gandhinagar 18-07-2012

download gandhinagar 18-07-2012

of 4

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

¾Lkes ¾kýfk{ fhðk {kxu ÷eÍ CMYK CMYK WÃkhLkk ¾uíkhLkk {kr÷fku huíke ¼hu÷e xÙfkuLku hMíku yðhsðh fhðk{kt fLkzøkík fhíkk nkuðkLke yLku ÷eÍ{kt huíke ¾kuËfk{{kt Ãký nuhkLkøkrík fhíkk nkuðkLke hsqykík fhðk{kt ykðe Au. yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 3WÃkh økktÄeLkøkh,{tøk¤ðkh

Transcript of gandhinagar 18-07-2012

 • kwkh, kk.18-7-2012 > 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh > Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973 > nukk{ whku > {ku. 99250 49364 > gandhinagar@sandesh.com

  CMYK

  CMYK

  kkteLkkh,{tkkh[qtxkuk rsk kkk kkwfk

  fkkLkk MkM yLku fkWLMkhkuhksfe kLkku Wkkuk fhe e{ktkkukkLkku n-rnMMkku fhk enkuzhku kh kk fhk{kt ykkwtnkukLkku MkLkMkLkekuo ykkuk enkuzMko yuMkkurMkyuLk khk fhk{ktykku Au. kuxe Vrhkku fhe enkuzhkuLku ykzfkhe heku nuhkLkfhk{kt ykkk nkukLke hsqykkrsk fufxhLku fhk{kt yke Au.hksfe kkhku wuyk{ enkuzhku kkMkuke nkLke Mkqe fhkk

  nkukLke yLku u Lkkktfe rnMMkku Lkykkk{kt yku kku e kt fhkeukLke {fe ykkkk nkukLke kkteh Vrhk QXk kk{e Au.

  rsk{ktke kMkkh kke Mkkkh{keLkeLkk kx{kt ELhkkeske {nwzeMkwe ktLku fktXu hukeLkekuhe eku ykue Au.khtkw Lke kxLkk uzqkkukhk nuhkLk khukLkfhk{kt ykkk nkukLkeVrhk e khfku khkfhk{kt yke Au.

  huke LkesLke e

  WkhLkk ukhLkk {krfku huke huexfkuLku hMku yhsh fhk{ktfLkzkk fhkk nkukLke yLkue{kt huke kufk{{kt knuhkLkkrk fhkk nkukLkehsqykk fhk{kt yke Au.

  Lkes kfk{ fhk {kxu eenkuzhku rhw Vrhk fhe Mk{kkLk{kt MkkLke {ktke

  [qtxkuk Mkku e{kt rnMMkku {ktkkk nkukLkku ykkukyLkwMktkLk kkLkk Lkt 3 Wkh

 • CMYK

  CMYK

  kkteLkkh,{tkkhkkteLkkh LkSfLkk kkkz

  xkuxukke kkkuLk Mkfo sk hkhkuz kh ykuzkLkwt xuxh Wwt nkwt yLkukwhzku hkuz khLkk VqAkuz fxetkfk{kehe fhe hkk nkk ku hBkLknkEu khke kwhkkx zuk ykuexfu xufxhLku yzVuxu E ukk xuxhWAeLku kwktx {khe kwt nkwt.suLkkke Lkko fkh Mkkku k yfM{kkMkoku nkku. yk xek yfM{kk{ktkuLkk Mk kh f{f{kxeko {]wrLkkk Au. khu A kykuLkukteh nkk{kt nkuMkxkEzfhk{kt ykk Au. yzks kkueMkukwLkku LkkUe fkuMkhLke fkokneY fhe Au.

