Focus op kwaliteit

of 20 /20
JAARVERSLAG 2011-2012 Adelbert College WAssenAAr FOCUS OP KWALITEIT

Embed Size (px)

description

Jaarverslag Adelbert College 2011-2012

Transcript of Focus op kwaliteit

Page 1: Focus op kwaliteit

Jaarverslag 2011-2012

Adelbert College WAssenAAr

focus op kwaliteit

Page 2: Focus op kwaliteit

Focus op kwaliteit

Met trots presenteer ik u het vierde jaarverslag van het Adelbert College. Het geeft een goed beeld van het reilen en zeilen van onze school in het schooljaar 2011-2012. Wij tonen u ook de aandachtspunten waar wij de komende jaren aan werken: een school met ambitie.

Tegelijkertijd kan ik u garanderen dat wij trouw blijven aan onze eigen identiteit en traditie. Respect, vertrouwen en solidariteit zijn onze belangrijkste kernwaarden, die ook in het schooljaar 2011-2012 een krachtige weerslag op het Adelbert hebben gehad. Een veilige en open omgeving voor uw kinderen.

Uitdagingen

Een jaar dat gericht was op strategisch denken en het uitvoeren van vernieuwende ideeën. Met het doel kwalitatief hoog onderwijs te blijven waarborgen voor uw kinderen, ook in financieel zwaar weer. Het is vast niet aan u voorbij gegaan: ook voor het onderwijs zijn het uitdagende tijden. Wij zijn dit schooljaar een flinke bezuinigingsronde ingegaan waarbij de medezeggenschapsraad, het bestuur en de directie met een pakket aan duurzame maatregelen zijn gekomen voor de volgende jaren. Het streven van onze school is om ook vanuit financieel oogpunt gezien een gezonde basis te behouden met continuering van onderwijs op hoog niveau.

Veerkracht

En dat hebben wij niet in de laatste plaats te danken aan onze medewerkers die (extra) veerkracht tonen middenin de dynamiek van turbulente tijden. Uw kinderen hebben het afgelopen schooljaar (weer) kunnen rekenen op een waardevolle factor: de enorme en positieve inzet van onze professionele medewerkers. Deze motiverende houding heeft haar weerslag op onze leerlingen die goed presteren in een prettige leeromgeving.

Verbeteren

Om goed in te kunnen spelen op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, herzien wij ook waar nodig ons onderwijsbeleid. Dit jaar heeft de directie de notitie ‘Doelen van onderwijsbeleid Adelbert College 2012 - 2015’ uitgebracht met daarin een aantal gekwantificeerde streefdoelen voor de komende jaren. Ik geef u graag mee dat wij deze doelen kunnen formuleren dankzij het open karakter van de school, waardoor er ruimte is voor continue verbetering. Ons uitgangspunt is om uw kinderen goed klaar te stomen voor het uitdagende leven na de middelbare school!

Tot slot wens ik u veel leesplezier toe. Mocht u interesse hebben het uitgebreide jaarverslag 2011-2012 te lezen, dan kunt u dit verslag vinden op ons webportaal of opvragen bij het secretariaat van onze school.

Met vriendelijke groeten,

Ben Dijkmans

voorwoord

‘Focus op kwaliteit ’

Page 3: Focus op kwaliteit

1

orgAnisAtie

Stichting 02

Bestuur 02

Missie 02

Samenwerking 02

Communicatie 03

Ongevallen en incidenten 14

Huisvesting, inventaris en ICT 15

Veiligheid

Financieel beleid 16

Begroting 16

Exploitatierapport 16

Kengetallen 17

FinAnCiën

Onderwijsontwikkeling 04

Teamgerichte benadering 04

Opleidingsgerichte benadering 06

Planmatige en doelgerichte benadering 06

– Speerpunten uit ons schoolplan 07

– Zorg 08

Ontwikkeling in cijfers 10

onderWijs

Ontwikkelingen 11

Kerncijfers 12

Personeel

inhoud

Page 4: Focus op kwaliteit

2

organisatie

StichtingHet Adelbert College is een stichting, die 27 april 1954 is opgericht en gevestigd in Wassenaar.

De Stichting heeft als doel om katholiek voortgezet onderwijs te stimuleren in de Gemeente Wassenaar, Voorschoten en omliggende gemeenten.

BeStuurBij aanvang van het schooljaar 2011-2012 zijn de statuten van de Stichting gewijzigd en daarmee aangepast aan de wettelijke vereisten van scheiding van bestuur en toezicht. De uitvoerend bestuurders zijn tevens de kerndirectie van de school. Zij vormen samen met de afdelingsleiders de schoolleiding van het Adelbert College.

Het stichtingsbestuur is per 1 januari 2012 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. dr. L. Doorn (toezichthouder)

Plv. voorzitter: Mw. drs. A.M.H. Smits-van den IJssel (toezichthouder)

Secretaris: Mw. drs. A.M.H. Smits-van den IJssel

Penningmeester: Dhr. drs. J. Simons (uitvoerend bestuurder)

Leden: Dhr. J.J. Herst, RA (toezichthouder) Mw. mr. I. De Vries (toezichthouder) Dhr. mr. M. Gazenbeek (toezichthouder) Dhr. drs. B.W. Dijkmans (uitvoerend bestuurder)

Dhr. drs. E. Dees (uitvoerend bestuurder)

MiSSieHet Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. De missie van onze school is hierop gebaseerd. We hebben deze in een aantal kernwaarden gedefinieerd.

Het Adelbert College:

is uitdagend waar mogelijk en ondersteunend • waar nodig;

bevordert het plezier in het leren;•

is veilig en respectvol;•

heeft een open houding;•

wil de kwaliteit van de school steeds verbeteren.•

SaMenwerkingOm ervoor te zorgen dat gestelde doelen sneller behaald worden, werkt het Adelbert College in diverse constructieve verbanden samen.

Semper Movens

Het stichtingsbestuur van het Adelbert College werkt onder de naam ‘Semper Movens’ sinds een aantal jaren in verenigingsverband samen met de besturen van respectievelijk de Scholengroep Spinoza te Leidschendam/Voorburg, het Vlietland College te Leiden, het Alfrink College te Zoetermeer, het Sint Laurens College te Rotterdam, het Emmaus College te Rotterdam, de scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam, het Aloysius College te Den Haag en het Erasmus College te Zoetermeer. Het hoofddoel van Semper Movens is samenwerking op het gebied van personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. In het kader van het laatste doel is de school in 2011-2012 gevisiteerd door de visitatiecommissie van Semper Movens.

De opvallendste aanbevelingen uit deze visitatie zijn de volgende:

Op onderwijsgebied heeft het Adelbert • College veel goede initiatieven genomen in de afgelopen jaren. De commissie adviseerde de schoolleiding om strategische beleidsplannen op te stellen voor trajecten die voortgezet worden.

De commissie stelde dat er onvoldoende • draagvlak was voor centrale, schoolbrede ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid.

