Gebruiksaanwijzing - CV ketels, verwarming, warmtepompen, …€¦ · 4.8 CV-aanvoertemperatuur...

of 20 /20
condens Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. THERMOMASTER C-XV 25 -A (L-NL) THERMOMASTER C-XV 30 -A (N-NL) THERMOMASTER C-XV 35 -A (N-NL) NL

Embed Size (px)

Transcript of Gebruiksaanwijzing - CV ketels, verwarming, warmtepompen, …€¦ · 4.8 CV-aanvoertemperatuur...

 • condens

  Altijd aan uw zijde

  GebruiksaanwijzingTHERMOMASTER C-XV ..

  THERMOMASTER C-XV 25-A (L-NL)

  THERMOMASTER C-XV 30-A (N-NL)

  THERMOMASTER C-XV 35-A (N-NL)

  NL

 • Inhoudsopgave

  2 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  Inhoudsopgave

  1 Veiligheid...................................... 3

  1.1 Waarschuwingen bijhandelingen ................................... 3

  1.2 Reglementair gebruik..................... 3

  1.3 Algemene veiligheidsinstructies..... 4

  2 Aanwijzingen bij dedocumentatie ............................... 7

  2.1 Aanvullend geldendedocumenten in acht nemen ........... 7

  2.2 Documenten bewaren.................... 7

  2.3 Geldigheid van de handleiding ...... 7

  3 Productbeschrijving .................... 7

  3.1 CE-markering................................. 7

  3.2 Gaskeurlabel.................................. 7

  3.3 Serienummer ................................. 8

  3.4 Gegevens op het typeplaatje ......... 8

  3.5 Opbouw van het product................ 9

  3.6 Overzicht bedieningselementen .... 9

  3.7 Bedieningsniveaus....................... 10

  4 bedrijf .......................................... 10

  4.1 Product in gebruik nemen............ 10

  4.2 Startscherm ................................. 11

  4.3 Systeemdruk van de CVcontroleren................................... 11

  4.4 CV-installatie vullen ..................... 11

  4.5 Modus kiezen............................... 12

  4.6 Warmwatertemperatuurinstellen........................................ 12

  4.7 Warmtestartfunctie in- enuitschakelen................................. 12

  4.8 CV-aanvoertemperatuurinstellen........................................ 12

  4.9 Product instellen .......................... 13

  4.10 Product in stand-by schakelen..... 13

  5 Verhelpen van storingen........... 13

  5.1 Storingen herkennen enverhelpen ..................................... 13

  5.2 Foutcodes weergeven ................. 13

  6 Onderhoud ................................. 13

  6.1 Onderhoud................................... 13

  6.2 Product onderhouden .................. 13

  6.3 Condensafvoerleiding enafvoertrechter controleren............ 14

  7 Buitenbedrijfstelling .................. 14

  7.1 Product tijdelijk buiten bedrijfstellen .......................................... 14

  7.2 Product definitief buiten bedrijfstellen .......................................... 14

  8 Recycling en afvoer................... 14

  9 Garantie en klantenservice ....... 14

  9.1 Garantie ....................................... 14

  9.2 Serviceteam................................. 14

  Bijlage.................................................... 15

  A Gaskeurlabel .............................. 15

  B Gaskeur – Technischegegevens .................................... 15

  C Instelbare waarden -overzicht ..................................... 16

  D Verhelpen van storingen........... 16

 • Veiligheid 1

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 3

  1 Veiligheid

  1.1 Waarschuwingen bijhandelingen

  Classificatie van de waar-schuwingen bij handelingenDe waarschuwingen bij hande-lingen zijn als volgt door waar-schuwingstekens en signaal-woorden aangaande de ernstvan het potentiële gevaar inge-deeld:

  Waarschuwingstekens ensignaalwoorden

  Gevaar!Direct levensgevaar ofgevaar voor ernstig licha-melijk letsel

  Gevaar!Levensgevaar door eenelektrische schok

  Waarschuwing!Gevaar voor licht lichame-lijk letsel

  Opgelet!Kans op materiële schadeof milieuschade

  1.2 Reglementair gebruik

  Er kan bij ondeskundig of onei-genlijk gebruik gevaar ontstaanvoor lijf en leven van de gebrui-ker of derden resp. schade aanhet product en andere voorwer-pen.

  Het product is als warmtebronvoor gesloten CV-installatiesen de warmwaterbereiding be-stemd.

  Het reglementaire gebruikhoudt in:

  – het naleven van de meegele-verde gebruiksaanwijzingenvan het product alsook vanalle andere componenten vande installatie

  – het naleven van alle in dehandleidingen vermelde in-spectie- en onderhoudsvoor-waarden.

