Gemeente - VNG · 2019-10-14 · MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1.1 Inleiding Kwaliteit is...

of 97 /97
Milieu in ruimtelijke plannen Gemeente Juridische mogelijkheden onder de Wet ruimtelijke ordening

Embed Size (px)

Transcript of Gemeente - VNG · 2019-10-14 · MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1.1 Inleiding Kwaliteit is...

 • Milieu in ruimtelijke plannenGemeenteJuridische mogelijkheden onder de Wet ruimtelijke ordening

 • Instrument

  Thema

  2.2 Structuurvisie

  2.3 Overleg / bestuursakkoord

  2.4 PlanMER

  3.1 Bestemmingsplan

  3.2 Beheersverordening

  3.3 Aanvullende verordenen-de bevoegdheid

  3.4 Voorbereidingsbesluit

  3.5 Stad-en-milieubenadering

  4.1 Projectbesluit

  4.2 Coördinatieregeling

  4.3 Exploitatieplan

  4.4 BesluitMER

  5.1 PPS en Overeenkomst

  5.2 Gronduitgifte

  Verwijsschema opgenomen voorbeelden, naar milieuthema en instrumentMilieu in ruimtelijke plannen Gemeente

  waterfauna

  bodem verkeer energie ruimte-gebruik

  bedrijvig-heid

  externe veiligheid

  geluid lucht

  PARAGRAAF

  Milieuthema staat centraal in het voorbeeld

  Milieuthema komt mede aan de orde in het voorbeeld

 • Milieu in ruimtelijke plannen Gemeente

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  Inhoud

  1. Introductie 3

  1.1Inleiding 3

  1.2Begrippenkadermilieuenplanvorming 6

  1.3Instrumentenpalet 9

  1.4Leeswijzer 12

  2. Visie... ook op milieukwaliteit 14

  2.1Meerverantwoordelijk,meermogelijk 16

  2.2Beleidsinstrumentstructuurvisie 20

  2.3Overleg/bestuursakkoordruimtelijkeplannen 26

  2.4PlanMER 29

  3. Instrumenten voor ruimtelijke normstelling 34

  3.1Bestemmingsplan 36

  3.2Beheersverordening 44

  3.3Aanvullendeverordenendebevoegdheid 48

  3.4Voorbereidingsbesluit 53

  3.5Stad-en-milieubenadering 56

  4 Publieke instrumenten voor ruimtelijke uitvoering 60

  4.1Projectbesluit 62

  4.2Coördinatieregeling 66

  4.3Exploitatieplan 70

  4.4BesluitMER 76

  5 Private instrumenten voor ruimtelijke uitvoering 80

  5.1PPSenovereenkomst 82

  5.2Gronduitgifte 87

  Bijlage1:Bronnen 92

  Bijlage2:Afkortingen 93

  Milieu in ruimtelijke plannen Gemeente

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  1.1 Inleiding

  Kwaliteit is belangrijk bij de vormgeving van onze omgeving. De ruimte is schaars, en de investeringen daarin dienen toekomstwaarde te hebben. De ruimtelijke behoeften van wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur verdienen een samenhangende benadering. De overheid moet in de ruimtelijke besluitvorming nota nemen van de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en economische, culturele en sociale gevolgen. Het Rijk wil een ruimtelijk beleid dat niet alleen ordent, maar ook richting geeft aan de ruimtelijke dynamiek van ons land. Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen moeten daarmee worden bevorderd. De Wet ruimtelijke ordening kiest daarom voor plannen en besluiten op het bestuurlijk niveau dat het dichtst bij mensen en hun leefomgeving staat.

  Metdevernieuwingvanhetruimtelijkeinstrumen-

  tariumvandeWetruimtelijkeordening(Wro,vanaf

  1juli2008inwerking)krijgtdenieuwerolverdeling

  tussendegemeenteendeprovinciegestalte.Inhet

  nieuwestelselneemtelkeoverheidslaagnadrukkelijk

  deverantwoordelijkheidvoorhaareigenbeleid.De

  integralegebiedsontwikkelingwordtversterktdoor

  ontwikkelings-enuitvoeringsgerichteinstrumenten.

  Ditbiedtmeermogelijkhedenvoorderelatietussen

  ruimtelijkeordeningenmilieu.

  Deruimtelijkeordeningvanvoorheenheeftdemi-

  lieudruknietdoenafnemen.Inhetnieuwestelsel

  komenderuimtelijkemilieudoelen,demilieuambities

  endeverantwoordelijkhedendaarvoorveelduide-

  lijkerteliggen.Hetafwentelenvanmilieuproblemen

  doorruimtelijkeingrepennaareenlagereofhogere

  overheidofbuurgemeentemoetdaarmeetothet

  verledengaanbehoren.Maarookkomtmenminder

  snelwegmetvrijblijvendemilieuambitiesenonrealis-

  tischemilieudoelen.

  Ditroeptwelmeteendevraagophoedegemeente

  haarverantwoordelijkheidvoormilieukannemenin

  deruimtelijkeplanvorming.Welkeinstrumentenkan

  zeinzettenvoorhetborgenvanmilieudoeleninruim-

  telijkeplannen?Deervaringeningemeentelijkeplan-

  nenmetbestaandinstrumentariumgevendaarineen

  eersteinzicht,zoalsbestemmingsplan,gemeentelijke

  verordeningenovereenkomst.Devraagisdaarnaast

  welkenieuwemogelijkhedendeWrodegemeente

  aanreikt.Inhoeverrezijndestructuurvisie,debe-

  heersverordening,hetexploitatieplanofdeovereen-

  komstgeschiktomeengoedeleefomgevingskwali-

  teitterealiseren?

  1. Introductie

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  Milieukansen van de Wro

  Methetverdwijnenvandeprovincialegoedkeuring

  voorgemeentelijkeplanneniseenprovincialecheck

  vandedoorwerkingvanprovinciale,landelijkeofEu-

  ropeseregelgevingindeplanvormingweggevallen.

  Voorhetmilieu,datvoordebasiskwaliteitsterkleunt

  opdezeregels,lijktdatopheteersteoogeenader-

  lating.Hetrealiserenvanmilieukwaliteitisechterniet

  zozeergebaatbijdiecheck,alswelbijeentijdigeen

  volwaardigemilieu-inbrenginruimtelijkbeleidenin

  deuitvoeringervan.OnderdeWrowordtjuistdit

  laatsteveeltransparanterneergezet.

  DeWrobrengteenduidelijkonderscheidaantussen:

  • beleid:watwildegemeentebereiken?DeWro

  verlangtvaniederegemeenteenprovincieeen

  structuurvisie,waarinhetruimtelijkontwikke-

  lingsbeeldwordtbeschreven.Daaraanmoetmen

  tevenseenuitvoeringsstrategieverbindendieaan-

  geeftopwelkewijzemenhetbeleidgaatrealise-

  ren;

  • normstelling,dejuridischeborgingvandedoor-

  werking.HoehebbenhetRijkendeprovincieer-

  voorgezorgddatgemeentenaanhunbeleidsdoe-

  lenmeewerkenendezenietdoorkruisen,enhoe

  zorgtdegemeentedatburgerenbedrijfweten

  waarzeaantoezijn?

  • uitvoering:welkemiddelenzetdegemeenteinom

  haarbeleidteeffectueren?

  Bijdetoedelingvanderuimtelijkebevoegdheden

  gaatdewetgeveruitvanhetadagium‘bevoegd-

  heidvolgtverantwoordelijkheid’:eenoverheidsni-

  veaudatverantwoordelijkwordtgehoudenvooreen

  bepaaldruimtelijkbeleid,moetookdebevoegdhe-

  denhebbenomdatwaartemaken.Ditgeldtvanzelf-

  sprekendookvoormilieubelangeninderuimtelijke

  planvorming.Detijdigeagenderingvanruimtelijke

  milieuthema’salsklimaatbestendigheid,zorgvuldig

  ruimtegebruikofenergieneutraalkanlokkendeont-

  wikkelingsperspectievenbieden.Milieubelangenwor-

  dendaardoorverwevenindeplanvorming.Naastde

  inhoudelijkeworstelingiserookeeninstrumentele

  opgave.Hoeborgtmendebeoogdemilieukwaliteit

  bijdeplanvormingenrealisatie?

  Degemeentekanvoorderuimtelijkemilieuaspec-

  ten,naasthetmilieubeleidsspoor,ooktotopzekere

  hoogtehetplanologischespoorbewandelen.Zodra

  meneengemeentelijk(milieu)belangindestructuur-

  visiewilopnemen,moetmenalmeteennadenken

  overdewijzenvanuitvoeringenvandoorwerking

  voorderuimtelijkeplanpraktijk.Dedoorwerking

  looptlangstweelijnen:

  1.bestuurlijk/beleidsmatig:degemeentebepaaltin

  hetkadervanhetmilieubeleidsplanofinhetkader

  vaneenstructuurvisiehaarruimtelijkemilieube-

  langenenverantwoordelijkhedenenformuleert

  daarvooreenoplossingsgerichtbeleid.Ditbe-

  leidbindtalleendegemeente,zodathetverstan-

  digisgoedoverlegtevoerenmetdeprovincie

  enanderepartijenoverdeafstemmingvande

  (milieu)beleidsdoelenendeaanpakvandeuitvoe-

  ring.Hetzelfdegeldtvoordeprovinciale(enrijks)

  visierichtingdegemeente;

  2.dejuridischedoorwerkingvanmilieuinderuim-

  telijkeuitvoering.Dezeisnormatiefvanaardwaar

  hetgaatomdedoorwerkingvan(provincialeen

  rijks-)milieubelangennaarhetlokaleruimtelijke

  beleid.Degemeentemoetderegelsvandepro-

  vincie(enhetRijk)inachtnemen.Hierbijismin-

  dersprakevantweerichtingsverkeertussende

  gemeenteendeprovincieofRijk,deafstemming

  overdenormatieveinstrumentenisimmersalinde

  bestuurlijkelijnaandeordegeweest.

  Doel brochure

  Dezebrochure-endezusterbrochurevoorprovin-

  cies-geefteenpraktischinzichtindemogelijkheden

  ommilieujuridischteborgenindegemeentelijkeen

  provincialeruimtelijkeplanvorming.Hetgeeftaan

  hoedegemeentehaarverantwoordelijkheidvoormi-

  lieubelangenkaninvullen.Gemeentelijkemedewer-

  kerskunnendebrochuregebruikenbijdekeuzevan

  instrumentenvoordedoorwerkingofuitvoeringvan

  haarruimtelijkemilieudoelen,zowelvoorhetherdefi-

  niërenvanhetbestaandebeleidalsvoordeinrichting

  vannieuwbeleid.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  Centraalstaathetpaletvanjuridischeinstrumenten

  indeplanvormingvoordegemeente.Debrochure

  gaatnietinopdebevoegdhedenenrelatiestenop-

  zichtevanhetRijk(ofregiobesturen).Perinstrument

  ismetbehulpvanvoorbeeldenbeschreveninhoever-

  rehetmogelijkisombepaaldemilieuaspectendaarin

  optenemenenvastteleggen,endeafwegingscrite-

  riadaarbij.

  Provincieskrijgenmetdezebrochureinzichtinde

  gemeentelijkemogelijkhedenommilieubelangente

  borgen,alsspiegelvoorhaareigenruimtelijkmilieu-

  beleid.

  Debrochureheefteeninstrumenteelenjuridisch

  karakter.Hetishetlogischevervolgopdeprocesbe-

  schrijvingeneninhoudelijke,thematischehandreikin-

  genvoordeinbrengvanmilieuindeplanvorming.

  ZoalsMILO(milieukwaliteitindeleefomgeving),Na-

  tionaalpakketduurzamestedenbouw,deWatertoets

  enDuurzaamheidsprestatieoplocatie(DPL).

  Debrochurespreektzichnietuitoverinhoudelijke

  ruimtelijkemilieuvoorkeurenofkeuzes.Datisimmers

  aandegemeente,afhankelijkvanaardenschaal

  vanderuimtelijkeopgavenenontwikkelingen.Aan

  dehandvaninhoudelijkevoorbeeldenwordtgeïllu-

  streerdwelkejuridischeimplicatiesruimtelijkemilieu-

  belangenkunnenhebben.

  Eenapartebrochuregeeftpermilieuthemaeenover-

  zichtvanborgingsmogelijkhedenmetbehulpvan

  ruimtelijkeinstrumenten.

  Algemenemaatregel van

  bestuurAanwijzing

  VerordeningAanwijzing

  Voorbereidings-besluit

  Inpassingsplan

  OvereenkomstBestemmingsplan

  Beheersverordening

  Structuurvisie

  Juridischedoorwerking

  Bestuurlijkedoorwerking

  Structuurvisie

  Structuurvisie

  Rijk

  Provincie

  Gemeente

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  1.2 Begrippenkader milieu

  en planvorming

  OnderdeoudeWROspeeldealgeregelddevraag

  welkemilieuaspecteninderuimtelijkeordening

  doorwerken.DezediscussieismetdeWronog

  steedsactueel.DeconsideransvandeWrosteltdat

  dewetstrekt‘terbevorderingvaneenduurzame

  ruimtelijkekwaliteit’.

  Deaandachtvoormilieuinderuimtelijkeordeningis

  indeloopderjarensteedsverderverbreed,totwat

  weleen‘duurzameruimtelijkeontwikkeling’wordt

  genoemd.Bovendienishetaccentgaandewegver-

  schoven,vanbouwplan(‘duurzaambouwen’)viahet

  bestemmingsplan(‘duurzamestedenbouw’)naarde

  structuurvisie.Detoenemendebetekenisvanmilieu

  heeftgeleidtoteenwirwaraanbegrippen,dieniet

  altijdeenduidigwordengebruikt.Dehieruitvolgen-

  deverwarringbelemmertdeonderlingecommunica-

  tie.Eenoverzichtvandebegrippenwordthieronder

  weergegeven.

