gandhinagar 14-10-2012

download gandhinagar 14-10-2012

of 4

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of gandhinagar 14-10-2012

 • CMYK

  CMYK

  hrkh, kk. 14-10-2012 > 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh. > Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973 > E-mail : gandhinagar@sandesh.com

  kkuMxLkk Ezeyuf{o[kheykuLke {tkkhkey[kuMk {wTkLke nzkk

  nukk{,kk.13yku ELzk kkuMx E.ze.

  yuBkkuE wrLkLk MkuLx nuzkxoh rneLkk yku kkkkuMx kkkLkk E.ze.yu.f{o[kheyku kkukkLkektkkkkkLke kzkh {ktkeyku{kxu kk.16Lku {tkkhkey[kuMk {wkLke nkk khWkhLkkh Au. yk ytkuLke LkkuxeMkkkuMx kkkLkk ze.S.Lku {kfueykkk{kt yke Au.

  u yLku Mk{k hkLkeMkkku Mkkku kkteLkkh rskLkkkk{ rMkkh{kt ykue 600suxe kkuMx ykurVMkkuLkwt fk{fksk kt hnuLkkh nkukkekk{zkyku Mkwe knkut[ke xkkkuk yxkE su. yk nzkk{ktkkteLkkh rzrLkLkk 1h00suxk f{o[kheyku uzkLkkh Au.

  yk ytku kkteLkkhrzrLkLkk Mkuuxhe kkk kwshkkMkfoLkk ykMke.Mkfo Mkuuxheke.yu.{LkMkwhe Lkk skkyLkwMkkh kk kuo su{ktkeykuLkku kkuMx kkuzo MkkkuMk{swke kk Mfkh fhk{ktykku nkku, ku {ktkeykuyksrLk Mkwe y{ LkfhkLkk fkhu uhLkk ykhuyZe k E.ze. f{o[kheykuku{Lkk &ku kkkku f{o[kheykuWk kLk Au. f{o[kheykuLke{w {ktkeyku{kt E.ze.yu,f{o[kheLkk [kw Lkkufheyu {]wkk ku{Lke rMkrLkkurhxe {wskkkuMx{uLk,k]k-ze {kt kZkeykke yLku kZkeLkk LkkrLk{ku h fhk ,E.ze.ykuLkeskyku Lkkkw Lk fhe ku{skkfeLke skyku kkfeu he,fu nuLzk kkuELx su nk h0nhLkku yuf Au ku 10 nhLkkuyuf kku,fokuzLkk ykkhuxkk kkkhLkwt hk ykkwt, fufLuLkLMk h khku hkxeMkMk r{k kusLkk kkwfhk sue {ktkeykuLku RLkuy[kuMk {wkLke nzkk khskLkku rLko fhk{ktykku Au.

 • (Mk.Lw.Mk) k,kk.13

  Lkhkrk yuxu LkhkrkLkku Mk{qn yk rMkku yLku hkrkyku{kt iek,LkqkkoLke kq y[oLkk, k kk Au. suke kwshkk{kt ykMkku Mkw-1ke 9MkweLkk k WkkMkLkkLkk ko LkhkrkLkwt {nkB ruk nkuE LkuLk rMkyk knukh WMkkn W{tk yLku k k kqof nkUu nkUu uh{ktWsk Au. kwshkk, {nkhkx, ktkk{kt LkhkrkLkwt kMk {n Au. khtkwru{kt Mkkk kwshkkeyku k Lkhkrk koLke Wse fhu Au.ykk{k ytkk, knw[h, [k{wtzk, wkko, fke kuzekh, fke,kke, ykkkwhe, ykkqko,kqxkLke, {kktke,wLkuhe, {kkkLke,kLke, {uze, Wr{k,nhrMk, Mktkkuke, yLkMkqk,MkhMke, {e, ktkk, kkke,kuhe, Lk{ok, fLkfuhe,ukuhe, nkks, [unh,ykwok kuhu yLkuf ueykuLkeMk]rk, kkoLkk, ykhkLkkfhk{kt yku Au.

