Federale Overheidsdienst Justitie ... Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Federale Overheidsdienst Justitie ... Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische...

 • JAARVERSLAG 2005

  Federale Overheidsdienst Justitie

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:25 Page 1

 • 2

  FOD Justitie : organisatie en opdrachten

  DG Rechterlijke Organisatie

  DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

  DG Uitvoering van Straffen en Maatregelen

  SD Budget en Beheerscontrole

  SD Personeel en Organisatie

  SD Informatie- en Communicatie-technologie

  Diensten van de Voorzitter

  Belgisch Staatsblad

  Veiligheid van de Staat

  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

  Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid

  Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Geweldplegingen

  Kansspelcommissie

  Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties

  Inhoud

  44

  88

  1166

  2288

  3366

  4422

  5500

  6600

  6688

  7744

  8800

  8888

  9966

  110022

  111100

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:25 Page 2

 • 3

  Beste lezer,

  Aangezien ik aan het tweede deel van mijn mandaat begin, is het tijd om een balans op te maken van de eerste drie jaar aan het hoofd van de Federale Overheidsdienst Justitie.

  De Federale Overheidsdienst Justitie stond in 2002 voor een dubbele uitdaging. De in de Copernicus- hervorming bepaalde doelstellingen inzake moderni- sering van de federale overheid moesten worden bereikt en bovenal moesten de juiste voorwaarden worden geschapen om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de burger in verband met een meer toegankelijke, efficiënte en begrijpelijke justitie. Deze door Justitie aan te gane uitdaging is opgebouwd rond vier essentiële elementen: het geïntegreerd management- en operationeel plan, de BPR (Business Process Reenginering), de project- groepmethode om de hervormingen ten uitvoer te leggen en de creatie van een managementmodel. Die vier managementinstrumenten zijn de funda- mentele beginselen van de modernisering van de FOD Justitie.

  Correct werken op zich is evenwel niet voldoende. Het is ook belangrijk om te weten hoe dat concreet aan te pakken zodat wie informatie nodig heeft van de FOD Justitie zo goed mogelijk wordt geïnfor- meerd.

  Met het oog op transparantie wensen wij aan te tonen welke inspanningen de FOD Justitie levert om deze rechtvaardige, toegankelijke en efficiënte justi- tie voor de burger te organiseren. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit tweede jaarverslag toe te spit- sen op de grote verwezenlijkingen van onze directo- raten-generaal, onze stafdiensten en onafhankelijke commissies in 2005.

  Veel leesgenot!

  Alain Bourlet Voorzitter van het Directiecomité

  Woord van de Voorzitter

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:25 Page 3

 • 4

  FOD Justitie :FOD Justitie : Organisatie en opdrachtenOrganisatie en opdrachten

  Opdrachten

  Door zijn bevoegdheden speelt de FOD Justitie een essentiële en dynamische rol in de samenleving.

  De FOD Justitie draagt bij tot : � een optimale en begrijpelijke wetgeving ; � een toegankelijk en efficiënt gerechtelijk apparaat ; � een evenwichtige uitvoering van de gerechtelijke

  beslissingen ; � dat alles, in een steeds internationaler wordende

  context.

  Op korte termijn wil de FOD Justitie een centre of excellence worden in de ondersteuning van de wet- gevende, rechterlijke en uitvoerende macht, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Zo brengen we een rechtvaardigere samenleving en een harmonieu- zere relatie tussen de burgers en Justitie tot stand.

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:26 Page 4

 • FOD Justitie : Organisatie en opdrachten

  5

  Directoraat-generaal Uitvoering Straffen

  en Maatregelen

  Minister Commissies

  Commissie Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders

  Kansspelcommissie

  Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties

  Cel Beleidsvoorbereiding

  Diensten van de Voorzitter

  Belgisch Staatsblad

  Auditcomité

  Interne audit

  Stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B)

  Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O)

  Stafdienst ITC

  Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

  Directoraat-generaal Wetgeving Fundamentele

  Rechten en Vrijheden

  De directoraten-generaal worden verticale diensten genoemd : zij zijn belast met specifieke werkzaamheden die zij in de FOD Justitie op exclusieve wijze uitoefenen.

  De stafdiensten worden horizontale diensten genoemd : zij bepalen het beleid in hun respectieve vakgebied en staan de andere diensten en directoraten bij in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren (logistiek, personeel, budgettaire ondersteuning, computerondersteuning, juridische ondersteuning...).

  Directoraat-generaal Justtiehuizen

  (vanaf januari 2007)

  Veiligheid van de Staat

  N.I.C.C.