  Dit product kan door kinderenvanaf 8 jaar alsook personenmet verminderde fysieke, sen-sorische of mentale capacitei-ten of gebrek aan ervaring enkennis gebruikt worden, als zeonder toezicht staan of m.b.t.het veilige gebruik van het pro-ductie geïnstrueerd werden ende daaruit resulterende geva-ren verstaan. Kinderen mogenniet met het product spelen.Reiniging en onderhoud doorde gebruiker mogen niet doorkinderen zonder toezicht uitge-voerd worden.

  Een ander gebruik dan het indeze handleiding beschrevengebruik of een gebruik dat vanhet hier beschreven gebruik af-wijkt, geldt als niet reglementair.

 • 1 Veiligheid

  4 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  Als niet reglementair gebruikgeldt ook ieder direct commerci-eel of industrieel gebruik.Attentie!Ieder misbruik is verboden.

  1.3 Algemeneveiligheidsinstructies

  1.3.1 Installatie alleen doorinstallateur

  Installatie, inspectie, onderhouden reparatie van het productalsook gasinstellingen mogenalleen door een installateuruitgevoerd worden.

  1.3.2 Gevaar door foutebediening

  Door foute bediening kunt uzichzelf en anderen in gevaarbrengen en materiële schadeveroorzaken.▶ Lees deze handleiding en alle

  andere documenten die vantoepassing zijn zorgvuldig,vooral het hoofdstuk "Veilig-heid" en de waarschuwingen.

  ▶ Voer alleen de werkzaam-heden uit waarover deze ge-bruiksaanwijzing aanwijzin-gen geeft.

  1.3.3 Levensgevaar doorlekkend gas

  Bij gaslucht in gebouwen:▶ Vermijd ruimtes met gaslucht.

  ▶ Doe, indien mogelijk, deurenen ramen wijd open en zorgvoor tocht.

  ▶ Vermijd open vuur (bv. aan-steker, lucifer).

  ▶ Niet roken.▶ Bedien geen elektrische

  schakelaars, geen stek-kers, geen deurbellen, geentelefoons en andere com-municatiesystemen in hetgebouw.

  ▶ Sluit de gasteller-afsluitkraanof de hoofdkraan.

  ▶ Sluit, indien mogelijk, de gas-kraan op het product.

  ▶ Waarschuw de huisbewonersdoor te roepen of aan te klop-pen.

  ▶ Verlaat onmiddellijk het ge-bouw en verhinder het betre-den door derden.

  ▶ Alarmeer politie en brandweerzodra u buiten het gebouwbent.

  ▶ Neem contact op met de sto-ringsdienst van het energie-bedrijf vanaf een telefoonaan-sluiting buiten het gebouw.

  1.3.4 Levensgevaar doorafgesloten of ondichteverbrandingsgasleiding

  Bij gaslucht in gebouwen:▶ Doe alle toegankelijke deuren

  en ramen wijd open en zorgvoor tocht.

 • Veiligheid 1

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 5

  ▶ Schakel het product uit.▶ Breng uw installateur op de

  hoogte.

  1.3.5 Levensgevaardoor lekkendeverbrandingsgassen

  Als u het product met lege con-denswatersifon gebruikt, kun-nen verbrandingsgassen in dekamerlucht ontsnappen.▶ Zorg ervoor dat de condens-

  watersifon voor het gebruikvan het product altijd gevuldis.

  1.3.6 Levensgevaardoor explosieve enontvlambare stoffen

  ▶ Explosieve of ontvlambarestoffen (bijv. benzine, papier,verf) niet in de opstelruimtevan het product gebruiken ofopslaan.

  1.3.7 Levensgevaardoor ontbrekendeveiligheidsinrichtingen

  Ontbrekende veiligheidsinrich-tingen (bijv. veiligheidsklep, ex-pansievat) kunnen tot levens-gevaarlijke brandwonden enandere letsels leiden, bijv. doorexplosies.▶ Laat uw installateur de positie

  en de werking van de veilig-heidsinrichtingen uitleggen.

  1.3.8 Levensgevaar doorveranderingen aanhet product of in deomgeving van hetproduct

  ▶ Verwijder, overbrug of blok-keer in geen geval de veilig-heidsinrichtingen.

  ▶ Manipuleer geen veiligheids-inrichtingen.

  ▶ Vernietig of verwijder geenverzegelingen van compo-nenten.

  ▶ Breng geen veranderingenaan:– aan het product– aan de toevoerleidingen

  voor gas, verbrandings-lucht, water en spanning

  – aan de volledige rookgasin-stallatie

  – aan het volledige condens-afvoersysteem

  – aan de veiligheidsklep– aan de afvoerleidingen– aan bouwconstructies die

  de gebruiksveiligheid vanhet product kunnen beïn-vloeden

 • 1 Veiligheid

  6 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  1.3.9 Vergiftigingsgevaar dooronvoldoende toevoervan verbrandingslucht

  Voorwaarden: Van omge-vingslucht afhankelijke werking

  ▶ Zorg voor voldoende toevoervan verbrandingslucht.

