Geïntegreerd vrijetijdsbeleid (Demos)

Click here to load reader

download Geïntegreerd vrijetijdsbeleid (Demos)

of 37

Embed Size (px)

Transcript of Geïntegreerd vrijetijdsbeleid (Demos)

PowerPoint Presentation

Gentegreerd vrijetijdsbeleidInspiratie uit de praktijk, handvaten in het beleid

Astrid De BruyckerDmos vzw Inspiratiedag Comeet, 19 mei 2016

1

1 Demos

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

3 Armoede en vrije tijd

4 Lokale netwerken

5 Vragen?6 Vragen?7

1 Demos

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

3 Armoede en vrije tijd

4 Lokale netwerken

5 Vragen?

3

kenniscentrum voor participatie en democratie participatie van kansengroepen aan jeugd, cultuur en sportkansengroepen: mensen in armoede, interculturaliteit, mensen met een beperkingwerking binnen participatiedecreet: flankerend en ondersteunend voor organisaties binnen jeugd, cultuur en sportpraktijkondersteuning (visie, methodisch) en kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek)zowel op lokaal als bovenlokaal niveau

1 DemosDmos vzw is

4

1 Demoswww.demos.be

5

1 Demos

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

3 Armoede en vrije tijd

4 Lokale Netwerken

5 Vragen?

VVSG: intervisiemoment voor vrijetijdscordinatoren Check ook Locus

Voor kansengroepen maakt sector niet zon verschil, is een ambtelijke opdelingLeefwereldperspectief = organiseren over beleidsdomeinen heen Ook voor werking heeft het voordelen: meerjarenbeleidsplan, efficinter Samenwerking met andere diensten wordt makkelijker (ocmw, sociale organisaties)

6

De kantelende samenleving

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

Antwoorden op transitievraagstuk komen van onderuit. Collectieven van burgers en bedrijven gaan op eigen initiatief, en soms tegen de overheid in, nieuwe oplossingen bedenken op het vlak van zorg, energie, buurtverbetering, armoedebestrijding Jan Rotmans vat het samen als: de samenleving kantelt. Hij koppelt dit duidelijk aan het perspectief van een decentrale netwerksamenleving.

7

Het gemeentelijk meerjarenplanVan sectorale beleidsplannen naar 1 meerjarenplan met strategische en financile nota Van verkokering, over inclusief werken naar integraal werken

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

8

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

(Schema: VVSG)

9

Vrijetijdsbeleid: cultuur, jeugdwerk en sportMaar ook: erfgoed, toerisme, (buitenschoolse) kinderopvang, deeltijds kunstonderwijs Delen achtergrond in Vlaams beleidGedeelde overtuiging van de meerwaarde van participatief en interactief planningstraject met verschillende stakeholders (burgers, verenigingen, deskundigen) Kansengroepen centraal: ook onderwijs, welzijn, integratie, wijk- en gebiedswerking betrekken

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

10

Bouwstenen: lokaal, integraal, participatief Lokaal niveau: Dicht bij de mensen Verbindende praktijken Integraal plannenOmgevingsanalyse: dataverzameling, bevraging stakeholders, analyse van het huidige aanbod (beschikbaarheid, tekorten en goede praktijken)SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats) = efficint = vruchtbaar door combineren van expertiseParticipatief plannen Noden van burgers centraal Aandacht voor kansengroepen = activiteiten verrijkt en toegankelijker

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

Hoe verliep de planning voor de meerjarenplannen? Waaruit bestond de samenwerking tussen sectoren vrije tijd? Welke voor- en nadelen? 11

Voorbeeld: werkveldanalyseZie www.vvsg.be Sectoroverstijgende elementenStakeholdersPublieksbereikCommunicatie over aanbodSleutelactoren, gebruikers als bevoorrechte getuigen Netwerking en samenwerkingInspraak en participatieDienstverlening (tickets, loket/loketfuncties)Infrastructuur (gemeentelijk, publieke ruimte en privaat) Fysieke toegankelijkheid Sectorspecifiek Aanbod (intern, extern)Gebruik van het aanbodSubsidiring

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

Privaat: vb scholen die opengesteld worden via Brede school

12

In goede praktijken blijkt dat projecten vaak hout snijden wanneer ze expertise uit het eigen beleidsdomein combineren met ervaringen en inzichten uit belendende beleidsdomeinen. (VVSG)

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

13

Voorbeeld: Buurtsport Onderzoek Steunpunt beleidsrelevant onderzoek sport (2016)Buurtsport < meer verbanden tussen sectoren < meer bewustzijn van drempels voor kansengroepen

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

14

Voorbeeld: Roots, KortrijkJongeren uit onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) maken samen een dansvoorstelling rond hun eigen afkomst.Passerelle, een cultuureducatieve vereniging uit Kortrijk, stimuleert de jongeren om zichzelf via dans en performance uit te drukken. AjKo, Kortrijkse werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, begeleidt het proces en leidt jongeren die dat willen toe naar het jeugdwelzijnswerk of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

Jongeren uit onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) maken samen een dansvoorstelling rond hun eigen afkomst. Passerelle, een cultuureducatieve vereniging uit Kortrijk, stimuleert de jongeren om zichzelf via dans en performance uit te drukken. AjKo, Kortrijkse werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, begeleidt het proces en leidt jongeren die dat willen toe naar het jeugdwelzijnswerk of andere vormen van vrijetijdsbesteding.15

Voorbeeld: kortingssysteem via pas, kaart, bonnen

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

Andere voorbeelden van praktijken en systemen in Meetjesland?

