Fiscale actualiteiten - Vereniging Arbeidsrecht varianten kennisgroep: 10 varianten, keuze bij...

download Fiscale actualiteiten - Vereniging Arbeidsrecht varianten kennisgroep: 10 varianten, keuze bij nieuwe

of 35

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Fiscale actualiteiten - Vereniging Arbeidsrecht varianten kennisgroep: 10 varianten, keuze bij...

 • Fiscale actualiteiten arbeidsrecht

  21 september 2017

  Linda Jansen

  LJT Consultancy & Education b.v.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Programma

  De Wet DBA:

  Stand van zaken

  Beoordeling arbeidsrelaties voor de loonheffingen

  Waar moeten opdrachtgever en opdrachtnemer opletten

  Verwachtingen

  RVU:

  Wanneer is er sprake van een RVU

  Hoe zit het met vrijwillige vertrekregelingen en plaatsmakersregelingen

  Werkkostenregeling:

  Vergoedingen bij einde dienstverband: kosten rechtsbijstand, outplacementkosten en studiekosten

  Vragen

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA stand van zaken

  Afschaffing VAR: Wet DBA is in werking getreden op 1 mei 2016. Doel is herstel evenwicht tussen verantwoordelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer en voorkomen van schijnzelfstandigheid. Fiscale regels voor beoordeling arbeidsrelaties zijn niet gewijzigd. Alleen de wijze waarop opdrachtgever zekerheid kan verkrijgen.

  Tussenrapportages Wiebes: (1) extra capaciteit Belastingdienst, meldpunt, communicatie, geen boetes voor goedwillende. (2) verlenging opschorting handhaving tot 1 januari 2018, aankondiging onderzoek begrippen gezag en vrije vervanging, rapport Cie Boot, invulling begrip kwaadwillenden. (3) toelichting kwaadwillenden, gevolgen voor opdrachtnemers.

  Rapport varianten kennisgroep: 10 varianten, keuze bij nieuwe kabinet

  Overgangsregeling: handhaving opgeschort tot 1 juli 2018

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA stand van zaken

  Nieuwe systeem

  Fiscale regels voor beoordeling arbeidsrelatie zijn niet gewijzigd.

  Opdrachtgever kan alleen zekerheid verkrijgen over kwalificatie arbeidsrelatie door overeenkomst van opdracht af te stemmen met de Belastingdienst of door gebruik te maken van gepubliceerde modelovereenkomsten.

  Gevolg:

  Vrijwaring voor opdrachtgever voor de naheffing van belasting en premies mits de feitelijke werkzaamheden overeenkomen met de afspraken zoals vastgelegd in de goedgekeurde overeenkomst. Duur vrijwaring (max.) 5 jaar onder voorbehoud van wijziging wetgeving/jurisprudentie. In dat geval aanpassing binnen redelijke termijn met inachtneming van beginselen behoorlijk bestuur.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA beoordeling arbeidsrelaties

  Stappenplan beoordeling arbeidsrelatie voor loonheffingen:

  Stap 1: Is er sprake van een privaatrechtelijke /publiekrechtelijke dienstbetrekking (echte):

  Aansluiting bij civielrechtelijk begrip arbeidsovereenkomst, HR (belastingkamer): beoordeling aan de hand van alle omstandigheden in onderling verband gezien. Niet alleen partijbedoeling bij het aangaan van de rechtsverhouding is relevant maar ook de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de rechtsverhouding en daaraan inhoud is gegeven. [Gouden Kooi arrest, HR 25 maart 2011]

  Stap 2: Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking:

  Arbeidsrelaties die zoveel overeenkomsten vertonen met een echte dienstbetrekking dat deze daarmee gelijk worden gesteld. Worden limitatief in de relevante wetgeving opgesomd.

  Stap 3: Is er sprake van een uitzondering op een fictieve dienstbetrekking:

  Belangrijkste uitzondering is de situatie waarin de ZZPer als ondernemer kwalificeert.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA beoordeling arbeidsrelaties

  Stap 1: Echte dienstbetrekking - beoordelingskader:

  Arbeid, vervanging

  Loon, HR 15 mrt 2013 geen adequate tegenprestatie

  Gezagsverhouding, (latent) instructierecht, verband met ao, materieel gezag, aard vd werkzaamheden, wezenlijk onderdeel bedrijfsvoering, organisatorisch kader (formeel gezag)

  Relevante publicaties Belastingdienst:

  Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van 6 juli 2006

  Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelatie (Handreiking DBA) van 1 maart 2016

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA - beoordeling arbeidsrelatie

  Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking:

  Door Belastingdienst en UWV gepubliceerd beoordelingskader voor beoordeling privaatrechtelijke dienstbetrekking, (deels) gebaseerd op jurisprudentie daarom nog relevant

  Opvallende standpunten:

  Persoonlijk arbeid verrichten: geen vervanging in praktijk dan aanname dat ZZPer verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten, geen vrije vervanging indien vervanging alleen uit vaste groep, minder eenvoudige werkzaamheden verplichting persoonlijk arbeid verrichten is aannemelijk