  {ke {krnke {wsk kkteLkkhLkSfLkk kkkz-tqzk xkuxukke

  kkkuLk Mkfo LkSf skk {kko khyksu MkktsLkk Mkw{khu ykizkLkwt xuxhWwt hkk{kt ykwt nkwt. yLkuhkuzLke MkkEz{kt Qkkzuk VqAkuzLkuxe{k fhkLke fk{kehe [ke hnenke. suke xuxhLke ykswkkswkMxefLkk kuhefuxTMk k {qfk{ktykk nkk. hBkLk Mk{Mkkeykue fk{we xfu kuhefuxTMkWzke E xuxh yLku ykMkkkMk{kt{sqhe fhkk r{fLku yzVuxu Eek nkk. yk yfM{kkke xuxhWAeLku hMkk kh kwktx {khe kwtnkwt. suLku kku yk {kko khkekMkkh kE hnue Lkko fkh kuLkekx{kt yke kE nke.k yufMkkku k -k yfM{kkku Mkokkyhksfkk VukE kE nke. ykxek yfM{kk{kt ku kLkk

  xLkkMku kuk ukE skktyhuhkxe VukE sk kk{e nke.Vq-Akuz fxk fk{kehe fhe hnuky{kk kuE kkwfkLkkkuzekhLkkh rMkkhLkk 42k {rnk r{f ntMkkkLkfhkS Xkfkuh yLku xf zkEh hkk kkkE tfhkE {ekhnu. n{kLkkh MkhfkheS{kLkkLkwt yfM{kk{kt {]w kkkkBwt nkwt. kku keS khV kkuk A skLku Mkkhkh ykuoyuBwLMk {khVku rMkrnkuMkx yLku kLkkenkuMkx{kt E sk{kt ykknkk. xek yfM{kk ytkyzks kkueMku kwLkku LkkUekeyuMkykE Mkkutfe kkk s{kkhewkEyu kkkMk fhe Au.

  xfLke xhu WAukt xufxhuLkkoLku yzVuxu ee : kuLkkt {kukyfM{kk{kt EkMk A kyku Mkkhkh nuX

  kkteLkkh,{tkkh{kMkk rkLkMkk {krMkkh{kt

  kkt[ nhke w {kkhkuLku{kkhke{kt qMkkzk{kt ykknkukLkku kteh ykkuk fkUkuMk khkfuL [qtxe kt[ Mk{k fhk{kt ykkunkku. yk ykkukLkk yLkwMktkLku kkkMkfhkLkku kt[ khk rLko fhk{ktykku Au. su {kxu kt[Lkk {kkhkerLkhekf rkfhks Mkktk ukykkefku kwkhu {kMkkLkeMkkkkh {wkfkku su yLku fkUkuMkkhk fhk{kt ykuk ykkukyLkwMkkh exhe kkkMk fhk{ktyku.

  {kMkk kuXfLke kuxk[qtxe{ktkskLku Vxfku kzku Au. suLkkkkkku yuf k keS heku uk{u Au. fkUkuMku kkuo kk kkukkLke

  kuXf ksk kkMkuke qt[e Au.kksukh{kt {kkhke Mkwkhkfko{ [kku nkku. hBkLk kkt[nhke k w Lkk {kkhkuW{uhkk nkukLkw t fkUk uMkLkk kLku[zkkt ktku WXkk{kt ykku Au.fkUke Mkqkku{ktke k rkk {wskkMk fheLku yMkkhk {krMkkh{ktke {kuxkkku {kkhkuyufkyuf {kMkk khV Mkktkrhkkk nkukLke [kUfkLkkhe kkkkkLku kzkk yk kkkku fuL [qtxekt[ Mk{k hsqykk fhk{kt ykenke.

  rhku, kuhk MkrnkLkkrMkkhku{kt tfk k fhk{kt ykeAu. {kkhke ykuoh rkfhksMkktkuk Auk ku rMkke kwshkkLke{wkfkku Au. hBkLk yksu kuyku

  {nuMkkk kk nkk. ykkefkukwkhu kuyku {kMkk sLkkh Au. yLkufkUkuMku fhuk ykkukLku kLku hke{kkhkeLke rkkkuLku [fkMku.

