FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8...

of 7 /7
FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste kleur en kozijnen met rechte rand. Aeelding in tweevleugelige uitvoering met glasoverdekkend stolpprofiel Nova, buiten aluminium classic 303 en binnen kunststof wit gesatineerd 45, randemailleringskleur diepzwart G01 Altijd beter. Voordelen van dit Finstral-kozijn. artikelnummer 67-4026-11-09 © 07/2019 Hoogwaardig kunststof Het kozijn wordt uit een lucht- en waterdicht hoekgelast kunststof-profiel vervaardigd. Het isoleert perfect, is onderhoudsarm en duurzaam. En omdat Finstral zijn profielen niet met schuim vult, is het kozijn 100% recyclebaar. Smalste kozijnen Dit kozijn beschikt over het smalste vleugelprofiel in de branche. Het laat veel licht naar binnen en veel zicht naar buiten toe - zonder daarbij een compromis betreſt warmte-isolatie aan te gaan. Top-kunststof oppervlakten Duurzame, lichtechte, altijd door en door gekleurde kunststof profielen in plaats van licht bekraste kleurenfolie. Texturen walst Finstral als enige fabrikant direct op de profiel-oppervlakten. houttint-folies worden op het profiel gelast en zijn daardoor duurzaam met het kozijn verbonden. Aluminium in perfectie Aluminium is robuust, recyclebaar en biedt door ontelbare kleuren en oppervlakte-opties veel individuele vormgevingsmogelijkheden. Finstral ontwikkelt zijn aluminium-profielen zelf, zodat ze altijd vormvast zijn. Het beste glas Finstral produceert isolatieglas zelf. Uit het best verkrijgbare glas in de markt en hoekgelaste, warme afstandhouders. Perfecte isolatie, maximale lichtinval, schone optiek tot in detail. Dat is standaard bij Finstral. Hoge veiligheidsstandaard Inbraakvertragend door vier kwaliteits- sluitdelen met paddenstoelnokken. De stabiel verlijmde kozijnvleugel maakt het openwrikken extra moeilijk. Verdere veiligheidsvoorzieningen zijn optioneel. Moderne middenafdichting Gecoëxtrudeerde dichting op de middenafdichting voor optimale bescherming van de beslagdelen tegen vuil en vocht. De stabiele middenafdichting bemoeilijkt de toegang tot de sluitdelen met gereedschap. Verlijmd i.p.v. opgeklost Verlijmd glas bij vleugels is standaard bij Finstral. Deze moderne verwerkingstechniek zorgt voor stabiele kozijnen. De bediening van het kozijn heeſt daardoor een merkbaar betere haptiek en is permanent onderhoudsvrij. Altijd alles uit één hand Van ontwikkeling, productie van de profielen, isolatieglas-productie en assemblage van uw kozijn tot aan de punctuele levering en de montage door een gecertificeerde montage-expert: Opdat alles bij elkaar past, maakt Finstral alles zelf.

Embed Size (px)

Transcript of FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8...

Page 1: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

FIN-WindowNova-line Plus N 90+8Aluminium-KunststofVleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in degewenste kleur en kozijnen met rechte rand.

Afbeelding in tweevleugelige uitvoering met glasoverdekkendstolpprofiel Nova, buiten aluminium classic 303 en binnen

kunststof wit gesatineerd 45, randemailleringskleurdiepzwart G01

Altijd beter.Voordelen van dit Finstral-kozijn.

artikelnummer 67-4026-11-09© 07/2019

Hoogwaardig kunststofHet kozijn wordt uit een lucht- enwaterdicht hoekgelast kunststof-profielvervaardigd. Het isoleert perfect, isonderhoudsarm en duurzaam. En omdatFinstral zijn profielen niet met schuimvult, is het kozijn 100% recyclebaar.

Smalste kozijnenDit kozijn beschikt over het smalstevleugelprofiel in de branche. Het laat veellicht naar binnen en veel zicht naar buitentoe - zonder daarbij een compromisbetreft warmte-isolatie aan te gaan.

Top-kunststof oppervlaktenDuurzame, lichtechte, altijd door en doorgekleurde kunststof profielen in plaatsvan licht bekraste kleurenfolie. Texturenwalst Finstral als enige fabrikant direct opde profiel-oppervlakten. houttint-foliesworden op het profiel gelast en zijndaardoor duurzaam met het kozijnverbonden.

