Folder DSMKeukens verjaardagen Beveren-Leie week 47

5
VERJAARDAGEN WWW.DSMKEUKENS.be • info@DSMKEUKENS.BE 30 % KoRTinG op meubilaiR 20 % KoRTinG op eleCTRoluX inbouWToeSTellen DooRDaCHT STiJlVol MoDieuS + 25 vrijdag november van 10-18u 26 zaterdag november van 10-18u 27 zondag november van 10-18u 28 maandag november van 10-18u We RealiSeRen uW DRoomKeuKen 24 donderdag november van 10-18u “kijk eens wat een keukens” KoRTRiJKSeWeG 111 • 8791 beVeRen - leie • Tel. 056/72 05 00

description

Folder DSMKeukens verjaardagen Beveren-Leie week 47

Transcript of Folder DSMKeukens verjaardagen Beveren-Leie week 47

VERJAARDAGEN

www.dsmkEukEns.be • [email protected]

30%KoRTinGop meubilaiR

20%KoRTinGop eleCTRoluX inbouWToeSTellen

dooRDaCHT sTiJlVol moDieuS

+25

vrijdag

novembervan 10-18u

26zaterdag

novembervan 10-18u

27zondag

novembervan 10-18u

28maandag

novembervan 10-18u

We RealiSeRen uW DRoomKeuKen

24donderdag

novembervan 10-18u

“kijk eens

wat een keukens”

KoRTRiJKSeWeG 111 • 8791 beVeRen - leie • Tel. 056/72 05 00

DO

OR

DA

CH

T

wij mAken uw keuken pRAkTisCH & effiCiënTOORDACHT

20%kORTinGOp eLeCTROLuX inBOuwTOesTeLLen+30%

kORTinGOp meuBiLAiR

DSM DenkT AAn HeT MILIEU!

GREENTECKITCHENnieuw, nATuuRLijk, DuuRzAAm

ExCLUSIEf

5.662pRijs Dsm OpsTeLLinG

DE NIEUWE KEUKEN vooR DE KoMENDE GENERaTIES

minDeR GewiCHT meT DezeLfDe sTeRkTeBeweRkinGs- en veRweRkinGsmOGeLijk-HeDen

TOpkwALiTeiT eXCLusief Bij Dsm keukens

een nieuwe BAR in Huis?LeT Op De DeTAiLs

TijDens Onze vERJaaRDaGEN

BezemkAsT GekLeuRDe BinnenkAsT in DezeLfDe wARme kLeuR

5.662pRijs Dsm OpsTeLLinG

30% Op meuBiLAiR + 20% kORTinG Op eLeCTROLuX inBOuwTOesTeLLen

Le mAnskAsT, De iDeALe HOekOpLOssinG

BinnenLADes

6.388pRijs Dsm OpsTeLLinG

30% Op meuBiLAiR + 20% kORTinG Op eLeCTROLuX inBOuwTOesTeLLen

TRenDy OpBeRGkAsT

LuXueuse kRuiDenkAsT

30% Op meuBiLAiR + 20% kORTinG Op eLeCTROLuX inBOuwTOesTeLLen

HAnGkAsTen in GLAsLAmeLLen meT sensORTeCHniek

DOORDACHTe BesTekinDeLinG

5.662pRijs Dsm OpsTeLLinG

30% Op meuBiLAiR + 20% kORTinG Op eLeCTROLuX inBOuwTOesTeLLen

speCiALe Open sCHuivenDe DeuRen

eXTRA LARGe HOekkAsT

D

miLieuBewusT wOnen wORDT sTeeDs BeLAnGRijkeR, DAAROm DRAAGT Dsm keukens OOk een sTeenTje Bij Om HeT miLieu Te HeLpen. Dsm keukens pResenTeeRT u ALs eeRsTe een miLieuvRienDeLijke keuken AAn een DemOCRATisCHe pRijs en GepRODuCeeRD meT een TOpkwALiTeiT. DiT wORDT mOGeLijk GemAAkT DOOR De miDDensTe LAAG vAn HeT pLAATmATeRiAAL Te veRvAn-Gen DOOR HOOGwAARDiG mATeRiAAL GemAAkT vAn eenjARiGe pLAnTen. Deze sneL BijGROeienDe GROnDsTOffen, ResuLTeRen TOT minDeR OnTBOssinG.

