Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk...

21
Bouwstenen voor Frisse Scholen Froukje van Dijken

Transcript of Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk...

Page 1: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Bouwstenen voor Frisse ScholenFroukje

van Dijken

Page 2: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Binnenmilieu scholen

Page 3: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Gezonde lucht is belangrijk

▪Meer ventilatie is:

▪Betere leerprestaties

▪ >7% prestatieverhoging als

bestaande bouw naar Frisse

Scholen Klasse B gaat

▪Minder ziekteverzuim

▪ 10-20% minder verzuim als CO2-

concentratie 1000 ppm lager is

(Shendell, 2004) 70

80

90

100

110

120

130

0 2 4 6 8 10 12 14

Re

lati

ev

e p

res

tati

e [

-]

Ventilatie [dm3/s pers]

de Gids (2006) lezen

de Gids (2006) rekenen

Wargocki (2007) rekenen

Bakó-Biró (2008) klokkijken

Bakó-Biró (2008) figuurherkenning

Bakó-Biró (2008) woordherkenning

Shaughnessy (2006) lezen

Shaughnessy (2006) rekenen

Petersen (2015) optellen

Petersen (2015) getallen vergelijken

Petersen (2015) grammaticale redenatie

Petersen (2015) begrijpend lezen

Bouwbesluit 2012 bestaande bouw(3,44 dm3/s pers)

Bouwbesluit 2012 nieuwbouw

(8,5 dm3/s pers)

Page 4: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Aanpak Frisse Scholen: een terugblik

▪ 2006/2007:

▪ Bevestiging VROM: luchtkwaliteit op 80% van de basisscholen

onvoldoende

▪ Start ‘Frisse Scholen’ bij RVO.nl

▪ 2008-2013 Bewustwordingsproject GGD, 4.300 basisscholen

met natuurlijke ventilatie

▪ 2009-2012 EBA-subsidies (ca. 4000 scholen)

▪ 2013-2015 GGD-onderzoek >500 mechanisch geventileerde

basisscholen

▪ 2015-2018 Green Deal Scholen

Page 5: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

GGD-onderzoek mechanische ventilatie scholen

▪Hoe presteren mechanische ventilatiesystemen in scholen?

▪Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

▪Landelijk onderzoek

▪ In Rotterdam:

▪ 103 scholen/schoolgebouwen, 424 lokalen

▪ Mechanische luchttoe- en afvoer (281 lokalen)

▪ Natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer (131 lokalen)

Page 6: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Metingen & inspecties

▪Ventilatiedebiet

▪Duurmetingen CO2-concentratie en temperatuur

▪Risicofactoren luchtkwaliteit

▪ o.a. vervuiling, installatiegeluid

▪Overige risicofactoren binnenklimaat

▪ o.a. oververhitting, regelbaarheid temperatuur

▪Toetsing aan PvE Frisse Scholen

▪Rapport met verbetermaatregelen voor elke school

Page 7: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

331

42

7 5

272

72

2714

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A

(< 21,6 m3/uur pp) (21,6 - 30,6 m3/uur pp) (30,6 - 43,2 m3/uur pp) (> 43,2 m3/uur pp)

Aa

nta

l lo

ka

len

Hoeveelheid luchtverversing per persoon

Volle bezetting (31 pers.)

Huidige bezetting

Ook in mechanisch geventileerde scholen

is de situatie niet best…

Nu 71%

onvoldoende!

(86% bij volledige

bezetting)

11% voldoet aan de Frisse Scholen

ambities van de gemeente

Rotterdam

Resultaat

Page 8: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Bouwvoor 2003

Renovatie na 2003

Bouw2003-2012

Bouwna 2012

Ve

nti

lati

ed

eb

iet p

er l

ok

aa

l [m

3/u

ur]

Resultaat

8

Hoger

ventilatiedebiet in

nieuwe lokalen

Klasse C

Klasse B

Maar het gaat wel steeds beter…

Page 9: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Oorzaken zijn divers

Page 10: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Dit moet anders!

