Gdm krant krant issuu

20
Verhuisdozen voor Haagse coalitiepartijen Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande wordt duidelijk dat het wanbeleid van de coalitiepartijen kei- hard zal worden afgestra. Terwijl de PvdA, de VVD, D66 en het CDA de laatste vier jaar miljoenen hebben gereserveerd voor het realiseren van prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis aan Het Spui, zijn het diezelfde partijen geweest die ijskoud hebben bezuinigd op de menselijke maat in onze stad. Door dit beleid weten duizenden mede-Hagenaars niet hoe zij de maand door moeten komen. Verkiezingskrant 2014 Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de ar- moede in onze stad de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal deze voorlopig blijven groeien. Ook de werkloosheid steeg naar maar liefst 11% en blijft de ko- mende tijd toenemen. Ondanks deze schokkende cijfers bleven de vier coali- tiepartijen investeren in miljoenen ver- slindende bouwprojecten. Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos / Ouderen Partij vindt de keuzes van de vier coalitiepartijen onaanvaard- baar: "Terwijl deze partijen studeren op de bouwtekeningen van het cultuurpaleis heeft 14% van de Haagse bevolking te weinig geld voor voeding, kleding of om de huur te betalen. Bovendien laat onder- zoek van EenVandaag en Omroep West zien dat 80% van de stad tegen de komst van het cultuurpaleis is. Maar in plaats van te luisteren naar de eigen bevolking deden de vier coalitiepartijen de afgelo- pen jaren waar zij zelf zin in hadden. Om hun elitaire dromen te verwezenlijken sloten zij buurthuizen en bibliotheken, bezuinigden zij snoeihard op ouderenbe- leid en hebben zij zich nauwelijks voor- bereid op de landelijke bezuinigingen die nog gaan komen, onder meer op Jeugd- zorg en WMO. Het wordt tijd voor een Haagse lente, waarbij we op 19 maart de vier coalitiepartijen helpen verhuizen en we eindelijk kunnen kiezen voor een te- rugkeer naar de menselijke maat”. advertentie De Mos voorspelt Haagse lente en ruimt op

description

verkiezingskrant 2014

Transcript of Gdm krant krant issuu

Page 1: Gdm krant krant issuu

Verhuisdozen voor Haagse coalitiepartijenAan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande wordt duidelijk dat het wanbeleid van de coalitiepartijen kei-hard zal worden afgestra. Terwijl de PvdA, de VVD, D66 en het CDA de laatste vier jaar miljoenen hebben gereserveerd voor het realiserenvan prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis aan Het Spui, zijn het diezelfde partijen geweest die ijskoud hebben bezuinigd op de menselijkemaat in onze stad. Door dit beleid weten duizenden mede-Hagenaars niet hoe zij de maand door moeten komen.

Verkiezingskrant 2014

Volgens cijfers van het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal

en Cultureel Planbureau (SCP) is de ar-

moede in onze stad de afgelopen jaren

sterk toegenomen en zal deze voorlopig

blijven groeien. Ook de werkloosheid

steeg naar maar liefst 11% en blijft de ko-

mende tijd toenemen. Ondanks deze

schokkende cijfers bleven de vier coali-

tiepartijen investeren in miljoenen ver-

slindende bouwprojecten.

Richard de Mos, lijsttrekker van Groep

de Mos / Ouderen Partij vindt de keuzes

van de vier coalitiepartijen onaanvaard-

baar: "Terwijl deze partijen studeren op

de bouwtekeningen van het cultuurpaleis

heeft 14% van de Haagse bevolking te

weinig geld voor voeding, kleding of om

de huur te betalen. Bovendien laat onder-

zoek van EenVandaag en Omroep West

zien dat 80% van de stad tegen de komst

van het cultuurpaleis is. Maar in plaats

van te luisteren naar de eigen bevolking

deden de vier coalitiepartijen de afgelo-

pen jaren waar zij zelf zin in hadden. Om

hun elitaire dromen te verwezenlijken

sloten zij buurthuizen en bibliotheken,

bezuinigden zij snoeihard op ouderenbe-

leid en hebben zij zich nauwelijks voor-

bereid op de landelijke bezuinigingen die

nog gaan komen, onder meer op Jeugd-

zorg en WMO. Het wordt tijd voor een

Haagse lente, waarbij we op 19 maart de

vier coalitiepartijen helpen verhuizen en

we eindelijk kunnen kiezen voor een te-

rugkeer naar de menselijke maat”.

advertentie

De Mos voorspelt Haagse lente en ruimt op

Page 2: Gdm krant krant issuu

10 heldere standpunten

Den HaagVeilig

Waar de VVD ons aljaren belooft om DenHaag veiliger te maken,zijn het vooral parkeer-wachters die de libera-len hebben aangesteld.

In de zomer van 2013 berichtteAD Haagsche Courant nog overeen parkeerboeterecord. Deze parkeerwachters kloppen,in de door de liberalen fors uit-gebreide betaalzones, flink gelduit de zakken van de hardwer-kende Hagenaar en doet die an-dere VVD-belofte ‘Uw auto isgeen melkkoe’ als sneeuw voorde zon verdwijnen. Groep deMos / Ouderen Partij gaat welvoor een veilig Den Haag enScheveningen.

Onze partij gelooft daarbij

in het credo ‘wie niet horen

wil, die moet maar voelen’.

Daarom zien wij liever

meer agenten dan parkeer-

wachters op straat.

Daarnaast wil Groep de

Mos / Ouderen Partij ten-

minste 500 extra handha-

vers die bovendien meer

bevoegdheden krijgen.

Deze handhavers richten

zich onder meer op de aan-

pak van overlast op straat

en de bestrijding van win-

keldiefstallen.

Ook de Buurt Interventie

Teams willen wij uitbrei-

den.

Geweld tegen burgers en /

of hulpverleners, notabene

de mensen die onze veilig-

heid waarborgen, moet

worden bestreden.

Wij zullen bij recidive on-

orthodoxe maatregelen niet

schuwen. Zo moet het bij

crimineel tuig mogelijk zijn

om gemeentelijke privéle-

gers zoals een parkeerver-

gunning of een Ooievaar-

spas af te pakken. Ook het

opleggen van bestuurlijke

boetes en het korten op een

bijstandsuitkering moet

zonder pardon worden toe-

gepast bij lieden die de vei-

ligheid willens en wetens in

het geding brengen.

Wie niet horen wil die moet maar voelen

Schoon, Veilig en Leefbaar

advertentie

2

schoon, veilig en leefbaar

daar, waar ondernemen een feest is

financieel op orde: lastenverlichting voor de burger

goede zorg, een paradijs voor ouderen

beter bereikbaar

toeristenhoofdstad van Nederland

sportstad aan zee

badplaats vol van grandeur en traditie

goed onderwijs: onze jeugd heeft de toekomst

meer betrokkenheid burger, o.a. middels referendum

www.groepdemos.nl

Page 3: Gdm krant krant issuu

Atinet

Armoede jagen we de stad uit

"Bekende Hagenaars halen geld op voor de Voedselbank"

Cijfers van zowel het Cen-

traal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS) als het

Sociaal Cultureel Planbu-

reau (SCP) laten zien dat

de armoede in onze stad de

afgelopen jaren sterk is

toegenomen.

De Schilderswijk is met

3.600 armen zelfs de arm-

ste wijk van Nederland.

Groep de Mos / Ouderen

Partij vindt dit onaccepta-

bel en zet in op plannen om

armoede voor eens en voor

altijd de stad uit te jagen.

De beste oplossing om ar-

moede tegen te gaan is natuur-

lijk het creëren van werk.

