Geert Driessen et al. (2009) Cohortonderzoek COOL5-18 Eerste meting

download Geert Driessen et al. (2009) Cohortonderzoek COOL5-18 Eerste meting

of 156

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.726
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Basisrapportage cohortonderzoek COOL5-18; 550 scholen, 38.000 leerlingen

Transcript of Geert Driessen et al. (2009) Cohortonderzoek COOL5-18 Eerste meting

 • 1. Cohortonderzoek COOL5-18Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08Geert Driessen | Lia Mulder | Guuske Ledoux | Jaap Roeleveld | Ineke van der Veen c oolohortonderzoek 5-18 o n d e r w ij s l o o p b a n e n
 • 2. COHORTONDERZOEK COOL5-18
 • 3. Cohortonderzoek COOL5-18Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08Geert DriessenLia MulderGuuske LedouxJaap RoeleveldIneke van der Veen
 • 4. De particuliere prijs van deze uitgave is 15,-Deze uitgave is te bestellen bij het ITS, 024 - 365 35 00.CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAGDriessen, Geert.Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting2007/08. Geert Driessen, Lia Mulder, Guuske Ledoux, Jaap Roeleveld & Ineke vander Veen - Nijmegen: ITS / Amsterdam: SCO-Kohnstamm InstituutISBN 978 90 - 5554 - 372 - 4NUR 840Projectnummer: 34000036 2009 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen / SCO-Kohnstamm Instituut AmsterdamBehoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit dezeuitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilmof op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder devoorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or anyother means without written permission from the publisher.iv
 • 5. VoorwoordIn het schooljaar 2007/08 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek inhet primair onderwijs, een nieuw cohortonderzoek van start gegaan: COOL5-18 (Co-hortOnderzoek OnderwijsLoopbanen van 5 tot 18 jaar). Net als PRIMA wordtCOOL5-18 uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappe-lijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, enook in dit onderzoek gaat het om het verzamelen van gegevens om de ontwikkelingvan kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Hetgrootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basis-onderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs en in het MBO (tot 18 jaar) wordengevolgd. Daardoor kan de hele schoolloopbaan van basisonderwijs tot in MBO inkaart worden gebracht, en kan de invloed van allerlei factoren op de onderwijspositievan leerlingen van verschillende leeftijden en in verschillende onderwijstypen wordenonderzocht. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld tegeven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorien leerlingen. Om-dat COOL5-18 meerdere metingen kent, kan niet alleen een beeld worden geschetstvan de situatie op een bepaald moment, maar kunnen ook ontwikkelingen in kaartworden gebracht. Met behulp van de gegevens die in COOL5-18 worden verzameld,kunnen bovendien uiteenlopende beleidsmaatregelen worden gevalueerd en kan ooknieuw beleid worden voorbereid.Wat het onderzoek in het basisonderwijs betreft, is er een aantal belangrijke verschil-len tussen COOL5-18 en PRIMA. De belangrijkste zijn: er wordt niet meer elke twee jaar maar elke drie jaar een meting uitgevoerd; het onderzoek vindt niet meer in de groepen 2, 4, 6 en 8 plaats, maar in de groepen 2, 5 en 8; waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van toetsgegevens die scholen zelf al hebben verzameld (dit vermindert de belasting van scholen); er worden geen directie- en leerkrachtvragenlijsten meer afgenomen; er worden enkele nieuwe meetinstrumenten ingezet, zoals een vragenlijst voor het meten van burgerschapscompetenties; 5-18 leerlingen die aan COOL deelnemen, blijven in het onderzoek betrokken, k als ze doubleren of van school veranderen. v
 • 6. Het COOL5-18-onderzoek in het basisonderwijs is een samenwerkingsproject van hetITS te Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam. In de voorliggenderapportage wordt wat het basisonderwijs betreft verslag gedaan van de dataverzame-ling en wordt een beschrijving gegeven van alle gegevens die in deze onderwijsfasezijn verzameld. Het doel van dit rapport is daarmee tweeledig, het functioneert alsverantwoording en codeboek voor de gebruikte instrumenten, en is tegelijkertijd ookeen naslagwerk waarin de eerste resultaten worden gepresenteerd. Voor het onder-zoek in het voortgezet onderwijs en MBO zijn het Cito in Arnhem en het GION inGroningen verantwoordelijk. Over de resultaten van dat deel wordt apart door debetreffende instituten gerapporteerd.vi
 • 7. InhoudVoorwoord vDeel I Het veldwerk 11 De steekproef van scholen en leerlingen 3 1.1 Van PRIMA naar COOL5-18 3 1.2 Nagestreefde referentiesteekproef 4 1.3 Nagestreefde aanvullende steekproeven 5 1.4 Omvang en representativiteit van de uiteindelijke scholensteekproef 6 1.5 Aantallen oude PRIMA-scholen en nieuwe COOL-scholen 9 1.6 Omvang van de leerlingensteekproef 102 De dataverzameling 13 2.1 Onderscheiden fasen en tijdsplanning 13 2.2 Fase 1: Benadering van scholen en opvragen van administratieve gegevens 13 2.3 Fase 2: Verzameling van leerlinggegevens 14 2.4 Fase 3: Toetsafnames en gelijktijdige overige dataverzameling 14 2.5 Fase 4: Uitstroomformulieren en schoolinformatielijst 16 2.6 Overzicht van de verzamelde data 16 2.7 Rapportage aan de scholen 18Deel II De schoolgegevens 193 De schoolinformatielijst 21 3.1 Procedure en respons 21 3.2 De schoolkenmerken 21Deel III De leerlinggegevens 254 Achtergronden van de leerlingen 27 vii
 • 8. 5 De taal-, lees- en rekentoetsen 33 5.1 De taal-, lees- en rekentoetsen 33 5.1.1 Groep 2 33 5.1.2 Groep 5 34 5.1.3 Groep 8 35 5.1.4 Afname en scoring 36 5.2 Respons 37 5.3 De taal-, lees- en rekenvaardigheid 386 De Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test 43 6.1 De Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test 43 6.2 Respons 45 6.3 Schaalconstructie 45 6.4 De NSCCT-scores 467 Het leerlingprofiel 49 7.1 Procedure en respons 49 7.2 Prestaties, gedrag en houding 51 7.2.1 Schaalconstructie 51 7.2.2 Schaalscores 53 7.3 Gezin, zorg en onderwijskundige bijzonderheden 61 7.3.1 Gezin 61 7.3.2 Zorg 63 7.3.3 Onderwijskundige bijzonderheden 70 7.4 Karakter 758 De Leerlingenvragenlijst 83 8.1 Procedure en respons 83 8.2 Motivatievragen groep 5 n 8 84 8.2.1 Schaalconstructie 85 8.2.2 Schaalscores 87 8.3 Extra motivatievragen groep 8 90 8.3.1 Schaalconstructie 91 8.3.2 Schaalscores 939 De vragenlijst Burgerschapscompetenties 95 9.1 De vragenlijst 95 9.2 Respons 97 9.3 Schalen 98 9.4 Schaalscores 102viii
 • 9. 10 Het uitstroomformulier groep 8 105 10.1 Het uitstroo