Gecombineerd Onderzoek Reconstructie Openbare Ruimten

Click here to load reader

 • date post

  14-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  292
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Gecombineerd Onderzoek Reconstructie Openbare Ruimten

 1. 1. Gecombineerd onderzoek reconstructieopenbare ruimteGeofox-Lexmond bv heeft een ruime ervaring met diverse onderzoeken, als voorbereiding heden van vrijkomend zand). Afhankelijk op reconstructies van de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan herinrichtingvan de wens van de opdrachtgever kan dit van de openbare ruimte, vervangen van de riolering en reconstructie van de wegen. indicatief of conform de RAW 2005. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor diverse overheden en civieltechnische Bij twijfel of verhardingsconstructies adviesbureaus. Hieronder is een samenvatting opgenomen van veel voorkomende verwijderd moeten worden, kan de restle- onderzoeken welke gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden:vensduur bepaald worden. Hiertoe worden conform de CROW 92 valgewicht-deflectie- metingen verricht. Milieukundig bodemonderzoek:de milieuhyginische herbruikbaarheid Middels een milieukundig bodemonderzoek van het vrijkomende materiaal vastgesteld Geohydrologisch onderzoek: gebaseerd op de NEN 5740, wordt gecontro- conform het Besluit en de Regeling Bodem- Met het uitvoeren van een geohydrologisch leerd of er op (delen van) de locatie veront- kwaliteit. Eventueel kan de partijkeuring ook onderzoek wordt inzicht verkregen in de reinigingen zijn te verwachten. Zodoendeindicatief worden uitgevoerd. geohydrologische kenmerken van de locatie, kan voorafgaand aan de reconstructiewaaronder bodemopbouw, grondwaterstan- nagegaan worden of milieuhyginisch risi- Indien op de locatie asfalt aanwezig is den, doorlatendheid en oppervlaktewater. covolle arbeidsomstandigheden aanwezigdat verwijderd dient te worden, dient dit Op basis van de geohydrologische kenmer- zijn. Dit onderzoek wordt voorafgegaan door onderzocht te worden. Een asfaltonderzoek ken kan (bijvoorbeeld bij afkoppeling van een historisch onderzoek bij de gemeentewordt op basis van de CROW-richtlijn 210hemelwater) geadviseerd worden over de om de meest verdachte locaties ten aanzienuitgevoerd, om de teerhoudendheid, de infiltratie(on)mogelijkheden op locatie. van een eventuele bodemverontreiniging te gelaagdheid en samenstelling van het asfalt Tevens vormt dit onderzoek de basis voor bepalen.van wegen te bepalen. Op basis van deze een bemalingsadvies. gegevens kan het asfalt worden afgevoerd Milieuhyginische naar een erkende verwerker. hergebruikmogelijkheden: Indien op voorhand van een werk bekend is Civieltechnische hergebruikmogelijkheden: dat de vrijkomende grond en/of het funde- Indien vrijkomende grond en/of funderings- ringsmateriaal niet binnen de planlocatie materiaal hergebruikt gaat worden kan de hergebruikt kan worden, kan een in-situ par-civieltechnische herbruikbaarheid bepaald tijkeuring worden uitgevoerd. Hierbij wordt worden (bijvoorbeeld verdichtingsmogelijk-
 2. 2. Bemalingsadvies: Grondradaronderzoek:Bodegraven (tel. 0172-614255) Met het bemalingsadvies wordt de be- Met een grondradaronderzoek kan nader De heer T. Peppink malingswijze en het onttrekkingsdebiet inzicht verkregen worden in de risicos van De heer K.W. Verheggen bepaald, wat noodzakelijk is om de aanlegde ondergrondse aanwezigheid van objecten van een ondergronds werk (bijvoorbeeld rio-zoals; kabels & leidingen, puinresten,Oldenzaal (tel. 0541-585544) lering) in den droge uit te kunnen voeren. laagovergangen en boomwortels. Op basis de heer M.H. Voppen Het bemalingsadvies geeft eveneens inzicht van deze non destructieve techniek, kan be- de heer E.J.G. Stamsnijder in de invloedsfeer van de onttrekking, opbar-paald worden of er schade of hinder kan op strisicos van de ontgraving, de risicos voor treden tijdens de toekomstige graafwerk-Tilburg (tel. 013-4582161) zettingschade, de risicos voor aantrekken/zaamheden.De heer W. Wijnja onttrekken van bodemverontreinigingen, deDe heer S.W. van de Ven noodzakelijk aan te vragen vergunningen/ Door de gelijktijdige uitvoering van deze on- meldingen en de kosten voor onttrekking en derzoeken kan zeer kosteneffectief worden lozing van bemalingswater. gewerkt en wordt alle noodzakelijke informa-tie voor een verdere besteksvoorbereiding in Geotechnisch onderzoek:n projectmap verzameld. Middels het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek (sonderingen) wordt inzichtHeeft u vragen over een gecombineerd verkregen in de diepere bodemopbouw en onderzoek ter voorbereiding van een recon- de draagkracht van de bodem. Op basis vanstructie, neem dan contact op met n van deze gegevens kan een funderingsadvies,onze contactpersonen. damwandadvies en/of zettingsadvies (bij- voorbeeld. bij de aanleg van een bergbezink- bassin) worden opgesteld. Bodegraven:Oldenzaal:Tilburg: Duitslandweg 7 Eektestraat 10-12 Jules Verneweg 21-15 T (0172) 61 42 55T (0541) 58 55 44 T (013) 458 21 61www.geofox-lexmond.nl