Page 11: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Rotterdamse Aanpak Frisse Scholen

▪Ambitie: 200 Frisse Scholen in 2019

▪5 bouwstenen:

▪Frisse Scholen Toets

▪ ‘Laaghangend Fruit’

▪Prestatiecontracten

▪Aanpak via MJOP / verduurzaming

▪Binnenmilieuscan

Page 12: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Frisse Scholen Toets

▪Doel:

ervoor zorgen dat in Rotterdam alleen nog

maar Frisse Scholen worden gebouwd

▪Doelgroep: nieuwbouw of renovatie

▪Toets aan het Rotterdamse ambitieprofiel

Frisse Scholen

▪Focus op een gezond en comfortabel

binnenmilieu

Page 13: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Wat houdt de toets in?

▪Plantoetsen

▪VO / DO / bestek

▪Controlemetingen

▪Bij oplevering / ingebruikname

▪ 1 jaar na ingebruikname

▪Gebruikerservaringen

▪ 1 jaar na ingebruikname

Page 14: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Successen (?) Frisse Scholen Toets

▪Bijsturen ontwerp

▪Bijv. plek aanzuig verse lucht

▪Nazorg bij oplevering

▪Bijv. correct inregelen

ventilatie, installatiegeluid,

schoon opleveren kanalen

2 m

Page 15: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Successen (!) Frisse Scholen Toets

▪CBS Onze Wereld, Rotterdam

www.vandenberggroep.nl

Page 16: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Successen (!) Frisse Scholen Toets

▪Continue toetsing tav binnenklimaat leidt tot aantoonbaar beter comfort

0,52

1,04

-0,33

-0,63

-0,30

1,55

1,50

0,90

0,60

0,85

-3 -2 -1 0 1 2 3

Geluid

Hoeveelheid licht & visueel comfort

Binnenluchtkwaliteit

Thermisch binnenklimaat

Algemene tevredenheid (gebouw)

Tevredenheid met binnenmilieu

Onze Wereld

Referentie

Page 17: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Laaghangend Fruit

▪Doel: ventilatie terugbrengen op ontwerpniveau

▪Doelgroep: scholen >2003 die niet voldoen aan Frisse Scholen

▪Uitgangspunt: minimale middelen (alleen ‘software’, geen ‘hardware’)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Bouwvoor 2003

Renovatie na 2003

Bouw2003-2012

Bouwna 2012

Ve

nti

lati

ed

eb

iet p

er lo

ka

al [

m3/u

ur]

Klasse C

Klasse B

Page 18: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Prestatiecontracten

▪Doel GGD: aanjagen goed onderhoud van

ventilatiesystemen

▪Doelgroep: nieuwbouw, renovatie & verduurzaming

van bestaande bouw

▪Begeleidingstraject

▪Rotterdam: 1 schoolbestuur (20 scholen)

▪Elders: 3 individuele scholen

▪ 2 nieuwbouw

▪ 1 renovatie

Page 19: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Prestatiecontracten

▪ Inhoud is maatwerk

▪KPI’s energie én binnenklimaat

▪Bonus/malus-regeling

▪School krijgt korting als prestaties niet worden gehaald

▪ Installateur krijgt bonus voor extra prestaties (bijv. extra energiebesparing)

▪ Looptijd contract?

▪ Vergoeding?

Page 20: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Resultaat Rotterdamse aanpak Frisse Scholen

Prognose:

▪Doelstelling 200 Frisse Scholen in 2019

wordt gehaald

▪Maar we zijn er nog niet!

▪Op naar 100% Frisse Scholen

Page 21: Froukje Bouwstenen voor Frisse Scholen van Dijken · Prestatiecontracten Inhoud is maatwerk KPI’senergie én binnenklimaat Bonus/malus-regeling School krijgt korting als prestaties

Bedankt voor uw aandacht!Froukje van Dijken

[email protected]

06-24427561