De schoolleiding gaat in de komende jaren graag met deze en andere aanbevelingen aan de slag. Overige conclusies zijn te lezen in het eindrapport dat u kunt vinden op het webportaal, onder het kopje ‘kwaliteitszorg’.

tijdens het schooljaar 2011-2012 heeft het bestuur zich georiënteerd op een wijze van werken, die recht doet aan de eisen van goed bestuur en toezicht. hierbij zijn de traditie, waarden en schaal van de school niet uit het oog verloren. Met de medezeggenschapsraad is in dit proces tweemaal overleg gevoerd. het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor het model “Policy governance©”, dat zij in schooljaar 2012-2013 nader uit zal werken. een jaarverslag van de toezichthouders kunt u terugvinden in het eerste hoofdstuk van het uitgebreide jaarverslag op het webportaal.

Een nieuw model

Page 5: Focus op kwaliteit

3

Aansluiting vervolgonderwijs

Het Adelbert College maakt deel uit van samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met aansluiting op het vervolgonderwijs, afstemming op de lokale arbeidsmarktsituatie en coördinatie van het onderwijsaanbod.

Deze verbanden zijn:

Regionaal arrangement regio Leiden (sinds • 2007) – samenwerking VMBO en MBO;

‘Ons Platform’: aansluitingsproject VMBO-MBO-• HBO regio ”Leiden, Duin-& Bollenstreek en Alphen aan de Rijn”.

Het Platform Risicoregeling Haaglanden

Het Adelbert College heeft zich aangesloten bij het Platform Risicoregeling Haaglanden met scholen uit Zoetermeer en Delft. Reden hiervoor is dat scholen binnen de regio Haaglanden in vergelijking met andere gebieden in Nederland meer moeite hebben om vacatures te vervullen. Met een toegekende subsidie in 2009 van e 1.900.000 voor de regio is het Adelbert College opgetreden als penvoerder. Het Adelbert College heeft aan de volgende projecten inhoudelijk deelgenomen:

een korte film over het leraarschap, die we • gebruiken bij wervingsactiviteiten voor nieuwe docenten;

verbeteren van begeleidingsstructuur voor • (nieuwe) docenten en voor stagiaires;

opleidingsschool Haaglanden (OSH), samen • met het Alfrink College en drie scholen van het Haagse Platform ‘De Rode Loper’.

Het actieplan is in het schooljaar 2011-2012 afgerond en een verantwoording is eind november 2012 toegestuurd aan het Ministerie OC&W. Het resultaat van deze samenwerking is een sterke begeleidingsstructuur voor nieuwe docenten en voor studenten van diverse lerarenopleidingen. Het Adelbert begeleidt jaarlijks tussen de 20 en 30 studenten. Een bijkomend resultaat is dat er goede contacten opgebouwd zijn met verschillende lerarenopleidingen.

coMMunicatieIn communicatie met de stakeholders van de school is dit schooljaar veel aandacht besteed aan de inhoudelijke vernieuwing van de website en het Adelbert Nieuws. Het Adelbert Nieuws was voorheen het contactblad van de oudervereniging, maar is steeds verder ontwikkeld tot een informatief bulletin van de schoolleiding.

Vensters voor Verantwoording

Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 zijn alle gegevens van het Adelbert College voor een ieder zichtbaar geworden via de website ‘Vensters voor Verantwoording’. Hiermee voorziet het Adelbert College in een behoefte bij (potentiële) ouders en relaties. Bovendien kunnen wij op deze heldere wijze verantwoording afleggen over eigen beleid en resultaten. Ook biedt het de mogelijkheid tot benchmarking met vergelijkbare scholen in het land.

Voor schooljaar 2012-2013 staan op de agenda:

opbouw van een gezamenlijk osh-• programma voor studenten;

versterking van de begeleidingsstructuur;•

uitbreiding naar de inductiefase (2e en • 3e jaar van loopbaan als docent);

het vergroten van de doorstroom van • studenten naar docentfuncties in de school.

Initiatieven volgend schooljaar

Vanaf 2012-2013 zal gewerkt worden • aan verdere digitalisering van de informatiestroom vanuit de school naar alle betrokkenen.

informatie over komende • activiteiten zullen wij vooral via (digitale) brieven onder ouders en andere betrokkenen verspreiden.

inhoud en vormgeving van de • communicatiemiddelen krijgen in 2012-2013 extra aandacht.

Initiatieven op het gebied van communicatie:

3

Page 6: Focus op kwaliteit

onderwiJs

het Adelbert College werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. in schooljaar 2011-2012 heeft het Adelbert College beslissingen op het gebied van de ontwikkeling van het onderwijs genomen. Uiteraard met een gerichte focus op het blijven bieden van kwaliteit. daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend om ook de activiteiten te stimuleren die van groot belang zijn voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. graag tonen wij u hierbij een aantal van deze resultaten.

OnderwijsOntwikkelingin 2011-2012 is de ingezette ontwikkeling van het onderwijsbeleid voortgezet. de belangrijkste ambities zijn:

Examenresultaten:• slagingspercentages en gemiddelde cijfers liggen structureel boven het landelijk gemiddelde.

Onderwijsaanbod:• het aangeboden onderwijs is aansprekend en uitdagend, de leerling wordt geactiveerd waar mogelijk.

Zelfstandigheid:• de zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd.

Toename ICT gebruik:• het gebruik van digitale leermiddelen door docenten en leerlingen neemt verder toe.

Naleven gedragsregels:• de afspraken rond gedrag in school en binnen het primaire proces zijn duidelijk en worden nageleefd.

teamgerichte benadering in 2011-2012 is bij de realisatie van het onderwijsbeleid een groter accent gelegd op de rol van de docenten, zowel in de vaksecties als in de verschillende teams.

Rol vaksecties bij onderwijsontwikkeling

in 2011-2012 is de positie van de vaksecties verder verstevigd, waarmee de rol van de afdelingsteams is verkleind. de reden voor deze strategische keuze is dat de vaksecties dragers zijn van vakinhoudelijke kennis en expertise en daarmee een cruciale rol spelen ten aanzien van onderwijsontwikkeling. het is de taak van de docenten om binnen de secties te zoeken naar de optimale combinatie van lesstof en werkwijze, met een zo hoog mogelijk rendement als doel.

Afdelingsgebonden ontwikkelingen

Per afdeling beschrijven wij hieronder welke ontwikkelingen in het schooljaar 2011-2012 opvallend waren:

Team 1: eerste klassen

Brugklasintroductie:• de afsluiting van de brugklasintroductie in november (tijdens de eerste toetsweek) heeft een andere invulling gekregen.

Hulpstructuur:• in de hulplessen helpen wij leerlingen gericht op het gebied waar ze moeite mee hebben. in 2011-2012 is de opzet van deze lessen gewijzigd. leerlingen zitten óf bij een hulples, óf besteden het uur als een huiswerkuur. Voor alle eersteklassers zijn er mentorlessen. in het schooljaar 2011-2012 hebben wij meer structuur in het jaarprogramma van de mentorlessen gebracht met name door aandacht te geven aan de combinatie van sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Burgerschap:• Alle eersteklassers hebben meegedaan aan de actie ‘Wandelen voor Water’. de opbrengst van deze actie is bestemd voor Kenia en dan specifiek voor het aanleggen van sanitaire voorzieningen. ook hebben eersteklassers genoten van een schoolconcert waarbij er Zuid-Amerikaanse muziek gespeeld werd.

