurgroep en ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Financiële prognose - budget: Huidige subsidie voor opleidingscursussen bedraagt € 1.250. Dit budget wordt in 2008 verhoogd naar € 2.500. Vanaf 2009 tot 2013 telkens met 5%.

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. In kaart brengen van al de

geschoolden per vereniging 2008 SD

2. Aanpassing subsidiereglement 2008 SD/SR

3. Goedkeuring subsidiereglement – verhoging budget

2008 GR

4. Uitbetaling subsidies 2008 - 2013 SD/SR/GR

5. Aantal geschoolden in 2012 2012 SD

SDS 4: De Bocholter sportverenigingen genieten van een financiële ondersteuning waarbij het accent ligt op kwaliteitsvolle jeugdopleiding. ODS 1: Binnen het subsidiereglement breiden we de rubriek kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding uit met als doel in 2012 acht Bocholter jeugdvriendelijke sportclubs te hebben. Indicator: Label jeugdvriendelijke sportclub. 8 clubs in 2012. Financiële prognose - budget: Huidige subsidie voor clubs bedraagt € 17.500 voor jeugd. Dit budget wordt verhoogd naar € 20.000 in 2008. Vanaf 2009 tot 2013 telkens met 2%.

Maatregelen Periode – Timing Wie

Page 21: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 20

1. Definiëren van jeugdvriendelijke sportclub

2008 SD

2. Aanpassing subsidiereglement 2008 SD/SR

3. Goedkeuring subsidiereglement – verhoging budget

2008 GR

4. Uitbetaling subsidies 2008 - 2013 SD/SR/GR

5. Aantal jeugdvriendelijke sportclubs in 2012

2012 SD

4.2. Ondersteuning en stimulering van anders georganiseerde sport. In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen enerzijds de lokale sportpromotie en anderzijds de bovenlokale (regionale) sportpromotie. Ook formuleren we een aparte SDS rond het gegeven communicatie. Hoe brengen we ons product sportpromotie zo effectief mogelijk bij zoveel mogelijk burgers ? SDS 1: De gemeente Bocholt heeft een voldoende en divers lokaal sportpromotieaanbod waarbij zoveel mogelijk burgers bereikt worden ODS 1: Wekelijks worden vanaf 2008 minimaal 7 cursussen aangeboden waarbij we de verschillende doelgroepen bereiken. Indicator: Aantal cursussen : 7. Financiële prognose - budget: Promotiebudget Sport Bocholt VZW € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. In kaart brengen van

verschillende doelgroepen 2008 SD

2. Evaluatie maken van het huidige cursusaanbod

2008 SD

3. Op welk uur – in welke locatie 2008 SD

4. Zorgen voor voldoende lesgevers: sportpromotor –

2008 – 2013 SD

Page 22: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 21

VLABUS – zelfstandige

5. Samenwerking met private organisaties onderzoeken (fitness, …)

2009 SD

6. Samenwerking met clubs onderzoeken – naschoolse opvang (OCMW)

2008 – 2009 SD

7. Voldoende promotie voeren voor het cursusaanbod

2008 - 2013 SD

ODS 2: Vanaf 2008 bieden we minimaal 7 meerdaagse sportactiviteiten tijdens de vakantieperiodes aan voor de jeugd. Indicator: Aantal meerdaagse sportactiviteiten: 7. Financiële prognose - budget: Promotiebudget Sport Bocholt VZW € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Evaluatie maken van het

huidige aanbod aan meerdaagse activiteiten voor de jeugd

2008 SD

2. Afbakenen voor welke jeugdige doelgroep – 8-12 jaar / 12-16 jaar

2008 SD

3. Op welk uur – in welke locatie 2008 SD

4. Zorgen voor voldoende lesgevers: sportpromotor – VLABUS – zelfstandige

2008 – 2013 SD

5. Samenwerking met private organisaties , clubs en federaties

2009 SD

6. Gerichte promotie voeren voor de meerdaagse sportactiviteiten

2008 - 2013 SD

Page 23: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 22

ODS 3: In 2010 zetten we een samenwerkingsverband op met de dienst vrije tijd om jaarlijks één grote gemeentelijke sportactiviteit te organiseren. Indicator: Sportactiviteit. Financiële prognose - budget: Promotiebudget Sport Bocholt VZW € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Werkgroep samenstellen –

sport en vrije tijd 2009 SD/Vrije Tijd

2. Concept afbakenen – Spel zonder grenzen ?

2009 SD/Vrije Tijd

3. Concept voorstellen op gezinsraad - buurtcomités

2009 SD/Vrije Tijd

4. Definitief draaiboek concept – praktische uitwerking – budgetbepaling - locatie

2009 – 2010 SD/Vrije Tijd

5. Gerichte promotie voeren voor sportactiviteit

2010 - 2013 SD

ODS 4: De bezettingsgraad van sporthal De Steenakker zal voor de avonduren vanaf 2008 jaarlijks gemiddeld met 6% toenemen. Indicator: Bezettingsgraad. (t.o.v. referentieseizoen 2007-2008) Financiële prognose - budget: Promotiebudget Sport Bocholt VZW € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Check up van huidige

bezettingsgraad in uren 2008 SD

2. Eigen promotiecampagne – initiaties

2008 SD

3. Overleg met zaalvoetbalclubs 2008 SD/Clubs

4. Bijkomende initiatieven 2008 - 2013 SD

Page 24: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 23

SDS 2: De gemeente heeft een samenwerkingsverband met buurgemeenten in het kader van de regionale uitstraling. ODS 1: In het kader van de buurtsportdienstwerking participeert onze sportdienst de komende 6 jaar minimaal aan 5 initiatieven voor diverse doelgroepen. Indicator: Aantal initiatieven: 5. Financiële prognose - budget: Promotiebudget Buurtsportdiensten € 15.000 (**)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg buurtsportdiensten –

evaluatie huidige initiatieven – welke doelgroepen – budget bepaling

2008 BSD/SF’en

2. Overleg provincie ivm betoelagingdossiers

2008 BSD/Provincie

3. Overleg diverse partners – sponsors – clubs – BLOSO - provincie

2008 BSD/Partners

4. Overleg sportpromotoren buurtsportdiensten – concrete uitwerking nieuw jeugdinitiatief

2008 BSD/Promotoren

5. Aanbod activiteiten – publiciteit lokaal en regionaal

2008 - 2013 BSD

ODS 2: We organiseren jaarlijks één grote fietsactiviteit samen met de buurgemeenten waarbij we mikken op een toename van het deelnemersaantal van 5% jaarlijks vanaf 2008. Indicator: Deelnemersaantal in 2007. Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg participerende

gemeenten - evaluatie 2008 SD

2. Lokaal overleg dienst 2008 SD/Partners

Page 25: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 24

toerisme /vrije tijd/scholen – provinciaal overleg dienst toerisme

3. Aanbod activiteit – publiciteit lokaal en regionaal

2008 - 2013 SD

SDS 3: De sportdienst maakt gebruik van diverse communicatiekanalen om het lokale en regionale promotieaanbod efficiënt aan de bevolking kenbaar te maken. Noot: deze SDS vinden we ook bij hfdst 3 “toegankelijkheid.” ODS1 : Tegen 2012 zal 75% van de bevolking op de hoogte zijn van het lokale sportaanbod. Indicator: Enquête in 2012 Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing

Wie

1. Bundeling van al de huidige communicatiekanalen en -middelen

2008 SD/SR/Stuurgroep

2. Contact met communicatiekanalen – scholen/pers/clubs

2008 SD/Partners

3. Evalueren/verbeteren/intensifiëren van communicatie – effectiever gebruik website – iedereen moet toegang hebben tot info

2008 SD/Gemeente

4. Uigave van tweejaarlijkse sportinfo brochure

2009 – 2011 - 2013

SD

5. Ontwikkelen nieuwe huisstijl mbt folders/flyers/brochures zowel lokaal als voor de buurtsportdiensten

2008 SD/Gemeente/BSD

6. Aankoop geautomatiseerd reservatiepakket voor lokale sportinfrastructuur – uitbreiding boekingspakket

2008 Gemeente

Page 26: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 25

4.3. Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit in de sport. In dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen enerzijds de toegankelijkheid op zich en anderzijds de toegankelijkheid gerelateerd aan het financiële aspect. SDS 1: De sportdienst maakt gebruik van diverse communicatiekanalen om het lokale en regionale promotieaanbod efficiënt aan de bevolking kenbaar te maken. Zie SDS 3 van 4.2. SDS 2: De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt tweepolig gecentraliseerd waardoor de toegankelijk en het optimaal gebruik ervan voor al de (sportende) burgers verhoogt. ODS1 : Door het gebruik van de nieuwe sporthal de STEENAKKER verhogen we de toegankelijkheid overdag voor diverse initiatieven (onderwijs niet meegerekend) met 50% in 2012. Indicator: Huidige initiatieven. (t.o.v. referentieseizoen 2007-2008) Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Meten van het huidige aantal

initiatieven overdag 2008 SD

2. Bekijken welke initiatieven genomen kunnen worden – welke ? – Voor welke doelgroep ? – In samenwerking met ? – Op welke uren ?

2008 SD/Partners

3. Uitgebreide promotiecampagne – aanbod sport overdag activiteiten

2008 – 2013 SD

ODS 2: Door het gebruik van nieuwe, overdekte sportinfrastructuur verkrijgen we in 2008 een toename aan uurcapaciteit met 75%. Indicator: Uurcapaciteit. Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Inventaris van huidige

uurcapaciteit verdeeld over sporthal Bocholt – De Steenakker –turnzaal De Driehoek –

2008 SD

Page 27: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 26

Turnzalen basisscholen Reppel en Kaulille

2. Nieuwe initiatieven vanuit de sportclubs gekoppeld aan gunstige huurtarieven -zie SDS 2 van 4. 1

2008 Clubs

3. Nieuwe eigen SD/SR initiatieven ontwikkelen ism clubs – privé sector

2008 SD/SR

4. Promotie voor nieuwe infrastructuur gekoppeld aan nieuwe acties

2008 SD

SDS 3: Via lokale en regionale samenwerkingsverbanden maken we de sportparticipatie voor iedereen met speciale aandacht voor de kansarmen toegankelijk. ODS 1: De promotionele initiatieven moeten in 2010 voor iedereen toegankelijk zijn als gevolg van een goed samenwerkingsverband met het plaatselijke OCMW. Indicator: Voor iedereen – meten ahv een enquête. Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overzicht promotieactiviteiten 2008 SD

2. Overleg met OCMW – hoe de kansarmen en achtergestelden het best bereiken – info uitwisselen – samenwerkingsverbanden – heeft iedereen op dit ogenblik toegang tot

2008 SD/OCMW

3. Overleg dienst vrije tijd – hoe aanpak op mekaar afstemmen

2008 SD/Vrije Tijd

4. Welke zijn de middelen om te participeren – sportcheques – wanneer – voor wie ?

2008 SD/OCMW

Page 28: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 27

5. Aanbod van activiteiten voor iedereen – toegankelijk (betaalbaar – bereikbaar)

2009 – 2010 SD

6. Enquête waarbij we peilen naar het resultaat

2010 SD/OCMW

ODS 2: In 2012 krijgt iedereen de mogelijkheid om lid te worden van een plaatselijke sportclub. Indicator: Lid sportclub in 2012. Financieel: Zie promotiebudget VZW Sport € 30.000 (*)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg met OCMW – hoe de

kansarmen en achtergestelde het best bereiken – info uitwisselen – samenwerkingsverbanden – heeft iedereen op dit ogenblik toegang tot

2008 SD/OCMW

2. Welke zijn de middelen om te participeren – sportcheques – wanneer – voor wie ?

2008 SD/OCMW

3. Welke clubs nemen nu reeds initiatieven met accent op “sociale” instap

2008 SD/SR/Clubs

4. Initiatieven ontwikkelen via het vernieuwde subsidiereglement - zie SDS 1 van 4.1 – bij instap een aantal weken gratis les/training – ter beschikking stellen van gratis uitrusting/materiaal

2009 - 2010 SD

5. Promotiecampagne : “De club staat open voor iedereen”

2009 - 2010 SD/Clubs

6. Enquête waarbij we peilen naar het resultaat

2012 SD/OCMW

Page 29: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 28

ODS 3: De sportdienst organiseert vanaf 2008 jaarlijks ism de buurtsportdiensten een regionale sportdag voor andersvaliden. Zie SDS 1 - ODS 2 van 4.2. Indicator: Sportdag voor andersvaliden. Financieel: Promotiebudget Buurtsportdiensten € 15.000 (**)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg buurtsportdiensten 2008 BSD

2. Timing – locatie 2008 BSD

3. Overleg met partners – instellingen –provincie – BLOSO

2008 BSD/Partners

4. Promotie lokaal en regionaal 2008 BSD

5. Uitgave van een folder met regionaal aanbod voor andersvaliden

2008 BSD

6. Jaarlijkse regionale sportdag 2008 - 2013 BSD

7. Lokaal jaarlijks – maandelijks – wekelijks initiatief

2009 SD/SR

Page 30: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 29

4.4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur. SDS 1: Het gemeentebestuur ontwikkelt de sportzones Damburg en Steenakker om aan de toenemende sportbehoeften tegemoet te komen. ODS 1: In 2008 zal een meerjarenplan als gevolg van het studieonderzoek Damburg – Steenakker voorliggen. Indicator: Studie: 2007. Financieel: € 1.500

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Aanstellen studiebureau Eind 2007 GR

2. Interne informatie doorspelen aan studiebureau – visie college/SR/SD - noden en behoeften voor de volgende 20 jaar ((Top) sporthal, evenementenhal, tennis indoor/outdoor, manège, Finse Piste (bijkomende), kunstgrasveld, terrein voor schutterij, Lokaal voor duivensport, petanque terreinen voor senioren – inventarisatie van de huidige infrastructuur

Eind 2007 SD/Studiebureau

3. Informatie verkregen door gesprekken met betrokken clubs na Ronde van Bocholt en specifieke bevraging clubs (sept 07) doorspelen aan studiebureau

Eind 2007 SD/Studiebureau

4. Verwerking resultaten door studiebureau

2008 Studiebureau

5. Bekendmaking resultaten aan betrokken actoren

2008 College/Actoren

6. Stappenplan uitbreiding 2008 GR

Page 31: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 30

gemeentelijke sportinfrastructuur – budgetbepaling – meerjarenbegroting - samenwerking met privé partners onderzoeken

SDS 2: De gemeente Bocholt werkt samen met andere overheden en instanties in het kader van regionale sportinfrastructuur. ODS 1: Het gemeentebestuur wil in 2012 het motorcrossterrein in Kaulille in gebruik nemen. Indicator: Exploitatie motorcrossterrein in 2012. Financieel: ? (wegen en nutsvoorzieningen)

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg provincie ivm huidige

knelpunten – RUP - grondruil 2008 GR/SD/Provincie

2. Overleg partners ivm exploitatie terrein – FAM - MAG - privé

2008 SD/Partners

3. Overleg op provinciaal vlak met andere motorcross terreinen in Limburg

2008 Provincie/SD/Uitbaters

4. Overleg omwonenden 2009 SD/Omwonenden

5. Verkrijgen van de nodige vergunningen

2008 - 2012 GR

6. Opening terrein 2012 SD/SR

Page 32: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 31

SDS 3: Het gemeentebestuur regulariseert bestaande sportinfrastructuur in het kader van het structuurplan Bocholt. ODS 1: In 2012 zullen de zonevreemde sportterreinen, voetbal Reppel en Lozen, hondenclub Reppel en Bocholt geregulariseerd worden. Indicator: regularisatie betreffende terreinen. Financieel: ?

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Overleg betrokken actoren 2008 SD

2. Aanstellen van studiebureel 2009 GR

3. Knelpunten – grondruil 2010 GR

4. Verkrijgen van de nodige vergunningen

2008 - 2012 GR

5. Opening terrein 2012 GR/SD/SR

Page 33: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 32

5. Impulsdoelstelling.

5.1. Impulssubsidie: de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider. In dit hoofdstuk verwijzen we naar 4.1. waarin we accenten willen leggen voor een algemene kwaliteitsverbetering van het sporttechnisch kader bij clubs en ook een kwaliteitslabel willen toekennen aan clubs met aandacht voor jeugdopleiding. In dit hoofdstuk gaat het specifiek over de jeugdsportbegeleiders. SDS 1: Het gemeentebestuur stimuleert jeugdsportbegeleiders om een opleidingscursus te gaan volgen waardoor de kwaliteit van de begeleiders stijgt. ODS 1: Het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders van sportclubs met een sporttechnische opleiding stijgt van 2008 tot 2013 met 25%. Indicator: Het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in 2008 is gekend via de subsidieverdeling 2006-2007. Het reglement wordt aangepast door de stuurgroep en ter goedkeuring voorgelegd aan het college. (tov referentieseizoen 2007-2008) Financiële prognose - budget: Huidige subsidie voor opleidingscursussen bedraagt € 1.250. Dit budget wordt in 2008 verhoogd naar € 2.500. Vanaf 2009 tot 2012 telkens met 2%.