Anders dan de coalitiepartijen

zet onze partij in op behoud

van een industriële haven van

Scheveningen, hetgeen behoud

van werk betekent. Daarnaast

creëren de plannen van onze

partij banen. Zo willen wij een

conducteur op iedere Haagse

tram, de wijkzuster terug in ie-

dere wijk en meer handhavers.

Daarnaast zetten we in op het

toerisme als de banenmotor van

de stad.

Armoedevoorzieningen

Naast het creëren van werk wil

Groep de Mos / Ouderen Partij

dat er onder geen beding wordt

beknibbeld op armoedebeleid.

De Ooievaarspas moet blijven

bestaan en voor kinderen uit

gezinnen die moeten rondko-

men van een bedrag tot 130%

van het minimuminkomen wil-

len wij zowel een jeugdsport-

als een jeugdcultuurpas in het

leven roepen. Ook de jeugdva-

kantiepas moet voor deze ge-

zinnen blijven bestaan. Om de

financiële problemen het hoofd

te kunnen bieden pleit Groep de

Mos / Ouderen Partij voor uit-

breiding van de schuldhulpver-

lening en voor uitbreiding van

de huidige kwijtscheldingsre-

geling van de gemeente Den

Haag voor ZZP-ers.

Dat je als politieke partij ook

zelf iets kan doen om armoede

te bestrijden, hebben wij eind

2013 bewezen met onze inza-

melingsactie voor de Voedsel-

bank. Onder leiding van onze

partij haalden bekende

Hagenezen duizenden euro’s

op in een heuse liveshow via

www.groepdemos.nl. Zolang

deze Voedselbanken nodig zijn,

zal Groep de Mos / Ouderen

Partij hier een jaarlijkse actie

BLIJVENDE INZET OPEEN SCHONE STAD

Groep de Mos / Ouderen

Partij heeft veel bereikt als

het gaat om het schoner

krijgen van de stad. Zo

wappert door onze inspan-

ning de ‘Blauwe Vlag’, een

internationale milieuonder-

scheiding voor schone

stranden, langs de kusten

van Den Haag en Scheve-

ningen en worden veroor-

zakers van zwerfafval

harder aangepakt. Maar we

zijn er nog lang niet. Groep

de Mos / Ouderen Partij

bindt de strijd aan met hon-

denpoep en graffiti o.a.

door het plaatsen van meer

poepbakken en uitbreiding

van de bevoegdheden van

de medewerkers van het

Meldpunt Graffiti, zodat

panden ook zonder expli-

ciete toestemming van de

eigenaren schoongemaakt

kunnen worden. Tenslotte

zet onze partij in op on-

kruidverwijdering langs de

Haagse wegen en parken,

onder meer door hoveniers

rotondes te laten adopteren

voor onderhoud.

3

colofon:

Groep de Mos /

Ouderen Partij Den Haag

Postbus 19157

2500CD Den Haag

tel: 070-762222

[email protected]

Redactie:

Richard de Mos

Eindredactie:

Richard de Mos

Marijke Meijers

Henk van Schepen

Productie

Grafisch bureau Groep de Mos

Vormgeving

Bull57 Creative Solutions

Afbeeldingen:

Richard de Mos,

Shera Rostamkhan,

Bull57, Wikimedia,

Shutterstock

Groep de Mos

verkiezingskrant verschijnt

eenmalig en wordt gratis

huis-aan-huis verspreid in een

oplage van 300.000 exempla-

ren. Verspreiding in alle

stadsdelen van Den Haag

© Grafisch bureau Groep de Mos

De redactie draagt geen

verantwoordelijkheid voor de

inhoud van de advertenties.

www.groepdemos.nl

Page 4: Gdm krant krant issuu

4

Kiezen voorbereikbare winkelsHelaas is het ook de afgelopen Collegeperiode weer voor-

gekomen dat winkels moeilijker te zijn bereiken dan Fort

Knox in haar hoogtijdagen. Groep de Mos / Ouderen Par-

tij wil dat de gemeente Den Haag flexibel is met regels

omtrent de bevoorrading van winkels. Daarnaast moeten

eventuele wegwerkzaamheden met winkeliers worden af-

gestemd. Wanneer werkzaamheden door schuld van de

gemeente veel langer duren dan gepland, moet een win-

kelier een schadevergoeding kunnen krijgen, de zoge-

noemde nadeelcompensatie.

Waar mogelijk gaat betaald parkeren in de banGroep de Mos / Ouderen Partij is van mening dat parkeer-

tarieven niet eindeloos verhoogd kunnen worden. Als par-

keertarieven te hoog zijn, blijft een deel van het

winkelend publiek weg. Doordat de marges in de detail-

handel al dun zijn, kan een paar procent meer of minder

klanten het verschil zijn tussen wel of geen winst maken.

Groep de Mos / Ouderen Partij wil in de gebieden waar

dit mogelijk is het betaald parkeren afschaffen. In gebie-

den waar betaald parkeren wel noodzakelijk blijft, willen

wij het kortparkeren in de ban doen en de tarieven van de

parkeermeters bevriezen.

Ondernemen moet een feest zijn

“Het beleid van de co-alitiepartijen, be-staande uit de PvdA,de VVD, D66 en hetCDA, heeft ertoe geleiddat bij veel onderne-mers het water tot aande lippen staat en dathet bij een aantal on-dernemers inmiddelsover en sluiten is.”

Gemeentebeleidnekt ondernemersAfgelopen periode ver-

dwenen door toedoen van

de gemeente begrippen in

Den Haag, zoals snackbar

De Sport in het Zuiderpark

en lunchroom Otten op de

Haagse Markt.

Ook het uitsterfbeleid voor

kiosken is Groep de Mos /

Ouderen Partij een doorn

in het oog.

De Mos: “Het is toch te

gek voor woorden dat de

kiosken die in de Grote

Marktstraat staan, moeten

verdwijnen ten faveure

van peperdure kroonluch-

ters?”

Groep de Mos / Ouderen

Partij wil inzetten op be-

leid dat kleine onderne-

mers juist omarmt in

plaats van kapot maakt.

De Mos: STOP MISHANDELING MKB

'Lijsttrekker De Mos op bezoek bij de voormalige lunchroom Otten'

www.groepdemos.nl

Page 5: Gdm krant krant issuu

Help horeca met dadergerichte aanpakGroep de Mos / Ouderen Partij

reikt de horeca in Den Haag en

Scheveningen de hand door te

pleiten voor een dadergerichte

aanpak na incidenten in of

rondom horecagelegenheden.

Nu zijn horecaondernemers

met (tijdelijke) sluitingen de

klos en lopen de veroorzakers

van (gewelds)incidenten bin-

nen de kortste keren weer op

straat. Onlangs werd Ancee op

Kijkduin met een sluiting van

zes maanden het slachtoffer

van falend horecabeleid.

De Mos: “We moeten in

ons horecabeleid af van het

rücksichtslos sluiten van

horecagelegenheden en in-

zetten op een dadergerichte

aanpak, waarbij daders

worden gepakt op de plek

die ze het meest hard voe-

len: hun portemonnee. We

kunnen daders bestuurlijke

boetes opleggen, hun ge-

meentelijke privileges zoals

een parkeervergunning af-

pakken en hen in het geval

dat ze in de bijstand zitten,

korten op die uitkering”.

Partyverbod

De Mos krijgt in zijn plei-

dooi bijval van horecaon-

dernemer Atilla Akyol.

“Het moet afgelopen zijn

met het vogelvrij verklaren

van horecaondernemers in

deze stad .

De Voetbalwet maakt het

mogelijk dat je tuig van de

richel gebiedsverboden op-

legt. Dat moet ook worden

ingevoerd bij uitgaanspu-

bliek dat zich misdraagt,

zodat wij als horecaonder-

nemers veilig kunnen on-

dernemen en dan niet meer

steeds moeten vrezen voor

sluiting van onze zaken”,

aldus Akyol.