Teamscholing:• de leden van team 1 hebben een training gevolgd met als thema: ‘in contact komen en blijven met leerlingen en inzicht verkrijgen in de processen die hierbij een rol spelen’.

Team 2: 2 en 3 havo en vwo

Keuze voor wiskunde: team 2 boog zich over • de kwestie hoe leerlingen zo goed mogelijk hun keuze voor een van de vier wiskundevakken kunnen bepalen. besloten is dat het wiskunde-b cijfer voortaan uitsluitend een adviserende waarde zal hebben. ouders kunnen in Magister zien wat het wiskunde b-cijfer is. op het vwo stonden wij leerlingen voor het eerst toe om natuurkunde te kiezen zonder wiskunde-b.

Initiatieven!

Vanaf 2012-2013 gaat team 1 werken • met het tutormentoraat: het betrekken van bovenbouwleerlingen bij het eersteklasmentoraat.

In 2012-2013 krijgt het keuzeproces voor • wiskunde een nieuwe impuls. In januari 2013 nemen alle 3 vwo-leerlingen deel aan het programma Wiskundewereld van de Technische Universiteit Delft waarbij zij op verschillende manieren kennis maken met de wiskunde-varianten.

Met ingang van 2012-2013 mogen • leerlingen een extra vak kiezen voor het erop volgende jaar in 4 havo.

4

Page 7: Focus op kwaliteit

Team 3: 2, 3 en 4 vmbo-t

Streaming:• in 2011-2012 is een plan ontwikkeld om de leerlingen in het derde en vierde leerjaar een meer gerichte keuze te laten maken uit enkele samengestelde pakketten. deze ‘streaming’ houdt een beperking van de vakkenkeuze in, maar zorgt voor een verbeterde programmatische aansluiting op zowel mbo-sectoren als havo-profielen. Voortaan kiezen derdeklassers voor een M-route (maatschappij) of n-route (natuur). Voor het schooljaar 2012-2013 is de keuze bepaald: (maar liefst) 72% gaat de n-route volgen.

Mentorenteam:• de intensievere overlegstructuur tussen mentor en afdelingsleider heeft het monitoren van de leerlingen dit schooljaar naar een hoger plan getild.

Team 4: 4 en 5 havo

Studielessen:• in het schooljaar 2011-2012 is opnieuw nagedacht over de invulling van de studielessen. de mentoren hebben succeslessen uitgewisseld; populair zijn de lessen die gericht zijn op beroepskeuze en op leerstrategieën in relatie tot het puberbrein.

Mentorlessen: • bij de invulling van de mentorlessen zal voortaan gebruik gemaakt worden van de respons vanuit de klankbordgroep van leerlingen.

Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie (LOB):• in het kader van het lob-traject heeft de decaan voor 5 havo een dag georganiseerd op de haagse hogeschool. 4 havo bezocht de leidse Voorlichtingsdagen.

Scholing:• team 4 heeft een scholingstraject gevolgd met als thema: ‘het coachen van de bovenbouwleerlingen op het gebied van motivatie en zelfstandigheid.

Team 5: 4, 5 en 6 vwo

Scholing: • team 5 heeft een scholingstraject gevolgd waarbij de nadruk lag op het vergroten van de pedagogische kwaliteiten van de docenten en mentoren.

‘Omgaan met examenvrees’:• evenals in voorgaande jaren is deze interne training door docenten aangeboden aan een aantal examenkandidaten van alle afdelingen.

Mentoraat:• dit jaar hebben de mentoren extra aandacht besteed in de mentorlessen en in individuele contacten aan de overstap van 3 naar 4 vwo. deze overstap wordt namelijk door vele leerlingen als ‘zwaar’ ervaren.

Werkhouding: • in 5 vwo is de werkhouding van de leerlingen reden tot zorg. docenten van 5 vwo hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van ongewenst gedrag.

in 6 vwo hebben docenten leerlingen • extra gestimuleerd om deel te nemen aan open dagen en proefstudeerdagen bij de verschillende universiteiten.

Interne examentrainingen: • de leerlingen in 5 havo en 6 vwo hebben na het geslaagde experiment in 2010-2011 ook dit jaar een week voor de meivakantie proefexamens gemaakt.

de week na de meivakantie stond in het teken van gerichte examenvoorbereiding.

Initiatieven!

Volgend schooljaar bezoekt 5 havo • wederom diverse Hogescholen, maar dan in groepen op basis van het gekozen profiel. Zo gaan de bèta-profielen met hun mentoren naar InHolland in Delft. Het LOB-traject wordt in 2012-2013 uitgebreid naar 4 havo.

Themamiddag: gedragsstoornissen

Voor team 1, 2 en 3 is in november 2011 een themamiddag over gedragsstoornissen georganiseerd voor alle onderbouwmentoren en andere belangstellende personeelsleden. Stichting de Jutters verzorgde twee workshops: één over autisme en één over gedragsstoornissen in het algemeen. Met verdieping van de kennis over deze stoornissen kunnen wij het toenemend aantal leerlingen met een dergelijke stoornis een betere begeleiding bieden.

Klankbordgroepen team 4 en team 5

Dit schooljaar is de klankbordgroep in 4 havo onder leiding van twee mentoren goed van de grond gekomen. Ook in 4 vwo zijn leerlingen actief in klankbordgroepen. In 2012-2013 zetten zowel 4 havo, 5 havo als 4 vwo de klankbordgroep voort.

5

Page 8: Focus op kwaliteit

6

onderwiJs

opleidingSgerichte Benadering

Werkgroep Heerlijk Helder Havo

Binnen het onderwijsbeleid van de school heeft het havo een centrale plaats gekregen. De werkgroep Heerlijk Helder Havo (HHH) bestaat uit de drie afdelingsleiders, de decaan havo en zes docenten. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de specifieke havoleerling en daarmee het slagingspercentage verder te laten stijgen.

Werkgroep VWO+

In 2011-2012 is besloten om een werkgroep voor het vwo op te richten, analoog aan de werkgroep HHH. De werkgroep buigt zich over: het bèta-onderwijs, het gymnasium, presenteren en de profielwerkstukken. Op basis van de evaluatie aan het einde van het schooljaar 2012-2013 besluiten we of de werkgroep gecontinueerd wordt.

planMatige en doelgerichte Benadering

Sociale vorming

Binnen onze school hebben wij een aantal duidelijke en redelijke regels gesteld. Wij zijn van mening dat de naleving van regels een bijdrage levert aan een goed leerklimaat. Het brengt leerlingen daarnaast een aantal belangrijke waarden en normen bij.

Enkele opvallende, uitgewerkte gedragsregels in 2011-2012 zijn:

Ons beleid op het gebied van • te-laat-komen is zeer succesvol. Het aantal te-laat-komers is in een paar jaar tijd met meer dan 60% verminderd.

