Focusgroep: De kracht van kwetsbaarheid “Kwetsbaarheid bij cursisten in het...

of 13 /13
Focusgroep: De kracht van kwetsbaarheid “Kwetsbaarheid bij cursisten in het volwassenenonderwijs” (29/05/2013)

Embed Size (px)

Transcript of Focusgroep: De kracht van kwetsbaarheid “Kwetsbaarheid bij cursisten in het...

 • Dia 1
 • Focusgroep: De kracht van kwetsbaarheid Kwetsbaarheid bij cursisten in het volwassenenonderwijs (29/05/2013)
 • Dia 2
 • D E KWETSBARE CURSIST "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 2
 • Dia 3
 • TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID HELPEND / ONDERSTEUNEND 1. C OMMUNICATIE : RESPECTVOL EN GELIJKWAARDIG ondersteunen zonder betuttelen de leerkracht en de mens is zichtbaar 2. K RACHTGERICHTE ONDERSTEUNING : VERBINDEND EN NABIJ - LOSLATEN EN BEVESTIGEN kijken naar wat cursist al kan inbouwen van succeservaringen "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 3
 • Dia 4
 • TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID HELPEND / ONDERSTEUNEND 3. D E KRACHT VAN DE GROEP oog voor groepsdynamiek maatwerk differentiren 4. E VALUEREN EN OPDRACHTEN toetsing/examen=stress verschillende vormen leerstijlen geen grote testen 5. S TATUUT VAN DE KWETSBARE CURSIST : ANDERS ? "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 4
 • Dia 5
 • TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID BELEMMEREND 1. O NDUIDELIJKE COMMUNICATIE kloof wereld leerkrachten cursisten uitgaan van veronderstellingen 2. P ROBLEEMGERICHTE ONDERSTEUNING een probleem?... hier is de oplossing 3. M ODULAIR WERKEN grote groepen wisselende groepen "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 5
 • Dia 6
 • TOP 5: DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID BELEMMEREND 4. T AKEN EN OPDRACHTEN afstemming spreiding onsamenhangend feedback 5. M OEILIJKE THUISSITUATIE ZWARE RUGZAK combinatie is zwaar balans draaglast draagkracht "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 6
 • Dia 7
 • D E KRACHT VAN KWETSBAARHEID : STELLINGEN 1. De verwachtingen t.o.v. kwetsbare cursisten zijn anders! Waar trek je de grens (cfr. pamperen)? 2. Modulair onderwijs werkt belemmerend voor kwetsbare cursisten. 3. Differentiren: de oplossing om maatwerk te bieden. (Speelt heterogene of homogene samenstelling van klasgroepen een rol?) 4. De leerkracht als coach en de leerkracht als evaluator? Een onmogelijke combinatie voor kwetsbare cursisten? 5. Erkenning van cursisten met een moeilijke thuissituatie is van belang. Hun balans draaglast en draagkracht moet meer bewaakt worden. "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 7
 • Dia 8
 • STELLING 1: D E VERWACHTINGEN T. O. V. KWETSBARE CURSISTEN ZIJN ANDERS ! W AAR TREK JE DE GRENS ( CFR. PAMPEREN )? Zijn deze verwachtingen voor iedereen gelijk? Dit checken met verwachtingen van cursisten (gesprek) Rekening houden met de rugzak van cursisten cursisten die meer zorg nodig hebben, ook meer zorg geven! Begrip vragen aan anderen (medecursisten) Hoe ga je om met rechtvaardigheid? "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 8
 • Dia 9
 • STELLING 2: M ODULAIR ONDERWIJS WERKT BELEMMEREND VOOR KWETSBARE CURSISTEN. Voornamelijk positieve ervaringen Voor cursisten wordt modulair onderwijs positief ervaren tov lineair (niet voor alle cursisten) 1 certificaat Succeservaring is sneller Valkuil: belastend voor leerkracht & cursist (administratie) "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 9
 • Dia 10
 • STELLING 3: D IFFERENTIREN : DE OPLOSSING OM MAATWERK TE BIEDEN. (S PEELT HOMOGENE OF HETEROGENE SAMENSTELLING VAN KLASGROEPEN EEN ROL ?) Leerplandoelstellingen kunnen eenvoudiger gehaald worden (proces vs resultaat) Ruim interpreteerbaar Ervaringsgericht werken Loskomen van het handboek (themas van je lessen afstemmen op de noden en interesses van de groep) Werken met behaald & niet behaald ipv procenten (permanente evaluatie) Cyclisch werken (herhaling inbouwen, kansen geven aan iedereen) Rekening houden met de mogelijkheden van de cursist Aandacht hebben voor het waarom van het niet kunnen indienen van een opdracht / afwezigheid (zo aandacht hebben voor gemotiveerde mensen en nieuwe afspraken maken) "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 10
 • Dia 11
 • STELLING 4: D E LEERKRACHT ALS COACH & DE LEERKRACHT ALS EVALUATOR. E EN ONMOGELIJKE COMBINATIE VOOR KWETSBARE CURSISTEN ? Open & eerlijke feedback geven Groei positief benoemen en erkennen = heel belangrijk Gebruik van humor Coach = gelijkwaardig Evenwicht Fouten maken mag, maar functionele feedback geven (leren uit fouten) Oog op het doel houden (zorgen voor duidelijkheid) Oog voor individuele situatie maar toch voldoende afstand houden (balans?) "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 11
 • Dia 12
 • STELLING 5: E RKENNING VAN CURSISTEN MET EEN MOEILIJKE THUISSITUATIE IS VAN BELANG. H UN BALANS DRAAGLAST DRAAGKRACHT MOET MEER BEWAAKT WORDEN. Luisteren naar de cursist + van grote berg kleine heuveltjes maken (wat is haalbaar? Voor de cursist de draaglast meer beheersbaar maken) Plannen Cursisten voor elkaar laten zorgen Zorgcordinator = surplus Geloven in & van cursisten Methodiek: thema gecentreerde interactie inkomronde (bij aanvang dan weet je hoe het met de cursist gesteld is en in functie hiervan kijken welke begeleiding nodig is). "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 12
 • Dia 13
 • EN WAT MET DE KWETSBARE LEERKRACHT ? "Kwetsbaarheid bij cursisten in het VO" - Focusgroep: de kracht van kwetsbaarheid 13