Gelinkt Maart April

of 16 /16
ge k informatieblad van de gemeente Lint | maart - april 2012 op woensdag 28 maart afspraak tussen 13 en 17 u het gemeentepark

description

Gelinkt Maart April

Transcript of Gelinkt Maart April

Page 1: Gelinkt Maart April

ge

kinformatieblad van de gemeente Lint | maart - april 2012

op woensdag 28 maartafspraak tussen 13 en 17 u

het gemeentepark

Page 2: Gelinkt Maart April

2 |

Handige telefoonnummers

Gemeentehuisma - vrij: 8.30 - 12.00maandagavond: 17.30 - 20.00woensdagmiddag: 13.00 - 16.30Algemeen oproepnummer 03 460 13 30Burgerzaken 03 460 13 32Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,…Communicatie 03 460 13 46Algemene informatie, meldingen, klachtenMilieu 03 460 13 38Milieuvergunning, afval, aanplantingen,….Ruimtelijke ordening 03 460 13 36Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,…Openbare werken 03 460 13 39Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,…

Gemeentemagazijn 03 455 98 09Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72OC De Witte Merel 03 455 12 13Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87Containerpark 03 488 42 80OCMW –huis 03 460 18 60Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70DC De Schakel 03 460 19 10PolitieDringende politiehulp 24u/24u 101Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00

Lokale politie Lint 03 444 00 14

Colofon14e jaargang: maart - april 2012Gemeente LintTweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

Redactieadres :Gemeentebestuur van Lintt.a.v. Myriam PetersKoning Albertstraat 41, 2547 Lint

Verantw. Uitgever: Stanny Tuyteleers, Bossenstraat 82, 2547 LintHet gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier

De recenste informatie vind je steeds op www.lint.beSluitingsdag gemeentediensten Maandag 9 april (Paasmaandag)

www.tele-onthaal.be

Page 3: Gelinkt Maart April

| 3

nieuws

Ballonvaart voor Oost-Afrika20 ballonvaarders uit alle hoeken van Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen en afge-sproken om te gaan ballonvaren tegen de hon-ger in Oost-Afrika. De ontvangsten van de verkochte ballonvaarten gaan integraal naar de actie 12-12.Onze gemeente kocht ook een ballonvlucht aan en besloot deze te schenken aan een Lintenaar die een ingevulde enquête over de communica-tie in onze gemeente binnenbracht.Een onschuldige hand trok uit de binnenge-brachte enquêtes het formulier van mevrouw Sophie Neut.Veel plezier en een goede vaart voor het goede doel.

Europese prijs voor HEKLAThe European Foundations initiative on Dementia heeft in Brussel, in aanwezigheid van Prinses Mathil-de, awards uitgereikt aan 10 Europese projecten ver-spreid over 8 landen. De awards, elk ter waarde van 10.000 euro, zijn een blijk van erkenning voor voor-beeldprojecten en moedigen hun verdere versprei-ding aan. De initiatieven ondersteunen mensen met dementie en hun familie zodat ze een kwaliteitsvol le-ven kunnen leiden en actief kunnen deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven.

De 10 awards werden gekozen door een onafhanke-

lijke internationale jury, onder voorzitterschap van Magda Aelvoet, minister van Staat.

Twee Vlaamse projecten vielen in de prijzen en één ervan is: “Vermist@hekla”.Het project “Vermist@hekla” is het resultaat van de sa-menwerking tussen HEKLA en andere mensen in de samenleving om vermiste personen met dementie snel te lokaliseren en weer naar huis te brengen. De aanpak is gebaseerd op netwerkvorming. Het project kent veel succes en verschillende andere politiezones hebben het overgenomen.

Page 4: Gelinkt Maart April

4 |

nieuws

Resultaten BOB-campagneDe BOB-campagne 2011-2012 is afgerond.HEKLA controleerde in totaal 3081 bestuurders van voertuigen. In totaal werden 47 bestuurders of 1,5 % positief bevonden en werden er 5 rijbe-wijzen onmiddellijk ingetrokken.

Tijdens de BOB-campagne van vorig jaar contro-leerde HEKLA 2904 bestuurders waarvan er 60 of 2 % positief werden bevonden.

Nieuwe procedure bij politieverhoor: ‘Salduz’-richtlijnWie verhoord wordt, moet weten waar hij aan toe. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen en mag vóór het eerste verhoor vertrouwelijk over-leg plegen met een advocaat. Wie aangehouden wordt, heeft bij de verhoren binnen de eerste 24 uur vanaf zijn vrijheidsbeneming, recht op bijstand van een advocaat. Dat is een historisch breekpunt.