Leerlingen houden uitsluitend pauze in de • school of op het achterplein. Bovenbouw-leerlingen die willen roken, doen dat in een rookzone op het achterplein. Deze afspraken hebben de rust verbeterd en de vervuiling van het voorplein verminderd.

Eersteklassers hebben sinds het schooljaar 2011-• 2012 corveedienst, zodat zij bewust worden van het belang van een prettige leef- en leeromgeving. De ervaringen en resultaten zijn positief.

Op alle afdelingen is het onderwerp • huiswerkbeleid regelmatig aan de orde geweest dit schooljaar. Ook in de bovenbouw havo-vwo geldt nu: ‘huiswerk niet in orde, dan een extra-z-uur’.

Mentoren van het vierde leerjaar hebben een • plan ontwikkeld hoe op school om te gaan met mobiele telefoons. De schoolleiding buigt zich in het komende schooljaar over onder meer de juridische aspecten ervan.

Een aantal mentoren van de eerste klassen • heeft een lessenserie met het thema Pesten ontwikkeld. Ook hebben alle eersteklassers deelgenomen aan de ‘Week tegen het Pesten’.

In het kader van actief burgerschap is de • maatschappelijke stage op het Adelbert College inmiddels stevig ingeburgerd. In 2011-2012 hebben alle leerlingen uit de derde klassen 30 uren stage gelopen.

Kwantificering van de onderwijsdoelen

In het voorjaar van 2012 heeft de directie de notitie ‘Doelen van onderwijsbeleid Adelbert College 2012 - 2015’ uitgebracht met daarin een aantal gekwantificeerde streefdoelen voor de komende jaren. Deze notitie sloot aan bij zowel de doelen van het Schoolplan 2009-2013 als ook bij de doelen van het landelijk Bestuursakkoord met de hieraan gekoppelde Prestatiebox.

De belangrijkste doelen voor de komende jaren in een vogelvlucht:

Over de komende drie jaar gemeten willen wij • op alle drie de opleidingen slagingspercentages boven het landelijk gemiddelde scoren.

Een ander doel is om de doorstroompercentages • in onder- en bovenbouw minstens op het niveau van de afgelopen jaren te houden.

Andere doelen kwamen uit het landelijke • Bestuursakkoord, zoals de gemiddelde eindcijfers voor de kernvakken en de keuzepercentages voor de natuurprofielen in vwo en havo.

in 2012-2013 krijgen ook tweedeklassers • corveedienst. Wij willen in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor een schone school doortrekken naar hogere leerjaren.

op de vervuiling van het achterplein • richten wij ons in het schooljaar 2012-2013.

in het schooljaar 2012-2013 zal het thema • Pesten behandeld worden in de andere klassen. hierbij fungeert het Pestprotocol van het Adelbert College als leidraad. het behandelen van dit thema vindt plaats tijdens de mentorlessen en ‘onder de paraplu’ van het jaarthema respect voor elkaar, omgaan met verschillen.

Initiatieven!

CM EM NG NT EMCM NTNG

school

landelijk gemiddelde

0%

20%

40%

60%

Tabel 1: Verdeling in procenten 2010-2011 HAVO

Page 9: Focus op kwaliteit

7

Wij overwegen om voor volgend schooljaar • het aantal rekenuren uit te breiden, onder andere naar de bovenbouw, of meer digitaal reken-/oefenmateriaal in te voeren. de reden hiervan is de introductie van het rekenexamen in het schooljaar 2013-2014.

in 2012-2013 zal voor het eerst ook de • toets engels uit het Cito-programma worden afgenomen, om te beginnen in de tweede klassen.

Vanwege de nieuwe, aanvullende • exameneis dat examenleerlingen nog maar één tekortpunt mogen hebben bij de drie kernvakken, zijn zowel in de onder- als de bovenbouw van de verschillende leerlagen de bevorderingsnormen aangepast. de nu geldende bevorderingsnormen kunt u inkijken op het webportaal.

signalen van leerlingen en ouders wezen • op de behoefte aan stofomschrijving voor elke toetsweek. de toetsstof wordt hierom voortaan in Magister gezet, per leerjaar voor elk vak op de dag waarop de toets wordt afgenomen.

Interessant!

Veranderingen op lesniveau

De afgelopen jaren hebben wij stapsgewijs veranderingen aangebracht in de lessentabel. Redenen hiervoor waren onder meer om te anticiperen op de nieuwe exameneisen.

Een aantal opvallende wijzigingen

Rekenen en taal - • De aandacht voor het taal- en rekenonderwijs is onder invloed van landelijke ontwikkelingen en wettelijke bepalingen verder gegroeid. In de lessentabel is het vak Nederlands in meerdere leerjaren vermeerderd zodat het niveau van taalbeheersing stijgt. Dit schooljaar werd in alle eerste en tweede klassen een uur rekenen gegeven.

Citotoetsen -• Alle tweedeklassers hebben Citotoetsen gemaakt op het gebied van taal en rekenen/wiskunde. Ongeveer 95 % van de leerlingen haalde het niveau dat op grond van zijn/haar opleiding mocht worden verwacht.

Pilot -• De sectie Nederlands heeft in leerjaar 1 een pilot uitgevoerd rond taalgebruik met de sectie aardrijkskunde. Wij willen in de toekomst andere vakken actief betrekken bij het verbeteren van de taalbeheersing bij de leerlingen.

Lesinval -• In 2011-2012 is het percentage bij lesinval, waarbij een op de lesstof aansluitende taak was verzorgd, flink gestegen tot 75%.

Speerpunten uit onS Schoolplan

Presenteren

Vanaf 2011-2012 geven wij schoolbreed invulling aan het speerpunt presenteren dankzij de komst van een coördinator. De coördinator ‘presenteren’ heeft een syllabus gerealiseerd waarin criteria zijn opgesteld waar een goede presentatie aan moet voldoen. De samenhang tussen de presentaties bij de verschillende vakken wordt hiermee versterkt.

Debatteren

In 2011-2012 vond voor de tweede keer een debat op het Adelbert College plaats tussen vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties, waar leerlingen met maatschappijwetenschappen in hun pakket actief bij betrokken waren. Het doel is om in 2012-2013 een groep Adelbert leerlingen mee te laten doen aan een landelijke debatwedstrijd.

Internationalisering

Uitwisseling

In 2011-2012 bezocht een groep leerlingen uit 4 vwo een school in Göttingen (Duitsland). Vervolgens was er een tegenbezoek aan het Adelbert College. Deze succesvolle uitwisseling stond in het teken van de binas-(natuurwetenschappelijke) vakken, waarbij het programma bestond uit onderdelen zowel op als buiten school.

Voor de derde klassen zijn in 2011-2012 de eerste stappen gezet richting een fysieke uitwisseling met leerlingen in het buitenland. Deze uitwisseling gaat in 2012-2013 voor het eerst plaatsvinden. Hiervoor zijn nu voor een groep vmbo-t leerlingen afspraken gemaakt met een school in Spanje. Een groep havo/vwo leerlingen is gekoppeld aan een school in Denemarken.