Aluminium in perfectieAluminium is robuust, recyclebaar enbiedt door ontelbare kleuren enoppervlakte-opties veel individuelevormgevingsmogelijkheden. Finstralontwikkelt zijn aluminium-profielen zelf,zodat ze altijd vormvast zijn.

Het beste glasFinstral produceert isolatieglas zelf. Uithet best verkrijgbare glas in de markt enhoekgelaste, warme afstandhouders.Perfecte isolatie, maximale lichtinval,schone optiek tot in detail. Dat isstandaard bij Finstral.

Hoge veiligheidsstandaardInbraakvertragend door vier kwaliteits-sluitdelen met paddenstoelnokken. Destabiel verlijmde kozijnvleugel maakt hetopenwrikken extra moeilijk. Verdereveiligheidsvoorzieningen zijn optioneel.

Moderne middenafdichtingGecoëxtrudeerde dichting op demiddenafdichting voor optimalebescherming van de beslagdelen tegenvuil en vocht. De stabielemiddenafdichting bemoeilijkt de toegangtot de sluitdelen met gereedschap.

Verlijmd i.p.v. opgeklostVerlijmd glas bij vleugels is standaard bijFinstral. Deze moderneverwerkingstechniek zorgt voor stabielekozijnen. De bediening van het kozijnheeft daardoor een merkbaar beterehaptiek en is permanent onderhoudsvrij.

Altijd alles uit één handVan ontwikkeling, productie van deprofielen, isolatieglas-productie enassemblage van uw kozijn tot aan depunctuele levering en de montage dooreen gecertificeerde montage-expert:Opdat alles bij elkaar past, maakt Finstralalles zelf.

Page 2: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

De gevelzijdevan uw kozijn.

Materiaal· aluminium

Kleur/oppervlakte

Kozijnkleuren· RAL: circa 200 kleuren

· effectkleuren: circa 30 kleuren

· houtstructuur: 10 houttinten

Glaskleuren· 10 kleurtinten voor randemaillering

Glasafdichtingskleuren· zwart

Kozijnvorm

Bouwdiepte kozijn· 98 mm

Kozijnaanzicht buiten· Nova-line Plus N

· vleugelkader-aanzichtsbreedte: 0 mm

Stolpuitvoering· klassiek, zichtbaar stolp-profiel

· glasoverdekkend stolp-profiel Nova

Stijlelementen

Roeden· tussen glas liggende roeden (9, 18 of 26mm)

Panelen (voor vaste delen)· gladde, gegroefde en afgevlakt paneel(alle kozijnkleuren)

· geëmailleerd glaspaneel (10 kleuren)

· kunsthars-paneel (5 tinten)

· keramiek-paneel (9 tinten)

Altijdindividuelevormgeving.

Inbraak

Standaard-inbraakwering· 4 hoogwaardige paddenstoelnok-vergrendelingen

Verdere inbraakbescherming· omlopend veiligheidsbeslag minstens omde 85 cm, meestal geringere afstand

· veiligheidsglas Multiprotect tot Klasse P5A

· afsluitbare greep, drukknop-greep ofdrukgreep

· boorbescherming van de greepmechaniek

· kozijnsensor voor elektronische controle

· gecontroleerd veiligheidsbeslag-pakketKlasse RC 2

Zon/hitte

Verdere zonwerings-opties· voor een combi-vleugel uitvoering metgeïntegreerde jalouzie kiest u aub eenvleugelvariant met de uitrusting Twin

· rolluiken

· screens

· raffstore

· vensterluiken

· schuifluiken

· vouw-schuifluiken

Zicht· ornamentglas (12 designs)

Insecten· vaste insectenhor

· insekten-hor als draaideur

· insecten-rolhor in horizontale of verticalelooprichting

· insectenhor-plissé voor deuren

Altijdbetrouwbarebescherming.

De kernvan uw kozijn.