  {kMkkLke {wkfkku skkt kquorsk fuxh ke.MYk kkk Lkkk[qtxe yrfkhe yMkkhe Mkkku ku{Lkkkhk yk-yk kuXf k fhk{ktyke Au. fkUk uMk khk fhkueykkukk{f VrhkLku kLku hke{kMkk rkLkMkkk {k rMkkhLkk[qtxe yrfkheLkku k ynuk{uuk{kt ykku Au. {kMkkLke{wkfkk yLku AkLkkeLk kk{kkhke rLkhekf Mkktuk kkukkLkkuynuk kikh fhe [qtxekt[Lku MkwkfhLkkh Au. hBkLk kuykuhksfekkkuLkk ykkukLkku Mkkku kkuXf fhu.

  yksu {kkhke rLkhekfLkk {kMkk{kt k{k

  kkteLkkh,{tkkhkkteLkkh kku Mku-15 Mkk

  Mkhfkhe fkuus{kt kuL[ kh kuMkeLkuu Vku{o he hnuk rkkeoLku kuL[khke Qku kE skLkwt fkuzkLkk kuMkkuyu fkk kk rkkeo Qku Lkkkk kwtzkkehe kh Wkhe ykk nkkyLku rkkeoLke kukE fhe kuLkkkk{ktke ku kkukLke MkkuLkkLke [uELkyLku hkufz {e Yk.45 nh {kkLkeqtx [ke ktLku Mkku Vhkh kE kknkukLke Vrhk Mkuxh-7 kkueMk

  {kfu LkkUkk kk{e Au.k {krnke {wsk ku rMk

  ykkW {kuxe ykhs kk{{kt hnukkurkkeo {LkwS hkS XkfkuhnuhLke Mku-15 Mkhfkhe fkuus{ktVku{o hk ykku nkku. yuf kuL[kh kuXku kuXku {LkwS Vku{o he hkkunkku ku yhMkk{kt fkuzk kk{Lkkfke yLku sek Lkk{Lkk ku EMk{kuykk yLku kuL[ khke Qku kEsk yku fkuo nkku. Vku{o hkwt Lknkukke {LkwS Qku Lk kkkt ktLku

  EMk{ku W~fuhkELku {LkwS kh kqxekzk nkk. yLku kuLku knuhue kukkukLke MkkuLkkLke [uELk rf.Yk.30nh yLku Yk.15 nh hkufzk{eLku Yk.45 nhLke {kk qtxe EVhkh kE kk nkk. rkkeo{LkwSLku Eyku kkkt nkuMkxMkkhkh ykuo k kE kku nkku.yk Mktuo {LkwSLke Vrhk {wskMku-7 kkueMk {kfLkk keyuMkykEMke.fu.hkzeyu qtxLkku kwLkku Lkkute wkkkMk nkk he Au.

  kuL[ khke Qku Lkn kLkkhrkkeoLke kukE fhe qtxe eku

  Mkufxh-15Lke fkuus{kt rkkeo Mkkku kwtzkkehe

  kkteLkkh,{tkkhrsk{kt yuf khV hMkk U[kkku

  Au yLku kh{eLkku kVkhku e hkkuAu. suLkk fkhu rskLkk k kk{ku{kt[qzuku {kuxk {k{kt s{eLk{ktkeknkh Lkefe hne Au. su{kt kkhek,khk, yktkkue, fzuhk, kz kkkukhkk kMkk kk{Lku k [wzukuyuhzk{kt ewt Au. kukhkkLkk krkkMk{kt yksu kkkuhLkk Mk{u [wzukuLkkxkuuxkuk knkh ykk kkkk kufkunuhkLk khukLk kE kk nkk. kkteLkkhrskLkk k kk{ku{kt h kuo[ku{kMkkLkk rMkku{kt [qzukuLkku yktkfe Au. {kk [ku{kMkk{kt s uk{kku yk S Mkk{kL heku fkuELkwfkLk fkko Lkke khtkw khu {kuxeMktk{kt rLkfe kzu kku kufkuLkwt Swt{w~fu kLkke u Au.kukhkk kMkk{ktkrk kMk{kt hnukk nMk{wkEkrkLkk skkLkwMkkh {tkkhu

  kkkuh kk krkkMk{kt y[kLkf[qzuku ukk kke nke. Mk{rkk Mkkku kuZuf fkf{kt yuxe {kuxeMktk{kt [qzukuLkk xkuuxkuk Vhe kkkufkuLku [kwt k {w~fu kLkk kwtnkwt. suLkk kku kk{sLkku hku{kt hkEhkk nkk.