  ‘Goede ruimtelijke ordening’

  Hetbegrip‘goederuimtelijkeordening’isindeWro,

  netalsinzijnvoorloper,nietnaderomschreven.Uit

  jurisprudentieiskortgezegdafteleidendatmenalle

  relevanteaspecteninderuimtelijkeoverwegingbe-

  trekt.Dewetgevergeeftindememorievantoelich-

  tingopdeWroeenruimebetekenisaaneengoede

  ruimtelijkeordening.Eengoederuimtelijkeontwik-

  kelingstreeftnaarhetbevorderenvaneenduurzame

  ruimtelijkekwaliteitineendynamischesamenleving.

  Hetbiedenvanfysiekeruimteenhetrealiserenvan

  eenduurzameruimtelijkekwaliteitzijnonlosmakelijk

  metelkaarverbonden.Deruimtelijkebesluitvorming

  dientbeideelemententewaarborgenomtevoorko-

  mendatcollectievebelangentegenstellingenont-

  staanenomtevoorkomendatwaardevollegebieden

  verlorengaanofdattoekomstigegeneratiesworden

  belastmetmoeilijkomkeerbareinbreukenophet

  ecologischevenwicht.

  Eengoederuimtelijkeordeningdraagtbijaande

  kwaliteitvandeleefomgeving.Volgensdememo-

  rievantoelichtingbetekentdatnietalleendathet

  verschaffenvanvoldoenderuimtevoorwonen,wer-

  ken,recreërenenverkeerindebeleidsafwegingen

  moetenwordenbetrokken,maarookhetgebruikdat

  daarvanwordtgemaakt.Bijdevormgevingvande

  fysiekeruimtekunnen,meerdantotnutoe,vanuit

  verschillendebeleidsterreineneisenwordengesteld

  aanhetgebruikvanderuimte.Dieeisenkrijgeneen

  wisselendenadruk,afhankelijkvandeaardofpro-

  blematiekvanhetgebiedenvanmaatschappelijke

  opvattingenoverdekwaliteitvandeomgeving.Het

  beleidvoorderuimtelijkeinrichtingvaneenbepaald

  gebiedofvoorbepaaldeaspectendaarvan,komt

  derhalvetotstandnaafwegingvanalleruimtelijkre-

  levantebelangen.

  Welkemilieuaspectenvanuiteengoederuimtelijke

  ordeningvooreenplangebiedvanbelangzijn,moet

  menperplanbeoordelen.Deessentieenhetge-

  wichtvanmilieuaspectenisafhankelijkvanhetge-

  biedendeopgave.Hetfundamentdaarvoorisartikel

  3:2vandeAlgemenewetbestuursrecht(Awb),dat

  bestuursorganenverplichtombijdevoorbereiding

  vaneenbesluitdenodigekennistevergarenomtrent

  derelevantefeitenenbelangen.Daarenbovenver-

  plichtartikel3.1.6vanhetBesluitruimtelijkeordening

  (Bro)hetbestuursorgaanombijdevoorbereidingvan

  hetruimtelijkplanteonderzoekenwelkewaarden

  bijhetplaninhetgedingzijnenwatdegevolgen

  vanhetplanzijnvoordezewaarden.Aanwijzingen

  voorderelevantievanaspectenkunnenookvolgen

  uitspecifiekewetgeving,zoalsdeWetmilieubeheer

  (Wm).

  ‘Milieu’

  Watkanofmoetmenbijderuimtelijkeordeningon-

  der‘milieu’verstaan?DeWmschaartondermilieu

  hetbelangvandebeschermingvanmensen,dieren,

  plantenengoederen,vanwater,bodemenluchten

  vanlandschappelijke,natuurwetenschappelijkeen

  cultuurhistorischewaardenenvandebeheersingvan

  hetklimaat.Inderuimtelijkecontextgaathetomhet

  fysiekemilieu,defysiekeruimtelijkeomgeving.

  Voordeinkaderingvanmilieugebruiktmendanvaak

  debegrippen:

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  PLAN-VORMING

  SOCIA

  AL CULTURELE KWALITEIT

  EC

  ON

  OM

  ISCH

  EKW

  ALITEITECOL

  OGIS

  CHE

  KW

  ALI

  ETI

  T

  GELUID

  BODEM

  ENER

  GIE

  WAT

  ER, E

  TC.

  • ‘milieuhygiëne’:gerichtophetbestrijdenvanmi-

  lieuhindervangeluid,geur,stank,lucht,bodem-

  verontreinigingenveiligheidsrisico’s;

  • ‘ecologischeduurzaamheid’:bestaatnaastmilieu-

  hygiëneuitaspectenvanaardkunde,hydrologie,

  cultuurhistorie,natuurenklimaatenenergie,die

  bijaantastingnietofzeermoeilijkteherstellenzijn

  (irreversibel);

  • ‘duurzaamheid’vanuittripleP:hetstrevenomde

  driepijlersvanduurzameontwikkelingPeople

  (socialecomponent),Planet(ecologieenmilieu)

  enProfit/Prosperity(economie,winst,werken

  welvaart)metelkaarinbalanstebrengenente

  houden.Debasishiervoorishetbegrip‘duurzame

  ontwikkeling’.Bijdeplanontwikkelingisreken-

  schaptenemenvandeeffectenvanvoorgestane

  ingrepeninhetplangebied:

  - inrelatietotzijnomgeving,doorproblemenniet

  doorteschuivennaarandereschaalniveaus;

  - naardetoekomst,doorzominmogelijkmilieupro-

  blementescheppenvoorkomendegeneraties.

  Deeerste2puntenbiedendeingrediëntenvooreen

  milieuagendabijderuimtelijkeplanvorming.Het3e

  begripoverlaptdeintegraleruimtelijkeafweging.

  Dezebrochurerichtzichopéénvandepijlersvoor

  eenduurzameruimtelijkeontwikkeling:demilieu-

  agenda.Aandeordekomen:bodem,water,floraen

  fauna,verkeerenvervoer,energie,geluid,lucht,ex-

  terneveiligheid,bedrijvigheidenzorgvuldigruimte-

  gebruik.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  ‘Kwaliteitseis’

  DememorievantoelichtingvandeWroomschrijft

  hetbegripkwaliteitseisalsvolgt:‘wettelijkeeisdie

  zichprimairrichttotdeoverheidenwaarinmetbe-

  hulpvaneenkwaliteitswaardewordtvoorgeschreven

  aanwelkekwaliteiteenonderdeelvandeomgeving

  opeenbepaaldmomentmoetvoldoen’.

  HetRijkendeprovinciekunnenmilieukwaliteitseisen

  stellenineenAMvBrespectievelijkmilieuverorde-

  ning(opgrondvanhoofdstuk5Wm).DeWrobiedt

  hetRijkendeprovinciedemogelijkheidbijAMvB

  c.q.verordeningruimtelijkrelevantekwaliteitseisen

  testellenvoorbestemmingsplannen,inpassingsplan-

  nen,beheersverordeningenenprojectbesluiten(ar-

  tikelen3.37,4.1en4.3).Dememorievantoelichting

  refereertaankwaliteitseisenmetruimtelijkegevolgen

  ophetvlakvanwaterbeheerenexterneveiligheid

  enaandeeiseninzakedeWetgeluidhinder(exarti-

  kel3.3.1,lid2Bro).Dangaathetbijvoorbeeldover

  detenhoogstetoelaatbaregeluidsbelastingdiebij

  deuitwerkingofwijzigingvaneenbestemmingsplan

  inachtmoetwordengenomen.Degemeente(of

  provincie)moetdergelijkeeisenbijdeplanvorming

  inachtnemen(norm)ofhiermeerekeninghouden

  (streefwaardeof-kwaliteit).

  ‘Wettelijke basiskwaliteit’

  Voorverschillendebeleidsterreinenzijnkwaliteitsnor-

  mengeformuleerddiedirectvaninvloedzijnopde

  ruimtelijkebesluitvorming.Eenwettelijkebasiskwali-

  teitbetekentdatersprakeisvaneenwettelijkenorm

  waaraaneenbepaaldgebiedopeenbepaaldmo-

  mentmoetvoldoen.Bedoeldwordteenwetinmate-

  riëlezin,deregelgevingkanvanhetRijk,provincieof

  gemeentezijn.

  Meestalgaathetomeenminimaaltebehalenkwali-

  teitvoorgezondheid,milieuennatuur,zoalsgeluid,

  stank,externeveiligheid,verontreinigingvanop-

  pervlaktewater,bodemennatuurbescherming.De

  grenswaardenuitdeWetgeluidhinderzijneenin-

  houdelijkvoorbeeld.Inderuimtelijkebesluitvorming

  moetendezeinachtwordengenomendanwelmoet

  daarmeerekeningwordengehouden.

  ‘Beleidsmatige, niet-wettelijke, basiskwaliteit’

  Steedsmeergemeentenendiverseprovincies,zoals

  Utrecht,werkenmetmilieukwaliteitsprofielenvoor

  gebieden.Erisdansprakevaneenbeleidsmatigeset

  kwantitatieveofkwalitatievewaardendiedekwa-

  liteituitdruktwaaraaneenbepaaldgebiedopeen

  bepaaldmomentmoetvoldoen(denkaanMILO).De

  procedurevandewatertoetsiseenprocesmatigeba-

  siskwaliteit.

  Metdezewaardengeeftdegemeenteofprovincie

  eenconcreteondergrensaandievooreenbepaald

  gebiedtoepasselijkis.Bijvoorbeelddewoningdicht-

  heid,dehoeveelheidoppervlakteaangroenofwater,

  deinfiltratievoorzieningofdegemiddeldeafstand

  tenopzichtevaneenbushalte.Meestalisdatgeba-

  seerdopdeaanwezige,bestaandekwaliteitinhet

  gebied.Ditistebeschouwenalseenuitwerkingvan

  hetalgemene‘standstill’beginsel,danwelhet‘ver-

  oorzakersbeginsel’(geenafwenteling).Vaneenám-

  bitieisdaneigenlijknoggeensprake.(Inde‘enge’

  plankwaliteitsopvattingiselkekwaliteitdienietbij

  wetisbepaaldeenambitie).

  Wanneerdergelijkekwaliteitscriteriadoordege-

  meenteofprovinciewordenneergelegdineenstruc-

  tuurvisievoorhetbetrokkengebied,biedenzeeen

  duidelijkbeoordelingskadervoorruimtelijkebeslui-

  ten,zoalsbestemmingsplanofprojectbesluit.Inhet

  planmoetdebasiskwaliteitwordenmeegenomen.

  Uitdetoelichtingofruimtelijkeonderbouwingmoet

  sprekenhoedaarmeerekeningisgehouden.

  Zodradewaardenwordenopgenomeninalgemene

  regels,issprakevaneenwettelijkebasiskwaliteit.

  ‘Milieuambitie’

  Hetbegripmilieuambitiereserverenwijvoordie

  kwaliteitsniveausvooreenbepaaldgebiedwaaruit

  eenzekereuitdagingspreekt.Nieuwteontwikkelen

  woon-enwerkgebiedenbiedenvaakmogelijkheden

  voorhogerekwaliteitsniveaus.Ookbijdeherstruc-

  tureringvaneengebiedzijnergelegenhedenomde

  milieukwaliteittotbovenhetbasisniveauteverbete-

  ren.Tedenkenisaaneenenergieprestatieoplocatie

  (EPL)van7ofhoger.AlsmenvoldoetaanhetBouw-

  besluitlevertdateenlagereenergieprestatieop.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �

  DeNotaruimtedaagtgemeentenenprovinciesuit

  waarmogelijkeenhogereambitietestellen.Delat

  voorhetmilieuaspectligtdanbovendebasiskwaliteit

  voorhetbetreffendegebied.Hoehoogisafhankelijk

  vandeprioriteitdiedegemeenteenontwikkelende

  partijendaaraantoedichten.Envandebeschikbare

  middelenentechnieken.

  Wanneereengemeenteofprovinciedezecriteria

  neerlegtineenstructuurvisievoorhetbetrokkenge-

  bied,biedenzeeenbeoordelingskadervoorruimte-

  lijkebesluiten,zoalsbestemmingsplanofprojectbe-

  sluit.Uitdetoelichtingofruimtelijkeonderbouwing

  vanhetplanmoetsprekenhoedaarmeeindeafwe-

  gingrekeningisgehouden.

  Deuitkomstenzijnvaaktotaanhetuitvoeringsge-

  reedmakenvaneenprojectongewis.Ambitieuzeuit-

  komstenlenenzichdaarommindervooreen(alge-

  mene)afdwingbareregeling.Overdegezamenlijke

  wegernaartoekunnennatuurlijkwelprocesafspraken

  wordengemaakt,zoalshetlatenopstellenvaneen

  energievisie.

  Realisatievaneenhogeredandebasiskwaliteitispas

  goedmogelijkwanneerbijdeontwikkelingvanruim-

  telijkeplannenmilieubelangentijdigwordenbetrok-

  ken.Verschillendegemeentengebruikendaarbijhet

  milieukwaliteitsprofielalshulpmiddel.

