Gelinkt Maart April

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Gelinkt Maart April

Transcript of Gelinkt Maart April

 • gek

  informatieblad van de gemeente Lint | maart - april 2012

  op woensdag 28 maartafspraak tussen 13 en 17 u

  het gemeentepark

 • 2 |

  Handige telefoonnummers

  Gemeentehuisma - vrij: 8.30 - 12.00maandagavond: 17.30 - 20.00woensdagmiddag: 13.00 - 16.30Algemeen oproepnummer 03 460 13 30Burgerzaken 03 460 13 32Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,Communicatie 03 460 13 46Algemene informatie, meldingen, klachtenMilieu 03 460 13 38Milieuvergunning, afval, aanplantingen,.Ruimtelijke ordening 03 460 13 36Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,Openbare werken 03 460 13 39Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,

  Gemeentemagazijn 03 455 98 09Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72OC De Witte Merel 03 455 12 13Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87Containerpark 03 488 42 80OCMW huis 03 460 18 60Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70DC De Schakel 03 460 19 10PolitieDringende politiehulp 24u/24u 101Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00

  Lokale politie Lint 03 444 00 14

  Colofon14e jaargang: maart - april 2012Gemeente LintTweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

  Redactieadres :Gemeentebestuur van Lintt.a.v. Myriam PetersKoning Albertstraat 41, 2547 Lint

  Verantw. Uitgever: Stanny Tuyteleers, Bossenstraat 82, 2547 LintHet gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier

  De recenste informatie vind je steeds op www.lint.beSluitingsdag gemeentediensten Maandag 9 april (Paasmaandag)

  www.tele-onthaal.be

 • | 3

  nieuws

  Ballonvaart voor Oost-Afrika20 ballonvaarders uit alle hoeken van Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen en afge-sproken om te gaan ballonvaren tegen de hon-ger in Oost-Afrika. De ontvangsten van de verkochte ballonvaarten gaan integraal naar de actie 12-12.Onze gemeente kocht ook een ballonvlucht aan en besloot deze te schenken aan een Lintenaar die een ingevulde enqute over de communica-tie in onze gemeente binnenbracht.Een onschuldige hand trok uit de binnenge-brachte enqutes het formulier van mevrouw Sophie Neut.Veel plezier en een goede vaart voor het goede doel.

  Europese prijs voor HEKLAThe European Foundations initiative on Dementia heeft in Brussel, in aanwezigheid van Prinses Mathil-de, awards uitgereikt aan 10 Europese projecten ver-spreid over 8 landen. De awards, elk ter waarde van 10.000 euro, zijn een blijk van erkenning voor voor-beeldprojecten en moedigen hun verdere versprei-ding aan. De initiatieven ondersteunen mensen met dementie en hun familie zodat ze een kwaliteitsvol le-ven kunnen leiden en actief kunnen deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven.

  De 10 awards werden gekozen door een onafhanke-

  lijke internationale jury, onder voorzitterschap van Magda Aelvoet, minister van Staat.

  Twee Vlaamse projecten vielen in de prijzen en n ervan is: Vermist@hekla.Het project Vermist@hekla is het resultaat van de sa-menwerking tussen HEKLA en andere mensen in de samenleving om vermiste personen met dementie snel te lokaliseren en weer naar huis te brengen. De aanpak is gebaseerd op netwerkvorming. Het project kent veel succes en verschillende andere politiezones hebben het overgenomen.

 • 4 |

  nieuws

  Resultaten BOB-campagneDe BOB-campagne 2011-2012 is afgerond.HEKLA controleerde in totaal 3081 bestuurders van voertuigen. In totaal werden 47 bestuurders of 1,5 % positief bevonden en werden er 5 rijbe-wijzen onmiddellijk ingetrokken.

  Tijdens de BOB-campagne van vorig jaar contro-leerde HEKLA 2904 bestuurders waarvan er 60 of 2 % positief werden bevonden.

  Nieuwe procedure bij politieverhoor: Salduz-richtlijnWie verhoord wordt, moet weten waar hij aan toe. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen en mag vr het eerste verhoor vertrouwelijk over-leg plegen met een advocaat. Wie aangehouden wordt, heeft bij de verhoren binnen de eerste 24 uur vanaf zijn vrijheidsbeneming, recht op bijstand van een advocaat. Dat is een historisch breekpunt.

  Vanaf 1 januari 2012 moet ieder verhoor van een verdachte, een getuige of een slachtoffer begin-nen met een bondige mededeling van de feiten waarover hij/zij verhoord wordt en een soort stan-daardformule, genre het Amerikaanse You have the right to remain silent.

  Gemeenteraadsverkiezingen

  Bij verkiezingen moeten we beroep doen op heel wat burgers om de verkiezingen in goede banen te leiden. Misschien heb je altijd gedacht dat je hieraan graag eens zou willen meewerken. Aarzel niet en regi-streer je als vrijwillig bijzitter of voorzitter.

  De voorzitter van een stembureau heeft de taak om de leiding te nemen over het stembureau en toe te zien dat alle nodige taken op een correcte manier ver-vuld worden (openen en sluiten stembureau, ontvan-gen burgers, ...). De taak van de bijzitter is de voorzit-ter bij te staan bij het vervullen van deze taken. Zowel voorzitter als bijzitter krijgen een kleine vergoeding.

