Fractuurpreventie: rol verpleegkundige op de Fractuur- en Osteoporosekliniek

download Fractuurpreventie: rol verpleegkundige op de Fractuur- en Osteoporosekliniek

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Verpleegkundige Osteoporosezorg, Presentatie van P. v.d. Berg op 18 november 2011 voor de Stichting IWO.

Transcript of Fractuurpreventie: rol verpleegkundige op de Fractuur- en Osteoporosekliniek

  • 1. Verpleegkundige Osteoporosezorg h t ig rg Achtergrond Historiey r eo . Doelstellingen p B c .d Ontwikkelingen . v P

2. RIVM Incidentie50 jaar en ouder: vrouwen 17%h tig rg mannen 5% y r e o .p BOp 50-jarige leeftijd is het fractuurrisico: (life long) vrouwen 40%c .d mannen 13%. vP 3. PrevalentietWervelinzakkingen: 5% oudere mannenhig rg 24% oudere vrouwen y r e o .p BJaarlijks:c .dv 15.000 polsfracturen P . 20.000 heupfracturen stijging met 230 heupfracturen per jaar aanslag op verplaatste zorg 4. RIVM Prognose ziektelast 2005-2025 h tyig rgr eo .p B c .d . v De prevalentie: P Vrouwen 640.000 (2005) naar 880.000 (2025) = + 37% Mannen 210.000 (2005) naar 325.000 (2025) = + 50% (cumulatief model zonder `dubbele vergrijzing`) 5. Fractuur en Osteoporosepoliklinieken Glasgow Fracture Liaison Service Mc Lellan Groningen - Hegemanh tig rg Gestructureerde opzet F&O polikliniek y r e Systematische inclusiep B Geprotocolleerde aanpak o .c .d Aansturing vanuit ?v Verpleegkundige als spil.P 6. Verpleegkundige: waarom? Brugfunctie chirurgische en beschouwende vakkent Kennis van fracturen in herstelfasehig rg Endocrinologische kennis y r e Laagdrempelig contact met patintp B Goed in staat tot verzorgen verpl. polikliniek o .c .d Hoge `productie` Betrouwbaar. v BereikbaarP Rapportage hoge medicatietrouw-cijfers Anneke Brouwer De rol van de nurse practitioner bij osteoporoscreening 2011 CVS Caremark Journal of managed Care 7. Verpleegkundige rollen Anamnese - Fracturen Medicatiegebruik h t ig rg Alcohol en rokeny Voedingsgewoontenr e p B Lichaamsbewegingo . c .d Interpretatie dexa scan icm frax en garvan v Inzetten behandeling . P Aanvullende diagnostiek Spilfunctie Anneke Brouwer De rol van de nurse practitioner bij osteoporoscreening 2011 CVS Caremark Journal of managed Care 8. De verpleegkundigeRespons vanuit 35 klinieken HBOV12h t MBOV 5 yig rg r ep B A inservice 23 Radiol. lab. PA o .c .d1v3 VS Docent P .21Enquete VF&O 2011 9. Fractuurpreventiepolikliniek h tyig rgr eo .p B c .d . v P 10. Fractuurpreventiepolikliniek Opsporen van patint-at-risk t Inclusie van fractuurpatint h ig rg Organisatie van spreekuury r e Participatie in spreekuur p B Ketenzorg / transmuraalo . Kwaliteit c .d Follow up . v P 11. PreventieUniversele preventie richt zich op de algemene bevolking die niet t gekenmerkt wordt door het bestaan van verhoogd risico op ziekte. h ig rg Selectieve preventie richt zich (ongevraagd) op (hoog)risicogroepen in der e bevolking. Selectieve preventie heeft tot doel de gezondheid van specifiekey risicogroepen te bevorderen door het uitvoeren van specifieke lokale, regionale of p B landelijke preventieprogramma s. o . c .d Gendiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. . v Zorggerelateerde preventie richt zich op individuen met een ziekte of een P of meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en erger te voorkomen. 12. Inclusie35 Klinieken SEH 33 Trauma/fractuurpoli 7 h t Gipspoli Radiologieyig rgr e71 2 p B23o . 4 Orthopaedie c .d85 6 Mammapoli1 . v DBC registratie2 Overig Huisarts P7 10 Enquete VF&O 2011 13. Organisatie Polikliniek35 klinieken 46 respondenten h tGeorganiseerd door:yig rgr e Chirurgie/orthop/trauma p B15 Reumatologieo . Interne gen./endo c .d24 1 2 v 9 3 4 Geriatrie P . 2 Enquete VF&O 2011 14. Polikliniek uren Respons vanuit 35 kliniekenh t Openingsuren polikliniek yig rg r e Openingsuren gemiddeld 11,66 uur per weekp B Beschikbaarheid verpleegkundige gemiddeld 13,46 uur per o .c .dweek Uitnodigingen. vP Uitnodigingen schriftelijk 36 respondenten Uitnodigingen mondeling 18 respondentenEnquete VF&O 2011 15. Kwalificatieprofielh t yig rg r e o .p Bc .d. vP 16. Taakgebieden Patintgebonden taakgebieden Organisatieh tig rg Beroep y r e o .p Bc .d. vP 17. Clintgebonden taakgebieden Het clintgebonden taakgebiedKerntaken Werkprocessen t 1. Toeleiden van (potentile)1. Logistiek toeleiden hdoelgroep(en) richting zorgcontinum integrale ig rgOsteoporosezorgr e 2.Casefinding 1. Kennismaken met de clint(e) en zijn/haar contexty 2. Vaststellen van de benodigde zorg: p B 3. (Zelf)zorgmanagement faciliteren 1. Kortdurende coachingo . 