Vanaf 1 januari 2012 moet ieder verhoor – van een verdachte, een getuige of een slachtoffer– begin-nen met een bondige mededeling van de feiten waarover hij/zij verhoord wordt en een soort stan-daardformule, genre het Amerikaanse ‘You have the right to remain silent’.

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij verkiezingen moeten we beroep doen op heel wat burgers om de verkiezingen in goede banen te leiden. Misschien heb je altijd gedacht dat je hieraan graag eens zou willen meewerken. Aarzel niet en regi-streer je als vrijwillig bijzitter of voorzitter.

De voorzitter van een stembureau heeft de taak om de leiding te nemen over het stembureau en toe te zien dat alle nodige taken op een correcte manier ver-vuld worden (openen en sluiten stembureau, ontvan-gen burgers, ...). De taak van de bijzitter is de voorzit-ter bij te staan bij het vervullen van deze taken. Zowel voorzitter als bijzitter krijgen een kleine vergoeding.

De voorzitters zullen instructies ontvangen van het vredegerecht van Kontich en zullen ook uitgenodigd worden voor een infoavond waar er gelegenheid is om vragen te stellen.Als je (niet vrijwillig) wordt opgeroepen, ben je nog steeds verplicht gevolg te geven aan de oproeping en de functie te vervullen waarvoor je bent opgeroe-pen!

i Myriam Peters l 03 460 13 46 l [email protected]

Laat naar je borsten kijkenHet Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkan-ker spoort vrouwen van 50 tot 69 jaar aan (75% van de borstkankers komt voor in deze leeftijds-groep) om tweejaarlijks een gratis screenings-mammografie te laten nemen. Dit onderzoek biedt de beste kansen om vroegtijdig borstkanker op te sporen en zo de kans op genezing te ver-groten. De mammobiel komt naar Lint van 19 tot en met 27 april.Vrouwen tussen 50 en 69 krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Page 5: Gelinkt Maart April

| 5

milieumilieu

Earth HourOp zaterdag 31 maart 2012 organiseert World Wide Fund (WWF) voor de vierde maal in België “Earth Hour”.Meer dan één miljard mensen zullen tussen 20.30u en 21.30 u. de lichten doven. Een heel krachtig sig-naal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vra-gen voor de problematiek rond de klimaatverande-ring. Er moet nog een hele weg afgelegd worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Onze gemeente wil ook haar steentje bijdragen en dooft de openbare verlichting in het gemeentepark en de klemtoonverlichting van het gemeentehuis en dit zelfs gedurende het hele weekend van vrijdag 30 maart tot maandag 2 april.

Mogen WWF en Lint ook in 2012 op uw deelname rekenen?WWF … For a living planet.

Doe mee met Ecobouwers Basis …Een geïsoleerd dak, superisolerende beglazing, een hoogrendementsketel… Het lijkt voor de meesten onder ons de normaalste zaak van de wereld. En toch hebben anno 2012 nog 500.000 Vlaamse woningen geen dakisolatie en hebben 250.000 woningen alleen enkel glas. Daarnaast staat er in 800.000 woningen nog een oude niet-efficiënte verwarmingsketel.

Allemaal samen goed voor een continue en gigan-tische energie- en geldverspilling. En dan spreken we nog niet over de steeds stijgende energieprij-zen.

Daarom organiseert Bond Beter Leefmilieu later in dit jaar de campagne Ecobouwers Basis.

Om van Ecobouwers Basis een succes te maken hebben we jouw hulp nodig. Vandaar deze dub-bele oproep:Stel jouw huis open. Is jouw dak geïsoleerd? Zit er superisolerend glas in je ramen? Heb je een hoogrendementsketel? Denk je bij minstens één

van deze vragen hardop: uiteraard! Dan ben jij de geknipte persoon om in oktober 2012 jouw erva-ringen door te geven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld door hun raam gooien. Schrijf je in op www.ecobouwers.be/basis en krijg gratis een krat Primus en 2 Primus bierglazen als waar-dering voor jouw deelname.Word energiemeester. Heb je een hart voor men-sen en voor energiebesparing. Geef je dan vóór 15 mei op om energiemeester te worden bij Ecobou-wers Basis. Je krijgt van BBL en Dialoog vzw een hoogstaande opleiding aangeboden. Daarnaast krijgt elke energiemeesters als waardering voor zijn engagement een mooi cadeau.

i Johan Niemegeers l medewerker doelgroepen-werking Bond Beter Leefmilieu l 02 282 17 47 of [email protected] of surf naar www.ecobouwers.be/basis