  De voorzitters zullen instructies ontvangen van het vredegerecht van Kontich en zullen ook uitgenodigd worden voor een infoavond waar er gelegenheid is om vragen te stellen.Als je (niet vrijwillig) wordt opgeroepen, ben je nog steeds verplicht gevolg te geven aan de oproeping en de functie te vervullen waarvoor je bent opgeroe-pen!

  i Myriam Peters l 03 460 13 46 l info@lint.be

  Laat naar je borsten kijkenHet Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkan-ker spoort vrouwen van 50 tot 69 jaar aan (75% van de borstkankers komt voor in deze leeftijds-groep) om tweejaarlijks een gratis screenings-mammografie te laten nemen. Dit onderzoek biedt de beste kansen om vroegtijdig borstkanker op te sporen en zo de kans op genezing te ver-groten. De mammobiel komt naar Lint van 19 tot en met 27 april.Vrouwen tussen 50 en 69 krijgen een persoonlijke uitnodiging.

 • | 5

  milieumilieu

  Earth HourOp zaterdag 31 maart 2012 organiseert World Wide Fund (WWF) voor de vierde maal in Belgi Earth Hour.Meer dan n miljard mensen zullen tussen 20.30u en 21.30 u. de lichten doven. Een heel krachtig sig-naal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

  Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vra-gen voor de problematiek rond de klimaatverande-ring. Er moet nog een hele weg afgelegd worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

  Onze gemeente wil ook haar steentje bijdragen en dooft de openbare verlichting in het gemeentepark en de klemtoonverlichting van het gemeentehuis en dit zelfs gedurende het hele weekend van vrijdag 30 maart tot maandag 2 april.

  Mogen WWF en Lint ook in 2012 op uw deelname rekenen?WWF For a living planet.

  Doe mee met Ecobouwers Basis Een gesoleerd dak, superisolerende beglazing, een hoogrendementsketel Het lijkt voor de meesten onder ons de normaalste zaak van de wereld. En toch hebben anno 2012 nog 500.000 Vlaamse woningen geen dakisolatie en hebben 250.000 woningen alleen enkel glas. Daarnaast staat er in 800.000 woningen nog een oude niet-efficinte verwarmingsketel.

  Allemaal samen goed voor een continue en gigan-tische energie- en geldverspilling. En dan spreken we nog niet over de steeds stijgende energieprij-zen.

  Daarom organiseert Bond Beter Leefmilieu later in dit jaar de campagne Ecobouwers Basis.

  Om van Ecobouwers Basis een succes te maken hebben we jouw hulp nodig. Vandaar deze dub-bele oproep:Stel jouw huis open. Is jouw dak gesoleerd? Zit er superisolerend glas in je ramen? Heb je een hoogrendementsketel? Denk je bij minstens n

  van deze vragen hardop: uiteraard! Dan ben jij de geknipte persoon om in oktober 2012 jouw erva-ringen door te geven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld door hun raam gooien. Schrijf je in op www.ecobouwers.be/basis en krijg gratis een krat Primus en 2 Primus bierglazen als waar-dering voor jouw deelname.Word energiemeester. Heb je een hart voor men-sen en voor energiebesparing. Geef je dan vr 15 mei op om energiemeester te worden bij Ecobou-wers Basis. Je krijgt van BBL en Dialoog vzw een hoogstaande opleiding aangeboden. Daarnaast krijgt elke energiemeesters als waardering voor zijn engagement een mooi cadeau.

  i Johan Niemegeers l medewerker doelgroepen-werking Bond Beter Leefmilieu l 02 282 17 47 of johan.niemegeers@bblv.be of surf naar www.ecobouwers.be/basis

 • 6 |

  OCMW

  Opvoedingsantenne Lint: Informatieavond over grootouders en kleinkinderenGrootouders zijn verzorgers, opvoeders, helden, rotsen, vertrouwenspersonen, In onze ver-anderende en complexe maatschappij geldt dit misschien nog meer dan vroeger. Grootouders als rustpunt, als houvast.Omgekeerd betekenen kleinkinderen voor groot-ouders vaak een bron van vreugde en liefde, ook wel eens van zingeving. Daarnaast is er ook de driehoek grootouders l ouders l kleinkinderen met de bijhorende interactie met een eigen unie-ke dynamiek. Liefde, warmte en trots maar ook gevoelens van verdriet en zich niet begrepen voe-len kunnen daarbij horen. Ook de problematiek van gescheiden ouders en hertrouwen, zal aan bod komen.Je bent welkom in het OCMW-dienstencentrum De Schakel op dinsdag 24 april 2012 om 20u00.Deelname in de kosten 2 euro

  Opendeurdag: zondag 25 maart

  Tussen 13 en 17 uur kun je het woonzorgcen-trum en de plannen van de nieuwbouw, de serviceflats, het OCMW-huis, de nieuwe seni-orenflats, de noodwoning, enz. bezoeken. Centraal staat de welzijnsrally langs Lintse sociale projecten zoals: de OCMW-diensten, de nieuwbouwprojecten van De Ideale Wo-ning, het opvangcentrum Meihof, OC De Witte Merel, ... De rally duurt ongeveer 2 uren en de deelnemers starten tussen 13u00 en 14u00 in het OCMW-huis. Er zijn leuke prijzen te winnen.

  De jeugdbe