Warmte/koude

Vleugel· warmte-isolerend kunststof profiel

· Uf-waarde 0,97 W/m2K

Isolatieglas· argongas-vulling

· licht afgeslepen glasranden

· standaard elektonische kwaliteitsscan

· RAL- en CEKAL-kwaliteitskeurmerk

3-Voudig-isolatieglas· innovatief hoogwaardig glas Max-Valor:Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77

· beste kozijnglas van europa, maximalecombi tussen isolatie, energie, licht en kleur

· warmte-isolerende glasafstandhouder inhet zwart

Warmte-isolatiewaardenÉénvleugelig kozijn, maat voor Uw-berekening 1,23 x 1,48m:

· beste waarde 3-voudig glas:Uw 0,72 W/m2K

Tweevleugelig kozijn met stolp, maat voorUw-berekening 1,23 x 1,48m:

· beste waarde 3-voudig glas:Uw 0,87 W/m2K

Geluid

Geluidsisolerende constructie· vormvaste kozijnen

· gecoëxtrudeerde afdichtingen

· verlijmd i.p.v. opgeklost

· ift-certificatiebewijs is voorhanden

GeluidsisolatiewaardeRw-Waarden voor éénvleugelige kozijnen/deuren tot 2,7 m2 elementoppervlakten:

· Rw Standaard: 35 (-2;-6) dB

· Rw Beste waarde: 44 (-2;-5) dB

Dichtheid

Afdichtende constructie· dichtgelaste hoeken

· nauwsluitende dichting

· middenafdichting beschermt beslagdelen

Slagregendichtheid· klasse 9A voor één- en tweevleugeligekozijnen overeenkomstig EN 12208 voorreferentiemaat 1,23 x 1,48 m

Luchtdoorlatendheid· klasse 4 voor één- en tweevleugeligekozijnen overeenkomstig EN 12207 voorreferentiemaat 1,23 x 1,48 m

Weerstand bij windbelasting· klasse C5 / B5 voor éénvleugelige kozijn

· klasse C3 / B3 voor tweevleugeligestolpkozijnen

· overeenkomstig EN 12210 voorreferentiemaat 1,23 x 1,48 m

Altijdgoedeisolatie.

Montage

Nieuwbouw/Verbouwing· inbouw in twee fases: in de nattebouwfase warmte-isolerende Finstral-stelkozijnen FIN-Fix in het muurwerkmonteren en stucen, na afronding van deruwe bouwwerkzaamheden in de drogebouwfase de kozijn- en deurelementen inhet stelkozijn plaatsen (Finstralaanbeveling)

· montage in één fase: Kozijn direct in hetmetselwerk monteren en stucen

Kozijnvervanging/Renovatie· overzetmontage zonder complexmetselwerk: Terugsnijden van het oudehouten kozijn en overzetten van hetnieuwe kozijn, duur: minder dan 2 uur perkozijn (Finstral-aanbeveling)

· inschuifmontage zonder complexmetselwerk: Variant van de overzetmontagezonder terugsnijden van het oude kozijn(Finstral-aanbeveling voor de renovatie vangebouwen uit de jaren ’70 tot ’90 metoude kunststof- en aluminium kozijnen)

· oud kozijn uit het stelkozijn halen en nieuwkozijn in het stelkozijn plaatsen

· oude kozijn compleet verwijderen en nieuwkozijn direct in het metselwerk stucen

Afdichtingskwaliteit

Betrouwbare bouwaansluitingen· bibliotheek van meer dan 700gedetailleerde bouwtechnischeaansluitdetails voor heel Europagecontroleerd door het Institut fürFenstertechnik Rosenheim (ift) (in hetArchitekten-Service-Portaal onder"Bouwaansluitingen” downloaden ofaanvragen)

Actuele montage-standaarden· tijdens verplichte scholingen voormonteurs van Finstral-Producten wordt deinzet van moderne afdichtingsmaterialenuitgelegd

· Iedere Finstral-Montage-Partner isgeschoold, vaak ook als montage-expertgecertificeerd door het Institut fürFenstertechnik Rosenheim (ift). Let u opdit teken:

Gecertificeerdemontage expert

Altijdpassendebouwaansluiting.

© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

2 / 7

Page 3: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

De woonzijdevan uw kozijn.