een keuken HOefT nieT LOmp en zwAAR Te zijn: De kwALiTeiT TeLT. Deze nieuwe evOLuTie zORGT DOOR HeT GeRinGe GewiCHT vOOR minDeR eneRGieveRBRuik Bij pRODuCTie en in HeT TRAnspORT. DiT LeiDT TOT zOmAAR 30% minDeR CO2 uiTsTOOT. minDeR GewiCHT meT DezeLfDe sTeRkTe, BeweRkinGs- en veRweRkinGs-mOGeLijkHeDen. TOpkwALiTeiT vOOR een LiCHTeR GewiCHT AAn een HeeL DemOCRATisCHe pRijs, eXCLusief GemAAkT DOOR Onze fABRiek vOOR Dsm keukens. Dsm keukens DenkT AAn HeT miLieu, u OOk?

STI

JLV

OL

20%KORTINGOp ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN+30%

KORTINGOp mEUBILaIR

EEN KEUKEN ONTWORpEN VOOR GEBRUIKERS dIE Op zOEK zIJN NaaR dETaILS EN KWaLITEIT, VERVaaRdIGd mET dE NIEUWSTE TEChNIEKEN: LaSERVERLIJmING. 7.350

pRIJS dSm OpSTELLING30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN

SUpERhaNdIG

BEzOEK ONzE TOONzaaL mET dE GROOTSTE KEUzE IN ELKE STIJL,

maTERIaLEN EN KLEUREN

een dSm keuken

voor elke Stijl

en voor elk budget

MODERN

hET CONTRaST VaN dONKERE TINTEN mET WIT zORGT VOOR EEN STIJLVOLLE ELEGaNTE UITSTRaLING. VOOR WIE NET daT IETSJE mEER WILT.

mET ChaRmE EN STIJL. dE dETaILS IN GELaKT ESSENhOUT zORGEN VOOR daT pERSOONLIJKE TINTJE, WaaR U VaN hOUdT.

MODERN LANDELIJK

LaNdhUISSTIJL EN TOCh TIJdLOOS, COmpaCT maaR TOCh FUNCTIONEEL. EEN KEUKEN Om TE LEVEN, GENIETEN EN ONTSpaNNEN!

TIJDLOOS

5.907pRIJS dSm OpSTELLING

30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN

STRaK EN dESIGN EN FUNCTIONaLITEIT IN haRmONIE.LET Op dE VOLLEdIG INGEWERKTE KaSTENWaNd.

MODERN

5.662pRIJS dSm OpSTELLING

30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLENKLaSSIEK OF mOdERN VOOR ELK WaT WILSTIJLVOLS

TIJdENS ONzE verjAArdAgen

dEzE KEUKEN IN pLaTINa EIK STRaaLT WaRmTE EN LIEFdE VOOR SChOONhEId UIT.pERFECT VOOR STIJLVOL INRIChTEN EN WONEN.

LANDELIJKSpaNNENd CONCEpT: COmpaCTE UNITS mET COmFORTaBELE KEUKENTEChNIEK.EEN BIJzONdER STIJLVOLLE maTERIaaLmIX.

TIJDLOOS

TIJDLOOS

7.207pRIJS dSm OpSTELLING

30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN

MODERN

11.450pRIJS dSm OpSTELLING

30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN

zUIVERE VORm IN dEzE EIGENTIJdSE paSTORIESTIJL. EEN GELaKTE KEUKEN dIE RUST UITSTRaaLT. VERKRIJGBaaR IN RaLKLEUREN.

INOX LOOK. INdUSTRIEEL hOOGSTaNdJE VaN LIJNEN. hIER WORdT mET EChT INOX maTERIaaL GEWERKT, OOK VOOR hET WERKBLad.

EEN pRaChTIGE WOONKEUKEN IN OLd COTTaGE STIJL. pURE KLaSSE mET EEN STERK KaRaKTER. 6.388

pRIJS dSm OpSTELLING30% Op mEUBILaIR + 20% KORTING Op ELECTROLUX INBOUWTOESTELLEN

LANDELIJK

OOK aLS WERKBLad VERKRIJGBaaR.