Page 6: Gelinkt Maart April

6 |

OCMW

Opvoedingsantenne Lint: Informatieavond ‘over grootouders en kleinkinderen’Grootouders zijn verzorgers, opvoeders, helden, rotsen, vertrouwenspersonen, … In onze ver-anderende en complexe maatschappij geldt dit misschien nog meer dan vroeger. Grootouders als rustpunt, als houvast.Omgekeerd betekenen kleinkinderen voor groot-ouders vaak een bron van vreugde en liefde, ook wel eens van zingeving. Daarnaast is er ook de driehoek grootouders l ouders l kleinkinderen met de bijhorende interactie met een eigen unie-ke dynamiek. Liefde, warmte en trots maar ook gevoelens van verdriet en zich niet begrepen voe-len kunnen daarbij horen. Ook de problematiek van gescheiden ouders en hertrouwen, zal aan bod komen.Je bent welkom in het OCMW-dienstencentrum De Schakel op dinsdag 24 april 2012 om 20u00.Deelname in de kosten 2 euro

Opendeurdag: zondag 25 maart

Tussen 13 en 17 uur kun je het woonzorgcen-trum en de plannen van de nieuwbouw, de serviceflats, het OCMW-huis, de nieuwe seni-orenflats, de noodwoning, … enz. bezoeken. Centraal staat de welzijnsrally langs Lintse sociale projecten zoals: de OCMW-diensten, de nieuwbouwprojecten van De Ideale Wo-ning, het opvangcentrum Meihof, OC De Witte Merel, ... De rally duurt ongeveer 2 uren en de deelnemers starten tussen 13u00 en 14u00 in het OCMW-huis. Er zijn leuke prijzen te winnen.

De jeugdbewegingen zijn van de partij en orga-niseren op het OCMW-domein leuke activitei-ten. In het woonzorgcentrum kun je door mid-del van een diavoorstelling de plannen van het nieuwe rustoord inkijken. De ‘verhalentafel’ zal weer te bekijken en te beluisteren zijn … enz. Kortom, een namiddag om direct in je agenda te zetten.

Lint-pas laat doelgroepen deelnemen aan het verenigingslevenOm de deelname aan het sociale en culturele leven in onze Lintse gemeenschap te bevorderen heeft de OCMW-raad in november de goedkeuring ge-geven aan een nieuw initiatief: de Lint-pas. Linte-naren, jonger dan 60 jaar, die het financieel niet breed hebben (richtlijn is het omnio-statuut) kun-nen met de Lint-pas voor een belangrijk gedeelte terugbetaling krijgen van lidmaatschappen van sociaal culturele verenigingen (bvb. lidmaatschap

gezinsbond, KAV, SVV, sportverenigingen, enz.). Zij kunnen hiermee rekenen op steun bij deel-name aan activiteiten van die verenigingen maar ook bij andere socio-culturele activiteiten.

i sociale dienst van het OCMW l elke werkdag van 9 tot 10.30 uur en op donderdag van 17 tot 18.30uur l Telefoon: 03 460 18 61Het reglement vind je ook terug op www.lint.be.

Page 7: Gelinkt Maart April

| 7

OCMW

Nieuw opnamereglement in woonzorgcentrum ZonnestraalDoor de vele wijzigingen, aanvullingen en uitzon-deringsregels, was het bestaande opnameregle-ment voor het woonzorgcentrum niet meer over-zichtelijk. De OCMW-raad heeft in haar zitting van 22 december 2011 een grote vereenvoudiging doorgevoerd die ingaat vanaf 1februari 2012.

De ‘voorzorgwachtlijst’ van ouderen die zich ter preventie hebben opgeschreven maar die niet aan een opname toe zijn, wordt afgeschaft. Dit betekent dat je enkel een aanvraag voor opname in het woonzorgcentrum kunt doen als deze op-name dringend en noodzakelijk is.

De basis voor opname in het woonzorgcentrum is dat zwaar zorgbehoevende ouderen, die zelfs met aangepaste thuishulp niet langer meer zelfstan-dig kunnen wonen, prioriteit hebben. In termen van zorgprofiel betekent dit dat ouderen met een B of C Katz-score voorrang hebben. In zeer behar-tigenswaardige gevallen kan het Vast Bureau op voorstel van het ouderenzorgteam een uitzonde-ring toestaan. Uiteraard geven wij voorrang aan de Lintse ouderen.

i Jan Holvoet, zorgcoördinator of Bruno Van-steenwegen, directeur WZC Zonnestraal

Hobbywerking

wat wanneerhandwerkhandwerkbloemschikken

Kip of konijn knutselenDeurkransEi vlechten met tulpen

15 maart en afwerken op 22 maart

bloemschikken Tafelstuk voor Pasen 5 aprilhandwerk Boetseren ‘kaas met muizen’ 12 april

GEEN hobby op donderdag 8 maart

Alle hobbywerkjes staan tentoongesteld in de inkomhal van het dienstencentrum. Kom gerust een kijkje nemen !

