Gebiedsvisie Schieoevers Delft

33
Gebiedsvisie Schieoevers 2030 Update oktober 2010 Creatieve en Duurzame Economie

description

De gebiedsvisie Schieoevers beschrijft de gewenste ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers naar gemengd woon-werkgebied aan de Schie in de komende twintig jaar.

Transcript of Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Page 1: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030Update oktober 2010

Creatieve en Duurzame Economie

Page 2: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 2

Vakteam Ruimtelijke OrdeningUnit zuidoostOktober 2010versie 1

COLOFON

Page 3: Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Page 4: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 4

1. Update gebiedsvisie Schieoevers

2. Kader 2.1 TIC Delft 2.2 Historie 2.3 Stad aan de Schie

3. Ruimtelijke structuur3.1 stedelijk netwerk3.2 opbouw ruimtelijke hoofdstructuur

4. Functies en Gebiedstypen 4.1 functies 4.2 arbeidsplaatsen 4.3 transformatie en verkleuring 4.4 gebiedstypen 4.4.1 Schieoevers Noord 4.4.2 Schieoevers Zuid 4.4.3 Uitwisselingsgebieden

6

8

12

16

0 INHOUD

5. Duurzaamheid 5.1 algemeen5.2 duurzaamheidsthema’s

6. Mobiliteit6.1 autoverkeer6.2 langzaam verkeer6.3 openbaar vervoer6.4 vervoer over water

7. Totaalbeeld

8. Bijlage: Duurzaamheidsmatrix

28

30

32

34

Page 5: Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Page 6: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 6

De gebiedsvisie Schieoevers is in 2006 vastgesteld door de raad. De gebieds-visie Schieoevers geeft de visie weer op de richting waarin het gebied zich kan ontwikkelen. Deze gebiedsvisie is inmiddels op een aantal punten verouderd. In de tussentijd is een aantal beleidsstukken op hoger schaalniveau gemaakt. Dit zijn van hoog naar laag schaalniveau: het Regionaal Structuurplan Haaglanden, de Ruimtelijke Structuurvisie Delft en de Visie Openbare Ruimte Delft. In deze update van de gebiedsvisie Schieoevers zijn de uitgangspunten uit deze beleids-stukken verwerkt, voor zover die van toepassing zijn voor Schieoevers. De grootste wijziging betreft het realiseren van een gemengd stedelijk milieu (werken en wonen) in Schieoevers Noord. Een andere grote wijziging ligt in een aangepaste verkeersstructuur. De stemvork in Schieoevers Noord is in twee stukken verdeeld (stemvork: verkeer vanaf de Kruithuisweg splitst zich naar het noorden in tweeën: langs het spoor en langs de Schie). 1. De boulevard langs het spoor (hoofdontsluitingsweg met verblijfskwaliteit voor voetgangers) en 2. een recreatieve route door het park aan de Schie. Ook de uitgangspunten voor het project Blauw zijn verwerkt in deze update. Een andere belangrijke wijziging is de plangrens, de gebieden rond de Vulcanusweg en Tanthofdreef zijn nu meege-nomen in deze update. Deze wijziging is ontstaan doordat deze gebieden functi-oneel en architectonisch meer gemeen hebben met Schieoevers dan met de aangrenzende woonwijken.Deze update is een verkorte weergave van de gevolgen van de wijzigingen voor het gebied. De gebiedsvisie 2006 verliest zijn geldigheid niet. De visie is veel uitgebreider dan deze update en bevat nog veel bruikbare informatie. De hoofd-doelstellingen van 2006 blijven van kracht: een intensivering en modernisering van het gebied door een toename van het aantal arbeidsplaatsen per hectare (van 40 naar gemiddeld 70 arbeidsplaatsen/ ha.), nieuwe verbindingen met de rest van de stad en meer ruimte voor recreatie.De eerste stap naar dit eindbeeld ligt in het stimuleren van een creatieve kennis-economie in Schieoevers Noord, een duurzame economie in Zuid en het inves-teren in een kwalitatieve openbare ruimte wat een positieve uitstraling zal hebben voor heel Schieoevers.

Studiegebied gebiedsvisie

1 UPDATE GEBIEDSVISIE SCHIEOEVERS

Page 7: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Kaart gebiedsvisie Schieoevers uit 2006 Inspiratieschets Schieoevers 2009

Page 8: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 8

2.1 TIC DelftIn het Regionaal Structuurplan Haaglanden is de Technologische Innovatie Campus Delft (TIC-Delft) als één van de 3 topprioriteiten opgenomen. De TIC-Delft heeft de ambitie in zich om van Delft de beste vestigingplaats te maken voor hightech-bedrijven. Deze bedrijven zullen in Delft ontwikkelde kennis omzetten in nieuwe producten.Dit doet Delft door een biotoop te realiseren waarbinnen de hightech bedrijven samen met gevestigde kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit Delft (TUD), TNO en Deltares in alle ontwikkelingsstadia optimaal kunnen ondernemen. Ook voor de daar werkzame kenniswerkers zal een goed vestigingsklimaat moeten worden gecreëerd. Kenniswerkers moeten prettig kunnen wonen op een locatie die uitstekend is verbonden met de werkgebieden (diverse woonmilieus bieden een ruime mogelijkheid). Ruimte moet worden gecreëerd voor ontmoeten en verblijven. Voorzieningen zoals scholen, winkels, sociale-, culturele- en uitgaans-voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn. Voor het realiseren van de biotoop zijn zowel sociale als fysieke verbindingen tussen de TUD, Technopolis en Schie-oevers nodig.Het gebied Schieoevers is onderdeel van het TIC-Delft zuidoost. Schieoevers Noord zal transformeren van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met een optimaal vestigingsklimaat voor startende kenniseco-

’s avonds ruimte is voor een veelheid aan initiatieven, evenementen en activi-teiten. Waar overdag geluidruimte gebruikt wordt voor bedrijven, kan ’s avonds en ’s nachts geluidruimte gebruikt worden voor evenementen.Schieoevers Zuid zal een vestigingsplaats voor toeleverende en facilitaire bedrijven blijven waar ruimte wordt gecreëerd voor een duurzame ontwikkeling van dit bedrijventerrein.Een grote opgave is het maken van een netwerk van routes die de verschillende gebieden en voorzieningen binnen TIC-Delft met elkaar verbinden.

