Free to work

download Free to work

of 14

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een goede arbeidsmarkt is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en de instandhouding van onze welvaartstaat. De meerwaarde voor werknemer, werkzoekende en werkgever valt niet te ontkennen. Het is dan ook zorgwekkend dat de resultaten van onze arbeidsmarkt internationaal ronduit slecht zijn. De arbeidskosten zijn hoog, er werken te weinig mensen, de zwarte economie bloeit als nooit tevoren en het aanbod is niet op de vraag afgestemd. Even zorgwekkend is dat onze arbeidsmarkt helemaal niet voorbereid is op de vele uitdagingen zoals de globalisering, de vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen. Daar bovenop komt dan nog de economische crisis die de arbeidsmarkt ondermijnt.

Transcript of Free to work

 • free to work

 • Free to workJan Denys

  Voor een open en moderne arbeidsmarkt

  HoutekietAntwerpen/Amsterdam

 • Jan Denys / Houtekiet / Linkeroever Uitgevers nv 2010Houtekiet, Katwilgweg, 2, b-2050 Antwerpen

  www.houtekiet.com

  info@houtekiet.com

  Omslag Jan Hendrickx

  Zetwerk Intertext Antwerpen

  Fotos binnenwerk Belga

  Foto auteur Michel Wiegandt

  Eerste druk februari 2010Tweede druk maart 2010

  Derde druk mei 2010

  isbn 978 90 8924 072 9d 2010 4765 1

  nur 780

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

  gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook,

  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint,

  microfilm or any other means, without written permission of the publisher.

 • Inhoud

  Woord vooraf 9

  Hoofdstuk 1De arbeidsmarkt: een markt als geen ander 15

  Hoofdstuk 2Het belang van de arbeidsmarkt 27

  Hoofdstuk 3Pijnpunten, pseudopijnpunten

  en sterke punten van de Belgische arbeidsmarkt 39

  Hoofdstuk 4Waarom loopt het fout? 99

  Hoofdstuk 5Elf belangrijke trends 119

  Hoofdstuk 6De gevolgen van de

  economische crisis voor de arbeidsmarkt 189

  Hoofdstuk 7De moeizame modernisering van de arbeidsmarkt 219

  Hoofdstuk 8De contouren van een moderne en open arbeidsmarkt 231

 • Hoofdstuk 9Wat te doen? Zestig voorstellen

  voor een open en moderne arbeidsmarkt 243

  Hoofdstuk 10De eigen loopbaan 307

  Dankwoord 341

  Noten 343

  Bibliografie 347

  Twintig opmerkelijke quotes 355

 • Mensen als ik vind je overal Op de arbeidsmarkt

  In dit tranendalluk de vos (gorki) in mia

  Wat is talent? Veel mensen zeggen: Een talent is iemand die jarenlang

  binnen een bedrijf carrire heeftgemaakt. Maar dat is vaak iemanddie gewoon heel handig is geworden

  in het vinden van zijn weg binnen eenbedrijf. Voor mij is een talent juistiemand die zich in verschillende

  bedrijven heeft weten te etaleren eneen constante groei heeft doorgemaakt.

  De kunst voor de humanresources-afdeling bestaat erin om dat soorttalent op het juiste moment bij je

  bedrijf binnen te halen.tjahny bercx - het financieele dagblad

  12 september 2009

 • Woord vooraf

  We werken om te leven. We leven niet om te werken. Niet zelden wordt aan die slagzin ook de metafoor van de uitgeperste citroen gekoppeld. Het is een veelgebruikte slogan die daarnaast ook associaties

  oproept met 19de eeuwse werkomstandigheden van uitbuiting en mishan-deling in het industrile Vlaanderen. Hij is ook vaak te horen in discussies

  over flexicurity of langer werken. Daarmee wordt het debat meestal in de kiem gesmoord. We moeten immers, zo luidt het, naast werken, ook nog

  tijd hebben voor onszelf.

  Maar het is een slogan die zo hol klinkt als een valse muur. Want waaruit

  is dat echte leven dan wel opgebouwd? En is het niet betreu rens waardig

  dat veel mensen maar beginnen leven eens ze s avonds de deur van hun

  kantoor achter zich dichtgegooid hebben? Het is op zn zachtst gezegd een

  bijzonder beperkte kijk op het leven, die evenwel diep verankerd zit in onze

  collectieve beeldvorming. We kunnen gerust teruggaan tot Genesis, tot het vers gij zult werken in het zweet uws aanschijns. Werk is voor velen een

  vierletterwoord dat we zonder gne op straat mogen uitspreken.

  Nochtans zou werk moeten beschouwd worden als een essentieel, niet

  te verwaarlozen onderdeel van het leven, dat best zo niet meer dan toch

  minstens even kwaliteitsvol is als datgene wat zich buiten de werksfeer af-

  speelt. Ontspannen is een mateloos aangename bezigheid, maar zonder

  werk worden ontspanning en verveling al snel synoniemen.

  Werken doet men niet alleen om den brode, maar om een veelvoud

  aan redenen. Werkende mensen staan met meer zelfvertrouwen in het

 • free to work10

  leven, zijn beter gentegreerd in de samenleving, zijn gezonder en bouwen

  voort aan hun competenties en vaardigheden. Terecht merkt Jan Denys op

  dat werkloosheid een groter probleem inhoudt dan enkel het verlies van

  inkomen. Of in de woorden van John Len non:Work is life, you know, and without it, theres nothing but fear and insecurity.