16

1 Demos

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

3 Armoede en vrije tijd

4 Lokale netwerken

5 Vragen?

17

Recht op vrije tijd

Kader: realiseren van recht van kansengroepen op vrijetijdsparticipatieKinderen, jongeren en volwassenenEconomische, sociale en culturele grondrechtenIVRK: recht op vrije tijd, spel en cultuur

Niet: juridische benadering Wel: draagvlak, dialoog, samenwerking en concreet beleid

3 Armoede en vrije tijd

Kansengroepen: vluchtelingen, nieuwkomer, hoog risico op armoede

Oormerking van Vlaamse middelen verdwijnt door verschuiving naar lokale autonomie: De Vlaamse regering wil vanaf 2016 lokale besturen vrij laten beslissen of ze Vlaamse subsidies voor lokaal beleid in cultuur, jeugd, sport, integratie, strijd tegen kinderarmoede, flankerend onderwijsbeleid of ontwikkelingssamenwerking ook effectief gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn

18

3 Armoede en vrije tijdDe 5 Bs: drempels voor participatie

Betaalbaarheiddeelnamekosten & andereBereikbaarheidmobiliteitBegrijpbaarheidcommunicatie, taal & jargonBeschikbaarheidtoelatingsvereisten, inschrijvingBruikbaarheidleefwereld, ondersteuning en begeleiding

19

3 Armoede en vrije tijdKwetsbare groepen aansluiting laten vinden bij het bestaande aanbod ToeleidingBemiddeling Het aanbod laten aansluiten bij vragen en verwachtingen van mensen die niet participeren Eigen aanbod in vraag stellen Dialoogaanbod Evenwicht deelnemen / deelhebben Aanpassen van het aanbod

20

1 Demos

2 Gentegreerd vrijetijds-beleid

3 Armoede en vrije tijd

4 Lokale netwerken

5 Vragen?

In de context van armoedebestrijding zijn netwerken vaak verbonden met een inclusieve of integrale aanpak. Samen staan we sterker lijkt het motto te zijn van diverse initiatieven die op het lokale niveau in een netwerk van hulpverleningsorganisaties de strijd aangaan tegen armoede, kinderarmoede de wereld uithelpen of sociaal innovatieve projecten uit de grond willen stampen. Prof. dr. Peter Raeymaeckers

4 Lokale netwerken

22

Lokale en regionale netwerkverbanden: middel voor meer effectief en efficint beleid

4 Lokale netwerken

Lokale netwerkverbanden (interbestuurlijk, intergemeentelijk, met lokale stakeholders, e.d.) worden gezien als een goed middel om een meer effectief en efficint beleid te voeren.23

Gemeenten 3.0 (Prof. dr. Filip De Rynck) Dienstverlenende netwerken sociale economie, kinderopvang, gezondheidszorg, thuiszorg, zorg voor mensen met een beperking, werkwinkels, energie

Beleidsvormende netwerkenstrategische doelstellingen bv. het ontwikkelen van een recreatief of ecologisch project, een programma voor de leefbaarheid in een wijk, de realisatie van een stadsprojectLokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede

4 Lokale netwerken

1: concrete diensten aan burgers en bedrijven die via netwerking efficinter tot stand komen, beter op maat of op vraag.

2: Via de samenwerking moeten beleidsmatige keuzes groeien: wat gaan we samen doen en wie gaat wat doen?

Het onderscheid is niet strak: in een netwerk dat met dienstverlening bezig is, kunnen ideen groeien die beleidsmatige invloed hebben. En uit beleidsvormende netwerken kunnen nieuwe vormen van dienstverlening voortvloeien.

24

een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede is een intersectoraal en lokaal samenwerkingsverband tussen vrijetijdsdiensten (jeugd cultuur sport), OCMW en sociale organisaties die mensen in armoede bereiken

hoofddoelstelling netwerk: het recht op vrije tijd voor mensen in armoede te verwezenlijken door middel van drempels te verlagen en duurzame participatie te bevorderen

lokale verantwoordelijkheid : armoede op de agenda van het vrijetijdsbeleid, gedeelde visie op vrijetijdsparticipatie mensen in armoede n betere afstemming.

4 Lokale netwerken

Trekkingsrecht

Gemeenten kunnen een subsidie krijgen op basis van een trekkingsrecht. Twee criteriaaantal rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkomingaantal rechthebbende op maatschappelijke integratietrekking