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. In kaart brengen van al de

gekwalificeerde jeugdsport- begeleiders

2008 SD

2. Aanpassing subsidiereglement 2008 SD/SR

3. Goedkeuring subsidiereglement – verhoging budget

2008 GR

4. Uitbetaling subsidies 2008 - 2013 SD/SR/GR

5. Aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in 2012

2012 SD

Page 34: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 33

ODS 2: Binnen het subsidiereglement breiden we de rubriek kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding uit met als doel in 2012 acht Bocholter jeugdvriendelijke sportclubs te hebben. Indicator: Label jeugdvriendelijke sportclub: 8 in 2012. Financiële prognose - budget: Huidige subsidie voor clubs bedraagt € 17.500 voor jeugd. Dit budget wordt verhoogd naar respectievelijk € 20.000 in 2008. Vanaf 2009 tot 2012 telkens met 2%.

Maatregelen Periode – Timing Wie 1. Definiëren van

jeugdvriendelijke sportclub. 2008 SD

2. Aanpassing subsidiereglement 2008 SD/SR

3. Goedkeuring subsidiereglement – verhoging budget

2008 GR

4. Uitbetaling subsidies 2008 -2013 SD/SR/GR

5. Aantal jeugdvriendelijke sportclubs in 2012

2012 SD

(*) € 30.000 = het totale sportpromotiebudget van de Sport Bocholt VZW (**) € 15.000 = het totale sportpromotiebudget van de buurtsportdiensten

Page 35: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 34

Beleidsdoelstellingen

Hoofdstuk Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Indicator Timing Maatregelen Financieel

1. Clubs SDS 1: Al de Bocholter sportverenigingen krijgen een directe financiële en logistieke ondersteuning om hun werking verder te kunnen blijven ontplooien.

ODS 1: Het gemeentelijk subsidiereglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd ifv de noden en behoeften van de Bocholter Sportverenigingen.

Subsidiereglement 2008 - 2013 Evaluatie bestaand reglement - ontwerp - nieuw reglement - jaarlijkse uitbetaling

8000 + 2500 - jaarlijks + 2%

ODS 2: Het aantal clubs en private gebruikers aangesloten bij de gemeentelijk erkende sportraad stijgt in 2012 met 10 %.

78 clubs 2012 Aantal clubs - toename sportinfrastructuur - initiatieven - subsidiereglement - telling 2012

8000 - jaarlijks + 2%

ODS 3: Het gemeentebestuur geeft een financiële ondersteuning voor het onderhoud van grasterreinen om de kosten voor de clubs te verlagen.

Grascheque 2008 - 2013 Aantal clubs - aantal grasterreinen - uitbreiding subdiereglement - jaarlijkse controle

16000

ODS 4: Logistieke uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst ifv de noden en behoeften van de Bocholter sportverenigingen.

Uitleenlijst 2008 - 2013 Enquête - behoeften - aankoop

2500

SDS 2: De Bocholter sportclubs en individuele sportbeoefenaars maken optimaal gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur ten gevolge een aangepast tarievenreglement.

ODS 1: Het tarievenreglement wordt geëvalueerd ism de gebruikers en zonodig aangepast.

Tarievenreglement 2008 Info - evaluatie - al dan niet aanpassing

Minder ontvangst

Samenvatting Doelstellingen Sportbeleidsplan 2008-2013

Page 36: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 35

SDS 3: De gemeente stimuleert de clubs om opleidingscursussen te gaan volgen waardoor het aantal sporttechnisch geschoolden verhoogt.

ODS 1: Het aantal leden van sportclubs met een sporttechnische opleiding stijgt van 2008 tot 2013 met 25%.

Sporttechnisch geschoolden

2012 Aantal nu - stimulering via subsidiereglement - aanbod - jaarlijkse uitbetaling - % in 2012

2500 - jaarlijks + 5%

SDS 4: De Bocholter sportverenigingen genieten van een financiële ondersteuning waarbij het accent ligt op kwaliteitsvolle jeugdopleiding.

ODS 1: Binnen het subsidiereglement breiden we de rubriek kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding uit met als doel in 2012 acht Bocholter jeugdvriendelijke sportclubs te hebben.

Label jeugdvriendelijke sportclub - 8 in 2012

2012 Definiëring - aanpassing reglement - jaarlijkse uitbetaling - aantal in 2012

20000 - jaarlijks + 2%

2. Andere sportpraktijk

SDS 1: De gemeente Bocholt heeft een voldoende en divers lokaal sportpromotieaanbod waarbij zoveel mogelijk burgers bereikt worden

ODS 1: Wekelijks worden vanaf 2008 minimaal 7 cursussen aangeboden waarbij we de verschillende doelgroepen bereiken.

7 cursussen 2008 - 2013 Aantal nu - evaluatie - doelgroepen - locatie - uur - samenwerking - lesgevers - promotie - aanbod wekelijks

30000

ODS 2: Vanaf 2008 bieden we minimaal 7 meerdaagse sportactiviteiten tijdens de vakantieperiodes aan voor de jeugd.

7 meerdaagse sportactiviteiten

2008 - 2013 Aantal nu - evaluatie - doelgroepen (jeugd) - locatie - uur - samenwerking - lesgevers - promotie - aanbod vakantieperiodes

30000

ODS 3: In 2010 zetten we een samenwerkingsverband op met de dienst vrije tijd om jaarlijks één grote gemeentelijke sportactiviteit te organiseren.

Sportactiviteit 2010 - 2013 Werkgroep - concept - samenwerking - draaiboek - promotie

30000

ODS 4: De bezettingsgraad van sporthal De Steenakker zal voor de avonduren vanaf 2008 jaarlijks gemiddeld met 6 % toenemen.

Bezettingsgraad 2008 - 2013 Huidige bezettingsgraad - initiaties - clubcompetitie - jaarlijkse toename

30000

Page 37: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 36

SDS 2: De gemeente heeft een samenwerkingsverband met buurgemeenten in het kader van de regionale uitstraling.

ODS 1: In het kader van de buurtsportdienstwerking participeert onze sportdienst de komende 6 jaar minimaal aan 5 initiatieven voor diverse doelgroepen.

5 initiatieven 2008 - 2013 Overleg met diverse partners - afbakening doelgroepen - subsidies - promotie - jaarlijks aanbod

15000

ODS 2: We organiseren jaarlijks één grote fietsactiviteit samen met de buurgemeenten waarbij we mikken op een toename van het deelnemersaantal van 5% jaarlijks

Fietsactiviteit - 5% toename deelnemers

2008 - 2013 Overleg met diverse partners - promotie - jaarlijkse toename deelnemers

30000

SDS 3: De sportdienst maakt gebruik van diverse communicatiekanalen om het lokale en regionale promotieaanbod efficiënt aan de bevolking kenbaar te maken.

ODS1 : In 2012 zal 75% van de bevolking op de hoogte zijn van het lokale sportaanbod.

Enquête in 2012 - 75% kennis van

2012 Aanbod middelen en kanalen - infogids - reserveringsysteem - huisstijl - enquête in 2012

30000

3. Toegankelijkheid SDS 1: De sportdienst maakt gebruik van diverse communicatiekanalen om het lokale en regionale promotieaanbod efficiënt aan de bevolking kenbaar te maken.

ODS1 : In 2012 zal 75% van de bevolking op de hoogte zijn van het lokale sportaanbod.

Enquête in 2012 - 75% kennis van

2012 Aanbod middelen en kanalen - infogids - reserveringsysteem - huisstijl - enquête in 2012

30000

SDS 2: De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt tweepolig gecentraliseerd waardoor de toegankelijkheid en het optimaal gebruik ervan voor al de (sportende) burgers verhoogt.

ODS1 : Door het gebruik van de nieuwe sporthal De Steenakker verhogen we de toegankelijkheid overdag voor diverse initiatieven (onderwijs niet meegerekend) met 50% in 2012.

Initiatieven - toename 50% in 2012

2012 Aantal initiatieven nu - doelgroepen - locatie - samenwerking - promotie - aantal in 2012

30000

ODS 2: Door het gebruik van nieuwe, overdekte sportinfrastructuur verkrijgen we in 2008 een toename aan uurcapaciteit met 75%.

Uurcapaciteit - toename 75% in 2008

2008 Uurcapacitiet nu - initiatieven - sociale huurtarieven - promotie - aantal uren in 2008

30000

Page 38: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 37

SDS 3: Via lokale en regionale samenwerkingsverbanden maken we de sportparticipatie voor iedereen met speciale aandacht voor de kansarmen toegankelijk.

ODS 1: De promotionele initiatieven moeten in 2010 voor iedereen toegankelijk zijn als gevolg van een goed samenwerkingsverband met het plaatselijke OCMW.

Toegankelijkheid - iedereen - meten via enquête

2010 Huidig aanbod - overleg OCMW - kansarmen - ondersteuningsvormen -promotie - aanbod - enquête in 2012

30000

ODS 2: In 2012 krijgt iedereen de mogelijkheid om lid te worden van een plaatselijke sportclub.

Lid sportclub - 2012 2012 Overleg OCMW - kansarmen - ondersteuningsvormen -clubs - subsidiereglement - promotie - aanbod - enquête in 2012

30000

ODS 3: De sportdienst organiseert vanaf 2008 jaarlijks ism de buurtsportdiensten een regionale sportdag voor mindervaliden.

Sportdag - mindervaliden

2008 - 2013 Overleg buurtsportdiensten - overleg partners - locatie - promotie - folder - lokaal aanbod

30000

4. Infrastructuur SDS 1: Het gemeentebestuur ontwikkelt de sportzones Damburg en Steenakker om aan de toenemende sportbehoeften tegemoet te komen.

ODS 1: In 2008 zal een meerjarenplan als gevolg van het studieonderzoek Damburg – Steenakker voorliggen.

Studie - 2008 2008 Anduiding studiebueel - informatie intern/extern - behoeften - stappenplan - meerjarenbegroting

1500

SDS 2: De gemeente Bocholt werkt samen met andere overheden en instanties in het kader van regionale sportinfrastructuur.

ODS 1 : Het gemeentebestuur wil in 2012 het motorcross terrein in Kaulille in gebruik nemen.

Exploitatie motorcrossterrein

2012 Overleg provincie - andere partners - te volgen procedures - investeringen - ingebruikname in 2012

Wegen en nutsvoorzieningen

SDS 3: Het gemeentebestuur regulariseert bestaande sportinfrastructuur in het kader van het structuurplan Bocholt.

ODS 1: In 2012 zullen de zonevreemde sportterreinen; voetbal Reppel en Lozen, hondenclub Reppel en Bocholt geregulariseerd worden.

Nominatieve regularisatie

2012 Overleg berokkenen - studiebureel - knelpunten - procedure - regularisatie

?

Page 39: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 38

Impulsdoelstellingen

Hoofdstuk Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Indicator Timing Maatregelen Financieel

5. Kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleider

SDS 1: Het gemeentebestuur stimuleert jeugdsport begeleiders om een opleidingscursus te gaan volgen waardoor de kwaliteit van de begeleiders stijgt.

ODS 1: Het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders van sportclubs met een sporttechnische opleiding stijgt van 2008 tot 2013 met 25%.

Gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders - 25% toename

2012 Aantal nu - aanpassing subsidiereglement - promoties - jaarlijkse up date - uitbetaling subsidies - % in 2012

2500 - jaarlijks + 5%

ODS 2: Binnen het subsidiereglement breiden we de rubriek kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding uit met als doel in 2012 acht Bocholter jeugdvriendelijke sportclubs te hebben.

Label jeugdvriendelijke sportclub - 8 in 2012

2012 Definiëring - aanpassing reglement - jaarlijkse uitbetaling - aantal in 2012

20000 - jaarlijks + 2%

Page 40: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 39

6. Evaluatie .

Jaarlijks wordt het beleidsplan geëvalueerd door de sportdienst, de stuurgroep en de sportraad. Het verslag wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen Tussentijdse evaluatie na drie jaar: door sportdienst, de stuurgroep en de sportraad. Het verslag (eventuele bijsturing van doelstellingen) wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Eindevaluatie na 6 jaar. Er wordt een nieuw beleidsplan ingediend. Door de sportdienst, de stuurgroep en de sportraad. Goedkeuring door de gemeenteraad.

7. Bijlagen.

7.1. Verenigingen – lijst AV Sportraad.

COMPETITIESPORT Sectie 1: VOETBAL Bocholt VV Fons Martens Martin Knevels Liesbet Ceuppens Guy Janssen Dorpsstraat 52 Reppelerweg 164 Reppelerweg 30bus 4 Galgenbergstraat 19a 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 62 16 089-47 30 42 0478-38 51 83 089-46 41 24 0477-70 07 28 0477-80 32 69 0497-28 98 98 [email protected] lies.ceuppens@pandora,be Kaulille FC Corneel Gorssen Eric Hoogewys Corneel Gorssen Mathieu Reumers Janshoek 13 Bosschelweg 48 Janshoek 13 Meesstraat 7 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 13 76 011-44 15 48 011-44 13 76 011-44 13 87 m.reumers.fulladsl.be Lozen Sk Pierre Segers Pierre Segers Theo Dreesen Giel Crijns Leemkuilenstraat 10 Leemkuilenstraat 10 Nieuwstraat 32 Beekstraat 9 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 54 51 [email protected] 011-44 63 38 011-62 17 67 Racing Club Reppel Mathieu Steensels Godfried Achten Jan Goijens Jan Janssen Reppelerweg 190 Reppelerweg 170 Kallerstraat 26 Reppelerweg 212 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0476-52 63 00 0478-25 72 42 0472-55 63 08 089-46 12 30

Page 41: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 40

MV Kaulille Catharina Cardinaels Davy Schrooten Catharina Cardinaels Davy Schrooten Marsestraat 17 Kl. Marsestraat 17 Marsestraat 17 Kl. Marsestraat 17 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 12 70 0495-79 32 91 011-44 12 70 0495-79 32 91 [email protected]

Sectie 2: BUITENSPORTEN Krachtbal Lozen Mathieu Dewael Danny Habets Johan Cardinaels Mathieu Dewael Lozerplein 8 Zagerijstraat 35b1 Spilstraat 7 Lozerplein 8 3950 Bocholt 3600 Genk 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 80 25 089-35 81 58 011-44 68 80 011-44 80 25 [email protected] Ruitervereniging St.Kristoffel Paul Paesen Els Janssen Anke Henderix Ceyssens Tom Broekkant 35 Elverstraat 1 Wolstraat 66 Hamonterweg 30 3910 Neerpelt 3900 Peer 3960 Bree 3950 Bocholt 011-66 12 29 011-63 37 59 089-47 24 07 089-47 16 54 [email protected] [email protected] [email protected]

Ponyclub St.-Kristoffel Stef Bouts Peter Coenen Hilde Hendrix Claire Knevels Krokusstraat 14 Diestersteenweg 450 Brogelerweg 132 Gelehoekstraat 13 3950 Bocholt 3680 Maaseik 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0475-32 28 60 089-56 88 12 089-46 28 66 089-46 14 21 0485-65 24 50 [email protected] Tennisclub Kaulille Lambert Roosen Sarah Peetermans Heidi Van Erum Peter Vanwezemael Marsestraat 25 Truyenhofstraat 8 Oude Hostieweg 46 Meesstraat 14 3950 Bocholt 3960 Bree 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0485-85 83 28 089-46 62 35 011-44 72 70 011-44 14 01 [email protected] [email protected] [email protected] 0485-02 02 28 [email protected]

Tennisclub Bocholt Gerard Driesen Jean Peeters Gerard Driesen Marc Swennen Brogelerweg 267 Vinkstraat 17 Brogelerweg 69 Damburgstraat 5 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 39 48 089-47 38 88 089-46 39 48 089-46 39 48 Hondenclub De Ware Vriend Reppel Henri Bloemen Jaak Geutjens Henri Bloemen Jaak Geutjens Reppelerweg 267 Merelstraat 15 Reppelerweg 267 Merelstraat 15 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 11 08 089-47 14 96 089-47 11 08 089-47 14 96 0476-89 98 51 [email protected] 0476-76 89 40 [email protected]