  1.3.10 Verwondingsgevaaren gevaar voormateriële schade doorondeskundig of niet-uitgevoerd onderhouden ondeskundigeof niet-uitgevoerdereparatie

  ▶ Probeer nooit om zelf onder-houdswerk of reparaties aanuw product uit te voeren.

  ▶ Laat storingen en schade on-middellijk door een installa-teur verhelpen.

  ▶ Neem de opgegeven onder-houdsintervallen in acht.

  1.3.11 Kans opcorrosieschadedoor ongeschikteverbrandings- enbinnenlucht

  Sprays, oplosmiddelen, chloor-houdende reinigingsmiddelen,verf, lijm, ammoniakverbindin-gen, stof e.d. kunnen tot cor-rosie aan het product en in deVLT/VGA leiden.

  ▶ Zorg ervoor dat de verbran-dingsluchttoevoer altijd vrij isvan fluor, chloor, zwavel, stofenz.

  ▶ Zorg ervoor dat er op de op-stellingsplaats geen chemi-sche stoffen opgeslagen wor-den.

  1.3.12 Kastachtige mantel

  Een kastachtige mantel van hetproduct valt onder de betref-fende uitvoeringsvoorschriften.▶ Bekleed het product niet ei-

  genhandig.▶ Als u een kastachtige mantel

  voor het product wenst, neemdan contact op met een in-stallateur.

  1.3.13 Gevaar voor materiëleschade door vorst

  ▶ Zorg ervoor dat de CV-instal-latie bij vorst in elk geval ingebruik blijft en alle vertrek-ken voldoende getempereerdzijn.

  ▶ Als u het bedrijf niet kunt ga-randeren, dan laat u een in-stallateur de CV-installatielegen.

 • Aanwijzingen bij de documentatie 2

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 7

  2 Aanwijzingen bij dedocumentatie

  2.1 Aanvullend geldendedocumenten in acht nemen

  ▶ Neem absoluut alle gebruiksaanwijzin-gen die bij de componenten van de in-stallatie worden meegeleverd in acht.

  2.2 Documenten bewaren

  ▶ Bewaar deze handleiding alsook alledocumenten die van toepassing zijnvoor het verdere gebruik.

  2.3 Geldigheid van de handleiding

  Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

  ProductartikelnummerTHERMOMASTERC-XV 25 -A (L-NL)

  0010015666

  THERMOMASTERC-XV 30 -A (L-NL)

  0010015667

  THERMOMASTERC-XV 35 -A (L-NL)

  0010015668

  3 Productbeschrijving

  3.1 CE-markering

   Met de CE-markering wordt aangegevendat de producten volgens het typeplaatjevoldoen aan de fundamentele vereistenvan de geldende richtlijnen.

  De conformiteitsverklaring kan bij de fabri-kant geraadpleegd worden.

  3.2 Gaskeurlabel

  Naverwarming Zonneboiler

  Schonere Verbranding

  Comfort Warm Water

  HR Verwarming

  NZSVCWHR

  5

  Gegevens over de in deze handleidingbeschreven producten vindt u in de tabel.

  Gaskeurlabel (→ Pagina 15)

  Gaskeur basis geeft aan dat het productde minimumvereisten van de stichting EPK(Energie Prestatie Keurmerk = energie-prestatiekeurmerk) vervult.

  Gaskeur SV geeft aan dat de maximalevereisten m.b.t. tot de uitstoot van schade-lijke stoffen niet overschreden worden.

  Gaskeur NZ geeft aan dat het product alsnaverwarmer van een warmwaterbereidermet zonne-energie geschikt is.

  Gaskeur CW Gebruiksklasse 3 geeft aandat het product:

  – voor de voorziening van een keukenaf-tappunt met minstens 6 l/min bij 60 °Cgeschikt is,

  – voor een douchefunctie van 6 l/min totminstens 10 l/min bij 40 °C geschikt is,

  – voor het vullen van een klein bad met100 l water met een temperatuur van 40°C binnen 12 minuten geschikt is,

  – niet voor het gelijktijdige gebruik vanmeerdere aftappunten geschikt is.

  Gaskeur CW Gebruiksklasse 4 geeft aandat het product:

  – voor de voorziening van een keukenaf-tappunt met minstens 7,5 l/min bij 60 °Cgeschikt is,

  – voor een douchefunctie van 6 l/min totminstens 12,5 l/min bij 40 °C geschikt is,

  – voor het vullen van een klein bad met120 l water met een temperatuur van 40°C binnen 11 minuten geschikt is,

 • 3 Productbeschrijving

  8 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  – niet voor het gelijktijdige gebruik vanmeerdere aftappunten geschikt is.