Betekenisvolle studiereizen

Het Adelbert organiseert al vele jaren buitenlandse studiereizen naar diverse bestemmingen in Europa. In 2011-2012 bestond het aanbod uit negen buitenlandse bestemmingen: Alpen (skiën respectievelijk bergwandelen), Ardennen (survival), Barcelona, Berlijn, Frankrijk, Griekenland, Londen en St-Petersburg. In 2012/2013 komt de wandelreis te vervallen i.v.m. te weinig animo. Verder werd in 2011-2012 voor het eerst een eendaagse trip naar Lille georganiseerd voor de 5 vwo leerlingen met Frans in hun pakket.

Page 10: Focus op kwaliteit

8

onderwiJs

Talentontwikkeling

Al lange tijd biedt het Adelbert College verschillende mogelijkheden aan leerlingen om hun onderwijsprogramma te verrijken. Op deze wijze kunnen leerlingen meer uit zichzelf halen en zich buiten de lessen om profileren via het (verder) ontwikkelen van een talent.

IELTS

Twintig leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hebben in het schooljaar 2011-2012 het IELTS-programma gevolgd, incl. het examen in februari 2012. Het door alle deelnemers behaalde certificaat biedt een voordeel bij toelating tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit succesvolle programma zetten wij de komende jaren voort.

ACT

Ook in 2011-2012 is de toneelgroep er in geslaagd om een aansprekende voorstelling op de planken te brengen. Na het ‘volwassen’ Don Juan in het vorige schooljaar werd dit schooljaar zes keer ‘De club van lelijke kinderen’ opgevoerd. In deze productie hebben enkele tientallen leerlingen en docenten gespeeld, gezongen en gedanst waarbij zij muzikaal begeleid werden door een 12-koppige band.

On Stage

On Stage is inmiddels een begrip op het Adelbert College, het is ontwikkeld vanuit de maatschappelijke stage. Tijdens de On Stage-avonden treden een groot aantal leerlingen op. De meeste acts zijn muzikaal van aard, maar er wordt ook dans opgevoerd. Het publiek bestaat uit zo’n 120 oudere bewoners van Rode Kruistehuizen in de regio. In 2011-2012 zijn er twee On Stage-avonden georganiseerd. Leerlingen uit de derde klas verzorgden de smakelijke maaltijd en drankjes in het kader van hun maatschappelijke stage.

Leermiddelenbeleid/ICT

Het Adelbert College heeft in de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om het gebruik van computers te laten groeien met investeringen zoals computerlokalen, laptopkarren, computers in de mediatheek en op de studiepleinen en beamers en whiteboards in de lokalen. In 2011-2012 is gestart met de introductie van het Smartboard in school. Er zijn aan het begin van dit schooljaar 13 borden geplaatst in de lokalen waar de lessen natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, levensbeschouwing en klassieke talen in hoofdzaak worden gegeven. In de toekomst gaan wij steeds vaker digitaal lesmateriaal gebruiken. Voor de toekomst wordt gewerkt aan een samenhangend ict- en leermiddelenbeleid.

Initiatief

In 2012-2013 zal een groep medewerkers een uitgewerkt voorstel presenteren waarin het gebruik van laptops of tablets is opgenomen.

Zorg

Leerlingenzorg

In 2011-2012 hebben leerlingen die extra zorg behoeven individuele en gerichte begeleiding gekregen van hun mentor, docent, afdelingsleider of ambulante begeleider. Hiertoe behoren de leerlingen met een zogenaamde rugzak, leerlingen die dyslectisch of faalangstig zijn of een psychosociaal probleem hebben.

Zorgplan

Samen met de andere scholen van het Samenwerkingsverband VO Leiden e.o. bereidt de school zich voor op het wettelijk verplichte ‘passend onderwijs’. Recentelijk is het zorgplan 2011-2012 tot stand gekomen. Hierin zijn alle facetten van de leerlingenzorg beschreven waaronder de organisatie, de werkwijze en de externe samenwerking. Het komende schooljaar vernieuwen wij het zorgplan en beschrijven we welke van de voorgenomen wijzigingen zijn gerealiseerd. Ook maken we nieuwe afspraken die op het gebied van passend onderwijs opgenomen moeten worden.

het Adelbert College kent verschillende manieren voor leerlingen om te participeren. Zo is er de schoolkrant de Peperbus, leerlingen kunnen zich met een team kandidaat stellen voor de leerlingenvereniging Adelbert (de lVA is belast met de organisatie van bijvoorbeeld schoolfeesten) en ze kunnen lid worden van het leerlingenparlement. het lP vertegenwoordigt de leerlingen van het Adelbert naar de schoolleiding of naar buiten toe. ook bestaan er per leerlaag georganiseerde leerlingpanels waar leerlingen hun mening in kenbaar kunnen maken. in de panels wordt met name gesproken over zaken die vanuit het dagelijkse onderwijsproces naar voren komen.

Actieve leerlingen!

Page 11: Focus op kwaliteit

Overige zorg in 2011-2012

Zorgadviesteam

Het Adelbert College kent een zorgadviesteam (ZAT), voorgezeten door de zorgcoördinator van onze school. In het ZAT zijn zowel medewerkers van de school als medewerkers van externe instanties en organisaties vertegenwoordigd.

Huiswerkklas

Huiswerkinstituut Zus&Zo heeft ook in 2011-2012 studie- en huiswerkbegeleiding gegeven aan Adelbert leerlingen.

PAL’s

Vier studenten hebben een groot deel van 2011-2012 op het Adelbert College individuele leerlingen begeleid. Twee van deze PAL’s (persoonlijk assistent van de leraar) boden hulp bij de exacte vakken en de twee anderen richtten zich op het begrip van taal en tekst.

Kwaliteitszorg

Enquête

In het voorjaar van 2011 werd de periodieke grote leerlingenenquête gehouden. Enkele duidelijke uitkomsten waren dat leerlingen:

graag nog meer aan talentontwikkeling willen doen;•

meer variatie in werkvormen in de les willen zien;•

een nog betere spreiding in het jaar van toetsen • en opdrachten waarderen;

willen dat docenten de regels omtrent het • nakijken en laten inzien van gemaakte toetsen stelselmatig naleven.

Initiatief!

In 2012-2013 neemt de schoolleiding concrete stappen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen.

deze gegevens zijn de resultaten van een enquête die in 2010 onder de ouders van onze school zijn gehouden. in deze enquête zijn vier vragen van de in dit Venster gebruikte standaardlijst niet gesteld. om hierin te voorzien, is gebruik gemaakt van de score van een in 2011 gehouden enquête onder de ouders van derdeklas leerlingen. deze betreffende vragen kunt u vinden op de portal bij de resultaten van de enquête.

Toelichting bij tabel 4:

Tabel 2: Resultaten enquête tevredenheid leerlingen

Tabel 3: Resultaten enquête tevredenheid ouders

Examenresultaten

Goede examenresultaten van onze leerlingen zijn een belangrijk doel van het onderwijsbeleid. Het percentage geslaagden op het vmbo-t was 91%, iets beter dan in 2011. Op de havo werd de stijgende lijn, die vorig jaar werd ingezet, vastgehouden. Het slagingspercentage steeg van 85% in 2011 naar 89% in 2012. De vwo-examenleerlingen presteerden met een slagingspercentage van 95% ook duidelijk beter dan de vorige lichting (88%).