Hondenclub Kringgroep Rakerheide Kaulille Jos Vankerkhove Ben Hamers Jan Brebels Ben Hamers Watertorenstraat 1 Mariahofstraat 1 P. Langensstraat 27 Mariahofstraat 1 3950 Bocholt 3960 Bree 3950 Bocholt 3960 Bree 011-62 14 16 089-46 18 31 011-44 10 84 089-46 18 31 [email protected]

Page 42: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 41

Bree Atletiek Kern Bocholt Sylvain Janssen Ludo Leijnen Leen Franken Ludo Leijnen t Lo 62 Elzenstraat 49 Rozenstraat 1 Elzenstraat 49 3930 Hamont 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 82 66 089-46 52 73 089-46 32 15 089-46 52 73 0479-37 97 04 mailto:[email protected] [email protected] mailto:[email protected] [email protected]

Sectie 3: BINNENSPORTEN Tafeltennisclub Bocholt Johan Stinissen Marc Hermans Marc Hermans Johan Stinissen Damburgstraat 78 Abroxweg 11 Abroxweg 11 Damburgstraat 78 3950 Bocholt 3960 Bree 3960 Bree 3950 Bocholt 089-46 60 13 089-46 56 13 089-46 56 13 089-46 60 13 Handbalclub Achilles Bocholt René Werkx Jan Evens René Werkx Jan Evens Kakebeekstraat 3 Hezerstraat 31 Kakebeekstraat 3 Hezerstraat 31 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 49 94 089-46 48 21 089-46 49 94 089-46 48 21 0473-53 49 86 0475-55 67 24 Volleybalclub Axor Bocholt Jaak Van Hoef Johan Weltens Nicole Van De Sande Jaak Van Hoef Stramproyerweg 7 Esdoornstraat 4 Sportlaan 21 Stramproyerweg 7 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-48 15 90 0474-43 99 29 089-46 88 78 089-48 15 90 [email protected]

Tafelvoetbal De Knallers Jos Schouteden Jan Vandebosch Jan Vandebosch Jos Schouteden Damburgstraat 17 Leemskuilenstraat 9 Leemskuilenstraat 9 Damburgstraat 17 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 49 23 011-44 50 85 011-44 50 85 089-46 49 23 Badmintonclub Bobad Rik Achten An Truyen An Truyen Adri Plas Hamonterweg 37 Elzenstraat 34 Elzenstraat 34 Herent 221 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3910 Neerpelt 089-47 38 62 011-64 90 91 [email protected] [email protected] Z.V. Eurosportboys Martin Jurgens Mathieu Heynickx Georges Goyens Martin Jurgens Jennenstraat 11 Oude Kerkstraat 45 c Damburgstraat 5 Jennenstraat 11 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-84 42 68 089-46 46 26 089-46 41 56 089-84 42 68 Z.V. Dorperveld Ludwig Krause Gerard Vanwortswinkel Ludwig Krause Gerard Vanwortswinkel Meinestraat 29 Kaulillerweg 90 Meinestraat 29 Kaulillerweg 90 3960 Bree 3950 Bocholt 3960 Bree 3950 Bocholt 0496-50 56 10 089-47 39 26 0496-50 56 10 089-47 39 26 Zwemclub De Meerkoet Bree Ben Van de Weyer Jean Martens Marc Cornelissen Ben Van de Weyer Fazantstraat 11 Kempenstraat 29 Hamonterweg 195 Fazantstraat 11 3670 Meeuwen-Gr 3650 Dilsen-Stokkem 3950 Bocholt 3670 Meeuwen-Gr 089-81 28 19 089-75 37 24 011-62 23 24 089-81 28 19 0472-25 84 29 0497-52 73 56 [email protected] 0472-25 84 29

Page 43: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 42

Sectie 4: ORGANISATIEVERENIGINGEN Motoclub De Zandstuivers Jaak Truyens Jaak Truyens Jaak Truyens Armand Weltjens Lillerbaan 78 Lillerbaan 78 Lillerbaan 78 Dorperheideweg 6 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 53 73 011-44 53 73 011-44 53 73 011-62 13 35 Racing Team Moustache Jeff Steensels Tony Kerkhofs Nouwen Carine François Meuris Schoolstraat 3 bus 2 Sparrenstraat 12 Vlierbesstraat 13 Damburgstraat 90 3950 Bocholt 3990 Peer 3990 Peer 3950 Bocholt 089-464420 011-63 66 03 (pr.) 089-46 14 49 gsm: 0479-56 03 48 011-64 39 35 (werk) [email protected]

[email protected] [email protected]

Motoclub Gebroeders Jonckers Hugo Jonckers Maria Pinxten Maria Pinxten Hugo Jonckers Zandstraat 3 Zandstraat 3 Zandstraat 3 Zandstraat 3 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 55 17 089-46 55 17 089-6 55 17 089-46 55 17 Vabeco Racing Team vzw Leon Vanhees Monique Beckers Leon Vanhees Renaud Beckers Toekomststraat 33 Toekomststraat 33 Toekomststraat 33 Dornestraat 60 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3680 Opoeteren 0495-53 15 36 089-46 63 76 0495-53 15 36 089-85 57 01 [email protected] [email protected] LS racingsport Serge Leen Lisette Bollen Lisette Bollen Serge Leen Kloosterstraat 16b6 Goolderheideweg 17 Goolderheideweg 17 Kloosterstraat 16b6 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0496-93 43 43 089-46 62 22 089-46 62 22 0496-93 43 43 [email protected] [email protected]

SECTIE 5: GEVECHTSSPORTEN Judoclub Bocholt Henri Geunis Fonsy Geunis Henri Geunis Fonsy Geunis Nieuwstraat 34 Nieuwstraat 34 Nieuwstraat 34 Nieuwstraat 34 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011- 44 52 91 011-44 52 91 011-44 52 91 011-44 52 91 Goju Ryu Karate Bocholt Harry Theuwen Peter Reyskens (*) Peter Reyskens Stefan Bloemen Schutterstraat 10 Hansweg 9 Hansweg 9 Beekstraat 1 3950 Bocholt 3960 Bree 3960 Bree 3960 Bree 0478-28 86 94 0475-53 46 18 089-47 37 86 089-86 89 09 [email protected]

Ju-Jitsu Samoerai Bocholt Johny Vanbaelen Steven Timmermans Johny Vanbaelen Koen Nijsen Kempenstraat 29 Martelarenlaan 273 Kempenstraat 29 Kaulillerweg 10 3950 Bocholt 3010 Kessel-Lo 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 53 70 016-25 66 76 011-44 53 70 089-46 45 38 0494-35 98 94 [email protected] 0494-35 98 94

Page 44: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 43

RyuShinKan Goju-Ryu Karate Do Kaulille Eddy De Vos Steven Kox Steven Kox Johan Voortmans Kempenstraat 5 Raakstraat 26 Raakstraat 26 Mortelweg 2 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 65 47 011-44 72 36 011-44 72 36 011-62 24 47 [email protected] [email protected] [email protected]

Kao Loy Gym Björn Meuris Ilona Krause Ilona Krause Björn Meuris Dorpsstraat 11b2 Dorpsstraat 11b2 Dorpsstraat 11b2 Dorpsstraat 11b2 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0497-45 51 68 0497-45 51 68 [email protected] RECREATIESPORT SECTIE 1: VOETBAL Kreyel Sport Jozef Kuppens Wim Van de Bosch Jozef Kuppens Wim Van de Bosch Weerterweg 34 Meesstraat 5 Weerterweg 34 Meesstraat 5 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 25 72 011-44 60 32 089-47 25 72 011-44 60 32 Olympia Boys Gerard Vanwortswinkel Ludwig Krause Gerard Vanwortswinkel Ludwig Krause Kaulillerweg 90 Meinestraat 29 Kaulillerweg 90 Meinestraat 29 3950 Bocholt 3960 BREE 3950 Bocholt 3960 Bree 089-47 39 26 0496-50 56 10 089-47 39 26 0496-50 56 10 K.W.B. Sport Kaulille Gerard Bloemen Yvan Vanspauwen Leo Weltens Erik Goossens Nachtegaalstraat 10 Lillerbaan 22 Lillerbaan 80 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 15 92 011-62 13 09 011-44 51 52 0497-77 61 80 0473-43 17 73 Riet S.K. Danny Swennen Jan Schonkeren Danny Swennen Jan Schonkeren Weg naar As 59 Heidestraat 28 Weg naar As 59 Heidestraat 28 3670 Meeuwen-Gr 3670 Meeuwen-Gr 3670 Meeuwen-Gr 3670 Meeuwen-Gr 089-85 65 45 011-79 20 49 089-85 65 45 011-79 20 49 [email protected] Marshof K.W.B. Yvan Vanspauwen Rudi Vanbussel Yvan Vanspauwen Rudi Vanbussel Lillerbaan 22 Nachtegaalstraat 30 Lillerbaan 22 Nachtegaalstraat 30 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-62 13 09 011-44 16 15 011-62 13 09 011-44 16 15 Voetbal Parochiehuis Thany Driesen Rob Jaeken Marc Schuermans Stefan Eerlings Kerkplein 12 Greefstraat 10 Olmenweg 4 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3500 Hasselt 089-46 18 28 089-47 26 64 089-46 72 73 0478-39 72 73 0479-55 29 94 0478-94 44 13

Page 45: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 44

SECTIE 2: BINNENSPORTEN Turnkring Blijf Jong Kristin Martens Liesbeth Jacobs Germaine Segers Liesbeth Jacobs Damburgstraat 54 Kreyelerstraat 32 Damburgstraat 39 Kreyelerstraat 32 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-48 17 61 089-46 23 08 089-46 24 96 089-46 23 08 [email protected] Koninklijke Bocholter Biljartclub Michel Maasen Danny Keyaerts Danny Keyaerts Michel Maasen Brugstraat 25 Clootsweg 15 Clootsweg 15 Brugstraat 25 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 48 79 089-47 10 83 089-47 10 83 089-46 48 79 Biljartclub Lozen B.C. Paul Awouters Luc Bloemen Paul Awouters Hubert Tubee Kaulillerweg 4b Bus 11 Veeweidestraat 43 Kaulillerweg 4b Bus 11 Stamproyerweg 22 3950 Bocholt 3960 Bree 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 88 15 089-46 53 20 089-46 88 15 089-46 39 43 [email protected] Biljartclub Bocholt Heuvel Sport Hubert Bloemen Michel Bloemen Raymond Eerlings Michel Bloemen Heuvelstraat 62 Tongersvenweg 8 a Bosstraat 47 Tongersvenweg 8 a 3950 Bocholt 3910 Neerpelt 3950 Bocholt 3910 Neerpelt 089-46 19 69 011-66 32 69 089-46 53 90 011-66 32 69 Zaalvoetbal F.C. Rodeo Jaak Cardinaels Leo Vossen Leo Vossen Jaak Cardinaels Boneputterstraat 42 Vosheuvelstraat 5 Vosheuvelstraat 5 Boneputterstraat 42 3960 Bree 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3960 Bree 089-46 21 72 011-44 68 65 011-44 68 65 089-46 21 72 Z.V. Berkenboys Henri Jansen Lode Tijskens Patrick Goossens Henri Jansen Hulststraat 21 Snellewindstraat 26 Oude Kerkstraat 52 Hulststraat 21 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0485-78 12 22 0495-80 67 59 [email protected] 0485-78 12 22 Damesnetbal Boneda Greta Brouwers Lisette Stelten Lisette Stelten Greta Brouwers Kapelstraat 33 Dorperheideweg 29 Dorperheideweg 29 Kapelstraat 33 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 15 00 011-62 10 99 011-62 10 99 089-47 15 00 [email protected] Aerobicvereniging Cool Down Ilse Claessens Mathieu Reumers Ilse Claessens Mathieu Reumers Bosschelweg 68 Meesstraat 7 Bosschelweg 68 Meesstraat 7 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-62 16 88 011-44 13 87 011-62 16 88 011-44 13 87 m.reumers.fulladsl.be

Turnkring Klim Op Gezinsbond Kenis Mathieu Helena Vermeulen Rina Truyen Mathieu Kenis Weerterweg 60 Heuvelstraat 68 Kapelstraat 30 Weerterweg 60 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 30 24 089-47 17 75 089-47 30 24

Page 46: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 45

Derbyschutters Harry Gijbels Joannes Waelbers Joannes Waelbers Harry Gijbels Kerkhofstraat 11 Groenstraat 6 Groenstraat 6 Kerkhofstraat 11 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 55 15 089-47 16 67 089-47 16 67 089-46 55 15 Dansgroep M&M Voets Marcel Rosvelds Martin Mariette Nijsen Rosvelds Martin Boelenstraat 22 Lindestraat 5 Lindestraat 5 Lindestraat 5 3900 Overpelt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-64 98 17 089-46 18 16 089-46 18 16 089-46 18 16 Dartclub De Lions Bocholt Kris Kerkhofs Patrick Verpoorten Sylvia Bosmans Kris Kerkhofs Elzenstraat 56 Olmenweg Elzenstraat 56 Elzenstraat 56 3950 Bocholt Leopoldsburg 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0495-77 41 85 0472-60 08 42 0495-77 41 85 [email protected] [email protected] [email protected]

Salire Laura Swinnen Yves Geebelen Evi Verboven Yves Geebelen Vosheuvelstraat 42 Zijstraat 31 Brogelerweg 6A2 Zijstraat 31 3950 Bocholt 3660 Opglabbeek 3950 Bocholt 3660 Opglabbeek 0494-84 68 69 0479-53 64 72 089-84 42 63 0479-53 64 72 laura_swinnen42@hotmail,com Yves-geebelen@hotmail,com [email protected] Yves-geebelen@hotmail,com

Gezinsbond Kaulille Maria Vranken Maria Vranken Maria Vranken Arnoud Vermeulen Kleine Marsesraat 10 Kleine Marsesraat 10 Kleine Marsesraat 10 Dorperheideweg 13 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 11 85 011-44 11 85 011-44 11 85 011-44 13 35 SECTIE 3: INDIVIDUELE SPORTEN W.T.C. De Sluistrappers Ludo Beckers Ludo Beckers Maria Leen Ludo Beckers Nachtegaalstraat 28 Nachtegaalstraat 28 Reppelerweg 269 Nachtegaalstraat 28 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0486-40 54 80 0486-40 54 80 0486-40 54 80 [email protected]

Wandelclub B.W.K. De Torenkruiers Rik Bloemen Madeleine Stinckens Madeleine Stinckens Jaak Geutjens Reppelerweg 267 Hoogstraat 44 Hoogstraat 44 Merelstraat 15 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 11 08 089-46 58 97 089-46 58 97 0476-76 89 40 0476-89 98 51 [email protected] [email protected]

Wandel Mee Brueghel Jan Daniels Jan Ceyssens Henri Bloemen Leo Bloemen Bremstraat 15 Oude Hostieweg 6 Goosweg 16 Donkelstraatje 7 3990 Peer 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-63 43 93 0475-85 64 28 089-47 27 96 [email protected]

Page 47: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 46

V.W.T.C. Kaulille Jean Hollanders Jozef Claes Jozef Claes Jean Hollanders Kaulillerweg 166 Steenakkerstraat 20 Steenakkerstraat 20 Kaulillerweg 166 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 29 63 011-44 12 28 011-44 12 28 089-47 29 63 Fiets Promo vzw Roger Janssens Jos Jansen Ludo Henderix Jos Jansen Brogelerweg 62 Hamonterweg 69 Brogelerweg 51 Hamonterweg 69 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 89 02 089-47 16 33 089-47 14 58 089-47 16 33 vzwfietspromo@telenet,be [email protected] [email protected]

M.T.B. The Power Bikers WTC Bocholt Jos Janssen Jos Janssen François Cremers Jos Janssen Hamonterweg 69 Hamonterweg 69 Weerterweg 48 Hamonterweg 69 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 0494-50 35 66 0494-50 35 66 089-47 34 62

0498- 54 48 77 0494-50 35 66

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Hondenschool De Trouwe Vriend Peter Saes Marie-Therese Jonckers Peter Saes Hendrik Geusens Winterdijk 29 Dorperheideweg 19 Winterdijk 29 Weerterweg 12 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 14 13 011-44 13 22 011-44 14 13 089-46 54 04 0496-45 22 11 [email protected] De Bosdravers Ronny Corstjens Jean Schrooten Jean Schrooten Ronny Corstjens Kabienstraat 7 Hamonterweg 9 Hamonterweg 9 Kabienstraat 7 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 34 20 0479-49 27 58 0479-49 27 58 [email protected] [email protected] [email protected]