  Gaskeur CW Gebruiksklasse 5 geeft aandat het product:

  – voor de voorziening van een keukenaf-tappunt met minstens 7,5 l/min bij 60 °Cgeschikt is,

  – voor een douchefunctie van 6 l/min totminstens 12,5 l/min bij 40 °C geschikt is,

  – voor het vullen van een klein bad met150 l water met een temperatuur van 40°C binnen 10 minuten geschikt is,

  – niet voor het gelijktijdige gebruik vanmeerdere aftappunten geschikt is.

  De maximale specifieke leidinglengte10/12 mm is de maximale lengte die eenwarmwaterleiding met 10 mm binnendoor-snede en 12 mm buitendoorsnede maghebben om de criteria van het GaskeurCW-keurzegel nog te vervullen. Om deCW-gebruiksklassen te bereiken, moetde warmwatertemperatuur op 61 °C inge-steld worden en moet de comfortmodusgeactiveerd zijn.

  3.3 Serienummer

  Het serienummer vindt u op het type-plaatje aan de onderkant van het product.

  3.4 Gegevens op het typeplaatje

  Het typeplaatje is af fabriek aan de achter-kant van het product aangebracht.

  Gegevens op hettypeplaatje

  Betekenis

  Barcode met serienum-mer

  Gegevens op hettypeplaatje

  Betekenis

  Serienummer Dient voor de kwali-teitscontrole; 3e tot 4ecijfer = productiejaarDient voor de kwali-teitscontrole; 5e tot 6ecijfer = productieweekDient voor de identifi-catie; 7e tot 16e cijfer= artikelnummer vanhet productDient voor kwaliteits-controle; 17e tot 20ecijfer = productieplaats

  THERMOMASTER Productbenaming

  2L, G25 - 25 mbar(2,5 kPa)

  Fabrieksinstelling voorgastype en gasaan-sluitdruk

  Cat. I2L, I2EK Toegestane gascate-gorie

  HR-techniek Rendementsklasse vanhet CV-toestel conformEG-richtlijn 92/42/EWG

  Type: Xx3(x) Toegestane VGA-aan-sluitingen

  PMS Maximale waterdruk inhet CV-bedrijf

  PMW Maximale waterdruk inhet warmwaterbedrijf

  V/Hz Elektrische aansluiting

  W Max. elektrisch opge-nomen vermogen

  IP Beschermingsklasse

  CV-bedrijf

  Warmwaterbereiding

  Pn Nominaal warmtever-mogensbereik in hetCV-bedrijf

  Pnc Nominaal warmtever-mogensbereik in CV-bedrijf (HR-techniek)

  P Nominaal warmtever-mogensbereik in hetwarmwaterbedrijf

  Qn Nominaal warmtebe-lastingsbereik in hetCV-bedrijf

 • Productbeschrijving 3

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 9

  Gegevens op hettypeplaatje

  Betekenis

  Qnw Nominaal warmtebe-lastingsbereik in hetwarmwaterbedrijf

  Tmax. Max. aanvoertempera-tuur

  NOX NOX-klasse van hetproduct

  Code (DSN) Specifieke productcode

  Handleiding lezen!

  3.5 Opbouw van het product

  2

  1

  1 Magnetischekorte gebruiks-aanwijzing mettypebenamingen serienummer

  2 Bedieningsele-menten

  3.6 Overzichtbedieningselementen

  1

  2

  34

  5

  1 Display2 Toets3 Toets

  4 Toets5 Ontstoringstoets

  3.6.1 Beschrijving van het display

  1

  2

  3

  1 Informatie overhet gebruik

  2 Actieve modus,keuze en be-vestiging van demodus

  3 Vuldruk, bijko-mende informa-tie

  Symbool Betekenis

  Correcte branderfunctie

  – Brander aanVuldruk van de CV-installatie

  – permanent aan: vuldruk inhet toegestane bereik.

  – knippert: vuldruk buitenhet toegestane bereik.

  Warmwaterbedrijf

  – permanent aan: warmwater geactiveerd

  – knippert: brander aan inhet tapbedrijf

  ECO-warmwaterbedrijf

  – Warmwatertemperatuurbij 50°C

  – Bedrijfstemperatuur nor-maal

  – Warme start voor warmwater gedeactiveerd(combitoestel)

  CV-bedrijf

  – permanent aan: CV-be-drijf geactiveerd

  – knippert: brander aan inCV-bedrijf

  Indicatie knippert:

  – Inschakelen van het pro-duct

  – Storing

 • 4 bedrijf

  10 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  Symbool Betekenis

  Instelling bevestigd

  / Fout in het product

  – Verschijnt in de plaatsvan het startscherm.

  off – Verschijnt bij het schake-len van het product in hetstand-bybedrijf.