Tabel 4: Slagingspercentages per opleiding 2010-2011

school

landelijk gemiddelde

12

3

4

5 6

6.5

7

8

910

school

landelijk gemiddelde

12

3

4

5 6

7.9

7

8

910

2008-2009

2009-2010

2010-2011

0%

20%

40%

60%

vmbo-(g)t havo vwo

80%

100%

9

Page 12: Focus op kwaliteit

10

onderwiJs

ontwikkelingen in cijferS

Onderwijstijd

Het Adelbert College realiseert voldoende onderwijstijd in alle leerlagen. Voor de niet-examenklassen zijn de gestelde 1000 uren en voor de examenklassen de gestelde 700 uren (vrijwel) behaald.

Percentage leerlingen per afdeling

In tabel 5 kunt u zien hoe het aantal leerlingen per leergang zich heeft ontwikkeld in de afgelopen drie jaren.

Vensters voor Verantwoording

U vindt meer cijfers over onze school in Vensters voor Verantwoording, te vinden via www.mijn.schoolvo.nl.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

aantal % aantal % aantal %

1 t 34 2,4% 23 1,6% 22 1,5%

1Br 193 13,4% 175 12,0% 197 13,2%

1g 40 2,8% 56 3,8% 41 2,7%

totaal 1e klassen 267 18,5% 254 17,4% 260 17,4%

2t 58 4,0% 85 5,8% 65 4,4%

3t 70 4,9% 68 4,7% 87 5,8%

4t 71 4,9% 74 5,1% 79 5,3%

totaal 2 t/m 4t 199 13,8% 227 15,5% 231 15,5%

2h 93 6,4% 68 4,7% 69 4,6%

3h 74 5,1% 90 6,2% 76 5,1%

4h 133 9,2% 125 8,6% 124 8,3%

5h 109 7,6% 112 7,7% 125 8,4%

totaal 2 t/m 5h 409 28,3% 395 27,0% 394 26,4% 2g 23 1,6% 29 2,0% 36 2,4%

2V 104 7,2% 93 6,4% 97 6,5%

3V/g 135 9,4% 126 8,6% 115 7,7%

4V/g 104 7,2% 119 8,1% 121 8,1%

5V/g 113 7,8% 116 7,9% 133 8,9%

6V/g 89 6,2% 102 7,0% 106 7,1%

totaal 2 t/m 6 V/g 568 39,4% 585 40,0% 608 40,7%

eindtotaal 1443 100,0% 1461 100,0% 1493 100%

Tabel 5 Verdeling van de leerlingen (excl. gedetacheerde leerlingen) over de afdelingen

Page 13: Focus op kwaliteit

11

Binnen dit uitgangspunt hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd:

ontwikkelingIn het kader van het • ‘Actieplan Leerkracht’ is geld beschikbaar gesteld om het aantal functies op LC-niveau en LD-niveau in de jaren 2009-2014 uit te breiden. In 2011-2012 zijn de streefpercentages functiemix op onze school hiervoor behaald.

In 2011-2012 is vastgesteld dat vrijwel alle • personeelsleden in de afgelopen 1,5 jaar een functioneringsgesprek hebben gehad. De komende jaren intensiveren wij de beoordelingsgesprekken zodat deze ook met vaste regelmaat zullen plaatsvinden.

Onder de personeelsleden is er een • groeiende behoefte aan een duidelijk nascholingsbeleid, waarin doelstellingen van de school gecombineerd worden met persoonlijke ontwikkeling. In de loop van 2013 zullen wij een dergelijk beleid gericht op deskundigheidsbevordering opzetten. In dit traject wordt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad betrokken.

Het Adelbert College stimuleert zowel ons • nieuwe personeel als ook de zittende docenten om een (hogere) bevoegdheid te halen. Tijdens het schooljaar 2011-2012 hebben twee collega’s hun eerstegraads en drie collega’s hun tweedegraads bevoegdheid behaald. Daarnaast hebben collega’s 3 B.O.S.-opleidingen en 1 rt-opleiding afgerond.

Bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 zijn 18 collega’s met een studie/opleiding bezig.

promotie 1

1e graads 6

2e graads 8

havo-certificaten 1

B.o.S. -

(m) remedial teacher 1

anders 1

In dit schooljaar zijn • inhoudelijke en thematische studiedagen georganiseerd, waarbij het uitgangspunt is dat we de in het team aanwezige deskundigheid inzetten.

Het personeelsdossier• heeft meer aandacht gekregen, bijvoorbeeld doordat:

afspraken in het kader van het functioneren schriftelijk worden vastgelegd;

les- en gespreksverslagen wederzijds worden ondertekend en waar nodig van commentaar voorzien;

relevante stukken een plaats vinden in het personeelsdossier.

Reguliere • uitstroom wegens pensionering is geprognosticeerd voor de jaren 2011 t/m 2015. In 2011-2012 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de invulling van de vacatures die in 2012 en 2013 ontstaan.

De sectie • Coaching en Begeleiding is in 2011-2012 uitgebreid met drie leden, die samen een cursus ‘schoolopleider’ hebben gevolgd. De sectie heeft zich in 2011-2012 bezig gehouden met: het ontwikkelprogramma van de OSH, begeleiden van een aantal studenten van de lerarenopleiding en het begeleiden van de vakcoaches. In het volgende schooljaar stellen de schoolleiding, vaksecties en de sectie C&B een korte notitie op met uitwerking van de begeleiding voor tussentijds instromende docenten.

Ook in 2011-2012 is er veel aandacht geweest • voor collega’s die in bijzondere omstandigheden verkeerden. De commissie Lief en leed verzorgde bovendien attenties bij speciale gelegenheden zoals huwelijk, geboorte en jubileum. In december heeft een kleine groep docenten een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen van personeelsleden en jaarlijks wordt door een wisselend comité de personeelsdag georganiseerd.

Arbeidsomstandigheden• - In samenwerking met de arbodienst werken we aan optimalisering van de arbeidsomstandigheden voor alle personeelsleden.

personeel

‘Professionele en persoonlijke ontwikkeling, een lerende organisatie’

Medio 2012-2013 publiceren wij in combinatie met het plan van aanpak Prestatiebox een (meerjaren) scholingsplan.

Page 14: Focus op kwaliteit

12

personeel

kerncijferSOnderstaand overzicht bevat kerncijfers over het personeel met een vast of tijdelijk dienstverband.

Personele bezetting

direct (oP en oP-ondersteunend)

indirect (overig ooP en management)

instelling landelijk instelling landelijk

totaal

aantal fte100,7 90,3 30,0 20,8

percentage

mannen45 % 54 % 50 % 54 %

percentage

vrouwen55 % 46 % 50 % 47 %

gemiddelde

leeftijd43,1 44,7 50,9 49,7

Tabel 6: Personele bezetting Adelbert College 2011-2012

Toelichting:

De groep 60+ neemt af en ligt onder het • landelijk gemiddelde.