  1.3 Instrumentenpalet

  De‘borging’vaneenmilieuaspectinderuimte-

  lijkeplanvormingkanopdiversemanierengestalte

  krijgen.Degemeentestaatverschillendesoorten

  beleidsinstrumententerbeschikking:

  sociaal(overreding)

  economisch(beloning)

  juridisch(dwang)

  Voorkwaliteitsambitieszijnallereerstsocialeinstru-

  mentenvanbelang.Communicatieenoverlegzul-

  lenmensenoverdestreepmoetentrekken.HetRijk

  spreektvanhetverleidenvanpartijentothogere

  kwaliteitsniveaus.Eenvoorwaardedaarvoorisdat

  ambitiestijdigenduidelijkwordengeformuleerd.

  Ookisoverlegnodigtussenbetrokkenpartijenover

  derealisatievandieambitie.Draagvlakbijdepartijen

  diedeambitiemoetenvormgevenofopbrengenis

  immersvancruciaalbelang.Financiëleprikkelskun-

  nendaarbijvandienstzijn.Hetopvoorhandafdwin-

  genvaneenambitieisnietdemeestsuccesvolleweg.

  Zodrapartijenzichkunnenvindenineenambitie,

  iseenafgeleideopgavedejuridischeborgingvan

  deambitieinhettrajectvanonderzoek,uitwerking

  enrealisatie.Juridischeborgingisvanbelangom

  ontwikkelendepartijenaandeafsprakentekunnen

  houden,duidelijkheidtescheppennaarbetrokkenen

  /belanghebbendenenomdebeheersituatiegoed

  tekunnenvastleggen.Dejuridischeborgingbiedt

  uiteindelijkdemogelijkheidintegrijpenalsmende

  beoogdekwaliteitniet(dreigt)waartemaken.

  Dezebrochurerichtzichmetnameopdejuridi-

  scheborgingsmogelijkhedenvoormilieubinnen

  deruimtelijkeinstrumenten.Daarbijmoetrekening

  wordengehoudenmetdejuridischekenmerkenvan

  deverschillendeinstrumenten.Nietalleskanineen

  bestemmingsplan,overeenkomstofexploitatieplan

  wordenvastgelegd.Ditisbovendienooknietaltijd

  wenselijk,flexibiliteitnaardetoekomstisookeen

  duurzameplankwaliteit.

  Eenmilieuambitiekanmenvaakopuiteenlopende

  manierenverankerengedurendeeenplanproces.Bij-

  1.

  2.

  3.

  streefwaarde

  lokale ambitieenbasiskwaliteit

  stad en milieu

  bodem water geluid

  grenswaarde, MTR

  Gebiedskwaliteit

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 10

  voorbeeldeenbepaaldemaximalegeluidbelasting

  opdegevelvanwoningenkanzijnvertalingkrijgenin

  eenkwaliteitseisdieinhetbestemmingsplankanwor-

  denopgenomen.Diezelfdeambitiekanéérderinhet

  ontwerptrajectookeenrolspelenindeinvullingof

  vormgevingvanhetplangebied.Tedenkenisaande

  omleggingvaneenweg,afschermendebebouwing

  ensitueringvangevoeligefuncties.Demilieukwaliteit

  ligtdanuiteindelijkstevigverankerdindeplankaart,

  functietoedelingindedoeleindenofprogrammati-

  scheafspraken.Denormzelfisbijdeborgingvande

  milieukwaliteitdanminderrelevant.

  Ruimtelijke instrumenten

  Degemeenteheeft,netalsRijkenprovincie,debe-

  schikkingovereenvollediginstrumentenpakketom

  haarruimtelijkbeleidtotuitvoeringtebrengen.Bij

  debevoegdheidstoedelingindeWromaakthetin

  principenietuitopwelkschaalniveauderuimtelijke

  vraagstukkenzichafspelen.Alshetgaatomgemeen-

  telijkebelangen,zoalsdekwaliteitvanwoongebie-

  denofhetlokalevoorzieningenaanbod,hoortdepla-

  nologischeverantwoordelijkheidookopdatniveau

  teliggen.Alserprovincialebelangeninhetgeding

  zijn,zoalsgroteinfrastructurelelijnenofwaterber-

  gingsgebieden,ligtdeverantwoordelijkheidvoorde

  planologischeinbeddingopdatniveau.Degemeen-

  tenenprovincieshebbendaarominbeginselhetzelf-

  debeleids-enjuridischinstrumentenpaletvoorde

  ruimtelijkeplanvorming.

  OnderdeoudeWROliepenbeleidsdoelenenin-

  strumentendoorelkaar.DeWrobrengteenonder-

  scheidaantussenenerzijdshetbeleidsdocument,de

  structuurvisie,enanderzijdsdeinstrumentenvoor

  hetvastleggenvanjuridischbindenderegels.DeWro

  sluitdaarmeeaanbijhethuidigestelselvandeWm:

  hetmilieubeleidsplanbevathetindicatievebeleiden

  deverordeningishetregelinstrument.

  DeWrodwingtdegemeente(maarookdeprovincie)

  onderscheidtemakeninbeleidenjuridischeinstru-

  menten.Degemeentemoet,bijhetbepalenvanhaar

  ruimtelijke(milieu)belangenindestructuurvisie,wel

  aangevenmetbehulpvanwelkeinstrumentenzijhaar

  ruimtelijkebeleidsdoelenvervolgensdenkttegaan

  verwezenlijken.

  HetbestemmingsplanheeftindeWrodecentrale

  plaatsalsruimtelijkinstrumentmeteenrechtstreeks

  bindendewerkingnaarburgersbehoudenenisop

  onderdelenversterkttenopzichtevanhetverleden.

  Rigoureusveranderdzijndepositieenrolvande

  provinciebijhetgemeentelijkebestemmingsplan.De

  provincieheeftmethetinpassingsplaneengelijk-

  soortiginstrumentterbeschikkinggekregenomhaar

  ruimtelijkebelangenzelfplanologisch-juridischinte

  kunnenpassen.

  Kenmerkendvoorhetbestemmingsplaneninpas-

  singsplanisdatzezoweleennormstellendkarakter

  alseenuitvoeringskarakterhebben.

  Behalvehetbestemmingsplanstaatdegemeentebij

  deruimtelijkeplanvormingdiverseanderejuridische

  instrumententerbeschikking-aldannietgebaseerd

  opdeWro-,diegeschiktzijnvoorhetrealiserenvan

  ondermeermilieubelangen:

  • voordevastleggingvanhetbeleid:hetmilieube-

  leidsplan,eventueelgecombineerdmeteenas-

  pectenvisievoorhetruimtelijkmilieubeleid,ende

  verplichtestructuurvisie.Ondersteunendeinstru-

  mentenzijnhetoverleg,debestuursovereenkomst

  eninvoorkomendegevallendestrategischemi-

  lieubeoordelinginhetplanMER;

  • normstelling:voorhetvastleggenvanhetgrond-

  gebruik(bestemmingsplan).Ookkunnen-totop

  zekerehoogte-viaeengemeentelijkeverordening

  regelswordengesteld.ViadeStad-en-milieube-

  naderingkandegemeenteeenafwijkendenorm

  vastleggen,mitsdeprovinciehieraangoedkeuring

  geeft;

  • publiekrechtelijkeinstrumentenvoordeuitvoering:

  bestemmingsplan,projectbesluit,coördinatiebe-

  voegdheidenhetexploitatieplan.Indevoorko-

  mendegevallenishetbesluitMERhetinstrument

  bijuitstekommilieuaspectenteonderzoekenen

  teagenderenindeconcretebesluitvorming;

  • privaatrechtelijkeinstrumentenvoordeuitvoering

  inderuimtelijkeplanvormingzijnovereenkomsten

  enuiteenlopendeverschijningsvormenvanpu-

  bliek-privatesamenwerking.Ookzijnonroerend

  goedtransactiestotopzekerehoogteintezetten

  voormilieubelangen.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 11

  Niet-juridische instrumenten

  Bestuursakkoord

  STRUCTUURVISIE(Beleidsuitgangspunten,

  zonder juridische doorwerking)

  PlanMER

  Overleg Beheersverordening Bestem-mings-

  plan

  Projectbesluit

  Aanvullendeverordenende

  bevoegdheid

  Coördinatieregeling PPS en overeenkomst

  Voorbereidings-besluit

  Exploitatieplan Gronduitgifte

  BesluitMER

  Stad-en-milieubenadering

  Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk

  Normstelling Uitvoering

  Instrumenten inzet

  Digitale verankering

  DeWroverplichtoverhedenomhunruimtelijkevi-

  sies,plannenengebiedsgerichtebesluitenindigi-

  talevormoptestellenenbeschikbaartestellen.

  Daarnaastdienendeplannenvoordeburgerraad-

  pleegbaartezijn(verplichtvanaf1juli2009).Dewijze

  waaropoverhedenplannenmaken,publicerenenge-

  bruikenverandertdaardoor.Elektronischebestanden

  komencentraaltestaanenpapierverdwijntnaarde

  achtergrond.Ditdraagtbijaandeefficiencyvande

  planvorming.

  Deintegratievanmilieubelangenkandaarmeeeen

  stukeenvoudigerworden,mitshetmilieuvelderin

  slaagthaarbedoelingentekoppelenaanplange-

  bieden.Eendigitaleweergavevangebiedsgerichte

  milieukwaliteitsaspectenmaaktverbandenmetruim-

  telijkeontwikkelingenzichtbaar,ofhetnuinventarisa-

  tiegegevens,kwaliteitseisenofambitiesbetreft.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  1.4 Leeswijzer

  Debrochureisopgebouwdvanuit4categorieëninstrumentenvoorhetborgenvanmilieuinderuimtelijke

  planvorming:instrumentenronddebeleidsvisie,normatieveinstrumenten,publiekeuitvoeringsinstrumenten

  enprivateuitvoeringsinstrumenten.Iederecategoriewordtineenafzonderlijkhoofdstukbehandeld.

  Debrochurerichtzichinhoudelijkopdemilieuagendavooreenduurzameruimtelijkeontwikkeling:bodem,

  water,floraenfauna,verkeer,energie,geluid,lucht,externeveiligheid,bedrijvigheidenruimtegebruik.

  Bepalen provinciale milieubelangen

  Structuurvisie

  Overleg / bestuurs-akkoord

  PlanMER

  PROVINCIE PPS en overeen-komst

  Gronduitgifte

  Verordening

  Proactieve aanwij-zing

  Voorbereidings-besluit

  Zienswijze en reactieve aanwijzing

  Stad-en-milieubenadering

  Bestemmingsplan

  Projectbesluit

  Coördinatie-regeling

  Exploitatieplan

  BesluitMER

  2.1 Meer verant-woordelijk, meer

  mogelijk

  2.2 Structuurvisie

  2.3 Overleg / bestuursakkoord

  2.4 PlanMER

  GEMEENTE 5.1 PPS en overeenkomst

  5.2 Gronduitgifte

  3.2 Beheersverorde-ning

  3.3 Aanvullende verordende

  bevoegdheid

  3.4 Voorbereidings-besluit

  3.5 Stad-en-milieubenadering

  3. Normstelling 4. Uitvoering publiek 5. Uitvoering privaat2. Visie

  3.1 Bestemmingsplan

  4.1 Projectbesluit

  4.2 Coördinatiere-geling

  4.3 Exploitatieplan

  4.4 BesluitMER

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  Beschrijving instrumenten

  Detoepassingsmogelijkhedenvanhetinstrument

  voorhetborgenvanmilieustaattelkensalsvolgtom-

  schreven.

  • Weergavevandekenmerkenvanhetinstrument:

  strekking,bevoegdgezag,juridischebasis,proce-

  dure,beroep.

  • Beschrijvingvandebetekenisvoormilieuaande

  handvandekarakteristieken:

  - hetbereikvanhetinstrument,geografisch,in-

  houdelijken/ofjuridisch;

  - dewijzevanjuridischedoorwerking;

  - derolvandegemeentebijdetotstandkoming

  enhetgebruikvanhetinstrument;

  - demogelijkerolvandeprovinciebijdetot-

  standkomingenhetgebruikvanhetinstrument.

  • Tipsoverdetoepassingsmogelijkheden,criteriaen

  conditiesvoordeborgingvanmilieuenillustratie-

  vevoorbeelden.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  Bestuurlijkedoorwerking

  Structuurvisie

  Structuurvisie

  Structuurvisie

  Rijk

  Provincie

  Gemeente

  2. Visie... ook op milieukwaliteit

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  Bestuurlijkedoorwerking

  Structuurvisie

  Structuurvisie

  Structuurvisie

  Rijk

  Provincie

  Gemeente

  De gemeentelijke visie op de kwaliteit van het milieu heeft verschillende verschijningsvormen. Naast thema’s en doelgroepen nemen gebiedsgerichte ambities een belangrijke plaats in. Deze zijn vaak uitgewerkt in gemeentelijk milieubeleid, op enige afstand van de ruimtelijke praktijk. Het is mogelijk deze ruimtelijke milieudoelen en milieuambities een plek te geven in een integrale structuurvisie. Ook opname in een aspectenstructuurvisie voor het ruimtelijk milieubeleid behoort tot de mogelijkheden.De structuurvisie voor het ruimtelijk milieubeleid maakt strikt genomen geen deel uit van het juridisch instrumentarium van de Wro. Beschrijving van dit beleidsstuk is echter onmisbaar, juist ook vanuit milieuoptiek. De betekenis van de structuurvisie ligt in het aanwijzen van de belangen en verantwoordelijkheden - uit milieuoptiek of met een milieu-impact - en de wijze waarop het vaststellende orgaan de beschreven ontwikkelingen tot uitvoering wil laten komen (uitvoeringsparagraaf). Het gemeentelijk beleid is in beginsel alleen bindend voor het eigen bestuur, zodat een goede afstemming met de provincie en buurgemeenten nodig is.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  2.1 Meer verantwoordelijk,

  meer mogelijk

  MetdeWroisderolverdelingtussendegemeen-

  teendeprovinciebijderuimtelijkeplanvorming

  aanzienlijkveranderd.Elkeoverheidslaagneemtde

  verantwoordelijkheidvoorhaareigenruimtelijkbe-

  leid.Degemeentekrijgthiermeebeduidendmeer

  inhoudelijkeverantwoordelijkheidvoorderuimte-

  lijkeordeningbinnendegemeentegrenzen.Omdie

  verantwoordelijkheidwaartekunnenmaken,zalde

  gemeentezelfooknadrukkelijkhaarmilieubelangen

  –naastdievandeprovincieenhetRijk–eenplek

  moetengeveninderuimtelijkeplanvorming.Immers,

  deprovincieheeftalleennogeentaakaangaandede

  inhoudelijkebeoordelingvaneenbestemmingsplan

  ofprojectbesluitwanneererprovincialebelangenin

  hetgedingzijn.Degemeentelijkeplannenworden

  doordeprovincie(enhetRijk)beduidendminderop

  wet-enregelgevingbeoordeeld.Eentekortschieten-

  dekwaliteitkandanpasbijdeRaadvanStatewor-

  dengesignaleerd,metallegevolgenvandien.