Mo

die

us

de modernste fabriek van europa!WaarsCHiJnLiJk de BeSTe KWaLITeIT in euroPa!

modernste teCHnieken en materiaLenodieusM

aLLe Weergegeven PriJzen in deze foLder ziJn gebaseerd oP dit eenvoudige doCH sPeeLse ontWerP, de dsm oPsteLLing.

dSMoPsteLLing

Waarom een keuken koPen biJ dSM KeuKenS oP deze verJaardagen?✔ keuken 2 Jaar oP afroeP zonder PriJsverHoging.

✔ 200% PriJsgarantie.

✔ eigen oPLeidingsCentrum.

✔ de mooiste sHoWrooms van beLgië.

✔ advies oP maat.

✔ keukens voor ieders budget.

✔ gezeLLig keukens kiJken en uitrusten in ons dsm Café.

✔ de aLLernieuWste keukenteCHnieken, ongeLoofLiJk!

✔ beste PriJs/kWaLiteitsverHouding.

✔ 420 keukens oPgesteLd met 1001 ideëen.

✔ de beste keukenadviseurs van beLgië.

✔ 3 gebruikskLare demokeukens met aPParaten van aeg, mieLe en kÜPPersbusCH

daarom dSM KeuKenS!

de mooiste en meest ComPLete toonzaLen van BeLgIë!

famiLie verstraete uit Wakken

famiLie traens uit brugge

famiLie Joosten uit toLLembeek

famiLie de WaCHter uit berLaar

20%kortingoP eLeCtroLuX inbouWtoesteLLen+30%

kortingoP meubiLair

tiJdens onze VerJaardagen

geniet van Het Leven! deze roYaLe uitstraLing met detaiLs zoaLs rieten manden, kransLiJsten, gLazen oPzetkasten, ... zorgen voor een gezeLLig karakter.

Wij

zijn

nie

t ve

ran

twoo

rdel

ijk v

oor

even

tuel

e dr

uk-

en

of

afbe

eldi

ngs

fou

ten

.Kortrijks

eweg

Ringlaan

Spijkerlaan

Sprietestraat

Heerbaan

Ringlaan

Deerlijksesteenweg

Kortrijksesteenweg

Gents

esteen

weg

Rijksweg

Stassegemsesteenw

eg

WAREGEM

Hoogstraat

Wareg

emstra

at

Deerli

jksew

eg

Expresweg

Expresweg

E17

E17

N43

N43

N36

HARELBEKE

DEERLIJK

E17

E17

KORTRIJK

N36

N43

WaregemstraatDesselgemseweg

www.dsmkeukens.be • [email protected]

Uw KeUKen OP mAAT in 4 stappen

U komt met uw afmetingen naar de toonzaal: zelfgenomen maten, een plan van de architect of een eenvoudige schets is genoeg.

Onze keukenadviseurs werken samen met u het keukenplan uit. Zij zorgen ervoor dat de ruimte van uw keuken optimaal benut wordt volgens ieders budget! Het ontworpen plan wordt in 3D uitgewerkt.

Onze plaatsingsdienst komt uw droomkeuken installeren.

De familie Deswaef geniet vanaf nu volop van hun nieuwe DSM Keuken.

1 2 3 4

VeRJAARDaGen25

vrijdag

novembervan 10-18u

26zaterdag

novembervan 10-18u

27zondag

novembervan 10-18u

28maandag

novembervan 10-18u

24donderdag

novembervan 10-18u

“kijk eens

wat een keukens” 20%KoRtinGop eLeCtRoLUX inboUwtoesteLLen+30%

KoRtinGop meUbiLaiR

KoRtRijKseweG 111 • 8791 beveRen - Leie • teL. 056/72 05 00 • faX 056/64 61 55

van e 17: afRit waReGem tot n43 RiChtinG haReLbeKe

(Dsm KeUKens op Uw ReChteRKant)

van e 17: afRit DeeRLijK tot n43 RiChtinG waReGem

(Dsm KeUKens op Uw LinKeRKant)

“kijk eenswat een keukens”