2 KADER

TIC Delft (RSVD, 2009)

TIC Delft

Page 9: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Technopolis

TU Delft

Verschillende gebeiden TICD verbinden

Vogelvlucht toekomstig Technopolis (onderdeel TIC Delft)

Page 10: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 10

2.2 historieDe verkaveling van het gebied is gebaseerd op de richting van de oorspronke-lijke ontginningsstructuur. Deze richting staat haaks op de Schie (oost-west) en volgt de ontwateringssloten van de eerste ontginningen. Vanaf begin 20e eeuw is het gebied langzamerhand vanuit het noorden naar het zuiden uitgebreid. Daarbij is de kavelgrootte in Schieoevers Noord veel grootschaliger van opzet (en wijkt daarmee sterk af) dan de kleinere en wat rommeliger kavelgrootte langs de Rotterdamseweg.

2.3 Stad aan de SchieIn de Ruimtelijke Structuurvisie Delft wordt ‘Stad aan de Schie’ als een sleute-lopgave benoemd. De Schie is een belangrijke drager voor heel Delft.De opgave binnen het gebied Schieoevers is vooral het verbeteren van de toegang tot de Schie.De westelijke Schieoever wordt hierin voorgesteld als openbaar verblijfsgebied

binnenstad en buitengebied ruimtelijk en ecologisch met elkaar verbonden worden.De oostelijke Schieoever is nu in privaat eigendom. Deze leent zich voor trans-formatie naar openbare ruimte. Hierlangs kan dan een aaneengesloten wandel-route met een aantal groene verblijfsplekken ontstaan die bereikbaar zijn vanaf de Rotterdamseweg. Bij elke toekomstige ontwikkeling zal bekeken worden onder welke voorwaarden een strook van 6 meter openbare ruimte aan de kade ingericht kan worden. De verbindingen langs, op en over de Schie staan centraal in ‘Stad aan de Schie’.Belangrijke verkeersverbindingen en groenstructuren in het gebied zijn de Abtswoudseweg, de Kruithuisweg, de boulevards Schieweg en verlengde Engel-sestraat, de Rotterdamseweg, de Schiekade en de Tanthofdreef.

Groenstructuur langs Schie (RSVD, 2009)

Page 11: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Huidige situatie Schieoevers

Referentie: Hammarby Sjöstad, Stockholm

1930-heden: Zuidelijke uitbreiding

Page 12: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 12

De rol van de gemeente is het actief sturen op de inrichting van de openbare ruimte. De nadruk ligt hierbij op de ruimtelijke hoofdstructuur.

3.1 stedelijk netwerk

scheidslijn tussen de woongebieden in het westen van Delft en de werkgebieden in het oosten. Fysiek vormt het gebied Schieoevers een grote barrière tussen deze gebieden in de vorm van het spoor en de Schie die maar weinig doorgangen kennen. Lange tijd heeft deze opzet gefunctioneerd omdat de oostzijde nog niet ontwikkeld was. Met de komst van een compleet nieuw werkgebied Technopolis en intensivering van het campusterrein van de TU Delft worden verbindingen door het gebied Schieoevers noodzakelijk om het stedelijk netwerk compleet te maken.Deze noodzaak voor nieuwe verbindingen door het gebied Schieoevers wordt steeds groter. Op middellange termijn wordt namelijk gedacht aan een nieuw woon-werk gebied Blauw aan de westkant van de Schie grenzend aan station Delft Zuid. Dit woon-werk gebied zal programmatisch moeten worden gerela-teerd aan de TU Delft en Technopolis om het te laten functioneren. Hier worden woningen gebouwd voor kenniswerkers en studenten en wordt ruimte geboden voor startende creatieve bedrijven die de kennis gebruiken van de TU Delft.De spoorlijn, één van de grootste barrières, wordt op korte termijn verdubbeld tot 4 sporen. Station Delft Zuid is onderdeel van Stedenbaan waar tussen 2015 en 2020 in beide richtingen 6 sprinters per uur gaan stoppen. Dit biedt aanleiding om station Delft Zuid te vernieuwen en tegelijkertijd nieuwe tunnels onder het spoor aan te leggen. . Dit biedt ook de mogelijkheid het station te ontwikkelen tot entreepoort van TIC-Delft zuidoost met hoogwaardige openbaar vervoer verbin-dingen en langzaam verkeersverbindingen naar de TU Delft en Technopolis.

Een grote opgave voor de stad en Schieoevers is dus het opheffen van barrières door op strategische punten bruggen en tunnels aan te leggen zodat het stedelijk netwerk in de oost-west (O-W) richting gecompleteerd wordt.