2. Kortdurende begeleiding c .d 3. Stabiliserende begeleiding 4. Verpleegkundig consulentschap1. Advisering: informatie en adviesverlenen 2. Advisering: triage en verwijzing v 3. Educatie 5. 6.Integraal casemanagementVroege onderkenning en preventie P . 1. Casemanagement intern 2. Casemanagement / verwijzen naar extern 1. Selectieve preventie verlenen 2. Gendiceerde preventie verlenen 3. Zorggerichte preventie uitvoeren 2011 Kwalificatieprofiel VF&O verpleegkundige osteoporosezorg 18. Taakgebieden Organisatie en beroepHet organisatiegebonden taakgebied h t7.Clintgegevensbeheer1. Registreren en rapporteren clintgegevens2. (Bijdragen aan) onderzoeken ig rgr e8.Kwaliteitsbewaking en 1. Uitvoeren van taken ten behoeve van ZorgbeleidyInnovatie 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van Zorgbeheer p B9.Netwerken 1. Ontwikkelen en onderhouden sociale kaarto .2. Netwerken/samenwerken binnen de eigen werksetting c .d3. Netwerken/samenwerken vanuit eigen werksetting v Het beroepsgebonden taakgebied .10. Kwaliteitsbewaking Pvan de functie-uitoefening1. Onderzoek doen ten behoeve van de functie Verpleegkundige Osteoporosezorg2. Professionaliseren en permanente deskundigheidsbevordering3. Het borgen van de ontwikkeling Verpleegkundige functie- uitoefening binnen het zorgcontinum Osteoporose 2011 Kwalificatieprofiel VF&O verpleegkundige osteoporosezorg 19. Organisatorische uitdagingen Organisatie van een opleiding tot Verpleegkundige Osteoporosezorg h t ig rgr e De Eerste Kamer heeft op 1 november 2011y ingestemd met voorschrijven van medicijnen dooro .p B nieuwe beroepen in nabije toekomst. c .d Kwaliteit: Zichtbare Zorg . Ketenstructuur v DBC & DOT P 20. Zichtbare Zorg IGZ Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen. h t ig rgJaarlijks aangepaste set van kwaliteitsindicatoren, met als doel hetr everzamelen van gegevens voor de toezichthoudende taak van deInspectie.y p Bo . c .d Zichtbare Zorg Ziekenhuizen . vJaarlijks aangepaste, aandoeningspecifieke indicatorensets, vooral Pgericht op de zorginkoop door zorgverzekeraars en keuzevrijheidvan de patint. Definitie Kwaliteitsinstituut CBO www.zichtbarezorg.nl 21. Zichtbare Zorg - indicatoren een meetbaar element (meestal een getal,percentage of ratio) van zorgverlening, dat eentsignalerende functie heeft met betrekking tot dehkwaliteit van de betreffende zorg(verlener).ig rg y r e Verplichte aanlevering vanaf 2012. o .p Bc .d Tijdelijk (?) sterk vereenvoudigd.. v Wel toegevoegde klantpreferenties.P De verpleegkundige osteoporosezorg terug als indicator!Definitie Kwaliteitsinstituut CBOwww.zichtbarezorg.nl 22. Uitdagingen Stijgende ziektelasth t Visie overheid op preventie DBC & DOT yig rg r ep B Inzet verpleegkundige o .c .d Transmurale systematiekv Grote inzet op medicatietrouwP . 23. Medicatietrouw Zoeken naar krachtige interventiesh tig rg r e Menselijk contact met patient yp B Toepasbare interventies o . Motivational interviewingc .d Verpleegkundige expertise. v Multidisciplinaire support TransmuraalP 24. Medicatietrouw: ondersteuning doorverpleegkundige De rol van de nurse practitioner bij screening op osteoporose. h tAfstudeeronderzoek Anneke Brouwer. ig rg AJMC 2010. Verpleegkundigen en apothekers behoren tot dey r emeest betrouwbare groepen zorgverleners p BJCE&M 2004 Clowes. The impact of monitoring on adherence.o . c .d NursingTimes 2009. Nurse led Fracture liaison service significantlyimproves osteoporosis treatment. . vJAANP 2010. Greene. Outcome of an osteoporosis disease- Pmanagement program managed by nurse practitioners Aandacht voor medicatietrouw door echte mensen werkt (?) 25. Take home Goede structuur Fractuurpreventiepolikliniek h t Lifestyle interventiepolikliniek ig rgr e Verpleegkundige spin in web met brede kennisy p B Goed ingepast modelo . c .d Maximale inclusie & organisatie follow up v Financile snit . Inzet op kwaliteit P