Vreeg Daag Rob Boonen Gunther Neyens Rob Boonen Kurt Essers Monshofstraat 1 Monshofstraat 1 Oude Kerkstraat 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt [email protected] [email protected] Limburgse Scooterclub Jaak Kerkhofs Rik Winters Jaak Kerkhofs Rik Winters Bergerheidestraat 45 Reppelerweg 176 Bergerheidestraat 45 Reppelerweg 176 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 31 91 089-46 24 95 089-47 31 91 089-46 24 95 [email protected] [email protected] [email protected]

The Legend of the Fall Jan Bové Paul Vrancken Jan Bové Paul Vrancken Jasperslaan 5 Rozenstraat 5 Jasperslaan 5 Rozenstraat 5 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-62 25 98 089-46 39 14 011-62 25 98 089-46 39 14 [email protected]

Page 48: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 47

SECTIE 4: PARASPORTEN Duivenbond De Blauwe Duif Madeleine Bas Martin Brebels Jules Knevels Martin Brebels Kortestraat 14 Kaulillerweg 2 b 1 Bosstraat 86 Kaulillerweg 2 b 1 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 15 38 089-46 25 26 089-47 27 90 089-46 25 26 Vogelvereniging De Distelvink Leen René Leo Vossen Jaak Wouters Leo Vossen Toekomststraat 13 Vosheuvelstraat 5 Bremstraat 15 Vosheuvelstraat 5 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 56 76 011-44 68 65 089-47 10 79 011-44 68 65 Visclub Moed en Geduld Bocholt Raymond Eerlings Luc Mertens Theo Housen Raymond Eerlings Bosstraat 47 Zandstraat 79 Beukenlaan 14 Bosstraat 47 3950 Bocholt 3910 Neerpelt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 53 90 0479-60 65 87 089-46 53 90 [email protected] Visclub Geduld Lozen Jos Baens Jean Dewael Jos Baens Jean Dewael Hamonterweg 99 Kanaalstraat 19 Hamonterweg 99 Kanaalstraat 19 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 72 85 011-61 18 49 011-44 72 85 011-61 18 49 SECTIE 5: SCHOLEN V.B.S. De Driehoek Bocholt – Kloosterstraat 1 – 089-46 28 32 Gerard Vangompel Vandeweyer Lambert Inge Truyen Luc Schreurs Kerkhofstraat 16 bus 1 Vinkstraat 10 Elzenstraat 51 Kaulillerweg 62 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-47 11 98 089-46 32 40 089-47 38 79 [email protected] G.V.L. School – Kaulillerdorp 51 – 011-44 63 35

Luc Brands Marie-Christine Plessers

Herenstraat 32 Molenstraat 24 3960 Bree 3950 Bocholt 089-46 50 86 011-44 72 17 0479-63 55 81 [email protected] [email protected] Vrije Basisschool Reppel – Bergerheidestraat 4 – 089-46 46 17 Paul Symons Rina Moonen Bergerheidestraat 34 Reppelerweg 170 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 39 37 [email protected] Vrije Basisschool Lozen – Hamonterweg 138 – 011-62 16 13 Monique Knevels Bieke Boonen Kaulillerweg 62 Zonhoekstraat 184 3950 Bocholt 3910 Neerpelt 089-47 38 78 0494-87 80 74 [email protected]

Page 49: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 48

Basisschool De Brug – Brugstraat 22 – 089-46 19 51 Anne-Mie Michielsen Daisy Gabiëls Christel Hertogs Kallerstraat 24 Weg nr Opoeteren 139

b1 Vostertstraat 1

3950 Bocholt 3660 Opglabbeek 3960 Bree 089-47 11 72 0498-63 90 56 089-46 85 54 [email protected] Biotechnicum – Kaulillerweg 3 – 089-46 14 90 Miet Hendrix Geert Heynickx Kaulillerweg 3 Brogelerweg 6A2 3950 Bocholt 3950 Bocholt [email protected] 089-84 42 63 SECTIE 6: SENIOREN Seniorenwerking Anders Jong Bocholt Boonen Theo Hubert Lucas Mathieu Geussens Gerard Walraeven Kl. Fonteinstraat 16 Saffraenbergstraat 14 Lindestraat 26 Kl. Marsestraat 31 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 37 16 011-44 11 82 089-46 31 00 011-61 11 84 [email protected] www.andersjong.be N.E.O.S. Theuwissen Maurice Riet Bas Jeanne Bennenbroek Lilianne Gors Kaulillerweg 233 Dorpsstraat 79 Achelsedijk 6 Oude Kerkstraat 22 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 73 67 089-46 64 42 011-62 24 95 089-46 46 59 jeanne.ben@pandora,be

OKRA Bocholt Betsy Wetsels Piet Lowis Mia Vrolix Miet Lowis Schoolstraat 20 Kloosterstraat 25 Bosstraat 91 Kloosterstraat 25 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 21 56 089-46 29 91 089-46 46 53 089-46 29 91 OKRA Kaulille Marcel Hoogewys Marlies Dieu Albert Croonen Lambert Evens Bosschelweg 54 Molenstraat 20 Lillerbaan 95 Lillerbaan 53 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 54 28 011-44 52 12 011-62 13 69 011-44 56 20 OKRA Lozen Flor Vanwezemael Frans Habets Jan Schrooten Flor Vanwezemael Nieuwstraat 20 Vosheuvelstraat 22 Kanaalstraat 37 Nieuwstraat 20 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 011-44 56 50 011-62 18 95 011-44 80 65 011-44 56 50 OKRA Reppel Lies Cuppens Vandenwauver Lilianne Lies Cuppens Wim Haels Leliestraat 5 Bormanstraat 27 Leliestraat 5 Merelstraat3 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 3950 Bocholt 089-46 39 77 089-46 31 82 089-46 39 77

Page 50: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 49

WAARNEMERS SCHEPEN VAN SPORT Erik Vanmierlo Bosheidestraat 15 3950 Bocholt 0496-26 38 81 SPORTFUNCTIONARIS René Schetz Hoogstraat 50 c 3950 Bocholt 089-46 72 29 SECRETARIS Bieke Boonen Zonhoekstraat 184 3910 NEERPELT 0494-87 80 74 011-52 64 72 PENNINGMEESTER Herbert Goclon Lindestraat 22 3950 Bocholt 089-47 39 29 SPORTPROMOTOR Ruud Verbakel Meierbroekstraat 8 3950 Bocholt 0497-73 80 52

Page 51: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 50

7.2. Subsidiereglement GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BOCHOLT 2007 Algemeen (jeugd en volwassenen) Art. 1 Al de gestructureerde sportverenigingen, met minimum 12 sportactieve leden, op 1 januari van het begrotingsjaar aangesloten bij de gemeentelijk erkende sportraad, ontvangen gedurende dat jaar een basissubsidie van 25 €. Art. 2 Enkel jeugdspelers gedomicilieerd in de gemeente Bocholt komen in aanmerking voor de jeugdsubsidie. De gegevens van de andere jeugdspelers kunnen vermeld worden bij de volwassenen, behalve voor intergemeentelijke verenigingen. Art. 3 Het resterende bedrag van het jaarlijks goed te keuren begrotingskrediet wordt verdeeld overeenkomstig het navolgende reglement. 3.1 Enkel de verenigingen aangesloten bij de sportraad komen in aanmerking voor

subsidie. De recreatiesporten krijgen een forfaitair bedrag van 25 EUR. De competitiesporten en recreatieploegen met jeugdwerking krijgen hun subsidie volgens het puntenstelsel.

3.2 Het subsidieverslag moet jaarlijks ingediend worden VOOR 1 OKTOBER van het afgelopen werkjaar. Het werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

3.3 Alle clubs worden per brief verwittigd 20 dagen vooraleer de subsidieverslagen binnen moeten zijn.

3.4 Secretaris en/of voorzitter van clubs die hun verslag te laat indienen worden verwittigd. Leveren ze het subsidieverslag af binnen de 10 dagen na verwittiging, dan worden hun behaalde punten verminderd met 10 %. Is de termijn van 10 dagen verstreken, dan kan men geen aanspraak meer maken op enige subsidie.

3.5 Indien er voor een bepaalde rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt, dan is de sanctie nul punten voor desbetreffende rubriek.

3.6 De beheerraad van de sportraad beslist in geval van eventuele discussiepunten of geschillen.

Page 52: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 51

VOLWASSENEN (€ 7.200 - 2.500 punten)

Puntenstelsel

Art. 4 Cafetaria (200 p.): clubs die geen cafetaria uitbaten, krijgen een bonus van 200 punten. Dit geldt enkel voor clubs met minimum 12 sport-actieve leden die minstens 1 keer per week trainen tijdens de reguliere competitie.

Art. 5 Trainers (300 p.): actieve gediplomeerde trainers zijn trainers die een diploma of getuigschrift behaalt hebben bij een erkende trainersschool of een diploma regent/licentiaat lichamelijke opvoeding hebben. Indien er geen bewijsstukken worden toegevoegd wordt de trainer als niet-gediplomeerd geacht. Gediplomeerde trainers krijgen 50 punten, trainers met 5 jaar ervaring krijgen 20 punten, niet gediplomeerde trainers of trainers met minder dan 5 jaar ervaring krijgen 10 punten (maximum 300 punten).

Art. 6 Ledenbestand (500 p.): competitieleden(*) worden gehonoreerd met 5 punten, recreatieve leden met 1 punt en bestuursleden met 5 punten en dit voor maximaal 8 bestuursleden. Jeugdleden, niet gedomicilieerd in Bocholt, worden elk met 5 punten gehonoreerd. Het totaal aantal punten voor het ledenbestand is maximaal 500 punten.

Voeg een ledenlijst bij waaruit blijkt wie competitie- en wie recreatiespeler is en tevens de lijst met jeugdleden niet gedomicilieerd in Bocholt. Duidt dit aan met C(competitie), R(recreatie) of B(bestuur). Indien een lid zowel speler als bestuurslid is dan telt de hoogste score.

(*) Onder competitieleden verstaan we zij die aan minstens 5 officiële wedstrijden deel nemen.

Art. 7 Activiteiten (300p.): aanwezigheid(*) algemene vergadering sportraad voorjaar (75), aanwezigheid algemene vergadering sportraad najaar (75), medewerking paassportkamp (25), medewerking bosloop (25), organisatie van een eigen tornooi binnen de gemeente (50), inrichting initiatiereeks (50).

(*) Een verontschuldiging levert 25 punten op.

Met een maximum van 300 punten.

Art. 8 Niveau hoogst spelende ploeg (200 p.): het reeksniveau van het eerste niveau is 20 punten, voor elk hoger spelend niveau ontvangt men een bonus van 20 punten, met een maximum van 200 punten.

Voor de individuele sporten geldt hier het hoogste niveau van de vijf hoogst gerangschikte clubleden.

Page 53: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 52

De gradatie van de verschillende niveaus moeten verplicht hierbij toegevoegd worden.

Art. 9 COMPETITIE Activiteiten (1000 p.): dit zijn trainingen, competitiewedstrijden, tornooien en dergelijke.

Ploegsporten

Sport Aantal punten per ploeg

Voetbal 250

Volleybal 125

Basketbal 125

Zaalvoetbal 125

Handbal 140

Krachtbal 125

Tafelvoetbal 125

Individuele sporten

Sport Aantal punten per speler

Zwemmen 5

Turnen 5

Atletiek 5

Tennis 5

Badminton 5

Gevechtssport 5

Tafeltennis 5

Hondensport 10

Paardensport 10

Ralleysport 10

JEUGD (€ 17.500 - 7.300punten)

Art. 10 Ledenbestand (2.000 p.): jeugdleden(*) worden gehonoreerd met 15 punten., bestuursleden met 5 punten en dit voor maximaal 8 bestuursleden. Het totaal aantal punten voor het ledenbestand is maximaal 2.000 punten .

(*) Let op. Enkel de in Bocholt wonende jeugd.

Art. 11 Trainers (500 p.): actieve gediplomeerde trainers zijn trainers die een diploma of getuigschrift behaald hebben bij een erkende trainersschool of een diploma regent/licentiaat lichamelijke opvoeding hebben. Indien er geen bewijsstukken worden toegevoegd wordt de trainer als niet-gediplomeerd geacht. Gediplomeerde trainers krijgen 50 punten, trainers met 5 jaar ervaring krijgen 20 punten, niet gediplomeerde trainers of trainers met minder dan 5 jaar ervaring krijgen 10 punten.

Art. 12

Page 54: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 53

Activiteiten (300 p.): organisatie van een eigen jeugdtornooi georganiseerd in Bocholt (200),inrichting initiatiereeks (50).

Art. 13 Betaalde gebruiksuren (500 p.) : het betreft hier betaalde gebruiksuren van infrastructuur door de jeugd jonger dan 16 jaar. Bewijzen van betaling moeten bijgevoegd zijn.

van 1 tot 500 EUR: 50 punten van 500 tot 1 250 EUR: 100 punten van 1 250 tot 1 500 EUR: 200 punten van 1 500 tot 2 000 EUR: 300 punten van 2 000 tot 2 500 EUR: 400 punten meer dan 2 500 EUR: 500 punten

Art. 14 Activiteiten (4.000 p.): dit zijn trainingen, competitiewedstrijden, tornooien en dergelijke.

Ploegsporten

Sport Aantal punten per ploeg

Voetbal 250

Volleybal 125

Basketbal 125

Zaalvoetbal 125

Handbal 140

Sport Aantal punten per speler

Zwemmen 25

Atletiek 25

Tennis 25

Badminton 25

Gevechtssport 25

Tafeltennis 25

Page 55: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 54

Jaar Welke M²

1976 Intercommunaal Zwembad Bree Zwem Sportlaan Bree 1996 naamsverandering "De Sprink" 122Intercommunaal beheer

1979 Fit-o-meter Hoveweg Openlucht Hoveweg Kaulille 2005 afstandpaaltjes + nieuw infobord 50000

1980 Fit-o-meter Goolder Openlucht Goolderheideweg 2006 afstandpaaltjes + nieuw infobord 50000

1980 Gemeentelijke Sporthal Binnensport Brugstraat Bocholt 1995 uitbreiding met bijkomende zalen 1849

1981 Motocross terrein Op het Broek Buitensport Op het Broek Kaulille Uitbating door de Zandstuivers 500002005 erkend door provincie als één vd 4 permanente omlopen

1987 Sportvelden De Damburg Buitensport Eikenlaan Bocholt Twee terreinen + één recreatieterrein 19512Recht van opstal BVV muv recreatieterrein1986 festivalweide

1987 Sportvelden Steenakker Buitensport Erkstraat/Molenstraat Twee terreinen + één recreatieterrein + één krachtbal 23738Steenakkerstraat Recht van opstal KFC muv recreatieterreinKaulille 2003 - '04 aankoop bijkomende gronden (Bex) voor bouw sporthal 39487

03Ha94a87ca2004 aanleg hondenterrein verhuurd aan hondenclub Raekerheide

1989 Kegelbaan Beukenhof Buitensport Kerkhofstraat 1051991 Recreatieterrein De Kouter Buitensport Heuvelstraat Bocholt Minivoetbal, basket 1570

beheerd door VZW "De Kouter"1991 Gemeentelijke tennisterreinen Buitensport Sportlaan Bocholt 4 terreinen 3996

2005 - 2 bijkomende terreinenVerhuurd aan tennisclub Bocholt

1994 Recrea Park Dorperveld Buitensport Berkenstraat Bocholt fase 1: omnisport voetbal, petanque, basket, looppiste dolomiet 36782001 fase 2: Finse Piste 60002003 fase 3: Beach terreinen, speeltuin 14092006 fase 4: Visplateaus (4 stuks) 202007 fase 5: Skatepark 300

2007 Sporthal De Steenakker Binnensport Steenakkerstraat 31 1300

Gemeentelijke Sportinfrastructuur

Uitbreiding/renovatie/opmerking

Opening Sporthal De Steenakker op 7 september 2007

1996 voetbal en terrein voor schutterij

Benaming Ligging

7.3. Infrastructuur

Page 56: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 55

Jaar Welke Eigendom M²

1984 Sportvelden De Damburg Buitensport Eikenlaan 2007 eigendom bouwbedrijf Driesen privé 4396004Ha39a60ca

2 voetbal, 2 duiveltejsterreinen, één grasveld1984 Binnensport school 315

1984 Lozen SK Buitensport Kempenstraat 2 terreinen + 1 club 168351984 KWB Winterdijkweg Buitensport Winterdijkweg 2 terreinen club 116001989 Parochiezaal Lozen Binnensport Hamonterweg eigendom van gemeente - beheer door parochieraad Lozen parochie 1281989 Buurthuis Reppel Binnensport Reppelerweg eigendom van gemeente - beheer door parochieraad Reppel parochie 1201997 Sportzaal Reppel Binnensport Bergerheidestraat schoolsportinfrastructuur school 2941998 Sportzaal Kaulille Binnensport Kaulillerdorp schoolsportinfrastructuur school 2861998 Sportzaal Lozen Binnensport Hamonterweg schoolsportinfrastructuur school 551998 Turnzaal De Brug Binnensport Brugstraat schoolsportinfrastructuur school 306