Ondernemer Atilla Akyol: 'Stop met het vogelvrij verklaren van

horecaondernemers'

5

Verlaag lokale lastenvoor ondernemersWaar mogelijk zal Groep de

Mos / Ouderen Partij het

gebruikersdeel van de OZB

voor bedrijfspanden verder

verlagen. De precariobelas-

ting en de verplichte pro-

motiebijdragen wil de partij

afschaffen.

Daarnaast pleit Groep de

Mos / Ouderen Partij voor

een goed werkend onderne-

mersloket waar actief met

ondernemers wordt meege-

dacht.

Haagse Markt, eentoeristentrekkervan formaatGroep de Mos / Ouderen

Partij wil van de ‘Haagse

Mart’ een toeristentrekker

van formaat maken door in

te zetten op de realisatie

van een zogeheten droog-

loop, een overkapping van

de looppaden. Hierdoor zal

Europa’s grootste marktter-

rein ook bij regenachtig

weer het bezoeken waard

zijn.

www.groepdemos.nl

Page 6: Gdm krant krant issuu
Page 7: Gdm krant krant issuu

Financiën op orde 7

CULTUURPALEIS

NO WAY! Uit het groene licht dat

de coalitiepartijen heb-

ben gegeven aan de rea-

lisatie van het

cultuurpaleis aan Het

Spui blijkt wel dat de

PvdA, de VVD, D66 en

het CDA de feeling met

de burgers compleet zijn

verloren. Zij waren doof

voor een keihard 'Cul-

tuurpaleis-NEE' vanuit

de stad, zij staken hun

middelvinger op naar de

Haagse burgers die zo

zwaar hebben moeten

bloeden in de economi-

sche crisis, die ook in

Den Haag keihard heeft

toegeslagen. Op 19

maart is de kans om dit

miljoenenproject alsnog

tegen te houden door een

stem op een partij die in

haar verkiezingspro-

gramma heeft staan

‘Cultuurpaleis No Way’.

Groep de Mos / Ouderen

Partij is zo’n partij.

Tijdens de laatste raadsver-

gadering bleek uit een door

Groep de Mos / Ouderen

Bij voldoende zetels draait Groep de Mos / Ouderen Partij beslissing cultuurpaleis terug

Partij aangevraagde hoofd-

elijke stemming dat alle

leden van de coalitie, ook

de eerst nog tegenstribbe-

lende PvdA-er Gerard Ver-

spuij, voor de komst van

het cultuurpaleis aan Het

Spui te zijn.

Daarmee geven de coalitie-

partijen aan investeringen

in peperdure stenen belang-

rijker te vinden dan het in-

vesteren in de menselijke

maat in onze stad.

De Mos: “Met dit beleid

wordt de kloof tussen arm

en rijk alleen maar groter.

De normale man heeft de

laatste jaren heeft moeten

opdraaien voor snoeiharde

bezuinigingen, terwijl er

geen eurocent is gereser-

veerd voor talloze zaken

die van het Rijk worden

overgeheveld naar de ge-

meente, zoals de Jeugdzorg.

Terwijl de rijen bij de Voed-

selbanken langer worden,

bejaardencentra dichtgaan

en de thuiszorg wordt uitge-

kleed, blijft dit stadsbestuur

miljoenen uitgeven. Ik

hoop vurig met de steun

van de kiezer af te rekenen

met dit asociale beleid en

de beslissing voor realisatie

voor het cultuurpaleis on-

gedaan te maken”.

STOPPEN MET GROTE PRESTIGEPROJECTEN

Naast het vermaledijde cultuurpaleis aan Het Spui heeft

het vertrekkende stadsbestuur nog een aantal prestigepro-

jecten door de strot van de Haagse bevolking willen

duwen. Zo moet er in Het Zuiderpark een topsportcentrum

komen, dat wordt betaald met 60 miljoen euro aan Haags

belastinggeld. Zondegeld als we met De Uithof al een top-

sportcentrum van formaat hebben. Op Scheveningen kos-

ten de havenplannen van PvdA-wethouder Norder de stad

zo’n slordige 30 miljoen euro. Deze miljoenen zouden wat

Groep de Mos / Ouderen Partij betreft beter kunnen wor-

den besteed aan de terugkeer van de menselijke maat in

de stad. Derhalve stellen wij voor om deze projecten, zeker

in een tijd van economische crisis, te schrappen.

SUBSIDIES LANGS STRENGE

NUTCURVE

Groep de Mos / Ouderen Partij wil dat de bijna 1.500

soorten subsidies die onze stad kent en die samen zo’n

300 miljoen euro aan belastinggeld opsnoepen, kritisch

tegen het licht worden gehouden langs een strenge curve

van nut en noodzaak. Groep de Mos / Ouderen Partij wil

voor de periode 2014-2018 20% op het totale subsidiebe-

drag korten.

LASTENVERLICHTING ERFPACHT MET PEK EN VEREN DE STAD UIT

Groep de Mos / Ouderen Partij wil de Haagse huizen-

markt echt stimuleren door de erfpacht af te schaffen,

waardoor huizen sneller kunnen worden verkocht.

OPMARS BETAALD PARKEREN ROEPEN WE EEN HALT TOE

Groep de Mos / Ouderen Partij vindt dat het afgelopen

moet zijn om de bewoners van onze stad parkeergeld

uit de zak te kloppen.

Anders dan de PvdA die over heel Den Haag betaald

parkeren wil invoeren, zal Groep de Mos / Ouderen

Partij zich hard maken om het betaald parkeren in zo-

veel mogelijk gebieden af te schaffen. In de gebieden

waar betaald parkeren een noodzakelijk kwaad blijft,

zal de partij ervoor zorgen dat de parkeervergunning

voor de eerste auto gratis is.

www.groepdemos.nl

Page 8: Gdm krant krant issuu

Een paradijs voorouderen

8

Goede zorg?De wijkzuster zorgt ervoor!Groep de Mos / Ouderen Partij zal niet kiezen voor in-

vesteringen in dure stenen zoals de op te richten Centra

voor Ouderen. Wij kiezen voor de terugkeer van de

wijkzuster die zorgt voor maatwerk aan huis. Boven-

dien zal de wijkzuster kostenbesparend werken, omdat

dure ziekenhuisopnames, verpleging en / of verzorging

voorkomen kunnen worden, omdat ouderen door maat-

werk aan huis langer thuis kunnen blijven wonen.

65-PLUS GRATIS MET TRAM EN BUSEén van de speerpunten van het ouderenplan van Groep de Mos / Ouderen Partij is het instellen vangratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Uit de evaluatie van de proe-ven met gratis OV voor 65-plussers in Noord-Holland,Nijmegen, Parkstad Limburgen Rotterdam is gebleken datveel meer ouderen met hetopenbaar vervoer gaan rei-zen en dat zij ook veel vakergaan reizen. Het aandeel fre-quente gebruikers verdub-belt, het aandeel gebruikersstijgt in de gebieden met gra-tis OV voor 65-plussers met50%. Bovendien laat onder-zoek van Veilig Verkeer Ne-

derland zien dat ouderen be-reid zijn om hun rijbewijs inte leveren voor gratis OV.

De Mos: "Uit alles blijkt datouderen hechten aan hunmobiliteit, omdat dit hun eengevoel van zelfstandigheiden onafhankelijkheid geeft.Immers, alles went, behalveeen isolement! Daarom moe-ten wij er alles aan doen omervoor te zorgen dat Haagse65-plussers kunnen blijven

participeren in onze stad.Daarom hebben wij in onsverk iez ingsprogramma‘Terug naar de menselijkemaat’ geld vrijgemaakt omhet gratis reizen van 65-plus-sers met het OV mogelijk temaken. Een peulenschil alswe knotsgekke investerin-gen, zoals die in het cultuur-paleis aan Het Spui,achterwege laten. Wijschrappen deze onzin en kie-zen voor de menselijke maaten voor onze ouderen".

Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet!Groep de Mos / Oude-

ren Partij is een warm

pleitbezorger voor ge-

meentelijke steun aan

de Boodschappen Bege-

leidingsdienst (BBD)

De BDD helpt ouderen en

minder validen die weinig

contacten hebben, slecht

ter been zijn of zich onvei-

lig voelen bij het doen van

de boodschappen. Daar-

naast organiseert de BBD

uitstapjes en groepsactivi-

teiten. Naast gemeente-

lijke steun aan deze dienst

vinkt onze partij een heuse

Ouderenwelzijn-Checklist

af: we willen het Ouderen-

fonds (een financieel ex-

traatje voor ouderen met

alleen een AOW-tje) vol-

ledig herinvoeren, we bie-

den respijtzorg aan man-

telzorgers die hulp nodig

hebben, we handhaven het

Haags Mantelzorgcompli-

ment (een bonus voor

mantelzorgers), garande-

ren goede thuiszorg en we

introduceren die 070-Ou-

derenhulplijn voor die ou-

deren, die er zelf even niet

uitkomen

www.groepdemos.nl

Page 9: Gdm krant krant issuu

9

Hij werd geboren in het voormalige Nederlands–

Indië, was in zijn werkzame leven kolonel bij de Ko-

ninklijke Luchtmacht, hij is actief vrijwilliger onder

meer bij het Buurt Interventie Team in zijn wijk Kor-

tenbos in het Cen-

trum en bij de

komende gemeen-

teraadsverkiezin-

gen is hij als

running mate van

lijsttrekker Richard

de Mos het oude-

rengezicht van de

lijstsamenvoeging

Groep de Mos /

Ouderen Partij,

Lex Kraft van

Ermel (61).

Wat kan de kiezer van u ver-

wachten?

In mij zullen ze een betrokken

raadslid vinden, die zich voor de

mensen in deze stad en dan met

name voor de ouderen zal inzet-

ten.

U zegt met name ouderen: is

Groep de Mos / Ouderen Partij

een ‘one-issue’ partij?

Nee, absoluut niet. Wij hebben

tien speerpunten die wij willen

verwezenlijken, daar is de verbe-

tering van het ouderenbeleid er

één van. We hebben met onze

Luca de la Torre (17) zelfs de

jongste kandidaat van alle par-

tijen. Samen met De Mos heb ik

ons ouderenplan ‘Den Haag, een

paradijs voor ouderen' geschre-

ven. Ik ga mij er hard voor

maken om zoveel mogelijk van

de in dat plan genoemde voor-

stellen te realiseren. Zo zet ik in

op de realisatie van meer senio-

renwoningen, op 65-plus gratis

met tram en bus en op de terug-

keer van de wijkzuster in iedere

Haagse wijk.

Is speciale aandacht voor oude-

ren dan zo nodig

Absoluut! Onder het beleid van

de huidige coalitiepartijen, be-

staande uit de PvdA, de VVD,

D66 en het CDA, is haast niets

gespaard om de asociale lande-

lijke bezuinigingen op te vangen.

Er wordt voor miljoenen bezui-

nigd op de thuiszorg en op verzor-

gings- en bejaardentehuizen. Uit

vragen van Groep de Mos bleek

dat 1400 Haagse ouderen uit ver-

zorgingstehuizen worden gekie-

perd.

In plaats van geld te reserveren

om deze zorgbehoevenden op te

vangen, kozen deze partijen liever

voor prestigeprojecten zoals het

cultuurpaleis aan Het Spui. On-

langs moest een vrouw van 103

jaar, vanwege bezuinigingen, ge-

dwongen verhuizen uit een woon-

zorgcentrum aan de Loeve-

steinlaan.

Dat is toch beleid waarbij men

zich de ogen uit de kop moet

schamen?

Heeft u vertrouwen dat veel

Haagse ouderen op u zullen

stemmen?

Zeker. Onlangs bleek uit onder-

zoek van de ouderenorganisatie

Unie KBO dat één op de vijf

Haagse ouderen op 19 maart zal

stemmen op een lokale ouderen-

partij. En Haagse ouderen kunnen

zich geen betere partij als belan-

genbehartiger wensen dan de

onze.

Vreest u de andere ouderenpar-

tijen HOOP en OPA dan niet?

Partijen die geen partijprogramma

met een financiële doorrekening

hebben, die kan ik niet serieus

nemen. Daar is de kiezer het

waarschijnlijk mee eens, omdat

beide partijen in de eerste peilin-

gen, geen zetels krijgen toegewe-

zen. HOOP heeft op een

regenachtige zondagmiddag nog

100 punten verzonnen, waar zij

zich op willen richten, OPA heeft

helemaal geen idee waar deze ver-

kiezingen over gaan. Zij hebben

geen programma en al helemaal

geen financiële onderbouwing.

Ons verkiezingsprogramma daar-

entegen staat als een huis. Ik ga

ervan uit dat we daarmee veel

mensen over de streep trekken en

dat wij onze drie zetels in de pei-

lingen zullen uitbouwen naar vijf

of zes zetels, zodat we ook echt

invloed hebben op het besturen

van deze stad.

Het volledige ouderenplan

'Den Haag, een paradijs voor

ouderen' is te vinden onder

het kopje plannen op

www.groepdemos.nl

Lex Kra van Ermel'Lex Kraft van Ermel:

"Ouderen verdienen beter".

INTERVIEW

OOST WEST, THUIS BEST

Groep de Mos / Ouderen Partijzet in op het zolang mogelijklaten thuis wonen van onze ou-deren. Daarom maakt de partijzich sterk voor voldoende senio-renwoningen, het aanpassen vanwoningen aan de wensen van desenioren, het ombouwen vanleegstaande kantoren tot woon-kernen en de realisatie van kan-goeroe- en mantelzorgwoningen.Daarnaast wil de partij voor-rangsverklaringen geven die ervoor zorgen dat ouderen in huneigen omgeving kunnen blijvenwonen. Bijvoorbeeld om oude-ren op Scheveningen en Loos-duinen te laten wonen.

ALLES WENT

BEHALVE EEN ISOLEMENT

Om te voorkomen dat onze ou-deren in een isolement komen,heeft onze partij een aantal maat-regelen in petto. Wij zetten in oppreventieve huisbezoeken, hetondersteunen van projecten dieouderen stimuleren sociale con-tacten aan te gaan en deze te be-houden, het terugdraaien van debezuinigingen op buurthuizen enbibliotheken en het realiserenvan meer zogeheten Olga Com-mandeurpleinen, bewegingstoe-stellen die het bewegen vanouderen zullen bevorderen.

www.groepdemos.nl

Page 10: Gdm krant krant issuu
Page 11: Gdm krant krant issuu

John van ZwedenBehang en Woninginrichtingparadijs

Alle merken behang. Alle merken vloerbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken gordijnen. Alle merken zonwering.

BEHANGEN kunnen we als de beste, maar...LAMINAAT leggen kunnen we net zo goed !!!

VASTE AKTIE:QUICK STEP 7 KLEUREN

INCL. ONDERVLOER AFGEWERKT MET PLINTEN EN GEPLAATST

WIJ ZIJN DEALER VAN QUICK STEP, BALTERIO, BERRY FLOOR, MEISTER, LIFESTYLE, TARKETT EN LAMETT

Oude Haagweg 202552EP Den HaagTel. 070-3453619

Iedere dag geopendvan 9.00 tot 17.30uur en op zaterdagtot 17.00 uur.

www.behangparadijs.nl

34,95 PER M²INCL. BTW !!!