  Milieubelangen in structuurvisie

  Hetgemeentelijkmilieubeleidsplangeeftrichtingaan

  deverbeteringvandemilieukwaliteitbinnendege-

  meente.Destructuurvisieishetinhoudelijkrichting-

  gevendedocumentvoorderuimtelijkeontwikkeling

  binnendegemeente.Doormilieubelangenmeteen

  ruimtelijkecomponentdaarineenplaatstegeven,

  wordtmilieuvolwaardigonderdeelvanderuimtelij-

  keweging.Alsdegemeentegeenmilieubeleidsplan

  heeft,iserredentemeeromhetmilieueenvol-

  waardigeplaatstegevenineenintegraleruimtelijke

  structuurvisieofaspectenstructuurvisie.

  Hetkaraktervandemilieu-inbrengkanvariërenvan

  -duurzame-locatiekeuzentotkwaliteitscriteriavoor

  gebiedenbinnendegemeente.Hiermeelegtdege-

  meenteeenduurzaamruimtelijkfundamentvoorde

  borgingvanmilieukwaliteit.Devisiewerktimmers

  doornaarprojectenenandereuitvoeringstrajecten,

  Derolvandeprovincie(enrijk)bijeengemeentelijkbestemmingsplan

  Deveranderderolvandeprovinciebijhetgemeentelijkbestemmingsplanisinonderstaandschemasamengevatweergegeven.

  HetStreekplanendedaaraangekoppeldegoedkeuringsbevoegdheidvangemeentelijkeruimtelijkeplannenisvervallen.Depro-

  vincielegthaarbeleidvastinstructuurvisies(indicatief)en/ofjuridischeregels,zoalseenverordening.Overleginhetvoortraject

  vanruimtelijkeplannen–structuurvisiesenbestemmingsplannen-isdaarmeebelangrijkergeworden.Deprovinciebeoordeelt

  ofhetgemeentelijkeontwerpbestemmingsplanovereenstemtmethetprovincialebeleidenregelgeving.Deprovincie(maarook

  hetRijk)kaneventueelzienswijzenindienen,alservanuithaarprovinciale(ofrijks-)belangenaanleidingtoeis.

  Degemeentemoetbijdevaststellingvanhetplanrekeninghoudenmetdezezienswijze,wantlooptandershetrisicovaneen

  reactieveaanwijzingdoordepro-

  vincie(ofRijk).Dezebeoordeling

  vindtplaatsnavaststellingenvoor

  deterinzageleggingvanhetvast-

  gesteldeplan.Vervolgenslegtde

  gemeentehetvastgesteldeplan

  terinzage.Alsereenreactieve

  aanwijzingisgedaan,dantreedt

  datonderdeelvanhetplannietin

  werking.Deprovincieheeftook

  demogelijkheidomberoepinte

  stellentegenhetbestemmings-

  plan(ditgeldtookvoorhetRijk).

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  HoofdbelangprovincieNoord-Brabant:zorgvuldigruimte-gebruik

  Inwezengaathetertelkensommethetprovinciaalruimtelijkbeleidbij

  tedragenaandebalanstussenheteconomische,hetecologischeen

  sociaal-culturelekapitaalvanNoord-Brabant.Wijwillennieuweruimte-

  lijkeontwikkelingenfaciliterendiebijdragenaanhetopprovincialeschaal

  behoudenenverkrijgenvansamenhangenbalanstusseneconomische,

  ecologischeensociaal-culturelekwaliteiten.Hierbijzullenwebijnieuwe

  ontwikkelingenmeeraandachtschenkenaanecologischeensociaal-cul-

  tureleaspectendanindeafgelopendecenniaisgebeurd.Metandere

  woorden:wewillenonzeruimtezorgvuldigergaangebruiken.

  Bron:interimstructuurvisieprovincieNoord-Brabant,2008

  viabestemmingsplanofprojectbesluit.

  Alsruimtelijkemilieubelangenachterwegeblijven

  indevisievorming,krijgtdegemeentedaarvanzelf

  laterderekeninggepresenteerdbijdeconcreteplan-

  vorming.Bijsturinginlocatiekeuzeofkwaliteitsambi-

  tieisdanaanzienlijkmoeilijker.

  Hetisverstandigbijdeopstellingvaneengemeente-

  lijkestructuurvisietijdigkennistenemenvanderijks-

  enprovincialestructuurvisiesendewijzewaaropzij

  hunbeleidwillenlatendoorwerkenindegemeente-

  lijkeplannen.

  Provinciale en nationale milieubelangen

  DeWrogaatervanuitdatdeprovincieenhetRijk

  zichalleenrichtenopdeeigennationaleenprovinci-

  alebelangen,maarregeltbewustnietinwelkgeval

  sprakeisvaneennationaal,provinciaalofgemeente-

  lijkbelang.Iederorgaangeeftinhaarstructuurvisie

  zelfaanwatzijtothaarbelangenverantwoordelijk-

  heidrekent.

  Inhoudelijkefactorenvoorhetbepalenvaneenpro-

  vinciaalmilieubelangzijn:

  allereerstdienthetmilieuvraagstukeenduidelijke

  ruimtelijkeimpacttehebbenopdefysiekeomge-

  vingineen(groot)gebied.Eencriteriumdaarvoor

  isdatereenlogischerelatiekanwordengelegd

  metdeprovincialestructuurvisie.Dezevisiezal,

  inhetverlengdevandeconsideransvandeWro,

  gerichtzijnophetbevorderenvaneenduurzame

  ruimtelijkekwaliteit;

  bovendienmoetersprakezijnvaneendege-

  meenteoverstijgendedimensie,zoals:

  - locatie-afwegingenvoorbepaaldefuncties,bij-

  voorbeeldvoormilieuhinderlijkebedrijvigheid,

  dienaarhuneffectendeschaalvandegemeen-

  teoverstijgen.Hetbedrijventerreinenvraag-

  stukkenteconomischeenmilieueffectendiebij

  voorkeuropeenhogereschaalwordenafgewo-

  gen;

  - infrastructureleverbindingenofdoorsnijdingen,

  zoalsspoorlijnenofecologischeverbindingen;

  - maatschappelijkeeffectenofgevolgenvoor

  marktverhoudingendiedegemeenteovervleu-

  gelen,waarbijgedachtkanwordenaandeener-

  gievoorzieningofgrootschaligedetailhandel;

  decomplexiteitvandeopgave.Bijvoorbeeldals

  ersprakeisvaneengrotediversiteitin(tegenstrij-

  dige)belangenbinneneengebiedwaarinmeer-

  deregemeentenzijngelegen,tedenkenisaande

  reconstructievanhetbuitengebied;

  hetjuridischbevoegdgezag,zoalsbijprovinciale

  wegenofprovincialeinrichtingenindezinvande

  Wm.Hetisdanbijvoorbeeldinhetbelangvande

  provincieombepaaldezones-vanuitdeoptiek

  vangeluid,externeveiligheidendergelijke-te

  vrijwarenvannieuwegevoeligefuncties.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  Daarbijbepaaltdeprovinciepermilieubelanghaar

  rolendebijbehorendeinstrumentenvoordeuitvoe-

  ringervan,ziekadertje.

  HetRijkheefthaarnationalebelangenverwoordin

  de‘Realisatieparagraafnationaalruimtelijkbeleid’.

  Dezebevateenbeleidsneutraleomzettingvande

  NotaRuimteenanderePKB’s:decentraleoverheid

  isverantwoordelijkvoordenationaleRuimtelijke

  Hoofdstructuurenvoorderuimtelijkebasiskwaliteit

  vanNederland,deandereoverhedendragenverant-

  woordelijkheidvoorhuneigenruimtelijkebelangen.

  Decirca100PKB-uitsprakenvandeNotaRuimtezijn

  gecomprimeerdtot33nationalebelangen.Toege-

  voegdishetnationalebelangklimaatadaptatie.

  Denationaleruimtelijkebelangenrichtenzichvooral

  opdewijzewaaropdezedoorwerkentotoplokaal

  niveau.Inhoudelijkgaathetomnationalebelangen

  diesamenhangenmet:

  • hetbeschermenvanruimtelijkefuncties,zoalsna-

  tuurindeecologischehoofdstructuur(EHS);

  • hetvrijwarenvanfuncties,bijvoorbeeldkapitaalin-

  tensievefunctiesingebiedenwaarrivierverruiming

  noodzakelijkis.

  Nationalebelangenkunnenookprocesvereistenof

  spelregelsmetzichmeebrengen,zoalshetuitvoeren

  vaneenwatertoetsbijbestemmingsplannen.

  Rol gemeente

  Degemeentebepaaltbijhaarbeleidskeuzeninde

  structuurvisiedirecthaarrol(len)endeinstrumenten

  waarmeezijderuimtelijke(milieu)doelenwilgaan

  realiseren.Ineenuitvoeringsstrategielegtdege-

  meentevasthoehaarvisieendoelenteverwezenlij-

  ken.Daarmeeontstaatvoorafduidelijkheidvoorde

  eigenorganisatie,debevolkingenmarktpartijenover

  de(milieu)belangenendewijzewaaropdezeworden

  opgepakt.Hetspreektvoorzichdatditbijvoorkeur

  gebeurtinsamenhangmetandereruimtelijkedoelen

  (gebiedsgericht)eninafstemmingmetuitvoerings-

  trajectenvanandereoverheden,zoalsprovincieen

  waterbeheerder.

  Derolvandegemeenteisallereerstafhankelijkvan

  de(beoogde)dynamiekindeverschillendegebie-

  den:gaathetomontwikkelingofeenbeheergebied?

  Ookinhetlaatstegevalkunnenergroteruimtelijke

  Onderscheidenrolleneninstrumentarium:

  Beleidsbepaler >structuurvisie

  Regisseur >structuurvisie,afspraken,

  bestuursovereenkomsten,

  eventueelproactieveaanwijzing

  Ontwikkelaar > inpassingsplan,projectbesluit,

  faciliteren,proactieveaanwijzing

  Beschermer >verordening,zienswijzen,

  proactieveenreactieve

  aanwijzing

  Nationalemilieugerelateerdebelangen

  NationalemilieugerelateerdebelangenindeRealisatiepa-

  ragraafnationaalruimtelijkbeleid(juni2008)zijn:

  • Borgingvanmilieukwaliteitenexterneveiligheid.

  • Hetopordebrengenenhoudenvanhethoofdwatersy-

  steemterbeschermingvanhetlandtegenoverstromin-

  gen,veiligstellingvandezoetwatervoorraden,voorko-

  mingvanwatertekortenenverzilting,verbeteringvan

  dekwaliteitvanhetoppervlaktewater,dezorgvooreen

  goedeecologischewaterkwaliteitendeversterkingvan

  deruimtelijkekwaliteit.

  • Realisatie,bescherming, instandhoudingenontwikke-

  lingvanbijzonderewaardenvandeVHR-enNB-gebie-

  den,EHSenrobuusteecologischeverbindingen.

  • Behoud,beheerenversterkingvandelandschappelij-

  ke,cultuurhistorischeenrecreatievekwaliteitenvande

  nationalelandschappenenhetdaarbinnentegengaan

  van grootschalige verstedelijking, bedrijventerreinen,

  glastuinbouwlocatieseninfrastructuurprojecten.

  • Behoudenversterkingvandekernkwaliteitenvanna-

  tuur, architectuur, cultuurhistorie, gebruikswaarde en

  belevingswaardevanhetlandschap.

  • Bestemmingennadereontwikkelingleefgebiedenvan

  (inter)nationaalbeschermdesoorten.

  • Beschikbaarstellenvanvoldoenderuimtevoordeop-

  wekking en distributie van elektriciteit en stimulering

  vanvoldoenderuimtevoorwindenergie.

  • Ruimtelijkeaanpassingaandegevolgenvanklimatolo-

  gischeontwikkelingen(adaptatieRuimteenKlimaat).

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE 1�

  milieubelangenzijn,zoalshetbehoudvandebe-

  staandeecologischewaardenofdeleefkwaliteit.Rol

  eninstrumentariumwordendanafgestemdopdit

  beheer,zoalsdeinzetvaneenbeheersverordening.

  Degemeentelijkerolineenplanontwikkelingisaf-

  hankelijkvandegrondpositieenhetgrondbeleidvan

  degemeente:heeftdegemeentegrondeninei-

  gendomenneemtzijzelfhetinitiatiefenontwikkelt

  plannen(actiefgrondbeleid)ofhanteertzijfacilitair

  grondbeleidwaarbijanderendegrondenineigen-

  domhebbenenontwikkelen?

