Geert Driessen et al. (2016) Evaluatie pilot tweetalig primair onderijs

download Geert Driessen et al. (2016) Evaluatie pilot tweetalig primair onderijs

If you can't read please download the document

 • date post

  12-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Geert Driessen et al. (2016) Evaluatie pilot tweetalig primair onderijs

Dia 1

Evaluatie pilot TweetaligPrimair OnderwijsStartmeting schooljaar 2014/15

Geert Driessen | Evelien Krikhaar | Rick de Graaff Sharon Unsworth | Bianca Leest | Karien Coppens Janice Wierenga

Januari 2016

1

Wat we hier presenterenDoelen, aanpak, en kenmerken van de deelnemende scholen en leerlingenToetsresultaten leerlingen (Engels en Nederlands)Achtergrondkenmerken leerlingen en ouders (incl. attitude en blootstelling)Vormgeving tpoLeerkrachtkenmerken en lesobervaties tpoDeelonderzoek FriesTot slot

2

Doelen, aanpak & steekproefBianca Leest & Karien Coppens

3

FoToFlankerend onderzoek Tweetalig primair onderwijs

Hoofdvragen:op welke wijze wordt vormgegeven aan tpo?wat is het effect van tpo op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid?

4

Onderzoeksvragen 1. Wat zijn de effecten van tpo op de vaardigheid in de vreemde taal en het Nederlands? Welke verschillen zijn er op relevante deelvaardigheden tussen leerlingen die tpovolgen en leerlingen die dat niet doen?

2. Hoe ontwikkelen de verschillende deelvaardigheden van de vreemde taal zich over de tijd?

SU: Door Karien?5

Onderzoeksvragen3. Wat is het effect van tpo op de reken-vaardigheid?4. Op welke wijze wordt op de scholen vormgegven aan tpo (opzet, toegankelijkheid, intensiteit en didactische en talige vaardigheden van leerkrachten)?5. Wat zijn de attitudes van leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders ten aanzien van tpo?

SU: Door Karien?6

Aanpak: wie en wanneerWanneer?Groep 1 (voorjaar 2015)Groep 3 (voorjaar 2017)Groep 5 (voorjaar 2019

Wie? tpo vvto eiboLeerlingen - Ouders - Leerkrachten - Cordinatoren

7

T=test; V=vragenlijst; O=observatie-instrument / E=Experimentele scholen; V=VTTO-scholen; Z=scholen zonder Engels

Bij wieWatVorm2015groep 1 2017groep 32019 groep 5LeerlingenReceptieve taak vocabulaire en grammatica EngelsTEVZEVZEVZProductieve taak vocabulaire en grammatica Engels en narratieve taakTEVEVTaal voor KleutersTEVZRekenen voor KleutersTEVZSpelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezenTEVZEVZRekenen/wiskundeTEVZEVZAttitudeVEVEVEVOudersAchtergrondkenmerkenVEVZAttitude, blootstellingVEVZEVZEVZLeerkrachtenOpleiding, ervaring en attitude EngelsVEEEZelfinschatting EngelsVEEEReceptieve vocabulaire EngelsTEEEObservatiesOEEETPO-cordinatorenOrganisatie en vormgevingVEEE

8

Startmeting(voorjaar 2015)Leerlingen Engels receptieve vaardigheden Woordenschat (PPVT-4)Grammatica (TROG-2)

Nederlandse taal en rekenenCito Taal voor kleutersCito Rekenen voor kleuters

Startmeting(voorjaar 2015)Ouders Vragenlijst AchtergrondkenmerkenAttitude en blootstelling (exposure)

LeerkrachtenLesobservatiesVragenlijst en test taalvaardigheidInterview opleiding, ervaring en attitude

Steekproef scholenExperimentele groep12 tpo-pilot-scholen (eerste tranche)

Controlescholen 12 vvto scholen9 eibo-scholen zonder Engels in onderbouw

SU: Door Karien?11

SchoolkenmerkentpovvtoeibototaalAantal scholen1212933Aantal leerlingen3303563221008Aantal lln per school (min.max.)6-588-5225-46-gemiddeld aantal lln per school283036-