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!Al 60 jaar een begrip in Den Haag.

ehang en BJohn van Zweden

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

Wehang en John van Zweden

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

oninginrichtingparWJohn van Zweden

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

oninginrichtingparJohn van Zweden

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

adijsoninginrichtingparJohn van Zweden

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

Alle merken behang. Alle merken vlo

erbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken goAlle merken behang. Alle merken vlo

Al 60 jaar een begrip in Den Haag.Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

erbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken go

Al 60 jaar een begrip in Den Haag.Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

erbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken go

Al 60 jaar een begrip in Den Haag.Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

rdijnen. Alle merken zoerbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken go

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

nwering.rdijnen. Alle merken zo

Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!!

BEHANGENBEHANGENBEHANGEN

BEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGEN

BEHANGENBEHANGENBEHANGEN

BEHANGENBEHANGENBEHANGENLAMINAALAMINAALAMINAALAMINAA

BEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENBEHANGENLAMINAALAMINAALAMINAALAMINAALAMINAALAMINAATLAMINAATLAMINAATLAMINAALAMINAALAMINAALAMINAATLAMINAATLAMINAAT

BEHANGENBEHANGENBEHANGEN kunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarTT leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!

ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:VVASTE AKTIE:VVASTE AKTIE:VASTE AKTIE:

kunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarleggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!

ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:

kunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarleggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!

kunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maar...kunnen we als de beste, maar.........kunnen we als de beste, maarkunnen we als de beste, maar

leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!leggen kunnen we net zo goed !!!

INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA

QUICK STEPQUICK STEPQUICK STEP INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDERVLOER VLOER VLOER VLOER VLOER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDER INCL. ONDERVLOER INCL. ONDERVLOER INCL. ONDERVLOER MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA

VASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:VVVASTE AKTIE:VASTE AKTIE:QUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPQUICK STEPVLOER VLOER VLOER VLOER AFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTVLOER

MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAATST MET PLINTEN EN GEPLAATST MET PLINTEN EN GEPLAATST MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAA MET PLINTEN EN GEPLAATST MET PLINTEN EN GEPLAATST MET PLINTEN EN GEPLAATST

ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE:ASTE AKTIE: 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEURENQUICK STEPQUICK STEP

AFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTAFGEWERKTTSTTSTTSTTSTTSTTST 34,9534,9534,95

7 KLEUREN 7 KLEUREN 7 KLEUREN

34,95 PER M²34,9534,9534,9534,95 PER M² PER M² PER M² PER M² PER M²34,9534,95

PER M² PER M² PER M² PER M²

WIJ ZIJN DEALER V

AN QUICK STEPWIJ ZIJN DEALER VWIJ ZIJN DEALER VAN QUICK STEP

YTERIO, BERRTERIO, BERRY, BAL, BALTERIO, BERRAN QUICK STEPAN QUICK STEP, BAL

FLOOR, MEISTER, LIFESTYLE, YY FLOOR, MEISTER, LIFESTYLE,

INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!

ARKETTTTARKETT FLOOR, MEISTER, LIFESTYLE,

Oude Haagweg 20

34,9534,95INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!

EN LAMETTARKETTARKETT EN LAMETT

Oude Haagweg 20

INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!INCL. BTW !!!

uur en op zaterdagvan 9.00 tot 17.30Iedere dag geopend

Tel. 070-34536192552EP Den HaagOude Haagweg 20

uur en op zaterdagvan 9.00 tot 17.30Iedere dag geopend

Tel. 070-34536192552EP Den HaagOude Haagweg 20

www.behangparadijs.nl

tot 17.00 uur.uur en op zaterdag

www.behangparadijs.nl

tot 17.00 uur.uur en op zaterdag

Page 12: Gdm krant krant issuu

Den Haag bereikbaar 12

DEN HAAG OP SLOT?DAT NOOIT!Een goed bereikbaar Den

Haag is cruciaal voor een

gezonde lokale economie.

De Utrechtsebaan, die 40%

van het Den Haag in- en uit-

gaande verkeer te verwer-

ken krijgt, is al jaren

overbelast. Daarom is onze

partij een warm pleitbezor-

ger van de realisatie van de

Rotterdamsebaan. Om de

drukte op de Utrechtsebaan

verder te ontlasten stelt

Groep de Mos / Ouderen

Partij een ontvlechting voor

tussen autoverkeer en het

openbaar vervoer door een

ongelijkvloerse OV-verbin-

ding tussen Den Haag CS

en de Internationale zone.

Maar Groep de Mos / Oude-

ren Partij doet meer om de

automobilist door te laten

rijden. Nadat wij deze colle-

geperiode steun hebben ge-

geven aan het aanpakken

van de knelpunten langs de

Noordwestelijke hoofdroute

willen wij in de komende

collegeperiode werk maken

van het vullen van een

spaarpot voor de ondertun-

neling van het prof. B.M.

Telders tracé ter hoogte van

de Scheveningseweg. In het

verlengde daarvan moet ook

gespaard worden voor de

ondertunneling van de

Johan de Wittlaan. Daar-

naast pleit Groep de Mos /

Ouderen Partij voor de rea-

lisatie van groene golven

om de doorstroming te be-

vorderen. De strijd van

raadslid De Mos om de be-

reikbaarheid van onze stad

te verbeteren via de toe-

gangswegen Lozerlaan en

Beatrixlaan, door aanleg

van ongelijkvloerse kruisin-

gen aldaar was lange tijd

tegen de dovemansoren van

VVD-wethouder Smit ge-

richt. Voor de komende col-

legeperiode zal Groep de

Mos / Ouderen Partij de rea-

lisatie van ongelijkvloerse

kruisingen op deze wegen,

met minder stoplichten en

een hogere maximumsnel-

heid, opnieuw agenderen.

RandstadrailNaar Kijkduin en Scheveningen Groep de Mos / Ouderen

Partij vindt het van groot

belang voor de onderne-

mers en bewoners van

Kijkduin en Scheveningen,

dat beide badplaatsen zijn

te bereiken met Randsta-

drail. Daarom pleit onze

partij voor het doortrek-

ken van Randstadrail naar

beide badplaatsen. Tussen

beide badplaatsen moet in

de zomermaanden een

Kustexpress-buslijn rijden,

die beide badplaatsen met

elkaar verbindt.

ONZE KANDIDATENBegin januari heeft Groep de Mos / Ouderen Partij haar

kandidatenlijst, bestaande uit 35 toppers gepresenteerd. Op

de lijst staan vele bekende Hagenezen en Scheveningers.

Stadsdichter Victor Meijer staat op een verkiesbare plaats.

Andere bekenden willen de lijst van Groep de Mos / Ou-

deren Partij naar de verkiezingsoverwinning duwen. Enige

bekenden zijn: de cameraman van de ADO-website Groen-

GeelHart Alain Clement, de bekende Haagse volkszanger

John Medley, de voorzitter van de ondernemersvereniging

De Pier Aad Rog, de markante strandpaviljoenhouder Peter

Ludovici, Uithofdirecteur Eugène de la Croix en John van

Zweden.

De kandidatenlijst is een mix van betrokken burgers en er-

varen ondernemers, maar allen hebben ze één ding gemeen:

hun liefde voor Den Haag en Scheveningen. Uit alle stads-

delen zijn kandidaten afgevaardigd op de lijst. Zo staan alle

voorzitters van Groep de Mos stadsdelen op de lijst.