Knutselnamiddag voor kinderen Tijdens de paasvakantie organiseert hobbywer-king van De Schakel traditiegetrouw ook een kindernamiddag. Samen met Babs knutselen we een heus paas-stukje in elkaar. Leuk als cadeau voor mama of papa, oma of opa !

Wanneer: dinsdag 3 april Uren: 14.00-16.00Deelname: 1 euro (drankje inbegrepen) Inschrijven tot en met woensdag 28 maart

Dienstencentrum De Schakel

Page 8: Gelinkt Maart April

8 |

OCMW

Lints geheugenkoor Deze zangstonde voor mantelzorgers en hun part-ner of familie wordt begeleid door Frie Balus (koor Carmina Tilia/ergotherapeute de Schakel ). Voorkennis van muziek of zang is niet nodig.

Wanneer: woensdag 14 maart Uren: 15.00-16.00 (2 x 20 min met pauze ) Inschrijven bij Sabine tot dinsdag 6 maart Deelname gratis

GeheugencursusWas het nu 2009 of 2010? Wat gaat de tijd toch snel, zijn we het al vergeten… Inderdaad, het is al twee jaar geleden dat we een geheugencursus organiseerden in het dienstencentrum, hoog tijd dus voor de nodige opfrissing….

Om de mogelijkheden van onze hersenen maxi-maal te benutten, zoeken we uit hoe ze werken en welke methoden bruikbaar zijn om onze grijze

massa intensief en op de juiste manier in topvorm te houden. Niet vergeten dus…

Wanneer: 19 april, 26 april en 3 mei Uren: 14.00-15.30Inschrijven bij Sabine tot maandag 16 april Max. 15 deelnemers Deelname: 15 euro/ 3 lessen

Active curling In Scandinavië en Japan is het al een echte rage: curling op een gladde mat in –plaats van op ijs. Bij active curling gaan twee teams kegels of “stenen” over de mat schuiven waarbij het de bedoeling is om zo dicht mogelijk de witte stip op de mat te benaderen. Een puntensysteem kent punten toe aan de positie van de stenen. Het team dat na een ronde de meeste punten behaalt, wint.

Een aangenaam sociaal tijdverdrijf dat voor iedereen ge-schikt is: jong en oud, senioren en andersvaliden. Niet te missen, dus …

Wanneer: vrijdag 20 april Uren: 9.30-11.30Inschrijven bij Sabine tot maandag 16 april Deelnameprijs: 2,5 euro (tas koffie inbegrepen)

Page 9: Gelinkt Maart April

| 9

OCMW

Info-en gespreksavondDialogen rond dementie: “Veranderend gedrag bij dementie”

Er verandert veel als iemand dementie krijgt. Niet enkel doen zich geheugenproblemen voor maar zeer vaak ziet men ook bevreemdend gedrag. Zo komen karaktereigenschap-pen die al aanwezig waren dikwijls sterker tot uiting. In andere gevallen treden er echte gedragsveranderingen op, bijvoorbeeld van interesse naar apathie of van streng naar zachtaardig. Men stelt bovendien vast dat iemand met een dementie meer op zichzelf gericht raakt. Hij kan zich niet meer goed in de ander inleven en leeft meer en meer in een eigen wereld. Deze en tal van andere veranderingen werpen voor de familie en de omgeving van de persoon met dementie meestal veel vraagtekens op. Vragen als ‘Is dit normaal in het dementeringsproces?’ en vooral ‘hoe reageert men er het best op?’ blijft hen bezighouden.Marieke Verbiest, zelfstandig klinisch neuropsychologe, wil hierop graag met ons dieper ingaan. Tijdens haar voordracht neemt ze ons mee in wat we mogen/kunnen verwach-ten bij het gedrag bij dementie. Ze verklaart op een begrijpbare wijze de reden van de veranderingen. En reikt ons concrete tips aan die we kunnen gebruiken voor een goed contact met personen met dementie ondanks de moeilijkheden.

Wanneer : maandag 5 maart Uren : 19.30 uWaar : polyvalente zaal van woonzorgcentrum Zonnestraal l Liersesteenweg 52Iedereen welkom. De toegang is gratis.Deze avond is een initiatief van WZC Zonnestraal en dienstencentrum De Schakel in samenwerking met het psychogeriatrisch netwerk arrondissement Mechelen.