3 RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Netwerk boulevards (RSVD, 2009)

Page 13: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

OV verbinding tussen station Delft Zuid en TU Delft en Technopolis

Intern netwerk TIC Delft compleet maken

huidig OV netwerkbarrières

Page 14: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 14

3.2 opbouw ruimtelijke hoofdstructuurDe ruimtelijke hoofdstructuur van Schieoevers is een raster. Binnen het raster bevindt zich een veelheid aan gebieden, met elk een eigen identiteit. Hoe sterker dit raster wordt opgezet door een heldere verkeersstructuur, een hoge ruimtelijke kwaliteit en een hoge gebruikskwaliteit die past binnen het betreffende gebied, des te makkelijker zal de juiste invulling van de gebieden op gang komen. De ruimtelijke structuur is opgebouwd uit een aantal lijnen die elk hun eigen identiteit krijgen om het raster sterker en helderder te maken. Het spoor, de Schie en de Kruit-huisweg zijn de meest dominante structurerende lijnen.

In noord-zuid richtingVulcanusweg: Bedrijvige stadsstraat met ruimte voor groen en bezoeker-sparkeren.

BoulevardsVerlengde Engelsestraat: boulevard vanuit de Spoorzone aan de oost-zijde van het spoor richting station Delft zuid en aansluitend op de Kruit-huisweg. Deze boulevard zal op termijn de huidige hoofdontsluiting langs de Schie vervangen en wordt aan de westzijde begrensd door bebouwing aan de Vulcanusweg. De strook bebouwing langs de Vulcanusweg zal bij ontwikkeling twee gezichten krijgen: één gevel aan de Vulcanusweg en één gevel aan de Verlengde Engelsestraat. Schieweg: deze huidige gebiedsontsluitende weg kent nu weinig ruimte-

uitgevoerd als boulevard met een ruime groene opzet waarbij het pro-

aan de boulevard presenteren, ontstaat een toekomstbestendig en veilig ondernemingsklimaat.Voor beide geldt dat de boulevard een aantrekkelijke, veilige gebieds-ontsluitingsweg is, ook voor vrachtverkeer. Er is veel verblijfsruimte voor

aan stedelijke functies, die zorgt voor versterking van de verbindingen in -

zame, herkenbare groene inrichting met forse bomen en herkenbaar straatmeubilair.De Schie: Het oudste structurerende element van Delft, De Schie, kent

wegen en bedrijfsterreinen wordt deze kwaliteit niet benut. Langs de gehele westkant van de oevers van de Schie zal een volwaardige recreatieve route

vormen die loopt van de binnenstad tot aan het buitengebied. Hiervoor zal een gedeelte van de Schieweg langs de Schie worden verlegd langs het spoor in de vorm van de nieuwe boulevard Verlengde Engelsestraat. Rotterdamseweg: Historische route lopend van Delft tot Rotterdam. Ten noorden van de Kruithuisweg zal deze weg intensiveren richting de bin-nenstad met de nadruk op cultuur, onderwijs en recreatie. De relatie met de Schie zal verbeterd worden.

In oost-west richting

Delft. Maakt onderdeel uit van een lange O-W lijn van Poptahof tot aan de TU Delft.‘Oudelaanroute’ (langs Lijm & Cultuur en Blauw): Culturele verbinding met de toekomstige Gelatinebrug als beeldmerk van Delft-zuidoost.Kruithuisweg: Eén van de twee hoofdverkeersaders door Delft en ecologi-sche verbinding. De Kruithuisweg vormt de tribune voor de etalage van de TU Delft, Technopolis en de Schie als beeldmerk voor Delft. Thema’s zijn sport, innovatie, kennis en recreatie. Faradayweg: Deze weg in het bedrijventerrein Schieoevers Zuid zal wor-den verbreed en onderdeel uit gaan maken van een nieuwe hoofdontslui-tingsroute met de komst van een nieuwe brug over de Schie: de Faraday-brug. Met de komst van deze brug en een nieuwe tunnel onder het spoor door zal de Faradayweg onderdeel gaan uitmaken van een volgende belangrijke O-W verbinding tussen woongebied Tanthof en werkgebied Technopolis. Wanneer bedrijven zich met hun showrooms beter aan deze weg presenteren, ontstaat een sociaal veilige verbinding.Einsteinweg/ Schieweg: Deze weg vormt de zuidelijke stadsrand van Delft met een sterk contrast tussen de stad en het buitengebied.

Page 15: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Oudelaanroute

Kruithuisweg

Faradayroute

Rotterdamsew

egSchiew

eg

Verl. Engelsestraat

Vulcanusweg

Tanthofdreef

LEGENDA

Vulcanusweg/Tanthofdreef

verbindingen

lcanus

Boulevards

sestew

eg

Stad aan de Schie,

Rotterdamseweg

Fietsroute

ge

Einsteinweg/Schieweggroene rand

Oudelaanroute

Kruithuisweg

Faradayroute

ruimtelijke structuur

Ecologische verbinding

Page 16: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 16

De gemeente heeft een sturende rol in het bestemmen van functies voor de juiste doelgroep. Daarbinnen is ruimte voor private partijen.

4.1 functiesDelft Zuidoost, waar Schieoevers onder valt, is het kerngebied van het TIC-Delft. De rol van Schieoevers is hierin het onderbrengen van de functies, wonen, werken, cultuur, broedplaats creatieve economie, sport, ontspanning en ontmoe-tingsplekken. In Schieoevers Noord wordt transformatie en modernisatie tot een voor Delft uniek gemengd stedelijk milieu gestimuleerd waar ruimte is voor groen.De creatieve economie en kenniseconomie kunnen hier een plek krijgen. In de toekomst zal de zware, veel geluid producerende bedrijvigheid langzaam verdwijnen uit Schieoevers Noord. Schieoevers Zuid transformeert tot een compact, duurzaam bedrijventerrein met onder andere aan Technopolis toeleve-rende bedrijven. Voor het toevoegen van dagelijkse voorzieningen zoals supermarkten en gezond-heidscentra is de transformatie in Schieoevers te klein van omvang. Verbindingen met omliggende wijken zijn essentieel om dagelijkse voorzieningen, die daar wel aanwezig zijn, bereikbaar te maken.Het aanbod van sport, uitgaan en cultuur is in Delft vrij eenzijdig. Bij de sfeer van bedrijvigheid in Schieoevers Noord en langs de Kruithuisweg past een nieuwe

plaats voor is.