Materiaal· kunststof

Kleur/oppervlakte

Kozijnkleuren· extra glad (verdichte oppervlakten sluitenvuilgevoelige microporiën buiten): wit

· gesatineerd (directe oppervlaktewalsingzonder gelijmde folie, profiel door en doorgekleurd): wit, zijde grijs, grijs

· gewalst (directe oppervlaktewalsingzonder gelijmde folie, profiel door en doorgekleurd): wit, antiek wit, parelwit

· houtstructuur (op kozijn gelaste folie,oppervlaktewalsing, profiel in aangepastebruintint gekleurd): castagno, eiken, noot

Glasafdichtingskleuren· aangepast aan kunststof kozijnkleur

Kozijnvorm

Elementvorm· rechthoekige vorm

· schuine vorm

Vleugelvorm· rechthoekige vorm

· schuine vorm

Kozijnaanzicht binnen· ongelijkliggende kozijnen en vleugels

· vleugelkader zonder glaslat

Grepen/scharnieren

Grepen· aluminium-greepserie 1 en 2

· RVS-greepserie 3

· designgrepen met ronde rozet serie 11, 12,13 en 14

· compatibel met alle gebruikelijkekozijngrepen met twee M5-schroefdraad-bevestigingen

· compatibel met alle kozijn-handgrepen vanfabrikant FSB

Scharnieren· zichtbare scharnieren

· verdektliggende scharnieren

Toebehoren

Binnenvensterbank· binnenvensterbank met MDF folie inkozijnkleur, op maat gemaakt,hoekuitvoering recht of afgerond

Rolluikkast-bekleding· extra warmte-isolatie

· aan kleur aangepast

· installatie zonder metselwerk: bestaandekasten blijven behouden

Altijdindividuelevormgeving.

Openingsvarianten

Draaikiep-beslag (Standaard)· kwaliteitsbeslag

· zelfstellende paddenstoelnokken

· vleugelheffers

· foutbedieningsvergrendeling

· instelbare hoogte van de greep

Verdere openingsmethoden· tweevleugelige stolpkozijn

· kozijndeur

· bovenlicht-kiep

· parallelschuifdeur

· parallelschuif-kiepdeur

Bedieningsgemak

Comfort-Standaarden· hoogwaardige, onderhoudsarme,duurzame bediening door het met glasverlijmde draaideel

Verdere comfort-opties· Kiep-sluithulp

· gemotoriseerde kiepopening met een drukop de knop of door aansluiting op Smart-Home-oplossingen met zichtbare ofverdektliggende elektrische aandrijving

· voor draai-kiep-beslag gemotoriseerdekiepopening middels druk op de knop ofdoor verbinding met Smart Homeoplossingen met zichtbare ofverdektliggende elektrische aandrijving

· vlakke onderdorpels bij kozijndeuren

Veilige bediening

Veiligheidsglas· Bodysafe: Gehard veiligheidsglas (ESG)

· Multiprotect: Gelaagd veiligheidsglas (VSG)

Vergrendeling van de draaiopening· kiep voor draai

· afsluitbare greep

· draaivergrendeling

Vleugel-valbeveiliging· vleugel-valbeveiliging tegen uitvallen vande vleugel

Ventileren

Manuele ventilatieopties· zomer-/winter-kiepstand

· beveiligde kiep-kierventilatie

· vleugelrem

· ventilatievleugel Vent

Passive ventilatierooster· PassiveVent Mini: 5 m3/h bij 8 Pa

· PassiveVent Midi op vleugel: 30 m3/h bij 8Pa

· PassiveVent Midi op kozijn/verbreding: 30m3/h bij 8 Pa

Actieve ventilatie· ActiveVent: motorventilatie met 4vermogensniveau’s tot 45 m3/h

Altijdintuïtievebediening.

De servicerondom uw kozijn.

Coördinatie

Planning· uitgebreid advies over uw bouwprojectdoor competente vakmensen

· individuele plannings ondersteuning doorervaren experts van Finstral door heelEuropa - indien nodig

Staatssteunprogramma’s· ondersteuning bij beroep opstaatssteunprogramma’s

Offerte· transparante offertes, die ieder detailbeschrijven, inclusief een eersteinschatting van de mogelijke levertijd

· wij presenteren u graag alle detailspersoonlijk

Fabricage· Finstral ontwikkelt en produceert zelfprofielen en isolatieglas en bouwt dezesamen tot kozijn.