  3.6.2 Functiebeschrijving van detoetsen

  Toets Betekenis

  – Modus kiezen– Modus bevestigen– Instelwaarde bevestigen– Displaycontrast verhogen

  of – Warmwatertemperatuur instel-len

  – CV-aanvoertemperatuur instel-len

  – gekozen instelwaarde verhogenof verlagen

  – Displaycontrast verhogen– Product activeren: aan/uit

  (stand-by)– Product terugzetten

  Instelbare waarden knipperen op hetdisplay.

  U moet elke wijziging van een waarde be-vestigen. Pas dan wordt de nieuwe instel-ling opgeslagen.

  Als u 5 seconden lang op geen enkeletoets drukt, keert het display terug naarde basisweergave.

  Als u een minuut lang op geen enkeletoets drukt, neemt het displaycontrast af.

  3.7 Bedieningsniveaus

  Het product heeft twee bedieningsniveaus:

  – Het gebruikersniveau toont de belang-rijkste informatie en biedt instellingsmo-gelijkheden die geen speciale voorken-nis vereisen.

  – Voor het installateurniveau (toegangvoor technici) is speciale kennis nodig.Daarom is het met een toegangscodebeveiligd.

  Instelbare waarden - overzicht(→ Pagina 16)

  4 bedrijf

  4.1 Product in gebruik nemen

  4.1.1 Afsluitvoorzieningen openen

  1. Laat uw installateur de positie en dewerking van de afsluitvoorzieningenuitleggen.

  2. Open de gasafsluitkraan tot aan deaanslag.

  3. Controleer, als deze zijn geïnstalleerd,of de onderhoudskranen in de aanvoeren retour van de cv-installatie zijn geo-pend.

  4. Open de koudwaterstopkraan. Ter con-trole kunt u bij een warmwaterkraanproberen of daar water uitkomt.

  4.1.2 Product inschakelen

  ▶ Schakel het product via de door deklant geïnstalleerde hoofdschakelaarin.

 • bedrijf 4

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 11

  4.2 Startscherm

  In het startscherm van het display wordende vuldruk van de CV-installatie en demodus weergegeven.

  Om terug te keren naar de basisweergave:

  – Druk langer dan 5 seconden geen toetsin.

  Als er een foutmelding is, wisselt de basis-weergave naar de foutcode.

  4.3 Systeemdruk van de CVcontroleren

  1. Controleer een keer per maand of dedruk van het centrale CV-systeem, diein de gebruikersinterface weergegevenwordt, tussen 0,1 MPa en 0,15 MPa ligt(1,0 bar en 1,5 bar).

  ◁ Als de vuldruk in orde is, hoeft uniets te doen.

  ▽ Als de vuldruk te laag is, vul danwater in de CV-installatie bij.

  AanwijzingAls de CV-aanvoertemperatuurop het display weergegevenwordt, houd dan tegelijkertijd detoetsen en langer dan 5seconden ingedrukt of deacti-veer tijdelijk het CV-bedrijf omde druk weer te geven.

  2. Vul de CV-installatie. (→ Pagina 11)

  4.4 CV-installatie vullen

  Opgelet!Risico op materiële schadedoor sterk kalkhoudend,sterk corrosief of metchemicaliën vervuild verwar-mingswater!

  Ongeschikt leidingwater be-schadigt pakkingen en mem-branen, verstopt waterdoor-stroomde componenten in hetproduct en in de CV-installatieen veroorzaakt geluiden.

  ▶ Vul de CV-installatie alleenmet geschikt CV-water.

  ▶ Vraag bij twijfel hiervoor raadbij een installateur.

  AanwijzingDe installateur is verantwoordelijkvoor de eerste vulling, eventuelebijvullingen alsook de waterkwali-teit.

  De gebruiker is uitsluitend verant-woordelijk voor het bijvullen van deCV-installatie met water.

  1. Open alle thermostaatkranen van deCV-installatie.

  2. Open langzaam de vulkraan, zoals deinstallateur u dit liet zien.

  3. Vul water bij tot de vereiste vuldrukbereikt is.

  4. Controleer de vuldruk op het display.5. Sluit na het vullen de vulkraan.

 • 4 bedrijf

  12 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  4.5 Modus kiezen

  AanwijzingIedere keer dat het product wordtingeschakeld, wordt de laatst gese-lecteerde bedrijfsmodus overgeno-men.

  ▶ Druk op tot het display de gewenstemodus weergeeft.

  Symbool Modus

  +Verwarming + warm water

  Alleen verwarming

  Alleen warm water

  ‒ Geen aanvraag

  4.6 Warmwatertemperatuurinstellen

  Voorwaarden: Temperatuur wordt door de CV-ketelaangestuurd

  ▶ Stel de warmwatertemperatuur op hetCV-toestel (→ Pagina 13) in.