De gemeente heeft het genotsrecht over deze infrastructuur: occasioneel of naschools.Deze infrastructuur is opgenomen in de inventaris van de gemeentelijke infrastructuur volgens het oude sportdecreet.

eerst in eigendom van tech inst St Jozef nadien basisschool De Driehoek

Turnzaal Lagere school Kloosterstraat 1

Sportinfrastructuur behorend aan derden en deeluitmakend van het sportcentrum Bocholt

Benaming Ligging Uitbreiding/renovatie/opmerking

Page 57: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 56

Jaar Benaming Ligging Eigendom Opmerking M²

1. Sportruimten indoor1966 Manège Clootsmolen Watermolenweg Privé paardensport 6241970 Manège De Boerenhal Kaulillerweg VZW paardensport 7001972 Biljartlokaal Parochiehuis Kerkplein Café biljart 2001987 Manège De Pluimerten Pluimertenweg Privé paardensport 3501992 Petanque Lozen Kempenstraat Privé-persoon petanque 1201994 Biljart De Watermolen Monshofstraat Recreatieoord biljart + kegelen 4001995 Biljartlokaal Dynamite Lillerbaan Café biljart - dart 1201997 Bodystyling Dorpsstraat Privé afslankstudio 801998 Dansschool M & M Schippersstraat Privé Danszaal 3001998 Studio De kempen Kerkhofstraat Privé danszaal 1001999 Dartlokaal Lions Kerkhofstraat Privé darten + kruisboogschieten 802001 Biljartlokaal de Witte Hamonterweg Café biljart +tafelvoetbal 752006 Fitpoint Kaulillerweg Privé fitness 300

2. Zwembaden1972 Goolderheide Bosstraat Privé zwembad, camping, speeltuin 1750

3. Openluchtaccommodatie1964 Lozen SK Kempenstraat Lozen SK 3 voetbal terreinen 168351965 Hondenclub Reppel Bormansstraat privé hondenterrein 32501967 Racing Reppel Zandstraat Racing Reppel 3 voetbal terreinen 203001923 Biotechnicum Kaulillerweg Privé zandterrein, volley, basket 30001972 Goolderheide Bosstraat Privé speeltuin, div recreatie, … 2750001950 De Watermolen Reppelerweg Privé speeltuin, div recreatie, visvijvers… 980001980 Voetbal Goolderheide Bosstraat Privé 1 voetbal terrein 54001980 Voetbal Kreyel Sport Kakebeekstraat Privé 1 voetbal terrein 48001980 Schietstand Kaulille Kettingbrugweg Schutterij Kaulille schietbomen 250001983 Tennis Vrije Tijd Steenakkerstraat Privé 4 terreinen, mini-golf 86001985 Voetbal AJK Kettingbrugweg Privé 1 voetbal terrein 57001987 KWB Terreinen Winterdijkweg KWB 2 voetbal terreinen 116001992 Terrein schutterij nabij voetbal Erkstraat Schutterij Kaulille schietbomen en terrein 1Ha24a99ca 4001995 Hondenclub Bocholt Weerterweg Privé hondenterrein 64001999 Krachtbal Lozen Kempenstraat Krachtbal Lozen 1 terrein 4002006 Sporterreinen Damburg Eikenlaan Driesen 2 voetbal, 1 duiveltjes, 1 grasveld 43960

Inventaris privé sportinfrastructuur gemeente Bocholt

Page 58: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 57

Partij Naam Adres Tel email AV RVBCD &V met PIT Arits Jan Vinkstraat 47 3950 BOCHOLT 0473-415405 [email protected] * *SPA Bellemans Marc Beemdstraat 2 b 3950 BOCHOLT 0494/712510 [email protected] * *CD &V met PIT Claes Jan Janshoek 10 3950 BOCHOLT *Sportraad Cornelissen Marc Hamonterweg 195 3950 BOCHOLT 0486/965822 [email protected] * *Nieuwe Unie Creemers Jan Raakstraat 44 3950 BOCHOLT *Sportraad Cremers François Weerterweg 48 3950 BOCHOLT 0473/400 512 [email protected] *Sportraad Driesen Gerard Brogelerweg 69 3950 BOCHOLT 089/463948 *Sportraad Evens Jan Hezerstraat 31 3950 BOCHOLT 0475/556724 [email protected] * *Sportraad Goossens Patrick Oude Kerkstraat 52 3950 BOCHOLT 089-481437 [email protected] * *Vlaams Belang Gröger Dieter Pastoorsdreef 1/2 3950 BOCHOLT 0475/897724 * *Nieuwe Unie Hamers Nathalie Bergerheidestraat 12 3950 BOCHOLT 0472/505795 [email protected] * *Sportraad Heynickx Geert Brogelerweg 6A2 3950 BOCHOLT 0479/706254 [email protected] * *Nieuwe Unie Heynickx Jeanine Lindestraat 10 3950 BOCHOLT 0496/934341 *Sportraad Jansen Henri Hulststraat 21 3950 BOCHOLT 0485/781222 *CD &V met PIT Janssen Piet Rietweg 10 3950 BOCHOLT 0473/871372 [email protected] *Sportraad Jurgens Martin Jennenstraat 11 3950 BOCHOLT 089/844268 [email protected] *Sportraad Kox Steven Raakstraat 26 3950 BOCHOLT 0486/324371 [email protected] *Secretaris/ Penningmeester Schetz René Hoogstraat 50 c 3950 BOCHOLT [email protected] * *Sportraad Tielemans Linda Kempenstraat 29 3950 BOCHOLT *Sportraad Truyens Jaak Lillerbaan 78 3950 BOCHOLT 011-445373 * *CD &V met PIT Van Baelen Stijn Kloosterstraat 23 3950 BOCHOLT 089/468340 [email protected] * *Nieuwe Unie Van De Kimmenade Tom Hamonterweg 67 3950 BOCHOLT 0474/752454 [email protected] * *Nieuwe Unie Van Mierlo Steven Reppelerweg 55 3950 BOCHOLT 0477/460277 [email protected] * *Schepen Van Sport Vanmierlo Erik Bosheidestraat 15 3950 BOCHOLT 0496/263881 [email protected] * *Sportraad Vanspauwen Yvo Lillerbaan 22 3950 BOCHOLT 0473/431773 * *SPA Vleeschouwers Bert Brogelerweg 32 3950 BOCHOLT 0472/584193 *Sportraad Weltens Leo Lillerbaan 80 3950 BOCHOLT 011/445152 *SPA Werkx René Kakebeekstraat 3 3950 BOCHOLT 0473/534986 [email protected] *CD &V met PIT Winters Peter Rozenstraat 5A 3950 BOCHOLT 0476/590974 [email protected] *Sportraad Wouters Jaak Bremstraat 15 3950 BOCHOLT 089-471079 * *

7.4. Sport Bocholt VZW – AV - RVB

Page 59: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 58

7.5. Jaarkalender sportdienst A. Wekelijkse activiteiten cursussen: i Sportacademie 6 (scholen) start: 3de week januari i Aeronetics 1 (maandagvoormiddag 10u30 – sporthal) start: 07/01 i Aerobic 1 (maandagavond 20u00 – sporthal) start: 07/01 i Seniorensport 1 (woensdagvoormiddag 10u30 – Steenakker) start: 09/01 i Avondsport 1 (woensdagavond 19u00 – Steenakker) start: 09/01 i Steppen 1 (donderdagavond 20u00 uur – sporthal) start: 10/01 i Basketbalinitiatie 1 (donderdagavond 18u00 – Steenakker) start: 10/01 i Maxi Trampoline 2(zondagvoormiddag 11u00 – Steenakker) start: 13/01 B. Eenmalige activiteiten 07-08 februari : Sportinstuif – jeugd 14 maart: Badmintoncriterium sporthal Bocholt 24 maart-04 april: Paasvakantie: - omnisportkamp en sportkicks – jeugd (25-26-27-28 maart)

- kleutersportkamp – jeugd (31 maart en 1-2 april) - taal- en sportkamp – jeugd (31 maart en 1-2-3 april) - omnisportdag (Steenakker) – jeugd (4 april)

28 april – 2 juni: Skatecursus – jeugd + afsluitende toertocht (5 weken) 22 april - 24 juni: Cursus joggen op de Finse piste Bocholt – iedereen (10 weken) 23 april - 25 juni: Cursus joggen op Fit-o-meter Kaulille – iedereen (10 weken) ? april : Bocholt beweegt (scholensportdag) – jeugd 31 mei: Vlaanderen Fietst 4 juni: Afsluiting Sportacademie met happening op het Recreapark 04-18 juni: Fusie recreatie zaalvoetbaltornooi 25 juni: 3-valleientocht 28 juni: Integratiesportdag Bree (bsd) 28 juni: Kampioenenhulde ? juni: Beach Volleybal 8-9-10-11-12 juli: Fiets 5-daagse V.W.T.C. Kaulille 24-25-26-27 juli: Fietsvierdaagse (Sluistrappers) - +jeugd ? augustus: Beach tennis jeugd – TC Bocholt 4 tem 8 augustus: Beach- en surfkamp Vossemeren ism sportdienst Bree 14 augustus: Avondloop en snoepjogging - +jeugd 19-22 augustus: Zomerski en snowboard 4-daagse – jeugd (bsd) 28 augustus: Pétanque criterium (4) 7 september: De Gordel – Iedereen 8 sept – 10 nov: Najaarscursus joggen op de Finse Piste (10 weken) 08 - 12 september: Sportseniorenweek 11 september: Provinciale seniorensportdag te Zutendaal 7 september: Start intergemeentelijk bosloopcriterium te Bree +jeugd (bsd) (1) 25-26 september: Scholenveldloop – jeugd 27-29 oktober: Schaatssportkamp (herfstvakantie) – jeugd november: Vlaamse zwemweek – jeugd 14 december: Nordic Walking criterium – Bosleerpad Lozen (3) 22-23-24 december: Schaatssportkamp (kerstvakantie) – jeugd (1) Bosloop ‘08: (2) Badminton( ‘08-‘09) (3)Nordic Walking(’08) (4) Petanque(’08) 07/09: Bree 25/11/’08: Opglabbeek 14/09: Kinrooi 16/05: M&G 21/09: Bocholt 18/12/’08: Peer 28/09: Bree 28/05: Kinrooi 05/10: Peer 16/01/’09: Maaseik 12/10: Opglabbeek 01/07: Maaseik 19/10: Kinrooi 13/02/’09: Bocholt 26/10: Maaseik 18/07: Opglabbeek 02/11: Opglabbeek 27/03/’09: M&G 11/11: M&G 20/08: Bree 16/11: Maaseik april’09: Bree+ Kinrooi (Afsl) 23/11: Peer 28/08:Bocholt(Afsl) 07/12:M&G (Afsl) 14/12: Bocholt (Afsl)

Page 60: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 59

Indiv. Sport+ parasport Scholen Rec. Binnensport

Organisatievereniginen

Comp. Binnensporten Recreatievoetbal Gevechtssporten Senioren Comp.Voetbal

Comp. Buitensporten

AccommodatieWanneer een nieuwe manège?

Sportzaal lozen is veel te klein Sportzaal van de driehoek is oud

Sporthal is ok Sportzaal van de driehoek is oud

Hebben gn acc.nodig Crossterrein in Kaulille wanneer?

Sporthal voldoet niet aan eredivisie Sportzaal van de driehoek is oud

Geen noemens-waardige problemen Kwb-terreinen zijn een zege

In orde Dojo bij sporthal Kaulille is een aanwinst

Pétanquebaan Kaulille is kei hard. Lawaai van scholen tijdens het turnen

Probeem met uitbreidingen (zonevreemd)

Tennis Kaulille zonevreemd Kantine ware vriend zonevreemd Boerenhal versleten

BestuurBestuur vinden is moeilijk niet van toepassing

Bestuur vinden is moeilijk

Opvolging wordt moeilijk Geen of weinig

Verjonging noodzakelijk

Opvolging wordt moeilijk

Moeilijk te vinden Geen verjonging

FinanciënGezond: lidgeld dekt verzekering

Prijzen van sportkampen zijn ok ok door lidgelden

Hoge budgetten Sponsoring noodzakelijk

Gezond door nevenactiviteiten = noodzaak Gezond Gezond Gezond

Gezond door nevenactiviteiten

Infoverstrekking sportdienst ok ok ok ok ok ok ok ok

Ledenaantal Weinig jonge leden(Te) veel deelnemers aan SA in Kaulille.

Traditioneel turnen minder populair Toekomst biljart onzeker

Stijgend: vooral jeugd volleybal en tafeltennis

Dalend: elk jaar verdwijnen er ploegen Stabiel

Zowel dalend als stijgend

Zowel dalend als stijgend

ProblemenWeinig aandacht in media

Weinig contact met federatie

Hoge kosten onderhoud terreinen

Weinig aandacht in media

Medioren willen zich niet meer binden

Hoge kosten onderhoud terreinen

Krachtbal met uitsterven bedreigd

Samenwerking In ordeWeinig onderlinge samenwerking

Kan beter (uitwisseling jeugd)

Sectievoorzitter Tevreden Tevreden Tevreden Tevreden Tevreden Tevreden Tevreden Tevreden

Sporthal Kaulille Niet gebruiken Niet gebruiken Zeker gebruiken

Activiteiten in niveaugroepen op maandag van 10u00-12u00

Structuur Niet van toepassing VZWFeitelijke verenigingen

Subsidiesok mooi meegenomen Niet van toepassing ok

Druppel op hete plaat

Druppel op hete plaat ok ok ok

Teveel op ploegen gericht

Trainers Niet van toepassing Geen eigen trainers Gediplomeerdgediplomeerd VLABUS

Veel ongediplomeerden

Geen trainersovershot

Vrijwilliger Moeilijk te vinden Onontbeerlijk Moeilijk te vinden

Wensen

Logistieke ondersteuning van de gemeente

Extra uren sportacademie in Kaulille

Duidelijkheid wanneer men comp. Sport is en wanneer niet

Extra steun van de gemeente voor sezoensrally

Volleybal vraagt meer uren

Maaien van de velden door de gemeente

Meer sturing van federaties

wekelijkse curvebowl overdekte pétanquebanen

Uiteenmateraal beschikbaar?

Meer info over vrijwilligersstatuurt

Gemeentelijke verzekering voor alle vrijwilligers

Meer info over vrijwilligersstatuurt

Verplaatsingskosten bijscholingen terugbetalen

Uurtje aquajogging nieuw leven inblazen Wekelijks fitnessuurtje

Kan gemeente bouwmaterialen sponsoren?

Meer info over fiscaal attest

7.6. Bevragingen

7.6.1. Ronde van Bocholt – 2005/2006

Page 61: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 60

7. 6.2. Bevraging scholen – 22/02/07 Wat zijn de behoeften ? Waar liggen de knelpunten ?

- Er heerst een tevredenheid over de werking en het aanbod van de sportdienst. - Dit is wederzijds. De sportdienst kan op de scholen ook terecht voor info-

verspreiding. - De betalingen van kampen en sportacademie gebeuren nu rechtstreeks aan de

sportdienst hetgeen als een pluspunt wordt ervaren vanwege de scholen. - De scholen vinden de tarieven voor kampen en sportacademie héél sociaal. - Ze vinden het aanbod van de sportdienst ook zeer goed en ruim. - De opkomst van de scholen naar de av van de sportraad laat wel te wensen over. - Lozen heeft een tekort aan degelijke binnensportinfrastructuur. Hopelijk

wordt dit met de nieuwbouw opgelost. - Kaulille kent dan weer een probleem met naschoolse verhuringen. Zij houden

deze boot liefst af. Vaak wordt er slecht opgeruimd en worden vernielingen niet gemeld.

- De lagere school van Kaulille zal geen gebruik maken van de sporthal in Kaulille omwille van hun eigen infrastructuur.

- Vraag van de lagere school van Bocholt om tijdig de data van de spelnamiddagen op vrijdag door te geven. Ook voor andere activiteiten. Nu gebeurt het wel eens dat de sporthal bezet is zonder dat dit vooraf aan de school gemeld is.

- De sportacademie in Kaulille kent een te drukke bezetting. Beter met een derde groep werken. Op donderdag.

