Geluidaanpak in gemeenten

download Geluidaanpak in gemeenten

of 10

Embed Size (px)

description

Voor een effectieve geluidaanpak is het nodig de relevante geluidkwesties aan de voorkant van de besluitvorming mee te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie. De geluidbelastingkaart is daarvoor niet geschikt. Een kaart met de relevante geluidkwesties wel.

Transcript of Geluidaanpak in gemeenten

  • 1. Geluidaanpak in gemeenten2 oktober 2014

2. Stelling Een effectieve geluidaanpakDe relevantegeluidkwestiesmoeten eerder inbeeld komen, zodatde link kan wordengelegd met andereomgevingskwestiesvereist agendering vangeluidkwesties in deomgevingsvisie en dedoorwerking ervan in een bredeprogramma-aanpak 3. PlandrempelsStedelijk wegverkeer:68 dB Lden en 58 dB LnightOverschrijdingvoorkeursgrenswaarde (48 dB)Stedelijk wegverkeer:39.000 woningen (ca. 75%)Overschrijding PlandrempelStedelijk wegverkeer (68 dB):522 woningenGeluidbelastingkaartDelftMet het budget kan per 5 jaarcirca 1/4 van de woningenboven de plandrempelworden aangepakt. 4. Aanpak EU-richtlijnOmgevingslawaaiOpstellengeluidbelastingkaartVaststellenplandrempelActieplan geluidStille wegdekkenGevelisolatieBeperkingen huidige aanpak1.Gemeente trekt de kar alleen2.Sectorale aanpak3.Actieplan geluid zonderbudget 5. IntegralegeluidaanpakMeer in detail kijken naartype en kwaliteitgeluidbelaste woningen enomgevingsaspectenBredere aanpak gericht opverhogen wooncomfort enkwaliteit woonomgevingMeer aandacht voorsynergie van maatregelen: stedenbouwkundig verkeerskundig technisch (stillewegdekken,gevelisolatie)Van geluidbelastingkaart naarkaart met relevantegeluidkwesties1. Slaapvertrekken van woningen met een te hooggeluidsniveau en risico op slaapverstoring2. Geluidbelaste woningen zonder n geluidsluwezijde of collectieve buitenruimte3. Eerstelijnsbebouwing langs wegen/spoor meteen geluidbelasting vanaf 60 dB4. Stille gebieden in de stad 6. Geluid-maatregelenSynergie vanmaatregelen watresulteert in meergeluidsreductieMaatregel GeluidsreductieGesloten bouwblok 15-20 dBGeluidsscherm/- wal 10 dBGeluidsarme wegdekken 3-4 dBStille banden (alle autos) 3 dBInstellen nrichtingsverkeer 2-3 dBRotonde 2 dBGroene golf 2 dBRuimere afstanden 1-2 dBParkeerverwijssysteem nihilRoutering vrachtverkeer 0,5-1 dBParkeerbeleid 0,5-1 dB 7. Slaapvertrekken &geluidsluwebuitenruimtenVoorzetgevelsGlazen wandentussenwoonblokkenBebouwen legeplekken tot eengesloten front 8. Eerstelijns-bebouwingVerhogen wooncomfortdoor energiebesparingen geluidisolatie tecombineren bijwoningen > 65 dBToepassen stillewegdekken op wegenmet woningen < 65 dBRekening houden metbinnenmilieu enburengeluid 9. Stille gebiedenHofjesWoonervenParken 10. Geluid inomgevingsvisieen programma 1. Aanpak geluidkwesties borgenGovernance vangeluid inprogrammaleefomgevingGemeente,woningcorporaties,bouwbedrijven,energie- eninstallatiebedrijvenin omgevingsvisie2. Doorwerking in programmawonen, mobiliteit enleefomgeving3. Bundelen van geldstromen