De groep onder de 35 jaar blijft toenemen en • ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.

Gezonde leeftijdsopbouw: gemiddelde leeftijd • docenten en lesassistenten / TOA’s is 43,1 en gemiddelde leeftijd totaal is 44,9 jaar.

Opvallend blijft het grote percentage • vrouwelijke collega’s onder het directe personeel, 9% boven het landelijk gemiddelde.

De omvang van de oop-formatie is eveneens • relatief hoog. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lesinvalassistenten en het in eigen beheer uitvoeren van een deel van de schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

Personeelsverloop

2011-2012 Sl op oop totaal

in dienst 1 21 3 25

uit dienst 0 19 4 23

reden uit dienst

Eigen verzoek 6

Einde contract 9

FPU / pensioen 5

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 0

Overlijden 0

Opzegging / ontbinding 3

Totaal 23

Tabel 7: Het aantal personen dat tijdens het schooljaar in-en uitdienst trad.

peildatum 31 juli einde schooljaar

09-10 10-11 11-12

Sl 8 8 9

op 109 109 111

oop 34 35 34

totaal 151 152 154

Tabel 8: Het totaal aantal personeelsleden per categorie in vergelijking met vorig schooljaar

Toelichting:

In totaal zijn er in dit schooljaar 21 nieuwe • docenten gestart, waarvan 13 bij aanvang van het schooljaar.

De instroom in de loop van het schooljaar is • grotendeels ontstaan door vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof. Het totaal aantal personeelsleden in juli 2012 is vrijwel niet gestegen t.o.v. juli 2011, namelijk slechts met 2.

ook onze school ontkomt er niet aan… Als gevolg van het groeiend exploitatietekort van de school is in 2011-2012 een forse bezuinigingsslag voorbereid. deze bezuiniging betreft vooral het taakbeleid van de docenten en schoolleiders en is gerealiseerd met ingang van het schooljaar 2012-2013. de schoolleiding heeft waardering voor de wijze waarop veel docenten hun medewerking hebben verleend aan deze ‘operatie’. in 2012-2013 houden wij nogmaals het bestaande beleid tegen het licht gezien de verdere lastenstijging. bij de hierboven genoemde bezuinigingen is het ondersteunend personeel ontzien. Wel zijn taken van het onderwijzend naar het ondersteunend personeel verschoven, waardoor de werkdruk van ook deze groep collega’s toeneemt in schooljaar 2012-2013.

Bezuinigingen

Page 15: Focus op kwaliteit

13

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer over 2011 voor de gehele organisatie is 4,8 % en de ziekmeldingsfrequentie is 2,2.

2009 2010 2011

Landelijk Adelbert Landelijk Adelbert Landelijk Adelbert

Ziekteverzuim % 5,1 5,8 4,9 5,7 5,2 4,7

Ziekmeldingsfrequentie 1,7 2,3 1,5 2,0 1,6 2,4

Tabel 9: Ziekteverzuimgegevens Onderwijzend Personeel en Directie (OP)

Leerlingaantallen

De school kent een gestage, maar beperkte jaarlijkse groei. Gemiddeld 1,7% over de afgelopen 7 jaren. Nu wij de 1500 leerlingen naderen is een stabilisering of zelfs een lichte terugloop wenselijk met het oog op de beschikbare ruimten.

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

leerlingenaantal 1326 1349 1375 1428 1437 1443 1461 1493

% toename + 1,7% + 1,9% + 3,9% + 0,6% + 0,5% + 1,2% + 2,2%

Tabel 10: Leerlingenaantal

gemeente calc 2009-2010 2010-2011 2011-2012

wassenaar 45,9 % 44,6 % 44,1 %

Voorschoten 30,1 % 31,7 % 33,1 %

leiden 16,1 % 15,3 % 14,7 %

katwijk 6,3 % 6,6 % 6,4 %

overige gemeenten 1,6 % 1,7 % 1,7 %

Tabel 11: Trend voedingsgebied

13

Page 16: Focus op kwaliteit

14

veiligheid

Onze school voert een actief veiligheidsbeleid voor onze leerlingen en docenten. In 2011-2012 kwam dat in diverse punten tot uiting waarvan wij hier enkele opvallende noemen.

Ontruimingsoefening

In het voorjaar en in het najaar is een ontruimingsoefening gehouden. Beide ontruimingen zijn soepel verlopen, binnen vijf minuten was het schoolgebouw ontruimd. Na afloop van elke ontruiming hebben wij de oefening geëvalueerd.

Alcoholbeleid

Het alcoholbeleid van de school is bijgesteld. Aanleiding hiervoor waren incidenten bij schoolfeesten en de discussie in de samenleving over alcoholgebruik onder jongeren. Alle activiteiten zijn voortaan alcoholvrij inclusief de schoolfeesten binnen school. De enige uitzondering hierop zijn de diploma-uitreikingen; hier heffen we graag met elkaar het glas op een geweldige toekomst!

ongeVallen en incidentenDe ongevallen die leiden tot meerdere lessen • verzuim en/of een artsenbezoek (huisarts of EHBO) worden geregistreerd.

De incidentenregistratie levert het volgende • beeld op (de laatste drie categorieën worden dit jaar voor het eerst onderscheiden):

aard Van het incident

2012 2011 2010 2009

geweldsdelict of mishandeling

1 2 1 3

diefstal of vermeende diefstal

7 14 16 18

Vernieling 0 6 3 1

drankmisbruik 1 0 0 0

pesten of bedreiging 3 - - -

Mankement 1 - - -

Brand of vuurwerk 2 - - -

Tabel 12: Incidenten 2009-2012

De school beschikt over een • schoolveiligheidsplan en een uitgebreide risico-inventarisatie en risico-evaluatie. In het najaar van 2012 wordt deze lijst weer bijgewerkt.

Het aantal camera’s voor toezicht en preventie • is met vier uitgebreid tot 21 stuks. Deze uitbreiding lijkt het gewenste effect te hebben.

Page 17: Focus op kwaliteit

15

huiSVeSting, inVentariS en ictOp het gebied van huisvesting, inventaris en ICT brengen wij een aantal ontwikkelingen onder uw aandacht:

Aan het begin van het schooljaar zijn • drie nieuwe lokalen in gebruik genomen, de zogenoemde E-vleugel. Deze lokalen zijn hard nodig om de gestaag groeiende leerlingenstroom te kunnen huisvesten.

Voor het • schoonhouden van de school en voor het ophalen en verwerken van afval is de school overgestapt naar andere partners. Dit leverde een besparing van ca. € 25.000 per jaar op.

In opdracht van het ministerie van OCW is het • gebouw gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. De controle is in de zomer van 2012 uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd adviesbureau. Er is bij de controle geen asbest aangetroffen.

Leerlingen vertoeven tijdens de pauzes weer • voornamelijk op het achterplein in plaats van het voorplein. Hier is tevens een rookzone aangegeven.

Met het • verbouwen van de entree van de school hebben wij een begin gemaakt. De draaideur wordt niet langer als geschikt ervaren, de steeds kostbare storingen spelen hier ook een rol bij. Een dubbele rij deuren komt hiervoor in de plaats. In de A-vleugel bereiden we een interne verbouwing op de begane grond voor. Realisatie is om financiële redenen uitgesteld tot een nader overeen te komen datum.