Meer weten over onze kandidaten?Zie www.groepdemos.nl onder het kopje Kandidaten

www.groepdemos.nl

Page 13: Gdm krant krant issuu

Den Haag toeristenhoofdstad

13

VAMOS A LA PLAYA Het strand is onlosmakelijk verbonden met Den

Haag en Scheveningen en kan gezien worden als de

toeristentrekker van onze mooie stad. Na jaren van

kil gemeentelijk beleid richting strandpaviljoenhou-

ders laat Groep de Mos / Ouderen Partij het zonnetje

weer schijnen en draait de verdubbeling van de huur

van de strandpaviljoens terug. Verder zet Groep de

Mos / Ouderen Partij zich in voor uitbreiding van de

jaarrondexploitatie, versoepeling van de eisen van

de vloeropbouw, vergunning voor voorterrassen die

al jaren gedoogd worden en versoepeling van de re-

gelgeving gebruik tentzeilen als overkapping van

terrassen.

Scheveningen, als dé badplaats van Nederland

TOERISTISCHE SECTOR ALS BANENMOTORMEER EVENEMENTEN ZIJN

DAARBIJ VAN CRUCIAAL BELANG Groep de Mos / Ouderen Partij onderschrijft het belang

van de toeristische sector als banenmachine in onze stad.

De Mos: “Den Haag trekt 45 miljoen bezoekers per jaar, hetgeen 1,8 mil-

jard aan investeringen oplevert. 1 op de 10 Hagenaars vindt werk in de

toeristische sector. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de gemeente zo hals-

starrig is in het binnenslepen van grote evenementen en in het behouden

van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe toeristentrekkers. Het ge-

vaar van de positionering ‘Stad van Vrede en Recht’ is, dat men andere

kansen laat lopen”.

Al sinds zijn benoemingals raadslid strijdt Ri-chard de Mos voor DenHaag als Toeristen-hoofdstad van Neder-land. Als het aan zijnpartij ligt, worden ermeer aansprekende eve-nementen naar de stadgehaald. Onze partijheeft daartoe de laatstejaren diverse suggestiesgedaan zoals een For-mule 1 Demo in de bin-nenstad, een jaarlijkseeditie van de herdenkingvan de landing van PrinsWillem op Schevenin-gen, een groot jaarlijksDance Festival op hetMalieveld, een extra edi-tie van Shoppingnight enhet organiseren van eenCharles Dickens Festivaltijdens de Kerstperiode.

“Steevast was het ant-woord dat het niet pastbij de positionering‘Stad van Vrede enRecht’. Daar laten wekansen liggen”, aldus DeMos.

Inzetten op het aan-trekkelijker maken vande stad voor toeristen

Naast het binnenhalenvan meer evenementenwil Groep de Mos / Ou-deren Partij de stad aan-trekkelijker maken voortoeristen. Dat kan doorte investeren in be-staande toeristentrekkerszoals de Pier van Sche-veningen, goed voormeer dan 1 miljoen be-zoekers per jaar. Maarook door te kiezen voornieuwe kansen.

De Mos: “De Haagsegrachten zijn een verbor-gen parel van de stad.

Mijn partij pleit al langervoor Den Haag Grach-tenstad aan Zee. Om ditte realiseren moet de en-tree van Den Haag snelworden verbeterd. Wijwillen dat de Binck-horsthaven verandert ineen aantrekkelijke havenmet horeca- en waterre-creatie om watertoeris-ten via De Vliet vanuitDelft en Leiden te trek-ken. Het is noodzakelijkom het Haagse watermet het Westland te ver-binden door een vaar-route langs deErasmusweg. Het isonze ambitie om op ter-mijn het Varend Corsodoor Den Haag te latenvaren.”

www.groepdemos.nl

Page 14: Gdm krant krant issuu

Sportstad aan Zee14

advertentie

Wij gaan voor goed onderhoudensportaccommodaties Groep de Mos / Ouderen

Partij vindt het belangrijk

dat zoveel mogelijk inwo-

ners van onze stad deelne-

men aan sport. Daarom

komt onze partij met een

aantal voorstellen om die

sportdeelname te vergro-

ten.

Allereerst zetten wij in op

goed onderhouden laag-

drempelige sportaccommo-

daties. Voor het verbeteren

van deze accommodaties wil

onze partij geld uittrekken,

maar pas na het afsluiten van

heldere convenanten. Voor

het opknappen van sportac-

commodaties eist Groep de

Mos / Ouderen Partij dat

deze ook maatschappelijk

worden gebruikt door onder

andere buurt- en onderwijs-

instellingen. De gemeente

moet clubs begeleiden bij het

leren besturen van een club,

zodat eventueel wanbeleid

van amateurclubs en daar-

mee verspilling van geld

wordt voorkomen. Onze par-

tij zal ervoor zorgen dat de

huur van sportcomplexen en

zwembaden de komende pe-

riode niet verhoogd gaan

worden. Ook maken wij ons

hard voor de realisatie van

een nieuw Haags openlucht

zwembad, zetten wij in op de

komst van meer Cruijff-

courts voor jongeren en be-

wegingstoestellen voor

ouderen op zogeheten Olga

Commandeurpleinen.

Niet zonder zwem- en fietsdiploma van de basisschoolEen gezonde geest in een gezond lichaamIn Den Haag heeft bijna

30% van de kinderen te

kampen met overgewicht.

Groep de Mos / Ouderen

Partij wil daarom dat kin-

deren in het primair en

voortgezet onderwijs ten-

minste twee keer per

week gymnastieklessen

krijgen van een vakdo-

cent. Groep de Mos / Ou-

deren Partij heeft de vei-

ligheid van onze kinderen

hoog in het vaandel staan.

Daarom vinden wij het

onverteerbaar dat zo’n

20% van de basisschool-

leerlingen zakt voor het

verkeersexamen en zo’n

duizend leerlingen per

schooljaar zonder zwem-

diploma de basisschool

verlaten. Kinderen lopen

hierdoor onnodig risico.

Groep de Mos / Ouderen

Partij legt de lat daarom

wat hoger: we gaan niet

van de basisschool zon-

der zwem- en fietsdi-

ploma.

We kunnen wel wat HaagscheBluf gebruikenCulinaire tip

Na een slecht viergangen diner van vier lange jarensomber beleid kunnen we wel een lekker toetje ge-bruiken, zodat wij met frisse moed de periode2014-2018 in kunnen gaan. Daarom presenterenwij u de culinaire tip Haagsche Bluf.

Ingrediënten - 2 eieren (eiwit van het eigeel scheiden en het eiwitgebruiken)- anderhalf deciliter rode bessensap- 150 gram suiker- lange vingers- (eventueel rood fruit)- (eventueel sinaasappel)

Bereidingswijze

"Doe de eiwitten met het bessensap en de suiker ineen grote vetvrije kom en klop het geheel met eenmixer tot alle suiker is opgelost en de eiwitten geheelstijf zijn geslagen. Het eiwit moet zo stijf zijn dat dekom even omgekeerd kan worden zonder dat erschuim uitvalt. Verdeel de Haagse bluf over vier gla-zen en serveer er de lange vingers bij. Strooi wat si-naasappelrasp over de Haagse bluf en serveer metrood fruit."

www.groepdemos.nl

Page 15: Gdm krant krant issuu

15

'Nederland trots op behaaldeschaatsresultaten'

Uithofdirecteur De la Croix:“Locaties als De Uithof zijn de basis

voor 24 Olympische medailles

Net als de rest van Nederland heeft Eugène de la Croix,

directeur van De Uithof en lijstduwer bij Groep de Mos

/ Ouderen Partij, genoten van de voor Nederland meest

succesvolste Olympische Spelen ooit. Alleen is het jam-

mer dat de gemeente Den Haag een locatie waar de

basis voor zulke successen mede gelegd wordt, niet op

waarde weet te schatten. De gemeente heeft de laatste

jaren niets gedaan om De Uithof verder te ontwikkelen.