4.2 arbeidsplaatsenDe doelstelling voor Schieoevers is te intensiveren van de huidige 40 naar gemiddeld 70 arbeidsplaatsen per ha. Dit wordt gerealiseerd door intensief en hoogwaardig grondgebruik. Door bestaande en nieuwe bedrijven te stimuleren tot een intensiever grondgebruik of door meerdere functies boven elkaar te stapelen wordt er intensief van de aanwezige ruimte en infrastructuur gebruik gemaakt (zie verder tekst gebiedsvisie 2006). Ter illustratie: in Blauw worden 90 arbeidsplaatsen per ha gerealiseerd.

4.3 transformatie en verkleuringSchieoevers biedt ruimte voor tijdelijke initiatieven die passen bij het gebied. Momenteel kent vooral het noordelijk gebied een cultureel pioniersklimaat en is er een grote hoeveelheid bestaande gebouwen die afgeschreven zijn. Bepaalde delen van Schieoevers (Tussenland, de Onderwijs-Cultuurcampus en Blauw (binnen en buiten)) lenen zich goed voor tijdelijke initiatieven (bijvoorbeeld Schiebad/ stadsstrand met horeca). De gemeente wil dit soort initiatieven stimu-leren en faciliteren omdat ze verdere ontwikkeling en transformatie op gang kunnen brengen in Schieoevers. Tijdens de transformatie moeten bestaande bedrijven per (vracht)auto bereikbaar blijven.

4 FUNCTIES EN GEBIEDSTYPEN

Page 17: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

STATIONS

CAMPUS

BED

RIJV

ENPA

RK

STAD

SENTR

EE

STAD

SETALA

GEONDERWIJS

RESEARCH &DEVELOPMENT

SSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDD

SSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRR

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

SSSSSSSSSSTTTTTTTTAAAATTTTTTTDDDD

SSEEEETTTTTAAAAATTTTTTTTTLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEOOOONNNNDDDDEEEEEEEEEERRRRRRRRWWWWWWWWWWIIIIIIJJJJJJSSSS

RRRRRRRREEEEEEEEEESSSSSSEEAAAAAAAAAARRRRRRCCCCHHHHHH &&&&&&&&DDDDDDEEEEEEVVVVEEEEEEEELLLLOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMEEEENNTT

GEMENGDSTEDELIJK:CREATIEVEECONOMIE

BEDRIJVENTERREIN:

DUURZAMEECONOMIE

WO

NEN

TUSSEN

DE

BED

RIJV

END

OO

R

ON

DER

WIJS-C

ULTU

UR

CA

MPU

S

TUSSEN

LAN

D

GROENE

ETALAGE

ETALAGE

gebiedstypen

Page 18: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 18

4.4 gebiedstypen4.4.1 Schieoevers Noord: creatieve economie en kenniseconomie voor pioniers in een gemengd stedelijk gebiedSchieoevers Noord kent een zeer aantrekkelijke ligging. Het ligt tegen de

gebied begrensd door twee woonwijken, aan de oostzijde door de Schie met daarachter de campus van de Technische Universiteit Delft.Momenteel verlaat een aanzienlijk deel van de jongeren, die klaar zijn met hun opleiding, de stad. Het binden van met name ondernemende starters en pas afgestudeerden aan de stad is goed voor de bevolkingsopbouw maar ook noodzaak voor de verdere ontwikkeling van Delft als creatieve kennisstad. Schieoevers Noord biedt de potentie voor een geschikt woonmilieu voor deze doelgroep.Schieoevers Noord maakt een geleidelijke, organische herontwikkeling door van het bestaande bedrijventerrein naar een gebied waar wonen, werken en recreëren op verschillende schaalniveaus worden gemengd. Hierbij verkleurt het karakter geleidelijk van traditionele bedrijvigheid naar nieuwe kennisintensieve en creatieve bedrijvigheid. Schieoevers Noord kan een kansenzone/ proeftuin worden voor het innovatief combineren van wonen, werken en recreëren. Door deze menging van verschillende functies in combinatie met een hoge dichtheid ontstaat een nieuw stedelijk milieu aan de Schie, op loopafstand van station zuid, de binnenstad en de TU Delft. Door de menging van functies en de centrale ligging met veel doorgaande routes zal het gebied een dynamisch karakter krijgen met veel activiteit. Deze compacte stedelijke woonmilieus bieden volop mogelijkheden voor ontmoeting en dienen daarmee als broedplaats voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen voor de cultureel creatieve economie en de kenniseconomie. Horeca en culturele voorzieningen zijn dan van groot belang.Dit kan de ondernemende starters en pas afgestudeerden aan Delft blijven verbinden. We zetten voor deze groepen in op realisatie van woonwerkcombi-naties met ruimte voor ontwikkeling en groei. Dat kan in de vorm van werkruimte in de woning, maar ook met kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen in woonge-bieden.