Activiteiten in samenwerking met WZC Zonnestraal Via het dienstencentrum kun je ook aansluiten bij activiteiten die voor de bewoners van WZC Zonnestraal worden georganiseerd. Het zijn vooral spel- en filmnamiddagen, optre-dens allerhande en festiviteiten. Voor maart en april staan volgende activiteiten vast: Woensdag 7 maart: Optreden “De Genieters” Maandag 12 maart: “Modeshow Dimoda “Maandag 19 maart: Vaderdagfeest met Darry Bell

Vrijdag 30 maart: Feest van de jarigen van WZC Zonnestraal met optreden van Harry Dujardin Donderdag 26 april: Playback van OKRA Vrijdag 27 april: Feest van de jarigen van WZC Zonnestraal met optreden van Hugo Moeskops

De activiteiten vinden plaats tussen 14.00-16.30u. Optredens en feestelijkheden zijn gratis. Voor an-dere activiteiten wordt een bijdrage van 1,5 euro gevraagd.

INSCHRIJVEN:Inschrijven voor activiteiten kan elke werkdag van 9u30-12u30 en van 14u00 tot 17u00 in het diensten-centrum De Schakel, Oud-strijdersplein 1, 2547 Lint, tel. 03 460 19 10. Je kunt uiteraard ook inschrijven via e-mail: [email protected]. Voor de workshops crea en juwelen kun je ook elke woensdag-voormiddag terecht in De Schakel bij Barbara (vrij handwerk ) of Lucia (juwelen)

Page 10: Gelinkt Maart April

senioren

10 |

In 2012 neemt de seniorenraad de Lintse senioren op sleeptouw voor een ontspannende reis naar Wallonië, namelijk ‘VERASSEND HOEI’Wanneer : Vrijdag 25 mei, dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei (telkens 1 bus) 30 euro per deelnemer

De bussen vertrekken om 7.30 uur aan de par-king Oud-strijdersplein.De stad Hoei ligt aan de Maas tussen Namen en Luik. Door zijn schitterende ligging aan een vooruitstekende rotspunt aan de Maas heeft dit stadje de langste kabelbaan van België. We worden verwelkomd met koffie en een klein ontbijtje op het schip VAL MOSAN. Een uur lang kunnen we genieten van het schitterend panorama van deze stad.Het middagmaal is gereserveerd in Restaurant Le Central - Grand Place 25. Na de lunch nemen we de kabelbaan voor een zweefvlucht tot op het hoogste plateau waar liefhebbers een wandelingetje kunnen maken.Wie niet wil wandelen, daalt terug af tot aan het grondstation en wie wél wil wandelen, stapt uit aan het tussenstation waar de citadel gelegen is. Je hebt tijd om deze citadel te bezoeken (gratis).Vervolgens kun je de stad bezoeken, winkelen of een terrasje doen. Eventueel kun je ook het avondmaal nuttigen (niet in prijs inbegrepen). Thuiskomst rond 20.30 uur.

Inschrijven kan op vrijdag 4 mei tussen 9.30-11.30 u in dienstencentrum De SchakelGelieve het inschrijfstrookje duidelijk en volledig ingevuld mee te brengen. Past dat moment niet, dan kun je bij Sabine (De Schakel) nog inschrijven op maandag 7 mei van 9.30-12.30 en van 14.00-17.00 u.

De seniorenraad ontsnapt ook niet aan de crisis. Al vele jaren kostte deze volledige dag voor de Lintse senioren 25 euro/pp. Helaas zijn wij genoodzaakt de prijs te verhogen naar 30 euro/pp en het avondmaal niet meer aan te bieden. De bussen worden verspreid over 3 dagen. Zo blijft het mogelijk om zoveel mogelijk Lintse senioren aan deze reis te laten deelnemen.

Naam : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

neemt deel met ................................. personen deel aan de seniorenreis en

betaalt ................................. x 30 euro = ................................. Euro

O vrijdag 25 mei O dinsdag 29 mei O donderdag 31 mei

Handtekening

!

Page 11: Gelinkt Maart April

jeugd

| 11

Nieuw adres jeugd- en sportdienstOC De Witte MerelLiersesteenweg 25 • 2547 Lint03 454 57 [email protected][email protected]

Woensdagnamiddag 28 maart 2012Wij doen mee! Jij toch ook?In en rond het gemeentepark zal weer heel wat te beleven zijn: klimmuur, speleobox, boogschie-ten, kampen bouwen, zoekspel, volkssporten…Deelname is gratis.Alle kinderen zijn welkom: kleuters, lagere schoolkinderen … en iedereen die graag mee-speelt!