  LkhkrkLkk kht knukt XuhXuh LkkLke {xwfe fu zk, zweykuu[k Au. yk{kt LkkLkk rAkunku Au. fuxef {kxeyku htkkuhtke kLkkue nku Au. ku{kt k rAku fhuknku Au. fwtkh k krkLkk huke fu khku{ktke ku yk {kxeLkeMkwLke f{k Yrkk{kt nku Au. khtkw ku{kt ku{ yLku kLkku kykkkt ku khkku fu khke kLke Au. yLku ku ykirff MkkLk hku Au.yk{kt {oLkwt ykhkuk kk Au. ku{kt {kkkS {k k rkhksu Au. su nkshknsqh Au kuku k krfkuLkk {Lk{kt kx kk Au. yk khkk{kt rzku{qfk{kt yku Au. yLku yuf skyu {qfe Lk rMk Mkwe kuLke WkkMkLkk fhkAu. Mkkhu yLku Mkktsu {kkkSLke ykhke Wkkhk{kt yku Au. {kkkSLkk{trhkuLku hkuLkeke kkhk Au. {kLke {qkLku hkus Lkk ku, ykqkkuknuhkk Au. ku{s Mkkhe k kk Au. kkuku, {nkuk, uheyku{kt

  khkkLkk rkfYku {ktze fkZk{kt yku Au. {trhku{kthkus Vqku, ykhkke, qk, ykh, rk{kk kuhuke

  krkkk khk Au. u fu nu ko{kLk ykwrLkf wk{ktkhkkyku ykwrLkf kLke kk Au. suke uhe, {nkuk

  fu kkukuLkk khkk Mkk{kL kLke kk Au. khkk,{ktzeykuLkk {kuxkkku ykkusLkku kk {ktzkAu. ekk fkfkhku, kkfku, k]tkuLkekkukkk e sk kk{e Au. ykLke kkA{kUkkx [koyku kk Au. xqtf{kt kr[Lkkhkkyu ykwrLkf MYk kh fhe ewt Au.

  yMk k u w kE hne nku ku{sk Au. khkk kkkLkku sqLkk ZkLkwt rV{e

  Zk{kt krhkoLk kwt Au. Mktkek k ue{ktkeykwrLkf kLke kwt Au. yMk khkk uk {kkLkke. {kkkSLke kLkk Lkk{u fu {kus {MkekE kE nkukLkwt [[ko Au.

  khe Lke LkhkkeLkekikheyku Y

  ie kLkeWkkMkLkk yLkuykhkLkkLkwt{knkB,kkkqofWseLkwtykkusLk

  Mku-29{kt yksu ykLktLkku khkkuMkufxh-29{kt ykLktrnkh ^ux, kuf Lkt. 196 kku kk. 14{e

  hrkhu kkkuhu 2.30 ke 5.30 fkf hr{kLk knw[h {tz khkykLktLkku khkku kku.kuLkt Mk{eLku yksu kwkktsr yko fhku

  kwY kk Mk{ksLkk kkekw {nk kuLkt Mk{eLke rk{kLkukwkktsr yko fhkLkku fko{ kk. 14{e hrkhu Mkkhu 9 fkfuytrk{k{, kkteLkkh kku kuu. su{kt Mk{ksLkk ykeykuyuWkMkk hnuk skwt Au.hMkkuzkLkk ]tkLk ]k{ kku kusu e hkuk rLkkLk fuBk

  {kMkkLkk hMkkuzk kku rfkMk xMx Mkt[krk ykhku {trh ]tkLk]k{ kku kk. 14 ykuxkukh hrkhLkk hkus Mkkhu 9 ke 11rLk:wf rLkkh fuBkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. fuBk{kt rLkkLkkLk e, k rkh e fhku. {kMkk kkwfkLkk k{k{ kk{ rMkkhLkkkk{sLkkuyu k uk skkwt Au.yktkuzfh Lk kku kkLk

  kkteLkkhLkk rk MkkrnLkku yLku kfkuLkk {krMkf fko{{ktrk frkk MktfLk yMk yLku yku ru yke ru[f e.Lk.fhLkwt kkLk MkktsLkk 5 ke 8, Mkr{rk tz, yktkuzfh Lk,Mkufxh-12 kkteLkkh kku hku Au.kuk yLku MkLk{wk rrkh kuE

  e.fuh VkWLzuLk khk kksukh{kt y{hue ykExeykE kku kukyLku MkLk{wk rrkh kuE nke. su{kt kukke kkkt Vkk yLkuMkLkkuke kkwt LkwfMkkLk ytkuLke fkhe ykke nke.sytku krhkh khk Lkhkke{kt {tkuLk kuu

  Lke Lkhkke{kt ykkLke ykhkLkk fhk{kt yku Au. ku{ktsytku krhkh khk Lke Lkhkke{kt Lkko{tk uLkLkwt ykkusLkfhk{kt ykwt Au. su{kt {tk uLk fhk EAkk {kE kkuLku {tk uLkkwf yLku k kuLk {Vk ykkk{kt yku. suke {tk uLk{kt kk ukk{kkkLkk kkuyu rk kxu, kux Lkt. 976/2, Mkufxh-13ke,fkLkkE kxu kux Lkt. 775/2, Mkufxh-2Mke, e.su. kxu kux Lkt.562/2, Mkufxh-22, [tu kkte kux Lkt. 938/1, Mkufxh-7ke, Mkkekkxu kux Lkt. 850/2, Mkufxh-4Mke, yuMkn kh{kh, A-xkEk, kufLkt. 80/4, Mkufxh-20, rkf kMk, kuf Lkt. 401, nhrMkLkkh,Mkufxh-24 kkuke {tkuLk kwf yLku kuLk {ue ukLke hnuu.