De gemeente wil samenwerkende partijen binnen de creatieve economie en de kenniseconomie stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld een denkbare samen-werking tussen Blauw, Lijm en Cultuur, Bacinol-2 en de TU Delft (Bouwkunde en Industrieel ontwerpen), wat kan resulteren in een toonzaal van Delftse innovaties.Door de hoofdweg langs de Schie te verplaatsen langs het spoor in de Verlengde Engelsestraat, komt er ruimte vrij langs de Schie waar kleinere kavels kunnen

Bovendien wordt de Schie aantrekkelijker voor langzaam verkeer doordat er meer doorsteken en verbindingen mogelijk zijn dan in de huidige situatie. Voor inwoners

De beoogde sfeer in het gebied wordt mede bepaald door een inspirerende

Schiehal voor de pioniersfase van de creatieve economie). Het openbaar gebied, inclusief het water, zou hierbij duurzaam, hoogwaardig ingericht moeten worden om de beoogde sfeer te creëren, rekening houdend met de tijdelijkheid. Dit betekent dat de openbare ruimte herkenbaar is, de kracht van de plek versterkt en verschillende doelgroepen uitnodigt tot ontmoeten en verblijven.Wonen op een bedrijventerrein is vanwege wet- en regelgeving niet zonder meer mogelijk. In een nog op te stellen bestemmingsplan Schieoevers Noord zal worden onderzocht of het mogelijk is het gezoneerde terrein in te krimpen dan wel te beperken tot Schieoevers Zuid. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven die niet meer bestaan niet meer op te nemen in het gezoneerd terrein.

Abtswoudseweg/ Noord Het gaat hier om het afronden van de reeds in gang zijnde woningbouwontwik-keling. Voorgesteld wordt om dit gebied goed aan te sluiten op de Spoorzone

Abtswoudseweg onderdeel van uitmaakt.De toekomstige bebouwing en functies aan de Abtswoudseweg vormen de overgang tussen woongebied en gemengd stedelijk gebied. Verdichting en meervoudig ruimtegebruik ten opzichte van de huidige situatie zullen gestimu-leerd worden.

Page 19: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

langzame transformatie bedrijventerrein

Page 20: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 20

4.4.2 Schieoevers Zuid: duurzame economie op een compact bedrijven-terreinSchieoevers Zuid zal getransformeerd worden tot een compact bedrijventerrein. Uiteindelijk is het doel om de bedrijven in Schieoevers Zuid inclusief een duurzaam toekomstperspectief te bieden en het terrein economisch waardevol te kunnen behouden op deze plek. Deze transformatie zal gevolgen hebben vooreigenaren, bijvoorbeeld door het creëren van openbare ruimte deels op private grond.De bereikbaarheid per auto moet worden vergroot, de uitstraling moet worden verbeterd en de veiligheid moet worden verbeterd. Het bedrijventerrein functi-oneert nu niet optimaal. Er is geen werkende structuur van ‘voorkanten en binnenkanten’. De voorkant is de kant waar een bedrijf zich presenteert naar zijn omgeving. De binnenkant is de kant waar een bedrijf ‘werkt’; hier is ruimte voor

zich met de voorkant aan de boulevard moeten presenteren en is er ruimte voor showrooms. De ‘binnenkanten’ bevinden zich daarachter, bijvoorbeeld met andere bedrijven gegroepeerd in hoven. Dit geeft tevens de mogelijkheid tot het toepassen van verschillende niveaus van collectieve beveiliging. Door bebouwing direct aan de boulevards te situeren gaat het kwaliteitsniveau aan de voorkant omhoog. Door de binnenkanten te omringen met aaneengesloten bebouwing, zijn ze afsluitbaar en goed te beveiligen. Om de Schieweg hier geleidelijk te laten transformeren naar een volwaardige boulevard zou de weg bij nieuwe ontwikkelingen moeten worden verbreed en de rooilijn teruggelegd moeten worden. In ruil hiervoor worden de bebouwingsmo-gelijkheden aan de boulevard vergroot.Er is onderzocht of een nieuwe binnenhaven in Schieoevers Zuid haalbaar is. De mogelijkheden zijn verkend. Het is een lange termijn perspectief om waterge-bonden bedrijvigheid van Schieoevers Noord naar Schieoevers Zuid te verplaatsen waar meer ruimte is voor verdere ontwikkeling (duurzaam). De provincie Zuid Holland heeft de ambitie om de Schie te verbreden. Voorwaarde voor het reali-seren van deze ambitie is het maken van een combinatie met watergebonden bedrijvigheid, de Faradaybrug en de recreatieve route langs de Schie.Het contact met de Schie in combinatie met meer kwaliteit van water en groen

in dit gedeelte van Schieoevers levert een aangenaam verblijfsgebied op voor medewerkers en recreanten. Met de komst van de Faradaybrug worden de Schie-oevers ook voor meer mensen bereikbaar. De brug zelf zal tevens vanwege zijn architectuur bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In samenhang met de brug en zijn verkeersaantrekkende werking is een verbreding van de Faradayweg nodig.Wanneer op duurzame wijze breed wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van privaat en publiek domein en ondernemerschap, wordt de uitstraling en de economische waarde van het bedrijventerrein aanmerkelijk verhoogd.Het bestemmingsplan Schieoevers Zuid is in principe een conserverend plan. Dit betekent dat we geen nieuwe ontwikkelingen in dit bestemmingsplan mogelijk maken die op het moment van opstellen van dit plan nog niet concreet genoeg zijn. Als er in de toekomst toch nieuwe ontwikkelingen zijn die passen binnen het beleid zoals dat opgenomen is in de gebiedsvisie, dan zal hier te zijner tijd een postzegelbestemmingsplan voor opgesteld moeten worden. De gemeente wil nieuwe initiatieven die bijdragen aan een duurzame economie stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving en passen op een geluid gezoneerd bedrijventerrein. Geluids-gevoelige bestemmingen (zoals kinderopvang) zijn niet mogelijk omdat Schie-oevers Zuid een geluid gezoneerd bedrijventerrein zal blijven.