Met Grabbelpas krijg je de kans om samen met je vrienden te proeven van een waaier van activiteiten. Samen met onze buurgemeentes werkten we voor alle 3- tot 11-ja-rige kinderen aan een zeer gevari-eerd programma van wel 60 activiteiten. Ook in Lint is er voor ieders wat wils: indianenkriebels, muurschrijvers, water- en zandplezier, skiën, sprookjes met lentekriebels, geweldig gewelf, bewegend papier, danzas latinas. Kijk voor het volledige programma op www.lint.be of in de programmabrochure van de regio.Een Grabbelpas kost 3 euro. Zonder Grabbelpas betaal je per activiteit een meerprijs van 2 euro.

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners! Ben je tussen 12 en 15 jaar?Dan zijn de Swapactiviteiten echt iets voor jou! Ben je op zoek naar een gezonde portie spanning, sensatie en avon-tuur of doe je het liever wat rustiger aan? Swap is als het ware een menukaart waar je naar eigen zin en tijd kan kiezen uit een waaier van activiteiten. Tijdens de paasvakantie hebben we in Lint voor jou deze activiteiten in petto: • 2-daagse cursus digitale fotografie• skiën in Aspen, WilrijkEen Swappas kost 3 euro. Zonder Swappas betaal je per activiteit een meerprijs van 2 euro.

Speel- en sportwekenOok dit jaar organiseren we tijdens de zomervakan-tie speel- en sportweken voor de kinderen.

voor alle kinderen van 7 tot 12 jaar:Speelweken Sportweken2 tot 6 juli 2012 23 tot 27 juli 201216 tot 20 juli 2012 30 juli tot 3 augustus 2012 6 tot 10 augustus 201220 tot 24 augustus 201227 tot 31 augustus 2012

Voor alle jongeren van 13 tot 16 jaar: Theater- en filmweek Sportweek23 tot 27 juli 2012 30 juli tot 3 augustus 2012

www.lint.be en een folder die verspreid zal worden via de Lintse scholen, geeft je weldra mee informatie over het programma en de inschrijvingen.

Page 12: Gelinkt Maart April

bibliotheek

12 |

Nieuwe lessenreeks: foto’s bewerken op computerIn deze cursus gaan we de foto’s van uw digitaal fototoestel leren importeren op een computer.Aan de hand van het gratis programma ‘Picasa’ gaan we leren hoe je je foto’s kan organiseren, bewerken en verdelen. Je digitale foto’s terug exporteren op usb, cd of harde schijf komt ook aan bod.Voor deze cursus breng je best een digitaal fototoestel mee bij de eerste les.Je mag een eigen laptop meebrengen, maar dat moet niet.Data: woensdag 18 april, 25 april, 2 mei en 9 mei 2012 van 20u tot 22u30Prijs: 50 euroi Freddy Bellis l 0497 34 85 43 l [email protected]

Frappant textperformanceVan rock Werchternaar de bibliotheek van Lint

Goed nieuws! Naast de schitte-rende tekstoptredens zal er ook een liveoptreden plaatsvinden van Tijs Delbeke en zijn band. Zij speelden samen met dEUS op de weide in Werchter. Een niet te mis-sen muzikaal festijn. Dit feestje

vindt plaats op woensdag 14 maart om 20u in de bibliotheek. Iedereen welkom.

Jeugdschrijver komt naar LintOp vrijdag 4 mei komt jeugd-schrijver en verteller Stefan Boonen naar onze bibliotheek. De kinderen van de drie lagere scholen (klassen 5 en 6) wor-den dan uitgenodigd om er met de auteur te praten over lezen, schrijven, verhalen ver-zinnen en al wat er bij hoort. Een superfijne dag in de bibliotheek.

Dieren in de bibTijdens de jeugdboekenweek hebben de dieren het voor het zeggen. Veertien dagen lang zet de bibliotheek de mooiste dierenboeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2012 vindt plaats van 10 tot 25 maart. Dit is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen en zal ook in Lint niet ongemerkt voorbij gaan. Vergeet niet langs te komen, we ma-ken er een echte beestenboel van!

Films op dvdGeniet van ons fan-tastisch aanbod. Meer dan 1000 films staan te wachten in de bibliotheek. Je kunt 2 dvd’s gewoon gratis ontlenen, net zoals een boek. De uitleenperiode van een dvd bedraagt 1 week. Je vindt in de bib de beste films

van de afgelopen jaren en de allernieuwste films.

Je moet het eerst zien om te kunnen geloven, zo-veel kwaliteit naast elkaar. Kom en ontdek deze wondermooie wereld.

