Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

download Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

of 4

Embed Size (px)

description

Als milieueffectrapportage flexibel kan meebewegen en anticiperen op het plan of programma, dan kan ze ook meerwaarde leveren door ervoor te zorgen dat de relevante milieu-informatie op tijd beschikbaar is.

Transcript of Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

  • 1. Flexibel manoeuvreren metmilieueffectrapportage2 oktober 2014

2. Stroomlijnenmoederprocedure enplan-m.e.r.Tijdens de voorbereidingsfaseworden kennis en informatieover de contouren van plan ofprogramma afgestemd opinhoudelijke en procedureleaspecten van de plan-m.e.r.Op deze wijze kanmilieueffectrapportage tijdensde formele procedure eenwaardevolle rol vervullen bijde beoordeling en selectie vanalternatieven en hetvoorkeursalternatief.Parallel schakelen ofzwaluwstaarten voorkomtvertraging van de procedurevan plan of programma.Parallel schakelenPlan-m.e.r.Nota vanuitgangspuntenProgramma vaneisenKennisgeving/ZienswijzenNotitiereikwijdte endetailniveauVoorontwerpOntwerpAlternatievenverkennenOpstellen Plan-MERPlan ofprogramma 3. Stroomlijnenmoederprocedure enplan-m.e.r.Bij de start van deontwikkeling van een plan ofprogramma is niet altijdduidelijk of er een plan-m.e.r.plicht is.Soms wordt dat pas duidelijkin het stadium van hetopstellen van het programmavan eisen.Door het naar voren halen vande beoordeling van de huidigesituatie en autonomeontwikkeling (HSAO) kanvertraging van de plan-m.e.r.worden voorkomen.De beoordeling van demilieugebruiksruimte HSAOfungeert tevens als Notitiereikwijdte en detailniveau.Deze is immers vormvrij.InhaalmanoeuvrePlan-m.e.r.Nota vanuitgangspuntenProgramma vaneisenBeoordelenmilieu-gebruiksruimteVoorontwerpOntwerpAlternatievenverkennenOpstellen Plan-MERPlan ofprogrammaKennisgeving/Zienswijzen 4. Stroomlijnenmoederprocedure enplan-m.e.r.Bevoegd gezag eninitiatiefnemer onderbouwenvroeg in het proces hoe eenbrede verkenning vanalternatieven gestalte gaatkrijgen.Tevens wordt de beschikbaremilieugebruiksruimte in kaartgebracht.Het programma van eisenfungeert tevens als Notitie enreikwijdte en detailniveau m.e.r.Deze m.e.r.-inclusieve werkwijzeresulteert in de selectie van hetvoorkeursalternatief. Dit istevens het te beoordelenalternatief voor de plan-m.e.r.Met deze aanpak is eenvertraging van het proces van demoederprocedure niet nodig.Plan-m.e.r.Reikwijdte endetailniveaualternatievenBeoordelenmilieu-gebruiksruimteKennisgeving/ZienswijzenNotitiereikwijdte endetailniveauBrede verkenningalternatievenOntwerpBeoordelenVoorkeurs-alternatiefOpstellen Plan-MERPlan ofprogrammaZelfsturing