  Teonderscheidenrollendiedegemeentekaninne-

  men(ook)voormilieu:

  • beleidsbepaler:degemeentetreedtopalsinitia-

  tiefnemerenontwerpervanruimtelijkbeleid.Dan

  staatdestructuurvisiealsbeleidsinstrumentcen-

  traal.HulpmiddelenzijndaarnaasthetplanMER

  vooreeninzichtindemilieueffecten,enoverleg

  alsprocesinstrument;

  • regisseur:degemeenteregisseertdoordejuiste

  partijenbijelkaartebrengenentezorgenvoor

  eengoedeagendaindeoverlegstructuren.Zij

  verduidelijkthetgemeentelijkruimtelijkbeleiden

  geeftaanhoemarktpartijendaaraaninvullingkun-

  nengeven;

  • ontwikkelaar:degemeentetreedtopalsinitiator

  ofpartnerinontwikkelingstrajecten,zowelinplan-

  vormendezinalsinfinanciëlezin.Zijmaaktontwik-

  kelingenplanologischmogelijkviaeenbestem-

  mingsplanofprojectbesluit;

  • beschermer:degemeentehandeltalsbeschermer

  vanwaardenenlokalekwaliteiten.Hiervoorkan

  mengebruikmakenvandebeheersverordeningen

  algemeneverordenendebevoegdheid.

  Samenwerking en overleg

  Defocusopheteigenruimtelijkbelangbetekent

  overigensnietdatrelatiestussenoverhedenerniet

  meertoedoen.Dewetgevermeentdatdoordiefo-

  cuszinvolleroverlegplaatsvindt.Overlegtussende

  gemeenteenprovincieisgewenstoveriedersrolbij

  hetbepalenenuitvoerenvanhetruimtelijkbeleid.

  Vandegemeentemagwordenverwachtdatzijop

  basisvandeeigenverantwoordelijkheidvooreen

  goederuimtelijkeordeningrekeninghoudtmetde

  provincialeenrijksbelangenenmetdewijzewaarop

  zijhunbeleidwillenlatendoorwerkenindegemeen-

  telijkeplannen.

  Gemeenteenprovinciekunnennietzonderelkaarbij

  hetwerkelijkduurzaamvormgevenvanbijvoorbeeld

  mobiliteit,zoalsregiorail,eenklimaatbestendige

  omgevingofdeecologischestructuur.Deprovincie

  heeftgemeentenintoekomsthardnodigvoorde

  daadwerkelijkerealisatievan(haar)milieubelangen.

  Desleutelligtindeschaalwaaropmilieuproblemen

  hetmeestgeslaagdaangestuurdenopgepaktkun-

  nenworden.Binnendezecontextmoetendege-

  meenteendeprovincieiederhuneigenrolnemen.

  Dezorgvooreenduurzameruimtelijkeontwikkeling

  isindiezineengezamenlijkeopdrachtvoordege-

  meenteendeprovincie.

  Tijdigeafstemmingtussendegemeenteendepro-

  vincieisessentieel.Hetbewegenenzoekenvange-

  meentenenprovincienaariedersspecifiekebelan-

  genenrollenkan-zekerinhetbegin-ookstofvoor

  conflictopleveren.Juistvoorruimtelijkemilieuaspec-

  tenenanderekwalitatievewaardenissamenwerking

  noodzakelijkomtevoorkomendatdezeaspecten

  tussendewalenhetschipterechtkomen.

  Duidelijkheidvoorafisnodigoverdeprovincialemi-

  lieubelangenvoorhetgemeentelijkegrondgebieden

  overdewijzewaaropdeprovinciedezewiluitvoeren

  danwelwillatendoorwerkennaargemeenten,via

  bijvoorbeeldgemeentelijkeplanvorming.

  Detoegevoegdewaardevandeprovincievoorde

  gemeenteligtinalgemenezinmeerineenbegelei-

  dende,adviserenderolineenvroegstadiumvanhet

  planproces.Deprovinciekanfaciliterendoptreden

  doorhetbeschikbaarstellenvankennis,informatie

  enhulpmiddelen.Eenvoorbeeldhiervanisdelei-

  draadWaterenMilieuinruimtelijkeplannenvande

  provincieUtrecht(2006).

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �0

  Algemene kenmerken Strekking De structuurvisie is een inhoudelijk richtinggevend document voor de ruimtelijke ontwikke-

  ling binnen de gemeente. Het bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het gemeentelijke

  grondgebied. Ook is een structuurvisie mogelijk voor aspecten van het ruimtelijk beleid. De struc-

  tuurvisie geeft tevens aan hoe men verwacht dat beleid uit te voeren.

  Bevoegd gezag De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast.

  Juridische basis Artikel 2.1 Wro verplicht de gemeente om een structuurvisie vast te stellen voor haar

  grondgebied.

  Procedure De Wro en het Bro geven geen procedurevoorschriften voor de totstandkoming van een

  structuurvisie. Dit betekent dat geen procedure hoeft te worden gevolgd, tenzij de gemeentelijke

  inspraakverordening daarvoor regels heeft gesteld. Dit volgt uit afdeling 3.4 Awb. Artikel 2.1.1 Bro

  bevat wel een indirecte participatieverplichting, in die zin dat bij de structuurvisie moet worden aan-

  gegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding ervan zijn be-

  trokken. Daarnaast bevat artikel 1.3.1 Bro een meldingsplicht wanneer de gemeente voornemens is

  een structuurvisie voor te bereiden waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen.

  Beroep Bezwaar en beroep tegen de structuurvisie zijn niet mogelijk.

  2.2 Beleidsinstrument structuurvisie

  Karakter en betekenis voor milieu

  Bereik

  Destructuurvisieishetmediumominvullingtegeven

  aandeverantwoordelijkheidvandegemeenteraad:

  ‘watwilikdekomendejarenruimtelijkbereiken,en

  hoedoeikdat?’Destructuurvisieisbedoeldomde

  gewensteruimtelijkeontwikkelingenvooreenbe-

  paaldgebiedophoofdlijnenteschetsenenomrich-

  tingtegevenaanhetruimtelijkrelevantebeleidvoor

  deleefomgeving.Dievisiekanhetgehelegrondge-

  biedvandegemeentebetreffen,maarkanookon-

  derdelendaarvanomvatten.

  Dereikwijdtevanoptenemenonderwerpeninde

  structuurvisiewordtbepaalddoordecontextvan

  defysiekeruimtelijkeomgeving.Milieuaspectenmet

  eenfysiekecomponentkunneneenplekkrijgenin

  eenstructuurvisie.Maarhetgaatverderdandat.

  VolgenshetRijkzijnhetbiedenvanfysiekeruimteen

  hetrealiserenvanduurzamekwaliteitonlosmakelijk

  metelkaarverbonden.Eenduurzaamruimtegebruik

  verlangtdatderuimtelijkeordeningalindefasevan

  visievormingwordtafgestemdopmilieu-,water-en

  natuurdoelen.Eengemeentelijkestructuurvisiebiedt

  daarmeeprimamogelijkhedenomeenlokaalleefom-

  gevingbeleidteontwikkelen,waarindesamenhang

  metander,aanverwantbeleidvanmilieu,waterhuis-

  houding,verkeerenvervoerzichtbaarwordtge-

  maakt.

  Daarnaastkandegemeentevooraspectenvanhet

  ruimtelijkbeleideenapartestructuurvisieopstel-

  len,bijvoorbeeldvoorenergie,verkeerenvervoerof

  water.Zo’nthematischestructuurvisiekandienenals

  onderleggervoordeintegralestructuurvisieofjuist

  alsnadereuitwerkingvaneenintegralestructuurvi-

  sie,bijvoorbeeldeenwaterplanofverkeers-enver-

  voersplan.

  Destructuurvisiewordtobjectgerichtgeformuleerd

  enbetreftaltijdeenafgebakendgebied.Hetmoet

  eengeometrischeplaatsbepalingdaarvanbevatten

  (conformlandelijkestandaard).

  Destructuurvisiebiedtalsstrategischbeleidsdocu-

  mentdemogelijkheidtoteenflexibele,interactieve

  enontwikkelingsgerichteplanvormingmetallebij

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �1

  hetgebiedbetrokkenpartijen.Degemeentekande

  inhoudelijkeintegratievanbeleidsplannenoverde

  leefomgevingeenvoudigtotstandtebrengen,om-

  dataandeinhoudentotstandkomingvandestruc-

  tuurvisieampereisengesteldzijn.Degemeenteraad

  bepaaltbovendienzelfwatdelooptijdvandestruc-

  tuurvisieis.

  Wijze van doorwerking

  Degemeenteiszelfverantwoordelijkvoordeuitvoe-

  ringendoorwerkingvanhaarruimtelijkebeleid.De

  structuurvisieisookeenschakelomdenationaleen

  provincialeruimtelijkebelangengestaltetegevenop

  gemeentelijkniveau.Degemeentelegtindevisie

  haaroverwegingenenafwegingenvastoverhette

  voerenruimtelijkebeleidendoetuitsprakenoverhoe

  zedatgaatdoen(verbieden,stimulerenofrealiseren)

  enwelkerolzijdaarbijvoorzichzelfziet(ontwikkelaar,

  regisseur,beschermer).

  Destructuurvisievormthetkadervoorbestemmings-

  plannen,datwilzeggenhettoekennenvanbestem-

  mingen,endaarmeevoorhetstellenvanregelsvoor

  gebruikvangrondenbebouwing.Daarbijkanin

  relatietotdebeoogdefunctiesrekeningwordenge-

  houdenmetdemilieubelastingervan.Opdezewijze

  biedteenstructuurvisietevenseeninvullingvanhet

  gemeentelijkmilieubeleid.

  Destructuurvisieheeftvooraleeninternstructu-

  rerendefunctie.Ookisergeenhiërarchischever-

  houdingtussenstructuurvisiesvanrijk,provincie

  engemeente.Burgersnochandereoverhedenzijn

  eraangebonden.Zelegtgeenverplichtingenop.

  Destructuurvisieiseenbeleids-enontwikkelingska-

  der,geentoetsingskader.Degemeentekanineen

  bestemmingsplanafwijkenvandeeigenstructuurvi-

  sie,mitsgemotiveerd.Destructuurvisie(ookvanRijk

  ofprovincie)kanweleenrolspelenbijeenberoep

  tegeneenbestemmingsplan.Derechterkandevisie

  bijvoorbeeldbetrekkeninzijnoordeelsvormingover

  eengoederuimtelijkeonderbouwing(marginaletoet-

  sing).

  Degemeentebeschrijftineenuitvoeringsparagraaf

  dewijzewaaropmenhetruimtelijkeontwikkelings-

  beeldindestructuurvisiewilverwezenlijken.Deze

  uitvoeringsstrategieofuitvoeringsagendageeftop

  hoofdlijnenaanwelkeroleninstrumentendege-

  meentegaatinzettenenwelkebijdragemenver-

  wachtvananderepartijen.Hetbeschrijftdeuitvoe-

  ringshandelingen,toekomstigebesluitenofandere

  bevoegdhedenomdegeformuleerdedoelentebe-

  reiken.Hetbetreftactiesenverantwoordelijkheden

  vanzowelhetcollegevanB&Walsdegemeenteraad.

  Andereoverheden,maatschappelijkeorganisaties,

  burgersenbedrijvenkrijgenviadestructuurvisie

  inzichtindegedragslijnendiezijvandegemeente

  kunnenverwachten.Datwordtvergemakkelijktalsde

  structuurvisieookopelektronischewijzeverschijnt.

  Overgangsperiode

  HoewelhetstructuurplanonderdeWroisverval-

  len,isdebetekeniservannietmeteenverloren.Een

  structuurplandatvóórdeinwerkingtredingvande

  Wroisvastgesteldofinontwerpterinzageisgelegd

  (endaarnawordtvastgesteld)isgelijkgesteldmet

  eenstructuurvisie.Ditblijftzototdatdetermijnvoor

  hetstructuurplanisverstreken.Daarbijmoetwelwor-

  denbedachtdatdeverplichteuitvoeringsparagraaf

  indestructuurvisievaakontbreektinhetstructuur-

  planofnietisafgestemdopdevereistenvandeWro.

  Rol gemeente

  Afhankelijkvanderoldiedegemeentewilspelenkan

  destructuurvisiestrategischvanaardzijn,agendazet-

  tendenookontwikkelingsgericht.Destructuurvisie

  kanderhalvevooruiteenlopendeoogmerkenworden

  gebruikt,ziedevoorbeeldeninhetkadertjeopde

  volgendepagina.

  Hoeweldefocusligtopheteigenruimtelijk(milieu)

  belang,heefthetoverlegmetdeprovincieenan-

  dereorganisaties(zoalshetwaterschap)eenbelang-

  rijkefunctieindeplanvorming.Eenvandeweinige

  verplichtingeninhetBro(art.2.1.1)isdatdestruc-

  tuurvisieinzichtbiedtoverdewijzewaaropburgers

  enmaatschappelijkeorganisatiesenoverhedenbijde

  totstandkomingervanzijnbetrokken.

  Hetspreektvoorzichdatoverdeinvullingvanhet

  ruimtelijkbeleidoverlegplaatsvindtmetdebetrokken

  overhedenenpartijen,waarbijookdegevolgenvoor

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  milieuenleefbaarheidaandeordekunnenkomen.