  Voorwaarden: Temperatuur wordt door de thermo-staat geregeld

  ▶ Stel de warmwatertemperatuur op dethermostaat in.

  AanwijzingAls u de toets of indrukt,geeft het display weer.

  4.7 Warmtestartfunctie in- enuitschakelen

  ▶ Houd de toetsen langer dan 3 se-conden tegelijk ingedrukt.

  ◁ Als het display weergeeft, is dewarmstartfunctie gedeactiveerd.

  ◁ Als het display niet weergeeft,is de warmstartfunctie geactiveerd.

  AanwijzingDe installateur stelt het productzo in, dat de warmstartfunctiebeschikbaar is.

  4.8 CV-aanvoertemperatuurinstellen

  Voorwaarden: Door het CV-toestel geregelde tem-peratuur, CV-bedrijf geactiveerd

  ▶ Stel de CV-aanvoertemperatuur op hetCV-toestel (→ Pagina 13) in.

  AanwijzingDe installateur heeft mogelijkde maximumtemperatuur die ukunt instellen beperkt.

  Voorwaarden: Door een thermostaat geregeldetemperatuur, CV-bedrijf geactiveerd

  ▶ Stel de maximale CV-aanvoertempera-tuur op het CV-toestel (→ Pagina 13) in.

  ▶ Stel de kamertemperatuur op de ther-mostaat in.

  ◁ De werkelijke CV-aanvoertempera-tuur wordt automatisch modulerenddoor de thermostaat ingesteld.

  Voorwaarden: Buitenvoeler op het CV-toestel aan-gesloten, CV-bedrijf geactiveerd

  ▶ Als u een van de toetsen , ofindrukt.

  ◁ Het display geeft de door het CV-toestel berekende CV-aanvoertem-peratuur aan.

  ◁ De werkelijke CV-aanvoertempera-tuur wordt automatisch modulerenddoor het CV-toestel ingesteld.

 • Verhelpen van storingen 5

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 13

  4.9 Product instellen

  AanwijzingDe volgorde van de beschikbareinstellingen hangt van de gekozenmodus af.

  Als de modus Warm water + CVgekozen is, moet u eerst de warm-watertemperatuur bevestigen omde CV-aanvoertemperatuur in tekunnen stellen.

  1. Druk op de toets of om de tempe-ratuur in te stellen.

  2. Druk om te bevestigen op de toets .

  4.10 Product in stand-by schakelen

  ▶ Druk minder dan 3 seconden op detoets .

  ◁ Bij beëindiging van de lopende eistoont het display OFF en gaat uit.

  ◁ Het stand-bybedrijf van het productis geactiveerd.

  ◁ De vorstbeschermingsfunctie van hetproduct is geactiveerd.

  ◁ De hoofdstroomtoevoer is niet onder-broken. Het product wordt verder vanspanning voorzien.

  5 Verhelpen van storingen

  5.1 Storingen herkennen enverhelpen

  ▶ Als het bij het gebruik van het producttot problemen komt, dan kunt u enkelepunten met behulp van de tabel in detabel zelf controleren.Verhelpen van storingen (→ Pagina 16)

  ▶ Als het product na de controle aan dehand van de tabel niet perfect werkt,neem dan contact op met een installa-teur om het probleem te laten verhel-pen.

  5.2 Foutcodes weergeven

  Foutcodes hebben prioriteit voor alle an-dere indicaties. Als er meerdere fouten ge-lijktijdig optreden, worden ze afwisselendtelkens 2 seconden lang getoond.

  ▶ Als uw product een foutcode (F.xx)weergeeft, neem dan contact op meteen installateur.

  6 Onderhoud

  6.1 Onderhoud

  Voor de continue inzetbaarheid, gebruiks-veiligheid, betrouwbaarheid en lange le-vensduur van het product zijn een jaar-lijkse inspectie en een tweejaarlijks onder-houd van het product door de installateurnoodzakelijk. Afhankelijk van de resultatenvan de inspectie kan een vroeger onder-houd nodig zijn.

  6.2 Product onderhouden

  Opgelet!Gevaar voor materiëleschade door ongeschiktereinigingsmiddelen!

  ▶ Gebruik geen sprays, geenschuurmiddelen, afwas-middelen, oplosmiddel- ofchloorhoudende reinigings-middelen.

  ▶ Reinig de mantel met een vochtigedoek en een beetje oplosmiddelvrijezeep.

 • 7 Buitenbedrijfstelling

  14 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  6.3 Condensafvoerleiding enafvoertrechter controleren

  Condensafvoerleiding en afvoertrechtermoet altijd doorlaatbaar zijn.

  ▶ Controleer regelmatig condensafvoer-leiding en afvoertrechter op gebreken,vooral op verstoppingen.

