Folder vrijwilligerswerk goed_verzekerd_2009

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Folder vrijwilligerswerk goed_verzekerd_2009

1. Vrijwilligerswerk goed verzekerd 2. De gemeente Hellendoorn kent al jaren Schade claimenVNG Vrijwilligers BasisPolis een collectieve ongevallenverzekering.Als u schade wil verhalen op de verze-Ongevallen- en persoonlijke eigendom- Vanaf 1 januari 2010 wordt deze verze-kering, doet u dat met een schadefor- menverzekering voor vrijwilligers kering nog uitgebreider dan voorheen: mulier. Dit schadeformulier is te vindenVerzekerd bedrag: 12.500,- bij de VNG Vrijwilligerspluspolis, van Cen- op www.hellendoorn.nl. overlijden en 25.000,- bij blijven- traal Beheer Achmea. Alle vrijwilligers,De gemeente controleert de gegevensde invaliditeit clubs en verenigingen in de gemeenteen of de geleden schade inderdaad Geneeskundige kosten zijn verze- Hellendoorn zijn automatisch verze- tijdens het uitvoeren van vrijwilligers- kerd tot 1.000,- per gebeurtenis kerd per 1 januari 2010.werk is ontstaan. Is dat het geval, dan Psychische hulpverlening (trauma- stuurt de gemeente de schadeclaimdekking) is verzekerd tot 2.500,- Wie zijn verzekerd? door naar verzekeraar Centraal Beheerper gebeurtenis Als u als vrijwilliger in georganiseerd Achmea, die de claim verder afhandelt.Acute huishoudelijke hulp (20 uur) verband, onverplicht en onbetaald Bij sommige polissen is er sprake van Persoonlijke Eigendommenver- werk doet voor anderen en/of de sa- een eigen risico. Dat is in principe voorzekering: Maximaal 5.000,- per menleving, bent u via de polis van de rekening van de vrijwilliger, tenzij degebeurtenis. Voor de volgende gemeente verzekerd. vrijwilligersorganisatie intern anders kostbaarheden geldt als maximum de werkgemeente of de vrijwilligers-heeft afgesproken. per gebeurtenis: Alle vrijwilligers zijn dus verzekerd:organisatie. Op deze manier valt uComputerapparatuur: 1.500,- ongeacht leeftijd; nooit tussen wal en schip. Andersom Verzekeringsoverzicht VNG Fiets: 750,- ook bij eenmalige activiteiten;geldt het ook: vrijwilligers uit eenVrijwilligerspolisBeeld & geluidsapparatuur, (zonne) geen minimum aantal uren vereist;onverzekerde gemeente, die vrijwil- De gemeente Hellendoorn heeftbril/set contactlenzen, sieraden of ook bij kerkelijk werk en buurtacti- ligerswerk doen voor een organisatiegekozen voor het meest uitgebreide kunstmatige gebitselementen:viteiten.in de gemeente Hellendoorn, zijn ookpakket bij verzekeraar Centraal Beheer 500,- verzekerd.Achmea, bestaande uit de BasisPolis Horloges: 250,- Voor alle verzekeringen (behalve de en de PlusPolis.* Maximaal verzekerd bedrag voor Ongevallenverzekering) geldt dat ze Uitzonderingenalle vrijwilligers per gebeurtenis is alleen schade dekken die niet al gedekt U kunt geen aanspraak maken op deze 1.250.000,- wordt door een andere verzekering. De verzekering, als u werkt als vrijwil- Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de verzekering geldt alleen in Nederland;lige brandweerman/vrouw, vrijwilligeOngevallen- en Persoonlijke Eigen- incidentele vrijwilligersactiviteiten politiemedewerker, mantelzorger ofdommenverzekering. in het buitenland zijn wel verzekerd(maatschappelijke) stagiaire: de wet (denk bijvoorbeeld aan het begeleiden beschouwt deze groepen niet als vrij- Aansprakelijkheidsverzekering voor van een jeugdkamp). williger. Als u mantelzorger bent, kunt vrijwilligers u zich wel via de gemeente verzekeren Verzekerd bedrag 2.500.000,- Als u als inwoner van de gemeente voor Ongevallen- en persoonlijkeper aanspraak, gelimiteerd tot Hellendoorn vrijwilligerswerk doet in eigendommen. 5.000.000,-per verzekeringsjaar een andere gemeente, die geen vrijwil- m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen ligersverzekering kent, bent u verze- Aanmelden niet nodig risico: 0,-. kerd via de polis van Hellendoorn.Iedere inwoner van de gemeente Hel- Bij spullen in bruikleen/beheer: Heeft de gemeente of de vrijwilligers-lendoorn die als vrijwilliger actief is bijverzekerd bedrag 5.000,- per aan- organisatie waarvoor u als vrijwilliger een vrijwilligersorganisatie, binnen ofspraak. werkt wel een eigen vrijwilligersver- buiten de gemeente, is automatisch zekering? Dan bent u verzekerd viaverzekerd. 3. VNG Vrijwilligers PlusPolis Nog vragen? Aansprakelijkheidsverzekering Heeft u na het lezen van deze bro- voor rechtspersonen chure nog vragen, dan kunt u contact Verzekerd bedrag per aanspraakopnemen met mevrouw F .Geerink, tel: m.b.t. vrijwilligers: 2.500.000,- 0548-630641, e-mail: [email protected] gelimiteerd tot 5.000.000,- per lendoorn.nl verzekeringsjaar. Eigen risico 100,- Het eigen risico wordt rechtstreeks met de rechtspersoon Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen. afgewikkeld.De tekst in de polis is de rechtsgeldige tekst. Bestuurdersaansprakelijkheidsver- zekering voor vrijwilligers Verzekerd bedrag: 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer be- draagt dan 500.000,- .Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen Verzekerd bedrag: 1.000.000,- Deze brochure is een uitgave van de gemeente Hellendoorn per aanspraak gelimiteerd tot 1.000.000,- per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: 500,- per aanspraak Het eigen risico wordt rechtstreeks met de rechtspersoon afgewikkeld.Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers Verzekerd bedrag Rechtsbijstandbij strafrecht: 40.000,- als maxi-mum voor alle aanspraken m.b.t.vrijwilligerswerk tesamen. Verzekerd bedrag Verhaalsrechts- november 2009bijstand: geen maximum.