  Deproceduretotvaststellingvandestructuurvisie

  moetvoldoenaandeeisenvanhoofdstuk7Wm,als

  zijkaderstellendisofrandvoorwaardensteltvooreen

  ofmeermer-plichtigeactiviteitenofalserontwikke-

  lingenwordenvoorzienwaarvooreenpassendebe-

  oordelingopgrondvandeNatuurbeschermingswet

  nodigis.Degemeentemoetdanvoorafhetvoorne-

  menomeenplanMERoptestellenbekendmaken,

  bestuursorganenraadplegeneneeninspraakmo-

  gelijkheidbieden.Bijdeterinzageleggingvanhet

  (voor)ontwerpvandestructuurvisiemoethetmilieu-

  effectrapportgereedzijn.

  Rol provincie

  Deprovincialebetrokkenheidbijdetotstandkoming

  vandegemeentelijkestructuurvisieisbeperkt.Zodra

  er(milieu)kwestiesaandeordekunnengaankomen

  dieeenprovinciaalbelangrakeniswelmeteenat-

  tentievereist.Deprovinciekandegemeenteinfor-

  merenoverhaarbeleidsdoelen.Deafstemmingvan

  doelen,aanpakenuitvoering(rolverdeling)kunnen

  inhetvoorbereidendoverlegaandeordekomen.Zo

  ookdedoorwerkingvandeprovincialestructuurvisie

  naarhetlokalebeleidvangemeenten.

  Voorruimtelijkevraagstukkendielokaleofgemeen-

  telijkegrenzenoverschrijdenligteenregionaleori-

  entatieenaanpakvoordehand.Artikel2.1,lid3Wro

  biedtindezegevallendemogelijkheidominsamen-

  werkingmetanderegemeenteneenbovenlokale

  strategischevisie(structuurvisie)vasttestellen.Het

  initiatiefdaartoekanzowelvandeprovinciealsvan

  éénofmeergemeentenkomen.

  Tips voor doorwerking milieubeleid

  Duurzame ruimtelijke ordening

  Eengemeentekanmeteenstructuurvisiedebeleids-

  terreinendievoordekwaliteitvanderuimtevanbe-

  langzijndirectgebiedsgerichtopelkaarafstemmen.

  Destructuurvisieisbijuitstekgeschiktomafwegin-

  gentemakentussenenerzijdsderuimtevoorwonen

  enwerkenenanderzijdshetbehoudofdeverbete-

  ringvanhetruimtegebruikintermenvanbelevings-

  waardeenduurzaamheidendezorgvoorkwets-

  barewaarden.Juistineenstructuurvisiekunnenalle

  maatschappelijkeactiviteitenenwaardendieruim-

  telijkeconsequentieshebbeninéénafwegingskader

  bijeenwordengebracht,zoalsbijvoorbeeldmilieu-

  kwaliteitsdoelstellingen,waterdoelstellingen,behoud

  vancultureelerfgoedenvoorzieningenvoorverkeer

  envervoer.Eendergelijkeintegralebenaderingvan

  ruimtelijkekwaliteitvereistdatderuimtelijkeorde-

  ningalindefasevanvisievormingwordtafgestemd

  opmilieu-,water-ennatuurdoelen.

  Verschillendeoogmerkenvaneenstructuurvisie

  • Degewensteruimtelijkeontwikkelingenvooreenbepaaldgebiedophoofdlijnenschetsenenrichtinggevenaanhet

  ruimtelijkrelevantebeleidvoordeleefomgeving(deintegralestructuurvisie).

  • Alseen‘agendazettend’strategischbeleidsdocumentdeuitgangspuntenvanhetruimtelijkbeleidformulerenenaange-

  venhoemenzichvoorsteltditbeleiduittevoeren.Hetisdannietdebedoelingdeuitkomstenindestructuurvisievast

  teleggen.Destructuurvisieisglobaalenlaataandeuitvoerendeorganendenodigeruimte.

  • Alsbasisvoorhetgrondbeleidendetoepassingvankostenverhaal.Bijvoorbeeldomeenfondsbijdragetevragenin

  bovenplansekosten,ofomineenovereenkomsteenfinanciëlebijdragetevragenaanruimtelijkeontwikkelingen,zoals

  compensatievannatuurwaarden,groen-enwatervoorzieningen,envoordevestigingvanhetvoorkeursrecht.

  • Alscommunicatie-instrument:viahetintegraleruimtelijkebeleidvoorandereoverhedenenpartijenduidelijkmakenop

  welkewijzeenvoorwelkeonderdelendegemeentedekomendejareneenrolzalvervullenbinnenderuimtelijkeorde-

  ningenhetmilieubeleid.

  • Alspolitiek-bestuurlijkdocument:degemeentekandeuitvoeringsagendakoppelenaanhaar collegeprogrammaof

  raadsprogrammaenalsvertalingvanmaatschappelijkeopgaven.Indiengewenstkanzewordenbijgesteld.Ditkanelke

  vierjaar,omdetweejaar,ofzelfsbijdebehandelingvandekadernotaofvaststellingvandebegroting.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Hetismogelijkomvoordezedoeleneenstapverder

  tegaan(ambities)danwettelijkenormen.Dege-

  meentekanvoorgebiedenspecifiekekwalitatieve

  ruimtelijkeambitiesvastleggendieeenkadervormen

  voorruimtelijkebesluitenvandegemeentezelf.

  Voordekwalitatieveruimtelijkeambitieskanmen

  aansluitenbijhetbegrip‘goederuimtelijkeordening’.

  Bijdeconcreteinvullingervanisdegemeenteoveri-

  gensnietgehoudenaandejuridischeinkaderingvan

  hetbegrip,zoalsbijhetbestemmingsplan.Hoewel

  destructuurvisiemoetgaanoverruimtelijkrelevante

  zaken,kandedoorwerkingeenbrederefocusheb-

  ben.Bijvoorbeeldbijdesitueringvaneenwegiser

  denoodzaakvaneenintegraleafweging,inclusiefde

  milieueffectenopdewijdereomgevingvanhettracé.

  LagenbenaderingStructuurvisieNederlek

  DegemeenteNederlekkreegin2003bijdeopstellingvaneenWoonvisiebehoefteaaneenintegraler,diepgaanderaanpakvande

  lokaleruimtelijkeopgaven.Degemeentesteldedaaropeenstructuurvisie2015op,dieuitgaatvanintegralesturingopruimtelijke

  kwaliteit.Omdekwaliteitenindegemeentemetelkaarinverbandtebrengenpastedegemeentedelagenbenaderingtoe.Deze

  gaatuitvaneenonderverdelingvaneengebiedindrie‘lagen’:deondergrond,deinfrastructuurendeoccupatielaag.

  Deonderstelaagwordtgevormddoordebodemopbouw,hetwatersysteemendedaarmeesamenhangendenatuurlijke,land-

  schappelijkeencultuurhistorischewaarden,zoalshetslagenlandschap.Hetgrotebelangvandeonderste laagligt inde lange

  reproductietijdendaarmeedeonvervangbaarheidvandezewaardenensystemen.

  Deinfrastructurelelaagbestaatuitauto-,spoor-enwaterverbindingen.Ookdezelaagdientmeersturendtewordenvoorruim-

  telijkeontwikkelingendanvoorheen.Deefficiencyenkwaliteitvandezevoorzieningenisgebaatbijeenzoeffectiefmogelijke

  koppelingmetwonen,werkenenrecreëren,enviceversa.

  Deoccupatielaagbetrefthetruimtegebruikvoorbijvoorbeeldwonen,werken, landbouwenrecreatie.Dit ruimtegebruikmoet

  meerdanvoorheenwordenafgestemdopdeondergrondendeinfrastructuur.

  Delagenzijnoverelkaargelegdinbasiskaartenvoordedorpenenhetlandelijkgebied.Hieruitisineenontwerpslaghetduurzaam

  ruimtelijkstructuurbeeldvoorNederlekafgeleid.Elkaarversterkendekwaliteitenwordensamengebrachtenontbrekendekwa-

  liteiten waar mogelijk ingepast. Het structuur-

  beeldisgeconfronteerdmethetprogramma.Het

  programmaisopzodanigewijzeinhetstructuur-

  beeldgepositioneerd,datdekwaliteitenidenti-

  teitvanhetgebiedwordtversterkt.Hetcentrale

  themavandestructuurvisieisgetypeerdalshet

  strevennaarbehoudenversterkingvanhetbe-

  staande karakter van de gemeente, waarbij op

  sommigeplaatsenwordtingezetopingrijpende

  herstructurering met ruimte voor aanpassende

  vormenvanwonen,werkenenvoorzieningen.De

  analyse op basis van de lagenbenadering geeft

  hieraan houvast en richting. Het structuurbeeld

  heefteenblijvendsturenderolbijdetoekomsti-

  geruimtelijkeontwikkelingenbinnendegemeen-

  te.Alserwijzigingeninhetprogrammaofnieuwe

  ruimteclaimsvoordoen,ishetstructuurbeeldhet

  kaderwaarbinnendeontwikkelingenwordenaf-

  gewogen.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Aspecten van ruimtelijk beleid

  Eenstructuurvisiekaneenbepaaldruimtelijkmilieu-

  aspectspecifiekbelichten,zoalsenergiedoelstellin-

  gen.Dekrachtvaneendergelijkevisiekanliggenin

  dedirectevormgevingvanderuimtelijkedimensies

  vandemilieuopgave(hogedichtheden,mogelijkezo-

  nesvoorkoude-warmteopslag,geothermie)eninhet

  vroegtijdigeoverlegdaarover,zowelinternalsextern

  metdebetrokkengemeentenenpartijen.Ookkan

  milieuintegraalonderdeelzijnvaneenaspecten-

  structuurvisie,zoalsvoorhoreca.

  Aspectenstructuurvisie:HorecaUtrecht,Visieenbeleid

  Utrechtheefteenintegralevisieopdehorecaopgesteldin‘HorecaUtrecht,visieenbeleid’.Hetbetrefteenhorecastruc-

  tuurvisie,dievertaaldisnaareenhorecabeleidsplaneneenruimtelijktoetsingskader.Visie,beleidentoetsingskadervor-

  mendaarmeeéénintegraalbeleidsstukvoordehoreca.Hoewelnietalszodanigvastgesteld,kandezeintegralebenade-

  ringvanvisie,beleidentoetsingskaderalseenillustratiefvoorbeeldvaneenaspectenstructuurvisiewordenbeschouwd.

  Dehorecastructuurvisieendebijbehorendeverantwoordinggeven invullingaandedoelstelling inzicht tegeven inde

  (toekomstige) ontwikkelingsmogelijkheden voor de horeca in Utrecht op het gebied van programma (massa en sec-

  tor) en locaties, rekening houdend met aspecten als verkeersbewegingen, parkeren, bereikbaarheid, bevoorrading en

  (geluids)overlast.Uiteenoogpuntvan(geluids)overlastenopenbareordezijnspecifiekegebiedenaangewezenvooruit-

  gaanshoreca(horecaconcentratiegebieden).Bijdevertalingvandevisieinhetbeleidsplanisaandachtbesteedaanregel-

  gevingenis invullinggegevenaandetweededoelstelling:hetwegnemen,oftoteennoodzakelijkminimumbeperken,

  van de bureaucratische belemmeringen voor ondernemers of

  initiatiefnemersindehoreca.

  Ditisvervolgensvertaaldnaareenruimtelijktoetsingskaderper

  deelgebied.Voordeverschillendedeelgebiedenzijn,opstraat-

  niveau,aandehandvaneenprofielschetsdeontwikkelingsmo-

  gelijkheden van de verschillende typen horeca aangegeven.

  Dezeontwikkelingsrichtingisvoorvijftypenhorecauitgewerkt.

  Hieraanzoudenookcriteriaophetvlakvanparkeren,bereik-

  baarheid,bevoorradingenbijvoorbeeldafvalenzwerfvuilkun-

  nenwordenverbonden.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Uitvoeringsstrategie

  Degemeentedientinhaarstructuurvisieookdewij-

  zevanrealisatievandemilieubelangenaantegeven.

  Zodraineenstructuurvisiealgemenekwaliteitscri-

  teriavoorgebiedenzijnbenoemd,zaldegemeente

  ookduidelijkmoetenmakenhoedezecriteriadoor-

  werkenindeuitvoering.Ditismindervrijblijvend,

  zekervoordekwaliteitvandeleefomgeving.Af-

  wentelingvanmilieuproblemenvanheteneophet

  anderegebiedkandaarmeedeelswordenondervan-

  gen.Hetvraagtvanhetmilieuvelddatzijduidelijk

  maaktwatdefysiekeruimtelijkeimpactisvanhaar

  milieubeleidsdoelen.Hetgemeentelijkwaterplanof

  ecologischplanzalbijvoorbeeldevidenteruimtelijke

  componentenhebben.Dezemoetenoperationeel

  wordengemaakt.

  Aandachtspuntendaarbijzijndehardheidvanhet

  beleid,derollenendeinstrumentenmix.Kiestmen

  vooroverleg,uitvoeringvanbeleidofopnameineen

  bestemmingsplan?Hetkangaanomeensamenhan-

  gendpakketvanfinanciële,technische,bestuurlijke

  enjuridischemaatregelen.

  UitvoeringsparagraafBredeStructuurvisieKatwijk

  DegemeenteKatwijkheeftop29maart2007deBredeStructuurvisie2007–2020‘Katwijk,eenzeeaanmogelijkheden’

  vastgesteld.Dezestructuurvisieiszowelgerichtopherstructureringenkwaliteitsverbeteringvano.a.deopenbareruimte

  vanbestaandegebieden,alsopnieuweontwikkelingen.Erzijnzessleutelprojectengeformuleerd:projectenclusters,ge-

  koppeldaaneengebiedofthema.Binnendesleutelprojectenvormenruimtelijkeensocialeaspecteneeneenheid,milieu

  isdaarvaneenonderdeel.DesleutelprojectensamendekkendemaatregelenvoorhetgehelegrondgebiedvanKatwijkaf.