  In de condensafvoerleiding en de afvoer-trechter mogen geen hindernissen te zienof te voelen zijn.

  ▶ Als u gebreken vaststelt, laat deze dandoor een installateur verhelpen.

  7 Buitenbedrijfstelling

  7.1 Product tijdelijk buiten bedrijfstellen

  ▶ Neem het product alleen tijdelijk buitenbedrijf, als er geen vorstgevaar is.

  ▶ Schakel het product via de door deklant geïnstalleerde hoofdschakelaaruit.

  ◁ Het display gaat uit.▶ Sluit bij langere buitenbedrijfstelling

  (bijv. vakantie) bijkomend de gaskraanen de koudwaterstopkraan.

  7.2 Product definitief buitenbedrijf stellen

  ▶ Geef een installateur opdracht het pro-duct definitief buiten bedrijf te stellen.

  8 Recycling en afvoer

  ▶ Laat de verpakking door de installateurafvoeren die het product geïnstalleerdheeft.

  Als het product met dit teken geken-merkt is:

  ▶ Gooi het product in dat geval niet methet huisvuil weg.

  ▶ Geeft het product in plaats daarvan afbij een inzamelpunt voor oude elektri-sche of elektronische apparaten.

  Als het product batterijen bevat diemet dit teken gekenmerkt zijn, kunnen debatterijen substanties bevatten die schade-lijk zijn voor gezondheid en milieu.

  ▶ Breng de batterijen in dat geval naareen inzamelpunt voor batterijen.

  9 Garantie en klantenservice

  9.1 Garantie

  Informatie over de fabrieksgarantie kuntu bij het aan de achterkant opgegevencontactadres verkrijgen.

  9.2 Serviceteam

  Contactgegevens over ons serviceteamvindt u op het aan de achterkant opgege-ven adres of www.awb.nl.

 • Bijlage

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 15

  BijlageA Gaskeurlabel

  THERMOMASTER C-XV 25 -A (L-NL) Gaskeur basis

  THERMOMASTER C-XV 30 -A (N-NL) Gaskeur basis

  THERMOMASTER C-XV 35 -A (N-NL) Gaskeur basis

  Gaskeur HR

  Gaskeur CW Gebruiksklasse3

  Gaskeur CW Gebruiksklasse4

  Gaskeur CW Gebruiksklasse5

  Gaskeur SV

  Gaskeur NZ

  B Gaskeur – Technische gegevens

  THERMOMASTERC-XV 25 -A (L-NL)

  THERMOMASTERC-XV 30 -A (L-NL)

  THERMOMASTERC-XV 35 -A (L-NL)

  CW tapdebiet(ΔT = 50 K)

  6,6 l/min 8,4 l/min 9,2 l/min

  CW tapdebiet(ΔT = 35 K)

  9,4 l/min 12,0 l/min 13,1 l/min

  Wachttijd 28,58 s 28,68 s 27,84 s

  Warm water-warmtever-mogen (P)

  25,2 kW 29,1 kW 35,0 kW

  Minimale warmtebelas-ting - verwarming (Qmin.)

  5,1 kW 6,1 kW 7,1 kW

  Minimale warmtebelas-ting - warm water (Qmin.)

  5,1 kW 6,1 kW 7,1 kW

  Warmwatertemperatuurvoor CW gebruiksklasse(comfortfunctie geacti-veerd)

  61 ℃ 61 ℃ 61 ℃

  Maximale warmtebelas-ting - verwarming (Qmax.)

  18,4 kW 25,5 kW 30,6 kW

  Maximaal warmtevermo-gen - verwarming

  18,1 kW 25,0 kW 30,0 kW

 • Bijlage

  16 Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV .. 0020177781_03

  C Instelbare waarden - overzicht

  Instelbare waarden Waarden Een-heid

  Stappengrootte,selecteren

  Fabrieksin-stellingmin. max.

  CV-bedrijf

  CV-aanvoertemperatuur Actuele waarde ℃ 1 7538 In de in-

  stallatievoorin-gesteld

  Warmwaterbedrijf

  Warmwatertemperatuur Actuele waarde ℃ 1 6035 60

  ECO-warmwatertemperatuur Actuele waarde ℃ 1 gedeacti-veerd38 50

  D Verhelpen van storingen

  Storing Oorzaak Maatregel

  Product treedtniet in werking:

  – Geen warmwater

  – Verwarmingblijft koud

  De door de klant geïnstalleerde gas-kraan en/of de gaskraan aan het pro-duct is gesloten.

  Open beide gaskranen.

  De koudwaterstopkraan is gesloten. Open de koudwaterstopkraan.

  De stroomvoorziening in het gebouw isonderbroken.

  Controleer de zekering in het ge-bouw. Het product schakelt bij hetterugkeren van de netspanningautomatisch in.