  Gezagsverhouding: kan tot uitdrukking komen in voorschriften die niet direct het werk raken, klachtenafhandeling door opdrachtgever, urenverantwoording/voortgangsrapportages, CRvB familieverhouding is relevant/HR niet relevant, financieel belang kan gezagsverhouding in de weg staan, wezenlijk onderdeel bedrijfsvoering (bijv. pizzakoeriers), frontverandering, verschil profit of non-profit organisatie (bijv. onderwijzers), waarneming, franchising

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA - beoordeling arbeidsrelatie

  Handreiking DBA:

  Bevat beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij beoordeling voorgelegde overeenkomsten van opdracht

  Opvallende standpunten:

  Gezagsverhouding: instructiebevoegdheid 7:402BW uitvoering en/of resultaat opdracht, afhankelijk van de opdracht, expliciet uitsluiten van recht tot geven van aanwijzingen en instructies, formeel gezag (bestuurders), feitelijke uitvoering

  Persoonlijk arbeid verrichten: niets geregeld dan aanname dat ZZPer verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten, geen vrije vervanging indien vervanging alleen uit vaste groep, vrije vervanging indien objectieve en noodzakelijke criteria worden gehanteerd (vastleggen), criteria moeten direct en noodzakelijk verband hebben met concrete arbeidsprestatie (niet persoon)

  Besliskader gelijk voor arbeidsrecht en loonheffingen????

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA beoordeling arbeidsrelaties

  Stap 2: Fictieve dienstbetrekking

  Bij wet gelijkgesteld met echte dienstbetrekking. Bijv. kleine aannemers van werk, thuiswerkers, stagiaires en directeuren/grootaandeelhouders (aanmerkelijk belanghouders).

  Commissarissen: tot 1 januari 2017 fictieve dienstbetrekking maar vanaf 1 mei 2016 keuze om fictie uit te sluiten (besluit 14 maart 2016, BLKB2016/265M). Vanaf 1 januari 2017 keuze voor opting-in

  Opting-in: zogenaamde pseudo-werknemers die er voor kiezen (samen met opdrachtgever) om voor de loonheffing als werknemer te worden aangemerkt. Geldt niet als persoon ondernemer is en werkt niet voor werknemersverzekeringen. Voor Zvw geldt dat de bijdrage (van 5,4% in 2017) kan worden ingehouden.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA beoordeling arbeidsrelaties

  Stap 2: Fictieve dienstbetrekking gelijkgestelden

  Persoonlijk arbeid verricht op doorgaans ten minste 2 dagen per week tegen een bruto inkomen dat doorgaans over een week ten minste 2/5 van het minimumloon bedraagt.

  Er is voldaan aan de eis van persoonlijk arbeid verrichten als opdrachtnemer in de praktijk de werkzaamheden in persoon verricht. Het is geen vereiste dat opdrachtnemer verplicht is om de werkzaamheden in persoon te verrichten.

  Speciaal loonheffingstarief (9% met loonheffingskorting, 36% zonder loonheffingskorting, indien jonger dan AOW leeftijd).

  Deze fictie geldt niet als persoon ondernemer is.

  Vanaf 1 mei 2016 kunnen partijen schriftelijk toepassing van deze fictie uitsluiten.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA beoordeling arbeidsrelatie

  Stap 2: Fictieve dienstbetrekking: tussenkomstfictie

  Indien de persoon door tussenkomst van degene tot wie de arbeidsverhouding bestaat, persoonlijk arbeid verricht ten behoeve van een derde (uitzondering werkzaam ten behoeve van persoonlijke aangelegenheid derde of persoon is werkzaam als arbeidstherapie)

  Niet van toepassing als ZZPer ondernemer is

  Deze fictie kan niet worden uitgesloten. Speelt een rol bij inhuur ZZPers via een tussenkomstbureau

  Geen sprake van ondernemer (volgens Belastingdienst) als ZZPer hoofdzakelijk via zelfde tussenkomstbureau werkzaam is.

  Bewijsvermoeden van ondernemerschap: (1) afspraken tussen tussenkomstbureau en ZZPer over debiteurenrisico, aansprakelijkheid ZZPer jegens derde en concurrentie- en/of relatiebeding (niet onredelijk beperkend) en (2) registratie KvK nummer en BTW nummer

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA - aandachtspunten

  Waar moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers op letten

  Wordt er gecontracteerd met een eenmanszaak of met een BV (doorbetaaldloonregeling, risico alleen premies werknemersverzekeringen, inlenersaansprakelijkheid).

  Houdt opdrachtnemer aandelen in opdrachtgever.

  Zijn er voor de betreffende situatie modelovereenkomsten of goedgekeurde overeenkomsten.

  Wat is de duur van de relatie (lang dan wellicht kiezen voor een arbeidsovereenkomst).

  Werkt opdrachtnemer voor andere opdrachtgevers.

  Is een fictieve dienstbetrekking van toepassing of kan deze worden uitgesloten

  Opstellen overeenkomst van opdracht.

 • LJT consultancy & education b.v.

  Wet DBA - aandachtspunten

  Overeenkomst van opdracht/modelovereenkomst

  Overeenkomst van opdracht mag geen arbeidsrechtelijke elementen bevatten. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen doorbetaling bij ziekte/vakantie kan plaatsvinden, alleen wordt betaald voor de gewerkte uren, geen deelname aan pensioenregeling, geen communicatiemiddelen ter beschikking worden gesteld.

  De overeenkomst zal veelal een vrijwaringsbepaling bevatten op basis waar