  Dezeprojectenwordenindestructuurvisie‘actiegebieden’genoemd,intotaalzijner29projecten.

  Onderdeelvandestructuurvisieiseen(indicatief)uitvoeringsplan,waarindefinanciëlehaalbaarheidophoofdlijnenende

  prioriteringindetijdvandeprojectenaandeordekomt.Deprojectenzijnbeoordeeldopdebenodigdegemeentelijke

  inspanningen,dedekkingsmogelijkhedenendestreefopbrengsten.Alleprojectenzijnsamenineenfinancieeltotaalover-

  zichtbijeengebracht.

  Alseenspoorboekjeophoofdlijnenrichtingrealisatie,isperproject(actiegebied)eenactielijstopgenomenmeto.a.de

  onderzoekenenplanuitwerkingendienogdienentegeschiedenomhetprojectverdertebrengen.Destructuurvisieisnog

  geheelactueelenvormthetreferentiekadervooroverheidshandelen,toetsenenstimulerenvanparticuliereinitiatieven.

  Tochiseraanleidingomdestructuurvisieopnieuw,maardan

  aangevuldvasttestellen.DatheeftallestemakenmetdeWro.

  OpdeeersteplaatsisdestructuurvisienietalsStructuurplan

  vastgesteld,hetplanheeftnietdewettelijkverplichteproce-

  duredoorlopen.Opdetweedeplaatsisdestructuurvisieniet

  opgesteldonderdevigeurvandeWro,waarbijdestructuurvi-

  sieeenbelangrijkeensomsonmisbareplaatsinneemtinrela-

  tietothetkostenverhaalvandegemeente.Katwijkheeftdaar

  aanleidingingezienommetnamedeuitvoeringsparagraafte

  herzien, waarbij voldaan wordt aan de vereisten van de Wro

  (Grexproof). Ook zouden ruimtelijke milieudoelen, zoals kli-

  maatbestendigheid, kunnenwordenaangescherpt indepro-

  jecten.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Algemene kenmerken Strekking Het bestuurlijk overleg is bedoeld om te zorgen dat gemeentelijke belangen worden afge-

  stemd met de provincie en buurgemeenten. In een bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over

  de invulling van ieders verantwoordelijkheid dienaangaande, vertaald in bestuurlijke afspraken.

  Bevoegd gezag College van B&W.

  Juridische basis De bevoegdheid om bestuurlijke afspraken te maken met de provincie en gemeenten

  over ruimtelijke plannen volgt uit de algemene bestuursbevoegdheid van het college van B&W, artikel

  160 Gemeentewet.

  Procedure Vormvrij.

  Beroep Niet mogelijk.

  2.3 Overleg / bestuursakkoord ruimtelijke plannen

  Karakter en betekenis voor milieu

  Bereik

  Hetbestuurlijkoverlegspeeltbijdebeleidsafstem-

  mingvooraf.Hetkandaarbijgaanomstrategischbe-

  stuurlijkoverleg,omoverlegoverdevraagopwelke

  wijzedeprovinciehaarWro-bevoegdhedenzalinzet-

  tenofoverlegoverdewijzewaaropdeprovinciein-

  vullingwensttegevenaanhetwettelijkvooroverleg

  bij(concrete)ruimtelijkeplannen.

  Hetstrategischbestuurlijkoverlegvindtvooralplaats

  bijhetopstellenvaneenstructuurvisie,bijrelevante

  ruimtelijkekeuzenenbijgebiedsopgavenwaarbij

  bovengemeentelijkeofprovinciale(milieu)belangen

  inhetgedingkunnenzijn.Inhetperiodiekeoverleg

  ofoverlegaangaandespecifiekegebieds-ofbeleids-

  ontwikkelingenmetandereoverheden,staatwelis-

  waarderuimtelijkecomponentcentraal,maardeze

  kannietloswordengezienvandebredemaatschap-

  pelijkeenmilieucontext.Menkanderhalveallemi-

  lieuaspectenmeteenzekereruimtelijkecomponent

  aandeordestellen.Zodraeenstructuurvisiemer-

  plichtigisgeldteenmeerverplichtendeinbrengvan

  milieuaspectenenmoetendebetrokkenbestuuror-

  ganenwordengeraadpleegd.

  Hetbestuurlijkoverlegkanookwordenaangewend

  voordeprovincieomaantegevenhoemetdever-

  schillendeprovincialeinstrumentenzalwordenom-

  gegaan(verordening,inpassingsplan,projectbesluit,

  deaanwijzing).

  DeWrobiedtdemogelijkheidomafsprakentema-

  kenoverdegevallenwaaroverdeprovincieoverleg

  wilinhetkadervanbestemmingsplannenenpro-

  jectbesluitenenoverdewijzewaarophet(wettelijk)

  overlegwordtgevoerd.Daarbijkanmenookafzien

  vanhet(wettelijk)overleg,bijvoorbeeldalsergeen

  provinciaalbelangis(artikel3.1.1,lid2Bro).

  Overdeinhoudvanhet(bestuurlijk)overlegbevat-

  tendeWroenhetBrogeenregels.Welgeldtonder

  anderedeverplichtingvoordegemeenteomineen

  structuurvisieaantegevenopwelkewijzeburgersen

  maatschappelijkeorganisatiesbijdetotstandkoming

  daarvanzijnbetrokken(artikel2.1.1Bro).Hetstaat

  partijenvrijomdaarafsprakenovertemaken.Daar-

  naastbevatartikel1.3.1Broeenmeldingsplichtwan-

  neerdegemeentevoornemensiseenstructuurvisie

  ofbestemmingsplanofanderplanvoortebereiden,

  waarbijsprakeisvanruimtelijkeontwikkelingen.

  Eenbestuursakkoordbevatafspraken(convenan-

  ten,gebiedscontracten)oversamenwerking,onder-

  steuning,stimulerendeenfaciliterendemaatregelen

  (subsidiese.d.).Ditgaatverderdanhetbestuurlijk

  overleg,omdaterafsprakenwordengemaaktover

  structurelevormenvansamenwerkingenconcrete

  resultaten,tijdsafsprakenenfinanciëlemiddelen.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Ineenbestuursakkoordofbestuursovereenkomst

  onderschrijvendegemeenteenbuurgemeenten,

  provincie,Rijkofwaterschaphunmedewerkingaan

  derealiseringvanruimtelijkeontwikkelingenineen

  bepaaldgebied.Onderlingeafsprakenofeenbe-

  stuursovereenkomsttussendebetrokkenoverheids-

  organenkunneneenbeterresultaatopleverendan

  wanneerzakendwingendwordtopgelegddoorde

  provincie.

  Wijze van doorwerking

  Derealisatievangemeentelijkemilieudoelenzalvaak

  medeafhankelijkzijnvaneen(actieve)bijdragevan

  andereoverheden(provincie,waterbeheerder)of

  maatschappelijkepartijen.Hetisdaaromvangroot

  belangdatdepartijentijdigmetelkaarcommunice-

  ren.Overlegovermilieubelangenenderuimtelijke

  implicatieservankunnenopverschillendemomenten

  indebeleidscyclusaandeordekomen.Hoeeerder

  deafstemming,destegroterderuimtelijkeenbe-

  stuurlijkemargeszijn.

  Viabestuurlijkoverlegkandegemeenteervoorzor-

  gendathetgemeentelijkmilieubelangwordtafge-

  stemdmetdeprovincieenomliggendegemeenten

  (enuiteraardookmethetRijk).Ditkanleidentotbe-

  stuurlijkeafsprakenmetgemeentenoverderuimte-

  lijkegevolgenervanenoverdeinvullingvanieders

  rolenverantwoordelijkheid.Dezeafsprakenkunnen

  wordenopgenomeninbestuursovereenkomsten,

  bestuursakkoordenofminderformeel,inbriefwisse-

  lingenofgenotuleerdeafspraken.Zodraafsprakenin

  hetvooroverlegmetgemeentenineenbestuursover-

  eenkomstwordenvastgelegdkandatleidentoteen

  terugtredendeprovincialeinbreng.Deafdwingbaar-

  heidhiervanisvooraleenpolitiekeaangelegenheid.

  Rol gemeente

  Vandegemeentemagwordenverwachtdatzijbuur-

  gemeenten,provincieofwaterbeheerderinformeren

  overdevoorbereidingvanplannenenprojecten,die

  vaninvloedzijnophun(milieu)belangen.Degemeen-

  teraadspeelthierbijookeenrol.Zijstellenimmers

  de(ruimtelijke)kadersvastwaaraanhetcollegezich

  moetenhouden.

  Degemeentemaaktmetbetrokkenoverhedenen

  partijenafsprakenoverdewijzewaarophetruimtelijk

  beleidindegemeentelijkeruimtelijkeplannenwordt

  meegenomen.Eventueleruimtelijkemilieudoelen,

  uithetmilieubeleidsplanofdestructuurvisie,dievan

  toepassingzijnophetbetreffendegebiedworden

  daarbijingebracht.Eengoedeafstemmingvooraf

  kanveelonduidelijkheidwegnemenenverrassingen

  voorkomen.

  Rol provincie

  Hetbestuurlijkoverlegiseenonontbeerlijkinstru-

  mentvoorhetuitdragenvanhetprovincialebeleid.

  Hetgewichtendevormvanhetoverlegworden

  sterkbepaalddoorderolvandeprovinciebijhet

  waarborgenvanhaarprovinciaalruimtelijkmilieube-

  lang.Vandeprovinciemagwordenverwachtdatzij

  degemeenteinformerenoverdevoorbereidingvan

  plannenenprojecten,dievaninvloedzijnopdeleef-

  kwaliteitinhetgemeentelijkegrondgebied.Daar-

  meewordtzowelinhoudelijkalsbestuurlijkdraag-

  vlakgecreëerdenwordttevensduidelijkwelketaken

  Illustratieoverlegmomenten,aandehandvangebiedsgerichtbeleidvoorexterneveiligheid

  • bij hetopstellen vaneen - sectorale -provincialebe-

  leidsvisie of provinciale structuurvisie externe veilig-

  heid

  • bij het opstellen van een - sectorale gebiedsgerichte

  - gemeentelijke beleidsvisie of structuurvisie externe

  veiligheid: op gebiedsniveau worden problemen en

  kansenduidelijkenkunnenvraagenaanbodopelkaar

  worden afgestemd binnen de wettelijke kaders. Met

  de visie wordt naar partijen een duidelijk standpunt

  gegeven over de wijze waarop wordt omgegaan met

  deverantwoordingvanhetgroepsrisicobijruimtelijke

  ontwikkelingen

  • inhetkadervanderuimtelijkestructuurvisie,waarinde

  integrale afweging wordt gemaakt van het risico van

  activiteitenmetgevaarlijkestoffen,haalbareveiligheid

  eneconomischeenmaatschappelijkebelangen

  • bij het opstellen van een bestemmingsplan, met een

  vertaling van de uitgangspunten voor nieuwe ruimte-

  lijke plannen en de gevolgen voor aan te pakken be-

  staandesituaties(saneringen)

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  partijenhebben.Vandegemeentemagomgekeerd

  wordenverwachtdatzijdeprovincieinformerenover

  devoorbereidingvanplannenenprojecten,dievan

  invloedzijnopdeprovincialemilieubelangen.

  Tips voor doorwerking milieubeleid

  Inzet overleginstrument aangeven

  Hetoverlegtussendegemeenteenandereoverhe-

  denoverderuimtelijke(milieu)belangenkanopver-

  schillendemanierenwordenvormgeven.Destruc-

  tuurvisieisbijuitstekgeschiktvoordegemeenteom

  aantegevenopwelkewijzeuitvoeringwordtgege-

  venaanhetbestuurlijkoverlegenbestuursakkoor-

  den.Bijvoorbeeldafstemmingsvraagstukkentussen

  gemeentenkunnendaaringoedeenplekhebben,

  zoalsdesitueringvaneenwaterberging,windmo-

  lensofecologischezones.Daarbijkanaangesloten

  wordenbijalbestaandeoverlegstructuren.Hetover-

  legoverbestemmingsplannenenprojectbesluitenis

  bijvoorbeeldhetgeschiktekaderominvullingaante

  gevenaanmeeruitvoeringsgerichteopgaven.

  WaterfrontHarderwijk:bestuurlijkeafsprakenbijwatercompensatie

  MethetWaterfrontHarderwijkzoektdegemeenteHarderwijknaaroplossingenvooreenaantalruimtelijke,economische

  enmilieukundigeproblemendiezijnontstaanalsgevolgvantoenemenderuimtelijkedruk.Deruimteisbeperktomdat

  Harderwijkis‘ingesloten’tussendeecologischwaardevollegebiedendeVeluweendeVeluwerandmeren.

  Deplanvorminglooptsinds1996.Hetbetreftdeuitbreidingvaneenindustrieterreinvoorwatergebondenbedrijvigheid,

  deaanlegvaneenoverloopparkeerterrein(alleeninzetbaaropzeerdrukkedagen)endeuitbreidingvandewoonfunctiein

  derichtingvanhetwater.Bestuurlijkeafsprakenzijngemaaktoverhetgrootstedeelvandezebuitendijkseontwikkelingen,

  waaronderdevoorwaardevanvolledigecompensatievanhetverliesaannattenatuurendevolledigecompensatievanhet

  verliesaanwaterbergendvermogenindeVeluwerandmeren.