  Zolang we werk en leven als twee gescheiden werelden zien, doen we

  onszelf dus niet alleen vreselijk tekort, maar zal onze negatieve per ceptie

  van werk niet snel ten goede keren. Nochtans is die afwijzende benadering

  de oorzaak van onze stugge en weinig dynamische arbeidsmarkt. Met dit

  boek gooit Jan Denys de knuppel in het hoenderhok en houdt hij een warm

  pleidooi om die arbeidsmarkt niet langer te zien als een hellevuur dat een

  ontslagen werknemer wacht, maar als een forum van nieuwe mogelijkheden

  en kansen.

  Jan vergelijkt de arbeidsmarkt met de middeleeuwse horigheid. Horigen

  waren verbonden aan het land dat ze bewerkten en aan de eigenaar ervan.

  In ruil voor een deel van de oogst konden zij rekenen op de bescherming

  van de landheer. Toch was het lang niet vanzelfsprekend de relatie met de

  heer stop te zetten en elders een ander leven op te bouwen. Wel integendeel,

  meestal werd de horigheid doorgegeven van generatie op generatie. Veel

  bewegingsruimte was er in zon relatie dus niet. Vandaag hebben werkne-

  mers alle vrijheid om nieu we horizonten op te zoeken. En toch gebeurt

  dit niet. Het scenario van de ideale loopbaan voltrekt zich voor velen nog

  steeds binnen hetzelfde bedrijf. Men promoveert en bouwt ancinniteit

  op bij dezelfde werkgever. Het lijkt erop dat de verplichte horigheid van de

  middeleeuwer plaats gemaakt heeft voor een verbintenis die de werknemer

  zichzelf heeft opgelegd.

  Terecht merkt Jan Denys op dat werknemers nog steeds te weinig mondig

  zijn, te weinig het recht op veranderen in handen nemen, en zich te veel

  schikken in de horigheid aan het bedrijf waar ze bij het begin van hun car-

  rire beland zijn. De mobiliteitsgraad bij werknemers ligt bijzonder laag.

  En toch, het kan ook anders. Werknemers moe ten zich veel sterker bewust

  worden van hun waarde, en hun competenties ten volle laten renderen.

  Dat zij zich daarvoor nu en dan op de arbeidsmarkt moeten begeven, hoeft

  helemaal geen pijniging te zijn. Werknemers zijn nog te bang voor een el-

  lenlange calvarietocht. Onbekend maakt onbemind; het is een waarheid

  die evengoed voor de arbeidsmarkt geldt.

 • woord vooraf 11

  Jan Denys ontleedt haarfijn waar het fout loopt en waarom we er zo

  moeizaam in slagen nieuwe wegen in te slaan. Sommige oorzaken liggen in

  de logheid van onze bureaucratie. Structuren hebben de neiging zichzelf al

  te veel in stand te houden in weerwil van maatschappe lijke veranderingen.

  Op die manier bepalen de structuren het beleid in plaats van andersom.

  Denys geeft richtlijnen aan zowel vakbonden als werkgeversorganisaties

  over hoe zij zich kunnen hervormen om tegemoet te komen aan de noden

  van de arbeidsmarkt.

  Veel van de pijnpunten waaronder onze arbeidsmarkt gebukt gaat, zijn

  terug te brengen tot angst. Er heerst bij verscheidene actoren een grote angst

  voor verandering. Vooreerst moet de mentaliteit worden omgebogen. De

  werknemer wordt nog steeds beschouwd als een hulpeloze marionet die

  zoveel mogelijk moet afgeschermd worden van de kwade buitenwereld.

  Gevolg is dat de eigen werkplek voor veel werk nemers nog steeds als het

  alfa en het omega geldt. Het is dan ook met lood in de schoenen dat zij na

  eventueel ontslag opnieuw hun weg op de arbeidsmarkt moeten zoeken,

  een plek waar je naartoe gestuurd wordt, niet waar je zelf spontaan heen

  gaat. En die arbeidsmarkt is nog te veel een statisch gebeuren. Werklozen

  hebben het vaak bijzonder moeilijk aan de bak te komen, terwijl werkgevers

  de insiders hun werknemers vaak te veel aan zich binden en afschermen

  van de arbeidsmarkt.

  We moeten de arbeidsmarkt beschouwen als een plaats waar werkne-

  mers, werkzoekenden en werkgevers mekaar vinden, en waar voor elke

  partij interessante perspectieven geboden worden. Het is geen ge wone

  markt die volgens de klassieke marktprincipes draait, want zo wel de vraag

  als het aanbod komt van beide zijden. Werkgevers bieden vacatures aan

  maar vragen ook arbeidskrachten, terwijl werknemers hun potentieel en

  competenties aanbieden maar ook op zoek zijn naar werk. Tussen beiden

  ontwikkelt zich dus een relatie van wederkerigheid.

  Het pleidooi voor meer mobiliteit moet gepaard gaan met loop baan-

  zekerheid voor een werknemer. De huidige crisis heeft ons alvast de ogen

  geopend voor het feit dat geen enkele werkgever vandaag de dag nog werk-

  zekerheid kan bieden aan zijn personeel. Dat hoeft op zich geen ramp te zijn,

  zolang elke werknemer te allen tijde klaar staat om zich op de arbeidsmarkt

  te begeven en de draad van zijn loopbaan met een andere invulling opnieuw

  op te nemen. De versterking en erkenning van competenties tijdens de

 • free to work12

  loopbaan via opleidingen moet ervoor zorgen dat werknemers ook op latere

  leeftijd naar ander werk kunnen zoeken. Dit model van flexicurity zal onze toekomstige arbeidsmarkt kenmerken.

  Die nieuwe benadering van onze arbeidsmarkt moet ons toelaten het

  eerste conjuncturele herstel aan te grijpen om iedereen aan he