Page 13: Gelinkt Maart April

| 13

onderwijs

Project ‘mode’Het jaarlijks project in de Lintse gemeenteschool draait dit jaar rond het thema: ‘Mode’.We plannen leerbezoeken aan het Modemuseum en houden workshops met allerlei materialen om kle-ren en dergelijke te ontwerpen. Er is natuurlijk een onvermijdelijke modeshow en er worden verrassende modewerken tentoongesteld. GBS Lint zal weer gonzen van bedrijvigheid, een muzische school waardig. Vrijdag 9 maart om 15u00 kun je komen kijken naar de resultaten van deze toffe projectweek met een fraaie afsluitshow.

Voetrally op 25 maartDe oudervereniging draagt haar steentje bij om GBS Lint in de kij-ker te stellen. Deze keer organiseert men een heuse voetrally door de gemeente. Alles is aangepast voor groot en klein, elke leeftijd kan zijn gading vinden in de opdrachtentocht. Start tussen 13 en 14 uur in de school. Grote verrassing! Jommeke zelf komt langs om zijn strips te signeren en natuurlijk mag iedereen mee op de foto met deze moedige stripheld. Dit gebeurt ook in de eetzaal van onze school nadat de rally is afgewerkt, samen met een hapje en een drankje. Iedereen is dus welkom op zondag 25 maart in GBS Lint voor de voetrally en zeker niet te missen: voor de ‘meet en greet’ met Jommeke!

Carnaval…. wij zijn er klaar voor!

Page 14: Gelinkt Maart April

14 |

sport

Iedereen sport in de paasvakantie!

wat wanneer Voor wie waarjiujitsu 10/04 6 tot 9 jaar: 9 tot 10.30 uur Basisschool De Wilg - Eikhofjiujitsu 10/04 10 tot 14 jaar: 10.30 tot 12 uur Basisschool De Wilg - Eikhofjiujitsu 10/04 Van 14 jaar tot….: 13 tot 15 uur Basisschool De Wilg - Eikhofzwemmen 11/04 Voor alle leeftijden en kinderen

onder 10 jaar worden vergezeld van 1 ouder

Zwembad De Nachtegaal

wieler-schaatsdag

12/04 11 tot 16 jaar (geboortejaar 1996 – 2001)

Provinciaal wielercentrum en ijsbaan Antartica in Wilrijk

badminton 13/04 6 tot 9 jaar: van 10 tot 12 uur10 tot 14 jaar: van 14 tot 16 uur

OC De Witte Merel

i en inschrijven via www.lint.be voor 26 maart of contacteer de sportdienst l 03 454 57 87

Page 15: Gelinkt Maart April

| 15

kalender

MAARTZO 04|03

KVLV

Wandeling – Zoersel9 u: Kerkplein LintVrijwillige chauffeurs zorgen voor de ver-plaatsing. Wie mee rijdt, betaalt € 3. Om alles vlot te laten verlopen graag vooraf een seintje.

i [email protected] Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

WOE 07|03Okra

Wandeling ‘Visbeekpad’13.15u: Oud-strijderspleinWe verplaatsen ons met de auto naar Zoersel. Niet-leden zijn ook welkom.

i Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy De Voecht l 03 455 44 32

ZA 10|03Davidsfonds l Cantemus

Lint zingt in alle seizoenen20u: Zaal RoelandEen beetje warm, een beetje koud, een beetje zon, een beetje regen zo komen wij het jaar wel weer door. Samen met ons enthousiaste zangpubliek overlopen wij de 4 seizoenen van het jaar met ple-zante, ernstige, toffe, zotte, bekende, iets minder bekende meezingliedjes. Ieder-een welkom om er samen een gezellige zangavond van te maken.

i Joke De Roeck l 03 288 76 43 Rob Hardy l 03 455 69 65

DI 13|03KVLV

Gesprek: Zwijg niet langer over de dood13.30: De Schakel l Liersesteenweg 11Dood gaan hoort bij het leven. Bespreek jij met je partner jouw of zijn levensein-de? Neem jij tijd om met je moeder te praten over euthanasie? Wat is moeilijk daarbij? Met een tas koffie, een koekje en een leuke omkadering brengen we een deugddoend gesprek op gang tus-sen vrouwen. Wie niet langer zwijgt over de dood, zal verbaasd zijn over de kracht van het leven. Deelnameprijs: € 5, KVLV-leden € 4.

i en inschrijven: Paula Ravache Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

DI 20|03Davidsfonds

Nacht van de geschiedenis20u: Heemkundig café ‘Den Aker’Thema: ‘Drank’ met als titel ‘Samen aan den drank’

i Gerd De Hert l 03 455 90 12

DO 22|03Okra

Verkenningsfietstocht naar Wommelgem 13.15u: Oud-strijderspleinNiet-leden zijn ook welkom.