Twee grote opgaven voor Schieoevers zijn transformatie naar gemengd stedelijk gebied met creatieve economie in noord en verduurzaming van de bedrijfsfunctie in zuid.

Page 21: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Zoekgebied binnenhaven Herinrichting Schieweg-zuid, huidige situatie en toekomstige wenselijke situatie

intensiveren bedrijven langs Schieweg

Page 22: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 22

4.4.3 UitwisselingsgebiedenUitwisselingsgebieden verbinden de eerder genoemde kerngebieden Schie-oevers Noord en Schieoevers Zuid met omliggende wijken. Dit zijn vaak interes-sante gebieden waar interactie ontstaat tussen twee verschillende functies en karakteristieken.

EtalageDeze zone ligt op het snijvlak van een groot aantal gebiedstypen: het gemend stedelijk gebied, onderwijs (TU Delft), het compact bedrijventerrein en Research & development (Technopolis). De etalage is daardoor een geschikt uitwisselings- en ontmoetingsgebied. De huidige sportfuncties op deze plek kunnen hiervoor uitstekend dienen wanneer de sportvelden een meer openbaar karakter krijgen. De sportfunctie kan verder versterkt worden door het aan de Schie te verbinden. Ook een verbinding met sportpark Tanthof is gewenst uit oogpunt van sociale veiligheid. De etalage sluit aan op de primaire ecologische zone en moet daardoor een hoogwaardige ecologische inrichting en uitstraling krijgen. Intensief grondge-bruik en beeldbepalende architectuur met een hoge ecologische kwaliteit zijn hier van belang. Parkeren dient uit het zicht of in de bebouwing te worden opgelost om een aantrekkelijk vestigingsmilieu te laten ontstaan. De etalage zal het gebied zijn waar de aanliggende gebieden zich kunnen presenteren. Schieoevers en station Delft zuid zullen beter zichtbaar moeten zijn vanaf de Kruithuisweg. Naast zichtbaarheid is een goede bereikbaarheid van dit gebied ook van belang.

StationscampusIn het gebied Stationscampus ligt station Delft zuid dat in de periode 2015-2020uitgebreid wordt van twee naar vier sporen en op stedenbaan niveau bediend gaat worden. Dit betekent dat er in beide richtingen minstens 6 keer per uur treinen stoppen. De stationsomgeving wordt getransformeerd tot een hoogwaardig verblijfs- en entreeplein voor mensen die per openbaar vervoer naar het TIC-Delft komen. Om reizigers voor dit station te genereren, is een hoge dichtheid en

worden zoals gebouwd parkeren, horeca of een stationsgerelateerde winkel op de begane grond en woningen daarboven. Zo zijn er altijd mensen aanwezig in de buurt van het stationsplein. In de toekomst zullen rond het station veel ontwikkelingen zoals studentenhuisvesting, een terras, kantoren, voorzieningen

of auto een plaats krijgen.

Page 23: Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Page 24: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 24

Wonen tussen de bedrijven doorDeze zone vormt de overgang tussen de bestaande woonwijk Voorhof en het gemend stedelijk gebied. Het label is wonen voor studenten en starters boven diverse vormen van stadsgebonden bedrijvigheid. Het is de bedoeling dat de Vulcanusweg, die sinds deze update betrokken is bij de gebiedsvisie, een inten-siever gebruikte straat wordt dan nu, met de nadruk op een verhoogde intensiteit van langzaam verkeer. De Vulcanusweg moet nieuw leven ingeblazen worden zodat de straat weer onderdeel wordt van de stad en interessant wordt voor ondernemers en bewoners. Variatie in het straatbeeld, functiemenging en hoge kwaliteit van groen en water zijn daarvoor essentieel. Het spoorweglawaai zal op creatieve wijze in de gevels worden geweerd.

Onderwijs-CultuurcampusDeze zone ligt tussen het gemengd stedelijk gebied en onderwijs (TU Delft). Wonen, werken, onderwijs, onderzoek, cultuur, ontmoeten en ontspannen (aan de Schie) staan centraal.De Gelatinebrug over de Schie zorgt voor verbinding met het gemengd stedelijk gebied en station Delft zuid aan de overzijde.Het gebied leent zich goed voor het uitstralen van een hoge duurzame ambitie met het gebouw van de duurzaamste hogeschool van Nederland.

Page 25: Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Page 26: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 26

TussenlandDeze zone ligt tussen het compact bedrijventerrein en Research & development (Technopolis). Het ‘Tussenland’, gelegen aan de Schieoever tussen de Schie en Technopolis, heeft zich in de 20e eeuw ontwikkeld naar een gemengd bedrijven-terrein waar naast traditionele bedrijvigheid tegenwoordig ook andere vormen van bedrijvigheid en zelfs niet-bedrijfsfuncties een plek hebben gekregen. Deze organische vorm van ontwikkelen is een uitstekende basis om dit gebied te trans-formeren tot ondersteunend/ starters- en servicemilieu voor Technopolis en voor het compacte bedrijventerrein Schieoevers Zuid. Hier kan ruimte ontstaan voor publieksfuncties, horeca of recreatie waar in de omgeving behoefte aan is, maar geen ruimte voor is.