INTERVIEW

Waarom voelt u zich door de

gemeente Den Haag in de

steek gelaten?

Dat is een simpele vraag. De

gemeente wil met 60 miljoen

belastinggeld een nieuw top-

sportcentrum bouwen in Het

Zuiderpark. Ik had graag

willen participeren in dat

plan, omdat we met De Uit-

hof al een basis hebben voor

een gigantisch topsportcen-

trum. Bovendien had er dan

in deze tijd van economische

crisis geen dubbeltje belas-

tinggeld voor betaald hoeven

te worden. Met een lening

van 20 miljoen euro had ik

van De Uithof een topsport-

centrum gemaakt, waar Den

Haag haar vingers bij af kan

likken. De gemeente is niet

eens komen praten.

Waar had u op ingezet?

Ik had graag gezien dat we

de 400 meterbaan volledig

hadden kunnen overkappen

met herontwikkeling van de

tribunes. Daarnaast had ik

extra ijs op het middenter-

rein willen realiseren. Te-

vens is het een blamage dat

wij als Uithof nog steeds

geen hotelfunctie hebben en

dat wij steeds met de ge-

meente in conclaaf moeten

over vergunningen voor

onder meer gebruik van de

discoruimten. Het terrein

van het Polenkamp hadden

wij willen toevoegen aan de

sportcampus, zodat we ook

qua oppervlakte hadden kun-

nen groeien. Uiteraard had-

den er naast wintersporten

ook andere sportfaciliteiten

gerealiseerd moeten worden,

zoals een Trias Wieler par-

cours en atletiekvoorzienin-

gen. Uiteraard is een

investering in ijshockeyclub

HYS The Hague, nota bene

de landskampioen van Ne-

derland, ook broodnodig.

Waarom uw steun aan

Richard de Mos?

Richard de Mos is het enige

raadslid geweest die zich

hard heeft gemaakt voor De

Uithof, een sportcentrum

met ruim een miljoen bezoe-

kers per jaar. Dankzij zijn

inzet is de funbaan met een

tent overdekt. Hij wilde in

2011, toen Thialf op zijn gat

lag, het schaatsen naar Den

Haag halen. Dit had, gezien

de massale belangstelling,

een enorme impuls voor de

stad Den Haag geweest. He-

laas heeft de gemeente Den

Haag een minder visionaire

blik. Ik hoop dat het voor De

Uithof en Den Haag niet te

laat is.

INTERVIEW JOHN VAN ZWEDEN

‘De Mos hee een ADO-hart’We kennen John van

Zweden allemaal als de

Haagse behangkoning en

hartstochtelijk supporter

van zowel ADO Den Haag

als van de Engelse Pre-

mier Leagueclub Swan-

sea City. Bij de laatst

genoemde club wist Van

Zweden het zelfs te schop-

pen tot mede-eigenaar.

Waarom dan ineens de lo-

kale politiek in, John?

"Ik zie Richard al jaren bij

ADO en ik vind hem een

fantastisch politicus. Hij

heeft een oprechte liefde

voor de stad Den Haag en

een groot hart voor ADO. Al

die landelijke partijen heb-

ben er de laatste jaren een

zooitje van gemaakt. Het is

tijd voor een lokale partij,

die bovendien ook nog eens

hartstochtelijk supporter van

ADO is".

Wat denk jij namens Groep

de Mos / Ouderen Partij

voor ADO te kunnen doen?

"We hebben een tienpunten

plan voor ADO ontwikkeld

waarvan wij vinden dat de

gemeente Den Haag zich op

moet richten. Daar zitten

punten bij die eenvoudig te

realiseren zijn, zoals een

groengele wandelpromenade

en andere punten die moeilij-

ker zijn, zoals de verlaging

van de toegangsprijzen. In

het laatste geval kan de ge-

meente, zeker in het geval

van financiële ondersteuning

aan de club, daar invloed op

uitoefenen".

'Richard de Mos en John van Zweden in gesprek met Elf Voetbal'

www.groepdemos.nl

Page 16: Gdm krant krant issuu
Page 17: Gdm krant krant issuu

Scheveningen,

badplaats met grandeur en traditie

17

Van der Zwan zet zich in voor een beter Scheveningen

Arina van der ZwanRas-Scheveningse wil voorrang voor Scheveningse ouderen

Op plek tien op de kandi-datenlijst van Groep deMos / Ouderen Partijstaat Arina van der Zwan,die in een ver verledenooit raadslid was voor dePolitieke Partij Scheve-ningen.

INTERVIEW

Waarom zit u nu bij Groep

de Mos / Ouderen Partij?

Groep de Mos / Ouderen

Partij is een partij met hard-

werkende mensen die zich

zonder interne strubbelingen

hard maken voor onze stad.

Met daarbij een duidelijk

oog voor Scheveningen.

Wat is uw belangrijkste

speerpunt voor Schevenin-

gen?

Ik ga mij hardmaken om

voorrangsverklaringen te

realiseren voor Scheve-

ningse ouderen en hun kin-

deren die op Scheveningen

willen blijven wonen.

Door een herstructurering in

Duindorp zijn veel wonin-

gen verloren gegaan, waar-

door veel Scheveningers in

andere stadsdelen of zelfs

buiten de stad zijn komen te

wonen. Juist op Schevenin-

gen heersen een eigen cul-

tuur, eigen gewoontes en een

eigen identiteit. Daarom wil-

len wij bij het toewijzen van

woningen op Scheveningen

voorrang verlenen aan op

Scheveningen geboren en

getogen inwoners.

Scheveningen als de visserij- en beroeps-vaarthaven van NederlandAls het aan Groep de Mos / Ouderen Partij ligt, blijft de

haven van Scheveningen een industriële haven. Wij zetten

een streep door huizenbouw in het havengebied, wij zeggen

‘nee’ tegen een hoteltoren van 90 meter hoog en zowel de

kabelbaan als het zwevende veerpont komen ‘het dorp van

de drie haringen’ niet in. Wij zetten in op de ontwikkeling

van de haven en de groei van de visserij- en beroepsvaart.

Dit doen wij door af te zien van verplichte walstroom voor

reders en door de havengelden te halveren. Groep de Mos /

Ouderen Partij zet in op blijvende werkgelegenheid in de

haven. Bij die visie past de terugkeer van de visserij- en zee-

vaartschool op Scheveningen.

Wethouder Scheveningen moet grandeurvan weleer terugbrengenJaren van rood PvdA-beleid hebben de sloopkogel op Sche-

veningen overuren laten draaien. Het waren de wethouders

van sociaal-democratische huize, die met bruut geweld

Seinpost en het Palace Hotel hebben afgebroken. Zij kozen

voor Scheveningen Ratjetoe. Groep de Mos / Ouderen Partij

zet in om de restanten van het unieke karakter van Scheve-

ningen te behouden en op termijn weer uit te breiden. Door

een wijziging in het bestemmingsplan mag er op Scheve-

ningen alleen nog maar in de oude bouwstijl gebouwd wor-

den en niet hoger dan het Kurhaus. Voor wat betreft het

straatbeeld zet onze partij in op terugkeer van de historische

lantaarnpaal. Om Scheveningen eindelijk recht te doen,

komt er over de periode 2014-2018 een aparte wethouder

om Scheveningen die aandacht te geven, die het na jaren

wanbeleid verdient.