  CMYK

  CMYK kkteLkkh-h

  SUNDAY, 14 OCTOBER 2012SANDESH : GANDHINAGARII Lq

  Happy BirthdayLLee uueekkkkkk:: {{wwhhkkEE{{BB{{ee:: WWooeekkuuLLkk sL{ kk: 114-110-110kkkktteeLLkkkkhh

  rrkk XXkkffkkuuhhkkkkkk:: hhkkSS{{BB{{ee:: MMkkkkuuLLkkkkuuLLkkssLL{{ kkkk:: 1144-1100-1111kkkkuuhheess

  yyrr{{kk XXkkffkkuuhhkkkkkk:: ff{{uuSS{{BB{{ee:: MMkkttkkeekkkkkkuuLLkkssLL{{ kkkk:: 1144-1100-1111kkkkuuhheess

  yykkwwkkee kkuukkkkkkkk:: {{nnuukkEE{{BB{{ee:: sseekkuuLLkkssLL{{ kkkk:: 1144-1100-1111kkkktteeLLkkkkhh

  rhksMkn kukkkkkkk:: MMkkwwhhuuMMkknn{{BB{{ee:: kkuuMMkkLLkkkkkkuuLLkkssLL{{ kkkk:: 1144-1100-0088kkuukkkkkkwwhh

  t{ : ............................sL{ the : ..................ht{wk : ........................nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdMktu fkko, 21/1, xkR, Mkuxh-

  22, tkeh kku {kufe ykkwt.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAkyku

  rkk Mk{k[khMkt

  (Mkt.Lw.Mk) rMkkwh kk.13ykkk {okku{kt fnuk{kt

  ykwt Au fu, rkk]Lku rktzkLk fhLkkhkhuf rk ekow, kwk-kkikke,

  , Mko, {e,kw,Mkw Mktkk yLkukLk kL kuhu ke fhu Au. yuxwtsLkne rkk] f]kkke s ku kk fkhLkeMk{]r, Mkkik, hk yLku {kuk{uu Au. yrLk {rnLkkLkk rkk]kk{kt rkk]Lku ykk nku Au fu y{khkkwk-kkikke y{Lku rktzkLk yLkurkktse kLk fhe Mk{] fhu.y{kMkLkk hkus rkk] rMksoLke y{kMkykk {nkk fnuk{kt yku Au. surk rkk]kkLkk kth rMkku Mkwek, kko kuhu Lkke fhkk kuykuy{kMkLkk hkus s kkukkLkk rkk]LkkLkk{Lkwt k kuhu Mktkk fhu Au. su{Lkurkk]ykuLke rkrk k Lkke ku{LkkLkk{Lkwt k, kko,kLk kuhu yky{kMkLkk hkus fhk{kt yku Au.y{kMkLkk rMku kk rkk]ykuLkw trMksoLk kk Au. y{kMkLkk rMku rkk]kkukkLkk kwk kuhuLkk kh kh rktzkLkyLku kLke ykk ELku yku

  Au.suke kLku Lksh ytks fu kuLkkukk Lk fhku uEyu suLkku uku{kt kWu fhkku Au.

  khkLkk MkwrMk kkkk{rMkkwhLkk {kk]kk k{rktwMkhkuh{kt {kk]k fhkkerkk]Lkk yk{kLku {kuk {u Au.kwhkku{kt ok {wsk fkkkLk{wrLkyu wt Au fu,{kk]kk rkkorktwMkhkuh{kt {kkkLkwt k fhkke{kkkLkku {kuk kk Au. {kk]kk rkko{ktk fhkke t]r yLku Mk{]rk kk Au. kkLk khwhk{yuk {kk]nkLkk kkk{ktke {wrk{uk yk Mku {kk]k fwonkukLkwt fnuk Au. yLku kthkesMk{k khk ko{ktke {kk]k {kxuuru{kt hnukt rnLwyku khu k

  yLku kLkkke ynet kkhu Au. ynk[ik-khku yLku fkhkf {kMk{ktk rr fhkk {kxu kwyku{kuxe Mktk{kt W{xu Au. rMkkwhLkkrkLk kkku khk {kk]k kkorr fhkk{kt yku Au.

