Focus op Vakmanschap

of 27 /27
Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Embed Size (px)

description

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW. Focus op Vakmanschap ( FoV ) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging. Opzet. Waar komen we vandaan? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Focus op Vakmanschap

Page 1: Focus op Vakmanschap

Focus op VakmanschapHeel wat voeten in de aardeBas Derks, Ministerie van OCW

Page 2: Focus op Vakmanschap

Opzet

• Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief

• Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord

• Onderwijstijd

• Entreeopleidingen

• Bekostiging

Page 3: Focus op Vakmanschap

Focus op Vakmanschap in perspectief

• Waar komen we vandaan?

• Jaren 80: Overdracht verantwoordelijkheden, autonome school

• Jaren 90: WEB/ROC-vorming, marktwerking

• Jaren 0: Cie. Dijsselbloem, klachten over onderwijskwaliteit

• Jaren 10, 1e helft: Cie. Oudeman, FoV, ‘basis op orde, lat omhoog’

Page 4: Focus op Vakmanschap

Focus op Vakmanschap in perspectief

• Waar gaan we naar toe?

• Hoe breed moet het roc zijn?

• Blijft het beroepsonderwijs een negatieve keuze?

Page 5: Focus op Vakmanschap

Inhoud/Kernpunten FoV

• Verhoging onderwijskwaliteit

• Meer onderwijstijd

• Betere examens

• Professionele docenten

Page 6: Focus op Vakmanschap

Inhoud/Kernpunten FoV

• Minder kwalificaties en opleidingen

• Vereenvoudiging mbo-stelsel

• Entreeopleidingen

• Vooropleidingseisen mbo-2

Page 7: Focus op Vakmanschap

Inhoud/Kernpunten FoV

• Besturing en bedrijfsvoering op orde

• Governance

• Bekostiging

• Toezicht

Page 8: Focus op Vakmanschap

Inhoud/Kernpunten RA

• Overheveling taken KBB’s naar SBB

• Macrodoelmatigheid

• Prestatieafspraken

Page 9: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

• Verkorten van opleidingen

• Is Wordt

mbo 1: ½ – 1 jaar 1 jaar

mbo 2: 2 - 3 jaar 1 – 2 jaar mbo 3: 2 - 4 jaar 2 – 3 jaar

mbo 4: 3 - 4 jaar 3 jaar

Page 10: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

• Begeleide onderwijsuren (volgens de WEB):

• klokuren, waarin onderwijs wordt gegeven onder verantwoordelijkheid en met actieve betrokkenheid van onderwijspersoneel

• met een getuigschrift gericht op beroep van leraar in het voortgezet onderwijs

• dan wel universitaire lerarenopleiding

• Minister Bussemaker: dit betekent ook onderwijs van instructeur (mits onder verantwoordelijkheid bevoegd docent en afspraken binnen onderwijsteam)

Page 11: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

BOL

•Uitgangspunt: 1600 klokuren studielast per jaar (40 weken van 40 uren)

•Norm: ten minste 1000 uur per jaar gevuld met begeleide onderwijstijd en bpv (voorheen 850 uur per jaar)

•Norm voor eerste leerjaar (voor niveau’s 2 t/m 4): van die 1000 uur ten minste 700 uur begeleide onderwijstijd, d.w.z. ruim 2,5 dag onderwijs per week

Page 12: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

BBL

Voorheen:minimaal 300 uren begeleide onderwijsuren en bpv samenberoepspraktijkvorming moet over hele studieduur meer dan 60% omvatten

Per augustus jl.:• Minimaal 850 uur per jaar

• Waarvan minimaal 200 uur begeleide onderwijsuren per jaar en minimaal 610 uur bpv

• Als de ene component op het minimum zit, moet de andere component dus meer uren tellen

Page 13: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

• Onderwijstijd ten dienste van kwaliteit

• Onderwijsprogramma kan minder uren omvatten, mits:

• Opleiding aantoonbaar van voldoende kwaliteit is• Kwaliteit examens• Rendementen opleiding• Tevredenheid studenten en werkgevers

• Deelnemersraad met afwijking heeft ingestemd (deelnemersraad niet verplicht voor NBI’s).