  kk{sLkku Lkk {kko hku{kt kwhkk

  kkteLkkh,{tkkhhke kh Mkkk S{kk {kxu

  hMkk k Mk{kLk Au. khMkAekkkke {ktzeLku yLkks WkLLkfhk kke she Au. khtkwrsk{kt ykqhkk hMkkLkk kkukwhkwt kukh kE w tLkke. keSkhV kekLkk kkeLke Mk{Mk rkrLkfhke Au. khu {uhkLku{Lkkk kkteLkkh{kt ykkk{e 20{ekkheLkk hkus soL k kusk{ktyku.

  hk{kt U[kkk skk hMkkLkkkku uLku {Lkkk Xuh Xuh{trhku{kt hk{qLkku kkk ksoL kkufhk{kt yke hkk Au. ykfk{ktkku ktk Au. hMkkLkwt kkkhkikh kk Au n{kt hMkk kqxe kzukuwt kku Au khtkw kkuze s kh{kt kkuzkAktxk kze kkkh euhkE Au.rskhLkk uzqkkuLku Auf suX {kMkkes s{eLkku uze kikh fhe {kUkkLkk rkkhku kk {kxu kikhhkk Au. khtkw {uhkLku fku u wtheMkk{k nku yuf kAe yuf rMkfkuhk kfkuz [kk Au. nu kku ku

  rMk{kt k {kMk kuMke su. khtkwrsk{kt Mkhuhk {ktz 31 xfkrMkkh{kt s ke kE Au. rsk{kt{kMkk kkwfkLku kk fhkk keLkeryu Mkrk e s hkk Au. su{ktfku kkwfk{kt Mkkike ykuAkhMkkLkk kku {kk 16 xfk suxes ke kE fe Au. kkteLkkhkkwfk{kt k kk koLkeMkhk{eyu ykhu {kk 19 xfkrMkkh{kt s ke kE fe Au.khu nukk{ kkwfk{k t43 xfkkkk {kMkk{kt 54 xfk kukhLkkUkwt Au. keS khV fwkyku kkkkkuhu{kt kqhkku hMkk Lkkzkke kke qxk kk Au.kkku, Lkeyku Mkwfe kLke kEAu. suLkk fkhu kekLkk kkkkhkLkk kkeLke ktke rLk{kokE Au. yk Mkke{kt skkLkk kkkuzqkkuLke nkk Lke kLkke Au. khu uLkk YMkk{kAkuzkk kkteLkkh{kt Mkuxh-28ykkk{e kk.20Lkk hkus uMxLkoyuke rMkzTMk kku soL kkusk{kt yku.

  rsk{kt {kk 31 xfk rMkkh{kt s kukh

  rnkue kkMku [kkkskk wkLkLkwt knLkLke

  yzVuxu fY {kukkkteLkkh : n{kLkkh-

  r[kuzk nkEu khke [kkk kMkkhkE hnuk wkLkLku kEfku hkkuytkhk{kt yk knLkLkk [kfuyzVuxu E [ke Lkktkk wkLkLkwtxLkkMku f {kuk rLkkwt nkwt.