SchoolkenmerkenLeerlinggewichten tpo-scholen (schooljaar 2012-2013, gewicht per school, in %)

SchoolkenmerkenEtniciteit tpo-scholen (schooljaar 2012-2013, per school, in %)

LeerlingkenmerkenGeslacht (%) en leeftijd (gemiddeld) op 1 september 2014 van de deelnemende leerlingen naar schooltype

tpovvtoeiboGeslacht (% jongens) 52.450.047.2Leeftijd (in jaren) 4.24.24.2

ResultatenSharon Unsworth & Evelien Krikhaar

Hoeveel Engels wordt er gegeven?Gemiddeld 36%Tussen 25% en 50%Gemiddeld 5%Tussen 2% en 12%tpovvto minuten p/wp/w % van 1500 min minuten p/wp/w % van 1500 minSchool 160040%School 1755%School 275050%School 2554%School 366044%School 3604%School 463042%School 4604%School 560040%School 518012%School 642028%School 6604%School 760040%School 71208%School 842028%School 8604%School 937525%School 9604%School 1048032%School 10604%School 1160030%School 11906%School 1245035%School 12302%

Gemiddeld: 36% voor tpo, 5% voor vvto17

Engels: Woordenschat (PPVT)

Engels: Woordenschat (PPVT)

Gemiddeld scoren tpo hoger dan vvto, die op hun beurt gemiddeld hoger scoren dan eiboMAAR veel variatie binnen groepen19

Engels: Grammatica (TROG)

Vegelijkbaar patroon als PPVT, alleen verschil tussen vvto en eibo minder uitgesproken.Wederom: VEEL VARIATIE BINNEN GROEPEN!20

Nederlands & rekenenNiet alle scholen nemen taken af in groep 1Data ontbreekt voor 30% van leerlingenSommige nemen alleen E-versie i.p.v. M-versie; hier alleen M-versie gerapporteerd

Taal voor kleuters

Nauwelijks verschillen tussen groepen22

Rekenen voor kleuters

Wederom, nauwelijks verschillen tussen scholen23

Vragenlijsten: Responscijfers

tpovvtoGemiddeld 67%Tussen 37% en 100%eiboGemiddeld 67%Tussen 46% en 100%Gemiddeld 78%Tussen 55% en 92%

Punt: Het is helaas niet gelukt om op alle scholen voldoende respons te halen. 24

Engelstalige activiteiten thuis

Hoeveelheid Engelstalige activiteiten thuis verschilt per groep maar BINNEN groepen veel variatie.25

Taalachtergrond oudersAantal ouders met Engels als moedertaal zeer beperktMeer anderstalige ouders op tpo- en vvto-scholen dan eibo-scholenVeel variatie binnen groepen Taalvaardigheid Nederlands goed tot zeer goedTaalvaardigheid Engels ook goed

Waar hangen toetsscores mee samen?Hoeveelheid Engelse les Zowel woordenschat als grammaticaOp zowel tpo- als vvto-scholen

Hoeveelheid Engelstalige activeiten thuisZowel woordenschat als grammaticaOp zowel tpo-, vvto- als eibo-scholen

27

Waar hangen toetsscores mee samen?Hoeveelheid Engelse les Zowel woordenschat als grammaticaOp zowel tpo- als vvto-scholen

Hoeveelheid Engelstalige activeiten thuisZowel woordenschat als grammaticaOp zowel tpo-, vvto- als eibo-scholen

Vervolganalyses nodig met data van meetmoment 2 om oorzaak-gevolg vast te stellen

Mogelijkerwijze door meer variatie binnen tpo-groepMisschien is korte tijd op school al genoeg om verschillen te zien? Kunnen we nu niet zeggen: vervolganalyses nodig waarbij deze startmeting meegenomen wordt.28

Deelonderzoek in FryslnDorien HamstraBernadet de Jager

Deelonderzoek in FryslnBasisscholen in Frysln: Nederlands, Fries en Engels

Drietalige scholenFries als voertaal, Engels vanaf groep 1

tpo op drietalige schoolUitbreiding Engels

OnderzoeksvraagHoe wordt tpo vormgegeven op de school waar ook Fries wordt aangeboden en wat is het effect op de taalontwikkeling Fries?