  Begin2002zijntussenRijkswaterstaatendegemeenteHarderwijkprincipeafsprakengemaaktoverdevormwaarincom-

  pensatieplaatskanvinden.NaaraanleidingvandezeafspraakzijnvoordegemeenteHarderwijk, inoverlegmetRijks-

  waterstaaten laterookWaterschapVeluwe,demogelijkhedenvoordecompensatievanhetverliesaanwaterbergend

  vermogengeïnventariseerd.Dezemogelijkhedenwordenmomenteel inhetprocesvandewatertoetsvoordeverschil-

  lende benodigde ruimtelijke plannen bekeken op bestuurlijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid. De ruimte

  voorcompensatieisgereserveerdinhetbestemmingsplan,maar

  ditbiedtnoggeengarantievoorhetdaadwerkelijk,binneneen

  gezamenlijkbepaaldetermijn,realiserenvandezecompensatie.

  Gezochtwordtnaarmogelijkhedenvoordezegarantie.Momen-

  teelwordtgedachtaaneenbestuurlijkeovereenkomst.

  Bronfoto:www.harderwijkonline.nl

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  2.4 PlanMER

  Algemene kenmerken Strekking Doel van de milieueffectrapportage voor plannen (planmer) is om bij de besluitvorming

  over plannen het milieu een volwaardige plaats te geven met het oog op een duurzame ontwikkeling.

  Bevoegd gezag De gemeenteraad is bevoegd gezag zodra zij eindverantwoordelijk is voor de vast-

  stelling van een planmer-plichtig plan, zoals een structuurvisie. De gemeenteraad kan daarnaast de

  initiatiefnemer voor de planmer-plichtige activiteit zijn.

  Juridische basis Artikel 7.2 Wm en Besluit m.e.r., met als grondslag de Europese Strategische milieu-

  beoordelingsrichtlijn (nr. 2001/42/EG).

  Procedure De planmer-procedure uit de Wm omvat zeven stappen, zie illustratie. De planmerprocedu-

  re is gekoppeld aan de procedure inzake het planmer-plichtige besluit.

  Beroep Er staat geen beroep open tegen het planMER, maar het is wel mogelijk de rechter de kwali-

  teit ervan te laten toetsen in een voor beroep vatbaar besluit, zoals het bestemmingsplan.

  Illustratie Procedure planmer (en vergelijking met besluitmer)

  Stappen en kenmerken van de mer1. Startprocedure - Inzage/inspraak;begin2. (Onafhankelijk)advies:begin

  3. Opstellenrapport

  - Beschrijvingeffecten - Redelijkealternatieven?

  - Tebeschouwengevolgen - Milieugevolgen4. Terinzagelegging5. Inspraak;eind - (Onafhankelijk)advies:eind

  6. Motiveringinbesluit

  7. Bekendmaking

  - Monitoringenevaluatie

  Besluitmer-procedureStartnotitieInspraakopdestartnotitieAdviesWettelijkeAdviseursAdviesCommissiem.e.r.RichtlijnenbevoegdgezagOpstellenbesluitMER

  AfstemmenopdetailniveauprojectJa.MeestmilieuvriendelijkalternatiefverplichtBiodiversiteitengezondheidnietverplichtVanmer-plichtigeactiviteitTerinzageleggingbesluitMERenbesluitInspraakopbesluitMERenontwerpbesluitAdviesvanWettelijkadviseursAdviesvanCommissiem.e.r.MotiverengevolgenvanbesluitmereninspraakindefinitiefplanBekendmakingenmededelingvastgesteldplanMonitoringenevaluatiemilieueffectennauitvoering

  Planmer-procedureOpenbarekennisgevingNeeRaadplegenbetrokkenbestuursorganenoverreikwijdteendetailniveauplanmer

  OpstellenplanMER,alsafzonderlijkrap-portofindetoelichtingvanhetontwerp-planGlobaal,afgestemdopdetailniveauplanJa,echtermeestmilieuvriendelijkalterna-tiefnietverplichtOokbiodiversiteitenvolksgezondheidVanplanenalternatievenTerinzageleggingplanMERenontwerpplanInspraakAdviesvanCommissiem.e.r.,alleenvoornatuuraspecten(Natura2000ofEHS)MotiverengevolgenvanplanmereninspraakindefinitiefplanBekendmakingenmededelingvastgesteldplanMonitoringenevaluatiemilieueffectennauitvoering

  Karakter en betekenis voor milieu

  Bereik

  Demilieueffectrapportagevoorplannen(kortweg

  «planmer»voordeprocedureen«planMER»voorhet

  milieueffectrapport)staatnietopzichzelf,maariseen

  hulpmiddelbijdebesluitvormingoverplannendie

  kunnenleidentotprojectenofactiviteitenmetmoge-

  lijkbelangrijkenadeligegevolgenvoorhetmilieu.

  Aanleidingvoordeplanmer,ookwelStrategische

  Milieubeoordeling(SMB)genoemd,vormendeprak-

  tijkervaringenmetdeEuropeserichtlijninzakede

  milieueffectrapportage.Bijmer’svoorprojectenis

  geblekendatvoorhetmilieubelangrijkekeuzesvaak

  alineeneerderstadiumzijngemaakt.Juistinde

  voorafgaandeplannendiedebetreffendeprojecten

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �0

  Dan is er sprake vanbeoordelingsplicht: wel ofgeen besluitmer volgen

  Dan is er sprake vanbesluitmer-plicht

  KADERSTELLEND PLANOVERHEIDSBESLUIT

  ACTIVITEIT

  CONCREET BESLUIT

  In lijst C mer-plicht

  In lijst D mer-beoordelingsplicht

  Natuurbeschermingswet

  Passende beoordelingnodig

  Dan is er sprake vanplanmer-plicht

  - √

  √ -

  ➜➜ ➜

  Formele mer-plicht in schema

  mogelijkmaken,kandespeelruimteommilieuwinst

  teboekengrootzijn.Zoalsineenstructuurvisie,wa-

  terplanofandereaspectuitwerkingvanhetruimtelijk

  beleid.

  HetBesluitm.e.r.bepaalthetbereikvandemerplicht.

  HetbesluitgeeftindebijlagenCenDallereerstli-

  mitatiefaanwelkeactiviteitenvanafwelkeomvang

  mer-(beoordelings)plichtigzijn.Bijvoorbeelddeaan-

  legvanautowegen,woningbouw,dijkenofindustrie.

  PeractiviteitindebijlagenCenDstaanvervolgens

  dewettelijkeenbestuursrechtelijkverplichteplan-

  nenvermelddieplanmer-plichtigkunnenzijn(kolom

  3).Bijvoorbeeldeenstructuurvisieofglobaalbestem-

  mingsplanmetuitwerkingsverplichting.

  Deprovinciekaninhaarprovincialemilieuverorde-

  ningextramer-plichtigeactiviteitenaanwijzen.

  Deplanmer-plichtontstaatzodraplandelen:

  • eenkadervormenvoortoekomstigemer-

  (beoordelings)plichtigebesluiten.Voldoendeisdat

  hetplan‘detoonzet’voordieactiviteit,bijvoor-

  beelddoorlocatie-oftracékeuzen,randvoorwaar-

  denofoverwegingendaaromtrent.Bindendeuit-

  sprakenzijnnietnodig;

  • kunnenleidentotsignificanteeffectenopNatura

  2000-gebiedenenhetplaneen‘passendebeoor-

  deling’moetondergaanopgrondvandeNatuur-

  beschermingswet1998.

  Bijbesluitmer-plichtigeactiviteitenzalervaaksprake

  zijnvaneen‘tweetrapsraket’:nadeplanmervoorhet

  kaderstellendbesluitvolgtereenbesluitmervoorde

  concreteplanuitwerkingofvergunningverlening.

  Voorbeeldplanmer-plichtigestructuurvisie

  Ineengemeentelijkestructuurvisiealsbedoelinartikel2.1

  Wrowordenbinnendebebouwdekom locatiesoverwo-

  genvooreenprojectvan ruim2.000woningenmeteen

  jachthavenvoor200boten.Degemeentezaltezijnertijd

  eenbestemmingsplanvaststellen,waarindebestemming

  ‘Woongebied’(aldannietmetuitwerkingsverplichting)zal

  wordenopgenomen.

  De activiteit bouw van woningen valt onder categorie

  D11.1 en de jachthaven onder D10.3 van de bijlage van

  hetBesluitm.e.r.Devaststellingvande structuurvisie is

  opgenomen inkolom3.Alsde structuurvisievoldoende

  houvastgeeftindezinvanoverwegingentussendiverse

  locaties voor het latere mer-(beoordelings)plichtige pro-

  jecten,dan isdestructuurvisievolgenshetBesluitm.e.r.

  planmer-plichtig.Destructuurvisievormtdannamelijkhet

  kader voor het vaststellen van het latere mer-beoorde-

  lingsplichtige vaststellingsbesluit van het bestemmings-

  plan(opgrondvanD11.1enD10.3vanhetBesluitm.e.r.).

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE �1

  Wijze van doorwerking

  Hetoogmerkvandemerisdepositievanmilieuin

  debesluitvormingteversterken,doordeeffecten

  voorhetmilieuineenzovroegmogelijkstadiumte

  beoordelen.Hetheleplanisdaarbijplanmer-plichtig,

  nietalleendekaderstellendedelen.Deplanmer-pro-

  cedureisdaaromdirectgekoppeldaandeprocedure

  dievoorhetkaderstellendeplanmoetwordendoor-

  lopen.Deplanmerisnietalleenvaninvloedopde

  procedure,maarjuistookopdeplaninhoudenhet

  planproces.Degemeentedientinhetuiteindelijke

  plantemotiverenhoeprocesmatigmetderesulta-

  tenvanhetPlanMERendeinspraakisomgegaan.

  Deplanmerkanbehulpzaamzijnbijeenvroegtijdige,

  zorgvuldigeafwegingvanontwikkelingen.

  Rol gemeente

  Degemeentekan,afhankelijkvanhettenemenbe-

  sluit,deinitiatiefnemervanhetmer-plichtigeplanzijn

  enookhetbevoegdgezagvoordeplanmer.Hetver-

  dientaanbevelingdezeverantwoordelijkhedenbin-

  nendeorganisatiegescheidentehouden.Datvereist

  eengoedeprocesvoeringvoordeopstellingvanhet

  MERenhetkaderstellendeplan.

  Degemeentemoetvoorafgaandaandeopstelling

  vanhetrapportdebetrokkenbestuursorganenraad-

  plegenoverdereikwijdteenhetdetailniveauvande

  informatieinhetplanMER.Hetontwerpplanenhet

  planMERwordengelijktijdigvoorinspraakterinzage

  gelegd.

  Alsvervolgzalvoordeconcreteplanuitwerkingveel-

  aleenbesluitmer-beoordelingen/ofbesluitmerdoor-

  lopenmoetenworden.

  Rol provincie

  Uitgaandevaneengemeentelijkemer-plicht,zalde

  provinciealsbetrokkenbestuursorgaanwordenge-

  raadpleegdoverdereikwijdteenhetdetailniveau

  vanhetplanMER.Vanuitprovincialeoptiekishet

  zaakderuimtelijkemilieubelangenvroegtijdigmet

  degemeentetebespreken.Daaropvolgendheeftde

  provincieinspraakmogelijkheidophetontwerpplan

  enhetplanMER.

  Tips voor doorwerking milieubeleid

  Doel

  Degemeentekandeplanmervanuituiteenlopende

  drijfvereninzetten.Eenbeperktebenaderingisals

  verantwoordingvanalgedanekeuzenofalsmid-

  delomtevoldoenaandewettelijkeverplichtingen.

  Meestwaardevolisdeplanmeralsbijdrageaaneen

  evenwichtigerplanvorming,gerichtophetvergroten

  vandeduurzaamheid,hetdraagvlakendeontwik-

  kelkrachtvanhetkaderstellendeplan.Detoegevoeg-

  dewaardevanhetinstrumentvoordeplanvorming

  vraagtomeencreatieveendoelgerichteinvullingvan

  deonderzoeksaanpak:opwelkeplanaspectenkan

  hetplanmerhetverschilmaken?

  Vroegtijdig

  Demeerwaardevandeplanmerligtindevroegtijdi-

  gebeoordelingvanmilieueffectenvanmogelijkeont-

  wikkelingenendevariantendaarvoor.Hetmilieu-en

  duurzaamheidsbelangkandaardoorbeterinspelen

  ophetstrategischestadiumvanplanontwikkeling.

  Ditvraagtvanmilieueentijdigefocusopalternatie-

  veneneffectendieeenimpacthebbenopditbe-

  sluitvormingsniveau.

  Flexibel

  Deplanmerbiedteenaanpakdatrekeninghoudt

  methetstrategischeplankarakterenkentdaardoor

  minderafbreukrisico.Erzijnweinigprocedurelever-

  eisten,zodatflexibelopwijzigingenkanwordeninge-

  speeld.Erhoeftbijvoorbeeldgeennieuwestartnoti-

  tietewordenopgesteldalszichnieuwealternatieven

  voordoen.

  Detailniveau

  Deplanmeriseenhulpmiddelbijdebesluitvorming

  voorvaakcomplexeruimtelijkeplannen.Hetisde

  kunstdehoofdlijnendaarintepakkenenniettever-

  liezenindetails.Maakbijvoorbeeldvooralgebruik

  vankwalitatieveoordelenvandeskundigenenslechts

  vankwantitatieveanalysewaardateenvoudigis.

 • MILIEU IN RUIMTELIJKE PLANNEN GEMEENTE ��

  Advies

  DegangnaardeCommissiem.e.r.isvoordeplanmer

  alleenverplichtalsersprakeisvanactiviteiteninde

  ecologischehoofdstructuurofbijeenpassendebe-

  oordeling.BijdecomplexereopgavenkandeCom-

  missiem.e.r.vrijwilligwordenbenaderdvoor(extra)

  toetsingsmomente