  y{kMk Mk{Mk rkk]yku kk fu Lkkk nku kuk Syk{kLkku ykrMku k rr fhkkLkwt ruk{n Au. suLkku {ok{kt k Wufhku Au. yk rMku {rnkykuketkkLkk ]kLke krh{k fhu Au. yLkuku{Lkk Mko rkk]ykuLkku {kuk kk Au.ku{ {kk]kk rkkokkuh skrkEuke, nekukE kkxe, fehkEke, hkkE Xkfh Mkrnkkkuh{tzLkk rkLk rkkokkuhkuyuuskwt nkwt.

  rMkkwh{kt {kk] kk rkk]k fhk kufku Q{xkt

  y{kMkLkk rLku fhkuwt kko Mk{Mk rkk]ykuLku k] fhu Au

  (Mkt.Lw.Mk.) rkwh kk.13{kMkLku LkkLke Mkhe q k

  fuxe khu kzke nku Au kuLkkukkT~ Lk{wLkku kEfku rkwhkkwfkLkk xxku kk{u uk {kunkku h{kt s keze MkkkeLku{k[eMkLke Mkkke Mke su skyuh{kt fuhkuMkeLk Zw nkw kt Lkkkkyuf LkkLke r[Lkkkheyu ykk Lkw hwMYk kh fhkkt ykk h{ktkkue ykk{kt {fkLk {krfMkrnk ku wkLkku ke skk ku{Lkukteh nkk{kt y{kkMkee{kt Mkkhkh ykuo Mkuzkk AukkueMku yk ytku skk uk LkkUeykk kkkLke xLkk ke {ktzeLkuyL kkkkkuLke kkkMk nkk he Au.

  MkE kkueMk MkqkkuLkk skkyLkwMkkh yk Mk{k rfMMkkLke {kerkkku {wsk rkwh kkwfkLkkxxku kk{u krhkh Mkkku hnukkhk esw kukE MkUkkELkkswLkk {fkLk{kt kEfku hkku fkuE

  fkhkuMkh fuhkuMkeLk Zkuw nkwkuk{kt esw hkLku y[kLkf kezekekLke kk Wkzkk kuLku kkukkLkekkMkuLke keze kek {kxu fkZe nkeyLku {k[eMk Lke Mkeke MkkkeLkuMkkke Mke h{kt skt fuhkuMkeLkZkuw nkw kt Lkke ukkt {k[eMkLke Mkkke Mke Lke yuf r[LkkkheyLku fuhkuMkeLk kLLku Mktkfo{kt ykkkh{kt s ykk qfe WXe nke yLkuukukk{kt ykku rfhk MYkkh fhkkt h{ktLkwt {kuxkkkLkwthk[h[ew keLku k kE kw nkwskhu h{kt keze keLkkh hk eswyLku hk [eLkwkE LkkkkkE yukLLku sk ykkLke yth h{kthkE skk kLLku sk ykkkehehu Mkk heku ke kk nkkykswkksw kzkueykuLke {kekufkuyu ku{Lku h{ktke knkh fkZeLkuy{kk Mkee{kt ktehnkk{kt Mkkhkh ykuoMkuzk nkk.

  rkwh kkwfkLkk xexku kk{{kt kLkuku kLkk

  {k[eMkLke Mkkke Mkekeh{kt ykk kkkkt ku ktkt

  Wkh kwshkkLkk kkLkkwh,rMkkwh, kkx, k, {nuMkkkkeMkkhLkk Mk{u kkteLkkh sk {kxusqs rzw kMkku Au. su kuf yLkuyufMkuk kMkku kuzu Au. ku {kuxkkkuyrLkr{k nku Au. {wMkkVhku yLkurkkeoykuLkk MkkhkLku ukkt kMkkuLkekuMkkLke fu Wk hnukLke sk{ke Lkke. yk{kt yk, ],kkf, e, rkkeoLkeLke nkk

  khu fVkuze kLku Au.kkteLkkhLke ykqhke kMk

  MkMkLku fkhu fuxku {wMkkVhkuLkukk {nuMkkk,kkukhek fu yzks

  kELku kqxf kqxf yL yuMk.xe.kMkkuk kLkke knLkku{kt {wMkkVhe fhkzu Au. yk{ Wkh kwshkkLkk{nLkk nuhku Lkkhkuyuke hkLkkkkxLkkh kkteLkkhLku uzke ykqhkekMk MkukLku fkhu k {wMkkVhku khukhukLke kuke hkk nkuk AkktkkteLkkh {kxu w rzw kMkkukuzkk{kt ykke Lk nkuE kufku{ktuhk yMktkkukLke kke VukE Au.

  Mk{Mk

  (Mk.Lw.Mk) k kk.13hkLkk kkxLkkh kkteLkkh sk ykk {kxu Wkh kwshkkLkk {nuMkkk yLku

  kkLkkwh yuMk.xe.rkkkuLke