- De scholen worden over het algemeen overstelpt met doe-activiteiten vanwege heel wat gemeentelijke diensten. Bijvoorbeeld: iets knutselen in het kader van één of ander project. De scholen kunnen niet altijd ja zeggen. Beter dat deze activiteiten in het begin van het schooljaar aangekondigd kunnen worden zodat de scholen een selectie kunnen maken.

- De handbalclub van Bocholt geeft momenteel initiaties in de diverse scholen. Dit is een positief gegeven.

- De sportdienst werkt zoveel mogelijk mee aan de scholensportdag. De organisatie volledig overnemen gaat echter niet. Voor dit jaar krijgen al de medewerkers (ouders, lesgevers, seingevers, …) een gadget van de sportdienst.

Page 62: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 61

7.6.3. Bevraging senioren – 23/03/2007 Wat zijn de behoeften ? Waar liggen de knelpunten ?

- De senioren zijn al langer vragende partij voor een overdekte pétanquebaan en beugelbaan met een eigen lokaal waar een kaartje kan gelegd worden.

- Medioren zijn niet geneigd om lid te worden van een klassieke seniorenvereniging. Het badmintoncriterium dat met de buurtsportdiensten wordt georganiseerd is een goed middel om ook hen te bereiken.

- In de nieuwe sporthal van Kaulille zal men in een eerste fase werken met een sleutelbeheerder. De sportfunctionaris stelt de vraag of er geïnteresseerden zijn om deze taak op zich te nemen. De aanwezigen zullen dit aan hun achterban voorleggen.

- De senioren vragen of er voor hen geen activiteiten kunnen georganiseerd worden in de nieuwe sporthal. Bijvoorbeeld: curvebowl, turnen, fit terwijl je zit, enz….. Volgens de vergadering is woensdagvoormiddag van 10u00-12u00 ideaal. Om iedereen aan zijn trekken te laten komen is aangewezen om te werken in niveaugroepen.

- Kansarmen: Volgens de vergadering zijn er geen echte problemen op financieel gebied. Senioren die het financieel wat moeilijker hebben kunnen altijd een tegemoetkoming krijgen van de CM.

- René stelt voor om een wekelijks fitnessuurtje te organiseren in het fitnesscentrum “Fitpoint”. Dit zou onder begeleiding gebeuren en tegen een verminderd tarief. De aanwezige senioren zijn enthousiast. René zal de nodige afspraken maken met de uitbater.

- Vlabus: Er zit veel verschil tussen de verschillende lesgevers van Vlabus. Een “oudere” lesgever met veel ervaring is niet altijd een garantie op een goede les. Senioren stellen het op prijs als de lesgever zelf de oefeningen meedoet.

- De senioren vragen een opfrissingcursus voor de seingevers. René zal contact opnemen met Marcel Nies.

- Vraag vanwege Bern Vrolix om de activiteiten aan haar door te geven.

Page 63: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 62

7.6.4. Bevraging Sportraad AV - 16/04/07 Wat zijn de behoeften ? Waar liggen de knelpunten ?

- Jeugd blijven stimuleren. - Investeringen in nieuwe infrastructuur (cfr.sporthal Kaulille) (2x). - Veel organisaties (veldloop,bosloop, recreathlon) (3x). - Goede begeleiding (2x). - Goed functionerende sportraad (2x). - Goede Accommodatie (4x). - Zuivere lokalen. - Vriendelijk personeel sportdienst (2x). - Goede opvolging en interesse voor ingerichte activiteiten. - Subsidieregelingen. - Materiele ondersteuning door de gemeente ( bv nadars). - Nog meer mogelijkheden bieden door centralisatie op de Damburg. - Vrijwilligerswerk is een knelpunt. - Regularisatie sportterreinen en de accommodatie (2x). - Betaalbare zaal voor inrichten tentoonstelling. - Viswater van het oud kanaal is niet proper. - Huurgelden zwembad. - Gebruik van zwembad is onmogelijk op feestdagen. - Judotornooi is moeilijk in te richten. Zwarte matten leggen + judomatten naar

onder slepen. - Soms worden de afspraken niet nageleefd en dient er te dikwijls contact

gezocht worden om een andere planning te verwezenlijken (Rakerheide). - Boksring voor Kickboks. - Betere accommodatie (Cool Down en Atletiek Bree). - Te veel aandacht voor competitie bij subsidieverdeling (Karate Bocholt). - Overleg met betrokkenen ontbreekt. Bv Fitheidsomloop Kaulille is verboden

voor fietsen maar het is een semi-vast MTB-parcours met toestemming van de provincie.

Page 64: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 63

7.6.5. Bevraging clubs ivm ontwikkeling sportzones Bocholt en Kaulille – september 07 Dinsdag 11 september 13u30 : schutterij Kaulille

- Kantine voor eigen gebruik, niet gemengd met andere vereniging, wel aanbouwen tegen…

- Technische ruimte voor opbergen materiaal – of kelder - “laden” in beveiligde ruimte - Binnenstand luchtbuks moet mogelijk zijn : +/- 6m bij 14,5m (in kantine) - Accommodatie liefst naast of met zicht op schietterrein - Eventueel accommodatie op hun eigendom, waarbij de rest van het terrein nog

als voetbalterrein kan gebruikt worden; terrein is 1,5 ha groot - Schietvergunning verloopt in 2013, verlenging op deze plaats onmogelijk - Ligt zonevreemd (bosgebied) - Kleine keuken voorzien; mogelijkheid om snacks te maken - Hebben eigen projectplanning 2006-2020 - Zullen uiterlijk volgende week doorgeven welke accommodatie ze nodig hebben;

verschillende lokalen met diverse afmetingen - Financieel niet al te veel marge; hebben onlangs in kledij, kleine uitbreiding,

aankoop aanhangwagen en aankoop grond geïnvesteerd 15u00 : Eigenaar tennisterreinen Kaulille

- Wil zelf nog maximaal 4 jaar de uitbating doen; indien gezondheidsperikelen bij hem of zijn echtgenote stoppen met onmiddellijke ingang

- Ziet zich veeleer stoppen na +/- 2,5 jaar; Thieu wordt dan 65 - Verhuren van zijn accommodatie wil hij liever niet; liefst verkoop; gemeente wil

ook liefst zelf de grond verwerven - Wil dat de accommodatie nadien voor de tennisclub van Kaulille dient - Gemeente zal via een RUP de sport- en recreatiezone trachten uit te breiden,

inclusief het gedeelte tennisterrein dat momenteel in landbouwgebied ligt - Weet dat wij als gemeente maximaal tot de schattingsprijs kunnen gaan - Wil na verkoop de zaak liefst niet meer uitbaten; enkel ingeval de club niemand

zou vinden, wil hij de club maximaal één jaar uit de nood helpen - Club beschikt best over 6 buitenterreinen en 2 miniterreintjes voor de jeugd - Wil eventueel betrokken zijn bij gesprekken met beide tennisclubs aangaande

indoorhal; 3 terreinen per club lijkt hem ideaal, aangezien je om interclub binnen te mogen spelen over 3 terreinen moet beschikken

- Afgesproken best in het voorjaar een schatting laten maken; indien niet akkoord, heeft hij nog de tijd om een privé-overnemer te zoeken

Page 65: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 64

18u45 : schutterij Bocholt - Brengen plannen binnen van de nodige accommodatie; plannen zijn vroeger al

eens opgemaakt - Schootsveld : minimaal 700m – maximaal 900m; nu +/- 700m (tot net over het

wandelpad) - Gewone oefenstand = 1 schietboom, koningsschieten = 3 bomen, jaarlijks

schuttersfeest = 7 bomen en 5-jaarlijks bondsfeest = 13 bomen; 3 voorzien van kogelvangers

- Willen eventueel een accommodatie samen met andere verenigingen, bvb de duivenclub en petanque

- Momenteel slechts 2 personen die de kar trekken, anderen zijn “in opleiding” - Willen alles op 1 locatie; ruimte voor vergaderen, trommelles, berging,

keuken,”laadruimte”, … - Hebben 1 x /week trommelles, gans jaar door; 1x /week schietoefening van

april t/m september; 1 x /maand vergadering; januari en juni alg.ledenvergadering

- Hebben vergunning tot 2012; nu al “erkenning” voor hun schietstand aanvragen, nodig voor nieuwe vergunning

- Geen kleedkamers of douches nodig Woensdag 12 september 17u00 : Hondenclub Raekerheide

- Ideale situatie zoals ze nu is; pas sinds enkele jaren huidige accommodatie; zelf veel geïnvesteerd in clublokaal en omheining

- Willen zodra bevestiging van locatie binnen is permanente sproeiinstallatie aanleggen

- Perfecte afmetingen van het terrein, 60 bij 80m; is het minimum voor internationale wedstrijden en uiteraard ook voldoende voor alle andere wedstrijden

- Parkeren gebeurt op de parking van Kaulille FC en achter hun eigen terrein - Sinds nieuwe locatie +/- 30% aangroei leden; nu +/- 40 leden - 3 trainingssessies per week, gemiddeld met 15 honden

Page 66: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 65

Donderdag 13 november 10u30 : De Blauwe Duif

- Volledige samenwerking in eenzelfde fysieke ruimte met andere clubs gaat niet; enkel het kantinegedeelte zou gezamenlijk kunnen

- Mogelijke samenwerking tussen Schutterij, Petanque en Duivenbond onderzoeken; moeilijkheid, wie gaat wanneer de kantine uitbaten of moet er per vereniging de mogelijkheid voor aparte “tap” zijn; probleem stelt zich voor schutterij en duivenbond, niet zo zeer voor petanque, die op vrijwillige basis hun ding kunnen doen – let wel, ook overdekt!

- Duivenbond moet aparte ruimte hebben voor hun “klokken”, aparte ruimte voor het inkorven van de duiven en, indien een aparte cafetaria, een ruimte van 50 m²; indien geen aparte cafetaria, willen zij liever geen aparte tap, maar willen zij ook geen vaste kosten dragen (elektriciteit, gas, water)

- Volledige oppervlakte nodig voor alle functies = 150 m² - Zijn van maart t/m oktober 4à5 keer per week in hun lokaal; tussen oktober en

maart ongeveer 1 keer per week; hierbij komen nog enkele vergaderingen - Geen vaste openingsuren; lossen en aankomst duiven is vaak weerafhankelijk - Moet bereikbaar zijn voor grote vrachtwagen - Toekomstperspectief : nu +/- 40 leden; zijn hiermee de grootste in de omtrek +

centraal gelegen t.o.v. Noord-Limburg en enkele Maaskantgemeenten; indien nieuwe accommodatie denken zij meer (jonge?) leden aan te trekken; gemiddelde leeftijd is wel vrij hoog, weinig of geen verjonging;

- Kunnen zelf financieel een kleine bijdrage leveren; draaien de laatste twee jaren breakeven

11u15 : Kaulille FC - Ideale situatie voor KFC is 4 terreinen, rondom de kantine; momenteel 1 voor

en 2 terreinen achter de kantine; een bijkomend terrein dwars op het A-terrein, richting crossterrein, zou de beste locatie zijn; het huidige B-terrein, waar de jeugd op speelt, zou bovendien verlicht moeten worden

- Hebben +/- 155 leden, waarvan 110 jeugd; Kaulille wordt steeds groter = meer jeugd en KFC moet Lozen SK al ondersteunen met jeugd

- Volgens Neel Gorssen zou een goede locatie voor de KWB achter hun huidig trainingsterrein kunnen zijn, op voorwaarde dat daar 3 terreinen komen liggen en een krachtbalveld; wel rekening houden met één “natte zone” onder aan het terrein van de schutterij, ter hoogte van de achtertuin van de eerste woning in de Erkstraat van Louis Claes

- Hebben goede samenwerking met KWB, bij wie ze vaak jeugd laten trainen

Page 67: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 66

Maandag 17 september 18u30 : pony- en paardenvereniging

- Benodigdheden overdekte hal : kantine, inrijhal, wedstrijdhal, samen 110m x 35m, waarbij de kantine 10x 35m is, de inrijhal 40m lang en 25 breed, maar met 10m bergruimte in de lengte en de wedstrijdhal 60mx25m + 2x5m tribune aan elke zijde; kantine hoger gelegen met beneden eventueel sanitair, berging,… en een doorgang voor ruiters van in de inrijhal naar de wedstrijdhal

- Buitenterrein van 50mx 150m - Vragen momenteel geen lidgeld, hebben 25 jeugdleden en 50 volwassenen;

overwegen om € 50 per jaar per lid te vragen - Willen eventueel samen met vzw Boerenhal in een overkoepelend bestuur

zitten; vzw Boerenhal zou voor haar huidige accommodatie € 150.000 bekomen; indien de vzw zelf de hallen willen uitbaten, aan +/- de huidige condities, dan is dat voor hen uiteraard oké

- Indien samen uitbating: vraag of er andere evenementen kunnen georganiseerd worden; feesthal, tornooihal voor andere sporten (beachvolley, -voetbal,…)

- Rekening houdend met de bouw van de lagere basisschool op de site Biotechnicum, is de verhuis naar een nieuwe locatie vrij dringend

- Samenwerking met privé; zij denken aan terrein van F. Coninx gelegen tussen het wandelpad en de woning van F. Coninx; vanaf deze locatie zijn de bossen en de equidroom vlot bereikbaar

Woensdag 19 september 19u00 : Chiro Kaulille

- Ruil voor parking oké; om een rechthoekige parking te kunnen aanleggen is er een ruil van twee stukken grond nodig tussen Chiro en gemeente; de stukken zijn +/- even groot

- Volgend jaar wordt de Steenakkerstraat opgemaakt en worden rioleringsgoten langs de weg gelegd; Chiro vraagt om voor hun gebouw insteekparkings te voorzien in asfalt

- Met ruil gronden rekening houden met de rioleringsput; zou zich volgens Chiro in het te ruilen stuk bevinden

- Chiro kan zich vinden in de voorlopige tekening, kan akkoord gaan met het gebruik van de weide tussen hen en de hondenclub en met het gebruik van het bos (multifunctioneel, maar ook door de Chiro)

- Chiro heeft geen moeite met eventuele inplantingplaats van de KSJ tussen hondenclub en chiro

- Chiro heeft geen moeite met verbindingsweg tussen Molenstraat en Steenakkerstraat, op voorwaarde dat de weg zo dicht mogelijk tegen de bebouwing in de Steenakkerstraat komt

Page 68: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 67

19u45 : Krachtbal Kaulille

- Huidige locatie vinden ze goed, maar moet niet noodzakelijk behouden blijven; ergens een locatie in de buurt van KFC is voor hen goed

- Locatie liefst niet leggen in een te natte zone, aangezien ze vanaf dit jaar met twee ploegen deelnemen aan de competitie, hetgeen inhoudt dat er elke week op het terrein gespeeld wordt ipv eens om de veertien dagen

- Blijven voor sanitair en kantine afhankelijk van KFC 20u15 : KWB Kaulille

- Huidige locatie is voor hen goed, voor zo lang het nog duurt; zijn zich bewust van de onvergunde toestand en de mogelijkheid om op elk moment te moeten vertrekken

- Willen, n.a.v. voorgaande dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om een nieuwe locatie te voorzien

- Vragen twee terreinen, hetgeen in combinatie met vier (nu drie) terreinen van KFC voldoende moet zijn

- Willen verder het recreatievoetbal een kans blijven geven op hun terreinen; dit is voor hen ook een bron van inkomsten

- Hebben momenteel 9 ploegen, 2 KWB, 1 damesvoetbal, 1 KWB Bocholt, 1 De Witte, 1 Olympiaboys, 1 Melkerij, 1 parochiehuis en 1 Loza Boys; uitgezonderd de dames spelen zij allemaal recreatief in eigen competities

- Willen graag kantine met zicht op één of beide terreinen; ideaal in ’t midden, maar hoeft niet

- Eventueel kantine gekoppeld aan de kantine van de Schutterij, maar met aparte nutsvoorzieningen

- Huidige terreinen zijn hun eigendom; liggen gedeeltelijk in woonuitbreidingsgebied en in landbouwgebied

- Willen de opbrengst van hun gronden investeren in nieuwe terreinen en kantine - “ons geld moet niet op de bank staan, maar moet in onze accommodatie

geïnvesteerd worden”; “bij opzegging vzw gaat al hun eigendom naar de kerkfabriek en dat kan niet de bedoeling zijn”

- Willen eventueel samen met de Schutterij de verhuis maken, d.w.z. op relatief korte termijn (5 jaar)