i Eddy Wouters l 03 455 84 20 Emiel Aerts l 03 290 83 99

VRIJ 23|03Davidsfonds

Prijsuitreiking Junior Journalist-wedstrijd 14.45 - 15.15u: Feestzaal Roeland

i Daniëlle Van Eynde l 03 488 05 94

ZO 25|03Vlaamse Kring

Bezoek aan de stad Sint-Niklaas Vertrek 13uStadswandeling met gids

i Jan Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09

APRILDI 03|04

KVLV

Hobby: paasstuk maken13u: De Schakel l Liersesteenweg 11

i 13u: De Schakel l Liersesteenweg 115

VRIJ 06|04Okra

Goede Vrijdagviering 15u: parochiekerk

i Flory Van Bos l 03 290 83 99

ZO 08|04Cantemus

Opluisteren paasviering9.30u: Parochiekerk Opluistering van de misviering voor Pa-sen met meerstemmige liederen, misge-zangen en bijpassende orgelklanken. Wij wensen iedereen een zalig Pasen.

i Joke De Roeck l 03 288 76 43

DI 10|04Okra

Wandeling Duffel (Natuurpunt)13.15u: Vertrek Oud-strijderspleinNiet leden zijn ook welkom

i Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy De Voecht l 03 455 44 32

ZA 14|04Jump’n Joy

Jumpodium13 – 17 u: TorfsstraatAlle skippers tonen hun rope-skipping-kunsten aan ouders, oma’s, opa’s, tan-tes en nonkels, vrienden, buren,… Jaar-thema: ‘Rikkie en Kikkie reizen de wereld rond’ (verschillende landen en culturen). Er is ook randanimatie voor de jonge en iets minder jonge sympathisanten voor-zien: springkasteel, spelletjes, grote af-valrace,… Of kom je liever eens proeven van onze frietjes en onze eigen Jumpwor-sten, … Ook dan ben je zeker welkom!

Page 16: Gelinkt Maart April

16 |

kalender

WO 18|04KVLV

Wandeling – Duffel 9u: kerkplein LintOm alles vlot te laten verlopen graag vooraf een seintje:

i [email protected] Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

DO 19|04Okra

Fietstocht richting Mechelen13.15u: Oud-strijderspleinFietstocht van 35 à 40 km l ook voor niet-leden

i Eddy Wouters l 03 455 84 20 Emiel Aerts l 03 290 83 99

D0 26|04Davidfonds

Bezoek AlfacamEnkel na inschrijving en dit kan tot 14 maart. Het aantal plaatsen is beperkt.

i Rob Hardy l 03 455 69 65

VRIJ 27|04KVLV

Daguitstap naar Oostendei en inschrijven vóór 31 maart bij

Paula Ravache l Liersesteenweg 196 03 288 90 87

ZA 28|04Vlaamse Kring

Natuurwandeling met gidsVertrek om 13 u

i Jan Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09

VZW KINDEROPVANGBen je op zoek naar gepaste kinderop-vang en wil je graag dat je kindje wordt opgevangen in een warme en knusse omgeving. Dan kunnen wij, vzw kinder-opvang, je helpen bij deze zoektocht.VZW kinderopvang is een dienst voor onthaalouders, en verzorgt de opvang van baby’s en peuters en eventueel voor –en naschoolse opvang voor kin-deren tot twaalf jaar.De kinderen worden opgevangen door

erkende en bij de dienst aangesloten onthaalouders, die wonen in de gemeenten Hove, Boechout, Vremde, Lint en Borsbeek.Ook hebben we een aantal projecten van twee of drie onthaalouders onder één dak. Zij bieden opvang aan in een grotere groep, in een speciaal voor kinderopvang voor-ziene locatie.

Op zoek naar kinderopvang!! Aarzel niet en neem contact op met onze dienst:VZW KinderopvangVincent Bavaisstraat 23, 2540 [email protected], www.vzwkinderopvang.be

Kop(ver)zorgen?

Volg een gratis eerstehulpcursus

bij het Rode Kruis.

Alle info op www.rodekruis.be

2010

_075

| fo

to ©

Fra

nk To

ussa

int

Dagcursus in DC De Schakel in Lint

maandag 2 april van 8.30 tot 17 u

dinsdag 3 april van 13 tot 17 u.

Avondcursus in Boechout

10 tot 13 april van 19.30 tot 22.30

Tom Bellens

[email protected]

Inschrijven : www.act.rodekruis.be

Kop(ver)zorgen?

Volg een gratis eerstehulpcursus

bij het Rode Kruis.

Alle info op www.rodekruis.be

2010

_075

| fo

to ©

Fra

nk To

ussa

int