  Het product is uitgeschakeld. Schakel het product in.

  De CV-aanvoertemperatuur is te laagingesteld of in de instelling Verwarminguit en/of de warmwatertemperatuur is telaag ingesteld.

  Stel de verwarmingsaanvoer- enwarmwatertemperatuur in.

  De installatiedruk is niet voldoende.Watertekort in de CV-installatie (fout-melding: F.22).

  Vul de CV-installatie.

  Er bevindt zich lucht in de CV-installa-tie.

  Laat een installateur de CV-instal-latie ontluchten.

  Na drie ontstekingspogingen zondersucces schakelt het product op storing(foutmelding: : F.28).

  Druk een seconde lang op deresettoets. Het product start op-nieuw een ontstekingspoging.Als u de ontstekingsstoring nietmet drie ontstoringspogingen kuntverhelpen, vraag dan uw installa-teur om advies.

  Er is een storing in het verbrandings-gastraject.

  Laat een installateur de storingverhelpen.

 • Bijlage

  0020177781_03 THERMOMASTER C-XV .. Gebruiksaanwijzing 17

  Storing Oorzaak Maatregel

  Product treedtniet in werking:

  – Geen warmwater

  – Verwarmingblijft koud

  Als de fout F.83 weergegevenwordt, druk dan op de ontstoor-toets. Als de fout verder aanwezigblijft en u de ontstoortoets nog-maals indrukt, wordt automatischeen branderblokkeertijd van 45minuten geactiveerd. Het displaygeeft S.54 weer. Als de fout ver-der aanwezig blijft, neem dan con-tact op met een installateur.

  Warmwaterberei-ding storingvrij;CV treedt niet inwerking

  Externe thermostaat is niet juist inge-steld.

  Stel de externe thermostaat juistin (→ gebruiksaanwijzing thermo-staat).

 • Altijd aan uw zijde

  Uitgever/fabrikantAWBPaasheuvelweg 42 ‒ 1105 BJ Amsterdamwww.awb.nl

  0020177781_03 ‒ 20.05.2016

  Leverancier

  © Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijkbeschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemmingvan de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.Technische wijzigingen voorbehouden.

  Inhoudsopgave1 Veiligheid1.1 Waarschuwingen bij handelingen1.2 Reglementair gebruik1.3 Algemene veiligheidsinstructies1.3.1 Installatie alleen door installateur1.3.2 Gevaar door foute bediening1.3.3 Levensgevaar door lekkend gas1.3.4 Levensgevaar door afgesloten of ondichte verbrandingsgasleiding1.3.5 Levensgevaar door lekkende verbrandingsgassen1.3.6 Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen1.3.7 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen1.3.8 Levensgevaar door veranderingen aan het product of in de omgeving van het product1.3.9 Vergiftigingsgevaar door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht1.3.10 Verwondingsgevaar en gevaar voor materiële schade door ondeskundig of niet-uitgevoerd onderhoud en ondeskundige of niet-uitgevoerde reparatie1.3.11 Kans op corrosieschade door ongeschikte verbrandings- en binnenlucht1.3.12 Kastachtige mantel1.3.13 Gevaar voor materiële schade door vorst

  2 Aanwijzingen bij de documentatie2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen2.2 Documenten bewaren2.3 Geldigheid van de handleiding

  3 Productbeschrijving3.1 CE-markering3.2 Gaskeurlabel3.3 Serienummer3.4 Gegevens op het typeplaatje3.5 Opbouw van het product3.6 Overzicht bedieningselementen3.6.1 Beschrijving van het display3.6.2 Functiebeschrijving van de toetsen

  3.7 Bedieningsniveaus

  4 bedrijf4.1 Product in gebruik nemen4.1.1 Afsluitvoorzieningen openen4.1.2 Product inschakelen

  4.2 Startscherm4.3 Systeemdruk van de CV controleren4.4 CV-installatie vullen4.5 Modus kiezen4.6 Warmwatertemperatuur instellen4.7 Warmtestartfunctie in- en uitschakelen4.8 CV-aanvoertemperatuur instellen4.9 Product instellen4.10 Product in stand-by schakelen

  5 Verhelpen van storingen5.1 Storingen herkennen en verhelpen5.2 Foutcodes weergeven

  6 Onderhoud6.1 Onderhoud6.2 Product onderhouden6.3 Condensafvoerleiding en afvoertrechter controleren

  7 Buitenbedrijfstelling7.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen7.2 Product definitief buiten bedrijf stellen

  8 Recycling en afvoer9 Garantie en klantenservice9.1 Garantie9.2 Serviceteam

  BijlageA GaskeurlabelB Gaskeur – Technische gegevensC Instelbare waarden - overzichtD Verhelpen van storingen