Reddingsboei voor de PierScheveningen huilt, waar het eens heeft gelachen. De roem-

ruchte pier, een toeristentrekker van 1,2 miljoen bezoekers

per jaar, is mede door gemeentelijke onwil gesloten. Onaan-

vaardbaar voor onze partij. In ons verkiezingsprogramma

hebben wij budget gereserveerd om de pier, een icoon van

onze stad, weer in oude glorie te laten herrijzen.

www.groepdemos.nl

Page 18: Gdm krant krant issuu

18

Haagse jeugd hee de toekomst

Ze is nog maar zeventien jaar oud,maar de Haagse weet nu al dat zepolitiek in wil. Om vast te proevenaan een politieke carrière staatLuca de la Torre Celorio, scholiervan het Christelijk College De Po-pulier, op plek 32 van de kandida-tenlijst van Groep de Mos /Ouderen Partij om als Jongerenam-bassadeur de belangen van jeugdigDen Haag te behartigen.

Luca de la Torre, jongste kandidaat-raadslid

van Den Haag

INTERVIEW

Waarom staat een 17-jarige

vlotte meid op de kandida-

tenlijst van een ouderenpar-

tij?

Dat Groep de Mos / OuderenPartij alleen een ouderen-agenda heeft, is een misvat-ting. Wij hebben tienspeerpunten en daar is oude-renbeleid er één van. Ik kanmij helemaal vinden in allespeerpunten van de partij.Mijn taak is het om de jonge-ren van onze stad een stem tegeven. Want duidelijk is dater te weinig naar hen geluis-terd wordt.

Hoe ga jij jongeren een stem

geven?

Er zouden voor onderwerpendie specifiek de jeugd aan-

gaan jeugdreferenda moetenkomen, zodat zij invloed heb-ben op beleid wat hen aan-gaat. Onze lijsttrekker heeftbeloofd zich daarvoor in tegaan zetten. Daarnaast kan ikals Jongerenambassadeur er-gernissen van de jeugd viafractie Groep de Mos / Oude-ren Partij op de politiekeagenda laten plaatsen.

Wat is je grootste ergernis op

dit moment?

Ik word gek van de actievecontroles op leeftijden bij hetnuttigen van alcohol bij hetuitgaan. De comazuipershoud je hier echt niet meetegen en het werk voor hore-caondernemers maak je erniet makkelijker op. Ook aande verbetering van het

uitgaansleven in onze stadmag wel het één en anderworden verbeterd. Daarom ishet goed dat Groep de Mos /Ouderen Partij het plan‘Terug naar een bruisend DenHaag’ heeft geschreven, waarwe inzetten op het binnenha-len van meer evenementen,de realisatie van een disco-theek en meer 24-uursuit-gaansgelegenheden.

Wat was jouw invloed op het

verkiezingsprogramma?

Ik heb onder andere voor el-kaar gekregen dat er meeraandacht is voor het realise-ren van woonruimte voor stu-denten, onder andere door hetombouwen van leegstaandekantoren tot studentenwonin-gen.

Jongste kandidaat-raadslid (17) van de stadLuca de la Torre Celorio

Het volledige plan 'Terug naar een bruisend Den Haag' is te

vinden onder het kopje plannen op www.groepdemos.nl

GOEDE SCHOLEN ZIJN VEILIGE SCHOLEN

Groep de Mos / Ouderen Partij vindt goed onderwijs belangrijk. Dit

goede onderwijs kan alleen geschieden als orde en rust op scholen

kan worden gegarandeerd. Daarom pleit Groep de Mos / Ouderen

Partij voor een conciërge op iedere basisschool. Groep de Mos / Ou-

deren Partij kiest voor kleinschaligheid, voor relatief kleine scholen

waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen en de leerling dus

geen nummer is. Bij die visie passen dus geen 28+ klassen, die vol-

gens het Haagse onderwijsveld helaas nog steeds bestaan. Groep de

Mos / Ouderen Partij pleit ervoor dat iedere school een eigen

(school)wijkagent krijgt, die probleemleerlingen al vroeg in kaart

kan brengen. Daarnaast maakt Groep de Mos / Ouderen Partij werk

van de aanpak van verkeersonveilige situaties rondom scholen, onder

meer door de realisatie van zogeheten ‘Zoen en Zoef’-stroken.

TERUGKEER VAN DE AMBACHTSSCHOOL

Uit onderzoek van Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is gebleken dat

jongeren met een intelligentieachterstand op school, thuis en gedu-

rende stages worden overvraagd en door deze overvraging eerder

afhaken en grotere kans lopen om in de criminaliteit terecht te

komen. Het zou voor deze jongeren goed zijn dat zowel de am-

bachtsschool als de huishoudschool terugkeren in Den Haag, zodat

deze jongeren van een leermeester een vak leren en zo mee kunnen

doen in onze samenleving. Voor jongeren met grote gedrags- en op-

voedproblemen ondersteunt Groep de Mos / Ouderen Partij initia-

tieven om te komen tot een tuchtschool of heropvoedingskamp. Om

te zorgen dat ieder kind met gelijke kansen begint aan zijn of haar

basisschoolcarrière pleit Groep de Mos / Ouderen Partij bij taalach-

terstanden voor verplichte voor- en vroegschoolse educatie. Daar-

naast is onze partij warm pleitbezorger van de herintroductie van de

vakleerkracht, eventueel in samenwerking met professionele orga-

nisaties zoals Het Koorenhuis.

www.groepdemos.nl

Page 19: Gdm krant krant issuu

19

Meer betrokkenheid van de burgerShera Rostamkhan

“De afgelopen jaren is het

de PvdA van Rabin Bal-

dewsingh geweest, die de

burgers van onze mooie

stad heeft getrakteerd op

snoeiharde bezuinigingen.

Zeker in de wijken waar

Baldewsingh nu opzichtig

campagne voert, heeft de

bezuinigingsbijl van de

PvdA keihard toegeslagen.

Neem nu de Schilderswijk,

een wijk die zich dankzij

dit stadsbestuur de armste

wijk van Nederland mag

noemen”, aldus Ros-

tamkhan.

Naast de kritiek op de kei-

harde bezuinigingen heeft

Rostamkhan geen goed

woord over het beleid je-

gens ondernemers.

Rostamkhan: “Ik ken veel

ondernemers in het gebied

van het Paul Krugerplein

en op de Haagse Markt. En

die voelen zich in de steek

gelaten door de partij van

Baldewsingh. Ik wil mij in-

zetten voor deze mensen,

onder andere door betaald

parkeren een halt toe te roe-

pen”.

Door Baldewsingh veronderstelde alleen-

recht op allochtone kiezer is voorbij’

De arrogante opstelling van PvdA-lijsttrekker

Rabin Baldewsingh is de 41-jarige Shera Ros-

tamkhan, nummer 7 op de kandidatenlijst

van Groep de Mos / Ouderen Partij, een

doorn in het oog

INVLOED BURGERSVERGROTEN

Groep de Mos / OuderenPartij wil de invloed vande Haagse bevolking ver-groten door bij grote pro-jecten, zoals het cultuur-paleis, een adviserend re-ferendum uit te schrijven.Daarnaast moeten onze in-woners invloed krijgen bijde benoeming van de bur-gemeester, onder anderebij het samenstellen van deprofielschets.

STEUN VOOR BUURTCLUBSGroep de Mos / OuderenPartij vind burgerpartici-patie erg belangrijk. Juistbuurt- en wijkorganisatieshebben een cruciale rol alsspreekbuis van de bevol-king richting de gemeente-raad. Daarom vindt onzepartij het onaanvaardbaardat het stadsbestuur wilbezuinigen op de admini-stratieve ondersteuningvan buurt- en wijkorgani-saties. Bij voldoende ze-tels draaien wij dezevoorgenomen bezuinigingterug.

www.groepdemos.nl

Page 20: Gdm krant krant issuu