- Locatie op de sportterreinen maakt voor hen niet uit

Page 69: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 68

Woensdag 26 september 18u30 : vzw Boerenhal

- Vragen boerenhal, niet zoals de LRV (110x35), maar een blok van 60 x 75, opgedeeld in 60 x 5m tribune, 60 x 35m wedstrijdhal, 60 x 10m kantine, met lokaal rode kruis, administratief lokaal, jurylokaal, bergruimte en sanitair en een inrijhal van 60 x 25m; kantine tussen de twee hallen gelegen op 1e verdiep, met er onder de bovenvernoemde lokalen, maar met een uitsparingverbinding tussen de twee hallen

- Willen eventueel verder de uitbating blijven doen; vaste gebruikers zijn nu de pony’s en de ruiters op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond en op dinsdagavond vendeliersgroep Alferi; er zijn +/- 15 losse evenementen die jaarlijks één keer voorkomen

- Alferi heeft in de hoogte een vrije ruimte nodig van +/- 7m (?) - Willen een uitbreiding van hun activiteiten, bvb gedeeltelijk verhuren voor

fuiven, gedeelte beach party, organisatie “beestig goed”, eigen fuif,… - Schattingsprijs oude boerenhal is 125.000 euro, hetgeen zij terug willen

investeren in nieuwe accommodatie, op voorwaarde dat ze zelf de uitbating mogen blijven doen;

- Indien een privé-initiatief tot de bouw van een ruiterhal zou overgaan, willen ze overleg met de privé-investeerder over eventueel gebruik/uitbating/afspraken ivm huur en verhuur, enz…, vooraleer ze eventueel zelf willen investeren; ze zouden de vzw in stand willen houden en het geld “veilig zetten” om binnen x jaar eventueel een nieuwe start te kunnen maken; indien de vzw ophoudt te bestaan, gaat het geld naar de vzw Biotechnicum, hetgeen ze jammer zouden vinden, ze willen terug investeren, vooral in functie van de ruiterij

- Verkoopwaarde van de grond (+/- 1ha) zou volgens mondeling akkoord met Biotechnicum ook naar de vzw Boerenhal gaan om te investeren in een nieuw project

- De parking, +/- 2.000 m² komt ook in handen van het Biotechnicum ? - Bouw nieuwe boerenhal kost volgens hen +/- 400.000 euro - Eventueel navragen naar provinciale sportsubsidies; indienen princiepaanvraag

en trachten dossier goed te laten keuren

Page 70: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 69

7.7. SWOT – analyse / knelpunten- en behoeftenota.

BEHEER/EXPLOITATIE KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE VZW beheer Eigen budget Sportdienst in sportcentrum Exploitatie van tennis door club Goede communicatie met technische dienst Zelfstandige concessionaris in café Goed onderhoudspersoneel

ZWAKTE Zwembad – dure kost voor gemeente Geen geautomatiseerd reserveringspakket Geen vervangend personeel bij ziekte Veroudering personeel

De Sport Bocholt VZW moet over voldoende middelen kunnen beschikken om de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur naar behoren te kunnen blijven doen. De accommodaties zullen overdag meer gebruikt worden door de nieuwe doelgroepen (individuele sportbeoefening) aan te spreken. Concreet: badminton overdag

Page 71: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 70

Tengevolge een voldoende gemeentelijke tussenkomst kan de exploitatie onder controle gehouden worden zodat iedereen, individuelen en clubs, gebruik kunnen maken van de accommodaties aan betaalbare tarieven. De buurtbus inschakelen overdag om de gebruikers naar de diverse sportinfrastructuren te vervoeren. Mobiliteit. Halte Steenakker – De Damburg. Het beheer van de accommodaties optimaliseren door de installatie ven een geautomatiseerd reserveringssysteem. Via dit systeem inspelen op de moderne technologieën door gebruikers snel op de hoogte te brengen van de vrije uren in de diverse accommodaties. Samenwerkingsverbanden opzetten met de private sector om in te spelen op nieuwe, moderne tendensen (beweegbeweging). Meedenken met de privé sector. Niet zelf bouwen Concreet: participatie in bouw sporthal Damburg van private sector Uren afhuren bij private sector voor bepaalde doelgroepen Kinderen naschools begeleiden in sportaccommodatie , ism opvang, om één ouder gezin vaak te ontlasten. Overleg met de private sector om een oplossing te zoeken voor het zwembad gegeven. Heeft de private sector interesse ? Meedenken, maar niet zelf bouwen. Mensen die overdag vrij (medioren) zijn en die zich niet willen binden aan een vereniging voldoende kansen bieden om overdag gebruik te maken van de diverse accommodaties. Voldoende middelen vrij maken om de individuele sportbeoefening te stimuleren en te optimaliseren. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken in verschillende sportdisciplines. Bouw atletiekpiste ? Oplossing zwembad ?

Page 72: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 71

SPORTPROMOTIE KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Uitgebreid aanbod VLABUS Voldoende budget Goede medewerkers sportraad/vzw Goede samenwerking clubs Uitgebreid Samenwerking burensportdienst Kwaliteit Sociale prijzen/attest belastingen/attest CM Info verstrekking via scholen Goede samenwerking met senioren

ZWAKTE Enkel vanuit sportcentrum Bocholt VLABUS Sportpromotor – te veel administratief werk Weinig samenwerking andere diensten Aanbod bijscholingen VTS Andersvaliden Medioren verenigen zich niet en zijn dus moeilijk bereikbaar

Het huidige aanbod sportpromotionele activiteiten minimaal handhaven en uitbreiden naar nieuwe doelgroepen (medioren, één – ouder gezin) en nieuwe tendensen.

Page 73: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 72

Het promotiebudget voldoende hoog houden om de deelnamegelden voor activiteiten betaalbaar te houden voor iedereen. Een toename van het aanbod overdag voor senioren (clubactiviteiten) en medioren (individuele activiteiten). Een uitbreiding van de sportpromotie naar de sporthal van Kaulille. Het aanbod naschoolse activiteiten verdient verder aandacht in het kader van het één – ouder gezin. Goede samenwerking met de naschoolse opvang is hier belangrijk. Met de bestaande verenigingen voeren we een uitgebreide promotiecampagne in de sporthal van Kaulille. We denken aan : tennis, karate en dans (reeds bestaand in Kaulille) en volleybal, badminton, handbal (reeds actief in Bocholt). Door de uitbreiding van de infrastructuur (Kaulille) hebben we ruimte om opnieuw sporten zoals basket en heren volleybal aan te bieden. Actieve senioren en medioren betrekken bij de promotie als vrijwilliger. We organiseren een maandelijks (wekelijks) sportaanbod voor mindervaliden. We zetten een samenwerkingverband op met de dienst vrije tijd om jaarlijks één grote gemeentelijke sportactiviteit te organiseren. Hierbij denken we aan een soort spel zonder grenzen waarbij buurten (buurtcomités) het tegen elkaar opnemen. Opstellen van een activiteitenkalender met andere gemeentelijke diensten. We onderzoeken de mogelijkheid om plaatselijk bijscholingscursussen te organiseren voor onze trainers. De samenwerking met andere gemeenten ikv de buurtsportdiensten gaan we handhaven hetgeen belangrijk is voor onze regionale uitstraling. Ook hier geldt het principe van inspelen op nieuwe tendensen (NW) en doelgroepen (integratiesportdag). Via het subsidiereglement bieden we de clubs voldoende middelen om hun eigen promotie naar de plaatselijke jeugd toe te kunnen blijven voldoen. We gaan op zoek naar samenwerkingverbanden met de private sector waarbij we ons promotieaanbod kunnen uitbreiden. (beweeg – beweging)

Page 74: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 73

Gezien de toename van ons promotieaanbod intensifiëren we onze samenwerking met VLABUS. Dit doen we ook met de plaatselijke scholen teneinde de instroom van jongeren naar de clubs kunnen verhogen. De optimale samenwerking met de scholen blijft zeer belangrijk ook en vooral ikv een doelgerichte promotie. (folders) We trachten de clubs te stimuleren om hun aanbod af te stemmen op de noden/behoeften/wensen van de jongeren tussen de 8 en 16 jaar. Dit via impulsen via het subsidiereglement. Bijvoorbeeld 5 lessen gratis voor ieder nieuw lid. Ondersteuning clubs via info via zuil, maggezien, web site, …. Clubpromotie.

INFORMATIEVERSTREKKING KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Info verstrekking via scholen Maggezien Open dienst Website Kleuren folders – mooie lay out Sport infobrochure Infozuil aan sporthal Onthaal aan de balie TV publiek

ZWAKTE Sommige clubs/individuen geven info niet door Website – omslachtig om aanpassingen te doen Sport infobrochure is snel verouderd Directe geautomatiseerde mailing

Aanleggen van een databestand per doelgroep om de mensen snel te informeren over het aanbod aan sportpromotionele activiteiten en andere algemene sport info.

Page 75: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 74

De info brochure in pdf formaat op de website plaatsen waardoor we ze actueler kunnen houden zowel naar eigen info als naar de info van de clubs. Eventueel een eigen website. Promotiefilm van sportdienst op website. Film jaaroverzicht – video clip. Verspreiden van een elektronische nieuwsbrief om ons eigen sportaanbod (acties en clubs) snel en efficiënt te verspreiden bij belangstellenden en alzo concurrentie met andere sectoren tegen te gaan. Optimaliseren van de infoverstrekking via de scholen om alzo een goede doorstroming naar de clubs toe te kunnen behouden. De mogelijkheid maken dat de bevolking via de website on line kan boeken voor sportpromotie acties maar ook snel een link kan leggen met sites van clubs. Handhaven van de kwaliteit van onze folders; schaats, paassport, zomer, … Het open karakter van de sportdienst nog meer benadrukken door een loket- functie aan te bieden via een geautomatiseerd boekingssysteem in de twee gemeentelijke sporthallen. Dit systeem nog optimaliseren. Inloggen en zelf boeken. Uitgave van een eigen topsportkrant. Clubs de mogelijkheid bieden om zelf promotie te maken.

Page 76: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 75

INFRASTRUCTUUR/ SPORTMATERIAAL

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweeg-beweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Nieuwe sporthal in Kaulille Uitgebouwde infrastructuur Finse Piste Goede uitgeruste SH Bocholt Voldoende materiaal Optimale bezetting

ZWAKTE Sporthal Bocholt is Klein – tribune - speelveld Geen centralisatie - studieonderzoek Geen tennishal Geen manege Zwembad ligt in Bree - verplaatsing Parking Finse Piste Individuele sporten – fitness/spinning – geen samenwerking met privé sector Geen specifieke overdekte seniorenaccommodatie Atletiekpiste Zonevreemde terreinen Duivenlokaal

Door de bouw van de sporthal in Kaulille krijgen we méér mogelijkheden om bepaalde sportactiviteiten voor bepaalde doelgroepen aan te bieden. Via een studie onderzoeken we de mogelijkheden en behoeften voor bijkomende sportinfrastructuur in de sportzones van Kaulille en Bocholt. Meerbepaald: sporthal, manège, tennishal, zwembad, atletiekpiste, petanque- banen voor senioren, … Gezien de beperkingen van de huidige sporthal in Bocholt qua speelveld en tribunecapaciteit, onderzoeken we de mogelijkheid voor een grotere multifunctionele sporthal op de Damburg. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid of de privésector mogelijk kan mee participeren in de bouw zodat we ook bepaalde individuele activiteiten kunnen

Page 77: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 76

aanbieden binnen het geheel van onze gemeentelijke infrastructuur. Privé neemt het initiatief. Wij sturen mee. Gezien het succes van de individuele sportbeoefening, i.c. het joggen, breiden we de Finse Piste uit met een berging en een semie verharde parking. Het ontbreken van een overdekte seniorenaccommodatie gekoppeld aan een toename van de senioren (medioren) en de vraag vanuit deze doelgroep laat ons toe te onderzoeken of zo’n accommodatie wel kan in Bocholt. Gezien de beheersovereenkomst met het zwembad afgesloten is, onderzoeken we de mogelijkheid om eventueel de privésector te stimuleren om een zwembad te bouwen. De huurtarieven van onze accommodaties moeten betaalbaar blijven voor elke burger. Via een RUP de twee grote sportzones uitbreiden. Adviseren en motiveren welke zonevreemde sportinfrastructuur voor regularisatie in aanmerking komt.

Page 78: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 77

WERKING SPORTDIENST/SPORTRAAD/VZW

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweeg-beweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Goede samenwerking – DB – SR - VZW Veelal dezelfde personen Goede splitsing – sport/politiek Actieve werking Goede opvolging dossiers Actieve inbreng schepen van sport Openheid voor nieuwe ideeën en trends Sportdienst in sportcentrum = goede link met gebruikers

ZWAKTE Veroudering bestuursleden Veelal dezelfde personen – kritische kijk Sportraad is adviesorgaan – niet elk sportdossier wordt voor advies voorgelegd Politici uit vzw laten het vaak afweten Sportdienst = buitendienst – minder contact met andere diensten Slechts twee personeelsleden – nood aan administratieve ondersteuning Wegvallen civiele bescherming

De sportdienst beschikt over voldoende financiële en materiële middelen om zijn rol als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid te kunnen blijven uitvoeren. De sportdienst moet een open dienst blijven en voor de burger steeds toegankelijk zijn voor vragen, adviezen e.d. betreffende gemeentelijke sportaangelegenheden. De goede relatie SR, SD en VZW moet gecontinueerd worden met het oog op de toekomstige beleidsuitdagingen op sportief vlak. Bijvoorbeeld: organisatie van een extra muros activiteit; in groep naar een activiteit toe gaan. Hierbij is het van belang dat er daadwerkelijk rekening gehouden wordt met het advies van de sportraad naar het gemeentebestuur toe (wettelijk verplicht)..

Page 79: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 78

De gemeentelijke sportinfrastructuur moet verder beheerd worden vanuit één centrale dienst die gehuisvest is in één van de sportaccommodaties. De nodige middelen op vlak van hard en software moeten vrijgemaakt worden om dit beheer te optimaliseren. Door het wegvallen van de hulp van de civiele bescherming bij sportorganisaties doen we beroep op jonggepensioneerden (medioren). Database gemachtigde opzichters. We trachten deze doelgroep zoveel mogelijk actief te betrekken bij onze organisaties hetgeen hun betrokkenheid alleen maar kan bevorderen. Inspelen op nieuwe trends en doelgroepen is van het grootste belang waarbij een goede communicatie sportdienst – gebruikers (individuelen en clubs) voorop staat.

Page 80: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 79

ONDERSTEUNING/BEGELEIDING (Logistiek – financieel)

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweeg-beweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Subsidiereglement - +/- € 31.000 – is relatief veel Uitgebreid subsidie reglement – volwassenen/jeugd/topsport/opleiding Uitleendienst gemeente Technische dienst – logistieke ondersteuning Infovergaderingen

ZWAKTE Sommige subsidies worden niet volledig benut - opleiding Geen subsidies voor aanpassing infrastructuur Geen uitleendienst sportmateriaal Ontbreken gemeentelijke verzekering vrijwilligers

Binnen het bestaande subsidiereglement gaan we aandacht schenken en streven naar een meer professioneler management bij onze clubs. Permanente vorming en begeleiding van bestuurders en vrijwillige medewerkers. Binnen het bestaande subsidiereglement breiden we de rubriek kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding uit. Aanmoedigen om bijscholingscursussen te gaan volgen. Opkrikken van het niveau van de jeugdsportbegeleiders. Het subsidiereglement wordt uitgebreid met een rubriek “verbeteren en uitbreiden” van club sport infrastructuur. Specifiek doelgroepenaanbod stimuleren via het subsidiereglement. We denken hierbij aan: andersvaliden, mensen met beperkingen, senioren, vrouwen, -8 jarigen, … Uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst. Vb.: geluidsinstallatie. Aandacht voor sociale achterstelling via aangepast lidgeld.

Page 81: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 80

Aantrekkingskracht van de club vergroten. Stimuleren om promotionele acties te organiseren. Bijvoorbeeld: één maand gratis. Ondersteuning van vrijwilligerswerk via verzekering.

CLUB – SCHOOL – GEMEENTE – PRIVE (coördinerend)

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Goede samenwerking met scholen Goede samenwerking met clubs

ZWAKTE Weinig of geen contact met privé Niet alle clubs aangesloten bij de SR Politieondersteuning

Doelgroepengericht werken door een bepaald aanbod uit de privésector mee te integreren in het aanbod van de sportdienst. Ook een aanbod naar scholen en clubs. Gemeentelijke sportclubs gebruiksmogelijkheden bieden in privé- sportinfrastructuur. Gebruiksovereenkomsten sluiten. Mogelijke vormen van P.P.S. onderzoeken om bepaalde hiaten in de gemeentelijke sportinfrastructuur weg te werken. Via de naschoolse sportacademie streven we ’n goede doorstroming naar de club na. Contacten leggen met scholen opdat clubs hun sporttak kunnen initiëren op schoolsportdagen of tijdens de lessen L.O. Naschools gebruik maken van de schoolsport infrastructuur.