Page 14: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

• Inspectietoezicht op onderwijstijd:

• Opbrengsten en tevredenheid voldoende: geen onderzoek naar onderwijstijd

• Opbrengsten en tevredenheid onvoldoende, studenten hebben ingestemd: onderzoek naar vereisten om te mogen afwijken (niet gedetailleerd)

• Opbrengsten en tevredenheid onvoldoende, studenten hebben niet ingestemd: onderzoek, waarbij (zo nodig) wordt vastgesteld hoeveel uren precies zijn verzorgd.

Page 15: Focus op Vakmanschap

Onderwijstijd

Stelling:

•Het is prima dat instellingen kunnen afwijken van de urennorm.

Page 16: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Aanleiding rapport Commissie Oudeman

Complexiteit in opdracht en doelgroep mbo

Complexiteit in verwachtingen en beeldvorming

Page 17: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

• Concentratie kwetsbare jongeren op mbo-1

• Bekostiging onvoldoende

• Niet elke docent hiervoor geschikt

• Door drempelloze instroom druk op mbo-2, 3 en 4

Page 18: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Nieuwe naam Entreeopleiding: entree tot arbeidsmarkt of tot mbo-2

Uitsluitend voor hen die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo (2-3-4) voldoen

Studenten die uitvallen uit mbo-2, -3 of -4 kunnen het in een andere mbo-2-opleiding opnieuw proberen, maar niet in entreeopleiding

Page 19: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Intensivering onderwijstijd:

bol:• Minimaal 1000 uren onderwijs, waarvan minimaal 600 uur

contacturen (“verbondenheid”)

bbl:• Minimaal 200 begeleide onderwijsuren

•bol én bbl:• Nominale studieduur: één jaar

Page 20: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Beperking duur van de onderwijsinspanning

Maximale inschrijvingsduur = bekostigingsduur = twee jaar: een student kan na twee jaar geweigerd worden

Na vier maanden alle studenten een studieadvies

Bij uitblijven studieresultaten kan studieadvies zijn negatief én bindend; daarna andere entreeopleiding of werk zoeken

Page 21: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Andere bekostiging

Bekostiging (t-2) wordt apart zichtbaar binnen de lumpsum (totaalbudget van ca. € 100 mln.)

Geen diplomabekostiging in de entreeopleiding

Bekostiging is aflopend; wegingsfactor 1,2 voor het eerste jaar en 0,6 voor tweede jaar van inschrijving van de student

Hoger niveau van bekostiging dan bij mbo-2, 3 of 4 (ca. € 10.000 per student)

Page 22: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid hulpverlening, gemeenten en onderwijsinstellingen

Gemeenten belangrijke spil, geen eenzijdige doorzettingsmacht

Samenwerking cruciaal:

Over intake: met vmbo, pro, vso

Over hulpverlening op school en inzet plus-voorziening: met jeugdhulpverlening, gemeente, vo-instellingen

Over stageplaatsen en begeleiding tijdens stage en werk: met leerbedrijven, UWV en werkgevers

Over uitvallers en bindende studieadviezen: gemeente (sociale zaken, rmc)

Page 23: Focus op Vakmanschap

Entreeopleidingen

Stelling:

•De gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor de entreeopleidingen.

Page 24: Focus op Vakmanschap

Bekostiging

•Cascade

•geen financieel voordeel bij diplomastapeling

•geen diplomabonus entreeopleiding en examendeelnemers

•apart macrobudget voor entreeopleidingen

Page 25: Focus op Vakmanschap

Bekostiging

Cascade: trapsgewijs aflopende bekostiging

• hoe langer ingeschreven in het mbo, des te minder een student meetelt voor bekostiging; prikkel voor efficiënte leerweg

• in het eerste verblijfsjaar telt een student extra zwaar i.v.m. de intensivering van de onderwijstijd in het eerste jaar; instellingen krijgen hiervoor ook extra geld

• cascade is onafhankelijk van instelling, opleidingsroute of leerweg (bol of bbl)

Page 26: Focus op Vakmanschap

Bekostiging

• Cascade:

• 1e jaar: 1,2• 2e jaar: 1• 3e jaar: 1• 4e jaar: 1• 5e jaar: 0,5• 6e jaar: 0,5• 7e jaar e.v.: 0

Page 27: Focus op Vakmanschap

Bekostiging

Stelling:

•De nieuwe bekostiging zorgt voor beter onderwijs.