Levering en montage· betrouwbaar, punctueel en compleet meteen leverbetrouwbaarheid van 97 %

· door Finstral geschoolde montage-teams

Inbouw

Professionele uitvoering· bindende leveringsinformatie

· toelichting voor het begin van de montage

· goede voorbereiding van de bouwplaats:afdekken van meubels, vloer afplakken, etc.

· uitvoering van de montage overeenkomstigde richtlijnen van Finstral en van hetInstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

· uitleg over de functie van de nieuwekozijnen na voltooiing van dewerkzaamheden

Inname van oude elementen· na een kozijnvervanging halen wij uw oudekozijn-elementen op aanvraag binnenenkele dagen op en voeren zeprofessioneel af

Afname

Afname en instructie· aan het einde van de montage voeren wijsamen met u een afsluitendekwaliteitscontrole van de werkzaamhedenuit en geven wij instructies over uwnieuwe kozijnen

· coulante service, mocht iets toch niethelemaal naar tevredenheid verlopen

Factuur en prestatieverklaring· tijdige en transparante eindfactuur samenmet de prestatieverklaring

Altijdeenvoudigsteafwikkeling.

Garanties

5 jaar fabrieksgarantie

CertificatenFinstral is de meest gecertificeerdekozijnfabrikant van Europa

Productkwaliteit· RAL-Keurmerk voor kunststofkozijnprofielsystemen

· RAL- und CEKAL-keurmerken voormeervoudig-isolatieglas

· RAL-Keurmerken en ift-kwaliteitskeurmerken voor kozijnen enhuisdeuren

Montage-kwaliteit· honderden door het Institut fürFenstertechnik Rosenheim (ift)gecontroleerde bouwaansluitingen

Managementsystemen· kwaliteit EN ISO 9001

· milieu EN ISO 14001

· werkveligheid BS OHSAS 18001

· energie EN 50001

Service

Studio’s en Partner Studio’s· de showrooms van Finstral en zijnpartners zijn de ideale plek voor inspiratieen planning. Wij zijn er zeker van dat u onsin de buurt zult vinden:www.finstral.com/studios

Serviceafdeling· Finstral heeft in alle Europeseverkoopgebieden een eigenserviceafdeling

Architecten-Service· alle details voor uw planning vanproductmonsters naar bouwtechnischeaansluitdetails, certificaten of CAD-data inDWG-formaat tot bestekteksten verkrijgt uop aanvraag bij de Finstral-Architecten-Service of in het Architecten-Service-Portaal:www.finstral.com/architecten

Altijdvlotteservice.

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleuren kunnen ten opzichte van onze producten druktechnisch afwijken. Deafgebeelde producten en beschrijvingen hebben een indicatieve waarde. De geleverde producten kunnen nooit en tenimmer getoetst worden aan foldermateriaal en kunnen niet dienen als bewijsmateriaal in welke vorm dan ook. Alleengeleverde producten zijn maatgevend.© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

3 / 7

Page 4: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

Kozijn L-vorm 920Nmet vleugel Nova-line Plus N

Kozijn Z-vorm 921Nmet vleugel Nova-line Plus N

Kozijn Z-vorm 929Nmet vleugel Nova-line Plus N

Vlakke onderdorpelmet vleugel Nova-line Plus N

Technische tekeningenSchaal 1:2

© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

4 / 7

Page 5: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

Kalf/Stijl 969Nmet vleugel Nova-line Plus N

Kalf/Stijl 969Nmet vleugel Nova-line Plus N en vast glas

Technische tekeningenSchaal 1:2

© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

5 / 7

Page 6: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

Kalf/Stijl 922Nmet vleugel Nova-line Plus N

Kalf/Stijl 922Nmet vleugel Nova-line Plus N en vast glas

Technische tekeningenSchaal 1:2

© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

6 / 7

Page 7: FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof · FIN-Window Nova-line Plus N 90+8 Aluminium-Kunststof Vleugeloverdekkende volglas-optiek met randemaillering in de gewenste

Klassieke stolp-middenpartij 945Kmet vleugel Nova-line Plus N

Glasoverdekkende stolp-middenpartij Novamet vleugel Nova-line Plus N

Technische tekeningenSchaal 1:2

© 07/2019

FIN-WindowNova-line Plus N

90+8Aluminium-Kunststof

7 / 7