1 tpo-school en 2 vvto-scholenOnderzoek afgestemd op landelijk onderzoek

Resultaat: aanbodtpo landelijk 36% Engelsvvto Frysln2% Engels52% Fries

Resultaat: taalvaardigheidFriese tpo-schoolFriese vvto-scholenAlle tpo-scholenEngelsPPVT22,4 (n=10)17,8 (n=47)33,4 (n=330)TROG11,5 (n=8)8,1 (n=47)18,1 (n=328)NederlandsTaal voor kleuters57,2 (n=5)57,8 (n=33)55,8 (n=214)Rekenen voor kleuters74,4 (n=5)75,9 (n=33)72,4 (n=213)Fries-Correct19,7 (n=11)21,8 (n=36)-

Taalachtergrond FriesFriestpovvtoMoedertaal vader57%83%Moedertaal moeder29%86%Spreektaal tussen ouders33%89%

Ook verschil in inschatting beheersing Fries

LEERKRACHT en leskenmerkenRick de Graaff & Janice Wierenga

35

12 scholen, 12 smaken12 scholen = 12 casussenWelke overeenkomsten, welke verschillen?Meest relevante?LeerkrachtkenmerkenLeskenmerken: schoolportretten

InstrumentenOpleiding, ervaring, attitude:VragenlijstInterview

Taalvaardigheid:Zelfinschatting taalniveauWoordenschattoets

Schoolportretten didactiek:LesobservatiesInterview

Instrumenten

Achtergrond en ervaring

Opzet tpo

Schoolportret: observaties

Schoolportret: observaties

Schoolportret: observaties

Attitude

Attitude II

Taalvaardigheid en opzet tpo

Deelonderzoek in FryslnleerkrachtenFryslnBeheersing Frysk(bijna) moedertaalsprekerERK: C2Beheersing EngelsGeen native speaker

landelijk

Beheersing Engels17% geen native speaker42% near native, 42% native

Leservaring leerkrachten12-31 jaar ervaring onderwijs Fries2 jaar ervaring met vvtoLk tpo-school meer vertrouwen in onderwijs Engels

Conclusies

Overeenkomsten

Verschillen

Aanbevelingen

Tot slot

SamenvattendStartmeting van de evaluatie van de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (tpo)Nu vooral beschrijvend Toekomst ingaan op vaardigheidsontwikkeling en het effect van tpo hierop

Vormgeving tpoOnderwijstijd25% tot 50% (gemiddeld: 36%) van de onderwijstijd is Engels de voertaal (op vvto-scholen is dit gemiddeld 5%)

Benadering6 tpo-scholen one teacher, one language benadering (OTOL);4 tpo-scholen one situation, one language benadering (OSOL); 2 tpo-scholen beide talen als een mix (sandwichmethode).

Achtergrond en attitude leerlingenThuistaalWeinig tpo-leerlingen met Engels als thuistaal, maar ... op aantal tpo-scholen wel groot aandeel; op aantal tpo-scholen veel leerlingen met een thuistaal anders dan het Nederlands of het Engels.

Opleiding ouders Ouders hoogopgeleid, maar aanzienlijke variatie

AttitudeOp tpo- en vvto-scholen attitude tov Engels positief(leerlingen, ouders, leerkrachten)

Taalontwikkeling leerlingenEngelstpo-leerlingen > vvto-leerlingen > eibo-leerlingen

Nederlands en rekenenresultaten vergelijkbaar voor tpo vvto eibo aanzienlijke variatie tussen de afzonderlijke scholen Samenhang Engels - Engelstalige activiteiten thuis Zowel voor tpo-leerlingen, als voor vvto- en eibo-leerlingen

tp