Schiebad/ stadsstrand en tijdelijke bedrijfshuisvesting in bestaande panden voor bedrijven die zich nog niet permanent in het gebied willen of kunnen vestigen. Vanaf de Rotterdamseweg is nauwelijks zicht op de Schie. Door het maken van tussenruimtes en openbare, groene plekken aan de oever ontstaat zicht op de Schie. De tussenruimtes zijn ook deels geschikt voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid. Als nieuwe initiatieven passen binnen de doelstellingen uit de gebiedsvisieeen bijdrage leveren aan het ontstaan van openbare tussenruimtes tussen Schie en Rotterdamseweg, dan kan hiervoor na vaststelling van bestemmingsplan Schie-

BedrijvenparkDeze zone ligt tussen de woonbebouwing van Tanthof en het compacte bedrij-venterrein Schieoevers Zuid. Nu bestaat de zone uit een bedrijvenstrook en een groenstrook die van elkaar gescheiden zijn door de Tanthofdreef en de hoogspanningsleiding. Door de zone meer als een geheel te zien en parkachtig in te richten, ontstaan mogelijkheden om de woonwijk en de bedrijven te laten

Het openbaar gebied inclusief de waterstructuur zal aantrekkelijker moeten worden om er te kunnen verblijven en spelen. Voor deze ontwikkelingen is het nodig dat hoogspanning ondergronds wordt aangelegd.

Groene etalageDeze zone ligt tussen het compact bedrijventerrein Schieoevers Zuid en Midden

Wanneer de bedrijven aan de stadsrand zich meer richten op het buitengebied en

-OntwikkelingsPlan) is een kleine poortontwikkeling voor dit deel van de Schieweg

horeca en faciliteiten die ook bruikbaar zijn voor het bedrijventerrein.

Page 27: Gebiedsvisie Schieoevers Delft
Page 28: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 28

5.1 algemeen‘Duurzame (her)ontwikkeling of revitalisering van een bedrijventerrein kan verwoord worden als de samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, gericht op verbeteren van het (bedrijfs-) economisch resultaat,

Om een bedrijventerrein duurzaam te ontwikkelen zijn zowel de sociaal-maatschappelijke aspecten (people), bescherming van het milieu (planet) als

in evenwicht te zijn. Het proces van transformatie en revitalisering, de laatste jaren in Schieoevers opgestart, biedt voor het verouderde bedrijventerrein een kans voor een duurzame aanpak. Duurzaamheid geldt hierbij niet als een op zichzelf staand doel maar als een verbindend element. Hierbij is het noodzakelijk dat het verduurzamingsproces gemeenschappelijk wordt opgepakt, waardoor draagvlak wordt gecreëerd bij de gebruikers, eigenaren en projectontwikkelaars van het gehele gebied. Bijvoorbeeld een energiezuinige warmtekrachtcentrale die voorziet in elektriciteit van meerdere bedrijven.

Dat het thema duurzaamheid binnen een gebied als Schieoevers niet overal op dezelfde manier kan worden toegepast is duidelijk. De basis wordt gevormd

hogere duurzaamheidsambitie worden vastgesteld. Een hogere duurzame ambitie kan zichzelf terugverdienen in een ambitieuze uitstraling of door bijvoorbeeld een (acceptabele) terugverdientijd. Naast de milieuthema’s (geluid, bodem, energie,

bedrijven) past een brede toekomstgerichte, duurzame visie in het vastgesteld gemeentelijk Duurzaamheidsplan. Economisch beleid gaat voor een bedrijven-terrein uit van het voorzien (in voldoende mate) in ruimte voor bedrijfsmatige activiteiten. Hierin past een duurzame visie om te investeren in kwaliteit om ook op lange termijn een bedrijventerrein binnen de gemeentegrens te behouden.

Duurzaamheidsmatrix

zijn duurzame kansen en wensen, maar ook concrete eisen opgenomen wanneer

ze voortkomen uit vastgesteld beleid. Duurzaamheid levert een meerwaarde op

5.2 Duurzaamheidsthema’sEen ambitieuze toekomstgerichte visie voor Schieoevers spitst zich hoofdzakelijk toe op de volgende thema’s:

- Ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit;- Water, ecologische kwaliteit en groen;- Duurzaam bouwen;- Duurzaam ondernemen.

In relatie tot het bedrijventerrein Schieoevers kunnen voor de thema’s ruimte-gebruik en ruimtelijke kwaliteit, thema’s die effect hebben op de (eigen) kavel of

-muleerd.Ook voor de milieuthema’s water, groen/ ecologie (veelal gebiedsgerichte ingrepen, ondersteund door gebouwgebonden maatregelen) en energie/ duurzaam bouwen (de gebouwgebonden maatregelen) zijn toekomstgerichte en ambitieuze verbeteringen mogelijk. Dit wordt afgestemd op het gebruik van de deelgebieden.Op de thema’s ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam bouwen heeft de gemeente invloed via bijvoorbeeld een bestemmingsplan, ontwikkelingsover-eenkomst en/of bouwvergunning. Hiervoor kunnen dan ook ‘meetbare’ ambities worden geformuleerd.Tenslotte wil de gemeente op het gebied van duurzaam ondernemen (de eigen bedrijfsvoering) een verantwoorde, duurzame verbetering stimuleren en mogelijk maken. Een duurzaam bedrijventerrein bestaat tenslotte niet zonder duurzame bedrijven en/ of een duurzame bedrijfsvoering, omdat dit ook in het economisch belang van de bedrijven is.De gemeente wil duurzame ambities stimuleren. Belangrijk in dit proces is de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en overige gebruikers van het gebied, maar ook tussen bedrijven en gebruikers onderling.