Page 82: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 81

CLUBS (Ronde van Bocholt)

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Veel clubs in veel disciplines Veel clubs aangesloten bij sportraad Gezonde financiële clubs Fluctuerend ledenaantal Veel aanbod Geen onderlinge concurrentie Bouw sporthal Kaulille Per discipline slechts één club Veel actieve senioren

ZWAKTE Zoektocht naar nieuwe/jonge bestuursleden Maaien van terreinen Geen overdekte seniorenaccommodatie Fluctuerend ledenaantal Geen specifiek aanbod basket, herenvolley, ... Geen vrijwilligersverzekering van gemeente Vraag : extra steun Sezoensralley Sommige binnensportclubs hebben nood aan bijkomende uren Specifieke nood voor accommodatie: manege, tennishal, binnensport senioren, zwembad ? Crossterrein Te weinig gediplomeerde trainers Medioren sluiten niet aan bij klassieke seniorenverenigingen

Spreiding van het sportaanbod door spreiding van gemeentelijke sportinfrastructuur. Kerkdorp en buurt gericht. Door spreiding van sportinfrastructuur (Kaulille) bestaande clubs versterken. Groter aanbod.

Page 83: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 82

Bij de nieuw op te richten sportinfrastructuur rekening houden met de verzuchtingen van de senioren. Overdekte petanque banen. Door een groter aanbod aan sportinfrastructuur kunnen bepaalde sporten geïnitieerd worden om alzo leemten op te vullen. Uitbouw crossterrein Kaulille ism provincie. Beheersovereenkomst crossterrein Kaulille. Aanbod , overdag, creëren voor senioren die zich niet aansluiten bij de klassieke seniorenverenigingen. Optimaliseren van de gemeentelijke sportzones via ’n studie. Opstellen van een R.U.P. Mogelijkheid onderzoeken of de privé sector wil investeren in zwembad, manège, … De clubs stimuleren om (nog) meer te werken met gediplomeerde trainers. Stimuleren van het vrijwilligerswerk in de sportverenigingen via een degelijke verzekering. Huldigen van vrijwilligers. Bijvoorbeeld: kampioenenhulde. Drempelverlagend werken door spreiding van accommodatie (mobiliteit) gekoppeld aan sociale huurtarieven. Ook sociale tarieven m.b.t. deelname aan sportpromotieactiviteiten. Onderzoeken daar waar de gemeente ondersteunend kan werken voor de clubs. Bijvoorbeeld: maaien van de terreinen. Grascheques.

Page 84: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 83

CLUBS (AV 16/04 - aanvulling)

KANSEN Vergrijzing/medioren Één ouder gezin Beweegbeweging Migranten Meer vrije tijd Individualisme (nieuwe doelgroepen)

BEDREIGINGEN Dalend geboortecijfer Toename van mobiliteit Één ouder gezin Groter aanbod buiten sport individualisme

STERKTE Jeugd blijven stimuleren Investeringen in nieuwe infrastructuur (cfr.sporthal Kaulille) (2x) Veel organisaties (veldloop,bosloop, recreathlon) (3x) Goede begeleiding (2x) Goed functionerende sportraad (2x) Goede Accommodatie (4x) Zuivere lokalen Vriendelijk personeel sportdienst (2x) Goede opvolging en interesse voor ingerichte activiteiten Subsidieregelingen Materiele ondersteuning van de gemeente ( bv nadars)

ZWAKTE Nog meer mogelijkheden bieden door centralisatie op de Damburg. Vrijwilligerswerk is een knelpunt Regularisatie sportterreinen en de accommodatie (2x) Betaalbare zaal voor inrichten tentoonstelling Viswater van het oud kanaal is niet proper Huurgelden zwembad Gebruik van zwembad is onmogelijk op feestdagen. Judotornooi is moeilijk in te richten. Zwarte matten leggen + judomatten naar onder slepen. Soms worden de afspraken niet nageleefd en dient er te dikwijls

Page 85: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 84

contact gezocht worden om een andere planning te verwezenlijken (Rakerheide) Boksring voor Kickboks Betere accommodatie (Cool Down en Atletiek Bree) Te veel aandacht voor competitie bij subsidieverdeling (Karate Bocholt) Overleg met betrokkenen ontbreekt. Bv Fitheidsomloop Kaulille is verboden voor fietsen maar het is een semi-vast MTB-parcours met toestemming van de provincie Onderzoeken welke terreinen en accommodaties geregulariseerd kunnen worden. Mogelijkheid onderzoeken voor de aanleg van een permanente MTB omloop. Bokszaal Atletiekpiste Centralisatie van infrastructuur onderzoeken via studies Maaien van grasterreinen Aanleg kunstgrasveld

Page 86: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 85

7.8. Startnota Stuurgroep

Page 87: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 86

7.9. Advies Sportraad –A.V. 2007-12-04

Verslag Algemene Vergadering dd 04 december 2007

Aanwezigheden: X : Aanwezig V : Verontschuldigd A : Afwezig

Voetbal Gevechtssporten VWTC Kaulille X Bocholt V.V. X Judoclub X BWK Torenkruiers X Kaulille F.C. X Karate Bocholt X Wandel Breughel X R.C. Reppel V Ju-Jitsu X Fiets Promo X Lozen SK V Karate Kaulille X Power Bikers X Marsvlinders V Kao Loy Gym X De Trouwe Vriend X Buitensporten Voetbal De Bosdravers X Krachtbal Lozen X Kreyel Sport X Vreeg daag A St. Kristoffel X Olympia Boys X Limburgse Scooterclub X Ponyclub Bocholt X KWB Sport K. X The legend of the fall X Tennis Kaulille X Riet S.K. X Parasporten Tennis Bocholt X Marshof KWB X De Blauwe Duif X De Ware Vriend X F.C. Parochiehuis V De Distelvink X Raekerheide V Binnensporten Visclub Bocholt A Atletiek Bocholt X Blijf Jong A Visclub Lozen X Binnensporten Biljart Bocholt A Scholen Tafeltennis V Biljart Lozen A G.V.B. Bocholt A Handbal Achilles X Biljart Heuvel A G.V.B. Kaulille X Volleybal Axor V F.C. Rodeo V G.V.B. Reppel A De Knallers X Berkenboys X G.V.B. Lozen X Bobad Badminton X Boneda X Basissch. De Brug V ZV Eurosportboys A Cool Down X Biotechnicum X ZV Dorperveld X Turnclub Klim Op X Senioren De Meerkoet Bree X Derbyschutters X Anders Jong X Organisatieverenig. M en M dansschool X N.E.O.S. X MC de zandstuivers V Dartclub De Lions X OKRA Bocholt V Moustache Team X Salire X OKRA Kaulille X MC Jonckers V Gezinsb Kaulille X OKRA Lozen X Vabeco racingteam X Ind sporten OKRA Reppel X LS Racingsport X De Sluistrappers X

Page 88: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 87

1. Goedkeuring vorig verslag – 2007-04-16

Bij aanvang van de vergadering hebben de verenigingen een papier gekregen met de gegevens van de club. Men heeft dit moeten nakijken en indien nodig aanpassingen toe te voegen. Indien mogelijk wordt er ook gevraagd naar email-adressen. Vooreerst worden de aanwezigheden en afwezigheden opgenomen (zie hierboven). Na voorlezing wordt het verslag met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

2. Schrapping en aanvaarding leden

Er zijn 3 verenigingen die een aanvraag hebben ingediend om aan te sluiten bij de sportraad. Alle drie zijn het recreatieve clubs die voldoen aan de voorwaarden om toe te treden tot de sportraad. De bestuursraad heeft zijn goedkeuring reeds gegeven. Door middel van handopsteking geeft ook de algemene vergadering zijn toestemming tot toetreding.

1) SALIRE: Zij doen aan ropeskipping met als voorzitster Laura Swinnen. Zij worden ondergebracht bij de sectie recreatiesporten : binnensporten. 2) LEGEND OF THE FALL: Zij houden zich bezig met autosport op recreatief niveau. De voorzitter is Jan Bové en zij worden ondergebracht bij individuele sporten. 3) GSF GEZINSBOND KAULILLE: Zij bestaan reeds van 1996 en wensen nu aan te sluiten bij de sportraad. Zij geven o.a. lessen hip-hop, kleuterturnen,… De voorzitster is Maria Vranken. Zij worden ondergebracht bij de sectie recreatiesporten : binnensporten. Ook zijn er 2 verenigingen die te kennen hebben gegeven geen deel meer te willen uitmaken van de sportraad. Dit gaat om recreatie voetbal Lozaboys en de KWB fietsclub van Kaulille. In het totaal, met deze veranderingen meegerekend, maken 78 verenigingen deel uit van de sportraad.

3. Leden algemene vergadering wijziging vertegenwoordiging

Volgens het nieuwe gemeentedecreet mag slechts max 2/3de van de effectieve vertegenwoordigers van de AV van de sportraad van hetzelfde geslacht zijn. Dit was voorheen niet. Enkele verenigingen werden daarop gecontacteerd. Een plaatswissel tussen de effectieve en de plaatsvervangende vertegenwoordiger vond hierop plaats. Momenteel is de verhouding : 30 vrouwen – 48 mannen op een totaal van 78 verenigingen. De vergadering keurt deze wijziging goed. Hierdoor kan de AV een rechtsgeldig advies uitbrengen.

4. Wijziging statuten De AV van de sportraad wenst de statuten aan te passen.

De wijziging stond vermeld in de oproepingsbrief en werd voorbereid door de bestuursraad. In de huidige statuten lezen we: de sportraad heeft in het algemeen tot doel op te treden als adviesorgaan inzake alle aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk sportbeleid. Bij de bevoegdheden van de AV en de BR vinden we dit verder niet terug in de tekst van de statuten. Daarom wensen we dit toe te voegen, bij wijze van verduidelijkin, als punt f) bij de bevoegdheden van de AV. Waarom bij de AV ? Aangezien dit het hoogst adviesorgaan is. Hfdst.3 – artikel 10: Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:

Page 89: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 88

a) De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad

b) aanstelling en ontslag van beheerders c) jaarlijkse goedkeuring van rekeningen en begroting d) het aanvaarden en schrappen van leden e) de ontbinding van de sportraad

Toevoeging: f) het geven van advies aan de gemeentelijke overheid; o.a. betreffende

het gemeentelijk Sportbeleidsplan De AV keurt deze statuutwijziging unaniem goed.

5. Goedkeuring sportbeleidsplan

Schepen van Sport Erik Vanmierlo geeft tekst en uitleg bij het Sportbeleidsplan 2008-2013. De aanwezigen hebben allen een uitprint van de doelstellingen ontvangen. Aan de hand van een power point presentatie worden de verschillende stappen overlopen.

In bijlage de uitprint.

De effectieve leden van de AV keuren vervolgens het Sportbeleidsplan unaniem goed. Het plan wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd (2007-12-20) voorzien van dit positief advies. Hierna dient het binnen de 10 dagen verstuurd te worden aan BLOSO.

6. Activiteitenkalender De kalender wordt uitgedeeld aan de aanwezigen.

Het activiteitenaanbod is iets uitgebreider als anders dit naar aanleiding van de bijkomende accommodatie in Kaulille. Ook kan je deze kalender terugvinden in Bocholt mag gezien wat maandelijks verschijnt. Indien verenigingen hier een activiteit willen in plaatsen, moet men ervoor zorgen dat het artikel voor de tiende van de maand op de sportdienst bezorgd wordt.

In bijlage de voorlopige activiteitenkalender 2008.

7. Subsidies

De subsidies zijn weer verdeeld. Toch willen we nog eens een extra accent leggen op het gebruik van de pot van €1250 voor het scholen en bijscholen van trainers. Hier wordt tot op heden nog te weinig gebruik van gemaakt. Stimuleer de trainers, ook de gediplomeerde, om zich bij te scholen! Sommige verengingen moeten nog hun rek. nr. invullen. De AV keurt de subsidieverdeling goed. In de toekomst zal het subsidiereglement nog eens grondig worden nagekeken en wordt het volledig afgestemd ifv het sportbeleidsplan.

8. Sporthal Steenakker

De bezetting loop zeer goed: 126.5 uren in gebruik in september, 183 uren in gebruik in december. Deze uren lopen wel van maandag tot vrijdag. In het weekend zijn er nog vele mogelijkheden tot het bezetten van de zaal. In het totaal vonden/ vinden er 17 verschillende initiatieven plaats. Op het moment zijn er veel aanvragen van zaalvoetbalploegen. In de toekomst proberen we een recreatie – zaalvoetbalcompetitie te organiseren.

Page 90: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 89

9. Varia

De gemeente heeft een brief verstuurd naar de verenigingen tot het gratis aanschaffen van een vrijwilligersverzekering. Deze gelieve spoedig in te vullen en binnen te brengen op het feestloket dienst vrije tijd.

Bieke Boonen. Bijlage 1 : activiteitenkalender 2008 C. Wekelijkse activiteiten cursussen: i Sportacademie 6 (scholen) start: 3de week januari i Aeronetics 1 (maandagvoormiddag 10u30 – sporthal) start: 07/01 i Aerobic 1 (maandagavond 20u00 – sporthal) start: 07/01 i Seniorensport 1 (woensdagvoormiddag 10u30 – Steenakker) start: 09/01 i Avondsport 1 (woensdagavond 19u00 – Steenakker) start: 09/01 i Steppen 1 (donderdagavond 20u00 uur – sporthal) start: 10/01 i Basketbalinitiatie 1 (donderdagavond 18u00 – Steenakker) start: 10/01 i Maxi Trampoline 2(zondagvoormiddag 11u00 – Steenakker) start: 13/01 D. Eenmalige activiteiten 07-08 februari : Sportinstuif – jeugd 14 maart: Badmintoncriterium sporthal Bocholt 24 maart-04 april: Paasvakantie: - omnisportkamp en sportkicks – jeugd (25-26-27-28 maart)

- kleutersportkamp – jeugd (31 maart en 1-2 april) - taal- en sportkamp – jeugd (31 maart en 1-2-3 april) - omnisportdag (Steenakker) – jeugd (4 april)

28 april – 2 juni: Skatecursus – jeugd + afsluitende toertocht (5 weken) 22 april - 24 juni: Cursus joggen op de Finse piste Bocholt – iedereen (10 weken) 23 april - 25 juni: Cursus joggen op Fit-o-meter Kaulille – iedereen (10 weken) ? april : Bocholt beweegt (scholensportdag) – jeugd 31 mei: Vlaanderen Fietst 4 juni: Afsluiting Sportacademie met happening op het Recreapark 04-18 juni: Fusie recreatie zaalvoetbaltornooi 25 juni: 3-valleientocht 28 juni: Integratiesportdag Bree (bsd) 28 juni: Kampioenenhulde ? juni: Beach Volleybal 8-9-10-11-12 juli: Fiets 5-daagse V.W.T.C. Kaulille 24-25-26-27 juli: Fietsvierdaagse (Sluistrappers) - +jeugd ? augustus: Beach tennis jeugd – TC Bocholt 4 tem 8 augustus: Beach- en surfkamp Vossemeren ism sportdienst Bree 14 augustus: Avondloop en snoepjogging - +jeugd 19-22 augustus: Zomerski en snowboard 4-daagse – jeugd (bsd) 28 augustus: Pétanque criterium (4) 7 september: De Gordel – Iedereen 8 sept – 10 nov: Najaarscursus joggen op de Finse Piste (10 weken) 08 - 12 september: Sportseniorenweek 11 september: Provinciale seniorensportdag te Zutendaal 7 september: Start intergemeentelijk bosloopcriterium te Bree +jeugd (bsd) (1) 25-26 september: Scholenveldloop – jeugd 27-29 oktober: Schaatssportkamp (herfstvakantie) – jeugd november: Vlaamse zwemweek – jeugd 14 december: Nordic Walking criterium – Bosleerpad Lozen (3) 22-23-24 december: Schaatssportkamp (kerstvakantie) – jeugd

Page 91: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 90

Bijlage 2 : Beleidsplan 2008-2013 – powerpoint presentatie

Page 92: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 91

Page 93: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 92

Page 94: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 93

Page 95: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 94

Page 96: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 95

Page 97: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 96

7.10. Gemeenteraadsbeslissing – GR 2007-12-20

Page 98: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.

Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 97

Page 99: Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013isb.colo.ba.be/doc/BP/SBP/SBP_Bocholt_2008-2013.pdf · 2008-01-02 · Gemeentelijk Sportbeleidsplan Bocholt 2008 –2013 3 2. Missie.