  Strafrechterlijk Beleid

  Beleidsraad

  Voorzitter van het Directiecomité

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:26 Page 5

 • 6

  De voorzitter

  Het Ministerie van Justitie heeft sinds juli 2002 Federale Overheidsdienst Justitie en wordt geleid door een voorzitter met een mandaat van zes jaar.

  De Voorzitter van het Directiecomité, de heer Alain Bourlet, stelt het managementplan op. Dat plan bevat de strategische en operationale doelstellingen die de organisatie moet verwezenlijken om haar opdrachten te kunnen uitvoeren.

  De FOD Justitie streeft er immers naar een rechtvaar- dige, toegankelijke en efficiënte justitie voor de bur- gers te organiseren.

  Dit geïntegreerde en operationele managementplan kan u raadplegen op de website van de FOD Justitie (www.just.fgov.be).

  Het directiecomité

  Behalve de voorzitter bestaat het directiecomité uit de directeurs-generaal van elk directoraat-generaal en de directeurs van de stafdiensten.

  Overeenkomstig het managementplan zorgt het directiecomité voor het dagelijks beheer van de Federale Overheidsdienst. Het coördineert tevens de werkzaamheden van de verschillende diensten van de FOD.

  Dat houdt concreet in dat het directiecomité : � voorstellen formuleert om de werking van de FOD

  te verbeteren ; � voor elke dienst de begroting opstelt en de uitvoe-

  ring ervan controleert ; � het personeelsplan opstelt en toeziet op de imple-

  mentatie ervan.

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:26 Page 6

 • 7

  Jaarverslag Activiteiten 2005

  intro-1-7-NL 14/07/06 15:26 Page 7

 • DG Rechterlijke OrganisatieDG Rechterlijke Organisatie

  Opdrachten

  Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie ver- strekt de hoven en rechtbanken de nodige logistieke en materiële middelen met het oog op de goede werking van de diensten van de Rechterlijke Orde.

  Het directoraat-generaal zorgt eveneens voor het personeelsbeheer van de magistratuur, griffies en parketsecretariaten.

  Het legt de opleidingsprogramma’s voor magistraten ten uitvoer en organiseert de opleiding en taalexa- mens voor het personeel van de Rechterlijke Orde.

  Daarnaast ziet dit directoraat-generaal toe op de controle en betaling van de gerechtskosten in straf- zaken, zorgt het voor logistieke ondersteuning en coördinatie van de initiatieven van de FOD Justitie inzake slachtofferhulp en het beheer van het centraal strafregister, en werkt het mee aan de uitwerking van de wet- en regelgeving met betrekking tot de rech- terlijke organisatie.

  8

  DG-OJ-Pages-8-15-NL 14/07/06 15:55 Page 8

 • DG Rechterlijke Organisatie

  Dienst Personeel RO

  Dienst Gebouwen Steundienst Slachtoffers en Rechtshulp

  Dienst Strafregister

  Dienst Gerechtskosten

  Dienst Materieel

  Dienst Budget RO

  Dienst ICT

  Afdeling RO I

  Afdeling VeiligheidAfdeling RO II

  Dienst Opleiding RO

  Juridische Dienst

  Directie P&O RO

  Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

  Coördinatie en Steundienst

  Directie LOG & ICT RO

  Directie Specifieke Expertisecentra

  9

  DG-OJ-Pages-8-15-NL 14/07/06 15:55 Page 9

 • 10

  Activiteiten

  1. Dienst Personeel Rechterlijke Orde

  Oprichting van de Nationale Tuchtraad De Nationale Tuchtraad voor de magistratuur werd uiteindelijk in 2005 opgericht. Hij telt veertien effec- tieve leden, verdeeld over een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

  De Nationale Tuchtraad treedt op wanneer de tucht- overheid van een magistraat, referendaris, parketju- rist, griffier, secretaris of van het personeel van parketsecretariaten van oordeel is dat een zware tuchtstraf moet worden opgelegd. Na onderzoek van het tuchtdossier en eventueel aanvullend onder- zoek door een lid van de raad brengt de bevoegde Nederlandstalige of Franstalige kamer een advies uit aan de tuchtoverheid over welke tuchtsanctie moet worden opgelegd.

  Aan Nederlandstalige kant werden in 2005 drie tucht- dossiers geopend. De Franstalige kamer behandelde in 2005 vier zaken. Op 6 januari 2006 bracht de Natio- nale Tuchtraad zijn eerste advies uit in een tuchtzaak tegen een magistraat.

  Met het oog op samenhang werden tevens de richt- lijnen geschetst voor de nieuwe loopbanen van de griffiers, referendarissen en parketjuristen. Het directoraat-generaal werkte ook verder aan ver- schillende uitvoeringsmaatregelen van de loopbaan- hervorming. Zo voorzag de wet van 10 augus