5 DUURZAAMHEID

Page 29: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

energieneutraal bouwen in 2020 Rijksprogramma ‘Schoon en Zuinig’

hergebruik gebouwen

stimuleren OV door nieuw stationsplein

Page 30: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 30

6.1 autoverkeerDe entree voor het westelijke deel van Schieoevers bevindt zich bij de aansluiting van de Kruithuisweg op de Schieweg. De Kruithuisweg sluit weer direct aan op de A4 en A13. Met deze structuur maakt vrachtverkeer naar het gebied zeer beperkt gebruik van het onderliggend wegennet. Dit heeft voordelen voor de verkeersveiligheid.

De Schieweg is de hoofdontsluiting voor Schieoevers West en zal voor Schie-oevers Noord verlegd worden langs het spoor. Zo kan het deel van de huidige Schieweg langs de Schie meer ruimte krijgen voor een recreatieve functie. De hoofdontsluiting via de Schieweg en de Verlengde Engelsestraat (deels een wijk- en deels een gebiedsontsluitingsweg) zal heringericht worden als boulevard en zo ook een duidelijke verblijfsfunctie krijgen. Dit sluit aan op de toename van programma langs de weg.

De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie--

ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen zal een studie worden verricht naar de haalbaarheid van een derde brug over de Schie (voor alle verkeer) in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg.De parkeerlocaties bevinden zich voor heel Schieoevers op eigen terrein.

6.2 langzaam verkeer

onderdoorgangen onder het spoor die in het verlengde van de bruggen liggen

duurzaam en ook bevorderlijk voor het gebruik van het openbaar vervoer doordat

het voor en natransport verbetert.

6.3 openbaar vervoerHet HOV netwerk zal zich verder ontwikkelen door de komst van tramlijn 19 (oostelijke Schieoevers) en door verbetering van station Delft zuid vanuit het project Stedenbaan (heel Schieoevers). In de toekomst is aanzienlijk intensiever gebruik van het gebied voorzien. Wanneer dit gebeurt kan bezien worden of er voldoende vervoersvraag is om de boulevards Schieweg, Verlengde Engelse-straat en de Rotterdamseweg in het openbaar vervoersnetwerk op te nemen. Verder zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een OV verbinding te realiseren tussen station Delft zuid en Technopolis.

6.4 vervoer over waterDe scheepvaart is te onderscheiden in recreatievaart en beroepsvaart. Delft geeft prioriteit aan recreatievaart. Hiervoor zal uitbreiding van aanlegplaatsen (Zuidkolk, Nieuwe Haven) plaatsvinden.

kan een recreatieve attractie voor het gebied zijn.Er is een onderzoek afgerond naar het concentreren van watergebonden bedrij-vigheid door middel van de aanleg van een nieuwe binnenhaven in Schieoevers Zuid. Daarnaast wil Delft ook meewerken aan capaciteitsvergroting van de Schie voor goederenvaart op het gedeelte van Rotterdam tot aan de keerhaven in Delft. Op deze wijze kan dit deel van de Schie zijn huidige positie in het goederen-vervoer behouden.

6MOBILITEIT

Page 31: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

OV-verbinding in onderzoek

OV-zone bij voldoende vervoersvraag

toekomstige stadsbuslijn

watertaxi

tramlijn

treintunnel

trein

NS station

fietsnet oost-west

fietsnet noord-zuid

overige ontsluitende wegen

gebieds/wijkontsluitingsweg

provinciale weg

rijksweg

Page 32: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

LEGENDA

Gebiedsvisie Schieoevers 2030 32

de hoofddoelstellingen voor Schieoevers. De boulevards en de omgeving rond station Delft zuid zijn bedacht als concentraties van hoge dichtheid en veel arbeidsplaatsen.Een andere hoofddoelstelling is het verbinden van Schieoevers binnen TIC-Delft, aan de rest van Delft en aan het landelijk openbaar vervoersnetwerk via station Delft zuid. Stad aan de Schie is de belangrijkste noord-zuid verbinding voor

een recreatief, openbaar verblijfsgebied draagt bij aan een attractief vestigings-milieu voor heel Schieoevers.Schieoevers kent veel bijzondere plekken op gebied van cultuur (Porceleyne Fles, Lijm & Cultuur en het Kruithuis). Deze kwaliteiten worden versterkt door meer bijzondere publieke plekken te creëren op het gebied van ontmoeting (stations-plein Delft zuid) en recreatie (passantenhaven Nieuwe Haven, Urban playground

Deze huidige en toekomstige kwaliteiten van de Schieoevers zijn belangrijk voor een duurzame toekomst van het gebied. Daarnaast is het voor de toekomst van het gebied ook belangrijk dat de buitenwereld de kwaliteiten van Schieoevers leert kennen. De Kruithuisweg kan hierin een belangrijke rol vervullen als etalage waar de Schieoevers zich presenteren.

7 TOTAALBEELD

boulevard

recreatieve route

stad aan de Schie

gebruiksdichtheid

stationscampus

publiekstrekkers

centrum

Structuurbeeld

Page 33: Gebiedsvisie Schieoevers Delft

Makro

Sch

iew

eg-Z

uid

Delft ZuidStationsplein

Sita

Blauw

NieuweHaven

Lijm &cultuur

Passantenhaven

Station Delft Zuidstudentenwoningenen verbreding naar

4 sporen

Blauw

Lijm &cultuur

Passantenhaven

LEGENDA LEGENDA

projectenNieuweHaven

stad aan de Schie

w

passantenhavenP

Makro

Sc samenwerking

duurzaam afval-management

Ontwikkeling korte termijn 2010-2015

projectenBlauw

stad aan de Schie

Pas

Blauw

passantenhaven

publiekstrekker

stationscampus

Ontwikkeling midden termijn 2015-2020