De monitoren waarop de roosterwijzigingen • te zien zijn, worden vervangen. Op gewone schooldagen vinden leerlingen en docenten op de nieuwe monitoren de roosterwijzigingen en gerichte mededelingen.

Het aantal smartboards in de school brengen • wij van 10 naar 21. Docenten volgen trainingen voor beginners en/of gevorderden om met de borden te leren werken.

De computers in de lokaal A101 en drie • studieruimtes zijn vernieuwd. Wij hebben ze geplaatst in een speciaal vervaardigde behuizing in de studieruimtes.

Voor personeelsleden is in het gebouw vanaf • dit schooljaar Wifi beschikbaar. Voor bezoekers hebben we een gast-account dat tijdelijk opengezet kan worden.

15

de schriftelijke communicatie met leerlingen en ouders vindt vanaf het begin van het schooljaar (grotendeels) plaats via e-mail en SMS. de benodigde 06-nummers en e-mailadressen voeren ouders zelf in de leerlingenadministratie in. Per sMs melden we aan ouders de onverwachte afwezigheid van een leerling tijdens het eerste en/of tweede lesuur. Aan leerlingen melden we onverwachte uitval van het eerste lesuur. Per e-mail verzenden we voortaan onder andere uitnodigingen voor ouderavonden, berichten over docentwisselingen, Adelbert nieuws en de wekelijkse overzichten van nog niet afgehandelde absenties. het goede nieuws is dat de besparing op verzendkosten aanzienlijk is en de kosten van het sms-en relatief laag!

Met de (digitale) tijd mee!

Page 18: Focus op kwaliteit

16

financien

financieel BeleidWij zien het bewaken van het gezonde financiële klimaat van onze school als een van onze prioriteiten. Daarom gaat de school over tot het nemen van een aantal bezuinigingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat wij in de nabije toekomst weer een sluitende exploitatie kunnen realiseren. De tabellen in dit hoofdstuk geven dit duidelijk weer.

exploitatiereSultaatHet kalenderjaar 2011 is afgesloten met een tekort van a 410.516. Begroot was voor 2011 een tekort van a 335.670. Als belangrijkste oorzaken zijn aangewezen:

de toegenomen personeelslasten;•

het hoger aantal lessen dat wordt gegeven • vanwege de te realiseren onderwijstijd;

het niet compenseren voor prijsstijgingen in de • bekostiging;

de hogere afdrachten voor pensioen- en ww-• premies;

de formatie van twee extra onderbouwklassen • in schooljaar 2010-2011;

het lagere rendement op beleggingen;•

de investeringen in uitbreiding van het gebouw • en verbouw van lesruimten (klaslokalen en practicumlokalen).

In 2010 was het resultaat ook negatief, te weten € 33.641. De begroting van 2012 vertoont een tekort van e 322.400. Evenals veel andere middelbare scholen slagen we er niet in om een sluitende exploitatie te realiseren.

in het voorjaar van 2012 maken wij een forse bezuinigingsronde. de medezeggenschapsraad, de directie en het bestuur hebben gezamenlijk een pakket maatregelen afgestemd dat bij elkaar, bij verder ongewijzigde omstandigheden, in 2012 naar verwachting een besparing oplevert van a 179.000,-. Vanaf 2013 levert dat jaarlijks maar liefst een besparing van a 429.000,- op. de maatregelen op het gebied van personeel zijn omschreven in het kopje bezuinigingen op pagina 12. in materiele zin worden geplande investeringen uitgesteld of verminderd. ons streven is om uiterlijk in 2015 weer een sluitende exploitatie te realiseren.

Stevig bezuinigen!

Begroting

2012 2011 2010 2009

Begroting resultaat resultaat resultaat

Baten

rijksbijdragen 9.415.500 10.096.401 9.565.276 8.632.220

overige baten 631.500 679.681 615.382 622.782

totaal baten 10.047.000 10.776.082 10.180.658 9.255.002

lasten

personeelslasten 8.515.200 8.447.183 8.100.568 7.365.582

afschrijvingen 477.800 519.312 406.357 226.843

overige materiële lasten

1.488.100 2.332.545 1.880.261 1.532.906

totaal lasten 10.481.100 11.299.040 10.387.186 9.125.331

Saldo financiële baten en lasten

111.700 112.442 172.887 198.783

netto resultaat -322.400 -410.516 -33.641 328.454

Tabel 13: Begroting 2012 en resultaat 2009, 2010 en 2011

Page 19: Focus op kwaliteit

17

kengetallen

31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

liquiditeit (Vlottende activa / Kortlopende schulden)

1,11 1,15 1,15

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen excl. voorzieningen / Totaal passiva

44,78% 42,43% 43,56%

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen incl. voorzieningen / Totaal passiva

63,45% 58,09% 63,07%

rentabiliteit Netto-resultaat / Totale baten

3,47% -0,32% -3,76%

weerstandsvermogen (Eigen vermogen min Materiële vaste activa) / Rijksbijdragen

21,62% 14,01% 5,08%

personeelslasten / totale lasten 80,56% 77,10% 74,48%

kapitalisatiefactor (Totaal vermogen min gebouwen en terreinen) / Totale baten

72,77% 68,47% 50,52%

Tabel 14: Financiële Kengetallen

Treasurystatuut

Voor het behoud van de reserves van de school en het realiseren van een verantwoord rendement hierop, beleggen wij een deel van de reserves. De regels waaraan deze beleggingen moeten voldoen, zijn sinds enkele jaren van overheidswege flink aangescherpt. Onderdeel van deze aanscherping is dat de school dient te beschikken over een treasurystatuut. Sinds het schooljaar 2011-2012 beschikt het Adelbert College over zo’n statuut waarin staat beschreven wat de wettelijke regelgeving is en welke randvoorwaarden de school zelf nog stelt aan het omgaan met de reserves. Jaarlijks maken wij voortaan een treasuryplan met de keuzes van dat betreffende jaar.

binnen onze stichting is er geen sprake van salarissen die uitstijgen boven het salarisniveau van de minister-president, conform de wet openbaarheid topinkomens (WoPt). de toezichthouders hebben voor hun bestuurstaken geen vergoeding ontvangen.

WOPT

Tabel 16: RentabiliteitTabel 15: Solvabiliteit

bestuur

landelijk gemiddelde

-4,0

-2,0

0,0

2,0

vmbo-(g)t havo vwo

4,0

6,0bestuur

landelijk gemiddelde

0,0

0,2

0,4

vmbo-(g)t havo vwo

0,6

Page 20: Focus op kwaliteit

colofonUitgave van het Adelbert College te Wassenaar

tekst, ontwerp en opmaak: helder Communicatie

BezoeKAdRes AdelBeRT College:

deijlerweg 163 2241 ae wassenaar

t 070 511 92 24 f 070 511 08 97 www.adelbert.nl

geïnteresseerden kunnen het gehele jaarverslag 2011-2012 terugvinden op ons webportaal.