  kLkkMkfktXk rskLkk zkk{kkwfk rMkkh{kt ykukkuLkkkzk kk{{kt hnukk yLku khuu MxuLk{kt Vhs kkk 40k kkLkS nh[tS{fkk kEfku hkku MkufkkLkk yhMkk{kt n{kLkkh-r[kuzk nkEu kh [kkk sEhkk nkk ku hBkLk rnkuekkxek kkMku hkkeLkk ytkhk{ktkwhkkx zku nkEu khkerLkfuk yk knLku wkLkLkuxh {khe xkh Lke[u [keLkktku nkku. wkLkLkwt {kkwt Mkkh [kkELku hkuxku kE kwt nkwt.yk kLkk ytku r[kuzk kkueMkLku kkk keykE ke.Mke.XhMxkV Mkkku kLkk Mku knkU[ekk nkk yLku {]kfLkkrMMkk{ktke rLkfue zkheLkuykkhu yku fhe kuLkkkrhkhsLkkuLku kkuke ek nkk.{]kfLkk kE fwkuhSLke Vrhk{wsk kkueMku ykknLk[kf rY kwLkku kfhe kuku ykhte Au.

  MkE kkMkukuhfkuMkh E

  skkwt kwLk zkkwtrkwh : MkE kkueMk

  {kfLkk ke.ykE. su.xe.rMkMkkuekLku {ue kLkkekkk{eLku ykkhu ku{Lku kkukkLkexe{ Mkkku MkE kk{ LkSfn{kLkkh khVLkk huu Vkxfuku[ kkuXkkt MkE khVken{kLkkh khV skkt Akuxk nkkeknLk{kt heLku kuhfkuMkh Eskkk Y.8000Lke rf{kLkk 8hukykuLku kkueMku zke kkzknkk ke.ykE. rMkMkkuekLku Akuxknkke Lkk [kf Xkfkuh zknkSkkkS fu su kku kkwfkLkkuhnukMke Au kuLke kkMku ykkwLkLkk fkuE ykkh-kwhkk Lk{kkt kkueMku kuLke hkfz fheykkLke w kkkMk nkk he Au.MkE kk{{ktke hkuw ykkwLk n{kLkkh Lkk yrkukk{u skw nkukLkwt [kf XkfkuhEMk{u skw nkw khtkw kkueMk Lkutfk Au fu yk kuZuf ko Lke {hLkkhukykuLku fktf fkkLku kkuLknkukk E skkk...?

  M. nu{tk uuLkE kkte (W..45) kux Lkt. 1530/2, Mku-3 ze. M. kwkkkuLk [twk sMk (W..60) {w.kku. nkeMkk, kk.nukk{. M. LkhuLMkn hkwS kkurn (W..33) kk{ ELkuzk, kk.S.kkteLkkh

  MkkLk LkkUy

  WEDNESDAY, 18 JULY 2012SANDESH : GANDHINAGARII Lq

  kkkuLk LkSf rhtkhkuz kh rxk yfM{kk fkUkuMk khk fuL [qtxe kt[Lku hsqykk

  {kMkk yu{yuyu kuXf{kt kkt[nh Lkk {kkhku W{uhkkkt rk

  k QzeLku kzkueLkkt h{ktkzkkt {khe LkkkLke {fe

  kkteLkkh,{tkkhnuhLkk Mkuxh-24{kt

  ykue xueVkuLk fkukuLke{ktWkhLkk {kuke {kkkLkk kWzeLku Lke[u hnukk kzkueLku ktkzkkt ku kzkueyku yk{Lku Mkk{Lkuyke kk nkk. su{ktMkr[kLkk kkh rkkLkkf{o[kheLku kzkueyu kkkkkefheLku rk rkf ykkuW[khe Lkke {khe LkkkLke{fe ykkkk {k{ku kkueMkMxuLk knkutku nkku. Mku-21kkueMku kwLkku LkkUe kkkMkLkku kuhY fkuo Au.

  Mkuxh-24 xueVkuLkfkukuLke{kt hnukk fkwkE XkfkuhkeyuMkyuLkyu{kt wLk khefuVhs ku Au. ku{Lkk {fkLkLkeWkhLkk {suke k QzeLku

  h{k