Geluidaanpak in gemeenten

10
Geluidaanpak in gemeenten 2 oktober 2014

description

Voor een effectieve geluidaanpak is het nodig de relevante geluidkwesties aan de voorkant van de besluitvorming mee te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie. De geluidbelastingkaart is daarvoor niet geschikt. Een kaart met de relevante geluidkwesties wel.

Transcript of Geluidaanpak in gemeenten

Page 1: Geluidaanpak in gemeenten

Geluidaanpak in gemeenten2 oktober 2014

Page 2: Geluidaanpak in gemeenten

De relevante geluidkwesties moeten eerder in beeld komen, zodat de link kan worden gelegd met andere omgevingskwesties

Stelling Een effectieve geluidaanpak vereist agendering van geluidkwesties in de omgevingsvisie en de doorwerking ervan in een brede programma-aanpak

Page 3: Geluidaanpak in gemeenten

PlandrempelsStedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight

Overschrijding voorkeursgrenswaarde (48 dB)Stedelijk wegverkeer: 39.000 woningen (ca. 75%)

Overschrijding PlandrempelStedelijk wegverkeer (68 dB): 522 woningen

Geluidbelastingkaart Delft

Met het budget kan per 5 jaar circa 1/4 van de woningen boven de plandrempel worden aangepakt.

Page 4: Geluidaanpak in gemeenten

Opstellen geluidbelastingkaart

Vaststellen plandrempel

Actieplan geluid

Stille wegdekkenGevelisolatie

Aanpak EU-richtlijn Omgevingslawaai Beperkingen huidige aanpak

1.Gemeente trekt de kar alleen

2.Sectorale aanpak

3.Actieplan geluid zonder budget

Page 5: Geluidaanpak in gemeenten

Meer in detail kijken naartype en kwaliteit geluidbelaste woningen en omgevingsaspecten

Bredere aanpak gericht op verhogen wooncomfort en kwaliteit woonomgeving

Meer aandacht voor synergie van maatregelen:• stedenbouwkundig• verkeerskundig• technisch (stille

wegdekken, gevelisolatie)

Integrale geluidaanpak

Van geluidbelastingkaart naar kaart met relevante ‘geluidkwesties’

1. Slaapvertrekken van woningen met een te hoog geluidsniveau en risico op slaapverstoring

2. Geluidbelaste woningen zonder één geluidsluwe zijde of collectieve buitenruimte

3. Eerstelijnsbebouwing langs wegen/spoor met een geluidbelasting vanaf 60 dB

4. Stille gebieden in de stad

Page 6: Geluidaanpak in gemeenten

Synergie van maatregelen wat resulteert in meer geluidsreductie

Geluid-maatregelen

Maatregel Geluidsreductie

Gesloten bouwblok 15-20 dB

Geluidsscherm/- wal 10 dB

Geluidsarme wegdekken 3-4 dB

Stille banden (alle auto’s) 3 dB

Instellen éénrichtingsverkeer 2-3 dB

Rotonde 2 dB

Groene golf 2 dB

Ruimere afstanden 1-2 dB

Parkeerverwijssysteem nihil

Routering vrachtverkeer 0,5-1 dB

Parkeerbeleid 0,5-1 dB

Page 8: Geluidaanpak in gemeenten

Verhogen wooncomfort door energiebesparing en geluidisolatie te combineren bij woningen > 65 dB

Toepassen stille wegdekken op wegen met woningen < 65 dB

Rekening houden met binnenmilieu en burengeluid

Eerstelijns-bebouwing

Page 9: Geluidaanpak in gemeenten

HofjesWoonervenParken

Stille gebieden

Page 10: Geluidaanpak in gemeenten

‘Governance’ van geluid in programma leefomgeving

Gemeente, woningcorporaties, bouwbedrijven, energie- en installatiebedrijven

Geluid in omgevingsvisie en programma 1. Aanpak geluidkwesties borgen

in omgevingsvisie

2. Doorwerking in programma wonen, mobiliteit en leefomgeving

3. Bundelen van geldstromen